SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under ingen omstendighet skal noen av leietakerne i eiendomsmassen kontaktes uten forhåndsklarering fra Hadrian Eiendom AS. Atle Standnes Mobil: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs. gate 1, Oslo Fax:

3 MANDAT Hadrian Eiendom har eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av næringsseksjon - gnr 229 bnr 53 snr 2, Jens Bjelkes gate 12 i Oslo kommune. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på et hvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Monolitten Eiendom AS org. nr.: Hjemmelshaver: Monolitten Eiendom AS org. nr.: Salgsobjekt: Gnr 229 bnr 53 snr 2 i Oslo kommune Grunnbok ligger som vedlegg 1.

4 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen har sentral beliggenhet i gamle Oslo. Grünerløkka ligger i umiddelbar nærhet med et godt utvalg av forretninger, butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud. Jens Bjelkes gate er hovedadkomstveien til eiendommen med bil. Beliggenheten gir kort vei til offentlig kommunikasjon i Thorvald Meyers gate, Sars` gate og på Oslo S. Tomten er avmerket i skravert rød farge. Offentlig kommunikasjon befinner seg i umiddelbar nærhet. TOMT Eiet tomt på m² tilhørende sameiet, jf. arealbekreftelsen. Tomten er flat, topografien for tilgrensende eiendommer er også flat. Arealbekreftelsen ligger som vedlegg 2. Adresse: Jens Bjelkes gate 12, 0562 Oslo 4

5 REGULERING Næringsseksjonen er i reguleringskart / -bestemmelser S3836 datert beskrevet som felt B, se tegning. Reguleringen for felt B tillater byggeområde for bolig, kontor og forretning. I felt B skal første etasje benyttes til forretning eller kontor. For reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 3. Historisk informasjon i fbm søknad om rammetillatelse ligger som vedlegg 4. Felt B 5

6 BEBYGGELSEN / BYGNINGSAREAL / PLANLØSNING / ETASJEHØYDER I hht til søknad om rammetillatelse datert 13. november 2000 kan vi opplyse om følgende forhold. Parkeringskjeller Det er anlagt kjeller under byggene A, B, og D samt under gårdsrommet. Kjellerarealene benyttes til biloppstillingsplasser, teknisk rom og fellesboder med sykkeloppstillingsplasser. Adkomst til parkeringskjeller skjer med rampe fra Jens Bjelkes gate som forutsatt i reguleringen. I reguleringsbestemmelsene 11 forutsettes det som et minimum at det skal anlegges 38 parkeringsplasser, 2 av parkeringsplassene tilhører seksjon nr. 2, plassering er ihht tegning. Fasade / konstruksjoner Bygget er fundamentert til fjell og kjeller er bygd med plaststøpt betong. Prosjektet er basert på konstruksjoner med bærende ytterveggselementer i betong med mellomliggende fritt spennende hulldekke i betong. Konstruksjonsprinsippet gir stor fleksibilitet på de enkelte etasjeplaner og imøtekommer eventuelle framtidige behov for endringer. Adkomsten til leilighetene i borettslaget fra 2. etasje og oppover er via eget trappeløp og heis som også seksjonen deler bruksretten til. Seksjonens areal er på 481 m² BTA og ligger i byggets 1. etasje. Arealene ble noe ombygd for Stiftinga Det Norske Samlaget i 2012/2013, men arealene fremstår i hovedsak slik de ble satt i stand fra byggeåret Seksjonen inneholder en miks mellom cellekontorer og åpent landskap, kjøkkenkrok, møterom, garderober, toalett og lager. Etasjehøyden i inngangspartiet er 2,97 meter fra dekket til systemhimling og mellom 2,4 2,85 meter for kontor- og korridor arealer fra gulv til systemhimling. Fasade- og plantegninger as built ligger som vedlegg 5. Snitt av byggets underetasje, 1. etasje og 2. etasje 6

7 Inngangsparti Planløsning av kjeller, p-plassene tilknyttet seksjonen er markert med rødt P-kjeller 7

8 STANDARD / TEKNISK BESKRIVELSE Seksjonen er oppført i år 1999/2000 og ombygd/pusset opp i 2012 og fremstår som moderne og delikate næringsarealer. Seksjonen har oppvarming via panelovner. Ventilasjon for seksjonen går via et separat ventilasjonsanlegg/kjøleanlegg som kun tjener seksjonen og som er plassert i underetasjen. Det er inngått servicekontrakt med Rent inneklima AS som omfatter et besøk i året. Avtalen kan sies opp med 6 mnd skriftlig varsel. FERDIGATTEST Ferdigattest foreligger og ligger som vedlegg 6. BEVARING Det er ikke bevaringshensyn å ta ifht seksjonen. FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. PARKERING Det medfølger 2 p-plasser til seksjonen i garasjekjeller. ENERGIATTEST Det foreligger ikke energiattest for salgsobjektet. SAMEIET Seksjonen er en del av Sameiet Sofienberg og driftes av OBOS. Sameiet har egen hjemmeside; 8

9 9

10 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/ KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Stiftinga Det Norske Samlaget, org nr er et norsk forlag med formål å utgi bøker på nynorsk. Samlaget ble stiftet i 1868 og ble siden delt i to institusjoner, litteraturselskapet og forlaget. Forlaget er siden 1978 vært en selveiende forretningsgivende stiftelse. Stiftinga Det Norske Samlaget er en sjøleigande, forretningsdrivende forlag som har til oppgave å gi ut skrifter på nynorsk og norske målføre. Stiftelsen skal ytre kunnskapen om norsk mål og odle og styrke nynorsken som kulturmål i litteratur, undervisning og alt samfunnsliv ellers. Skolebøker og undervisningsmateriell skal komme ut på begge de offisielle skriftformene, eller i den skriftformen som svarer til det undervisningsformålet de skal underbygge. Samlaget hadde en omsetning på ca. MNOK 49, 66 og 71 i år 2013, 2012 og Resultatgraden var 1,52 %, 5,08 % og -20,12 % i år 2013, 2012 og Årsleien for kontorene utgjør NOK ,- eks. mva. basert på et leieareal i 1. etasje på 481 kvm BTA*. Årsleien for 2 parkeringsplasser utgjør NOK ,- eks. mva. (2 plasser x NOK pr. mnd eks. mva.)* Samlet leie inkl. parkering er NOK eks. mva.* I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Annualisert leie for år 2015 er etter estimert prisregulering totalt på NOK ,- (KPI justert frem til med 4,4 %). 100 % KPI justering av leien, i henhold til SSB`s statistikker hvert år. Første regulering 1. januar 2014, opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for januar Leieforholdet løper fra og frem til , leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på 5 år på samme vilkår som i leieavtalen, dog slik at leien skal justeres til markedsleie. Leietaker stiller garanti tilsvarende 6 måneders leie inkludert andel fellesomkostninger. Leiekontrakt med bilag ligger som vedlegg 7. EIERKOSTNADER / SKATTETAKST / LIGNINGSVERDI / FORSIKRING Seksjonen er en del av Sameiet Sofienberg, leietaker betaler en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Det er pt. ikke eiendomsskatt i Oslo kommune. Ligningsverdi for den delen av seksjonen som tilknyttes salgsobjektet var på NOK ,- for Leietaker dekker forsikring av eiendommen gjennom sameiets felleskostnader. Opplysninger fra forretningsfører m/husordensregler, vedtekter, regnskap og årsberetning (2013) ligger som vedlegg 8. *oppgitt leie er ikke indeksregulert. 10

11 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i seksjonen heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar seksjonen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med seksjonen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet seksjonen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst en rekke servitutter på seksjonen se vedlagt grunnbok. Tinglyste dokumenter i Oslo før 1952 kan hentes ut via denne linken; primreg=pbok&idx_fylke=3&idx_textsearch=&js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. SALGSPROSESSEN Salgsprosessen er planlagt etter følgende fremdriftsplan; Det tas forbehold om evt. endringer. 11

12 BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktutkast som ligger som vedlegg 9. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/ vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom 12

13 MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert Arealbekreftelse, datert Reguleringskart m/bestemmelser 4. Søknad om rammetillatelse 5. Fasade- og plantegninger as built 6. Ferdigattest 7. Leiekontrakt med bilag 8. Opplysninger fra forretningsfører m/ husordensregler, vedtekter, regnskap og årsberetning (2013) 9. Utkast kjøpekontrakt 13

14

15 1 GRUNNBOKUTSKRIFT 1VEDLEGG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT datert

16 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg MONOLITTEN EIENDOM AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BOLIG OG NÆRINGSKREDITT AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / vedr. tomtens benyttelse. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Bestemmelse om benyttelse GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 16

17 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Forbud mot generende bedrift GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. utsalgskiosk. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 16

18 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / vedr. innredn. av kantine på loftet. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Bestemmelse om bruksendring Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 3 av 16

19 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 4 av 16

20 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 64 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 65 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 66 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 67 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 68 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 69 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 70 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 71 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 72 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 73 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 74 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 75 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 55 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 75 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 77 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 158 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 159 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 8 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 5 av 16

21 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 161 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 162 / / Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Div. best. Kan bare slettes av Oslo kommune v/boligdirektøren. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 6 av 16

22 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 7 av 16

23 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 64 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 65 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 66 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 67 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 68 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 69 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 70 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 71 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 72 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 73 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 74 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 75 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 75 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 77 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 158 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 159 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 9 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 8 av 16

24 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 161 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 162 / / Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Div. best. Kan bare slettes av Oslo kommune v/boligdirektøren. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 9 av 16

25 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 10 av 16

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer