Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er fortsatt i dag en del av fundamentet innen Konsernet. Melbye Konsernet består i dag av de operative selskapsgrupperingene, Melbye Skandinavia og Betonmast. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendoms- og investeringsvirksomheten. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekom- munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast er utførende entreprenør innenfor bygg- og anleggsmarkedet, og eiendomsutvikler, med ambisjoner om å bli en landsdekkende virksomhet. Konsernet har i 2010 hatt kraftig vekst i driftsinntekter med god lønnsomhet. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2010 ble mill. kroner, mot mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 390. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

3 Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Fremtidens kabelbaner Melbye Skandinavia Danmark AS Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Oslo AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Fiberkabel Byggmester Asle Thorsen AS Toten Bygg og Anlegg AS Byggmester Rotstigen AS TBA Eiendom AS BMB Horisont AS Betonmast Anlegg AS Fullført ombygging og påbygging av Anker Hotell Betonmast Miljøsanering AS Lindcon AS (MNOK) Nor Bridge AS Driftsinntekter Resultat før skatt Tunnelteknikk AS Mika AS , , ,9 852,1 509,2 46,7 80,3 123,1 50,7 31,7 Totalbalanse 798,9 636,8 585,7 405,1 285,8 Egenkapital 242,8 230,7 188,1 130,1 112, Antall medarbeidere

4 HCA Melbye-Konsernet Administrasjonens redegjørelse for 2010 Vår virksomhetsutvikling og vekst har fortsatt gjennom Spesielt har entreprenøraktiviteten vår i Betonmast øket gjennom nyetableringer og oppkjøp innenfor både byggevirksomheten og anleggsvirksomheten. Vi gleder oss også over gode økonomiske resultater i hele Melbye Skandinavia. I samarbeid med eierne har vi øket fokus på den langsiktige strategi for morselskapet HCA Melbye as. Dette er nå direkte eiet av familiemedlemmenes enkelte investeringsselskaper som er: Høye Nord as, Ekebakken Holding as, På Øverste Hylle as og HCA Melbye Holding as. Med vår varierte virksomhet fastslår vi at HCA Melbye as er et investeringsselskap og har formulert vår visjon som vist i nedenstående illustrasjon. Fokus er aktivt eierskap, endringsvilje og langsiktighet. Den konsoliderte omsetning viser god vekst til MNOK med tilfredsstillende lønnsomhet, resultat før skatt ble MNOK 46,7. Melbye Invest as (MI) For bedre å utnytte de investeringsmulighetene vi ser fremover, både gjennom våre eksisterende datterselskaper og på nye områder, vil virksomheten i MI bli overført til HCA Melbye i 2011, og i større grad konsentrert om industrielle investeringer. Melbye Skandinavia as Konsernet har oppnådd en positiv resultatutvikling i Med bidrag fra virksomhetene i alle de tre skandinaviske land, ble resultatmarginen 5,4%, den beste siden nåværende selskapsstruktur ble etablert i Arbeidet med å forsterke organisasjonens kompetanse er videreført og ytterligere fokus er lagt på arbeidet med sourcing. Kjøp av produkter og produktløsninger fra leverandører og samarbeidspartnere i Østen, øker markant. Aktiviteten for å oppnå bedre målstyring av vår organiserte innsats er videreutviklet med en felles plattform for alle tre land. Bedre arbeidsdeling og bruk av ressurser på tvers av aktiviteter i hvert enkelt land, bærer også frukter. Vurderinger av marked og satsningsmuligheter har gitt strategiske beslutninger om betydelig vekst i årene fremover. Betonmast as Strategien for videreutvikling av virksomheten med hovedmålsetting om lønnsom vekst, ligger fast. Med en omsetningsvekst på 26 % fra 2009 til 2010, og en resultatmargin på 3,5 %, føyer 2010 seg inn i rekken av gode år. Som forventet ble konkurransesituasjonen krevende i alle markeder i Dette medførte at det ble fokusert på å skaffe seg oppdrag som ikke var for store eller hadde for lang varighet. Mot slutten av 2010 oppleves bygg og eiendomsmarkedet å ha snudd, og innenfor infrastrukturbygging merkes en betydelig endring ved inngangen til Alle deler av virksomhetene er nå rustet til å ta del i det voksende markedet. Det forventes at trenden mot befolkningsvekst, urbanisering og videreutvikling av infrastrukturen bare vil forsterkes i fremtiden. I 2010 ble Mika AS og Tunnelteknikk AS ervervet, brobyggerselskapet Nor Bridge AS etablert, samt gjort avtale om overtakelse av alle aksjene i Toten Bygg og Anlegg AS. Disse etableringene skal bidra til å styrke kjernevirksomhetene i gruppen. Det er iverksatt arbeider med å restrukturere og tydeliggjøre forretningsområdene i gruppen. Det ene området vil være byggentreprenør og eiendomsutvikling mens det andre vil fokusere mot infrastrukturbygging. Vekstambisjonene innenfor begge disse forretningsområdene er betydelige, og gruppen har ressurser til å gjennomføre vekststrategiene. Utsikter Virksomhetene i Konsernet har høy fokus på utvikling og forbedring på alle plan. Vi fastslår at våre markeder gir muligheter til god, lønnsom vekst. Det tok oss 102 år å nå vår første milliard vi tror at den neste milliard når vi i løpet av tre år!!!

5 Styrets beretning 2010 og HCA Melbye-Konsern Virksomheten består av følgende selskaper:, Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (konsern) (93%), Melbye Invest AS, (94%), Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS (100%) og Betonmast AS (konsern) (59%). I løpet av året ble det gjort flere oppkjøp og etableringer i Betonmast-konsernet, deriblant overtakelsen av alle aksjene i tunnelentreprenøren Mika AS. Tidligere eier av alle aksjene i selskapet, HCA Melbye Holding AS, ble fisjonert , slik at selskapet nå har fire eiere, ingen med aksjemajoritet. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester i bygg- og anleggsmarkedet, investerings- og eiendomsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 1.368, mot MNOK foregående år. Dette tilsvarer en økning på 19 %. Driftsresultatet ble MNOK 51, mot fjorårets MNOK 72. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 3,7 %. Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,5 (4,0). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 46,7. For ble driftsinntektene MNOK 6,1 med et overskudd før skatt på MNOK 2,8. Betonmast hadde en omsetningsvekst på hele 25 % fra 2009 til Gode resultater og solid egenkapital gir fundament for ytterligere vekst i et marked i bedring. Årsregnskapet for 2010 viser en omsetning på MNOK og et resultat før skatt på 39 MNOK. Egenkapitalandelen er på 28,2 % (36,4) og konsernets likviditet er meget god. Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 254 med et resultat før skatt på MNOK 13,6, opp fra MNOK 8,7 i Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. I denne sammenheng har selskapet to prosjekter som mottar skattefunn-midler. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Finansielle forhold Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 384 inkludert trekkrettigheter på MNOK 134. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. I entreprenørvirksomheten stilles byggherregarantier av ikke-offentlige byggherrer. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser for ytterligere å kunne forbedre miljøet på arbeidsplassene. Entreprenørvirksomheten har hatt 4 personskader som har medført sykefravær i For konsernet gir dette en H-verdi på 5,3 (antall skader med fravær pr million arbeidede timer). Selskapenes samlede sykefravær var i 2010 på 4,2 % (3,8 %). Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2010 i snitt hatt 350 medarbeidere, herav 14 % kvinner. Ved årsslutt var samlet antall 390. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiki, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Den globale økonomiske utvikling er positiv, selv om betydelig usikkerhet råder på flere felter. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias og Betonmasts sterke markedsposisjoner gir forventning om god utvikling. Morselskapets finansielle plattform er meget god og gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Til utbytte kr ,- Fra annen egenkapital kr. ( ,-) Til sammen kr ,- Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 29. Skedsmo, 28. mars 2011 Hans Melbye (styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

6 Resultatregnskap (NOK 1.000) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (2 285) (1 579) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) (1 404) Finansresultat (4 453) Ordinært resultat før skattekostnader (314) Skatt på ordinært resultat (14 516) (23 246) Årsresultat Minoritetsinteresser (19 272) (30 765) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til morselskap (netto) Utbytte Annen egenkapital (4 425) (10 908) Sum disponeringer Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet

7 Balanse pr (NOK 1.000) Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Egenregiprosjekter Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 12,13 (745) 0 (745) 0 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, 28. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Ida Melbye-Larsen Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

8 Kontantstrømanalyse (NOK 1.000) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (314) (Betalte skatter)/skatterefusjoner (30 605) (19 662) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (724) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (69) 196 (25 825) (50 295) Endring i andre tidsavgrensingsposter 549 (438) (21 823) Netto likviditetsendring fra virksomheten (637) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert i datterselskap/endring minoritet (10 000) (54 130) (12 839) Ervervet egne aksjer (4 708) 0 (5 466) (1 236) Investeringer/Salg varige driftsmidler og goodwill (36) (252) (86 360) (62 503) Endring i andre investeringer (5 847) (504) Netto likviditetsendring fra investeringer (2 584) (42 381) ( ) (60 375) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (7 863) (949) (8 494) (14 627) Utbetalt utbytte 0 0 (6 967) (27 582) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag 0 0 (11 263) (2 621) Netto likviditetsendring fra finansiering (3 655) Netto endring i likvider gjennom året (1 771) (296) (58 621) Tilgang likviditet ved oppkjøp Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

9 og Noter til regnskapet for år 2010 (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi-metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm-oppstillingen er indirekte metode. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntekts-føring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanseverdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelses-baserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

10 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 2 i 2010, i konsernet 350 (2009: 236) Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2010 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK , herav kr i resultatavhengig bonus. Adm.dir. er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.dir. har oppsigelsestid på 6 mnd, og har krav på lønn i ytterligere 9 mnd dersom selskapet sier opp arbeidsforholdet. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Til styrehonorar er kostnadsført NOK Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Eiet av Nortroll A/S 1) Tigerevent AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 ASA 26 Eiet i Betonmast konsern Bjertnes Eiendom AS Bjertnestangen AS 26 Nidelvåsen AS Merverdi Nortroll AS 1) 696 Sum aksjer som anleggsmidler konsern ) Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Kortsiktige aksjer, fond og finansielle instrumenter består av markedsprisede papirer. Ved årsskiftet besto porteføljen av aksjer notert på Oslo Børs (62%), aksjer notert i Danmark (12%), aksjer/fond og derivater notert i USA (24%), og det resterende derivat-produkter notert i Norge. Kostprisen på balanseposten er MNOK.

11 Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Betonmast AS , Sum Eiet av andre konsernselskaper Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Lindcon AS Nor Bridge AS Tunnelteknikk AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS Horisont Holding AS BMB Horisont AS Fontenen Fredrikstad AS Mika AS ,05 HelFle AS Bane Holding AS ,1 Forretnings- Eierandel av Egenkapital Årsresultat adresse utestående Gullfoss Nr. 2 AB (SEK) Kungälv, Sverige 100% HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100% Melbye Invest AS Skedsmo 94% (4 376) Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93% Betonmast AS (konsern) Oslo 59% Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Eiet av Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel Pareefers II KS ,00 % NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Eiet av Melbye Invest AS E-Tanker D.I.S. 1,00% Havila PSV IS 0,50% Vestland Seismic IS 0,00% Sum nettoandeler i andre selskaper

12 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap (1 174) Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l. 0 0 (383) Resultatandel i andre selskap (note 5) 242 (515) 458 (507) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond 0 0 (3 524) 557 Nedskriving av langsiktige aksjer 0 (461) 0 (461) Agio (25) (217) Øvrige finansposter Sum (1 404) 5 755

13 Note 8: Andre anleggsmidler Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (indirekte aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt, og lån til H.C.Axel Melbye NOK (indirekte aksjonær i morselskap og styremedlem i selskapet). Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom for begge lån. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. ytelsesbaserte kollektive pensjonsordning ble avsluttet , og erstattet med en innskuddsbasert ordning uten aktuarmessige beregninger. har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2009: ). (Alt til styreleder). Med bruk av beregningsmessige forutsetninger som nedenfor vist, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtale ved utgangen av året på NOK ( ). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). Konsernet har også forpliktelser på AFP-avtaler beregnet til NOK De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 4,6 % 5,4 % Forventet avkastning 5,4 % 5,7 % Lønnsøkning 4,0 % 4,5 % Regulering av løpende pensjoner 1,3 % 1,4 % Note 10: Likvider hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 41,0, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 2,3. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Totalt ubenyttede trekkrammer er MNOK 134 i konsernet. Bundne bankinnskudd utgjør for NOK , og for Konsernet MNOK 9,6.

14 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (253) (669) For lite (mye) avsatt skatt tidligere år (138) 0 Sum (391) (669) Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (314) Endring midlertidig forskjell Permanente forskjeller Forskjell deltagerlignende selskaper (694) (785) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (3 974) (1 503) Skattepliktig andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag Skattegrunnlag (985) (1 362) Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (6 970) (9 296) Fremførbart skattemessig underskudd (61 407) (10 021) Sum (47 969) Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) A-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) A-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) B-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) B-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) B-aksjer Selskapets egne aksjer B-aksjer HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) C-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) C-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) C-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) C-aksjer Selskapets egne aksjer C-aksjer Sum aksjer (pålydende kr 10 pr aksje) Herav selskapets egne aksjer Utestående aksjer B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. Selskapets egne aksjer i oppstillingen ovenfor er erhvervet i løpet av 2010 for til sammen kr Aksjekjøpene er antatt fordelaktige for våre aksjonærer.

15 Note 13: Egenkapital Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Ervervet egne aksjer (4 708) 0 (5 466) (1 236) Omregningsdiff (1 193) Endringer vedr. tidligere år Minoritets andel ved (salg)/kjøp av ds Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (7 661) (11 263) (7 661) (11 263) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (9 608) (6 967) Endr. minoritet ved kjøp/salg aksjer i ds. 0 0 (63) 562 Sum egenkapital Note 14: Pantstillelser og garantiansvar Av Konsernets bokførte gjeld er MNOK 78,5 sikret ved pant (ekskl. leasingforpliktelser). Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 303 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier og remburserammer. For utgjør beløpene MNOK 29,3 og MNOK 20,6. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 46. Konsernet har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 279. Note 15: Langsiktige lån Av konsernets langsiktige lån forfaller MNOK 3,0 til betaling mer enn 5 år frem i tid, null for selskapet. Note 16: Leasing Konsernet har enkeltstående leasing-kontrakter på biler og entreprenørutstyr. Leasingen anses både som operasjonell og finansiell leasing. Finansielle leasingkontrakter er balanseført. Tilhørende leasingforpliktelse er bokført som langsiktig gjeld, (ubetydelige beløp med forfall mer enn 5 år frem i tid), til sammen MNOK 53,4.

16

17

18 (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Betonmast Anlegg AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Oslo AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Melbye Invest AS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Betonmast Miljøsanering AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Bergen AS (Fjøsangervn. 50 B) PB 6126 Bedriftssenter N-5892 Bergen Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Lindcon AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Østfold AS (Dikeveien 44) PB 37 N-1662 Rolvsøy Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Mika AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Romerike AS Storgaten 10 N-2000 Lillestrøm Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvägen 155 S Kareby Nor Bridge AS Kjøpmannsgata 12 N-7500 Stjørdal Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14 DK-4100 Ringsted Tunnelteknikk AS Sjukenesstranda 47 N-6037 Eidsnes Betonmast AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Byggmester Asle Thorsen AS N-4824 Bjorbekk Toten Bygg og Anlegg AS Indrustriveien 3 N-2850 Lena Byggmester Rotstigen AS Valdresveien 3 N-2815 Gjøvik BMB Horisont AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

Fakta om Melbye Gruppen

Fakta om Melbye Gruppen Årsrapport 2007 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer