Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer"

Transkript

1 Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og tertialrapporteringer til styret. En del av satsingsområdene må følges opp spesielt. Foretaket rapporterer månedlig og tertialvis på styringsparametre i oppdrag og bestilling (jfr rapporteringspakken fra Helse Sør-Øst). I tillegg rapporteres det på definerte styringsparametre til NPR, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Medisinsk fødselsregister. Nedenfor følger en skjematisk oversikt over oppdragene og status pr. 2. tertial på de enkelte oppdrag. Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Regionale mål 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 6 Strategier og handlingsplaner som skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet Sammen mot kreft, Nasjonal kreftstrategi Likeverdige helse- og omsorgstjenester god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer: hjerte-og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Regional strategi for pasient og pårørendeopplæring Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Tuberkulosekontrollprogrammet for Retningslinjer for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetanse tjenester i Helse Sør-Øst Regional strategi for forskning og innovasjon Delstrategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige helsetjenester Kvalitet på behandlingstilbud til nyfødte på intensivavdeling (RHF styresak 10/13) Jfr omtale under pkt2 i rapport pr 2. tertial I løpet av oktober 2014 vil rapporten over andel medarbeiderne på Ahus som opplever å ha vært involvert i oppfølgingen av forrige medarbeiderundersøkelse foreligge. Jfr omtale under pkt 2 i rapport pr 2. tertial Foretaket følger opp ift strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst og sentrale myndigheter. Foretaket arbeider med strategi for pasient- og pårørendeopplæring med utgangspunkt i den regionale strategien. Utkast er diskutert i Brukerutvalget ved Ahus. Vedr. arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet vises det til pkt mnedenfor. Det er 2014 iverksatt spesielle tiltak mot legegruppen for å vedlikeholde og styrke vaktkompetansen innen nyfødtmedisin. Dette innebærer 3 ukers individuell opplæring av alle sekundærvakter. Videre innføres opplæring i funksjonell ekko. Nyfødtlegene oppdaterer seg faglig ved å arbeide 3 mndr hvert 5. år ved OUS, nyfødtavdeling. Andel spesialsykepleiere er redusert noe ila siste år ved lekkasje til andre enheter i og utenfor Ahus. En generell underdekning av nyfødtsykepleiere i hovedstadsområdet bidrar fortsatt til spesielle utfordringer for avdelingen. Det arbeides med sammensatte tiltak for å bedre denne situasjonen på kort og lengre sikt, både mht intern opplæring egen ansatte, rekruttering av spesialkompetanse og tilstrekkelig stipender til videreutdanning nyfødtsykepleie. Reviderte retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser er i stor grad implementert i diagnostiseringspraksis av barn og unge - opptil 18 år. Avdeling habilitering i

2 Revidert regional retningslinje for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn, unge og viksne Digital fornying og gjennomføringsplan i forhold til dette, vedtatt i RHF-styresak 52/ RHF-styresak :Kapasietsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse 8 RHF-styresak : Oppsummeringsrapport fra oppfølgingsmøte i fem helseforetak vedrørende pasientadministrativt arbeid Tildeling av midler 9 Jfr tildelte rammer. ISF refusjonsandel 50% fra Som ledd i en regional utnyttelse av kapasitet ønsker HSØ at pasienter med behov for brystrekonstruksjon viderehenvises til OUS. Aktivitet 11 Budsjettert aktivitet i tråd med bestillingen Tilgjengelighet og brukerorientering mål 2014 Barne- og ungdomsklinikken har god kompetanse på området og har etablerte rutiner i tråd med forsvarlig praksis. Av kapasitetsårsaker er det en utfordring å integrere legeressurser fult ut ihht spesifikke føringer i retningslinjene, det er imidlertid sikret en legevurdering i alle utredninger av barn under 4 år. Av samme årsak gjennomføres observasjon av barnet i hjemmemiljø noe sjeldnere enn det som er anbefalt, men prioriteres der det er grad av tvil i utredningen. Ahus deltar i arbeidet med digital fornying, og er representert både i Fornyingsstyret og i de seks strategiske programmene, kfr pkt. Ahus følger opp i dette arbeidet og har nylig avgitt høringsuttalelse til SINTEF-rapport om aktivitets og kapasitetsanalyse 2030 i Helse Sør-Øst (delleveranse). Følges opp Ahus har nå en viss aktivitet med to plastikkirurger som gjør brystrekonstruksjon utenom de som krever de mest avanserte metodene, disse henvises til OUS Jfr omtale under pkt i rapport pr 2.tertial 12 Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 13 Ingen fristbrudd Jfr omtale under pkt i rapport pr 2. tertial 14 Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig 15 80% av kreftpasientene har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning 16 Det er etablert tverrfaglig diagnosesenter for HSØ 17 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten Kontinuerlig arbeid med å øke andelen pasienter hvor behandlingen iverksettes innen 20 dager. Lungeavdelingen har i 2 tert redusert tid fra henvisning mottatt til igangsatt behandling fra 38,5 dager til 23 dager. Det forberedes tilsvarende tiltak på andre avdelinger i forbindelse med innføring av pakkeforløp kreft oppstart medio september Ahus har sin egen undersøkelse hvor vi bruker 5 av spørsmålene fra undersøkelsen for å innhente flere svar. Våre spørsmål: 1. Var du fornøyd med pleien og behandlingen du fikk på Ahus? 2. Opplevde du at legene var interessert i hvordan du beskrev din egen situasjon? 3. Opplevde du at personalet hadde omsorg for deg? 4. Opplevde du at samarbeidet om utredningen og behandlingen av deg fungerte mellom sykehusets ulike avdelinger? 5. Opplevde du forsinkelser i utredningen og behandlingen på sykehuset som forverret din tilstand?

3 Prosjektet er nylig satt i gang og pasientene har mulighet til å svare på to touchskjermer i hovedbygget. Resultatene vil etter hvert bli publisert på våre intranettsider. 18 Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak 19 Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Akershus universitetssykehus skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider. 20 Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester 21 Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. 22 Akershus universitetssykehus skal iverksette kapasitets- og driftsmessige tiltak på kort og mellomlang sikt, herunder kjøp av plasser, jf. sak Kapasitetsutvidelser og koordineringstiltak i hovedstadsområdet - premisser for videre utredning og kapasitetsanalyse Kvalitet og pasientsikkerhet 23 Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 24 Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 25 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: nasjonal dekningsgrad omfatter pasientrapporterte effektmål Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved den nye behandlingsinstitusjonen Elvestad som ble opprettet 2013/2014 med 18 døgnplasser. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Det er utarbeidet standardiserte forløp for hjerneslag og hoftebrudd. Det er etablert et tett samarbeid med brukerutvalget på foretaket i forhold til utarbeidelse av helhetlige forløp. I samarbeid med samhandlingsavdelingen sikres involvering av kommuner og bydeler i arbeidet. Divisjon Psykisk helse er kontaktet for oppstart av alkoholisme og Prostatakreft igangsettes høsten Det er oppnevnt koordinatorer på flere fagområder. Omfanget kartlegges og rapporteres i årlig melding. Det arbeides løpende med tiltak. I 2014 pågår et omfattende arbeid med å effektivisere poliklinikkene. Det er oppnådd gode resultater på de fagområder hvor det er gjennomført prosjekter. Arbeidet videreføres på nye fagområder høsten Følges opp, jfr Klinisk handlingsplan som omfatter en rekke tiltak for å løse kapasitets- og driftsutfordringer. I høst iverksettes prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger og Intensiv og overvåkning Det er utarbeidet implementeringsplan for alle relevante innsatsområder som allerede er igangsatt på Ahus. Resultatene fra PSU er tilgjengelig for alle ledere på Ahus og de skal utarbeide tiltak for områder som skårer lavt. Trygg kirurgi sjekkliste er i DIPS og vi kan nå hente ut tall via egen rapport. Det er startet et arbeid i samarbeid med SI og SIV for utarbeidelse av et E-lærings program for Trygg Kirurgi som skal være ferdig innen utgangen av Følges opp Medisinske kvalitetsregistre er tilgjengelige og følges opp på de fleste områder. Foretaket vil i løpet av høsten foreta en ny kartlegging internt av hvordan registrene brukes ute i avdelingene.

4 benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 26 Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering 27 Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Helseforetaket har bidratt til at øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene av tilbudene. Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser. Psykisk helsevern 28 Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet. 29 Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 30 Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 31 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. 32 Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og samhandlingsrutiner Foretaket har i samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter gjennomført pilotutprøving av mini-metodevurdering (Mini HTA) ved Barne og ungdomsklinikken for å få erfaringer med metoden. Det er også gjennomført en mini-metode vurdering av HPV DNA testing på cervicale celler som er godkjent og publisert i Kunnskapssenteres database. Ahus samarbeider med SI om etablering av metoder for kunnskapsbasert praksis og ulike former for systematiske søk. Bibliotektjenesten ved Ahus deltar i dette arbeidet. Status? Øvre Romerike samarbeider med Ahus og etablerer eget Helsehus med tilbud om Øyeblikkelig hjelp-døgnplasser fra Follo har i samarbeid med Ahus planer om bygging av lokaler på Ski sykehus for etablering av øyeblikkelig hjelp plasser fra 2015/16. Nedre Romerike samarbeider med Ahus og vil åpne øyeblikkelig hjelp døgn plasser fra Foretaket har løpende samarbeid med kommuner og bydeler i faste samarbeidsmøter og samarbeid iht inngåtte avtaler. Etablert tilbud på Aker, Ahus disponerer 10 senger fra 1. september 2013 Det er gjennomført omstilling med innen DPS som bl.a. har gitt økte ressurser til poliklinisk aktivitet samt etablering av nytt døgnbehandlingstilbud innen TSB. Antall polikliniske konsultasjoner ved DPS har økt med 6 %, I BUP er antall utskrevne fra døgntilbud økt med 8 % og antall polikliniske konsultasjoner med 1 % (3 % over plantall for 2014). Korrigert for endret oppgavedeling mellom DPS døgn og Avdeling Rus og Avhengighet, har andel budsjetterte årsverk DPS av årsverk VOP økt fra 53,5% i 2013 til 55,4% i Grunnen til den lille økningen i antall ansatte, er konvertering fra døgn til poliklinikk. Det vil i en lang periode fremover forekomme svingninger mellom avdelinger med døgntilbud og DPS avhengig av blant annet faste ansettelser på de ulike enhetene. Antall tvangsinnleggelser var i %. Pr. 2. tertial 2014 er antall tvangsinnleggelser 33.7%? Fulgt opp

5 innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter. 33 Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar Pasientadministrative rutiner Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet. Sykehusapotek 36 Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud 37 Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres 38 Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskriving fra sykehus 39 Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres. Det er foreløpig ikke etablert brukerstyrte plasser, men det planlegges å inkludere en slik funksjon ved Elvestad, hvor det i 2013/2014 ble etablert 18 døgnplasser for rusbehandling. Det er ikke aktuelt å etablere brukerstyrte plasser ved hverken avrusningsenhetene eller ROP-enheten. Nevrologi har representant i utvalg for medisinskfag arrangert av sykehuset og kommunene. Utover dette er det ikke etablert spesifikt samarbeid mtp smerte-langvarige utmattelsessykdommer. Nevro kan ha utredning av denne pasient-gruppen og da utelukkes det nevrologisk sykdom Helseforetaket arbeider systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de pasientadministrative systemene, og det er etablert rutiner for varsling innad i helseforetaket og rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det gjennomføres Samarbeidsforum minimum 2 ganger i året mellom Ahus og SA på direktørnivå. -Avd. Legemiddelhåndtering og SA samarbeider om å gjennomføre månedlige møter for legemiddelansv. sykepleiere. - Deltafarmasøyter(SA) og legemiddelansv. Spl gjennomfører samarbeidsmøter om innhold i legemiddellager ca 1 x pr mnd. - Avd. Legemiddelhåndtering og SA gjennomfører ukentlige samarbeidsmøter Uønskede hendelser som omhandler legemidler rapporteres i EQS, behandles i avdelingsvise KAM grupper og i KPU. Det jobbes kontinuerlig med å rydde i og oppdatere legemiddelhåndteringsprosedyrer på Nivå 1. Det er vedtatt at elektronisk legemiddelkurve også skal tas i bruk på alle sengeområder i Medisinsk divisjon høsten 2014 Det er planlagt et pilotprosjekt for ibruktagelse av e-resepter i sykehus. Pilotavdelinger er Akuttpsyk. Og ØNH-avdelingen. Prosjektet ledes fra DDT. Det er gjort endringer i epikrisemal for innsetting av legemiddelinformasjon fra elektronisk legemiddelkurve. Det er utarbeidet implementeringsplan for samstemning av legemiddellister for alle og utrulles høsten 2014 etter innføring av Panorama i MD uke Akershus universitetssykehus skal samarbeide med Sykehusapotekene i Ahus, ved Geriater, samarbeider med SA i forskningsprosjekt vedrørende pasienters bruk

6 relevante forskings- og utviklingsprosjekter. Personell, utdanning og kompetanse av riktige legemidler etter utreise fra sykehuset. 41 Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud 42 Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014 I forbindelse med neste års budsjett gjøres kartlegging av behov for spesialsykepleiere på sengeposter og spesialavdelinger. Det arbeides også med en langsiktig behovsanalyse for spesialsykepleiere. Det vil i løpet av 2014 gjøres en analyse på blant annet søkermasse til kritisk personell, aldersfordeling og forventet behov grunnet pensjon og forventet turnover som grunnlag for å vurdere eventuelle målrettede rekrutteringstiltak på foretaksnivå. Ahus har totalt 822 legeårsverk som fordeler seg på 456 overlegeårsverk og 366 LiSårsverk. I tillegg er det registrert 26 overleger og 51 LiS-leger i permisjon uten lønn. Antall hoder er noe høyere da det er flere leger i redusert stillling. Når det gjelder den nye spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin er det p.t ingen registrerte personer. Det jobbes med å forberede utdanning av spesialister i rus og avhengighetsmedisin etter overgangsordningen. For å kunne iverksette utdanningen kreves nye LIS-hjemler. For å kunne ivareta hele utdanningsløpet kreves samarbeid med somatikken 43 Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene Ahus har hittil i år en noe lavere andel midlertidig ansatte enn i (39,4% mot 42,1% i 2013 kilde: RHF-rapport August 2014). Utredning og forslag om etablering av bemanningspool (som muliggjør økt grad av faste ansettelser) blir lagt frem til behandling i ledergruppen i løpet av september. 44 Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp 45 Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin. Forskning 46 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder 47 Akershus universitetssykehus skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, spesielt innen EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (Horizon 2020), felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak 48 Akershus universitetssykehus skal iverksette tiltak for større grad av brukermedvirkning i forskning Ahus deltar i overordnet prosjekt igangsatt av HSØ. Ansvarlig er fagdirektør Pål Wiik. Jfr pkt 42 Antall forskningsprosjekter i klinikken og innenfor helsetjenesteforskning (HØKH) er økende bla pga en høy innvilgelsesprosent på søknader om eksterne forskningsmidler. Det er avholdt miniseminar om Horizon2020 for forskningsmiljøene. Felles forskningsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe med forskere og representant fra brukerutvalget for å utarbeide interne retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. Arbeidsgruppen avventer endelig rapport om nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning før de ferdigstiller interne retningslinjer for Ahus.

7 49 Akershus universitetssykehus skal ivareta kompetansefunksjon (HØKH) for helsetjenesteforskning og samhandlingsforskning som støttes ved separat tildeling av regionale forskningsmidler 50 Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske forskningsmidler 51 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert multisenterstudier 52 Akershus universitetssykehus skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også innenfor egne budsjettrammer Innovasjon 53 Akershus universitetssykehus skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et konkret mål at aktiviteten økes på dette området 54 Akershus universitetssykehus skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og samhandling HØKH ivaretar den regionale kompetansesenterfunksjonen og det særskilte ansvaret for å initiere og gjennomføre studier innenfor helsetjenesteforskning. HØKH ivaretar også en rolle som nasjonal koordinator for et nettverk innenfor helsetjenesteforskning. Dette finansieres også av HSØ, men det er forankret i nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Interne rutiner for kliniske studier er tilgjengelig for forskerne og vi har tett dialog med Inven2 om studier. Ahus er deltaker i det nasjonale nettverket NorCrin (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network). Formålet med NorCrin er å gi råd og veiledning for å sikre gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Norcrin har etablert en nettside med nyttig informasjon/verktøy om kliniske studier for forskere/forskningskoordinatorer for kliniske studier. Det er en rekke forskningsprosjekter som kan defineres som samhandlingsprosjekter. Mange av disse er knyttet til helsetjenesteforskningsmiljøet og er finansiert via eksterne midler. Det er ansatt en innovasjonsrådgiver i 100 % stiling fra 1. januar Et viktig arbeidsområde er å bygge opp et godt system ideutvikling og innovasjon, inkludert rutiner for rapportering. Ahus har på vegne av av HSØ fått det operative ansvaret for å etablere en rammeavtale for innkjøp av en web basert innovasjonsløsning i løpet av Forskningsbaserte innovasjoner og kommersialiserbare innovasjoner håndteres via inven2. Forskningsmiljøene initierer og deltar i forskningsbaserte og brukerdrevne innovasjonsprosjekter. Ved søknadsfrist til HSØ om innovasjonsmidler i mars sendte Ahus inn ti søknader. BUK piloterer sitt Transisjonsprogram, sikrer overgangen fra ungdom og voksne. Det er planlagt utrulling av tolkesentral og skjermtolkning, dette for å sikre tilgjengelighet på godkjent tolk. Samarbeider med Oslo Medtech, Simula, Universitet i Oslo og andre partnere om to søknader ift bruk av ny teknologi for å øke kompetanse hos helsepersonell. Det er under planlegging et prosjekt i samarbeid med kommunene bruk av nettbrett i oppfølging av kols pasienter Styringsparametre 2014 se vedlagt tabell Organisatoriske krav og rammebetingelser 55 Akershus universitetssykehus må merke seg oppdragene de regionale Følges opp

8 helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt samarbeid. Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i Beredskap og sikkerhet Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 56 - etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler 57 - etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften 58 - ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig etterlevelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre systemstøtte for pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene - Akershus universitetssykehus skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF. Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Akershus universitetssykehus Helseforetaket skal understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra med nødvendig kompetanse og kapasitet, Gjennomført kartlegging av tilstand, struktur og beredskap for kritisk infrastruktur høsten 2013, ansett som tilfredstillende. Det er etablert beredskapsprosedyre ved bortfall av IKT-tjenester. Avdeling for Sikkerhet og Service har ikke påbegynt arbeidet med dette. Dette vil måtte inngå som en del en revisjonen av sikkerhetspolicyen som startet opp høst I tillegg kan det nevnes at prosjekt sikkerhet i sykehus skal diskutere dette i møte 10 september der fokus er hva som menes med teksten i bestilleroppdraget og hvilken betydning sikkerhetsloven har for HF ene. Representant fra gruppen er i dialog med HOD for å avklare dette. Det er fra Helsedirektoratet beskrevet 24 oppfølgingspunkter med ansvars- og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. For Ahus er flere av disse punktene ikke aktuelle å rapportere på da det gjelder AMK og prehospitale tjenester. Noen av punktene skal avklares/komme føringer på fra RHF, så her må vi avvente før de kan implementeres. De punktene hvor Ahus alene følger opp har vi kontroll på og vil, slik det ser ut nå, være ferdig og implementert innen utgangen av Helse Sør-Øst er nasjonal tiltakseier for utviklingen og pilotering av nasjonale standard for epikriser og henvisninger mellom sykehus. Prosjektet drives av program Digital Samhandling, ett av seks prisgram i program Digital fornying. Ahus er utpekt til å være en av pilotene for dette. Det er konkrete planer for å gjøre tekniske tester for epikriser mellom sykehus i løpet av høsten. Det kan være aktuelt med en begrenset pilot i slutten av året, mens utbredelse først er aktuelt når også OUS tar i bruk elektronisk epikrise. Utviklingen av henvisning er mer komplisert både i forhold til standardiseringsarbeidet samt teknisk. Det forutsette bl.a DIPS Arena. Arbeidet er startet, men det foreligger ingen konkrete planer for tekniske tester eller pilot.

9 samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene Akershus universitetssykehus skal i 2014: 60 - oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan 61 - forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i Områdeplan er under revidering og planlagt godkjent i SHL Det er i 2014 ivaretatt følgende i regi av digital fornying: RKD:E-Resept (regional pilot) RAD:RIS/PACS forprosjekt med oppfølgende mottataksprosjekt DIG: Adressering og samarbeidspartnere HF-Kommune (PLO) IHR LAB (regional pilot) VOØ: ERP (regional pilot) 62 - avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av Foretaket bidrar i den grad det etterspørres. regionale standarder, inkludert standardisering av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. Foretaket er representert i alle de 6 programstyre og ivaretar programstyrelederansvaret for DIG, jf Digital fornying bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell 65 Ahus vil omfattes av arbeidet med Utvikling av nødmeldetjenesten Kostnader på pasientnivå (KPP) Laboratoriekodeverk Etikk og miljø Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: 66 utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale faggruppe for miljø 67 innført miljøledelse etter ISO standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen Innkjøp og logistikk Akershus universitetssykehus skal i 2014 ha: Foretaket bidra ellers i øvrige fora, råd og nettverk der det etterspørres. Etterspørsel jf roller i regional forvaltningsmodell er ikke mottatt pnt. Laboratoriekodeverket ivaretas gjennom det regionale laboratoriedataprogrammet. Status er pr uklar. Klimaregnskap i hht Difi-mal for 2013, tonn CO2, svak nedgang fra Statusanalyse 2.sept, hoved-revisjon uke 50,51, gir ISO sertifikat tidligst 1.tertial 2015.

10 68 oppnådd 80 % bruk av avtaler Oppnådd 85 % 69 oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem Oppnådd 78 % 70 oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. Oppnådd 80 %, Vi har gått over på Regionalt ERP system og vi jobber nå med å få inn det regionale sortimentet 71 brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 77 millioner kroner Vi pr oppnådd kjøp på kr. 43,1 mil. Dette er -7,3 % bak budsjett 72 Gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av forsyningsstruktur til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. Det må tilstrebes en reduksjon i kapitalbinding og svinn. HR Helseforetaket skal delta i og bidra til utvikling og standardisering av de felles HR-tjenester. Akershus universitetssykehus skal i 2014: 73 bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner 74 gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i Vurdering er gjort av vår forsyningsskjede og vi har som resultat begynt i år med å implementerer Forsyningsportører for hele sykehuset. Sengeområdene vil være implementert i løpet av Her har vi hatt en økning i antall ordrelinjer fra 87% til 92% (i kr tallene fra 74% til 77%) HR deltar konstruktivt på alle fellesarenaer i regi av Sykehuspartner, og har i tillegg månedlige samarbeidsmøter med Sykehuspartner. Det har i 2.Tertial 2014 vært arbeidet med oppdatering av reglement og retningslinjer i Personalhåndbok og i EQS, og dette fokuset vil fortsette ut Gjennomføring av Ny som leder med systemopplæring i oktober og basisopplæring i november for nye ledere. Kurs i sykefraværsoppfølging (ulike moduler) og Gravid i jobb for ledere. Tilbud om workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner på forespørsel. Igangsetting av kurs i ressursstyring/ arbeidstids-planlegging. Organisering av opplæring i dialog med hver divisjon. Oppstart august/september Videreføring av tilbud om foretaksintern lederutvikling. Gjennomføring av kull 12, 24 deltakere i perioden september til desember Videreføring av tilbud om nettverksgrupper for primært førstelinjeledere. Oppstart av 3 nye grupper fra høsten Utvikling av ny lederportal på intranett lansert april Portalen skal tilgjengeliggjøre relevant informasjon og lenker til interne og eksterne verktøy og system for ledere. Portalen vil videreutvikles i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Vestre Viken til en singel sign on -løsning som, i tillegg til å være en informasjonsportal, gir den enkelte leder varsler og oversiktsinformasjon fra systemene slik at den administrative arbeidsbelastningen og tidsbruken kan reduseres betydelig. Arbeidet er startet og vil foregår gjennom høsten 2014.

11

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget.

3. Aktivitet Helse Sør-Øst RHF forutsetter følgende aktivitet ved Sunnaas sykehus HF i 2014: Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegget. Status gjennomføring av Oppdrag og bestilling 2014 for Sunnaas sykehus HF Halvårsrapport (pr 31.07.14) med status resultatkrav 2014. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sunnaas

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Aage Westlie adm. direktør Revmatismesykehuset Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Pål Jeroen Husby adm. direktør Martina Hansens Hospital Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER...

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 5 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Anders Mohn Frafjord adm. direktør Diakonhjemmet Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 9 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Fra Områdeplan for rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal opprettes i alle kommuner

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer