Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer"

Transkript

1 Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og tertialrapporteringer til styret. En del av satsingsområdene må følges opp spesielt. Foretaket rapporterer månedlig og tertialvis på styringsparametre i oppdrag og bestilling (jfr rapporteringspakken fra Helse Sør-Øst). I tillegg rapporteres det på definerte styringsparametre til NPR, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Medisinsk fødselsregister. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over oppdragene og status pr. 2. tertial på de enkelte oppdrag. Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Regionale mål 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 6 Strategier og handlingsplaner som skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet Sammen mot kreft, Nasjonal kreftstrategi Likeverdige helse- og omsorgstjenester god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer: hjerte-og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Tuberkulosekontrollprogrammet for Retningslinjer for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetanse tjenester i Helse Sør-Øst Regional strategi for forskning og innovasjon Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester Kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling (RHF styresak 10/13) Jfr omtale under pkt2 i rapport pr 2. tertial I løpet av oktober 2014 vil rapporten over andel medarbeiderne på Ahus som opplever å ha vært involvert i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse foreligge. Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial Foretaket følger opp ift strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst og sentrale myndigheter. Foretaket arbeider med strategi for pasient- og pårørendeopplæring med utgangspunkt i den regionale strategien. Utkast er diskutert i Brukerutvalget ved Ahus. Vedr. arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet vises det til pkt mnedenfor. Det er 2014 iverksatt spesielle tiltak mot legegruppen for å vedlikeholde og styrke vaktkompetansen innen nyfødtmedisin. Dette innebærer 3 ukers individuell opplæring av alle sekundærvakter. Videre innføres opplæring i funksjonell ekko. Nyfødtlegene oppdaterer seg faglig ved å arbeide 3 mndr hvert 5. år ved OUS, nyfødtavdeling. Andel spesialsykepleiere er redusert noe ila siste år ved lekkasje til andre enheter i og utenfor Ahus. En generell underdekning av nyfødtsykepleiere i hovedstadsområdet bidrar fortsatt til spesielle utfordringer for avdelingen. Det arbeides med sammensatte tiltak for å bedre denne situasjonen på kort og lengre sikt, både mht intern opplæring egen ansatte, rekruttering av spesialkompetanse og tilstrekkelig stipender til videreutdanning nyfødtsykepleie. Reviderte retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er i stor grad implementert i diagnostiseringspraksis av barn og unge - opptil 18 år. Avdeling habilitering i

2 Revidert regional retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn, unge og viksne Digital fornying og gjennomføringsplan i forhold til dette, vedtatt i RHF-styresak 52/ RHF-styresak :Kapasietsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse 8 RHF-styresak : Oppsummeringsrapport fra oppfølgingsmøte i fem helseforetak vedrørende pasientadministrativt arbeid Tildeling av midler 9 Jfr tildelte rammer. ISF refusjonsandel 50% fra Som ledd i en regional utnyttelse av kapasitet ønsker HSØ at pasienter med behov for brystrekonstruksjon viderehenvises til OUS. Aktivitet 11 Budsjettert aktivitet i tråd med bestillingen Tilgjengelighet og brukerorientering mål 2014 Barne- og ungdomsklinikken har god kompetanse på området og har etablerte rutiner i tråd med forsvarlig praksis. Av kapasitetsårsaker er det en utfordring å integrere legeressurser fult ut ihht spesifikke føringer i retningslinjene, det er imidlertid sikret en legevurdering i alle utredninger av barn under 4 år. Av samme årsak gjennomføres observasjon av barnet i hjemmemiljø noe sjeldnere enn det som er anbefalt, men prioriteres der det er grad av tvil i utredningen. Ahus deltar i arbeidet med digital fornying, og er representert både i Fornyingsstyret og i de seks strategiske programmene, kfr pkt. Ahus følger opp i dette arbeidet og har nylig avgitt høringsuttalelse til SINTEF-rapport om aktivitets og kapasitetsanalyse 2030 i Helse Sør-Øst (delleveranse). Følges opp Ahus har nå en viss aktivitet med to plastikkirurger som gjør brystrekonstruksjon utenom de som krever de mest avanserte metodene, disse henvises til OUS Jfr omtale under pkt i rapport pr 2.tertial 12 Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 13 Ingen fristbrudd Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 14 Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig 15 80% av kreftpasientene har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning 16 Det er etablert tverrfaglig diagnosesenter for HSØ 17 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten Kontinuerlig arbeid med å øke andelen pasienter hvor behandlingen iverksettes innen 20 dager. Lungeavdelingen har i 2 tert redusert tid fra henvisning mottatt til igangsatt behandling fra 38,5 dager til 23 dager. Det forberedes tilsvarende tiltak på andre avdelinger i forbindelse med innføring av pakkeforløp kreft oppstart medio september Ahus har sin egen undersøkelse hvor vi bruker 5 av spørsmålene fra undersøkelsen for å innhente flere svar. Våre spørsmål: 1. Var du fornøyd med pleien og behandlingen du fikk på Ahus? 2. Opplevde du at legene var interessert i hvordan du beskrev din egen situasjon? 3. Opplevde du at personalet hadde omsorg for deg? 4. Opplevde du at samarbeidet om utredningen og behandlingen av deg fungerte mellom sykehusets ulike avdelinger? 5. Opplevde du forsinkelser i utredningen og behandlingen på sykehuset som forverret din tilstand?

3 Prosjektet er nylig satt i gang og pasientene har mulighet til å svare på to touchskjermer i hovedbygget. Resultatene vil etter hvert bli publisert på våre intranettsider. 18 Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak 19 Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider. 20 Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester 21 Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. 22 Akershus universitetssykehus skal iverksette kapasitets- og driftsmessige tiltak på kort og mellomlang sikt, herunder kjøp av plasser, jf. sak Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse Kvalitet og pasientsikkerhet 23 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 24 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 25 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: nasjonal dekningsgrad omfatter pasientrapporterte effektmål Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved den nye behandlingsinstitusjonen Elvestad som ble opprettet 2013/2014 med 18 døgnplasser. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Det er utarbeidet standardiserte forløp for hjerneslag og hoftebrudd. Det er etablert et tett samarbeid med brukerutvalget på foretaket i forhold til utarbeidelse av helhetlige forløp. I samarbeid med samhandlingsavdelingen sikres involvering av kommuner og bydeler i arbeidet. Divisjon Psykisk helse er kontaktet for oppstart av alkoholisme og Prostatakreft igangsettes høsten Det er oppnevnt koordinatorer på flere fagområder. Omfanget kartlegges og rapporteres i årlig melding. Det arbeides løpende med tiltak. I 2014 pågår et omfattende arbeid med å effektivisere poliklinikkene. Det er oppnådd gode resultater på de fagområder hvor det er gjennomført prosjekter. Arbeidet videreføres på nye fagområder høsten Følges opp, jfr Klinisk handlingsplan som omfatter en rekke tiltak for å løse kapasitets- og driftsutfordringer. I høst iverksettes prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger og Intensiv og overvåkning Det er utarbeidet implementeringsplan for alle relevante innsatsområder som allerede er igangsatt på Ahus. Resultatene fra PSU er tilgjengelig for alle ledere på Ahus og de skal utarbeide tiltak for områder som skårer lavt. Trygg kirurgi sjekkliste er i DIPS og vi kan nå hente ut tall via egen rapport. Det er startet et arbeid i samarbeid med SI og SIV for utarbeidelse av et E-lærings program for Trygg Kirurgi som skal være ferdig innen utgangen av Følges opp Medisinske kvalitetsregistre er tilgjengelige og følges opp på de fleste områder. Foretaket vil i løpet av høsten foreta en ny kartlegging internt av hvordan registrene brukes ute i avdelingene.

4 benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 26 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering 27 Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Helseforetaket har bidratt til at øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene av tilbudene. Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser. Psykisk helsevern 28 Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet. 29 Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 30 Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 31 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. 32 Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og samhandlingsrutiner Foretaket har i samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter gjennomført pilotutprøving av mini-metodevurdering (Mini HTA) ved Barne og ungdomsklinikken for å få erfaringer med metoden. Det er også gjennomført en mini-metode vurdering av HPV DNA testing på cervicale celler som er godkjent og publisert i Kunnskapssenteres database. Ahus samarbeider med SI om etablering av metoder for kunnskapsbasert praksis og ulike former for systematiske søk. Bibliotektjenesten ved Ahus deltar i dette arbeidet. Status? Øvre Romerike samarbeider med Ahus og etablerer eget Helsehus med tilbud om Øyeblikkelig hjelp-døgnplasser fra Follo har i samarbeid med Ahus planer om bygging av lokaler på Ski sykehus for etablering av øyeblikkelig hjelp plasser fra 2015/16. Nedre Romerike samarbeider med Ahus og vil åpne øyeblikkelig hjelp døgn plasser fra Foretaket har løpende samarbeid med kommuner og bydeler i faste samarbeidsmøter og samarbeid iht inngåtte avtaler. Etablert tilbud på Aker, Ahus disponerer 10 senger fra 1. september 2013 Det er gjennomført omstilling med innen DPS som bl.a. har gitt økte ressurser til poliklinisk aktivitet samt etablering av nytt døgnbehandlingstilbud innen TSB. Antall polikliniske konsultasjoner ved DPS har økt med 6 %, I BUP er antall utskrevne fra døgntilbud økt med 8 % og antall polikliniske konsultasjoner med 1 % (3 % over plantall for 2014). Korrigert for endret oppgavedeling mellom DPS døgn og Avdeling Rus og Avhengighet, har andel budsjetterte årsverk DPS av årsverk VOP økt fra 53,5% i 2013 til 55,4% i Grunnen til den lille økningen i antall ansatte, er konvertering fra døgn til poliklinikk. Det vil i en lang periode fremover forekomme svingninger mellom avdelinger med døgntilbud og DPS avhengig av blant annet faste ansettelser på de ulike enhetene. Antall tvangsinnleggelser var i %. Pr. 2. tertial 2014 er antall tvangsinnleggelser 33.7%? Fulgt opp

5 innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter. 33 Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Pasientadministrative rutiner Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet. Sykehusapotek 36 Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud 37 Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres 38 Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus 39 Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved Elvestad, hvor det i 2013/2014 ble etablert 18 døgnplasser for rusbehandling. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Nevrologi har representant i utvalg for medisinskfag arrangert av sykehuset og kommunene. Utover dette er det ikke etablert spesifikt samarbeid mtp smerte-langvarige utmattelsessykdommer. Nevro kan ha utredning av denne pasient-gruppen og da utelukkes det nevrologisk sykdom Helseforetaket arbeider systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og det er etablert rutiner for varsling innad i helseforetaket og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det gjennomføres Samarbeidsforum minimum 2 ganger i året mellom Ahus og SA på direktørnivå. -Avd. Legemiddelhåndtering og SA samarbeider om å gjennomføre månedlige møter for legemiddelansv. sykepleiere. - Deltafarmasøyter(SA) og legemiddelansv. Spl gjennomfører samarbeidsmøter om innhold i legemiddellager ca 1 x pr mnd. - Avd. Legemiddelhåndtering og SA gjennomfører ukentlige samarbeidsmøter Uønskede hendelser som omhandler legemidler rapporteres i EQS, behandles i avdelingsvise KAM grupper og i KPU. Det jobbes kontinuerlig med å rydde i og oppdatere legemiddelhåndteringsprosedyrer på Nivå 1. Det er vedtatt at elektronisk legemiddelkurve også skal tas i bruk på alle sengeområder i Medisinsk divisjon høsten 2014 Det er planlagt et pilotprosjekt for ibruktagelse av e-resepter i sykehus. Pilotavdelinger er Akuttpsyk. Og ØNH-avdelingen. Prosjektet ledes fra DDT. Det er gjort endringer i epikrisemal for innsetting av legemiddelinformasjon fra elektronisk legemiddelkurve. Det er utarbeidet implementeringsplan for samstemning av legemiddellister for alle og utrulles høsten 2014 etter innføring av Panorama i MD uke Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i Ahus, ved Geriater, samarbeider med SA i forskningsprosjekt vedrørende pasienters bruk

6 relevante forskings- og utviklingsprosjekter. Personell, utdanning og kompetanse av riktige legemidler etter utreise fra sykehuset. 41 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud 42 Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014 I forbindelse med neste års budsjett gjøres kartlegging av behov for spesialsykepleiere på sengeposter og spesialavdelinger. Det arbeides også med en langsiktig behovsanalyse for spesialsykepleiere. Det vil i løpet av 2014 gjøres en analyse på blant annet søkermasse til kritisk personell, aldersfordeling og forventet behov grunnet pensjon og forventet turnover som grunnlag for å vurdere eventuelle målrettede rekrutteringstiltak på foretaksnivå. Ahus har totalt 822 legeårsverk som fordeler seg på 456 overlegeårsverk og 366 LiSårsverk. I tillegg er det registrert 26 overleger og 51 LiS-leger i permisjon uten lønn. Antall hoder er noe høyere da det er flere leger i redusert stillling. Når det gjelder den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin er det p.t ingen registrerte personer. Det jobbes med å forberede utdanning av spesialister i rus og avhengighetsmedisin etter overgangsordningen. For å kunne iverksette utdanningen kreves nye LIS-hjemler. For å kunne ivareta hele utdanningsløpet kreves samarbeid med somatikken 43 Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene Ahus har hittil i år en noe lavere andel midlertidig ansatte enn i (39,4% mot 42,1% i 2013 kilde: RHF-rapport August 2014). Utredning og forslag om etablering av bemanningspool (som muliggjør økt grad av faste ansettelser) blir lagt frem til behandling i ledergruppen i løpet av september. 44 Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp 45 Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin. Forskning 46 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder 47 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, spesielt innen EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon 2020), felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak 48 Akershus universitetssykehus skal iverksette tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning Ahus deltar i overordnet prosjekt igangsatt av HSØ. Ansvarlig er fagdirektør Pål Wiik. Jfr pkt 42 Antall forskningsprosjekter i klinikken og innenfor helsetjenesteforskning (HØKH) er økende bla pga en høy innvilgelsesprosent på søknader om eksterne forskningsmidler. Det er avholdt miniseminar om Horizon2020 for forskningsmiljøene. Felles forskningsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe med forskere og representant fra brukerutvalget for å utarbeide interne retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Arbeidsgruppen avventer endelig rapport om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning før de ferdigstiller interne retningslinjer for Ahus.

7 49 Akershus universitetssykehus skal ivareta kompetansefunksjon (HØKH) for helsetjenesteforskning og samhandlingsforskning som støttes ved separat tildeling av regionale forskningsmidler 50 Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske forskningsmidler 51 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert multisenterstudier 52 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer Innovasjon 53 Akershus universitetssykehus skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et konkret mål at aktiviteten økes på dette området 54 Akershus universitetssykehus skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling HØKH ivaretar den regionale kompetansesenterfunksjonen og det særskilte ansvaret for å initiere og gjennomføre studier innenfor helsetjenesteforskning. HØKH ivaretar også en rolle som nasjonal koordinator for et nettverk innenfor helsetjenesteforskning. Dette finansieres også av HSØ, men det er forankret i nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Interne rutiner for kliniske studier er tilgjengelig for forskerne og vi har tett dialog med Inven2 om studier. Ahus er deltaker i det nasjonale nettverket NorCrin (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network). Formålet med NorCrin er å gi råd og veiledning for å sikre gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Norcrin har etablert en nettside med nyttig informasjon/verktøy om kliniske studier for forskere/forskningskoordinatorer for kliniske studier. Det er en rekke forskningsprosjekter som kan defineres som samhandlingsprosjekter. Mange av disse er knyttet til helsetjenesteforskningsmiljøet og er finansiert via eksterne midler. Det er ansatt en innovasjonsrådgiver i 100 % stiling fra 1. januar Et viktig arbeidsområde er å bygge opp et godt system ideutvikling og innovasjon, inkludert rutiner for rapportering. Ahus har på vegne av av HSØ fått det operative ansvaret for å etablere en rammeavtale for innkjøp av en web basert innovasjonsløsning i løpet av Forskningsbaserte innovasjoner og kommersialiserbare innovasjoner håndteres via inven2. Forskningsmiljøene initierer og deltar i forskningsbaserte og brukerdrevne innovasjonsprosjekter. Ved søknadsfrist til HSØ om innovasjonsmidler i mars sendte Ahus inn ti søknader. BUK piloterer sitt Transisjonsprogram, sikrer overgangen fra ungdom og voksne. Det er planlagt utrulling av tolkesentral og skjermtolkning, dette for å sikre tilgjengelighet på godkjent tolk. Samarbeider med Oslo Medtech, Simula, Universitet i Oslo og andre partnere om to søknader ift bruk av ny teknologi for å øke kompetanse hos helsepersonell. Det er under planlegging et prosjekt i samarbeid med kommunene bruk av nettbrett i oppfølging av kols pasienter Styringsparametre 2014 se vedlagt tabell Organisatoriske krav og rammebetingelser 55 Akershus universitetssykehus må merke seg oppdragene de regionale Følges opp

8 helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt samarbeid. Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i Beredskap og sikkerhet Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 56 - etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler 57 - etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften 58 - ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene - Akershus universitetssykehus skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF. Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Akershus universitetssykehus Helseforetaket skal understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra med nødvendig kompetanse og kapasitet, Gjennomført kartlegging av tilstand, struktur og beredskap for kritisk infrastruktur høsten 2013, ansett som tilfredstillende. Det er etablert beredskapsprosedyre ved bortfall av IKT-tjenester. Avdeling for Sikkerhet og Service har ikke påbegynt arbeidet med dette. Dette vil måtte inngå som en del en revisjonen av sikkerhetspolicyen som startet opp høst I tillegg kan det nevnes at prosjekt sikkerhet i sykehus skal diskutere dette i møte 10 september der fokus er hva som menes med teksten i bestilleroppdraget og hvilken betydning sikkerhetsloven har for HF ene. Representant fra gruppen er i dialog med HOD for å avklare dette. Det er fra Helsedirektoratet beskrevet 24 oppfølgingspunkter med ansvars- og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. For Ahus er flere av disse punktene ikke aktuelle å rapportere på da det gjelder AMK og prehospitale tjenester. Noen av punktene skal avklares/komme føringer på fra RHF, så her må vi avvente før de kan implementeres. De punktene hvor Ahus alene følger opp har vi kontroll på og vil, slik det ser ut nå, være ferdig og implementert innen utgangen av Helse Sør-Øst er nasjonal tiltakseier for utviklingen og pilotering av nasjonale standard for epikriser og henvisninger mellom sykehus. Prosjektet drives av program Digital Samhandling, ett av seks prisgram i program Digital fornying. Ahus er utpekt til å være en av pilotene for dette. Det er konkrete planer for å gjøre tekniske tester for epikriser mellom sykehus i løpet av høsten. Det kan være aktuelt med en begrenset pilot i slutten av året, mens utbredelse først er aktuelt når også OUS tar i bruk elektronisk epikrise. Utviklingen av henvisning er mer komplisert både i forhold til standardiseringsarbeidet samt teknisk. Det forutsette bl.a DIPS Arena. Arbeidet er startet, men det foreligger ingen konkrete planer for tekniske tester eller pilot.

9 samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene Akershus universitetssykehus skal i 2014: 60 - oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan 61 - forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i Områdeplan er under revidering og planlagt godkjent i SHL Det er i 2014 ivaretatt følgende i regi av digital fornying: RKD:E-Resept (regional pilot) RAD:RIS/PACS forprosjekt med oppfølgende mottataksprosjekt DIG: Adressering og samarbeidspartnere HF-Kommune (PLO) IHR LAB (regional pilot) VOØ: ERP (regional pilot) 62 - avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av Foretaket bidrar i den grad det etterspørres. regionale standarder, inkludert standardisering av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. Foretaket er representert i alle de 6 programstyre og ivaretar programstyrelederansvaret for DIG, jf Digital fornying bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell 65 Ahus vil omfattes av arbeidet med Utvikling av nødmeldetjenesten Kostnader på pasientnivå (KPP) Laboratoriekodeverk Etikk og miljø Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 66 utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale faggruppe for miljø 67 innført miljøledelse etter ISO standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen Innkjøp og logistikk Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: Foretaket bidra ellers i øvrige fora, råd og nettverk der det etterspørres. Etterspørsel jf roller i regional forvaltningsmodell er ikke mottatt pnt. Laboratoriekodeverket ivaretas gjennom det regionale laboratoriedataprogrammet. Status er pr uklar. Klimaregnskap i hht Difi-mal for 2013, tonn CO2, svak nedgang fra Statusanalyse 2.sept, hoved-revisjon uke 50,51, gir ISO sertifikat tidligst 1.tertial 2015.

10 68 oppnådd 80 % bruk av avtaler Oppnådd 85 % 69 oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem Oppnådd 78 % 70 oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. Oppnådd 80 %, Vi har gått over på Regionalt ERP system og vi jobber nå med å få inn det regionale sortimentet 71 brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 77 millioner kroner Vi pr oppnådd kjøp på kr. 43,1 mil. Dette er -7,3 % bak budsjett 72 Gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av forsyningsstruktur til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. Det må tilstrebes en reduksjon i kapitalbinding og svinn. HR Helseforetaket skal delta i og bidra til utvikling og standardisering av de felles HR-tjenester. Akershus universitetssykehus skal i 2014: 73 bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner 74 gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i Vurdering er gjort av vår forsyningsskjede og vi har som resultat begynt i år med å implementerer Forsyningsportører for hele sykehuset. Sengeområdene vil være implementert i løpet av Her har vi hatt en økning i antall ordrelinjer fra 87% til 92% (i kr tallene fra 74% til 77%) HR deltar konstruktivt på alle fellesarenaer i regi av Sykehuspartner, og har i tillegg månedlige samarbeidsmøter med Sykehuspartner. Det har i 2.Tertial 2014 vært arbeidet med oppdatering av reglement og retningslinjer i Personalhåndbok og i EQS, og dette fokuset vil fortsette ut Gjennomføring av Ny som leder med systemopplæring i oktober og basisopplæring i november for nye ledere. Kurs i sykefraværsoppfølging (ulike moduler) og Gravid i jobb for ledere. Tilbud om workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner på forespørsel. Igangsetting av kurs i ressursstyring/ arbeidstids-planlegging. Organisering av opplæring i dialog med hver divisjon. Oppstart august/september Videreføring av tilbud om foretaksintern lederutvikling. Gjennomføring av kull 12, 24 deltakere i perioden september til desember Videreføring av tilbud om nettverksgrupper for primært førstelinjeledere. Oppstart av 3 nye grupper fra høsten Utvikling av ny lederportal på intranett lansert april Portalen skal tilgjengeliggjøre relevant informasjon og lenker til interne og eksterne verktøy og system for ledere. Portalen vil videreutvikles i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Vestre Viken til en singel sign on -løsning som, i tillegg til å være en informasjonsportal, gir den enkelte leder varsler og oversiktsinformasjon fra systemene slik at den administrative arbeidsbelastningen og tidsbruken kan reduseres betydelig. Arbeidet er startet og vil foregår gjennom høsten 2014.

11

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget.

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF Halvårsrapport (pr 31.07.14) med status resultatkrav 2014. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Aage Westlie adm. direktør Revmatismesykehuset Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 9 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Innhold (Punktene i innholsfortegnelsen følger punktene i oppdragsdokumentet) 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.3

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014

NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 NBUPs lederkonferanse 22. oktober 2014 Helsedirektoratet seniorrådgiver Jin Marte Øvreeide avdeling psykisk helsevern og rus SAMDATA 2013 Ressursinnsats Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006)

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Sunnaas sykehus HF Mål 2013

Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF Mål 2013 Sunnaas sykehus HF s mål for 2013 bygger på foretakets Langtidsplan for perioden 2013-2016, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2013. Til grunn for langtidsplan 2013-2016

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Øyvind Hope Seniorrådgiver Avdeling for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Helse Midt-Norge RHF Agenda Hvorfor forskning og innovasjon Premisser

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

DPS/BUP konferansen 2015

DPS/BUP konferansen 2015 v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet! DPS/BUP konferansen 2015! Tromsø, 20.05.15 Sentrale føringer St.melding om folkehelse St.melding om primærhelsetjeneste St.melding om nasjonal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer