Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer"

Transkript

1 Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og tertialrapporteringer til styret. En del av satsingsområdene må følges opp spesielt. Foretaket rapporterer månedlig og tertialvis på styringsparametre i oppdrag og bestilling (jfr rapporteringspakken fra Helse Sør-Øst). I tillegg rapporteres det på definerte styringsparametre til NPR, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Medisinsk fødselsregister. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over oppdragene og status pr. 2. tertial på de enkelte oppdrag. Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Regionale mål 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 6 Strategier og handlingsplaner som skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet Sammen mot kreft, Nasjonal kreftstrategi Likeverdige helse- og omsorgstjenester god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer: hjerte-og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Tuberkulosekontrollprogrammet for Retningslinjer for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetanse tjenester i Helse Sør-Øst Regional strategi for forskning og innovasjon Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester Kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling (RHF styresak 10/13) Jfr omtale under pkt2 i rapport pr 2. tertial I løpet av oktober 2014 vil rapporten over andel medarbeiderne på Ahus som opplever å ha vært involvert i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse foreligge. Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial Foretaket følger opp ift strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst og sentrale myndigheter. Foretaket arbeider med strategi for pasient- og pårørendeopplæring med utgangspunkt i den regionale strategien. Utkast er diskutert i Brukerutvalget ved Ahus. Vedr. arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet vises det til pkt mnedenfor. Det er 2014 iverksatt spesielle tiltak mot legegruppen for å vedlikeholde og styrke vaktkompetansen innen nyfødtmedisin. Dette innebærer 3 ukers individuell opplæring av alle sekundærvakter. Videre innføres opplæring i funksjonell ekko. Nyfødtlegene oppdaterer seg faglig ved å arbeide 3 mndr hvert 5. år ved OUS, nyfødtavdeling. Andel spesialsykepleiere er redusert noe ila siste år ved lekkasje til andre enheter i og utenfor Ahus. En generell underdekning av nyfødtsykepleiere i hovedstadsområdet bidrar fortsatt til spesielle utfordringer for avdelingen. Det arbeides med sammensatte tiltak for å bedre denne situasjonen på kort og lengre sikt, både mht intern opplæring egen ansatte, rekruttering av spesialkompetanse og tilstrekkelig stipender til videreutdanning nyfødtsykepleie. Reviderte retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er i stor grad implementert i diagnostiseringspraksis av barn og unge - opptil 18 år. Avdeling habilitering i

2 Revidert regional retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn, unge og viksne Digital fornying og gjennomføringsplan i forhold til dette, vedtatt i RHF-styresak 52/ RHF-styresak :Kapasietsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse 8 RHF-styresak : Oppsummeringsrapport fra oppfølgingsmøte i fem helseforetak vedrørende pasientadministrativt arbeid Tildeling av midler 9 Jfr tildelte rammer. ISF refusjonsandel 50% fra Som ledd i en regional utnyttelse av kapasitet ønsker HSØ at pasienter med behov for brystrekonstruksjon viderehenvises til OUS. Aktivitet 11 Budsjettert aktivitet i tråd med bestillingen Tilgjengelighet og brukerorientering mål 2014 Barne- og ungdomsklinikken har god kompetanse på området og har etablerte rutiner i tråd med forsvarlig praksis. Av kapasitetsårsaker er det en utfordring å integrere legeressurser fult ut ihht spesifikke føringer i retningslinjene, det er imidlertid sikret en legevurdering i alle utredninger av barn under 4 år. Av samme årsak gjennomføres observasjon av barnet i hjemmemiljø noe sjeldnere enn det som er anbefalt, men prioriteres der det er grad av tvil i utredningen. Ahus deltar i arbeidet med digital fornying, og er representert både i Fornyingsstyret og i de seks strategiske programmene, kfr pkt. Ahus følger opp i dette arbeidet og har nylig avgitt høringsuttalelse til SINTEF-rapport om aktivitets og kapasitetsanalyse 2030 i Helse Sør-Øst (delleveranse). Følges opp Ahus har nå en viss aktivitet med to plastikkirurger som gjør brystrekonstruksjon utenom de som krever de mest avanserte metodene, disse henvises til OUS Jfr omtale under pkt i rapport pr 2.tertial 12 Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 13 Ingen fristbrudd Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 14 Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig 15 80% av kreftpasientene har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning 16 Det er etablert tverrfaglig diagnosesenter for HSØ 17 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten Kontinuerlig arbeid med å øke andelen pasienter hvor behandlingen iverksettes innen 20 dager. Lungeavdelingen har i 2 tert redusert tid fra henvisning mottatt til igangsatt behandling fra 38,5 dager til 23 dager. Det forberedes tilsvarende tiltak på andre avdelinger i forbindelse med innføring av pakkeforløp kreft oppstart medio september Ahus har sin egen undersøkelse hvor vi bruker 5 av spørsmålene fra undersøkelsen for å innhente flere svar. Våre spørsmål: 1. Var du fornøyd med pleien og behandlingen du fikk på Ahus? 2. Opplevde du at legene var interessert i hvordan du beskrev din egen situasjon? 3. Opplevde du at personalet hadde omsorg for deg? 4. Opplevde du at samarbeidet om utredningen og behandlingen av deg fungerte mellom sykehusets ulike avdelinger? 5. Opplevde du forsinkelser i utredningen og behandlingen på sykehuset som forverret din tilstand?

3 Prosjektet er nylig satt i gang og pasientene har mulighet til å svare på to touchskjermer i hovedbygget. Resultatene vil etter hvert bli publisert på våre intranettsider. 18 Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak 19 Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider. 20 Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester 21 Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. 22 Akershus universitetssykehus skal iverksette kapasitets- og driftsmessige tiltak på kort og mellomlang sikt, herunder kjøp av plasser, jf. sak Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse Kvalitet og pasientsikkerhet 23 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 24 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 25 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: nasjonal dekningsgrad omfatter pasientrapporterte effektmål Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved den nye behandlingsinstitusjonen Elvestad som ble opprettet 2013/2014 med 18 døgnplasser. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Det er utarbeidet standardiserte forløp for hjerneslag og hoftebrudd. Det er etablert et tett samarbeid med brukerutvalget på foretaket i forhold til utarbeidelse av helhetlige forløp. I samarbeid med samhandlingsavdelingen sikres involvering av kommuner og bydeler i arbeidet. Divisjon Psykisk helse er kontaktet for oppstart av alkoholisme og Prostatakreft igangsettes høsten Det er oppnevnt koordinatorer på flere fagområder. Omfanget kartlegges og rapporteres i årlig melding. Det arbeides løpende med tiltak. I 2014 pågår et omfattende arbeid med å effektivisere poliklinikkene. Det er oppnådd gode resultater på de fagområder hvor det er gjennomført prosjekter. Arbeidet videreføres på nye fagområder høsten Følges opp, jfr Klinisk handlingsplan som omfatter en rekke tiltak for å løse kapasitets- og driftsutfordringer. I høst iverksettes prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger og Intensiv og overvåkning Det er utarbeidet implementeringsplan for alle relevante innsatsområder som allerede er igangsatt på Ahus. Resultatene fra PSU er tilgjengelig for alle ledere på Ahus og de skal utarbeide tiltak for områder som skårer lavt. Trygg kirurgi sjekkliste er i DIPS og vi kan nå hente ut tall via egen rapport. Det er startet et arbeid i samarbeid med SI og SIV for utarbeidelse av et E-lærings program for Trygg Kirurgi som skal være ferdig innen utgangen av Følges opp Medisinske kvalitetsregistre er tilgjengelige og følges opp på de fleste områder. Foretaket vil i løpet av høsten foreta en ny kartlegging internt av hvordan registrene brukes ute i avdelingene.

4 benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 26 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering 27 Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Helseforetaket har bidratt til at øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene av tilbudene. Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser. Psykisk helsevern 28 Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet. 29 Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 30 Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 31 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. 32 Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og samhandlingsrutiner Foretaket har i samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter gjennomført pilotutprøving av mini-metodevurdering (Mini HTA) ved Barne og ungdomsklinikken for å få erfaringer med metoden. Det er også gjennomført en mini-metode vurdering av HPV DNA testing på cervicale celler som er godkjent og publisert i Kunnskapssenteres database. Ahus samarbeider med SI om etablering av metoder for kunnskapsbasert praksis og ulike former for systematiske søk. Bibliotektjenesten ved Ahus deltar i dette arbeidet. Status? Øvre Romerike samarbeider med Ahus og etablerer eget Helsehus med tilbud om Øyeblikkelig hjelp-døgnplasser fra Follo har i samarbeid med Ahus planer om bygging av lokaler på Ski sykehus for etablering av øyeblikkelig hjelp plasser fra 2015/16. Nedre Romerike samarbeider med Ahus og vil åpne øyeblikkelig hjelp døgn plasser fra Foretaket har løpende samarbeid med kommuner og bydeler i faste samarbeidsmøter og samarbeid iht inngåtte avtaler. Etablert tilbud på Aker, Ahus disponerer 10 senger fra 1. september 2013 Det er gjennomført omstilling med innen DPS som bl.a. har gitt økte ressurser til poliklinisk aktivitet samt etablering av nytt døgnbehandlingstilbud innen TSB. Antall polikliniske konsultasjoner ved DPS har økt med 6 %, I BUP er antall utskrevne fra døgntilbud økt med 8 % og antall polikliniske konsultasjoner med 1 % (3 % over plantall for 2014). Korrigert for endret oppgavedeling mellom DPS døgn og Avdeling Rus og Avhengighet, har andel budsjetterte årsverk DPS av årsverk VOP økt fra 53,5% i 2013 til 55,4% i Grunnen til den lille økningen i antall ansatte, er konvertering fra døgn til poliklinikk. Det vil i en lang periode fremover forekomme svingninger mellom avdelinger med døgntilbud og DPS avhengig av blant annet faste ansettelser på de ulike enhetene. Antall tvangsinnleggelser var i %. Pr. 2. tertial 2014 er antall tvangsinnleggelser 33.7%? Fulgt opp

5 innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter. 33 Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Pasientadministrative rutiner Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet. Sykehusapotek 36 Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud 37 Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres 38 Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus 39 Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved Elvestad, hvor det i 2013/2014 ble etablert 18 døgnplasser for rusbehandling. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Nevrologi har representant i utvalg for medisinskfag arrangert av sykehuset og kommunene. Utover dette er det ikke etablert spesifikt samarbeid mtp smerte-langvarige utmattelsessykdommer. Nevro kan ha utredning av denne pasient-gruppen og da utelukkes det nevrologisk sykdom Helseforetaket arbeider systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og det er etablert rutiner for varsling innad i helseforetaket og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det gjennomføres Samarbeidsforum minimum 2 ganger i året mellom Ahus og SA på direktørnivå. -Avd. Legemiddelhåndtering og SA samarbeider om å gjennomføre månedlige møter for legemiddelansv. sykepleiere. - Deltafarmasøyter(SA) og legemiddelansv. Spl gjennomfører samarbeidsmøter om innhold i legemiddellager ca 1 x pr mnd. - Avd. Legemiddelhåndtering og SA gjennomfører ukentlige samarbeidsmøter Uønskede hendelser som omhandler legemidler rapporteres i EQS, behandles i avdelingsvise KAM grupper og i KPU. Det jobbes kontinuerlig med å rydde i og oppdatere legemiddelhåndteringsprosedyrer på Nivå 1. Det er vedtatt at elektronisk legemiddelkurve også skal tas i bruk på alle sengeområder i Medisinsk divisjon høsten 2014 Det er planlagt et pilotprosjekt for ibruktagelse av e-resepter i sykehus. Pilotavdelinger er Akuttpsyk. Og ØNH-avdelingen. Prosjektet ledes fra DDT. Det er gjort endringer i epikrisemal for innsetting av legemiddelinformasjon fra elektronisk legemiddelkurve. Det er utarbeidet implementeringsplan for samstemning av legemiddellister for alle og utrulles høsten 2014 etter innføring av Panorama i MD uke Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i Ahus, ved Geriater, samarbeider med SA i forskningsprosjekt vedrørende pasienters bruk

6 relevante forskings- og utviklingsprosjekter. Personell, utdanning og kompetanse av riktige legemidler etter utreise fra sykehuset. 41 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud 42 Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014 I forbindelse med neste års budsjett gjøres kartlegging av behov for spesialsykepleiere på sengeposter og spesialavdelinger. Det arbeides også med en langsiktig behovsanalyse for spesialsykepleiere. Det vil i løpet av 2014 gjøres en analyse på blant annet søkermasse til kritisk personell, aldersfordeling og forventet behov grunnet pensjon og forventet turnover som grunnlag for å vurdere eventuelle målrettede rekrutteringstiltak på foretaksnivå. Ahus har totalt 822 legeårsverk som fordeler seg på 456 overlegeårsverk og 366 LiSårsverk. I tillegg er det registrert 26 overleger og 51 LiS-leger i permisjon uten lønn. Antall hoder er noe høyere da det er flere leger i redusert stillling. Når det gjelder den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin er det p.t ingen registrerte personer. Det jobbes med å forberede utdanning av spesialister i rus og avhengighetsmedisin etter overgangsordningen. For å kunne iverksette utdanningen kreves nye LIS-hjemler. For å kunne ivareta hele utdanningsløpet kreves samarbeid med somatikken 43 Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene Ahus har hittil i år en noe lavere andel midlertidig ansatte enn i (39,4% mot 42,1% i 2013 kilde: RHF-rapport August 2014). Utredning og forslag om etablering av bemanningspool (som muliggjør økt grad av faste ansettelser) blir lagt frem til behandling i ledergruppen i løpet av september. 44 Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp 45 Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin. Forskning 46 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder 47 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, spesielt innen EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon 2020), felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak 48 Akershus universitetssykehus skal iverksette tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning Ahus deltar i overordnet prosjekt igangsatt av HSØ. Ansvarlig er fagdirektør Pål Wiik. Jfr pkt 42 Antall forskningsprosjekter i klinikken og innenfor helsetjenesteforskning (HØKH) er økende bla pga en høy innvilgelsesprosent på søknader om eksterne forskningsmidler. Det er avholdt miniseminar om Horizon2020 for forskningsmiljøene. Felles forskningsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe med forskere og representant fra brukerutvalget for å utarbeide interne retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Arbeidsgruppen avventer endelig rapport om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning før de ferdigstiller interne retningslinjer for Ahus.

7 49 Akershus universitetssykehus skal ivareta kompetansefunksjon (HØKH) for helsetjenesteforskning og samhandlingsforskning som støttes ved separat tildeling av regionale forskningsmidler 50 Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske forskningsmidler 51 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert multisenterstudier 52 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer Innovasjon 53 Akershus universitetssykehus skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et konkret mål at aktiviteten økes på dette området 54 Akershus universitetssykehus skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling HØKH ivaretar den regionale kompetansesenterfunksjonen og det særskilte ansvaret for å initiere og gjennomføre studier innenfor helsetjenesteforskning. HØKH ivaretar også en rolle som nasjonal koordinator for et nettverk innenfor helsetjenesteforskning. Dette finansieres også av HSØ, men det er forankret i nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Interne rutiner for kliniske studier er tilgjengelig for forskerne og vi har tett dialog med Inven2 om studier. Ahus er deltaker i det nasjonale nettverket NorCrin (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network). Formålet med NorCrin er å gi råd og veiledning for å sikre gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Norcrin har etablert en nettside med nyttig informasjon/verktøy om kliniske studier for forskere/forskningskoordinatorer for kliniske studier. Det er en rekke forskningsprosjekter som kan defineres som samhandlingsprosjekter. Mange av disse er knyttet til helsetjenesteforskningsmiljøet og er finansiert via eksterne midler. Det er ansatt en innovasjonsrådgiver i 100 % stiling fra 1. januar Et viktig arbeidsområde er å bygge opp et godt system ideutvikling og innovasjon, inkludert rutiner for rapportering. Ahus har på vegne av av HSØ fått det operative ansvaret for å etablere en rammeavtale for innkjøp av en web basert innovasjonsløsning i løpet av Forskningsbaserte innovasjoner og kommersialiserbare innovasjoner håndteres via inven2. Forskningsmiljøene initierer og deltar i forskningsbaserte og brukerdrevne innovasjonsprosjekter. Ved søknadsfrist til HSØ om innovasjonsmidler i mars sendte Ahus inn ti søknader. BUK piloterer sitt Transisjonsprogram, sikrer overgangen fra ungdom og voksne. Det er planlagt utrulling av tolkesentral og skjermtolkning, dette for å sikre tilgjengelighet på godkjent tolk. Samarbeider med Oslo Medtech, Simula, Universitet i Oslo og andre partnere om to søknader ift bruk av ny teknologi for å øke kompetanse hos helsepersonell. Det er under planlegging et prosjekt i samarbeid med kommunene bruk av nettbrett i oppfølging av kols pasienter Styringsparametre 2014 se vedlagt tabell Organisatoriske krav og rammebetingelser 55 Akershus universitetssykehus må merke seg oppdragene de regionale Følges opp

8 helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt samarbeid. Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i Beredskap og sikkerhet Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 56 - etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler 57 - etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften 58 - ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene - Akershus universitetssykehus skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF. Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Akershus universitetssykehus Helseforetaket skal understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra med nødvendig kompetanse og kapasitet, Gjennomført kartlegging av tilstand, struktur og beredskap for kritisk infrastruktur høsten 2013, ansett som tilfredstillende. Det er etablert beredskapsprosedyre ved bortfall av IKT-tjenester. Avdeling for Sikkerhet og Service har ikke påbegynt arbeidet med dette. Dette vil måtte inngå som en del en revisjonen av sikkerhetspolicyen som startet opp høst I tillegg kan det nevnes at prosjekt sikkerhet i sykehus skal diskutere dette i møte 10 september der fokus er hva som menes med teksten i bestilleroppdraget og hvilken betydning sikkerhetsloven har for HF ene. Representant fra gruppen er i dialog med HOD for å avklare dette. Det er fra Helsedirektoratet beskrevet 24 oppfølgingspunkter med ansvars- og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. For Ahus er flere av disse punktene ikke aktuelle å rapportere på da det gjelder AMK og prehospitale tjenester. Noen av punktene skal avklares/komme føringer på fra RHF, så her må vi avvente før de kan implementeres. De punktene hvor Ahus alene følger opp har vi kontroll på og vil, slik det ser ut nå, være ferdig og implementert innen utgangen av Helse Sør-Øst er nasjonal tiltakseier for utviklingen og pilotering av nasjonale standard for epikriser og henvisninger mellom sykehus. Prosjektet drives av program Digital Samhandling, ett av seks prisgram i program Digital fornying. Ahus er utpekt til å være en av pilotene for dette. Det er konkrete planer for å gjøre tekniske tester for epikriser mellom sykehus i løpet av høsten. Det kan være aktuelt med en begrenset pilot i slutten av året, mens utbredelse først er aktuelt når også OUS tar i bruk elektronisk epikrise. Utviklingen av henvisning er mer komplisert både i forhold til standardiseringsarbeidet samt teknisk. Det forutsette bl.a DIPS Arena. Arbeidet er startet, men det foreligger ingen konkrete planer for tekniske tester eller pilot.

9 samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene Akershus universitetssykehus skal i 2014: 60 - oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan 61 - forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i Områdeplan er under revidering og planlagt godkjent i SHL Det er i 2014 ivaretatt følgende i regi av digital fornying: RKD:E-Resept (regional pilot) RAD:RIS/PACS forprosjekt med oppfølgende mottataksprosjekt DIG: Adressering og samarbeidspartnere HF-Kommune (PLO) IHR LAB (regional pilot) VOØ: ERP (regional pilot) 62 - avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av Foretaket bidrar i den grad det etterspørres. regionale standarder, inkludert standardisering av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. Foretaket er representert i alle de 6 programstyre og ivaretar programstyrelederansvaret for DIG, jf Digital fornying bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell 65 Ahus vil omfattes av arbeidet med Utvikling av nødmeldetjenesten Kostnader på pasientnivå (KPP) Laboratoriekodeverk Etikk og miljø Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 66 utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale faggruppe for miljø 67 innført miljøledelse etter ISO standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen Innkjøp og logistikk Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: Foretaket bidra ellers i øvrige fora, råd og nettverk der det etterspørres. Etterspørsel jf roller i regional forvaltningsmodell er ikke mottatt pnt. Laboratoriekodeverket ivaretas gjennom det regionale laboratoriedataprogrammet. Status er pr uklar. Klimaregnskap i hht Difi-mal for 2013, tonn CO2, svak nedgang fra Statusanalyse 2.sept, hoved-revisjon uke 50,51, gir ISO sertifikat tidligst 1.tertial 2015.

10 68 oppnådd 80 % bruk av avtaler Oppnådd 85 % 69 oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem Oppnådd 78 % 70 oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. Oppnådd 80 %, Vi har gått over på Regionalt ERP system og vi jobber nå med å få inn det regionale sortimentet 71 brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 77 millioner kroner Vi pr oppnådd kjøp på kr. 43,1 mil. Dette er -7,3 % bak budsjett 72 Gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av forsyningsstruktur til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. Det må tilstrebes en reduksjon i kapitalbinding og svinn. HR Helseforetaket skal delta i og bidra til utvikling og standardisering av de felles HR-tjenester. Akershus universitetssykehus skal i 2014: 73 bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner 74 gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i Vurdering er gjort av vår forsyningsskjede og vi har som resultat begynt i år med å implementerer Forsyningsportører for hele sykehuset. Sengeområdene vil være implementert i løpet av Her har vi hatt en økning i antall ordrelinjer fra 87% til 92% (i kr tallene fra 74% til 77%) HR deltar konstruktivt på alle fellesarenaer i regi av Sykehuspartner, og har i tillegg månedlige samarbeidsmøter med Sykehuspartner. Det har i 2.Tertial 2014 vært arbeidet med oppdatering av reglement og retningslinjer i Personalhåndbok og i EQS, og dette fokuset vil fortsette ut Gjennomføring av Ny som leder med systemopplæring i oktober og basisopplæring i november for nye ledere. Kurs i sykefraværsoppfølging (ulike moduler) og Gravid i jobb for ledere. Tilbud om workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner på forespørsel. Igangsetting av kurs i ressursstyring/ arbeidstids-planlegging. Organisering av opplæring i dialog med hver divisjon. Oppstart august/september Videreføring av tilbud om foretaksintern lederutvikling. Gjennomføring av kull 12, 24 deltakere i perioden september til desember Videreføring av tilbud om nettverksgrupper for primært førstelinjeledere. Oppstart av 3 nye grupper fra høsten Utvikling av ny lederportal på intranett lansert april Portalen skal tilgjengeliggjøre relevant informasjon og lenker til interne og eksterne verktøy og system for ledere. Portalen vil videreutvikles i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Vestre Viken til en singel sign on -løsning som, i tillegg til å være en informasjonsportal, gir den enkelte leder varsler og oversiktsinformasjon fra systemene slik at den administrative arbeidsbelastningen og tidsbruken kan reduseres betydelig. Arbeidet er startet og vil foregår gjennom høsten 2014.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer