Med blikk for fremtiden. Årsrapport Kompositten kommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!"

Transkript

1 Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer!

2

3 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er i dag den viktigste del av Konsernet. Melbye Konsernet omfatter i dag den operative virksomhet i Melbye Skandinavia as. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendoms- og investeringsvirksomheten. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet er fortsatt største eier i Betonmast as som driver tradisjonell byggevirksomhet i bolig og næringssegmentet. Konsernet har i 2012 fortsatt en positiv utvikling. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2012 ble MNOK 278. Antall medarbeidere var ved årsskiftet 76. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

4 HCA Melbye AS HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Prost Stabels vei 22 ANS Gullfoss nr 2 AB Melbye Skandinavia AS Fernanda Nissensgt. 10. Ny kveld Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Melbye Skandinavia Danmark AS Melbye Bygg Holding AS Mika AS Brønner og Kanalisasjon Betonmast AS Betonmast Oslo AS Betonmast Bergen AS Betonmast Østfold AS Betonmast Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS Toten Bygg og Anlegg AS Fiber for fremtiden Byggmester Rotstigen AS AS Selvaagbygg BMB Horisont AS TBA Eiendom AS Primahus Entreprenør AS Team-Bygg AS HCA Melbye Konsern (MNOK) Driftsinntekter 277,6 718,5 1368, ,2 952,9 Resultat før skatt 24,9 112,6 46,7 80,3 123,1 Totalbalanse 372,1 464,9 798,9 636,8 585,7 Egenkapital 192,4 245,9 242,8 230,7 188,1 Antall medarbeidere

5 H C A MELBYE - KONSERNET Administrasjon og eier redegjørelse for året 2012 For at en virksomhet som vår skal ha verdi, må lønnsomhet være en vesentlig bærebjelke. Samtidig har H C A Melbye fra tidenes morgen hatt fokus på verdier og verdigrunnlag. Vår Gründer H C Axel Melbye formulerte det slik: Troen på det som selges, evnen til begeistring og ærlighet. Slik har vi utviklet oss gjennom vår 105 årige historie og stadig har vi vært opptatt av verdigrunnlaget som vårt fundament. Gjennom skiftende ledelse, ny tid og nye medarbeidere har vi reflektert og reformulert. Slik ble «Vårt Grunnsyn» formulert når vi rundet 75 år: Fornøyde og lojale kunder er grunnlaget for god økonomi Medarbeiderutvikling og miljø skaper vekst Vekst utvikles gjennom fornyelse Åpenhet og redelighet gir tillit og ansvar God lønnsomhet gir handlefrihet Ansvarlig holdning til miljø Kvalitet i alle ledd Etikk i alle relasjoner. I løpet av 2012 er alle medarbeidere i Melbye Skandinavia utfordret til deltagelse i en prosess for igjen å finne felles ståsted og forankring for de verdier som skal prege våre skandinaviske virksomheter fremover. Det er med glede og begeistring vi tar verdigrunnlaget med i denne redegjørelse. Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden Jeg har fokus på høy kvalitet i mine oppgaver Nyskapende Jeg er nysgjerrig på nye og bedre løsninger Jeg tør å prøve og lærer av mine feil Jeg vil skape merverdi for kunden Lagånd Jeg hjelper andre i å lykkes Jeg er lydhør og behandler andre med respekt Jeg skaper en positiv stemning

6 Et profesjonelt, nyskapende lag. I 2013 er det hundrede år siden vi engasjerte oss i materiell for bygging, drift og vedlikehold av elektriske transmisjons systemer. Vi har således vært med siden energiforsyningens tidlige barndom. Med vår grunnholdning til Nyskapning, kjøpte vi oss inn i den kanadiske produsenten av stolper i glassfiber. Vi har levert mange kilometer allerede og interessen for produktkonseptet er sterkt økende. Melbye Skandinavias store satsning på nye, patenterte løsninger for terminering og skjøting av kabel er også i avslutningsfasen. Dette vil gi muligheter for kraftig vekst i årene fremover. Melbye Skandinavia er i god fart for å nå sin strategiske målsetting for 2014 om en konsernomsetning på MNOK 400. Spesielt gledelig er veksten i den svenske virksomheten. Den største utfordring i 2012 har vært innkjøring og overgang til et nytt datasystem som nå er felles for den skandinaviske organisasjon. Et imponerende engasjement og en enorm innsats har bidratt til en rimelig smertefri overgang. Begeistringen har nok ikke vært like høy hele tiden. Viktig er det å observere at våre kunder knapt nok har merket det! Betonmast er også i kraftig utvikling. Etter salget av anleggsvirksomheten i 2011, var det naturlig at Betonmast Bygg skulle kunne bruke bare Betonmast navnet på sine virksomheter også for å forenkle profilering og kommunikasjon. Derfor ble vårt eierselskap i Betonmast endret til Melbye Bygg Holding as, og vi er fortsatt største aksjonær i Betonmast as, og den med lengst «fartstid». Betonmast har stor fokus på å bygge en organisasjon som skal ivareta den eventyrlige veksten i medarbeidere og selskaper. Deres slagord: STERKT KONSERN LOKALT FOKUS forteller mye om den sentrale idè for utvikling av virksomheten. Mot slutten av året ble to nye selskaper en del av konsernet og øker vår tilstedeværelse i Midt Norge: Primahus Entreprenør i Stjørdal og Team Bygg i Trondheim. En av eierskapets grunnverdier er langsiktig, aktivt eierskap. Etter snart 30 år som medeiere i Nortroll, ble dette selskap solgt til franske eiere, som vi mener vil bidra til å utvikle dette selskapet videre med deres globale forankring. Med vår fokus på verdiskaping og leverandørutvikling i Østen, har vi engasjert oss i selskapet, Nordic China Advisory som har som forretningsidè å utvikle: «cross-border opportunities and transactions between China and international partners» Virksomhetene vi er engasjert i leverer god lønnsomhet og er mulighets orientert. Det lover godt for 2013 og for mange år fremover. Det skader heller ikke å være i forretningsområder som har store potensialer.

7 STYRETS BERETNING 2012 HCA MELBYE AS OG HCA MELBYE-KONSERN VIRKSOMHETEN HCA Melbye Konsern består av følgende selskaper: HCA Melbye AS, Gullfoss nr. 2 AB, Melbye Skandinavia AS (konsern), Melbye Invest AS, Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS og Melbye Bygg Holding AS (konsern). Konsernets største investering for øvrig, er Betonmast AS (eierandel 26,7%). Dette selskapet skiftet navn i 2012 fra Betonmast Bygg til Betonmast, etter at selskapet som tidligere benyttet navnet, endret navn til Melbye Bygg Holding AS, alt som en følge av frasalg av anleggsvirksomheten i Betonmastkonsernet. I løpet av året har Betonmast gjennomført tre store oppkjøp, Primahus Entreprenør AS Stjørdal og Team Bygg AS i Trondheim, i tillegg til Selvaagbygg AS i Oslo. Virksomhetene i Melbye Skandinavia omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energi markedene. Virksomheten i Morselskapet ivaretar oppfølging av selskapets investeringer og eiendoms virksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. ÅRSREGNSKAPET Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 278 mot MNOK 718 foregående år. Driftsresultatet ble MNOK 11, mot fjorårets MNOK 17. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 4%. Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 24,9 (112,6). Betonmast AS er medtatt som tilknyttet selskap. For HCA Melbye AS ble driftsinntektene MNOK 6,5 (6,5) med et overskudd før skatt på MNOK 16,2 (19,2). Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 275 (262) med et resultat før skatt på MNOK 16,7 (15,7). Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. FINANSIELLE FORHOLD Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 54 inkludert trekkrettigheter på MNOK 20. Den finansielle risiko i konsernet er begrenset. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og tilfredsstillende likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. ARBEIDSMILJØ, ORGANISASJON OG YTRE MILJØ Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser for ytterligere å kunne forbedre miljøet på arbeidsplassene. Melbye Skandinavias sykefravær var i 2012 på 3,6%. I HCA Melbye har sykefraværet vært helt ubetydelig. Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i selskapene i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2012 i snitt hatt 76 medarbeidere, herav 21% kvinner. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. FREMTIDIG UTVIKLING Den globale økonomiske utvikling er positiv, selv om betydelig usikkerhet råder på flere felter. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias sterke markedsposisjon gir forventning om god utvikling. Morselskapets finansielle plattform er solid og gir konsernet en rimelig finansiell handlingsfrihet til ytterligere investeringer i virksomhetene til Melbye Skandinavia, Betonmast og i øvrig investeringsvirksomhet. RESULTATDISPONERING OG EGENKAPITAL Styret foreslår at årets resultat på kr ,69 disponeres som følger: Til utbytte kr ,00 Til annen egenkapital kr ,69 Til sammen kr ,69 Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 24. Skedsmo, 15. april 2013 Hans Melbye (Styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

8 RESULTATREGNSKAP HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern HCA MELBYE AS (NOK ) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (2 069) (5 728) FINANSINNTEKTER OG - KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) Finansresultat Ordinært resultat før skattekostn Skatt på ordinært resultat 11 (3 739) (367) (3 428) (8 579) Årsresultat Minoritetsinteresser 0 0 (804) (40 496) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til datterselskap (netto) Herav tilføres Aksjer i datterselskap (20 252) 0 Utbytte Annen egenkapital (11 909) Sum disponeringer Note 1-15 er en integrert del av årsregnskapet

9 BALANSE pr HCA MELBYE AS (NOK ) HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 12,13 (958) (843) (958) (843) Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Garantiavsetning Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-15 er en integrert del av årsregnskapet Skedsmo, 15. april 2013 Hans Melbye (Styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Andres Norvik Solveig Melbye Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

10 KONTANTSTRØMANALYSE HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern HCA MELBYE AS (NOK ) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (Betalte skatter)/skatterefusjoner 0 0 (3 328) (19 961) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler 38 0 (11) Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (603) 253 Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (135) 58 (4 634) Endring i andre tidsavgrensingsposter (4 408) (4 151) ( ) Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert/solgt i datterselskap/tilknyttet selskap 0 0 (10 944) (25 966) Salg av datterselskap/endring av konsern (17 331) Ervervet egne aksjer (1 101) (858) (1 101) (10 493) Invest./Salg varige driftsmidler og goodwill 163 (350) (4 894) Endring i andre investeringer (1 509) (23 862) Netto likviditetsendring fra investeringer (2 717) (44 370) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (2 109) (5 066) (13 608) (63 924) Utbetalt utbytte (30 749) (7 661) (31 084) (30 396) Fisjonsoppgjør 0 0 (46 273) 0 Endring av konsern 0 0 (4 543) 0 Netto likviditetsendring fra finansiering (31 498) (12 727) (84 921) (63 259) Netto endring i likvider gjennom året (25) 26 (42 042) (93 809) Tilgang/avgang likv. ved oppkjøp/nedsalg 0 0 (6 360) (48 969) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

11 HCA MELBYE KONSERN OG HCA MELBYE AS Noter til regnskapet for år (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etablerings-tidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering HCA Melbye Konsern består ved årsslutt av HCA Melbye AS med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Melbye Bygg Holding AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). Melbye Bygg Holding AS sitt datterselskap Betonmast Anlegg AS (nå Implenia Norge AS) er konsolidert inn i resultatregnskapet for første halvår 2011, aksjene i selskapet ble solgt med regnskapsmessig virkning Melbye Bygg Holding AS sitt tidligere datterselskap Helfle AS ble konsolidert i 2011, regnskapsføres som tilknyttet selskap i 2012 som følge av at regnskapslovens krav til konsolidering ikke lenger er oppfylt. Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm oppstillingen er indirekte metode. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntektsføring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS HCA Melbye AS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanse verdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelsesbaserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

12 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet 0 0 (4 181) Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Gjenomsnitt antall medarbeidere og årsverk i selskapet var 3 i 2012, årsverk i konsernet 76 (2011:193). Det er i 2012 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK , herav NOK i resultatavhengig bonus. Adm.dir.er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.dir. har oppsigelsestid på 6 mnd, og har krav på lønn i ytterligere 9 mnd dersom selskapet sier opp arbeidsforholdet. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , alt som revisjonshonorar. Til styrehonorar er kostnadsført NOK Note 3: Aksjer. Anleggsmidler: Eiet av HCA Melbye AS Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (kr) Verdi i balansen Nordic China Advisory AS Norsk Marinadrift AS NK Energi Invest AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 asa 26 Lytix Biopharma AS: Sum aksjer som anleggsmidler konsern Tilknyttet selskap i Melbye Bygg Holding AS: Eierandel Anskaffelseskost Bokført verdi Resultat andel 2012 Betonmast AS 26,7 % Helfle AS 41,1% Sum

13 Note 4: Aksjer i datterselskaper. Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (NOK) Verdi i balanse Eiet av HCA Melbye AS: Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Melbye Bygg Holding AS , Sum Eiet av andre konsernselskaper: Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skand. Sverige AB (SEK) Melbye Skand. Danmark AS (DKK) Mika AS ,05 Bane Holding AS ,1 Forretnings adresse Eierandel av utestående Egenkapital Årsresultat 2012 Gullfoss Nr.2 AB (SEK) Kungälv, Sv. 100 % HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100 % Melbye Invest AS Skedsmo 100 % Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93 % Melbye Bygg Holding AS (konsern) Skedsmo 100 % Note 5: Nettoandeler i andre selskaper. Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel Eiet av HCA Melbye AS: Pareefers II KS (realisert 2012) ,00 % 21 0 NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Eiet av øvrige konsernselskap: E-Tanker D.I.S. 1,00 % (150) 52 AF Betonmast Anlegg - Mika ANS 50,00 % Sum nettoandeler i andre selskaper (23) 258

14 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill. HCA Melbye AS: Maskiner, inventar, transportmidler o.l. Bygninger og tomter Øvrige ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi * Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK HCA Melbye Konsern: Finansiell leasing av driftsløsøre Maskiner, inventar, transportmidler o.l. Bygninger og tomter Øvrige ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelseskost Omregningsdifferanse (51) (31) 0 Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse 0 (41) 0 0 Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi * Økonomisk levetid 3 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap Resultat fra tilkn. selskap Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l (3 713) Resultatandel i andre selskap (note 5) (23) (45) (23) 148 Markedsverdireg. av not. aksjer og (790) fond Nedskrivning av aksjer i datterselskap (11 113) (375) 0 0 Agio (2) 28 (744) (253) Øvrige finansposter (98) (177) Sum

15 Note 8: Andre anleggsmidler. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Aksjer (note 3) Tilknyttet selskap Betonmast AS Tilknyttet selskap Helfle AS Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselsk.1) Lån til leverandør av Melbye Skandinavia AS Fordring på etterbetaling ved salg av DS Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap til Hans Melbye (indirekte aksjonær i morselskap og styreleder i selskapet), avdragsfritt, og lån til aksjonær På Øverste Hylle AS. Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom og aksjer, og motregningsrett. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler. Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. HCA Melbye AS har fra innskuddsbasert pensjonsordning. HCA Melbye AS har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2011: ). Selskapet har også pensjonsforpliktelser i form av førtidspensjon til Adm.dir. Med bruk av beregningsmessige forutsetninger som nedenfor vist, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtaler ved utgangen av året på NOK ( ). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 4,2 % 3,8 % Forventet avkastning 4,0 % 4,1 % Lønnsøkning 3,5 % 3,5 % Regulering av løpende pensjoner 0,2 % 0,1 % Note 10: Likvider. HCA Melbye AS hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 38,3, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 11,3. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Totalt ubenyttede trekkrammer er MNOK 20 i konsernet. Bundne bankinnskudd utgjør for HCA Melbye AS NOK , og for Konsernet MNOK 34,9.

16 Note 11: Utsatt skatt og Skattekostnad. HCA Melbye AS: Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (272) 221 Skatteandel av avgitt kons.bidr Sum Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad Endring midlertidig forskjell Permanente forskjeller Forskjell deltagerlignede selskaper (699) (476) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (20 935) (18 883) Nedskrivning aksjer i DS og andre langs. aksjer Skattepl.andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag (7 040) (520) Benyttet fremførbart underskudd fra tidl.år (0) (929) Skattegrunnlag 0 0 Midlertidige forskjeller utgjør et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. HCA Melbye Konsern: Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler (3 136) (11 493) Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (7 196) 249 Fremførbart skattemessig underskudd (45 846) (51 383) Redusert grunnlag for balanseføring Sum (36 848) (39 796) Note 12: Aksjekapital og aksjonærer. Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) A-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) A-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) B-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) B-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) B-aksjer Selskapets egne aksjer B-aksjer

17 Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) C-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) C-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) C-aksjer Selskapets egne aksjer C-aksjer Sum aksjer (pålydende kr 10 pr aksje) Herav selskapets egne aksjer Utestående aksjer B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. I 2012 er det kjøpt egne B-aksjer og egne egne C-aksjer. Pris pr. aksje er kr 95,70 for alle transaksjonene. Aksjekjøpene er antatt fordelaktige for våre aksjonærer. Note 13: Egenkapital. HCA Melbye AS HCA Melbye Konsern Egenkapital sist år Endret egenkapital ved salg av datterselskap (17 331) Endret e.k. ved overgang fra ds til tilkn. selsk. 0 0 (12 825) (28 919) Endret ligning tidl. år direkte mot egenkapital Årets resultat Ervervet egne aksjer (1 101) (857) (1 101) (10 264) Kjøp og salg av aksjer i tilknyttet selskap 0 (5 962) Omregningsdiff. 0 0 (408) (6) Fisjonert ut 0 0 (46 274) 0 Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (9 198) (30 749) (9 198) (31 084) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (67) (13 127) Endr. minoritet ved kjøp/salg aksjer i ds (95) Sum egenkapital Note 14: Pantstillelser og garantiansvar. Av Konsernets bokførte gjeld er MNOK 85,5 sikret ved pant. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 157 inkl. pantsettelser for entreprenørgarantier og remburserammer. For HCA Melbye AS utgjør beløpene MNOK 27,8 og MNOK 19,8. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 20. Konsernet har garantiansvar i form av entreprenør- og skattegarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 5,5. Note 15: Langsiktige lån. Av konsernets langsiktige lån forfaller alt mindre enn 5 år frem i tid.

18

19

20 GV 4 - Rehabilitering for Avantor HCA Melbye AS Melbye Bygg Holding AS Betonmast Romerike AS (Prost Stabels vei 22) (Prost Stabels vei 22) Storgaten 10 PB 160 PB 160 N-2000 Lillestrøm N-2021 Skedsmokorset N-2021 Skedsmokorset Melbye Invest AS Mika AS Byggmester Asle Thorsen AS (Prost Stabels vei 22) (Prost Stabels vei 22) N-4824 Bjorbekk PB 160 PB 160 N-2021 Skedsmokorset N-2021 Skedsmokorset Prost Stabels vei 22 ANS Betonmast AS Toten Bygg og Anlegg AS (Prost Stabels vei 22) (Schweigaardsgt. 34 E) Indrustriveien 3 PB 160 PB 94 Grønland N-2850 Lena N-2021 Skedsmokorset N-0135 Oslo Melbye Skandinavia Norge AS Betonmast Oslo AS Byggmester Rotstigen AS (Prost Stabels vei 22) (Schweigaardsgt. 34 E) Valdresveien 3 PB 160 PB 94 Grønland N-2815 Gjøvik N-2021 Skedsmokorset N-0135 Oslo Melbye Skandinavia Sverige AB Betonmast Bergen AS BMB Horisont AS Prästvägen 155 (Fjøsangervn. 50 B) (Schweigaardsgt. 34 E) S Kareby PB 6126 Bedriftssenter PB 94 Grønland N-5892 Bergen N-0135 Oslo Melbye Skandinavia Danmark AS Betonmast Østfold AS AS Selvaagbygg Jættesvej 14 (Dikeveien 44) (Lørenvangen 22) DK-4100 Ringsted PB 37 PB 544 Økern N-1662 Rolvsøy 0512 Oslo TBA Eiendom AS Primahus Entreprenør AS Team-Bygg AS Valdresveien 3 Sutterøygata 11 Vestre Rosten 81 NO-2815 Gjøvik NO-7502 Stjørdal NO-7075 Tiller

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2011 Kraftlinje med komposittmaster. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2010 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Nydalselva Kraft - et Krafthuset Melbye prosjekt Fiberblåsing for enkel installasjon Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Grunnverdier Melbye Skandinavia AS Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet

Fakta om HCA Melbye Konsernet Årsrapport 2009 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fakta om Melbye Konsernet

Fakta om Melbye Konsernet Årsrapport 2008 Nye master i komposittmateriale Fakta om Melbye Konsernet Melbye Konsernet feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Fakta om Melbye Gruppen

Fakta om Melbye Gruppen Årsrapport 2007 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer