Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie"

Transkript

1 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen fra kl. 1730

2 2 Vevelstadskogen Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Vevelstadskogen Sameie avholdes onsdag 9. april 2014 kl.1800 på Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av dagsorden C) Opptak av navnefortegnelse D) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. STYRETS FORSLAG A) Varmepumper B) Porttelefoner C) Lading av el-biler Forslagene er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av valgkomité D) Valg av andre utvalg/komiteer Vevelstad, Styret i Vevelstadskogen Sameie Astrid Sæther/s/ Torbjørn Nygaard/s/ Annette Sandanger/s/ Gunnar Skjøld/s/ Tor Eigil Stordahl/s/

3 3 Vevelstadskogen Sameie ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Astrid Sæther Vevelstadåsen 45 Styremedlem Torbjørn Nygaard Vevelstadåsen 29 Styremedlem Annette Sandanger Vevelstadåsen 57 Styremedlem Gunnar Skjøld Vevelstadåsen 49 Styremedlem Tor Eigil Stordahl Vevelstadåsen 57 Valgkomiteen Valgkomite Jan-Erik Evensen Vevelstadåsen 45 Valgkomite Berit Boneng Wesenlund Vevelstadåsen 57 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 225 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ski kommune. Adresse: Vevelstadåsen Kun Ulike Nummer, 29,31,33 Osv Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. NB! Nytt navn. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Alpha Revisjon AS.

4 4 Vevelstadskogen Sameie Styrets arbeid Møter Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. I møtene er det behandlet i overkant av 60 saker i tillegg til en del saker som vi av tidshensyn har behandlet utenom møtene. Det har blitt avholdt 2 møter for oppgangstillitsvalgte og velferds- & miljøutvalget, sommerfest for beboerne, vår og høstdugnad, samt en sosial sammenkomst før jul for alle tillitsvalgte på Vevelstadskogen. Informasjon Informasjon er et område styret har satset meget bevisst på også i Styret har laget nyhetsbrev levert i postkassene og hatt møter med oppgangstillitsvalgte. Det er også laget en mal for referat fra oppgangsmøter. Styret mottar referatene for at det skal få bedre kjennskap til saker beboerne er opptatt av. Styret har også trykt og distribuert til alle et hefte med vedtekter, husordensregler og parkeringsbestemmelser. Oppslagstavler Styret ønsker å gi fortløpende god, skriftlig informasjon til alle om møter og aktiviteter. Beboerne er også blitt minnet om vedtektene og husordensreglene gjennom regelmessige oppslag. Hjemmeside Styret benytter dessuten en webløsning, basert på OBOS sin «Her-bor-vi». På vevelstadskogen.no finner du blant annet nyheter fra sameiet, vedtekter og andre bestemmelser, informasjonsskriv og mange billedserier. Vi oppfordrer alle beboere til å bli kjent med innholdet og sjekke hjemmesiden jevnlig. Facebook Vevelstadskogen Sameie har også sin egen Facebook-side som tipser om blant annet aktiviteter i sameiet. Du finner oss under nettopp: Vevelstadskogen Sameie. Forretningsfører Styret har hatt løpende kontakt med sameiets forretningsfører, Vibeke Sætre Pettersen og daglig leder Helge Aamoth ved OBOS Eiendomsforvaltning AS i Ski. Vaktmestertjeneste Vaktmestrene Leif H. Hansen og Odd A. Nornes ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vi takker dem for vel utført arbeid i året som gikk. Nøkler/skilt Nøkler til hovedinngangsdør kan kjøpes hos styremedlem Annette Sandanger i oppgang 57. De koster kr 250,- per stykk og blir fakturert av Obos. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester som sørger for å bestille skilt ifølge oppsatt rutine. Er du nyinnflyttet, har du fått et skjema sammen med informasjonen fra Obos. Skal du senere gjøre endringer på postkasseskiltet, finner du skjema for bestilling av nytt postkasseskilt på Vevelstadskogen.no under Aktuelt / Beboerinfo. Det er ikke lov med overstrykninger eller klistremerker på postkassene da dette kan skape vansker for postleveringen.

5 5 Vevelstadskogen Sameie Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i GJENSIDIGE med polisenummer Denne forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggs innretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Forsikring av barn på sameiets lekeplass Vi har samtidig innført en forsikring for beboeres barn som leker/skader seg på sameiets lekeplasser: Invaliditet 5 G, dødsfall 1 G, behandlingsutgifter etter ulykkesskade inntil, kr ,-. Egenandel Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Innbo/løsøre Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Meldte skader De fleste skader som har oppstått i sameiet i inneværende periode, er vannskader i forbindelse med vann på avveier i eller fra utette våtrom. Styret har derfor kjøpt abonnement på Våtromsnormen i 2012 på web slik at styret kan besvare spørsmål om korrekt oppbygging av våtrom. Detaljinformasjon om våtromsoppbygging kan fås ved henvendelse til styret. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. I samarbeid med de andre sameiene i Grendelaget ble det innkjøpt og fordelt ett nytt skumapparat pr leilighet da kostnadene til kontroll av vår gamle nesten var like store, ble vi anbefalt å kjøpe nye. Helse, Miljø og sikkerhet Styret har benyttet HMS-håndboken for Vevelstadåsen Grendelag aktivt ved vurdering og prioritering av vedlikehold og behov for å iverksette tiltak. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

6 6 Vevelstadskogen Sameie Grendelaget Vevelstadskogen Sameie har i inneværende periode vært representert ved Astrid Sæther og Gunnar Skjøld i grendelagsstyret, sistnevnte som styreleder. Samarbeidet mellom de tre sameiene oppleves som konstruktivt og veldig positivt. Se egen årsmelding fra Grendelaget for mer utfyllende informasjon. Kabel-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester til sameiene i grendelaget. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv-anlegget. Grendelaget, som har fellesavtalen med Canal Digital, inngikk i høst en avtale om å oppgradere kabelnettet til et fibernett. Eget oppslag om dette er satt opp i alle oppgangene. Graving og nedlegging av rør for fiber er påbegynt. Energiavtale OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Denne nye avtaler løper til For 2013 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2013 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til sameiets fellesanlegg og ikke til privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Parkering Parkeringsplass D ble ferdigstilt sommeren 2012 med både oppmerking, skilt og lys. Vi deler plassen med Vevelstadåsen. Sameiene har 25 plasser hver. De som har behov for en ekstra parkeringsplass, kan søke styret om å få tildelt en plass der. Søknaden blir innvilget for et år av gangen og som bevis på at man har fått tildelt plass, får man en oblat som skal klistres i frontruten. Ingen seksjonseier/ beboere vil ha automatisk fortrinnsrett på fornyelse (LOV nr 31: Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Per skrivende stund, har vi 13 ledige plasser. Søknadsskjema til parkeringsområde D finner du på hjemmesiden; Vevelstadskogen.no. eller hos et styremedlem. Parkeringsplassene mellom blokkene er nå beregnet kun for gjester til Vevelstadskogen Sameie. Plassene skal ikke benyttes til firmabil eller husstandenes ekstrabil. For øvrig er en av plassene mellom blokkene, utleid som handikapplass tilknyttet en av husstandene. Område A, ved skolen og barnehagen, har vært styrets hodebry hele året. Plassen eies i fellesskap av Vevelstadskogen, Vevelstadåsen og kommunen. Kommunen gikk inn i høst

7 7 Vevelstadskogen Sameie og lagde ny utkjøring og asfalterte hele området, uten kostnader for sameiene. Plassene skal også merkes opp og skiltes godt, men kulden kom før det kunne gjøres. Det blir enveiskjøring med innkjøring der den alltid har vært og med utkjøring i den andre enden. Kommunen ønsker at sine plasser skal fungere som en trygg hente- og leveringssone på morgenen og ettermiddagen, og ved behov som parkeringsplass for foresatte. De 18 plassene som sameiene eier, skal være gjesteplasser for besøkende til Vevelstadskogen og Vevelstadåsen. Kommunen utarbeider ny skiltregler for Vevelstadåsen.. Styret er i dialog med både Vevelstadåsen, kommunen og Aker P-drift om skilting av A og en løsning er forhåpentligvis nær forestående. Når skiltene er på plass, vil vi ha 24 gjesteparkeringsplasser i vårt sameie, der også fastboende kan stå inntil 2 timer om gangen. Aker P-Drift AS Styret inngikk 1.februar 2010 en 5-års avtale med parkeringsselskapet Aker P-Drift, og de står for den daglige kontrollen av våre parkeringsbestemmelser. Vi anbefaler beboerne å lese våre parkeringsbestemmelser som er lagt ut på vår hjemmeside. Vi minner spesielt om at utleieplasser i garasjeanlegget forbeholdes privatbil nr. 2 og ikke firmabiler. Utleieplasser Sameiet har 18 utleieplasser der 15 for tiden er utleid. Vi har per dags dato derfor tre plasser i garasjeanlegget å leie ut. Parkeringstillatelse til gjester Behov blant beboerne for parkeringstillatelse til sameiets gjesteparkeringsplasser har avtatt med parkeringsplass D. Det er kun gjester som blir mer enn tre døgn som får parkeringstillatelse. Fastboende henvises til å søke plass på plass D. Avtrekksventilasjon Eksternkontroll av ventilasjonsanleggene som utføres årlig av Grendelagets leverandør, APM Ventilasjon og Kulde AS er gjennomført uten anmerkninger. Anleggene i våre 15 oppganger er i god stand. Enøk tiltak, Varmtvannsoppvarming Ved hjelp av elektronisk styring i de to beredersentralene under oppgang 33 og 51 har vi fjernet forbrukstoppene av energi, samt fått kontroll over levert mengde og temperatur på varmtvann. På denne måten har vi sørget for at oppvarming av vann har blitt gjennomført på en mest mulig energisparende måte. Utskifting av stoppekraner har medført lavere varmtvannsforbruk og derved lavere strømforbruk. Dette var ikke noe vi hadde i tankene når stoppekranene ble installert og kom som en ekstra fordel ved byttet. Løpende vedlikehold Det har i perioden vært gjennomført både vår- og høstdugnad. Til begge dugnadene ble det servert varm mat. Under dugnaden ble det ryddet og plantet, malt og vasket.

8 8 Vevelstadskogen Sameie Lekeplass/-utstyr Styret har i budsjettet for 2014 avsatt penger til fornyelse/utvidelse av lekeapparatene samt til godkjente fallmatter under husker/klatrestativ. Fordelsavtaler I løpet av 2012 har styret inngått fordelsavtaler med lokal rørlegger, elektriker og snekker/tømrer. Avtalene sikrer seksjonseier lavere timepriser og rabatt på materialer. Se fast oppslag på oppgangstavlene! Trepleie Trefelling eller trepleie har mange en mening om. Sameiet har siden 1998 utøvd en praksis som sikrer at det ikke er opp til hver enkel beboer eller styremedlemmer - hvilke trær som skal fjernes eller pleies. Sittende styre har på lik linje med de andre styrene, og i tråd med beboerundersøkelsen i sameiet, fulgt tidligere års praksis. Tun-planen Tun-gruppa ble etablert i april 2012 med medlemmer fra oppgangs tillitsvalgte og to fra styret. I inneværende periode har tun-gruppa vært en del av «nøkkelpersonalet» i sameiet som de oppgangstillitsvalgte (OTV) representerer i tillegg til styret. Gruppa har arbeidet med vedlikehold og fornyelse av tunet da med hovedfokus på: Oppgrader «gatehjørnet» og «utesitteplassen» ved flaggstanga Få strømtilførsel montert for utelys Rive gjerdene langs gangveiene Starte vedlikeholdet/beplante skråningene Arbeidet kom noe sent i gang grunnet sykdom og stor arbeidsbelastning hos entreprenørfirma. Gartnerne er nå godt i gang med arbeidet og vil avslutte med hellelegging/beplantning så fort snøen/frosten forsvinner fra bakken til våren. Garasjeanlegg Det har i perioden vært rapportert noen tilfeller av skadeverk på biler parkert i garasjen. Med ett unntak ble episodene fanget opp av vårt kameraovervåkingsutstyr. Skadeverkene er politianmeldt. Vektertjeneste Sameiet har i slutten av 2012 inngått en avtale med Security Services i Berghagan om vekterbesøk i våre garasjeanlegg/tun. Avtalen løper fram til 2018 og kan gjensidig sies opp med tre måneders varsel. Kameraovervåkning Styret tror at kameraene har en forebyggende effekt, og vet at vi på «Skogen» har færre utfordringer enn de andre sameiene når det gjelder hærverk og innbrudd i garasjeanlegget. Grendelaget har i høst montert overvåkningskamera for avfallsstasjonen for å forebygge at avfall blir «dumpet» utenfor containerne.

9 9 Vevelstadskogen Sameie Utførte og planlagte vedlikeholdsarbeider Styret benytter aktivt vedlikeholdsplanen og beboerundersøkelsen som ble utarbeidet for tre år siden til planlegging av nye vedlikeholdstiltak. Det er i rapportene spesielt fokusert på og anbefalt vedlikehold på VVS, byggetekniske utfordringer og de elektriske anleggene. Mange av de vesentligste oppgavene er allerede gjennomført de siste årene, men disse planene vil også legges til grunn ved prioritering av fremtidig vedlikehold. Nye gulvbelegg Vi har nå fullført oppgraderingen av gulvbelegget i samtlige 15 oppganger samt reparert/forbedret noen uheldige løsninger/problemer i enkelte oppganger. Oppgang 57 har fjernet en trappeheis og belegget måtte repareres på trinn i trappen etc. Snøavvisere Styret hadde studert den løsningen med snøavvisere maken til de Vevelstadåsen Sameie hadde montert på sine skråtak. Vi monterte slike på alle 15 skråtakene våren Stoppekraner med tilbakeslagsventil Samtlige leiligheter har i løpet av 2013 fått installert nye stoppekraner med tilbakeslagsventil. Styret har ikke mottatt klager etter dette på kaldt varmtvann fra noen seksjonseier. Terrasser Vi har blitt anbefalt å utsette tiltak mot avflassing etc. i 3-5 år inntil en ny rehabilitering kanskje allikevel må finne sted. Lekkasjene i avløpsrørene fra terrassene må vi imellomtiden finne en løsning på. Mange seksjonseiere har dessuten ytret ønske å male blomstertrau og skillevegger. Maling til dette finnes, kontakt vaktmester. Malerarbeider ute kan kun utføres når laveste døgntemperatur overskrider +10 grc. Velferd og miljøutvalg Velferds- og miljøutvalget (VMU) arrangerte sent i august. Det ble aktiviteter og underholdning for både voksne og barn. Også i år var det godt oppmøte med 60 festdeltagere. Spesielt hyggelig at mange nyinnflyttede møtte opp og at flere beboere hadde tatt med gode venner på festen. Tradisjonen tro ble det servert grillmat med tilbehør. Besart og Arnt Inge tok ansvaret for grillingen som tidligere år og da vet vi det blir bra! Det var en svært vellykket fest og vi minner om at det fortsatt er noen ledige plasser rundt bordet. Vi oppfordrer flere til å tilbringe en hyggelig kveld med gode naboer og venner. Første helg i advent var det julegrantenning på tunet. VMU stod ansvarlig, og kunne i år stille med gløgg og pepperkaker, nisse og godteposer til barna. Det var også i år fellessang til tonene fra Langhus Brass. Styret ønsker å takke VMU for deres sterke og gode innsats for fellesskapet på Vevelstadskogen gjennom hele året.

10 10 Vevelstadskogen Sameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av salg av nøkler og viderefakturering andre selskap. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det ikke nødvendig med ytterligere vedlikehold og at budsjetterte utgifter til brannsikring ble betalt over 4120 Vevelstadåsen Grendelag. Derfor er det også en noe høyere overføring til Grendelaget konto 487 enn budsjettert Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi/fyring skyldes at posten er feilbudsjettert da det ble for lite betalt i 2012 og dette ble i tillegg avregnet i Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til andre driftskostnader skyldes inngåelse av ny avtale om renhold som ikke var tatt med i budsjettet. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

11 11 Vevelstadskogen Sameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter porttelefoner, oppgradering av utvendig anlegg (veiskuldre, bord og benker, skråninger, gjerder), vask og impregnering av skråtak, bytting av dører til søppelrommene og lekeanlegg ute. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Vevelstad, Styret i Vevelstadskogen Sameie Astrid Sæther/s/ Torbjørn Nygaard /s/ Annette Sandanger/s/ Gunnar Skjøld/s/ Tor Eigil Stordahl/s/

12 12 Vevelstadskogen Sameie Til årsmøtet i Vevelstadskogen Sameie REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vevelstadskogen Sameie som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vevelstadskogen Sameie per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

13 13 Vevelstadskogen Sameie Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 17. mars 2014 Alpha Revisjon AS Roger Skogly (sign.) registrert revisor

14 14 Vevelstadskogen Sameie VEVELSTADSKOGEN SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

15 15 Vevelstadskogen Sameie VEVELSTADSKOGEN SAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 Vevelstadskogen Sameie Pantstillelse Garantiansvar ASTRID SÆTHER/s/ VEVELSTADÅSEN, , STYRET FOR VEVELSTADSKOGEN SAMEIE TORBJØRN NYGAARD/s/ ANNETTE SANDANGER/s/ GUNNAR SKJØLD/s/ TOR EIGIL STORDAHL/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Vaskeripenger Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

17 17 Vevelstadskogen Sameie REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetalt fra Vevelstadlia Sameie Innbetalt vedr. låsesmed Salg av nøkler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -187 Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Interiørservice Selstad AS, div. gulvarbeider SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg

18 18 Vevelstadskogen Sameie Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -72 Telefon/bredbånd Porto Bilgodtgjørelse -656 Reisekostnader -330 Gaver -880 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andel renteinntekter, Vevelstadåsen grendelag Utbytte Gjensidige Andre renteinntekter 262 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Handelsbanken, renter lån Handelsbanken, gebyr lån -240 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 VARIGE DRIFTSMIDLER Snøfangere Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

19 . 19 Vevelstadskogen Sameie SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning Vevelstadåsen grendelag Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 14 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,51%, løpetid 13 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Purregebyr -686 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -686 NOTE: 17 PANTSTILLELSER Sameiets lån er ikke sikret med pant, og er gitt som blancolån.

20 20 Vevelstadskogen Sameie NOTE: 18 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Fordelingsregnskap med egenkapital med solidaransvar Selskapet eier 225/687 deler av Vevelstadåsen Gendelag. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Vevelstadåsen Grendelag og garantiansvar garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Vevelstadåsen Grendelag og utgjør kr ,-. Selskapets andel i Vevelstadåsen Grendelag vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultat i Vevelstadåsen Grendelag er inntatt i resultatregnskapet under resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges Grendelagets regnskap.

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer