Eksamen LGA2002 Forvalting og drift / Forvaltning og drift. Programområde: Landbruk og gartnernæring. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen LGA2002 Forvalting og drift / Forvaltning og drift. Programområde: Landbruk og gartnernæring. Fylkeskommunenes landssamarbeid"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen LGA2002 Forvalting og drift / Forvaltning og drift Programområde: Landbruk og gartnernæring Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving, chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon med andre. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga I denne oppgåva blir det lagt vekt på at du kan: gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap forklare korleis noko heng saman, gjere greie for løysingar, anvende kunnskap/teori vurdere ein situasjon, setje løysingar opp mot kvarandre (drøfte), analysere deg fram til løysingar, grunngje val du gjer, gjere greie for konsekvensar av vala dine osv. Den endelege vurderinga av besvarelsen skal vere ei helskapleg vurdering av den samla presentasjonen din Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 Du driv eit gardsbruk med 200 vinterfora sauer ein stad i Norge. Dette vert drive av deg og familien din. Du ønskjer å styrke økonomien på gardsbruket ved å starte ei tilleggsnæring. Garden har mykje skog og fjell i tillegg til den dyrka marka. Bestem sjølv kvar i Norge du er og eigenskapane til utmarka. a. Beskriv kort to tenkte naturtypar frå utmark tilhøyrande denne garden. b. I ein av dei to naturtypane i a) skal du vurdere moglegheiter for å starte ei ny næringsdrift ut frå ressursgrunnlaget der. Lag ein forretningsidé for denne næringsdrifta. c. Beskriv dei ulike delane av ein forretningsplan for forretningsidéen frå b) d. Kva for krav til kvalitet vil kundane stille til produktet, ut frå forretningsidéen i oppgåve b). e. Kva for prinsipp for god kundehandsaming må følgjast i denne bedrifta? f. Drøft korleis utnytting av denne ressursen skal bli mest mogeleg bærekraftig for framtida. Oppgåve 2 a. Kva er gangen i bedriftsetableringa om du skulle starta bedrifta frå oppgåve 1? b. Beskriv korleis du ville gå fram for å få best mogleg økonomistyring i denne bedrifta. Beskriv nokre dataverktøy du kjenner som kan brukast i dette arbeidet? c. Beskriv kort kva resultatrapport og balanserapport frå rekneskapet inneheld. Kva for spesielle nøkkeltal kjenner du som bør tolkast i desse rapportane? d. Lag eit eksempel på ei rekning/faktura der du sel eit produkt eller ei teneste frå bedrifta i oppgåve 1. Lag føresetnader sjølv. Følg reglane som gjeld for at rekninga skal kunne brukast som bilag i rekneskapen. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen I denne oppgaven blir det lagt vekt på at du kan: gjengi viktig fagstoff, beskrive og liste opp tillært kunnskap forklare hvordan noe henger sammen, gjøre rede for løsninger, anvende kunnskap/teori vurdere en situasjon, sette løsninger opp mot hverandre (drøfte), analysere deg fram til løsninger, begrunne valg du gjør, gjøre rede for konsekvenser av valgene dine osv. Den endelige vurderingen av besvarelsen skal være en helhetlig vurdering av den samlede presentasjonen din. Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave 1 Du driver et gårdsbruk med 200 vinterforede sauer et sted i Norge. Dette blir drevet av deg og din familie. Du ønsker å styrke økonomien på gårdsbruket ved å starte en tilleggsnæring. Gården har mye skog og fjell i tillegg til den dyrkede marken. Bestem selv hvor i Norge du er og egenskapene til utmarken. a. Beskriv kort to tenkte naturtyper fra utmark tilhørende denne gården. b. I en av de to naturtypene i a) skal du vurdere muligheter for å starte en ny næringsdrift ut fra ressursgrunnlaget der. Lag en forretningsidé for denne næringsdriften. c. Beskriv de ulike delene av en forretningsplan for forretningsidéen fra b) d. Hvilke krav til kvalitet vil kundene stille til produktet, ut fra forretningsidéen i oppgave b). e. Hvilke prinsipper for god kundebehandling må følges i denne bedriften? f. Drøft hvordan utnyttelse av denne ressursen skal bli mest mulig bærekraftig for fremtiden. Oppgave 2 a. Hva er gangen i bedriftsetableringen dersom du skulle startet bedriften fra oppgave 1? b. Beskriv hvordan du ville gå frem for å få best mulig økonomistyring i denne bedriften. Beskriv noen dataverktøy du kjenner som kan brukes i dette arbeidet? c. Beskriv kort hva resultatrapport og balanserapport fra regnskapet inneholder. Hvilke spesielle nøkkeltall kjenner du som bør tolkes i disse rapportene? d. Lag et eksempel på en regning/faktura der du selger et produkt eller en tjeneste fra bedriften i oppgave 1. Lag forutsetninger selv. Følg reglene som gjelder for at regningen skal kunne brukes som bilag i regnskapet. Eksamen Side 5 av 6

6