Med blikk for fremtiden. Årsrapport Kompositten kommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!"

Transkript

1 Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer!

2

3 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er i dag den viktigste del av Konsernet. Melbye Konsernet omfatter i dag den operative virksomhet i Melbye Skandinavia as. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendoms- og investeringsvirksomheten. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet er fortsatt største eier i Betonmast as som driver tradisjonell byggevirksomhet i bolig og næringssegmentet. Konsernet har i 2012 fortsatt en positiv utvikling. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2012 ble MNOK 278. Antall medarbeidere var ved årsskiftet 76. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

4 HCA Melbye AS HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Prost Stabels vei 22 ANS Gullfoss nr 2 AB Melbye Skandinavia AS Fernanda Nissensgt. 10. Ny kveld Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Melbye Bygg Holding AS Mika AS Brønner og Kanalisasjon Betonmast AS Betonmast Oslo AS Betonmast Bergen AS Betonmast Østfold AS Betonmast Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS Toten Bygg og Anlegg AS Fiber for fremtiden Byggmester Rotstigen AS AS Selvaagbygg BMB Horisont AS TBA Eiendom AS Primahus Entreprenør AS Team-Bygg AS HCA Melbye Konsern (MNOK) Driftsinntekter 277,6 718,5 1368, ,2 952,9 Resultat før skatt 24,9 112,6 46,7 80,3 123,1 Totalbalanse 372,1 464,9 798,9 636,8 585,7 Egenkapital 192,4 245,9 242,8 230,7 188,1 Antall medarbeidere

5 H C A MELBYE - KONSERNET Administrasjon og eier redegjørelse for året 2012 For at en virksomhet som vår skal ha verdi, må lønnsomhet være en vesentlig bærebjelke. Samtidig har H C A Melbye fra tidenes morgen hatt fokus på verdier og verdigrunnlag. Vår Gründer H C Axel Melbye formulerte det slik: Troen på det som selges, evnen til begeistring og ærlighet. Slik har vi utviklet oss gjennom vår 105 årige historie og stadig har vi vært opptatt av verdigrunnlaget som vårt fundament. Gjennom skiftende ledelse, ny tid og nye medarbeidere har vi reflektert og reformulert. Slik ble «Vårt Grunnsyn» formulert når vi rundet 75 år: Fornøyde og lojale kunder er grunnlaget for god økonomi Medarbeiderutvikling og miljø skaper vekst Vekst utvikles gjennom fornyelse Åpenhet og redelighet gir tillit og ansvar God lønnsomhet gir handlefrihet Ansvarlig holdning til miljø Kvalitet i alle ledd Etikk i alle relasjoner. I løpet av 2012 er alle medarbeidere i Melbye Skandinavia utfordret til deltagelse i en prosess for igjen å finne felles ståsted og forankring for de verdier som skal prege våre skandinaviske virksomheter fremover. Det er med glede og begeistring vi tar verdigrunnlaget med i denne redegjørelse. Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden Jeg har fokus på høy kvalitet i mine oppgaver Nyskapende Jeg er nysgjerrig på nye og bedre løsninger Jeg tør å prøve og lærer av mine feil Jeg vil skape merverdi for kunden Lagånd Jeg hjelper andre i å lykkes Jeg er lydhør og behandler andre med respekt Jeg skaper en positiv stemning

6 Et profesjonelt, nyskapende lag. I 2013 er det hundrede år siden vi engasjerte oss i materiell for bygging, drift og vedlikehold av elektriske transmisjons systemer. Vi har således vært med siden energiforsyningens tidlige barndom. Med vår grunnholdning til Nyskapning, kjøpte vi oss inn i den kanadiske produsenten av stolper i glassfiber. Vi har levert mange kilometer allerede og interessen for produktkonseptet er sterkt økende. Melbye Skandinavias store satsning på nye, patenterte løsninger for terminering og skjøting av kabel er også i avslutningsfasen. Dette vil gi muligheter for kraftig vekst i årene fremover. Melbye Skandinavia er i god fart for å nå sin strategiske målsetting for 2014 om en konsernomsetning på MNOK 400. Spesielt gledelig er veksten i den svenske virksomheten. Den største utfordring i 2012 har vært innkjøring og overgang til et nytt datasystem som nå er felles for den skandinaviske organisasjon. Et imponerende engasjement og en enorm innsats har bidratt til en rimelig smertefri overgang. Begeistringen har nok ikke vært like høy hele tiden. Viktig er det å observere at våre kunder knapt nok har merket det! Betonmast er også i kraftig utvikling. Etter salget av anleggsvirksomheten i 2011, var det naturlig at Betonmast Bygg skulle kunne bruke bare Betonmast navnet på sine virksomheter også for å forenkle profilering og kommunikasjon. Derfor ble vårt eierselskap i Betonmast endret til Melbye Bygg Holding as, og vi er fortsatt største aksjonær i Betonmast as, og den med lengst «fartstid». Betonmast har stor fokus på å bygge en organisasjon som skal ivareta den eventyrlige veksten i medarbeidere og selskaper. Deres slagord: STERKT KONSERN LOKALT FOKUS forteller mye om den sentrale idè for utvikling av virksomheten. Mot slutten av året ble to nye selskaper en del av konsernet og øker vår tilstedeværelse i Midt Norge: Primahus Entreprenør i Stjørdal og Team Bygg i Trondheim. En av eierskapets grunnverdier er langsiktig, aktivt eierskap. Etter snart 30 år som medeiere i Nortroll, ble dette selskap solgt til franske eiere, som vi mener vil bidra til å utvikle dette selskapet videre med deres globale forankring. Med vår fokus på verdiskaping og leverandørutvikling i Østen, har vi engasjert oss i selskapet, Nordic China Advisory som har som forretningsidè å utvikle: «cross-border opportunities and transactions between China and international partners» Virksomhetene vi er engasjert i leverer god lønnsomhet og er mulighets orientert. Det lover godt for 2013 og for mange år fremover. Det skader heller ikke å være i forretningsområder som har store potensialer.

7 STYRETS BERETNING 2012 HCA MELBYE AS OG HCA MELBYE-KONSERN VIRKSOMHETEN HCA Melbye Konsern består av følgende selskaper: HCA Melbye AS, Gullfoss nr. 2 AB, Melbye Skandinavia AS (konsern), Melbye Invest AS, Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS og Melbye Bygg Holding AS (konsern). Konsernets største investering for øvrig, er Betonmast AS (eierandel 26,7%). Dette selskapet skiftet navn i 2012 fra Betonmast Bygg til Betonmast, etter at selskapet som tidligere benyttet navnet, endret navn til Melbye Bygg Holding AS, alt som en følge av frasalg av anleggsvirksomheten i Betonmastkonsernet. I løpet av året har Betonmast gjennomført tre store oppkjøp, Primahus Entreprenør AS Stjørdal og Team Bygg AS i Trondheim, i tillegg til Selvaagbygg AS i Oslo. Virksomhetene i Melbye Skandinavia omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energi markedene. Virksomheten i Morselskapet ivaretar oppfølging av selskapets investeringer og eiendoms virksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. ÅRSREGNSKAPET Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 278 mot MNOK 718 foregående år. Driftsresultatet ble MNOK 11, mot fjorårets MNOK 17. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 4%. Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 24,9 (112,6). Betonmast AS er medtatt som tilknyttet selskap. For HCA Melbye AS ble driftsinntektene MNOK 6,5 (6,5) med et overskudd før skatt på MNOK 16,2 (19,2). Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 275 (262) med et resultat før skatt på MNOK 16,7 (15,7). Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. FINANSIELLE FORHOLD Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 54 inkludert trekkrettigheter på MNOK 20. Den finansielle risiko i konsernet er begrenset. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. ARBEIDSMILJØ, ORGANISASJON OG YTRE MILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser for ytterligere å kunne forbedre miljøet på arbeidsplassene. Melbye Skandinavias sykefravær var i 2012 på 3,6%. I HCA Melbye har sykefraværet vært helt ubetydelig. Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i selskapene i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2012 i snitt hatt 76 medarbeidere, herav 21% kvinner. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. FREMTIDIG UTVIKLING Den globale økonomiske utvikling er positiv, selv om betydelig usikkerhet råder på flere felter. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias sterke markedsposisjon gir forventning om god utvikling. Morselskapets finansielle plattform er solid og gir konsernet en rimelig finansiell handlingsfrihet til ytterligere investeringer i virksomhetene til Melbye Skandinavia, Betonmast og i øvrig investeringsvirksomhet. RESULTATDISPONERING OG EGENKAPITAL Styret foreslår at årets resultat på kr ,69 disponeres som følger: Til utbytte kr ,00 Til annen egenkapital kr ,69 Til sammen kr ,69 Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 24. Skedsmo, 15. april 2013 Hans Melbye (Styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

8 RESULTATREGNSKAP HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern HCA MELBYE AS (NOK ) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (2 069) (5 728) FINANSINNTEKTER OG - KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostn Skatt på ordinært resultat 11 (3 739) (367) (3 428) (8 579) Årsresultat Minoritetsinteresser 0 0 (804) (40 496) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til datterselskap (netto) Herav tilføres Aksjer i datterselskap (20 252) 0 Utbytte Annen egenkapital (11 909) Sum disponeringer Note 1-15 er en integrert del av årsregnskapet

9 BALANSE pr HCA MELBYE AS (NOK ) HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 12,13 (958) (843) (958) (843) Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Garantiavsetning Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-15 er en integrert del av årsregnskapet Skedsmo, 15. april 2013 Hans Melbye (Styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Andres Norvik Solveig Melbye Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

10 KONTANTSTRØMANALYSE HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern HCA MELBYE AS (NOK ) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (Betalte skatter)/skatterefusjoner 0 0 (3 328) (19 961) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler 38 0 (11) Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (603) 253 Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (135) 58 (4 634) Endring i andre tidsavgrensingsposter (4 408) (4 151) ( ) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert/solgt i datterselskap/tilknyttet selskap 0 0 (10 944) (25 966) Salg av datterselskap/endring av konsern (17 331) Ervervet egne aksjer (1 101) (858) (1 101) (10 493) Invest./Salg varige driftsmidler og goodwill 163 (350) (4 894) Endring i andre investeringer (1 509) (23 862) Netto likviditetsendring fra investeringer (2 717) (44 370) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (2 109) (5 066) (13 608) (63 924) Utbetalt utbytte (30 749) (7 661) (31 084) (30 396) Fisjonsoppgjør 0 0 (46 273) 0 Endring av konsern 0 0 (4 543) 0 Netto likviditetsendring fra finansiering (31 498) (12 727) (84 921) (63 259) Netto endring i likvider gjennom året (25) 26 (42 042) (93 809) Tilgang/avgang likv. ved oppkjøp/nedsalg 0 0 (6 360) (48 969) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 HCA MELBYE KONSERN OG HCA MELBYE AS Noter til regnskapet for år (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-tidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering HCA Melbye Konsern består ved årsslutt av HCA Melbye AS med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Melbye Bygg Holding AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). Melbye Bygg Holding AS sitt datterselskap Betonmast Anlegg AS (nå Implenia Norge AS) er konsolidert inn i resultatregnskapet for første halvår 2011, aksjene i selskapet ble solgt med regnskapsmessig virkning Melbye Bygg Holding AS sitt tidligere datterselskap Helfle AS ble konsolidert i 2011, regnskapsføres som tilknyttet selskap i 2012 som følge av at regnskapslovens krav til konsolidering ikke lenger er oppfylt. Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm oppstillingen er indirekte metode. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntektsføring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS HCA Melbye AS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanse verdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelsesbaserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

12 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet 0 0 (4 181) Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Gjenomsnitt antall medarbeidere og årsverk i selskapet var 3 i 2012, årsverk i konsernet 76 (2011:193). Det er i 2012 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK , herav NOK i resultatavhengig bonus. Adm.dir.er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.dir. har oppsigelsestid på 6 mnd, og har krav på lønn i ytterligere 9 mnd dersom selskapet sier opp arbeidsforholdet. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , alt som revisjonshonorar. Til styrehonorar er kostnadsført NOK Note 3: Aksjer. Anleggsmidler: Eiet av HCA Melbye AS Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (kr) Verdi i balansen Nordic China Advisory AS Norsk Marinadrift AS NK Energi Invest AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 asa 26 Lytix Biopharma AS: Sum aksjer som anleggsmidler konsern Tilknyttet selskap i Melbye Bygg Holding AS: Eierandel Anskaffelseskost Bokført verdi Resultat andel 2012 Betonmast AS 26,7 % Helfle AS 41,1% Sum

13 Note 4: Aksjer i datterselskaper. Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (NOK) Verdi i balanse Eiet av HCA Melbye AS: Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Melbye Bygg Holding AS , Sum Eiet av andre konsernselskaper: Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skand. Sverige AB (SEK) Melbye Skand. Danmark AS (DKK) Mika AS ,05 Bane Holding AS ,1 Forretnings adresse Eierandel av utestående Egenkapital Årsresultat 2012 Gullfoss Nr.2 AB (SEK) Kungälv, Sv. 100 % HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100 % Melbye Invest AS Skedsmo 100 % Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93 % Melbye Bygg Holding AS (konsern) Skedsmo 100 % Note 5: Nettoandeler i andre selskaper. Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel Eiet av HCA Melbye AS: Pareefers II KS (realisert 2012) ,00 % 21 0 NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Eiet av øvrige konsernselskap: E-Tanker D.I.S. 1,00 % (150) 52 AF Betonmast Anlegg - Mika ANS 50,00 % Sum nettoandeler i andre selskaper (23) 258

14 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill. HCA Melbye AS: Maskiner, inventar, transportmidler o.l. Bygninger og tomter Øvrige ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi * Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK HCA Melbye Konsern: Finansiell leasing av driftsløsøre Maskiner, inventar, transportmidler o.l. Bygninger og tomter Øvrige ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (51) (31) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (41) 0 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi * Økonomisk levetid 3 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap Resultat fra tilkn. selskap Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l (3 713) Resultatandel i andre selskap (note 5) (23) (45) (23) 148 Markedsverdireg. av not. aksjer og (790) fond Nedskrivning av aksjer i datterselskap (11 113) (375) 0 0 Agio (2) 28 (744) (253) Øvrige finansposter (98) (177) Sum

15 Note 8: Andre anleggsmidler. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Aksjer (note 3) Tilknyttet selskap Betonmast AS Tilknyttet selskap Helfle AS Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselsk.1) Lån til leverandør av Melbye Skandinavia AS Fordring på etterbetaling ved salg av DS Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap til Hans Melbye (indirekte aksjonær i morselskap og styreleder i selskapet), avdragsfritt, og lån til aksjonær På Øverste Hylle AS. Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom og aksjer, og motregningsrett. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler. Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. HCA Melbye AS har fra innskuddsbasert pensjonsordning. HCA Melbye AS har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2011: ). Selskapet har også pensjonsforpliktelser i form av førtidspensjon til Adm.dir. Med bruk av beregningsmessige forutsetninger som nedenfor vist, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtaler ved utgangen av året på NOK ( ). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 4,2 % 3,8 % Forventet avkastning 4,0 % 4,1 % Lønnsøkning 3,5 % 3,5 % Regulering av løpende pensjoner 0,2 % 0,1 % Note 10: Likvider. HCA Melbye AS hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 38,3, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 11,3. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Totalt ubenyttede trekkrammer er MNOK 20 i konsernet. Bundne bankinnskudd utgjør for HCA Melbye AS NOK , og for Konsernet MNOK 34,9.

16 Note 11: Utsatt skatt og Skattekostnad. HCA Melbye AS: Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (272) 221 Skatteandel av avgitt kons.bidr Sum Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad Endring midlertidig forskjell Permanente forskjeller Forskjell deltagerlignede selskaper (699) (476) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (20 935) (18 883) Nedskrivning aksjer i DS og andre langs. aksjer Skattepl.andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag (7 040) (520) Benyttet fremførbart underskudd fra tidl.år (0) (929) Skattegrunnlag 0 0 Midlertidige forskjeller utgjør et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. HCA Melbye Konsern: Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler (3 136) (11 493) Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (7 196) 249 Fremførbart skattemessig underskudd (45 846) (51 383) Redusert grunnlag for balanseføring Sum (36 848) (39 796) Note 12: Aksjekapital og aksjonærer. Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) A-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) A-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) B-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) B-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) B-aksjer Selskapets egne aksjer B-aksjer

17 Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) C-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) C-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) C-aksjer Selskapets egne aksjer C-aksjer Sum aksjer (pålydende kr 10 pr aksje) Herav selskapets egne aksjer Utestående aksjer B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. I 2012 er det kjøpt egne B-aksjer og egne egne C-aksjer. Pris pr. aksje er kr 95,70 for alle transaksjonene. Aksjekjøpene er antatt fordelaktige for våre aksjonærer. Note 13: Egenkapital. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Egenkapital sist år Endret egenkapital ved salg av datterselskap (17 331) Endret e.k. ved overgang fra ds til tilkn. selsk. 0 0 (12 825) (28 919) Endret ligning tidl. år direkte mot egenkapital Årets resultat Ervervet egne aksjer (1 101) (857) (1 101) (10 264) Kjøp og salg av aksjer i tilknyttet selskap 0 (5 962) Omregningsdiff. 0 0 (408) (6) Fisjonert ut 0 0 (46 274) 0 Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (9 198) (30 749) (9 198) (31 084) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (67) (13 127) Endr. minoritet ved kjøp/salg aksjer i ds (95) Sum egenkapital Note 14: Pantstillelser og garantiansvar. Av Konsernets bokførte gjeld er MNOK 85,5 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 157 inkl. pantsettelser for entreprenørgarantier og remburserammer. For HCA Melbye AS utgjør beløpene MNOK 27,8 og MNOK 19,8. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 20. Konsernet har garantiansvar i form av entreprenør- og skattegarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 5,5. Note 15: Langsiktige lån. Av konsernets langsiktige lån forfaller alt mindre enn 5 år frem i tid.

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer