Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om HCA Melbye Konsernet. munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje som hovedbeskjeftigelse. I 1913 fikk han også agenturer på el-verksmateriell og elektriske isolasjonsmaterialer. Virksomheten innen det «elektriske området» ble stadig videreutviklet, og er fortsatt i dag en del av fundamentet innen Konsernet. Melbye Konsernet består i dag av de operative selskapsgrupperingene, Melbye Skandinavia og Betonmast. Morselskapet ivaretar eierinteressene i datterselskapene, samt eiendoms- og investeringsvirksomheten. Melbye Skandinavia leverer produkt- og systemløsninger innen områdene Energi og Telekom- munikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Betonmast er utførende entreprenør innenfor bygg- og anleggsmarkedet, og eiendomsutvikler, med ambisjoner om å bli en landsdekkende virksomhet. Konsernet har i 2010 hatt kraftig vekst i driftsinntekter med god lønnsomhet. Totale driftsinntekter for Konsernet i 2010 ble mill. kroner, mot mill. kroner i Antall medarbeidere var ved årsskiftet 390. Hovedkontoret ligger på Skedsmo. Utsiktene for Konsernet er gode. Hovedvirksomhetene har målsetting om fortsatt volumvekst med god lønnsomhet.

3 Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB Fremtidens kabelbaner Melbye Skandinavia Danmark AS Betonmast AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Oslo AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Fiberkabel Byggmester Asle Thorsen AS Toten Bygg og Anlegg AS Byggmester Rotstigen AS TBA Eiendom AS BMB Horisont AS Betonmast Anlegg AS Fullført ombygging og påbygging av Anker Hotell Betonmast Miljøsanering AS Lindcon AS (MNOK) Nor Bridge AS Driftsinntekter Resultat før skatt Tunnelteknikk AS Mika AS , , ,9 852,1 509,2 46,7 80,3 123,1 50,7 31,7 Totalbalanse 798,9 636,8 585,7 405,1 285,8 Egenkapital 242,8 230,7 188,1 130,1 112, Antall medarbeidere

4 HCA Melbye-Konsernet Administrasjonens redegjørelse for 2010 Vår virksomhetsutvikling og vekst har fortsatt gjennom Spesielt har entreprenøraktiviteten vår i Betonmast øket gjennom nyetableringer og oppkjøp innenfor både byggevirksomheten og anleggsvirksomheten. Vi gleder oss også over gode økonomiske resultater i hele Melbye Skandinavia. I samarbeid med eierne har vi øket fokus på den langsiktige strategi for morselskapet HCA Melbye as. Dette er nå direkte eiet av familiemedlemmenes enkelte investeringsselskaper som er: Høye Nord as, Ekebakken Holding as, På Øverste Hylle as og HCA Melbye Holding as. Med vår varierte virksomhet fastslår vi at HCA Melbye as er et investeringsselskap og har formulert vår visjon som vist i nedenstående illustrasjon. Fokus er aktivt eierskap, endringsvilje og langsiktighet. Den konsoliderte omsetning viser god vekst til MNOK med tilfredsstillende lønnsomhet, resultat før skatt ble MNOK 46,7. Melbye Invest as (MI) For bedre å utnytte de investeringsmulighetene vi ser fremover, både gjennom våre eksisterende datterselskaper og på nye områder, vil virksomheten i MI bli overført til HCA Melbye i 2011, og i større grad konsentrert om industrielle investeringer. Melbye Skandinavia as Konsernet har oppnådd en positiv resultatutvikling i Med bidrag fra virksomhetene i alle de tre skandinaviske land, ble resultatmarginen 5,4%, den beste siden nåværende selskapsstruktur ble etablert i Arbeidet med å forsterke organisasjonens kompetanse er videreført og ytterligere fokus er lagt på arbeidet med sourcing. Kjøp av produkter og produktløsninger fra leverandører og samarbeidspartnere i Østen, øker markant. Aktiviteten for å oppnå bedre målstyring av vår organiserte innsats er videreutviklet med en felles plattform for alle tre land. Bedre arbeidsdeling og bruk av ressurser på tvers av aktiviteter i hvert enkelt land, bærer også frukter. Vurderinger av marked og satsningsmuligheter har gitt strategiske beslutninger om betydelig vekst i årene fremover. Betonmast as Strategien for videreutvikling av virksomheten med hovedmålsetting om lønnsom vekst, ligger fast. Med en omsetningsvekst på 26 % fra 2009 til 2010, og en resultatmargin på 3,5 %, føyer 2010 seg inn i rekken av gode år. Som forventet ble konkurransesituasjonen krevende i alle markeder i Dette medførte at det ble fokusert på å skaffe seg oppdrag som ikke var for store eller hadde for lang varighet. Mot slutten av 2010 oppleves bygg og eiendomsmarkedet å ha snudd, og innenfor infrastrukturbygging merkes en betydelig endring ved inngangen til Alle deler av virksomhetene er nå rustet til å ta del i det voksende markedet. Det forventes at trenden mot befolkningsvekst, urbanisering og videreutvikling av infrastrukturen bare vil forsterkes i fremtiden. I 2010 ble Mika AS og Tunnelteknikk AS ervervet, brobyggerselskapet Nor Bridge AS etablert, samt gjort avtale om overtakelse av alle aksjene i Toten Bygg og Anlegg AS. Disse etableringene skal bidra til å styrke kjernevirksomhetene i gruppen. Det er iverksatt arbeider med å restrukturere og tydeliggjøre forretningsområdene i gruppen. Det ene området vil være byggentreprenør og eiendomsutvikling mens det andre vil fokusere mot infrastrukturbygging. Vekstambisjonene innenfor begge disse forretningsområdene er betydelige, og gruppen har ressurser til å gjennomføre vekststrategiene. Utsikter Virksomhetene i Konsernet har høy fokus på utvikling og forbedring på alle plan. Vi fastslår at våre markeder gir muligheter til god, lønnsom vekst. Det tok oss 102 år å nå vår første milliard vi tror at den neste milliard når vi i løpet av tre år!!!

5 Styrets beretning 2010 og HCA Melbye-Konsern Virksomheten består av følgende selskaper:, Gullfoss nr. 2 AB (100%), Melbye Skandinavia AS (konsern) (93%), Melbye Invest AS, (94%), Prost Stabels vei 22 ANS, HCA Melbye Eiendom AS (100%) og Betonmast AS (konsern) (59%). I løpet av året ble det gjort flere oppkjøp og etableringer i Betonmast-konsernet, deriblant overtakelsen av alle aksjene i tunnelentreprenøren Mika AS. Tidligere eier av alle aksjene i selskapet, HCA Melbye Holding AS, ble fisjonert , slik at selskapet nå har fire eiere, ingen med aksjemajoritet. Virksomhetene omfatter markedsføring og salg av materiell, systemer og service til telecom- og energimarkedene, entreprenørtjenester i bygg- og anleggsmarkedet, investerings- og eiendomsvirksomhet. Selskapet har hovedkontor i Skedsmo kommune. Konsernet opererer i hele Norge, har handelsvirksomhet i Sverige og Danmark, og eiendom i Sverige. Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret er av den oppfatning at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskapet Totale driftsinntekter for konsernet ble MNOK 1.368, mot MNOK foregående år. Dette tilsvarer en økning på 19 %. Driftsresultatet ble MNOK 51, mot fjorårets MNOK 72. Dette tilsvarer en driftsresultatgrad på 3,7 %. Inkludert i driftskostnadene er goodwill-avskrivninger på MNOK 4,5 (4,0). Ordinært resultatet før skatt ble MNOK 46,7. For ble driftsinntektene MNOK 6,1 med et overskudd før skatt på MNOK 2,8. Betonmast hadde en omsetningsvekst på hele 25 % fra 2009 til Gode resultater og solid egenkapital gir fundament for ytterligere vekst i et marked i bedring. Årsregnskapet for 2010 viser en omsetning på MNOK og et resultat før skatt på 39 MNOK. Egenkapitalandelen er på 28,2 % (36,4) og konsernets likviditet er meget god. Melbye Skandinavia oppnådde en omsetning på MNOK 254 med et resultat før skatt på MNOK 13,6, opp fra MNOK 8,7 i Melbye Skandinavia investerer kontinuerlig ressurser i utvikling av bedre og nye produkter og systemer for det skandinaviske marked. I denne sammenheng har selskapet to prosjekter som mottar skattefunn-midler. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med noter pr fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved regnskapsårets avslutning. Finansielle forhold Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 384 inkludert trekkrettigheter på MNOK 134. Den finansielle risiko i konsernet er beskjeden. Virksomheten er totalt sett betydelig diversifisert, dessuten har konsernet en meget høy egenkapitalandel og god likviditet. I den daglige driften er både finansiell og driftsmessig risiko ivaretatt gjennom en aktiv holdning til sikring av valuta, en kombinasjon av kort og lang rentebinding på lån, lav risiko på finansielle investeringer og stor grad av solide kunder. I entreprenørvirksomheten stilles byggherregarantier av ikke-offentlige byggherrer. Arbeidsmiljø, organisasjon og ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskap og konsern for å være meget godt. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser for ytterligere å kunne forbedre miljøet på arbeidsplassene. Entreprenørvirksomheten har hatt 4 personskader som har medført sykefravær i For konsernet gir dette en H-verdi på 5,3 (antall skader med fravær pr million arbeidede timer). Selskapenes samlede sykefravær var i 2010 på 4,2 % (3,8 %). Det arbeides aktivt med lederutvikling og aktiviteter for å øke kompetansen i alle selskaper i konsernet. Det stimuleres til best mulig fordeling mellom kjønnene relatert til stillinger og ansvarsomfang, samt å unngå diskriminering på grunn av etnisitet, språk, religion, alder eller funksjonsevne. Konsernet har i 2010 i snitt hatt 350 medarbeidere, herav 14 % kvinner. Ved årsslutt var samlet antall 390. Konsernets drift representerer en miljøbelastning på linje med gjennomsnittet for tilsvarende virksomheter. Handelsvirksomheten arbeider aktivt med miljøspørsmål knyttet til produktene og produsentene de representerer. I entreprenørvirksomheten benyttes rutiner som ivaretar prosjektspesifikke miljøforhold og risiki, i tillegg til myndighetenes krav. Fremtidig utvikling Den globale økonomiske utvikling er positiv, selv om betydelig usikkerhet råder på flere felter. Styret er av den oppfatning at forholdene i Norge og Skandinavia vil være positive for virksomhetene. Melbye Skandinavias og Betonmasts sterke markedsposisjoner gir forventning om god utvikling. Morselskapets finansielle plattform er meget god og gir konsernet en god finansiell handlingsfrihet. Resultatdisponering og egenkapital Styret foreslår at årets resultat på kr disponeres som følger: Til utbytte kr ,- Fra annen egenkapital kr. ( ,-) Til sammen kr ,- Selskapet har etter disponering av årets overskudd, fri egenkapital på MNOK 29. Skedsmo, 28. mars 2011 Hans Melbye (styreleder) Ida Melbye-Larsen H.C. Axel Melbye Bjarne Melbye Solveig Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

6 Resultatregnskap (NOK 1.000) Note: DRIFTSINNTEKTER DRIFTKOSTNADER Vareforbruk og underentreprenører Lønn og sosiale kostnader Andre drifts- og adm.kostnader Ordinære avskrivninger Totale driftskostnader Driftsresultat (2 285) (1 579) FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Andre finansinntekter (kostnader) (1 404) Finansresultat (4 453) Ordinært resultat før skattekostnader (314) Skatt på ordinært resultat (14 516) (23 246) Årsresultat Minoritetsinteresser (19 272) (30 765) DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Konsernbidrag avgitt til morselskap (netto) Utbytte Annen egenkapital (4 425) (10 908) Sum disponeringer Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet

7 Balanse pr (NOK 1.000) Note: EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i datterselskaper Andre anleggsmidler 3,5, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Egenregiprosjekter Investeringer, aksjer Kundefordringer Kortsiktige fordringer på kons.selskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer 12,13 (745) 0 (745) 0 Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til konsernselskap Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Påløpt og betalbar skatt Skyldig skattetrekk, avgifter etc Kortsiktig gjeld til konsernselskap Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1-16 er en integrert del av årsregnskapet. Skedsmo, 28. mars 2010 Hans Melbye (styreleder) H.C. Axel Melbye Solveig Melbye Ida Melbye-Larsen Bjarne Melbye Lars H. Tingulstad (Adm.dir.)

8 Kontantstrømanalyse (NOK 1.000) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad (314) (Betalte skatter)/skatterefusjoner (30 605) (19 662) (Gevinst)/Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Pensjoner diff. utbetaling/kostnad (724) Tilført fra årets virksomhet Endring i lager, debitorer og kreditorer (69) 196 (25 825) (50 295) Endring i andre tidsavgrensingsposter 549 (438) (21 823) Netto likviditetsendring fra virksomheten (637) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investert i datterselskap/endring minoritet (10 000) (54 130) (12 839) Ervervet egne aksjer (4 708) 0 (5 466) (1 236) Investeringer/Salg varige driftsmidler og goodwill (36) (252) (86 360) (62 503) Endring i andre investeringer (5 847) (504) Netto likviditetsendring fra investeringer (2 584) (42 381) ( ) (60 375) Likvider tilført/brukt på finansiering: Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld (7 863) (949) (8 494) (14 627) Utbetalt utbytte 0 0 (6 967) (27 582) Emisjon til minoritetsintr Tilført (utbetalt) konsernbidrag 0 0 (11 263) (2 621) Netto likviditetsendring fra finansiering (3 655) Netto endring i likvider gjennom året (1 771) (296) (58 621) Tilgang likviditet ved oppkjøp Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

9 og Noter til regnskapet for år 2010 (Tall i tabeller i NOK 1.000) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, bortsett fra handelsporteføljen av aksjer som er vurdert etter markedsverdiprinsippet. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Konsolidering består ved årsslutt av med datterselskapene Melbye Skandinavia AS, Betonmast AS, Gullfoss Nr. 2 AB, HCA Melbye Eiendom AS, Melbye Invest AS og disse døtres datterselskap (se note 4). Ved kapitalkonsolideringen er kjøpsverdi-metoden benyttet. Overkurs som representerer goodwill ved kjøp avskrives lineært over 5 år. Overkurs som kan henføres til identifiserte eiendeler, bokføres sammen med disse. Konserninterne transaksjoner og mellomværender er eliminert. Kontantstrømanalyse Anvendt prinsipp for kontantstrøm-oppstillingen er indirekte metode. Kundefordringer Utestående kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tapsavsetninger. Alle kjente tap er kostnadsført i regnskapet. Varelager Varelageret er vurdert etter FIFO-prinsippet, med fradrag for ukurans. Valutaelementet i varebeholdning er fastsatt på transaksjons-tidspunktene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring av utsatt skatt (skattefordel). Utsatt skatt (skattefordel) er beregnet med 28% av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt av skattemessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført innenfor samme skattekonsern. Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med at de leveres. Løpende avregningsmetode med fortjeneste er lagt til grunn ved vurdering av anlegg under utførelse. Ved forventning om tap på enkeltprosjekter, er det gjort avsetning for hele det forventede tap. Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføringen av leieinntekter samsvarer med leieperioden. Opp- eller ned-vurdering av aksjer etter markedsverdiprinsippet, medfører løpende kostnads- eller inntekts-føring. Andel i Prost Stabels vei 22 ANS eier 8/18 av Prost Stabels vei 22 ANS. De øvrige 10/18 er eiet av HCA Melbye Eiendom AS. Eiendomsselskapets resultatposter og balanseverdier er innarbeidet etter bruttometoden. Pensjonsforpliktelser Selskapet og øvrige konsernselskaper har pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav. I tråd med regnskapsstandard er pensjonskostnader vedr. pensjoner over driften og ytelses-baserte ordninger, basert på aktuarmessige beregninger av estimerte forpliktelser ved utgangen av det enkelte regnskapsår.

10 Note 1: Driftsinntekter og virksomhetsområder Elektro-tekniske produkter og systemer Entreprenørvirksomhet Leieinntekter eiendom Andre inntekter Totale driftsinntekter Note 2: Ansatte, personalkostnader og godtgjørelser Gjennomsnitt antall medarbeidere i selskapet var 2 i 2010, i konsernet 350 (2009: 236) Lønn og honorarer Folketrygd Pensjons- og AFP-kostnader Andre pers.kostn./kostn.dekninger Sum Det er i 2010 kostnadsført lønn og beregnet annen godtgjørelse til adm.dir. med til sammen NOK , herav kr i resultatavhengig bonus. Adm.dir. er medlem av selskapets kollektive pensjonsordning. Adm.dir. har oppsigelsestid på 6 mnd, og har krav på lønn i ytterligere 9 mnd dersom selskapet sier opp arbeidsforholdet. Honorar til revisor er i selskapet kostnadsført med NOK , hvorav NOK som konsulenthonorar. Til styrehonorar er kostnadsført NOK Note 3: Aksjer Anleggsmidler: Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Eiet av Nortroll A/S 1) Tigerevent AS Learn By Motion AS Sum Eiet av Melbye Invest AS Bank 2 ASA 26 Eiet i Betonmast konsern Bjertnes Eiendom AS Bjertnestangen AS 26 Nidelvåsen AS Merverdi Nortroll AS 1) 696 Sum aksjer som anleggsmidler konsern ) Eierandel i Nortroll A/S er 20%. I konsernregnskapet ble denne andel tidligere behandlet som tilknyttet selskap. Balanseverdien på NOK er derfor opprettholdt i konsernregnskapet. Kortsiktige aksjer, fond og finansielle instrumenter består av markedsprisede papirer. Ved årsskiftet besto porteføljen av aksjer notert på Oslo Børs (62%), aksjer notert i Danmark (12%), aksjer/fond og derivater notert i USA (24%), og det resterende derivat-produkter notert i Norge. Kostprisen på balanseposten er MNOK.

11 Note 4: Aksjer i datterselskaper Eiet av Aksjekapital Antall aksjer Pålyd. pr. aksje (Kr) Verdi i balansen Gullfoss Nr.2 AB (SEK) HCA Melbye Eiendom AS Melbye Invest AS Melbye Skandinavia AS Betonmast AS , Sum Eiet av andre konsernselskaper Melbye Skandinavia Norge AS Melbye Skandinavia Sverige AB (SEK) Melbye Skandinavia Danmark AS (DKK) Betonmast Anlegg AS Betonmast Miljøsanering AS Lindcon AS Nor Bridge AS Tunnelteknikk AS Betonmast Bygg AS Betonmast Bygg Bergen AS Betonmast Bygg Østfold AS Betonmast Bygg Romerike AS Byggmester Asle Thorsen AS Horisont Holding AS BMB Horisont AS Fontenen Fredrikstad AS Mika AS ,05 HelFle AS Bane Holding AS ,1 Forretnings- Eierandel av Egenkapital Årsresultat adresse utestående Gullfoss Nr. 2 AB (SEK) Kungälv, Sverige 100% HCA Melbye Eiendom AS Skedsmo 100% Melbye Invest AS Skedsmo 94% (4 376) Melbye Skandinavia AS (konsern) Skedsmo 93% Betonmast AS (konsern) Oslo 59% Note 5: Nettoandeler i andre selskaper Eiet av Ansvarskapital Eierandel Resultat bokført Verdi andel Pareefers II KS ,00 % NeoMed Innovation III Ltd ,19 % Sum Eiet av Melbye Invest AS E-Tanker D.I.S. 1,00% Havila PSV IS 0,50% Vestland Seismic IS 0,00% Sum nettoandeler i andre selskaper

12 Note 6: Varige driftsmidler og Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 4-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Goodwill Maskiner, inventar Bygninger Øvrige ikke avskrivtransportmidler o.l. og tomter bare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanse Årets ordinære avskrivninger Akk. avskr. avhendede driftsm Akkumulerte avskr Balanseverdi *) 956 Økonomisk levetid 5 år 3-13 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke *) Herav tomt NOK Note 7: Andre finansielle inntekter og kostnader Aksjeutbytte fra datterselskap Konsernbidrag fra datterselskap Gevinst/(tap) ved avhendelse av datterselskap (1 174) Gevinst/(tap) ved salg av aksjer o.l. 0 0 (383) Resultatandel i andre selskap (note 5) 242 (515) 458 (507) Markedsverdireg. av not. aksjer og fond 0 0 (3 524) 557 Nedskriving av langsiktige aksjer 0 (461) 0 (461) Agio (25) (217) Øvrige finansposter Sum (1 404) 5 755

13 Note 8: Andre anleggsmidler Aksjer (note 3) Andeler i andre selskaper (note 5) Obligasjoner Pensjonsmidler (note 9) Lån til datterselskap Ansvarlig lån til datterselskap Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap 1) Øvrige langsiktige fordringer Sum andre anleggsmidler ) Langsiktig lån til aksjonærer i morselskap NOK til Hans Melbye (indirekte aksjonær i morselskap og styreformann i selskapet), avdragsfritt, og lån til H.C.Axel Melbye NOK (indirekte aksjonær i morselskap og styremedlem i selskapet). Sikkerhet stillet ved pantstillelse av eiendom for begge lån. Note 9: Pensjonsforpliktelser og -midler Anvendt metode for regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene er nærmere beskrevet i innledningen. ytelsesbaserte kollektive pensjonsordning ble avsluttet , og erstattet med en innskuddsbasert ordning uten aktuarmessige beregninger. har foruten den kollektive ordning, årlige pensjons-utbetalinger over driften som siste år beløp seg til NOK (2009: ). (Alt til styreleder). Med bruk av beregningsmessige forutsetninger som nedenfor vist, er nåverdien av forpliktelsene på gjenstående avtale ved utgangen av året på NOK ( ). Konsernet har samlet aktuarberegnet netto pensjonsmidler på ordning dekket i forsikringsselskap, som utgjør NOK ( ). Konsernet har også forpliktelser på AFP-avtaler beregnet til NOK De aktuarmessige forutsetninger for beregningene er som følger: Diskonteringsrente 4,6 % 5,4 % Forventet avkastning 5,4 % 5,7 % Lønnsøkning 4,0 % 4,5 % Regulering av løpende pensjoner 1,3 % 1,4 % Note 10: Likvider hadde ved årsslutt et trekk på konsernkontoen med MNOK 41,0, mens totalt var det et innskudd på kontoen på MNOK 2,3. Innvilget trekkramme er MNOK 13. Totalt ubenyttede trekkrammer er MNOK 134 i konsernet. Bundne bankinnskudd utgjør for NOK , og for Konsernet MNOK 9,6.

14 Note 11: Utsatt skatt Skattekostnad Årets skatter kan spesifiseres slik: Betalbar skatt 0 0 Redusert/(økt) utsatt skattefordel (253) (669) For lite (mye) avsatt skatt tidligere år (138) 0 Sum (391) (669) Grunnlaget for betalbar skatt fremkommer som følger: Resultat før skattekostnad (314) Endring midlertidig forskjell Permanente forskjeller Forskjell deltagerlignende selskaper (694) (785) Aksjesalgsgevinster, utbytte og verdireguleringer (3 974) (1 503) Skattepliktig andel av utbytte og gevinster (3%) Mottatt (avgitt) konsernbidrag Skattegrunnlag (985) (1 362) Midlertidige forskjeller utgjør inkludert akkumulert fremførbart skattemessig underskudd, et negativt beløp på NOK Den derav beregnede utsatte skattefordel på NOK er balanseført som anleggsmiddel. Midlertidige forskjeller ved utgangen av regnskapsåret kan spesifiseres slik: Midlertidige forskjeller, omløpsmidler Midlertidige forskjeller, anleggsmidler (6 970) (9 296) Fremførbart skattemessig underskudd (61 407) (10 021) Sum (47 969) Note 12: Aksjekapital og aksjonærer Aksjonær: Aksjeklasse Antall aksjer Sum pålydende HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) A-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) A-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) A-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) B-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) B-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) B-aksjer Selskapets egne aksjer B-aksjer HCA Melbye Holding AS (kontrollert av styreleder Hans Melbye) C-aksjer Høye Nord AS (kontrollert av styremedlem Ida Melbye-Larsen) C-aksjer På Øverste Hylle AS (kontrollert av styremedlem Axel Melbye) C-aksjer Ekebakken Holding AS (kontrollert av styremedl. Bjarne Melbye) C-aksjer Selskapets egne aksjer C-aksjer Sum aksjer (pålydende kr 10 pr aksje) Herav selskapets egne aksjer Utestående aksjer B-aksjene har ingen stemmerett, C-aksjene gir rett til 0,02 stemmer for hver aksje. Selskapets egne aksjer i oppstillingen ovenfor er erhvervet i løpet av 2010 for til sammen kr Aksjekjøpene er antatt fordelaktige for våre aksjonærer.

15 Note 13: Egenkapital Egenkapital sist år Årets resultat Emisjon i datterselskap Ervervet egne aksjer (4 708) 0 (5 466) (1 236) Omregningsdiff (1 193) Endringer vedr. tidligere år Minoritets andel ved (salg)/kjøp av ds Avsatt til utbytte/konsernbidrag (nto.) (7 661) (11 263) (7 661) (11 263) Utbytte minoritet i datterselskap 0 0 (9 608) (6 967) Endr. minoritet ved kjøp/salg aksjer i ds. 0 0 (63) 562 Sum egenkapital Note 14: Pantstillelser og garantiansvar Av Konsernets bokførte gjeld er MNOK 78,5 sikret ved pant (ekskl. leasingforpliktelser). Bokført verdi av pantsatte eiendeler er MNOK 303 inkludert pantsettelser for entreprenørgarantier og remburserammer. For utgjør beløpene MNOK 29,3 og MNOK 20,6. Pantstillte eiendeler dekker også ubenyttede trekkrettigheter på til sammen MNOK 46. Konsernet har garantiansvar i form av entreprenørgarantier stillt av bank/garantiselskap overfor tredjepart, med MNOK 279. Note 15: Langsiktige lån Av konsernets langsiktige lån forfaller MNOK 3,0 til betaling mer enn 5 år frem i tid, null for selskapet. Note 16: Leasing Konsernet har enkeltstående leasing-kontrakter på biler og entreprenørutstyr. Leasingen anses både som operasjonell og finansiell leasing. Finansielle leasingkontrakter er balanseført. Tilhørende leasingforpliktelse er bokført som langsiktig gjeld, (ubetydelige beløp med forfall mer enn 5 år frem i tid), til sammen MNOK 53,4.

16

17

18 (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Betonmast Anlegg AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Oslo AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Melbye Invest AS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Betonmast Miljøsanering AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Bergen AS (Fjøsangervn. 50 B) PB 6126 Bedriftssenter N-5892 Bergen Prost Stabels vei 22 ANS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Lindcon AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Østfold AS (Dikeveien 44) PB 37 N-1662 Rolvsøy Melbye Skandinavia Norge AS (Prost Stabels vei 22) PB 160 N-2021 Skedsmokorset Mika AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg Romerike AS Storgaten 10 N-2000 Lillestrøm Melbye Skandinavia Sverige AB Prästvägen 155 S Kareby Nor Bridge AS Kjøpmannsgata 12 N-7500 Stjørdal Melbye Skandinavia Danmark AS Jættesvej 14 DK-4100 Ringsted Tunnelteknikk AS Sjukenesstranda 47 N-6037 Eidsnes Betonmast AS (Lilleakerveien 2 B) PB 173 N-0216 Oslo Betonmast Bygg AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo Byggmester Asle Thorsen AS N-4824 Bjorbekk Toten Bygg og Anlegg AS Indrustriveien 3 N-2850 Lena Byggmester Rotstigen AS Valdresveien 3 N-2815 Gjøvik BMB Horisont AS (Schweigaardsgt. 34 E) PB 94 Grønland N-0135 Oslo

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Fakta om HCA Melbye Konsernet. og Telekommunikasjon, med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Årsrapport 2011 Kraftlinje med komposittmaster. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

Fakta om HCA Melbye Konsernet

Fakta om HCA Melbye Konsernet Årsrapport 2009 Ny gangbro sporområde Oslo S Fakta om et Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100 år. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer!

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2012. Kompositten kommer! Med blikk for fremtiden Årsrapport 2012 Kompositten kommer! 100 år i energiforsyningens tjeneste. Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet i mer enn 100-år. Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Fakta om Melbye Konsernet

Fakta om Melbye Konsernet Årsrapport 2008 Nye master i komposittmateriale Fakta om Melbye Konsernet Melbye Konsernet feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur innen blikkemballasje

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS

Med blikk for fremtiden. Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2015 HCA Melbye AS Grunnverdier Melbye Skandinavia AS Profesjonell Jeg holder det jeg lover Jeg er vel forberedt og strukturert Jeg vil gjøre det lett og enkelt for kunden

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS

Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Med blikk for fremtiden Årsrapport 2014 HCA Melbye AS Nydalselva Kraft - et Krafthuset Melbye prosjekt Fiberblåsing for enkel installasjon Fakta om HCA Melbye Konsernet Melbye Konsernet har drevet forretningsvirksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Fakta om Melbye Gruppen

Fakta om Melbye Gruppen Årsrapport 2007 Ombygging av Jernbanetorget Kollektivknutepunkt, Oslo Fakta om Melbye Gruppen Melbye Gruppen feiret i 2007 sitt 100-års jubileum. Selskapet ble startet i 1907 av Axel Melbye med agentur

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer