PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015"

Transkript

1 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljens langsiktighet for å skape god avkastning.

2 HOVEDPUNKTER HOVEDPUNKTER Forvaltningen: NetfondsXtra er opp 3,3 prosent siste 12 mnd NetfondsXtra fikk en avkastning på -3,4 prosent i mai. Det samlede resultatet var -4,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBX). NetfondsXtra er opp 6,1 i 215, -5 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. Porteføljen er opp 3,3 prosent siste 12 måneder. Ved utgangen av måneden var NetfondsXtras 12 måneders volatilitet (standardavvik) 18. Det er -,1 prosentpoeng, eller -1 basispunkter under referanseindeksen. Porteføljens 12 måneders opplevde beta har vært på,9. Porteføljen er investert med 49,8 prosent innen Energi, 2 prosent innen Materialer, 1,2 prosent innen Industri og 1,4 prosent innen Konsum. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av mai er; STL, NHY og SDRL, med hhv 29,8, 2 og 15 prosents vekt. Porteføljen er endret fra forrige periode. Vi har investert i Seadrill, TGS og PGS i mai. I tillegg har vi solgt Det norske oljeselskap, Marine Harvest og Lerøy. Orkla (ORK) gjorde det relativt sett best av våre aksjer i mai. Aksjen steg 3 prosent i perioden, mens Gjensidige (GJF) opplevde svakest utvikling, med en nedgang på -8,5 prosent. Vi mener vår portefølje har et oppsidepotensial på 33,3 prosent de neste 36 månedene. Dette er 15,3 prosent mer enn det vi ser for oss at Oslo børs (OBX indeksen) har i samme periode. Forvaltningskapitalen i NetfondsXtra er på 342,3 millioner kroner, fordelt på 589 investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). Dette er en oppgang på 76,2 millioner fra samme periode i fjor. I snitt har hver investor en beholdning på 581 tusen kroner. Internasjonal økonomi: Frykt for negativ utvikling i fremvoksende økonomier Verdensbanken oppjusterte utsiktene for global vekst i januar, uten at det gav positive utslag for aksjemarkedene. Dette er en indikasjon på at selskapsresultater blir viktigere for markedet enn makroforhold fremover. Mange investorer gav i januar uttrykk for at de frykter en negativ utvikling i fremvoksende økonomier, og at dette vil gi negative utslag i de mer etablerte økonomiene også. Den amerikanske sentralbanken besluttet å kutte de kvantitative lettelsene (QE3) med ytterligere 1 mrd dollar i januar, tiltross for økt markedsuro. PUBLISERT DEN 1. JUNI 215 PÅ Neste rapport publiseres den 15. juli 215

3 HOVEDPUNKTER HOVEDPUNKTER Porteføljens kvartalsvise avkastning og akkumulerte annualiserte avkastning. Prosentvis Kvartalsvis relativ* avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning for porteføljen. Prosentpoeng Kvartalsvis avkastning Akkumulert annualisert avkastning Kvartalsvis relativ avkastning Akkumulert annualisert relativ avkastning Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Absolutt volatilitet. Løpende 12 mnd. I % Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Relativ volatilitet. Løpende 12 mnd. Basispunkter NetfondsXtra Referanse NetfondsXtra -1 Referanse

4 INNHOLD INNHOLD INVESTORGUIDE Forvaltningsfilosofi I fotsporene til Warren Buffet og John Fredriksen 5 Investeringsstrategien Vi investerer kun i selskaper vi forstår oss på 6 Styringsmodellen Skal sikre kontroll og tilsyn 6 Eierskapsutøvelsen Vi bruker våre rettigheter som aksjonær 6 Operasjonell risikostyring En kontinuerlig prosess 6 FORVALTNINGEN Avkastning i mai NetfondsXtra endte ned -3,4 prosent i mai 7 Historisk avkastning Annualisert avkastning på 12,5 prosent siden Risiko Risikonivå 6 av 7 9 Risikostyring 97,3 prosent av porteføljen er investert i OBX aksjer 1 Om selskapeneen blanding av Olje & oljeservice, Materialer, Industri, Konsum og Forsikring 11 Porteføljeendringer siste 24 mnd Cermaq ut. Gjensidige inn. 12 INTERNASJONAL ØKONOMI 2. KVARTAL 213 Renten vil holdes nær null til KVARTAL 213 ECB melder om lave renter lengre enn antatt KVARTAL 213 FED starter nedtrappingen av QE KVARTAL 214 Russland anekterer Krim KVARTAL 214 ECB tar i bruk alle hjelpemidler KVARTAL 214 FED advarer om høy prising av flere typer aksjer KVARTAL 214 Russland setter opp renten til 17 % KVARTAL 215 ECB starter seddelpressen, omsider. 2 AVKASTNINGSRAPPORT Per mai 215 ned -3,4 prosent i mai 21 KiiD DOKUMENT Per mai Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i NetfondsXtra er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. For komplett beskrivelse av NetfondsXtra se vedlagt KiiD-dokument. Netfonds Bank er kilden til informasjonen gitt i denne rapporten, såfremt annet ikke er oppgitt.

5 INVESTORGUIDE INVESTORGUIDE Nedenfor har vi satt opp 1 punkter for å hjelpe nye investorer bedre forstå hvordan vi utøver forvaltningen av NetfondsXtra Forvaltningsfilosofi I fotsporene til Warren Buffet og John Fredriksen NetfondsXtra er en investerbar aksjeportefølje som passer for alle type investorer. Porteføljen er strukturert som et aktivt forvaltningsprodukt, og ikke et ordinært aksjefond, fordi dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte på. Vi ser på NetfondsXtra som noe mer enn bare en aksjeportefølje. Vi ser på NetfondsXtra på samme måte som Warren Buffet og Charlie Munger ser på Berkshire Hathaway: «Although our form is corporate, our attitude is partnership. Charlie Munger and I think of our shareholders as owner-partners, and of ourselves as managing partners». Videre, vi elsker å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktig forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Vi investerer kun i selskaper over en viss størrelse og likviditet, som vi forstår oss på, og som vi selv kunne tenke oss å ha eiet 1%. Når det er sagt, vi foretrekker å være minoritetsaksjonær i disse. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar en investering eller større endring i porteføljen så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljen ikke endres ofte. Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi ser på vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og megatrender som den nest viktigste faktoren for porteføljens langsiktige utvikling. Den aller viktigste faktoren for porteføljens langsiktige utvikling er vår evne til å holde forvaltningskostnadene, og dermed forvaltningsgebyrene, ekstremt lave. Lave kostnader og gebyrer er, og vil alltid være det viktigste i vår virksomhet. Vi vil aldri ha mindre enn 9 eller mer enn 15 selskaper i porteføljen. Dette fordi vi ønsker å kunne spisse porteføljen mot de selskaper, sektorer og trender vi mener er riktige utefra våre analyser. Vi styrer risikoen i porteføljen ut fra målet om å ligge nær risikoen for Oslo Børs (OBX-indeksen) over tid. Av den grunn vil enkelte av selskapene i porteføljen også måtte fungere som risikostabiliserende selskaper. Statoil og Orkla er typisk slike selskaper for oss. Vårt «uendelige» mål er å maksimere den gjennomsnittlige årlige avkastningen på porteføljen. Vi er klar over at det største hinderet for dette er størrelsen på forvaltningskapitalen. Vi vil derfor være ekstremt opptatt av hvor øvre grense for forvaltningskapital går. I perioder hvor forvaltningskapitalen er nær vår øvre grense vil vi midlertidig stoppe mottak av ny kapital. I dag er vår øvre grense for kapital på 3mrd. Vi måler oss opp mot utviklingen på Oslo Børs, målt gjennom OBX-indeksen. Over tid håper vi på å utkonkurrere denne. Vår rapportering til deg skal være den beste, og vi vil alltid bestrebe oss på å dele så mye verdidrivende informasjon som mulig. Til dette bruker vi flere kanaler; Netfonds TV, faste månedsrapporter, media og årlige investormøter. Vår kommunikasjonsstrategi skal sikre likebehandling av investorene. Mvh Roger Berntsen Ansvarlig forvalter NetfondsXtra Netfonds Bank

6 INVESTORGUIDE INVESTORGUIDE Investeringsstrategi: Vi investerer kun i selskaper vi forstår oss på Porteføljens overordnede investeringsvalg tas av ansvarlig forvalter, som bestemmer hvilke aksjer og sektorer det skal investeres i. Vi investerer kun i selskaper over en viss størrelse og likviditet, som vi forstår oss på, og som vi selv kunne tenke oss å ha eiet 1%. Når det er sagt, vi foretrekker å være minoritetsaksjonær i disse. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar en investering eller større endring i porteføljen så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljen ikke endres ofte. Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi vil aldri ha mindre enn 9 eller mer enn 15 selskaper i porteføljen. Dette fordi vi ønsker å kunne spisse porteføljen mot de selskaper, sektorer og trender vi mener er riktige utefra våre analyser. Vi styrer risikoen i porteføljen ut fra målet om å ligge nær risikoen for Oslo Børs (OBX-indeksen) over tid. Av den grunn vil enkelte av selskapene i porteføljen også måtte fungere som risikostabiliserende selskaper. Statoil og Orkla er typisk slike selskaper for oss. Styringsmodellen: Skal sikre kontroll og tilsyn Netfonds Bank har det formelle ansvaret for porteføljen, og har fastsatt de overordnede rammene for forvaltningen av denne. Bankens styre har delegert gjennomføringen av forvaltningen til Netfonds Banks avdeling for kapitalforvaltning som har som mål å gjennomføre forvaltning på en kostnadseffektiv, betryggende og tillitvekkende måte. Porteføljens styringsmodell skal sikre kontroll og tilsyn, og gi gode rammer for den løpende forvaltningen. Vi ser på NetfondsXtra som noe mer enn bare en aksjeportefølje. Vi ser på NetfondsXtra på samme måte som Warren Buffet og Charlie Munger ser på Berkshire Hathaway: «Although our form is corporate, our attitude is partnership. Charlie Munger and I think of our shareholders as owner-partners, and of ourselves as managing partners». Videre, vi elsker å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktig forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Vår rapportering til deg skal være den beste, og vi vil alltid bestrebe oss på å dele så mye verdidrivende informasjon som mulig. Til dette bruker vi flere kanaler; Netfonds TV, faste månedsrapporter, media og årlige investormøter. Vår kommunikasjonsstrategi skal sikre likebehandling av investorene. Eierskapsutøvelsen: Vi bruker våre rettigheter som aksjonær aktivt Gjennom ulike kanaler prøver vi å påvirke selskapene vi er investert i, til å ta ansvar for å forbedre forhold som kan innvirke deres lønnsomhet, og dermed på vår porteføljes langsiktige avkastning. Likebehandling av aksjonærer og styrets rolle/ansvar er de to strategiske områdene vi er mest opptatt av. Operasjonell risikostyring: En kontinuerlig prosess Netfonds Bank jobber kontinuerlig for å identifisere og redusere operasjonell risiko som kan føre til finansielle tap eller tap av omdømme. Risikoreduserende tiltak og internkontroll blir fulgt opp for å sikre et akseptabelt risikonivå

7 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Avkastning i mai NetfondsXtra endte ned -3,4 prosent i mai NetfondsXtra fikk en avkastning på -3,4 prosent i mai. Det samlede resultatet var -4,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBX). NetfondsXtra er opp 6,1 i 215, -5 prosentpoeng svakere enn Oslo børs. Resultat per selskap Orkla (ORK) gjorde det relativt sett best av våre aksjer i mai. Aksjen steg 3 prosent i perioden, mens Gjensidige (GJF) opplevde svakest utvikling, med en nedgang på -8,5 prosent. Porteføljen er endret fra forrige periode. Vi har investert i Seadrill, TGS og PGS i mai. I tillegg har vi solgt Det norske oljeselskap, Marine Harvest og Lerøy. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av mai er; STL, NHY og SDRL, med hhv 29,8, 2 og 15 prosents vekt. Våre investeringer per Investering Vekt Endring Siste Kursmål Oppside i port. Siste mnd oms. 36mnd i % STL 29,8-8,3 145, NHY 2 2,5 36, SDRL 15, -1,8 93, ORK 1,4 3, 6, GJF 9,6-8, NAS 7,5-4,5 31, KOG 2,7-8, 149, 28 4 TGS 2,6 2,4 196, PGS 2,5-4,4 47, Porteføljen 1-3,4 n/a n/a 33 OBX 1, Relativ avk. -4,1 15

8 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Historisk avkastning: Annualisert avkastning på 12,5 prosent siden Porteføljens kvartalsvise avkastning og akkumulerte annualiserte avkastning. Prosentvis Kvartalsvis relativ* avkastning og akkumulert annualisert relativ avkastning for porteføljen. Prosentpoeng Kvartalsvis avkastning Akkumulert annualisert avkastning Kvartalsvis relativ avkastning Akkumulert annualisert relativ avkastning Historiske nøkkeltall per Annualiserte tall målt i norske kroner Siste 12 måneder Siste 3 år Siste 5 år * Siste 1 år * Siden start Porteføljeavkastning Avkastning på referanseindeksen Den relative avkastningen Standardavvik (prosent) Faktisk relativ volatilitet Beta Alfa Informasjonsrate (IR) Porteføljeavkastning (prosent) Årlig prisvekst (prosent) Årlig netto realavkastning (prosent) 3,27 4,95-1,68 18,2 -,11,9-1,35 -,22 3,27 2,4 1,23 23,2 18,8 5,12 15,67 1,4,88 6,88,54 23,2 1,71 21,49 12,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95 12,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95 * Porteføljen har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.8, mens allmenneheten har hatt tilgang til denne siden ,51 1,68 1,83 2,5 3,2 1,3 1,53,19 12,51 1,56 1,95

9 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Risiko: Risikonivå 6 av 7 I forvaltingen av NetfondsXtra ser vi hovedsakelig på to former for risiko; markedsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Absolutt volatilitet. Løpende 12 mnd. I % Markedsrisiko er risiko for økonomisk tap/gevinst på aksjer som følge av endrede markedsforhold, det være seg endrede priser på renter, råvarer etc. eller endrede politiske/geopolitiske forhold. Konsentrasjonsrisiko er risiko forbundet med å investere i aksjer som har like utviklingstrekk. Konsentrasjonsrisikoen øker ved å investere i flere aksjer innenfor samme sektor. Vi bruker ulike måltall for å beregne risiko, blant annet; risikoprofil for gjeldende porteføljesammensetning (absolutt og relativ. 5 år), samt historisk volatilitet med tilhørende SRRI (Syntetisk risiko og avkastningsindikator). Risikoprofil for gjeldende porteføljesammensetning, beregnes ved det statistiske målet standardavvik for å anslå hvor mye den årlige avkastningen på aksjeporteføljen kan svinge NetfondsXtra Referanse Risikoprofil for historisk porteføljesammensetning. Relativ volatilitet. Løpende 12 mnd. Basispunkter Ved utgangen av måneden var NetfondsXtras 12 måneders volatilitet (standardavvik) 18. Det er -,1 prosentpoeng, eller -1 basispunkter under referanseindeksen. Porteføljens 12 måneders opplevde beta har vært på,9. SRRI er en standardisert risikoskala som spenner fra 1 til 7 basert på porteføljens svingninger siste fem år (underliggende absolutt volatilitet). Porteføljen, i likhet med referansen, ligger på SRRI nivå 6. Risikoprofil: NetfondsXtra Referanse Lav risiko Lavere mulig avkastning Høy risiko Høyere mulig avkastning NetfondsXtra -1 Referanse

10 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN NetfondsXtra styres etter strenge mandater (risikoforhold). Her er oversikten over vår eksponering mot disse Risikostyring: 97,3 prosent av porteføljen er investert i OBX aksjer Eksponering og mandatkontroll for porteføljen Faktisk eksponering Risikoforhold Fastsatte grenser/mandater Netto markedsverdi Inntil 1 % i aksjer 99,4 % Markedsrisiko Inntil 1 prosentpoeng relativ volatilitet (Løpende 12 mnd) -,1 % Høyeste eierandel Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko <5% Antall aksjer Likviditetskrav Minimum 9, maksimum 15 Minst 2/3 (66,7%) av porteføljens markedsverdi må være i aksjer notert på OBXindeksen* 9 97,3 % # # Landfordeling Norge (Kun aksjer notert på Oslo børs) 1 % Investering i ett enkelt aksjeselskap Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko 29,8 % Investering i en enkelt sektor Ingen øvre grense, men begrenses indirekte gjennom grenser satt for markedsrisiko 49,8 % * OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs, rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er utbyttejustert og indeksen revideres og cappes på halvårlig basis med endringer som implementeres første fredag etter tredje torsdag i juni og desember. Ved capping begrenses den største aksjen til max 3%, øvrige til max 15% og den samlede summen av ikke EØS-aksjer til max 1%. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av eventuelle ekstraordinære cappinger og utvalgte selskapshendelser. OBX-indeksen er en handlebar indeks med børsnoterte futures og opsjoner tilgjengelig. OBX er en avkastningsindeks og justeres for alle utbytter i sin helhet. Kilde:

11 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Kort beskrivelse av selskapene vi er investert i per dags dato Om selskapene: En blanding av Olje & oljeservice, Materialer, Industri, Konsum og Forsikring Gjensidige er Norges største skadeforsikringsselskap med virksomhet også i Danmark, Sverige og Baltikum. Konsernet tilbyr også bank, pensjon og sparing i Norge. Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent Norsk Hydro er en norsk leverandør av aluminium og aluminiumsprodukter. Selskapet har 13 ansatte involvert i mer enn 5 land på alle kontinenter. Kilde: wikipedia.no Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kilde: Petroleum Geo-Services er en teknologisk fokusert serviceleverandør til oljeindustrien som leverer tjenester innen geofysikk til det globale markedet. TGS provides multi-client geoscience data and services to oil and gas Exploration and Production companies around the globe. TGS geophysical and geological data products include multi-client seismic libraries, permanent reservoir monitoring, magnetic and gravity data, the industry's largest global database of digital well logs and regional interpretive products. Norwegian er et skandinavisk lavprisflyselskap. Selskapet er det nest største flyselskapet i Skandinavia og det tredje største lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 359 ruter til 121 destinasjoner i Europa, Nord- Afrika og Midtøsten. Kilde: Orkla ASA er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Orkla har også flere sterke posisjoner i India, Russland og Østerrike. I tillegg er forretningsområdet Orkla Food Ingredients en betydelig leverandør til det europeiske bakerimarkedet. Kilde: Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 35 land. Basert på 4 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Selskapet har 23. ansatte over hele verden. Kilde:

12 FORVALTNINGEN FORVALTNINGEN Kronologisk oversikt over det viktigste porteføljeendringene siste 2 år Endringere siste 24 mnd: Cermaq ut. Gjensidige inn. Dato Selskap Forklaring jun '12 Norwegian (inn) Selskapet er vårt nye "Seadrill-case". Utg.pkt for investeringen er fem år. Vi forventer at selskapet blir #1 i norden for flytrafikk innen 5 år. Største oppsiden ligger for øvrig i deres ekspansive langdistansesatsing. feb '13 Cermaq (inn) Det norske oljeselskap (inn) Lerøy Seafood Group (inn) Orkla (inn) Vi tror Cermaq vil bli kjøpt opp/fusjonert inn i Marine Harvest innen overskuelig fremtid. En slik hendelse vil bidra positivt for hele laksebransjen. Dette er et rent risk/reward case. Selskapets verdier er sterkt knyttet opp mot deres eierandel av gigantfunnet Johan Sverdrup. Vi ønsker økt eksonering mot lakseoppdrett. Vi ser begrenset tilbudsside for laks i 213 og 214. Dette øker sannsynligheten for forlenget oppgangssykel for bransjen. Orkla har endelig blitt et rendyrket merkevareselskap igjen, derfor er det naturlig for oss å investere i selskapet. Vi har en meget langsiktig horisont (1 til 15 år) på dette selskapet. Kongsberg Gruppen (inn) Vi har lenge ønsket oss eksponering i Kongsberg Gruppen. Vi mener det er riktig å gjøre det nå mens USA kutter sine forsvarsbudsjetter (Det er lettere for oss å kjøpe seg opp i selskapet i enslik periode). Pga. store kostnadutfordringer i oljeservice, samt eksplosjon i utvikling av droner kan dette etterhvert bli en god langsiktig investering for oss. Petroleum Geo-Services (ut) TGS Nopec (ut) Electromagnetic Geoservices (ut) Seadrill (ut) Disse salgene er et ledd av en ren sektorrotasjon. Pressfaktorene (kostnader etc.) innen oljeservice begynner å bli utfordrende. Vi har jobbet ca.ett år med denne rotasjonen. Vi forventer at rene oljeselskaper vil kunne proffitere på økende usikkerhet i oljeservice, noe som bør styrke våre investeringer i statoil og Det norske oljeselskap i tiden fremover. Seismikkselskapene TGS og PGS har forøvrig vært en viktig bidragsyter til vår avkstaning de siste 2 årene, mens Seadrill har vært med oss i over 5 år. des '13 Norsk Hydro (inn) Algeta (ut) Det siste året har vi fulgt ekstra nøye med på aluminiumssektoren, en sektor som har slitt i en årrekke pga. overkapasitet. Nå som flere "kvalitetsselskaper" begynner å bli stivt priset tror vi Hydro han bli mer interessant for flere investorer. Hydro handles på gunstige nivåer og må anses som en mindre risikofyll investering. Algeta er i disse dager i ferd med å bli kjøpt opp av Bayer, derfor er det hensiktsmessig for oss å selge aksjen. Algeta har vært en del av NetfondsXtra i over to år og selskapet har gitt oss solid avkastning. okt '14 Cermaq (ut) Gjensidige (inn) Cermaq går ut av vår portefølje da selskapet ble kjøpt opp i sin helhet av Mitsubitschi. Det er viktig å understreke at vi kjøpte Cermaq i 212 da vi så for oss at selskapet ville bli kjøpt opp. Gjensidige er en naturlig investering for oss, da vi lenge har ønsket oss eksponering i selskapet. Vi forventer at selskapet ekspanderer i det nordiske forsikringsmarkedet da de har solgt alle sine aksjer i storebrand. mai '15 Det norske (ut) Vi har valgt å selge oss ut av Det norske av hensyn til verdsettelse og generell usikkerhet rundt finansieringen av selskapet. I tillegg har vi sett på selskapet som et naturlig oppkjøpscase i lengre tid, noe som dessverre ikke har materialisert seg Marine Harvest (ut) Lerøy (ut) Salget av lakseselskapene skyldes ene og alene at vi mener det er vanskelig å regne hjem en oppside som er attraktiv nok gitt alternativene. Dvs. oljeservice sektoren ser nå ut til å større oppside enn laksesektoren. Seadrill (inn) TGS Nopec (inn) Petroleum Geo-Services (inn) Disse kjøpene er et ledd av en ren sektorrotasjon. Pressfaktorene (kostnader etc.) innen oljeservice er nå borte, noe som har gitt mer attraktiv prising av kvalitetsselskapene innenfor oljeservice. Vi har jobbet ca.ett år med denne rotasjonen. Vi forventer at både rene oljeselskaper, samt de beste oljeserviceselskapene vil kunne proffitere på dette i tiden fremover. Både Seadrill, TGS og PGS har vært en viktige bidragsyter til vår avkstaning i perioden 28 til 212. Vi var for øvrig første forvalter som forlot oljeservice sektoren i 212, og nå er vi den første som begynner å investere i denne på nytt.

13 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 2. KVARTAL 213 Renten vil holdes nær null til APRIL 213 MAI 213 JUNI 213 A Det siste rentereferatet fra Fed, Fed D Rentekutt fra ECB bidro til økt optimisme G 6 Minutes, ble sluppet i går kveld. Referatet 9 på børsene i Europa og USA i går. Blant 12 var mer eller mindre som forventet. Dvs. annet stengte S&P 5 indeksen rett i medlemmene i rentekomiten er fortsatt underkant av 16 poeng. uenige om når QE3 bør stoppes. Dette er tredje referat på rad hvor denne type uenighet kommer tilsyne. S&P 5 indeksen nådde forøvrig All-time High i gårsdagens handel. B Kinesisk økonomi viste seg å vokse mindre E Japans ekstreme pengepolitikk ble, som H 7 enn ventet i Q1, da tallene kom inn på 1 forventet, ikke kritisert under helgens G % mot ventet 8%. De asiatiske møte, dermed ligger det til rette for at den investorene svarte med å sende japanske valutaen kan fortsette å svekke aksjemarkedene i rødt mandag, og det er seg. Vi derimot, tror denne holdningen vil nærliggende å tro at de europeiske endre seg i løpet av året og evt. skape økt børsene også vil preges av dette i dag. spenning i finansmarkedene. Innstramminger i boligsektoren skal være hovedårsaken til den "svake" veksten. C Kommunikasjonen fra helgens G2 møtet F I går kom den amerikanske I 8 er klar, og denne er spesielt positiv for 11 sentralbanksjefen, Bernanke, med 14 Japan og deres pågående pengetrykking. motstridene signaler om når Dvs. finansministrene fra de 2 største tiltakspakkene fra Fed skal trappes ned. økonomiene i verden er positiv til måten Dette likte investorene dårlig og sendte Japan forsøker å skape vekst på gjennom å aksjene på Wall Street ned. Denne trykke penger. USA og England har usikkerheten forplantet seg til Asia også, forøvrig gjort det samme i flere år. der Nikkei indeksen endte ned hele 7%. Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, uttalte søndag at aktiviteten i eurosonen ligger an til å bli bedre i slutten av 213, dermed er det ikke sannsynlig at ECB vil kutte renten ytterligere i tiden som kommer. Slike meldinger er positivt for aksjemarkedene på mellomlang sikt. Japans statsminister lanserte i natt den tredje og siste planen for å revitalisere landets økonomi. Målet er å skape 3% årlig inntektsvekst de neste 1 årene. Investorene svarte med å sende aksjemarkedet ned over 3%. Mao. det kan se ut som om avstanden mellom plan og virkelighet er for stor. Den amerikanske sentralbanksjefen, Bernanke, sa i går kveld at de kvantitative lettelsene kan trappes ned fra slutten av 213 og opphøre innen sommeren 214, dog dette forutsetter at den økonomiske gjeninnhentingen går som planlagt. I tillegg sa han at styringsrenten vil holdes på null frem til 215/ D E F G H A I A 43 B C

14 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 3. KVARTAL 213 ECB melder om lave renter lengre enn antatt 23 JULI 213 AUGUST 213 SEPTEMBER 213 A Medlemmer av den amerikanske D Den positive makrotrenden fra USA G 6 sentralbanken har på nytt antydet at en 9 fortsatte i går, da de viktige ISM tallene 12 nedtrapping av QE3 kan starte allerede i kom inn på den sterke siden. Skulle denne september. Vi forventer for øvrig at utviklingen fortsette vil FED start finansmarkedene vil håndtere et slikt nedtrappingen av QE3 allerede i scenario på en tilfredsstillende måte. september. B Den europeiske sentralbanken signaliserte E De asiatiske børsene, utenom Japan, endte H 7 i går at renten vil bli holdt lav for en lengre 1 opp mandag. Optimismen kommer etter 13 periode enn tidligere antatt. Dette er godt en serie oppløftende makrotall fra Kina. nytt for aksjemarkedene som er svært Mye taler nå for at kinesisk økonomi er i følsomme for endrede renteforventninger ferd med å stabilisere seg, noe som er som dette. ECB ser dermed ut til å gjøre godt nytt for aksjemarkedene over hele motsatt av Fed, som de siste månedene verden. har forberedt markedene på en fremtidig nedtrapping av stimulansetiltak. C Ferske tall fra Kina i natt viste at landets F Etter alt å dømme nærmer det seg et USA I 8 økonomi vokste med 7,5 prosent i 2. kvartal. Dette var bedre enn mange investorer hadde fryktet. I forrige uke kom inflasjonstallene inn lavere enn ventet. Samlet sett er dette positivt for aksjemarkedene. 11 ledet angrep på Syria. Dette har økt nervøsiteten i aksjemarkedet og samtidig presset oljeprisen opp i 117 dollar per fat. Høy oljepris er isolert sett gunstig for Oslo Børs, og spesielt de rene oljeselskapene. Andre aksjer derimot, vil bli negativt påvirket av økt geopolitisk usikkerhet. 14 Konflikten i Syria har tatt en ny vending det siste døgnet. Russland skal tilsynelatende har fått Assad regimet til å godta destruksjon av deres arsenal av kjemiske våpen dersom USA lar være å gå til militært angrep. Dette utspillet fra russerne er meget ødeleggende for Obamas momentum i saken. Både oljeprisen og dollaren svekkes på disse nyhetene. Bernanke lot, mot alle odds, være å kutte i stimulansetiltakene (QE3) i går, noe som gav umiddelbare utsalg i finansmarkedene. Alle renter falt, mens både råvareprisene og aksjemarkedene steg markert. Når kuttene i QE3 kommer er nå uvisst. Vi mener Bernanke kan være i ferd med å rote det til for seg selv. Merkels parti, Kristen Demokratene, ble den soleklare vinneren av det tyske valget i går, dermed fortsetter hun som forbundskansler en periode til. Dette er godt nytt for Tyskland og EU da dette gir forutsigbarhet for hele den europeiske regionen G H I E F 46 C D B 44 A

15 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 4. KVARTAL 213 FED starter nedtrappingen av QE3 24 OKTOBER 213 NOVEMBER 213 DESEMBER 213 A De amerikanske politikerne kom ikke til D Aksjemarkedene falt i går etter at ECB G 6 enighet vedrørende det mye omtalte 9 valgte å kutte styringsrenten i eurosonen 12 låneprogrammet. Dette innebærer en til.25%. Rentene i EU er nå på samme midlertidig nedstegning av statlige nivå som i USA. Det er er naturlig å anta at tjenester arbeidsplasser. Forrige gang den norske sentralbanken nå vil måtte dette skjedde var for 17 år siden. Når det kutte renten her hjemme også. Når vi ser er sagt, vi venter at denne situasjonen vil litt lengre frem i tid vil dette være positivt løse seg innen rimelig tid. Poenget er at for aksjemarkedene. dette handler mer om politisk spill enn noe B annet. I går ble Janet Yellen offisielt nominert E Kinesiske myndigheter har nylig lansert H som USAs neste FED sjef. Yellen blir planer om å liberaliserer sin økonomi dermed USAs første kvinnelige sentralbanksjef. Dette er godt nytt for finansmarkedene, da er ventet at hun vil føre en pengepolitikk som ligner på den Ben Bernanke har ført. ytterligere i årene som kommer. Dette er godt nytt for aksjemarkedene generelt. Vi tror for øvrig at denne nyheten vil kunne prege aksjemarkedene mer etter hvert. Poenget er at i disse dager er investorene mest opptatt av amerikansk pengepolitikk og når evt. FED skal trappe ned sine C De amerikanske politikerne ble i går til F Investorene stimulansetiltak virker (QE3) å være "sykelig" opptatt I 8 slutt enige om budsjettet og gjeldstaket. 11 av alt som handler om QE3 14 Når det er sagt, denne prosessen har ikke (stimulansetiltakene til FED). Tiltross for at ført til noen gevinst for de som satte den i både Ben Bernanke og Janet Yellen (USA gang (republikanerne). Mao. er det grunn neste FED sjef), nylig har gitt uttrykk for at til å stille spørsmålstegn ved den politiske stimulansetiltakene vil fortsette, er strategien som er utøvd her, da denne i investorene usikre på dette. bunn og grunn kun har bidratt til å svekke USAs finansielle tillitt i resten av verden De asiatiske børsene steg mandag etter at verdens stormakter fikk i havn en atomavtale med Iran i løpet av helgen. Dette er godt nytt for finansmarkedene, da dette reduserer noe av den geopolitiske spenningen i midt-østen. Rentemøtet i FED gikk som vi forventet da sentralbanken besluttet å trappe ned de kvantitative lettelsene, QE3, med 1 mrd dollar fra og med januar. Aksjemarkedene reagerte positivt på beslutningen. Flere sterke nøkkeltall kombinert med mindre politisk uro i den amerikanske kongressen gjør det lettere for FED å starte nedtrappingen nå. Momentet i aksjemarkedet styres nå av den amerikanske økonomien, som har vist styrke de siste dagene. Blant annet har de siste veksttallene (BNP) kommet inn på den sterke siden. I tillegg har IMF nylig oppjustert utsiktene for USA, verdens største økonomi D E F G H I C A B

16 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 1. KVARTAL 214 Russland anekterer Krim 25 JANUAR 214 FEBRUAR 214 MARS 214 A De asiatiske børsene endte blandet D Aksjene på Wall Street fortsatte nedover G 6 torsdag, tiltross for at Verdensbanken 9 etter at de europeiske børsene stengte i 12 nylig oppjusterte utsiktene for global går. Vi befinner oss nå midt inni en klassisk vekst. Dette er en indikasjon på at korreksjon. Normalt sett gir slike selskapsresultater er viktigere for korreksjoner gode kjøpsmuligheter for markedet enn makroforhold. Denne langsiktige investorer trenden har vi for øvrig sett utvikle seg de seneste ukene. B Investorene frykter en negativ utvikling i E Bevegelsene på de internasjonale børsene H 7 fremvoksende økonomier, og at dette vil gi 1 har blitt vesentlig mindre de siste dagene 13 utslag i de etablerte økonomien også. Vi nå som kvartalsrapporteringen går mot derimot, er ikke like bekymret, da vi slutten. Selskapene har samlet sett skuffet, opplever det hele mer som en ordinær i alle fall slik vi ser det. De fleste korreksjon enn noe annet. selskapene har innfridd på bunnlinjen, grunnet kostnadskutt etc., men på topplinjenivå (salg/omsetning) står det verre til. C Den amerikanske sentralbanken besluttet i F Aksjene på Wall Street endte opp i går I 8 går å kutte de kvantitative lettelsene (QE3) 11 etter at Fed sjef, Yellen, talte til Senatet. 14 med ytterligere 1 mrd dollar. Dette var Den amerikanske sentralbanksjefen klarte helt i tråd med forventningene, selv om dermed å roe aksjeinvestorene som mange investorer håpet FED skulle ta en frykter at nedtrappingen av QE3 vil skade pause i nedtrappingen grunnet den økonomien. De amerikanske indeksene, seneste tids markedsuro. Vi derimot, med S&P 5 i spissen, er nær all-timehigh. mener markedet, samlet sett, er innstilt på at QE3 vil være fullt ut nedtrappet i løpet av sommeren/høsten 214. Situasjonen på Krim-halvøya har eskalert i løpet av helgen, etter at Russland nærmest har erklært krig mot Ukraina. Denne situasjonen er ikke optimal for finansmarkedene som ofte frykter det verste. Vi derimot, tror situasjon mer eller mindre er fastlåst mellom Russland på den ene siden og Vesten på den andre. Investorene frykter at kinesisk økonomi skal vokse mindre i tiden fremover. Vi derimot, er ikke like bekymret for dette da inflasjonen i landet er lav. Lav inflasjon gir myndighetene anledning til å igangsette vekststimulerende tiltak når de måtte ønske, noe som er positivt for de globale aksjemarkedene Befolkningen på Krim stemte stemmer for å bli en del av Russland. USA og Europa har forøvrig fordømt prosessen rundt avstemningen og vil ikke anerkjenne denne. Vi mener for øvrig at situasjonen mellom Russland og Vesten er såpass fastlåst at det vil tvinge seg frem en diplomatisk løsning A F G 51 5 B C E H I 5 49 D

17 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 2. KVARTAL 214 ECB tar i bruk alle hjelpemidler 26 APRIL 214 MAI 214 JUNI 214 A Den europeiske sentralbanken, ECB, D Kinesiske myndigheter legger frem nye G holder renten i ro, men uttryker samtidig reformforslag for finansmarkedene at alle medlemmene av rentekomiteen er beredt på å ta i bruk ukonvensjonelle metoder dersom situasjonen ikke bedrer seg Den europeiske sentralbankene tar nå i bruk alle hjelpemidler tilgjengelig for å sparke i gang veksten og inflasjonen i regionen. Det innbærer både nye rentekutt og ukonvensjonelle metoder (seddelpressen) B Veksttallene fra Kina kommer inn bedre E Federal Reserve medlem, Charles Plosser, H 7 enn ventet 1 uttaler at rentene i USA vil kunne settes 13 opp tidligere enn forventet da den økonomiske utviklingen i landet nå går bedre enn ventet Uroen i Irak sendte aksjene på Wall Street ned i går kveld og oljeprisen opp. Det er naturlig at dette vil påvirke de europeiske aksjemarkedene noe i dag C Økt optimismen i finansmarkedene etter F Oppløftende PMI tall fra Kina bidrar til I 8 stor M&A aktivitet i påsken. Det er 11 optimisme. Vi har de seneste årene sett at 14 nærliggende at det kommer meldinger om gode makrotall fra Kina påvirker prisingen flere store oppkjøp og fusjoner i tiden som av aksjemarkedene i vestlig verden mer og kommer, ettersom selskapene sliter med å mer vokse på topplinjen Irakiske myndigheter har problemer med å slå tilbake mot terrorgrupperingen ISIL, som har tatt kontroll over en rekke viktige byer i landet G H I D E F A C 52 5 B

18 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 3. KVARTAL 214 FED advarer om høy prising av flere typer aksjer 27 JULI 214 AUGUST 214 SEPTEMBER 214 A IMF (The International Monetary Fund), D Oslo Børs, sammen med resten av verdens G 6 varsler at de kommer til å kutte de globale 9 aksjemarkeder er i korreksjonsmodus for 12 vekstutsiktene noe. Verdensbanken gjorde tiden. Vi mener denne korreksjonen er en det samme for noen uker siden. konsekvens av at den amerikanske sentralbanken kommer til å heve styringsrenten i 215, dermed må investorene tilpasse seg en nye situasjon. ECB overrasker markedene med å senke styringsrenten til rekordlave 5 %, i tillegg settes renten som bankene får for innskudd i sentralbanken til -,2 %. B FED signaliserer at den kommende E Mario Draghi uttaler at eurosvekkelse er H 7 renteoppgangen i USA blir mer forsiktig 1 nødvendig for å få fart å den europeiske 13 enn tidligere antatt. økonomien igjen. Dette indikerer med styrke at ECB vil igangsette kvantitative lettelser (QE) om ikke lenge. Kinesiske myndigheter planlegger å sprøyte inn likviditet tilsvarende 2.75 mrd kroner i landets 5 størst banker. C Den amerikanske sentralbanken advarer F S&P 5 brøt for første gang i historien I om at prisingen av enkelte biotek aksjer, 2 grensen i går kveld. samt aksjer innenfor sosiale medier, begynner å bli høy. Det er for øvrig ikke vanlig at sentralbanker advarer på denne måten Innbyggerne i Skottland stemmer nei til løsrivelse fra Storbritannia A 57 C F G H I 56 B E D

19 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 4. KVARTAL 214 Russland setter opp renten til 17 % 28 OKTOBER 214 NOVEMBER 214 DESEMBER 214 A Svake nøkkeltall fra Tyskland, negative D Republikanerne sikret seg flertall i senatet G 6 signaler fra IMF, Ebola frykt, samt generell 9 under gårsdagens valg i USA. Dette er et 12 nervøsitet bidro til børsfall. Oslo Børs er åpenbart nederlag for demokratene og ned rundt 1 % fra all-time high, dermed President Obama. Når det er sagt, er dette den største korreksjonen på to år. valgutfallet var mer eller mindre spådd på forhånd. Uansett, vi forventer positive reaksjoner i aksjemarkedene som en følge av dette. B Aksjemarkedene er ned mellom 1 og 15 E Ferske inflasjonstall fra Kina viste at H 7 % fra toppen. Normalt sett bruker kursene 1 landets prisstigning kun var på 1,6 % de 13 å vende opp igjen fra slike nivåer, med siste 12 månedene. Dette er relativt lavt mindre ikke verden ikke er på vei inn i en for en økonomi som vokser 7 % i året, resesjon derfor er det nærliggende at myndighetene vil bli tvunget til å stimulere økonomien ytterligere i tiden som kommer. Økte stimulanser fra Kina er godt nytt for aksjemarkedene C Den amerikanske sentralbanken valgte i F Den europeiske sentralbanksjefen, Mario I 8 går å stanse seddelpressen, dermed er en 11 Draghi, uttaler at ECB står klart til å kjøpe 14 mangeårig periode med pengetrykking statsobligasjoner i markedet, dvs. over. Naturlig nok ble det størst reaksjoner igangsette seddelpressen. Dette er i i valutamarkedet. Blant annet steg utgangspunktet positivt, men dollaren nesten 1 øre mot den norske aksjemarkedet har begynt å miste tilliten kronen. Amerikanske økonomi går bedre til Draghi da har har uttalt dette en rekke enn på lenge og arbeidsledigheten er i ferd ganger det siste halve året uten at noe har med å normaliseres ifølge sentralbanken. skjedd. Den europeiske sentralbanken, ECB, skuffet investorene i går da det ble et nytt rentemøte med kun "tomme ord". Sentralbanken har til gode å lansere sin versjon av QE, eller kvantitative lettelser. Veksten i eurosonen er ekstrem lav, det samme er inflasjonen. Denne kombinasjonen er uholdbar over lengre tid. Den russiske sentralbanken satte i natt opp styringsrenten med 6,5 prosent poeng til 17 %, i et forsøk på å stoppe det dramatiske fallet i rubelen. Landets økonomi går en tøff tid i møte med vedvarende vestlige sanksjoner på den ene siden og fallende oljepris den annen. Hvorvidt Putin "overlever" dette blir spennende å se. Oslo Børs har nå steget over 7 % på to dager. Børsrekylen skyldes at den amerikanske sentralbanken nylig gav uttrykk for at den kommende rentehevingen i USA først kommer i midten av 215. Dette er godt nytt for aksjeinvestorene F A C D E G I B H

20 INTERNASJONAL ØKONOMI INTERNASJONAL ØKONOMI De viktigste hendelsene innen internasjonal økonomi. Sett opp mot utviklingen av Oslo Børs (OBX indeksen). ## 1. KVARTAL 215 ECB starter seddelpressen, omsider. 29 JANUAR 215 FEBRUAR 215 MARS 215 A Den kinesiske økonomien går bra om D Investorene frykter at sentralbanken (Fed) G 6 dagen pga. lavere oljepris. Lavere oljepris 9 vil sette opp renten tidligere enn ventet 12 er spesielt positivt for verdens andre grunnet et knallsterkt jobbmarkedet. Fersk største økonomi. Dette reflekteres best i statitikk viser at det ble skapt 257. landets aksjemarkedet, som er opp jobber i USA i januar. I tillegg steg mellom 5 og 6 prosent siste 12 gjennomsnittlig timelønn,5 %. Denne måneder. kombinasjonen tilsier økt forbruk, samt økt inflasjon i amerikansk økonomi, derfor er det naturlig at sannsynligheten for B Den sveitsiske sentralbanken meddeler E rentehevning Russland og Ukraina i USA øker. skal i går ha kommet H markedet at de måtte slippe sin valuta fri i til enighet om våpenhvile. Dette er godt forhold til euroen. Dette gav umiddelbare sjokk i valutamarkedet. Sveitserfranchen steg rundt 3 % mot de fleste valutaer. Det er spesielt alvorlig for landets konkurranseevne. nytt for aksjemarkedene. Også oljeprisen reagerte positivt på denne nyheten. C Mario Draghi innfridde finansmarkedenes F Forhandlingene mellom EU og Hellas I 8 krav i går da han, på vegne av ECB, 11 vedrørende deres gjeldspakke går trådt, 14 lanserte et fullskala QE program (trykking noe som bekymrer mange investorer. Vi av penger) på. Børsene i Europa, USA og derimot, forventer at Hellas vil få Asia steg naturlig nok på denne betydelige reduksjoner i sine beslutningen. Tiltaket fra ECB er mer eller gjeldsbetingelser fra Troikaen (IMF, ECB og mindre likt det USA, Japan og England EU kommisjonen), det fordi landet har igangsatte etter finanskrisen i 28/29. kommet i en situasjon der de ikke har mye å tape på å la være å betjene sin eksisterende gjeld. Hovedutfordringen til Den teknologitunge nasdaq indeksen endte over 5 poeng i går for første gang på 15 år. Dette indikere at markedet er i ferd med å hente inn igjen det tapte fra da teknologiboblen sprakk tidlig 2- tallet. Kinesiske myndigheter signaliserer nå at de vil jobbe utefra et vekstmål for økonomien på 7 %. Dette er lavere enn fjorårets mål på 7,5 %. Myndighetene ønsker samtidig å fokusere på tiltak som fremmer kvalitativ vekst fremfor kvantitativ vekst, dvs. vekst i innenlands handel, kontra vekst i eksport. Den tyske Dax indeksen er opp over 2 % inneværende år. Oslo Børs derimot, er opp 7 %, mens de amerikanske børsene er flate for året. Disse bevegelsene er et resultat av at ECBs har startet seddelpressen. Markedet priser nå inn at den europeiske eksporten vil øke på bekostning av den amerikanske på grunn av ECBs tiltak D E F G H I C A B

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer