PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015"

Transkript

1 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljens langsiktighet for å skape god avkastning.

2 HOVEDPUNKTER HOVEDPUNKTER Forvaltningen: NetfondsXtra er opp 3,3 prosent siste 12 mnd NetfondsXtra fikk en avkastning på -3,4 prosent i mai. Det samlede resultatet var -4,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBX). NetfondsXtra er opp 6,1 i 215, -5 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. Porteføljen er opp 3,3 prosent siste 12 måneder. Ved utgangen av måneden var NetfondsXtras 12 måneders volatilitet (standardavvik) 18. Det er -,1 prosentpoeng, eller -1 basispunkter under referanseindeksen. Porteføljens 12 måneders opplevde beta har vært på,9. Porteføljen er investert med 49,8 prosent innen Energi, 2 prosent innen Materialer, 1,2 prosent innen Industri og 1,4 prosent innen Konsum. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av mai er; STL, NHY og SDRL, med hhv 29,8, 2 og 15 prosents vekt. Porteføljen er endret fra forrige periode. Vi har investert i Seadrill, TGS og PGS i mai. I tillegg har vi solgt Det norske oljeselskap, Marine Harvest og Lerøy. Orkla (ORK) gjorde det relativt sett best av våre aksjer i mai. Aksjen steg 3 prosent i perioden, mens Gjensidige (GJF) opplevde svakest utvikling, med en nedgang på -8,5 prosent. Vi mener vår portefølje har et oppsidepotensial på 33,3 prosent de neste 36 månedene. Dette er 15,3 prosent mer enn det vi ser for oss at Oslo børs (OBX indeksen) har i samme periode. Forvaltningskapitalen i NetfondsXtra er på 342,3 millioner kroner, fordelt på 589 investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). Dette er en oppgang på 76,2 millioner fra samme periode i fjor. I snitt har hver investor en beholdning på 581 tusen kroner. Internasjonal økonomi: Frykt for negativ utvikling i fremvoksende økonomier Verdensbanken oppjusterte utsiktene for global vekst i januar, uten at det gav positive utslag for aksjemarkedene. Dette er en indikasjon på at selskapsresultater blir viktigere for markedet enn makroforhold fremover. Mange investorer gav i januar uttrykk for at de frykter en negativ utvikling i fremvoksende økonomier, og at dette vil gi negative utslag i de mer etablerte økonomiene også. Den amerikanske sentralbanken besluttet å kutte de kvantitative lettelsene (QE3) med ytterligere 1 mrd dollar i januar, tiltross for økt markedsuro. PUBLISERT DEN 1. JUNI 215 PÅ Neste rapport publiseres den 15. juli 215

3 HOVEDPUNKTER HOVEDPUNKTER Porteføljens kvartalsvise avkastning og akkumulerte annualiserte avkastning. Prosentvis Kvartalsvis relativ* avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning for porteføljen. Prosentpoeng Kvartalsvis avkastning Akkumulert annualisert avkastning Kvartalsvis relativ avkastning Akkumulert annualisert relativ avkastning Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Absolutt volatilitet. Løpende 12 mnd. I % Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Relativ volatilitet. Løpende 12 mnd. Basispunkter NetfondsXtra Referanse NetfondsXtra -1 Referanse

4 INNHOLD INNHOLD INVESTORGUIDE Forvaltningsfilosofi I fotsporene til Warren Buffet og John Fredriksen 5 Investeringsstrategien Vi investerer kun i selskaper vi forstår oss på 6 Styringsmodellen Skal sikre kontroll og tilsyn 6 Eierskapsutøvelsen Vi bruker våre rettigheter som aksjonær 6 Operasjonell risikostyring En kontinuerlig prosess 6 FORVALTNINGEN Avkastning i mai NetfondsXtra endte ned -3,4 prosent i mai 7 Historisk avkastning Annualisert avkastning på 12,5 prosent siden Risiko Risikonivå 6 av 7 9 Risikostyring 97,3 prosent av porteføljen er investert i OBX aksjer 1 Om selskapeneen blanding av Olje & oljeservice, Materialer, Industri, Konsum og Forsikring 11 Porteføljeendringer siste 24 mnd Cermaq ut. Gjensidige inn. 12 INTERNASJONAL ØKONOMI 2. KVARTAL 213 Renten vil holdes nær null til KVARTAL 213 ECB melder om lave renter lengre enn antatt KVARTAL 213 FED starter nedtrappingen av QE KVARTAL 214 Russland anekterer Krim KVARTAL 214 ECB tar i bruk alle hjelpemidler KVARTAL 214 FED advarer om høy prising av flere typer aksjer KVARTAL 214 Russland setter opp renten til 17 % KVARTAL 215 ECB starter seddelpressen, omsider. 2 AVKASTNINGSRAPPORT Per mai 215 ned -3,4 prosent i mai 21 KiiD DOKUMENT Per mai Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i NetfondsXtra er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For komplett beskrivelse av NetfondsXtra se vedlagt KiiD-dokument. Netfonds Bank er kilden til informasjonen gitt i denne rapporten, såfremt annet ikke er oppgitt.

5 INVESTORGUIDE INVESTORGUIDE Nedenfor har vi satt opp 1 punkter for å hjelpe nye investorer bedre forstå hvordan vi utøver forvaltningen av NetfondsXtra Forvaltningsfilosofi I fotsporene til Warren Buffet og John Fredriksen NetfondsXtra er en investerbar aksjeportefølje som passer for alle type investorer. Porteføljen er strukturert som et aktivt forvaltningsprodukt, og ikke et ordinært aksjefond, fordi dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte på. Vi ser på NetfondsXtra som noe mer enn bare en aksjeportefølje. Vi ser på NetfondsXtra på samme måte som Warren Buffet og Charlie Munger ser på Berkshire Hathaway: «Although our form is corporate, our attitude is partnership. Charlie Munger and I think of our shareholders as owner-partners, and of ourselves as managing partners». Videre, vi elsker å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktig forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Vi investerer kun i selskaper over en viss størrelse og likviditet, som vi forstår oss på, og som vi selv kunne tenke oss å ha eiet 1%. Når det er sagt, vi foretrekker å være minoritetsaksjonær i disse. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar en investering eller større endring i porteføljen så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljen ikke endres ofte. Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi ser på vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og megatrender som den nest viktigste faktoren for porteføljens langsiktige utvikling. Den aller viktigste faktoren for porteføljens langsiktige utvikling er vår evne til å holde forvaltningskostnadene, og dermed forvaltningsgebyrene, ekstremt lave. Lave kostnader og gebyrer er, og vil alltid være det viktigste i vår virksomhet. Vi vil aldri ha mindre enn 9 eller mer enn 15 selskaper i porteføljen. Dette fordi vi ønsker å kunne spisse porteføljen mot de selskaper, sektorer og trender vi mener er riktige utefra våre analyser. Vi styrer risikoen i porteføljen ut fra målet om å ligge nær risikoen for Oslo Børs (OBX-indeksen) over tid. Av den grunn vil enkelte av selskapene i porteføljen også måtte fungere som risikostabiliserende selskaper. Statoil og Orkla er typisk slike selskaper for oss. Vårt «uendelige» mål er å maksimere den gjennomsnittlige årlige avkastningen på porteføljen. Vi er klar over at det største hinderet for dette er størrelsen på forvaltningskapitalen. Vi vil derfor være ekstremt opptatt av hvor øvre grense for forvaltningskapital går. I perioder hvor forvaltningskapitalen er nær vår øvre grense vil vi midlertidig stoppe mottak av ny kapital. I dag er vår øvre grense for kapital på 3mrd. Vi måler oss opp mot utviklingen på Oslo Børs, målt gjennom OBX-indeksen. Over tid håper vi på å utkonkurrere denne. Vår rapportering til deg skal være den beste, og vi vil alltid bestrebe oss på å dele så mye verdidrivende informasjon som mulig. Til dette bruker vi flere kanaler; Netfonds TV, faste månedsrapporter, media og årlige investormøter. Vår kommunikasjonsstrategi skal sikre likebehandling av investorene. Mvh Roger Berntsen Ansvarlig forvalter NetfondsXtra Netfonds Bank

6 INVESTORGUIDE INVESTORGUIDE Investeringsstrategi: Vi investerer kun i selskaper vi forstår oss på Porteføljens overordnede investeringsvalg tas av ansvarlig forvalter, som bestemmer hvilke aksjer og sektorer det skal investeres i. Vi investerer kun i selskaper over en viss størrelse og likviditet, som vi forstår oss på, og som vi selv kunne tenke oss å ha eiet 1%. Når det er sagt, vi foretrekker å være minoritetsaksjonær i disse. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar en investering eller større endring i porteføljen så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljen ikke endres ofte. Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi vil aldri ha mindre enn 9 eller mer enn 15 selskaper i porteføljen. Dette fordi vi ønsker å kunne spisse porteføljen mot de selskaper, sektorer og trender vi mener er riktige utefra våre analyser. Vi styrer risikoen i porteføljen ut fra målet om å ligge nær risikoen for Oslo Børs (OBX-indeksen) over tid. Av den grunn vil enkelte av selskapene i porteføljen også måtte fungere som risikostabiliserende selskaper. Statoil og Orkla er typisk slike selskaper for oss. Styringsmodellen: Skal sikre kontroll og tilsyn Netfonds Bank har det formelle ansvaret for porteføljen, og har fastsatt de overordnede rammene for forvaltningen av denne. Bankens styre har delegert gjennomføringen av forvaltningen til Netfonds Banks avdeling for kapitalforvaltning som har som mål å gjennomføre forvaltning på en kostnadseffektiv, betryggende og tillitvekkende måte. Porteføljens styringsmodell skal sikre kontroll og tilsyn, og gi gode rammer for den løpende forvaltningen. Vi ser på NetfondsXtra som noe mer enn bare en aksjeportefølje. Vi ser på NetfondsXtra på samme måte som Warren Buffet og Charlie Munger ser på Berkshire Hathaway: «Although our form is corporate, our attitude is partnership. Charlie Munger and I think of our shareholders as owner-partners, and of ourselves as managing partners». Videre, vi elsker å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktig forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Vår rapportering til deg skal være den beste, og vi vil alltid bestrebe oss på å dele så mye verdidrivende informasjon som mulig. Til dette bruker vi flere kanaler; Netfonds TV, faste månedsrapporter, media og årlige investormøter. Vår kommunikasjonsstrategi skal sikre likebehandling av investorene. Eierskapsutøvelsen: Vi bruker våre rettigheter som aksjonær aktivt Gjennom ulike kanaler prøver vi å påvirke selskapene vi er investert i, til å ta ansvar for å forbedre forhold som kan innvirke deres lønnsomhet, og dermed på vår porteføljes langsiktige avkastning. Likebehandling av aksjonærer og styrets rolle/ansvar er de to strategiske områdene vi er mest opptatt av. Operasjonell risikostyring: En kontinuerlig prosess Netfonds Bank jobber kontinuerlig for å identifisere og redusere operasjonell risiko som kan føre til finansielle tap eller tap av omdømme. Risikoreduserende tiltak og internkontroll blir fulgt opp for å sikre et akseptabelt risikonivå

7 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Avkastning i mai NetfondsXtra endte ned -3,4 prosent i mai NetfondsXtra fikk en avkastning på -3,4 prosent i mai. Det samlede resultatet var -4,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBX). NetfondsXtra er opp 6,1 i 215, -5 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. Resultat per selskap Orkla (ORK) gjorde det relativt sett best av våre aksjer i mai. Aksjen steg 3 prosent i perioden, mens Gjensidige (GJF) opplevde svakest utvikling, med en nedgang på -8,5 prosent. Porteføljen er endret fra forrige periode. Vi har investert i Seadrill, TGS og PGS i mai. I tillegg har vi solgt Det norske oljeselskap, Marine Harvest og Lerøy. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av mai er; STL, NHY og SDRL, med hhv 29,8, 2 og 15 prosents vekt. Våre investeringer per Investering Vekt Endring Siste Kursmål Oppside i port. Siste mnd oms. 36mnd i % STL 29,8-8,3 145, NHY 2 2,5 36, SDRL 15, -1,8 93, ORK 1,4 3, 6, GJF 9,6-8, NAS 7,5-4,5 31, KOG 2,7-8, 149, 28 4 TGS 2,6 2,4 196, PGS 2,5-4,4 47, Porteføljen 1-3,4 n/a n/a 33 OBX 1, Relativ avk. -4,1 15

8 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Historisk avkastning: Annualisert avkastning på 12,5 prosent siden Porteføljens kvartalsvise avkastning og akkumulerte annualiserte avkastning. Prosentvis Kvartalsvis relativ* avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning for porteføljen. Prosentpoeng Kvartalsvis avkastning Akkumulert annualisert avkastning Kvartalsvis relativ avkastning Akkumulert annualisert relativ avkastning Historiske nøkkeltall per Annualiserte tall målt i norske kroner Siste 12 måneder Siste 3 år Siste 5 år * Siste 1 år * Siden start Porteføljeavkastning Avkastning på referanseindeksen Den relative avkastningen Standardavvik (prosent) Faktisk relativ volatilitet Beta Alfa Informasjonsrate (IR) Porteføljeavkastning (prosent) Årlig prisvekst (prosent) Årlig netto realavkastning (prosent) 3,27 4,95-1,68 18,2 -,11,9-1,35 -,22 3,27 2,4 1,23 23,2 18,8 5,12 15,67 1,4,88 6,88,54 23,2 1,71 21,49 12,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95 12,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95 * Porteføljen har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.8, mens allmenneheten har hatt tilgang til denne siden ,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95

9 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Risiko: Risikonivå 6 av 7 I forvaltingen av NetfondsXtra ser vi hovedsakelig på to former for risiko; markedsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Absolutt volatilitet. Løpende 12 mnd. I % Markedsrisiko er risiko for økonomisk tap/gevinst på aksjer som følge av endrede markedsforhold, det være seg endrede priser på renter, råvarer etc. eller endrede politiske/geopolitiske forhold. Konsentrasjonsrisiko er risiko forbundet med å investere i aksjer som har like utviklingstrekk. Konsentrasjonsrisikoen øker ved å investere i flere aksjer innenfor samme sektor. Vi bruker ulike måltall for å beregne risiko, blant annet; risikoprofil for gjeldende porteføljesammensetning (absolutt og relativ. 5 år), samt historisk volatilitet med tilhørende SRRI (Syntetisk risiko og avkastningsindikator). Risikoprofil for gjeldende porteføljesammensetning, beregnes ved det statistiske målet standardavvik for å anslå hvor mye den årlige avkastningen på aksjeporteføljen kan svinge NetfondsXtra Referanse Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Relativ volatilitet. Løpende 12 mnd. Basispunkter Ved utgangen av måneden var NetfondsXtras 12 måneders volatilitet (standardavvik) 18. Det er -,1 prosentpoeng, eller -1 basispunkter under referanseindeksen. Porteføljens 12 måneders opplevde beta har vært på,9. SRRI er en standardisert risikoskala som spenner fra 1 til 7 basert på porteføljens svingninger siste fem år (underliggende absolutt volatilitet). Porteføljen, i likhet med referansen, ligger på SRRI nivå 6. Risikoprofil: NetfondsXtra Referanse Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning NetfondsXtra -1 Referanse

10 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN NetfondsXtra styres etter strenge mandater (risikoforhold). Her er oversikten over vår eksponering mot disse Risikostyring: 97,3 prosent av porteføljen er investert i OBX aksjer Eksponering og mandatkontroll for porteføljen Faktisk eksponering Risikoforhold Fastsatte grenser/mandater Netto markedsverdi Inntil 1 % i aksjer 99,4 % Markedsrisiko Inntil 1 prosentpoeng relativ volatilitet (Løpende 12 mnd) -,1 % Høyeste eierandel Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko <5% Antall aksjer Likviditetskrav Minimum 9, maksimum 15 Minst 2/3 (66,7%) av porteføljens markedsverdi må være i aksjer notert på OBXindeksen* 9 97,3 % # # Landfordeling Norge (Kun aksjer notert på Oslo børs) 1 % Investering i ett enkelt aksjeselskap Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko 29,8 % Investering i en enkelt sektor Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko 49,8 % * OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er utbyttejustert og indeksen revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres første fredag etter tredje torsdag i juni og desember. Ved capping begrenses den største aksjen til max 3%, øvrige til max 15% og den samlede summen av ikke EØS-aksjer til max 1%. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av eventuelle ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. OBX er en avkastningsindeks og justeres for alle utbytter i sin helhet. Kilde:

11 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Kort beskrivelse av selskapene vi er investert i per dags dato Om selskapene: En blanding av Olje & oljeservice, Materialer, Industri, Konsum og Forsikring Gjensidige er Norges største skadeforsikringsselskap med virksomhet også i Danmark, Sverige og Baltikum. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og sparing i Norge. Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent Norsk Hydro er en norsk leverandør av aluminium og aluminiumsprodukter. Selskapet har 13 ansatte involvert i mer enn 5 land på alle kontinenter. Kilde: wikipedia.no Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kilde: Petroleum Geo-Services er en teknologisk fokusert serviceleverandør til oljeindustrien som leverer tjenester innen geofysikk til det globale markedet. TGS provides multi-client geoscience data and services to oil and gas Exploration and Production companies around the globe. TGS geophysical and geological data products include multi-client seismic libraries, permanent reservoir monitoring, magnetic and gravity data, the industry's largest global database of digital well logs and regional interpretive products. Norwegian er et skandinavisk lavprisflyselskap. Selskapet er det nest største flyselskapet i Skandinavia og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 359 ruter til 121 destinasjoner i Europa, Nord- Afrika og Midtøsten. Kilde: Orkla ASA er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Orkla har også flere sterke posisjoner i India, Russland og Østerrike. I tillegg er forretningsområdet Orkla Food Ingredients en betydelig leverandør til det europeiske bakerimarkedet. Kilde: Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 35 land. Basert på 4 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Selskapet har 23. ansatte over hele verden. Kilde:

12 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Kronologisk oversikt over det viktigste porteføljeendringene siste 2 år Endringere siste 24 mnd: Cermaq ut. Gjensidige inn. Dato Selskap Forklaring jun '12 Norwegian (inn) Selskapet er vårt nye "Seadrill-case". Utg.pkt for investeringen er fem år. Vi forventer at selskapet blir #1 i norden for flytrafikk innen 5 år. Største oppsiden ligger for øvrig i deres ekspansive langdistansesatsing. feb '13 Cermaq (inn) Det norske oljeselskap (inn) Lerøy Seafood Group (inn) Orkla (inn) Vi tror Cermaq vil bli kjøpt opp/fusjonert inn i Marine Harvest innen overskuelig fremtid. En slik hendelse vil bidra positivt for hele laksebransjen. Dette er et rent risk/reward case. Selskapets verdier er sterkt knyttet opp mot deres eierandel av gigantfunnet Johan Sverdrup. Vi ønsker økt eksonering mot lakseoppdrett. Vi ser begrenset tilbudsside for laks i 213 og 214. Dette øker sannsynligheten for forlenget oppgangssykel for bransjen. Orkla har endelig blitt et rendyrket merkevareselskap igjen, derfor er det naturlig for oss å investere i selskapet. Vi har en meget langsiktig horisont (1 til 15 år) på dette selskapet. Kongsberg Gruppen (inn) Vi har lenge ønsket oss eksponering i Kongsberg Gruppen. Vi mener det er riktig å gjøre det nå mens USA kutter sine forsvarsbudsjetter (Det er lettere for oss å kjøpe seg opp i selskapet i enslik periode). Pga. store kostnadutfordringer i oljeservice, samt eksplosjon i utvikling av droner kan dette etterhvert bli en god langsiktig investering for oss. Petroleum Geo-Services (ut) TGS Nopec (ut) Electromagnetic Geoservices (ut) Seadrill (ut) Disse salgene er et ledd av en ren sektorrotasjon. Pressfaktorene (kostnader etc.) innen oljeservice begynner å bli utfordrende. Vi har jobbet ca.ett år med denne rotasjonen. Vi forventer at rene oljeselskaper vil kunne proffitere på økende usikkerhet i oljeservice, noe som bør styrke våre investeringer i statoil og Det norske oljeselskap i tiden fremover. Seismikkselskapene TGS og PGS har forøvrig vært en viktig bidragsyter til vår avkstaning de siste 2 årene, mens Seadrill har vært med oss i over 5 år. des '13 Norsk Hydro (inn) Algeta (ut) Det siste året har vi fulgt ekstra nøye med på aluminiumssektoren, en sektor som har slitt i en årrekke pga. overkapasitet. Nå som flere "kvalitetsselskaper" begynner å bli stivt priset tror vi Hydro han bli mer interessant for flere investorer. Hydro handles på gunstige nivåer og må anses som en mindre risikofyll investering. Algeta er i disse dager i ferd med å bli kjøpt opp av Bayer, derfor er det hensiktsmessig for oss å selge aksjen. Algeta har vært en del av NetfondsXtra i over to år og selskapet har gitt oss solid avkastning. okt '14 Cermaq (ut) Gjensidige (inn) Cermaq går ut av vår portefølje da selskapet ble kjøpt opp i sin helhet av Mitsubitschi. Det er viktig å understreke at vi kjøpte Cermaq i 212 da vi så for oss at selskapet ville bli kjøpt opp. Gjensidige er en naturlig investering for oss, da vi lenge har ønsket oss eksponering i selskapet. Vi forventer at selskapet ekspanderer i det nordiske forsikringsmarkedet da de har solgt alle sine aksjer i storebrand. mai '15 Det norske (ut) Vi har valgt å selge oss ut av Det norske av hensyn til verdsettelse og generell usikkerhet rundt finansieringen av selskapet. I tillegg har vi sett på selskapet som et naturlig oppkjøpscase i lengre tid, noe som dessverre ikke har materialisert seg Marine Harvest (ut) Lerøy (ut) Salget av lakseselskapene skyldes ene og alene at vi mener det er vanskelig å regne hjem en oppside som er attraktiv nok gitt alternativene. Dvs. oljeservice sektoren ser nå ut til å større oppside enn laksesektoren. Seadrill (inn) TGS Nopec (inn) Petroleum Geo-Services (inn) Disse kjøpene er et ledd av en ren sektorrotasjon. Pressfaktorene (kostnader etc.) innen oljeservice er nå borte, noe som har gitt mer attraktiv prising av kvalitetsselskapene innenfor oljeservice. Vi har jobbet ca.ett år med denne rotasjonen. Vi forventer at både rene oljeselskaper, samt de beste oljeserviceselskapene vil kunne proffitere på dette i tiden fremover. Både Seadrill, TGS og PGS har vært en viktige bidragsyter til vår avkstaning i perioden 28 til 212. Vi var for øvrig første forvalter som forlot oljeservice sektoren i 212, og nå er vi den første som begynner å investere i denne på nytt.

13 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 2. KVARTAL 213 Renten vil holdes nær null til APRIL 213 MAI 213 JUNI 213 A Det siste rentereferatet fra Fed, Fed D Rentekutt fra ECB bidro til økt optimisme G 6 Minutes, ble sluppet i går kveld. Referatet 9 på børsene i Europa og USA i går. Blant 12 var mer eller mindre som forventet. Dvs. annet stengte S&P 5 indeksen rett i medlemmene i rentekomiten er fortsatt underkant av 16 poeng. uenige om når QE3 bør stoppes. Dette er tredje referat på rad hvor denne type uenighet kommer tilsyne. S&P 5 indeksen nådde forøvrig All-time High i gårsdagens handel. B Kinesisk økonomi viste seg å vokse mindre E Japans ekstreme pengepolitikk ble, som H 7 enn ventet i Q1, da tallene kom inn på 1 forventet, ikke kritisert under helgens G % mot ventet 8%. De asiatiske møte, dermed ligger det til rette for at den investorene svarte med å sende japanske valutaen kan fortsette å svekke aksjemarkedene i rødt mandag, og det er seg. Vi derimot, tror denne holdningen vil nærliggende å tro at de europeiske endre seg i løpet av året og evt. skape økt børsene også vil preges av dette i dag. spenning i finansmarkedene. Innstramminger i boligsektoren skal være hovedårsaken til den "svake" veksten. C Kommunikasjonen fra helgens G2 møtet F I går kom den amerikanske I 8 er klar, og denne er spesielt positiv for 11 sentralbanksjefen, Bernanke, med 14 Japan og deres pågående pengetrykking. motstridene signaler om når Dvs. finansministrene fra de 2 største tiltakspakkene fra Fed skal trappes ned. økonomiene i verden er positiv til måten Dette likte investorene dårlig og sendte Japan forsøker å skape vekst på gjennom å aksjene på Wall Street ned. Denne trykke penger. USA og England har usikkerheten forplantet seg til Asia også, forøvrig gjort det samme i flere år. der Nikkei indeksen endte ned hele 7%. Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, uttalte søndag at aktiviteten i eurosonen ligger an til å bli bedre i slutten av 213, dermed er det ikke sannsynlig at ECB vil kutte renten ytterligere i tiden som kommer. Slike meldinger er positivt for aksjemarkedene på mellomlang sikt. Japans statsminister lanserte i natt den tredje og siste planen for å revitalisere landets økonomi. Målet er å skape 3% årlig inntektsvekst de neste 1 årene. Investorene svarte med å sende aksjemarkedet ned over 3%. Mao. det kan se ut som om avstanden mellom plan og virkelighet er for stor. Den amerikanske sentralbanksjefen, Bernanke, sa i går kveld at de kvantitative lettelsene kan trappes ned fra slutten av 213 og opphøre innen sommeren 214, dog dette forutsetter at den økonomiske gjeninnhentingen går som planlagt. I tillegg sa han at styringsrenten vil holdes på null frem til 215/ D E F G H A I A 43 B C

14 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 3. KVARTAL 213 ECB melder om lave renter lengre enn antatt 23 JULI 213 AUGUST 213 SEPTEMBER 213 A Medlemmer av den amerikanske D Den positive makrotrenden fra USA G 6 sentralbanken har på nytt antydet at en 9 fortsatte i går, da de viktige ISM tallene 12 nedtrapping av QE3 kan starte allerede i kom inn på den sterke siden. Skulle denne september. Vi forventer for øvrig at utviklingen fortsette vil FED start finansmarkedene vil håndtere et slikt nedtrappingen av QE3 allerede i scenario på en tilfredsstillende måte. september. B Den europeiske sentralbanken signaliserte E De asiatiske børsene, utenom Japan, endte H 7 i går at renten vil bli holdt lav for en lengre 1 opp mandag. Optimismen kommer etter 13 periode enn tidligere antatt. Dette er godt en serie oppløftende makrotall fra Kina. nytt for aksjemarkedene som er svært Mye taler nå for at kinesisk økonomi er i følsomme for endrede renteforventninger ferd med å stabilisere seg, noe som er som dette. ECB ser dermed ut til å gjøre godt nytt for aksjemarkedene over hele motsatt av Fed, som de siste månedene verden. har forberedt markedene på en fremtidig nedtrapping av stimulansetiltak. C Ferske tall fra Kina i natt viste at landets F Etter alt å dømme nærmer det seg et USA I 8 økonomi vokste med 7,5 prosent i 2. kvartal. Dette var bedre enn mange investorer hadde fryktet. I forrige uke kom inflasjonstallene inn lavere enn ventet. Samlet sett er dette positivt for aksjemarkedene. 11 ledet angrep på Syria. Dette har økt nervøsiteten i aksjemarkedet og samtidig presset oljeprisen opp i 117 dollar per fat. Høy oljepris er isolert sett gunstig for Oslo Børs, og spesielt de rene oljeselskapene. Andre aksjer derimot, vil bli negativt påvirket av økt geopolitisk usikkerhet. 14 Konflikten i Syria har tatt en ny vending det siste døgnet. Russland skal tilsynelatende har fått Assad regimet til å godta destruksjon av deres arsenal av kjemiske våpen dersom USA lar være å gå til militært angrep. Dette utspillet fra russerne er meget ødeleggende for Obamas momentum i saken. Både oljeprisen og dollaren svekkes på disse nyhetene. Bernanke lot, mot alle odds, være å kutte i stimulansetiltakene (QE3) i går, noe som gav umiddelbare utsalg i finansmarkedene. Alle renter falt, mens både råvareprisene og aksjemarkedene steg markert. Når kuttene i QE3 kommer er nå uvisst. Vi mener Bernanke kan være i ferd med å rote det til for seg selv. Merkels parti, Kristen Demokratene, ble den soleklare vinneren av det tyske valget i går, dermed fortsetter hun som forbundskansler en periode til. Dette er godt nytt for Tyskland og EU da dette gir forutsigbarhet for hele den europeiske regionen G H I E F 46 C D B 44 A

15 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 4. KVARTAL 213 FED starter nedtrappingen av QE3 24 OKTOBER 213 NOVEMBER 213 DESEMBER 213 A De amerikanske politikerne kom ikke til D Aksjemarkedene falt i går etter at ECB G 6 enighet vedrørende det mye omtalte 9 valgte å kutte styringsrenten i eurosonen 12 låneprogrammet. Dette innebærer en til.25%. Rentene i EU er nå på samme midlertidig nedstegning av statlige nivå som i USA. Det er er naturlig å anta at tjenester arbeidsplasser. Forrige gang den norske sentralbanken nå vil måtte dette skjedde var for 17 år siden. Når det kutte renten her hjemme også. Når vi ser er sagt, vi venter at denne situasjonen vil litt lengre frem i tid vil dette være positivt løse seg innen rimelig tid. Poenget er at for aksjemarkedene. dette handler mer om politisk spill enn noe B annet. I går ble Janet Yellen offisielt nominert E Kinesiske myndigheter har nylig lansert H som USAs neste FED sjef. Yellen blir planer om å liberaliserer sin økonomi dermed USAs første kvinnelige sentralbanksjef. Dette er godt nytt for finansmarkedene, da er ventet at hun vil føre en pengepolitikk som ligner på den Ben Bernanke har ført. ytterligere i årene som kommer. Dette er godt nytt for aksjemarkedene generelt. Vi tror for øvrig at denne nyheten vil kunne prege aksjemarkedene mer etter hvert. Poenget er at i disse dager er investorene mest opptatt av amerikansk pengepolitikk og når evt. FED skal trappe ned sine C De amerikanske politikerne ble i går til F Investorene stimulansetiltak virker (QE3) å være "sykelig" opptatt I 8 slutt enige om budsjettet og gjeldstaket. 11 av alt som handler om QE3 14 Når det er sagt, denne prosessen har ikke (stimulansetiltakene til FED). Tiltross for at ført til noen gevinst for de som satte den i både Ben Bernanke og Janet Yellen (USA gang (republikanerne). Mao. er det grunn neste FED sjef), nylig har gitt uttrykk for at til å stille spørsmålstegn ved den politiske stimulansetiltakene vil fortsette, er strategien som er utøvd her, da denne i investorene usikre på dette. bunn og grunn kun har bidratt til å svekke USAs finansielle tillitt i resten av verden De asiatiske børsene steg mandag etter at verdens stormakter fikk i havn en atomavtale med Iran i løpet av helgen. Dette er godt nytt for finansmarkedene, da dette reduserer noe av den geopolitiske spenningen i midt-østen. Rentemøtet i FED gikk som vi forventet da sentralbanken besluttet å trappe ned de kvantitative lettelsene, QE3, med 1 mrd dollar fra og med januar. Aksjemarkedene reagerte positivt på beslutningen. Flere sterke nøkkeltall kombinert med mindre politisk uro i den amerikanske kongressen gjør det lettere for FED å starte nedtrappingen nå. Momentet i aksjemarkedet styres nå av den amerikanske økonomien, som har vist styrke de siste dagene. Blant annet har de siste veksttallene (BNP) kommet inn på den sterke siden. I tillegg har IMF nylig oppjustert utsiktene for USA, verdens største økonomi D E F G H I C A B

16 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 1. KVARTAL 214 Russland anekterer Krim 25 JANUAR 214 FEBRUAR 214 MARS 214 A De asiatiske børsene endte blandet D Aksjene på Wall Street fortsatte nedover G 6 torsdag, tiltross for at Verdensbanken 9 etter at de europeiske børsene stengte i 12 nylig oppjusterte utsiktene for global går. Vi befinner oss nå midt inni en klassisk vekst. Dette er en indikasjon på at korreksjon. Normalt sett gir slike selskapsresultater er viktigere for korreksjoner gode kjøpsmuligheter for markedet enn makroforhold. Denne langsiktige investorer trenden har vi for øvrig sett utvikle seg de seneste ukene. B Investorene frykter en negativ utvikling i E Bevegelsene på de internasjonale børsene H 7 fremvoksende økonomier, og at dette vil gi 1 har blitt vesentlig mindre de siste dagene 13 utslag i de etablerte økonomien også. Vi nå som kvartalsrapporteringen går mot derimot, er ikke like bekymret, da vi slutten. Selskapene har samlet sett skuffet, opplever det hele mer som en ordinær i alle fall slik vi ser det. De fleste korreksjon enn noe annet. selskapene har innfridd på bunnlinjen, grunnet kostnadskutt etc., men på topplinjenivå (salg/omsetning) står det verre til. C Den amerikanske sentralbanken besluttet i F Aksjene på Wall Street endte opp i går I 8 går å kutte de kvantitative lettelsene (QE3) 11 etter at Fed sjef, Yellen, talte til Senatet. 14 med ytterligere 1 mrd dollar. Dette var Den amerikanske sentralbanksjefen klarte helt i tråd med forventningene, selv om dermed å roe aksjeinvestorene som mange investorer håpet FED skulle ta en frykter at nedtrappingen av QE3 vil skade pause i nedtrappingen grunnet den økonomien. De amerikanske indeksene, seneste tids markedsuro. Vi derimot, med S&P 5 i spissen, er nær all-timehigh. mener markedet, samlet sett, er innstilt på at QE3 vil være fullt ut nedtrappet i løpet av sommeren/høsten 214. Situasjonen på Krim-halvøya har eskalert i løpet av helgen, etter at Russland nærmest har erklært krig mot Ukraina. Denne situasjonen er ikke optimal for finansmarkedene som ofte frykter det verste. Vi derimot, tror situasjon mer eller mindre er fastlåst mellom Russland på den ene siden og Vesten på den andre. Investorene frykter at kinesisk økonomi skal vokse mindre i tiden fremover. Vi derimot, er ikke like bekymret for dette da inflasjonen i landet er lav. Lav inflasjon gir myndighetene anledning til å igangsette vekststimulerende tiltak når de måtte ønske, noe som er positivt for de globale aksjemarkedene Befolkningen på Krim stemte stemmer for å bli en del av Russland. USA og Europa har forøvrig fordømt prosessen rundt avstemningen og vil ikke anerkjenne denne. Vi mener for øvrig at situasjonen mellom Russland og Vesten er såpass fastlåst at det vil tvinge seg frem en diplomatisk løsning A F G 51 5 B C E H I 5 49 D

17 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 2. KVARTAL 214 ECB tar i bruk alle hjelpemidler 26 APRIL 214 MAI 214 JUNI 214 A Den europeiske sentralbanken, ECB, D Kinesiske myndigheter legger frem nye G holder renten i ro, men uttryker samtidig reformforslag for finansmarkedene at alle medlemmene av rentekomiteen er beredt på å ta i bruk ukonvensjonelle metoder dersom situasjonen ikke bedrer seg Den europeiske sentralbankene tar nå i bruk alle hjelpemidler tilgjengelig for å sparke i gang veksten og inflasjonen i regionen. Det innbærer både nye rentekutt og ukonvensjonelle metoder (seddelpressen) B Veksttallene fra Kina kommer inn bedre E Federal Reserve medlem, Charles Plosser, H 7 enn ventet 1 uttaler at rentene i USA vil kunne settes 13 opp tidligere enn forventet da den økonomiske utviklingen i landet nå går bedre enn ventet Uroen i Irak sendte aksjene på Wall Street ned i går kveld og oljeprisen opp. Det er naturlig at dette vil påvirke de europeiske aksjemarkedene noe i dag C Økt optimismen i finansmarkedene etter F Oppløftende PMI tall fra Kina bidrar til I 8 stor M&A aktivitet i påsken. Det er 11 optimisme. Vi har de seneste årene sett at 14 nærliggende at det kommer meldinger om gode makrotall fra Kina påvirker prisingen flere store oppkjøp og fusjoner i tiden som av aksjemarkedene i vestlig verden mer og kommer, ettersom selskapene sliter med å mer vokse på topplinjen Irakiske myndigheter har problemer med å slå tilbake mot terrorgrupperingen ISIL, som har tatt kontroll over en rekke viktige byer i landet G H I D E F A C 52 5 B

18 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 3. KVARTAL 214 FED advarer om høy prising av flere typer aksjer 27 JULI 214 AUGUST 214 SEPTEMBER 214 A IMF (The International Monetary Fund), D Oslo Børs, sammen med resten av verdens G 6 varsler at de kommer til å kutte de globale 9 aksjemarkeder er i korreksjonsmodus for 12 vekstutsiktene noe. Verdensbanken gjorde tiden. Vi mener denne korreksjonen er en det samme for noen uker siden. konsekvens av at den amerikanske sentralbanken kommer til å heve styringsrenten i 215, dermed må investorene tilpasse seg en nye situasjon. ECB overrasker markedene med å senke styringsrenten til rekordlave 5 %, i tillegg settes renten som bankene får for innskudd i sentralbanken til -,2 %. B FED signaliserer at den kommende E Mario Draghi uttaler at eurosvekkelse er H 7 renteoppgangen i USA blir mer forsiktig 1 nødvendig for å få fart å den europeiske 13 enn tidligere antatt. økonomien igjen. Dette indikerer med styrke at ECB vil igangsette kvantitative lettelser (QE) om ikke lenge. Kinesiske myndigheter planlegger å sprøyte inn likviditet tilsvarende 2.75 mrd kroner i landets 5 størst banker. C Den amerikanske sentralbanken advarer F S&P 5 brøt for første gang i historien I om at prisingen av enkelte biotek aksjer, 2 grensen i går kveld. samt aksjer innenfor sosiale medier, begynner å bli høy. Det er for øvrig ikke vanlig at sentralbanker advarer på denne måten Innbyggerne i Skottland stemmer nei til løsrivelse fra Storbritannia A 57 C F G H I 56 B E D

19 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 4. KVARTAL 214 Russland setter opp renten til 17 % 28 OKTOBER 214 NOVEMBER 214 DESEMBER 214 A Svake nøkkeltall fra Tyskland, negative D Republikanerne sikret seg flertall i senatet G 6 signaler fra IMF, Ebola frykt, samt generell 9 under gårsdagens valg i USA. Dette er et 12 nervøsitet bidro til børsfall. Oslo Børs er åpenbart nederlag for demokratene og ned rundt 1 % fra all-time high, dermed President Obama. Når det er sagt, er dette den største korreksjonen på to år. valgutfallet var mer eller mindre spådd på forhånd. Uansett, vi forventer positive reaksjoner i aksjemarkedene som en følge av dette. B Aksjemarkedene er ned mellom 1 og 15 E Ferske inflasjonstall fra Kina viste at H 7 % fra toppen. Normalt sett bruker kursene 1 landets prisstigning kun var på 1,6 % de 13 å vende opp igjen fra slike nivåer, med siste 12 månedene. Dette er relativt lavt mindre ikke verden ikke er på vei inn i en for en økonomi som vokser 7 % i året, resesjon derfor er det nærliggende at myndighetene vil bli tvunget til å stimulere økonomien ytterligere i tiden som kommer. Økte stimulanser fra Kina er godt nytt for aksjemarkedene C Den amerikanske sentralbanken valgte i F Den europeiske sentralbanksjefen, Mario I 8 går å stanse seddelpressen, dermed er en 11 Draghi, uttaler at ECB står klart til å kjøpe 14 mangeårig periode med pengetrykking statsobligasjoner i markedet, dvs. over. Naturlig nok ble det størst reaksjoner igangsette seddelpressen. Dette er i i valutamarkedet. Blant annet steg utgangspunktet positivt, men dollaren nesten 1 øre mot den norske aksjemarkedet har begynt å miste tilliten kronen. Amerikanske økonomi går bedre til Draghi da har har uttalt dette en rekke enn på lenge og arbeidsledigheten er i ferd ganger det siste halve året uten at noe har med å normaliseres ifølge sentralbanken. skjedd. Den europeiske sentralbanken, ECB, skuffet investorene i går da det ble et nytt rentemøte med kun "tomme ord". Sentralbanken har til gode å lansere sin versjon av QE, eller kvantitative lettelser. Veksten i eurosonen er ekstrem lav, det samme er inflasjonen. Denne kombinasjonen er uholdbar over lengre tid. Den russiske sentralbanken satte i natt opp styringsrenten med 6,5 prosent poeng til 17 %, i et forsøk på å stoppe det dramatiske fallet i rubelen. Landets økonomi går en tøff tid i møte med vedvarende vestlige sanksjoner på den ene siden og fallende oljepris den annen. Hvorvidt Putin "overlever" dette blir spennende å se. Oslo Børs har nå steget over 7 % på to dager. Børsrekylen skyldes at den amerikanske sentralbanken nylig gav uttrykk for at den kommende rentehevingen i USA først kommer i midten av 215. Dette er godt nytt for aksjeinvestorene F A C D E G I B H

20 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 1. KVARTAL 215 ECB starter seddelpressen, omsider. 29 JANUAR 215 FEBRUAR 215 MARS 215 A Den kinesiske økonomien går bra om D Investorene frykter at sentralbanken (Fed) G 6 dagen pga. lavere oljepris. Lavere oljepris 9 vil sette opp renten tidligere enn ventet 12 er spesielt positivt for verdens andre grunnet et knallsterkt jobbmarkedet. Fersk største økonomi. Dette reflekteres best i statitikk viser at det ble skapt 257. landets aksjemarkedet, som er opp jobber i USA i januar. I tillegg steg mellom 5 og 6 prosent siste 12 gjennomsnittlig timelønn,5 %. Denne måneder. kombinasjonen tilsier økt forbruk, samt økt inflasjon i amerikansk økonomi, derfor er det naturlig at sannsynligheten for B Den sveitsiske sentralbanken meddeler E rentehevning Russland og Ukraina i USA øker. skal i går ha kommet H markedet at de måtte slippe sin valuta fri i til enighet om våpenhvile. Dette er godt forhold til euroen. Dette gav umiddelbare sjokk i valutamarkedet. Sveitserfranchen steg rundt 3 % mot de fleste valutaer. Det er spesielt alvorlig for landets konkurranseevne. nytt for aksjemarkedene. Også oljeprisen reagerte positivt på denne nyheten. C Mario Draghi innfridde finansmarkedenes F Forhandlingene mellom EU og Hellas I 8 krav i går da han, på vegne av ECB, 11 vedrørende deres gjeldspakke går trådt, 14 lanserte et fullskala QE program (trykking noe som bekymrer mange investorer. Vi av penger) på. Børsene i Europa, USA og derimot, forventer at Hellas vil få Asia steg naturlig nok på denne betydelige reduksjoner i sine beslutningen. Tiltaket fra ECB er mer eller gjeldsbetingelser fra Troikaen (IMF, ECB og mindre likt det USA, Japan og England EU kommisjonen), det fordi landet har igangsatte etter finanskrisen i 28/29. kommet i en situasjon der de ikke har mye å tape på å la være å betjene sin eksisterende gjeld. Hovedutfordringen til Den teknologitunge nasdaq indeksen endte over 5 poeng i går for første gang på 15 år. Dette indikere at markedet er i ferd med å hente inn igjen det tapte fra da teknologiboblen sprakk tidlig 2- tallet. Kinesiske myndigheter signaliserer nå at de vil jobbe utefra et vekstmål for økonomien på 7 %. Dette er lavere enn fjorårets mål på 7,5 %. Myndighetene ønsker samtidig å fokusere på tiltak som fremmer kvalitativ vekst fremfor kvantitativ vekst, dvs. vekst i innenlands handel, kontra vekst i eksport. Den tyske Dax indeksen er opp over 2 % inneværende år. Oslo Børs derimot, er opp 7 %, mens de amerikanske børsene er flate for året. Disse bevegelsene er et resultat av at ECBs har startet seddelpressen. Markedet priser nå inn at den europeiske eksporten vil øke på bekostning av den amerikanske på grunn av ECBs tiltak D E F G H I C A B

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra januar 2016

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra januar 2016 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra januar 216 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - februar 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - august 216 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - februar 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - mars 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

Porteføljerapport: I

Porteføljerapport: I Porteføljerapport: I - juli 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra juni 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra juni 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra juni 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra august 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra august 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra august 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra oktober 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra oktober 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra oktober 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

I fotsporene til Warren Buffet og Berkshire Hathaway

I fotsporene til Warren Buffet og Berkshire Hathaway : I Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar

Månedsrapport 2/14. Markedskommentar Månedsrapport 2/14 Markedskommentar Nedtrappingen av USAs verdipapirkjøp er kanskje det som legger mest føring på markedene inn i årets andre måned. Det er lite som tyder på at nedtrappingen ikke vil avvike

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 2. 9. januar 2006 Tilbakeblikk på uke 1. Bortsett fra lengre åpningstider på Oslo Børs var ikke uke 1 i 2006 spesielt annerledes enn det meste av 2005. Hovedindeksen

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer