PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 08.03.2006"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal FRA SAKSNR: 10/06 FRA KL: og TIL SAKSNR: 11/06 TIL KL: og Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: A: Kjell Westengen Frp: Arne Hillestad V: Jorunn Nakken Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Anne Odenmarck SV: Pål Vedeld H: Dag Guttormsen Sp: Ellen Syrstad KrF: Grete Grindal Patil Møtende varamedlemmer: A: Eli Kolstad Frp: Torill Horgen V: Ivar Magne Sæveraas KrF: Sigvalde Neerland (sak 10/06) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per A. Kierulf, Vibeke Berggård - sekretær, teknisk sjef Arnt Øybekk, helse- og sosialsjef Berith Trobe Dahlgren, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud og økonomisjef Mikal Johansen. Diverse merknader: Møtet ble holdt i to omganger i samsvar med innkallingen. F-sak 10/06 ble behandlet fra kl til fordi den var satt på kommunestyrets sakskart senere samme dag. Grete Grindal Patil kom kl , men tiltrådte ikke under denne delen av møtet. Orienteringer og øvrige saker ble behandlet fra kl Meldingssakene 1-5 ble behandlet før dialogen med politiet v/lensmann Geir Krogh. Rådmannen ga sin orientering. Deretter ble sak 11/06 og resten av meldingssakene behandlet. Godkjent av ordfører Johan Alnes og varaordfører Ellen Syrstad. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/06 06/230 GNR 102 BNR 18 - UTBYGGINGSAVTALE GRANHEIM - FELT 2 - INNLØSNING AV UTBYGGINGSAVTALE 11/06 06/251 RETNINGSLINJER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER. ORIENTERING OG DIALOG MED POLITIET Lensmann Geir Krogh orienterte om straffesaksutviklingen i Ås og om tiltaksplan for Det er ønskelig med et dialogmøte mellom politiet og formannskapet rutinemessig en gang hvert første halvår. ORIENTERING FRA RÅDMANNEN Regnskapet v/økonomisjef Mikal Johansen. Notat av var sendt formannskapets medlemmer og revisor vedr. Regnskap Overføring av over- eller underforbruk for enhetene, jf. 05/ Innbyggerundersøkelse for Ås 2006 v/plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, jf. meldingssak 14. Notat av med vedlagt utkast var sendt formannskapet, jf. 06/ Innspill og forslag kan sendes på e-post til REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET Referatsakene ble tatt til orientering. Side 2 av 6

3 MELDINGSSAKER I FORMANNSKAPET orientering fra ordfører og eventuelt 1. Ås FrP opplyser i brev av at de har valgt Ove Haslie som nestgruppeleder. Han vil dermed fungere i Arne Hillestads funksjon som gruppeleder i hans fravær. 2. I F-sak 104/05 ble rådmennene i Ås og Frogn gitt fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede fremtidig brannsamarbeid. I Frogn ble det imidlertid vedtatt at en politisk representant skulle sitte i arbeidsgruppen. Som følge av dette ble Arne Hillestad (formannskapsmedlem og styremedlem i SFBR) bedt av rådmannen om å tiltre arbeidsgruppen. I hans sykefravær er det nå behov for en vararepresentant. Grete Grindal Patil (KrF) (formannskapsmedlem og vara til representantskapet i SFBR) ble enstemmig valgt som vara for Arne Hillestad (FrP) i Frogn og Ås rådmennenes arbeidsgruppe for alternativt brannvernsamarbeid. 3. Ordfører refererte e-post av fra økonomisjef Mikal Johansen vedr. anbud Bjørnebekk asylmottak. Ås kommunes kontrakt med UDI vedrørende Bjørnebekk asylmottak går ut Frist for innsending av anbud er Formannskapet var enige i at Ås kommune sender inn et anbud. 4. Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB, har i sak 15/06 behandlet sak om avståelse av tomt til Ås kommune for utvidelse av Søråsteigen barnehage. UMB-styret var enige om avståelse av tomt på ca. 3 daa med fullmakt til rektor om å kunne forhandle om 7-10 småbarnsplasser for plass til barn av foreldre som er studenter eller ansatte ved UMB. 5. Ordfører orienterte om status for SFE-midlene per Kr i verdistigning i januar 2006, mot i januar Ordfører orienterte fra ordførermøtet Follo Futura overtar Ås stasjon fra Galleri Texas skal flytte inn i Ås stasjon. Ordfører vil ta kontakt med Follo Futura for en orientering om selskapet for formannskapet. Gang- og sykkelvei Sentralkrysset - Nyborgveien er klart for oppstart i 2008 iflg. Bjørn Nykvist, Statens vegvesen. 7. Dag Guttormsen (H) tok opp spørsmålet om hvordan Ås kommune forvalter sine eierinteresser i aksjeselskaper der kommunen har større aksjeposter. Det ble vist til at kommunen må være aktiv på generalforsamlingene og evt. forsøke å få valgt representanter inn i styrene. 8. Fra innføres det et nytt nøkkelsystem i Ås Kulturhus. Nøklene skiftes ut med nøkkelkort. Bestilling av møterom må varsles i god tid til Servicetorget, slik at dørene blir åpnet og låst til avtalt tid. Evt. spørsmål kan rettes til Servicetorget på telefon Notat av vedr. Fotballhall Ås stadion var sendt formannskapet, jf. 06/ Formannskapet ønsket at området skal reguleres med henblikk på å bygge hallen og ba om en nøyere vurdering av hallens plassering. Rådmannen opplyste at sak om avtale legges frem for formannskapet i løpet av våren. Side 3 av 6

4 10. Oslofjordens Friluftsråd har årsmøte kl i Asker rådhus. Ås kommunes representanter er Anne Odenmarck (A), Håvard Steinsholt (SV) og Gunnar Kvande- Pettersen (H). 11. Ordfører orienterte om barnehageinnspill fra Follo Futura, jf. e-post De har etablert en prosjektgruppe som arbeider med barnehage som læringsarena. 12. Dag Guttormsen (H) etterlyste oppfølging av kommunestyrets vedtak der kontrollutvalget anmodes om en redegjørelse for Ås kommunes anbudspraksis og for revisjonens kontroll med dette. Redegjørelsen kan gis ved muntlig orientering i kommunestyrets møte av kontrollutvalgets leder eller revisor. 13. Dag Guttormsen (H) ba om at følgende sak tas opp i Hovedutvalg for oppvekst og kultur snarest: Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr. skolestruktur/innsparingsbeløpene for Kroer skole fra 2008, jf. K-sak 77/05 om Handlingsprogram og økonomiplan Ellen Syrstad (Sp) tilføyde at dette også gjelder nøkkelen for fordeling av midler mellom skolene som er foretatt av administrasjonen. 14. Innbyggerundersøkelsen ble drøftet. Se orientering fra rådmannen. Side 4 av 6

5 Utv.sak nr. 10/06 GNR 102 BNR 18 - UTBYGGINGSAVTALE GRANHEIM - FELT 2 - INNLØSNING AV UTBYGGINGSAVTALE Rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling til kommunestyret. Formannskapets behandling : Pål Vedeld (SV) fremmet forslag om at saken ikke fremmes for kommunestyret samme dag. Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt enstemmig. SV's forslag ble nedstemt 6-3 (SV, Sp, V). Formannskapets innstilling til kommunestyret: Ås kommune innleder forhandlinger om en utbyggingsavtale med Granheim Utvikling AS med sikte på økonomisk kompensasjon for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet ved utbygging av 180 boliger på felt B2 i Solberg skolekrets. Utv.sak nr. 11/06 RETNINGSLINJER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER. Innstilling fra Hovedutvalg for helse og sosial: 1. Retningslinjer ved brudd på alkoholloven godkjennes med tiltrådte endringer. 2. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å gi og inndra bevillinger. 3. Kontrollutvalget for salg og skjenkebevillingen nedlegges. Tiltrådte endringer jf. punkt 1: a. Det er ønskelig at lensmannen tiltrer i saker med brudd på alkoholloven. Disse sakene legges først i møtene. b. Retningslinjer for skjenking side 2 punkt 5 under Annet: Ved manglende dokumentasjon på intern kontroll 8 gis det først en advarsel, deretter inndras bevillingen til systemet er etablert. Det gis en frist på 14 dager til etablering av intern kontroll. Retningslinjer for salg side 2, punkt 4 under Annet : Ved manglende dokumentasjon på intern kontroll 8 gis det først en advarsel, deretter inndras bevillingen til systemet er etablert. Det gis en frist på 14 dager til etablering av intern kontroll. Formannskapets behandling : Eli Kolstad (A) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalgets innstilling pkt. 1 a: Ordene "Det er ønskelig at lensmannen tiltrer" endres til "Lensmannen inviteres". Side 5 av 6

6 Pål Vedeld (SV) foreslo at setningene "Det gis en frist osv." flyttes til etter "advarsel" i hovedutvalgets innstilling pkt. 1 b. Votering: Hovedutvalgets innstilling med Ap's og SV's endringsforslag ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Retningslinjer ved brudd på alkoholloven godkjennes med tiltrådte endringer. 2. Hovedutvalg for helse- og sosial delegeres myndighet til å gi og inndra bevillinger. 3. Kontrollutvalget for salg og skjenkebevillingen nedlegges. Tiltrådte endringer jf. punkt 1: a. Lensmannen inviteres til å tiltre i saker med brudd på alkoholloven. Disse sakene legges først i møtene. b. Retningslinjer for skjenking side 2 punkt 5 under Annet: Ved manglende dokumentasjon på internkontroll 8 gis det først en advarsel. Det gis en frist på 14 dager til etablering av internkontroll. Deretter inndras bevillingen til systemet er etablert. Retningslinjer for salg side 2, punkt 4 under Annet : Ved manglende dokumentasjon på internkontroll 8 gis det først en advarsel. Det gis en frist på 14 dager til etablering av internkontroll. Deretter inndras bevillingen til systemet er etablert. Side 6 av 6

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal, og 14.11.2007 Lille salong fra kl. 19.00. FRA SAKSNR: 50/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 56/07 TIL KL: 19.55 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer