PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: A: Anne Odenmarck, Wenche Jahrmann, Einride Berg, Marija Tomac H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Beathe Lille FrP: Stein Johannessen Sp: Marianne Røed SV: Karsten Hauken Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger, Eli Kolstad, Bjørn Bråte, Joar Solberg, Morten Petterson H: Gro Haug, Ole Fredrik Nordby FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Ove Haslie, Verionica H. Green Sp: Odd Rønningen, Annett Michelsen, Ann-Karin Sneis SV: Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Hanne Marit Gran V: Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef-Eide KrF: Hanna E. Garcia de Presno, Morten Lillemo Møtende varamedlemmer: A: Kari Petterson, Else Jorunn Vestby, Bonsak Hammeraas, Grazyna Englund H: Jan Ove Rikheim, Dag Guttormsen, Marianne Semner FrP: Oluf Berensten Sp: Leif Sundheim SV: Sarita Pal Stolsmo Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, formannskapssekretær Annette Grimnes, teknisk sjef Arnt Øybekk Diverse merknader: Arne Hillestad (FrP) ble valgts som settevaraordfører. Godkjent av: Ordfører Johan Alnes (A) og setteordfører Arne Hillestad (FrP) Underskrifter: Side 1 av 8

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/08 08/899 TILBUD OM FORVALTINGSREVISJON AV KONSULENTTJENESTER 23/08 08/808 ØKONOMISK STØTTE TIL FØRSKOLELÆRERUTDANNING 24/08 08/822 OPPRETTELSE AV STILLINGER TIL NY BARNEHAGE 25/08 08/667 NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYBYGG 26/08 07/2678 TILDELING AV HJEMLER 27/08 08/501 ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK 28/08 06/1481 R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KAJA BARNEHAGE 29/08 07/226 R ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN - 30/08 08/863 DIVERSE UTVALG , VALG AV KANDIDATER TIL STYRENDE ORGANER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) FORTS. REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET : Referatsakene ble tatt til orientering. MELDINGSSAKER: Kommunestyret inviteres til plan- og budsjettkonferanse kl Dette betyr at formannskapets møte begynner kl denne dagen. 17. maikomiteen inviterer til deltakelse i 17.maitoget. Side 2 av 8

3 Utv.sak nr. 22/08 TILBUD OM FORVALTINGSREVISJON AV KONSULENTTJENESTER Kontrollutvalgets innstilling : Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 1. Kommunestyret utpeker BDO Noraudit JIL AS v/ oppdragsansvarlig revisor Ingar B. Holmen som forvaltningsrevisor for prosjektet bruken av konsulenttjenester i Ås kommune. 2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen som ligger til grunn for kontrollutvalgets innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjektet. 3. Gjennomføringen av prosjektet skjer innenfor rammen av det pristilbudet som BDO Noraudit JIL AS har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget. 4. Endelig rapport oversendes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir innstilling til kommunestyret. 5. Kostnadene ved prosjektet belastes kontonr Utv.sak nr. 23/08 ØKONOMISK STØTTE TIL FØRSKOLELÆRERUTDANNING Formannskapets innstilling : Det settes av i stipend pr. år til barnehageassistenter i kommunale barnehager som tar førskolelærerutdanning på deltid. Det lages kriterier for tildeling av stipendet til neste møte i administrasjonsutvalget. Morten Petterson (A) trakk seg tilbake som inhabil i saken etter forvaltningslovens 6c. Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende forslag: Tilleggspunkt: Den ressursmessige tildeling til private barnehager må vurderes ved budsjettrevisjon også med hensyn på muligheter for tilsvarende endringer i private barnehager. Jan Ove Rikheim(H) fremmet følgende fellesforslag fra KrF, Venstre og Høyre: Det settes av kr i stipend per år til barnehageassistenter i kommunale og private barnehager i Ås kommune som tar førskolelærerutdanning på deltid. Votering: Formannskapets innstilling, første setning ble vedtatt 22-10(5H, 3V, 2KrF) ved alternativ votering til KrF s fellesforslag. Formannskapets innstilling, andre setning ble enstemmig vedtatt. SV s forlag ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 8

4 Det settes av i stipend pr. år til barnehageassistenter i kommunale barnehager som tar førskolelærerutdanning på deltid. Det lages kriterier for tildeling av stipendet til neste møte i administrasjonsutvalget. Den ressursmessige tildeling til private barnehager må vurderes ved budsjettrevisjon også med hensyn på muligheter for tilsvarende endringer i private barnehager. Utv.sak nr. 24/08 OPPRETTELSE AV STILLINGER TIL NY BARNEHAGE Formannskapets innstilling : Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ny barnehage etableres på Moer. I den forbindelse opprettes 22,6 stillingshjemler fordelt slik; 1 styrer, 100 % stilling fra sekretær, 60 % stilling fra pedagogiske ledere, 100 % stillinger fra barnehageassistenter/barne- og ungdomsarbeidere, 100 % stillinger fra Utv.sak nr. 25/08 NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYBYGG Formannskapets innstilling : 1. Prosjektet gjennomføres etter det romprogram som ble vedtatt av kommunestyret i k-sak 78/05 og som foreligger ferdig utredet og inkluderer ny helsestasjon. 2. Siden problemet med fyrkjelen/brenneren nå er løst (i alle fall inntil videre) trekkes utgiftene til jordvarme ut av budsjettet. 3. Avsatte reserver budsjetteres som vanlig med 10 % og ikke 15%. 4. Dette fører til følgende bevilgningsbehov Rådmannens totalkostnader: kr Jordvarmeanlegg - kr (5.375 ) Reduserte planlegg.kostnader - kr. 100 Redusert reserve - kr (4.094 ) Sum kr Tidligere bevilget kr Bevilgningsbehov kr Det tas opp et lån på 9,0 mill kroner for å fullfinansiere prosjektet. 6. Alternative energikilder utredes spesielt. Formannskapets henstilling: Til kommunestyrets behandling legges frem K-sak 78/05 eller utdrag av den både med vedtatt, og det nå av rådmannen reduserte forslag til romprogram. Side 4 av 8

5 Håvard Steinsholt(SV) fremmet følgende felles endringsforslag til pkt. 2 fra SV, Ap og FrP: Plankomiteen bes snarest mulig vurdere konsekvensene av å utsette jordvarme og regulering av varmeanlegget. Formannskapet gis fullmakt til å fatte eventuelle økonomiske endringsvedtak. Formannskapets innstilling pkt. 6 utgår. Ole Fredrik Nordby(H) fremmet følgende forslag: 1. Aula skal ikke bygges. I stedet skal utvidelsen omfatte læringsfasiliteter med tanke på fremtidig undervisning og krav til dette samt med tanke på en fremtidig økning i antall elever. Samt bedre lærerdekning hvis dette er påkrevet. 2. Hanne Marit Gran(SV) sitt forslag. Alternative energikilder utredes. 3. I løpet av sommerferien SKAL det komme på plass en ny fyrkjele/brenner eller at den eksisterende fyrkjele/brenner blir istandsatt i forsvarlig stand slik at elever og lærere får et arbeidsmiljø som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven. 4. Toalettene og /eller ventilasjon SKAL istandsettes i forsvarlig stand. Jorunn Nakken(V) fremmet følgende alternativt forslag til formannskapet: Tar opp igjen rådmannens forlag pkt. 1 og 2. Kostnader til aula tas ut av prosjektet. Låneopptaket justeres tilsvarende. Votering: Venstres forslag ble nedstemt 19-14(5H, 4Sp, 3V, 2KrF) Høyres forslag ble nedstemt 28-5(H) SV s endringsforslag til formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokolltilførsel fra Jorunn Nakken (V): Venstre vil presisere at vi på grunn av avstemmingsmåten ble tvunget til å stemme for en hel pakke, mens vi ville ha stemt punktvis. Vi ville stemme for pkt.: Nytt pkt. 2 om å vurder ny energiløsning. Vi vil stemme mot: Øvrige punkter i formannskapets innstilling. 1. Prosjektet gjennomføres etter det romprogram som ble vedtatt av kommunestyret i k-sak 78/05 og som foreligger ferdig utredet og inkluderer ny helsestasjon. 2. Plankomiteen bes snarest mulig vurdere konsekvensene av å utsette jordvarme og regulering av varmeanlegget. Formannskapet gis fullmakt til å fatte eventuelle økonomiske endringsvedtak. 3. Avsatte reserver budsjetteres som vanlig med 10 % og ikke 15%. 4. Dette fører til følgende bevilgningsbehov Rådmannens totalkostnader: kr Jordvarmeanlegg - kr (5.375 ) Reduserte planlegg.kostnader - kr. 100 Redusert reserve - kr (4.094 ) Sum kr Tidligere bevilget kr Bevilgningsbehov kr Det tas opp et lån på 9,0 mill kroner for å fullfinansiere prosjektet. Side 5 av 8

6 Utv.sak nr. 26/08 TILDELING AV HJEMLER Hovedutvalg for helse og sosials innstilling : Hanne Marit Gran(SV) fremmet følgende endringsforslag: Nytt avnitt 1.1 på side 78: Kommunen kan opprette deltidshjemmel når dette samsvarer med det reelle behovet. Det kan ikke avtales mindre enn 1/5 tilskudd. Votering: SV s forslag ble nedstemt 29-4(SV) Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Retningslinjer for tildeling av fysioterapihjemler godkjennes, med følgende endringer: Stryk siste avsnitt i punkt 1.2, Endring i etablerte avtalehjemmel. Punkt 2.1 Tildelingsutvalg, andre avsnitt. Fjern streken foran: Ved solopraksis kan NFFs kontaktperson inviteres til å delta på intervju. Punkt 2.1 Tildelingsutvalg, (endring i kursiv). Faste medlemmer i utvalget er -leder av hovedutvalget for helse og sosial, som også er leder av tildelingsutvalget. Flytt andre avsnitt under punkt Avtale med ett nytt selskap, til punkt 2.1 Tildelingsutvalg, som siste avsnitt. Hovedutvalget for helse- og sosial delegeres myndighet til å være kommunens ankeinstans. Utv.sak nr. 27/08 ÅPNINGSTIDER-ÅS BIBLIOTEK Formannskapets innstilling : Hanna de Presno(KrF) fremmet følgende forslag: Ordningen søkes videreført utover 2008, - og innarbeides i budsjettet for Side 6 av 8

7 Votering: Formannskapets innstilling ble vedtatt 20-13(4Sp, 4SV, 3V, 2KrF) ved alternativ votering til KrF s forslag. 2. Videreføring ut over budsjett for 2008 vurderes i budsjettsammenheng. Utv.sak nr. 28/08 R REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KAJA BARNEHAGE Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling : Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens 27-2, pkt.1, godkjenner Ås kommune forslag til reguleringsplan for Kaja barnehage, som vist på kart, revidert med reguleringsbestemmelser, revidert med følgende endringer: 1. Ordet parkering strykes på reguleringskartet 2. Byggegrensen mor øst flyttes 11 meter i østlig retning 3. Reguleringsbestemmelsene får tillegg om at innkjøring skal skje fra Utveien Utv.sak nr. 29/08 R ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE - ENDRET REGULERINGSPLAN - Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling : Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Under henvisning til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens 30, jfr. 27-2, godkjenner Ås kommune privat forslag til endret reguleringsplan for Ås videregående skole, som vist på kart datert , revidert , med reguleringsbestemmelser datert , revidert Side 7 av 8

8 Utv.sak nr. 30/08 DIVERSE UTVALG , VALG AV KANDIDATER TIL STYRENDE ORGANER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) FORTS. Formannskapets innstilling : Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende kandidater velges: FOLLO REN Representantskap: Ordfører personlig vara: varaordfører Kandidater til styret: Nina Ramberg (A), Ole Fredrik Nordby (H), Beathe Lille (H), Leif Sundheim (Sp), Kristine Lien Skog (SV), Jorunn Nakken (V), Morten Lillemo (KrF). NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Representantskap: Ordfører personlig vara: varaordfører Kandidater til styret: Ola Nordal (A), Ole Fredrik Nordby (H) KRISE-/INCESTSENTERET I FOLLO Representantskap: Ordfører personlig vara: varaordfører Kandidater til styret: Egil Ørbeck (H), Hilde Kristin Marås (H), Ove Haslie (FrP), Annett Michelsen (Sp), Saroj Pal (SV), Irene Pytte (KrF). Side 8 av 8

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer