ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder"

Transkript

1 ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder

2 Årsmelding 2017 F O R U M F O R N A T U R O G F R I L U F T S L I V A G D E R 1 INNLEDNING Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og et talerør i konkrete saker som har felles interesse i organisasjonene. I FNF Agder er 11 organisasjoner tilsluttet, og de representerer tett opp mot natur- og friluftslivsinteresserte medlemmer. De tilsluttede organisasjonene er 4H Norge Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i Vest-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelinga, Skogselskapet i Agder og Sørlandet krets av Norsk Speiderforbund. Hovedmål for arbeidet i FNF Agder i 2017 var følgende; - Fortsette å øke kontakten med kommuner, fylkesmann og fylkeskommuner - Videreutvikle samarbeidet mellom organisasjonene - Følge med og delta i arbeidet med regionale planer innen friluftsliv og miljø - Arbeide for samarbeidsavtale med fylkeskommunene - Påvirke i alle typer plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv - Langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion - Sette saker vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden - Etablere god kontakt med myndighetene - Kompetansebygging i organisasjonene De viktigste sakene som har vært arbeidet med i 2017 er arbeid mot Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland, fornøyelseskjøring med snøscooter, oppheving av vannscooterforskriften, frivillig vern av skogsområder i begge fylker, og aktivitet rundt vannforvaltningsplanene. Det har vært avholdt ett seminar om de regionale vannforvaltningsplanene for de som er tilsluttet FNF Agder som et ledd i kompetanseheving i organisasjonene. Friluftslivets uke ble gjennomført med en rekke aktiviteter i de tilsluttede organisasjonene den første uken i september. FNF Agder arrangerte Natt i naturen og politisk bålsamtale sammen med Barnas Turlag Grimstad, Aust-Agder Turistforening og NJFF Aust-Agder på Groos i Grimstad. Her hadde vi også felles friluftslivsarrangement dagen etterpå med en rekke aktiviteter for store og små. Side 1

3 2 SAKER Viktigste saker Hovatn Aust Vindkraftverk fikk konsesjon av NVE høsten 2016, til tross for at nesten hele planområdet lå innenfor Nasjonalt villreinområde. FNF Agder påklaget konsesjonsvedtaket, og sammen med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) brukte vi mye tid på å forberede klagebefaringen til Olje- og energidepartementet 30.juni. I etterkant av befaringen fikk vi også møte statssekretær Elnar Remi Holmen i OED for å utdype vårt syn i saken. Med på møtet var også Aust-Agder Turistforening, SRN og Villreinnemnda for Setesdalsområdet. OED omgjorde konsesjonsvedtaket januar 2018 av hensyn til villreinen, og alt arbeidet i 2017 nådde heldigvis frem. Foto: Fra møtet med OED i Hovatn Aust-saken. Fra venstre: Jarle Lunde (villreinnemnda), Siri Parmann (NJFF), Dag Fagermyr (Aust-Agder Turistforening), Camilla Moseid (FNF Agder) og Jorunn Vallestad (Naturvernforbundet) I 2017 engasjerte FNF Agder seg også mot motorferdsel i utmark. Vi sendte brev til alle kommuner med oppfordring til å gi høringsuttalelse til forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. Da vannscooterforskriften ble opphevet, så sendte vi nytt brev til kommunene med oppfordring om å lage lokale forskrifter for å være føre var i forhold til konfliktnivå og hensyn til naturmangfold og friluftslivet. I tillegg har vi arbeidet med forslagene til løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i Hægebostad. Det var stortingsvalg høsten 2017, og i FNF Agder arbeidet inn mot stortingskandidatene fra Agder i forbindelse med Friluftslivets uke. Under Natt i naturen-arrangementet hadde vi en politisk bålsamtale der 15 politikere var samlet for å snakke om friluftslivspolitiske spørsmål sammen med organisasjonene i FNF Agder. FNF Agder engasjerte seg også i arbeidet med vannforvaltningsplanene, og sendte brev til kommunene med oppfordring om å sette av midler til vannforvaltningstiltak på budsjettet for Alle foreslåtte tiltak i planene skal være igangsatt i løpet av Side 2

4 Uttalelser Dato Sak Tilsluttet 4H A Agde B r F A A T DNT Sør Liste r Fr Naturver nf. VA sendt Forvaltningsplan for Hovden LVO, 2017 Vidmyr NR og Lislevatn NR x x x x x Oppstartsmelding vern av syv 2017 skogsområder i Aust- og Vest-Agder x x x x Varsel om planarbeid snøscooterløyper i 2017 Hægebostad x x x x Rullering av komunnedelplan for tur- og 2017 skiløyper Bykle x x x x x x x Planprogram kommunedelplan for 2017 friluftsliv Bortelid/ljosland x x x x x x Oppheving av vannscooterforskriften x x x x x x x Innspill til kommuner om revisjon Otra Verneforslag for elleve naturreservater i Aust- og Vest-A x x x x x x x Kommunedelplan for snøscooterløyper i 2017 Hægebostad kommune x x x x NJFF AA NJFF VA NZF Sørlan d Skogsel sk. A Sørl.kret s NSF Møter Det har vært møter mellom FNF Agder og saksbehandlere i Vest-Agder fylkeskommune om en samarbeidsavtale. Koordinator har deltatt på møter med prosjektgruppa for vannområdene Nidelva og Tovdal. Koordinator var i møte med SUSWater for å fortelle om erfaringer i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraft. Koordinator deltok på møte med rådgivende utvalg for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord. Koordinator deltok på møte med Naturvernforbundet i Lyngdal der Nye Veier var invitert for å fortelle om planer om ny trase mellom Mandal og Lyngdal. Representasjon FNF Agder har i 2017 deltatt på følgende kurs og seminarer; - Seminar og årsmøte med FNF Rogaland, Sogndalstrand - Hold Norge Rent-konferansen, Sandnes - Sjøørretseminar, Grimstad - Regional samling om statlig sikring av friluftslivsområder, Lyngdal - Seminar om Allemannsretten med Norsk Friluftsliv, Oslo - DNTs landsmøte, Kristiansand Side 3

5 - Arendalsuka Heiplansamling, Bykle - Miljødirektoratets Friluftslivssamling i Trondheim - DNT-konferansen «Grønnere utsikter», Oslo - Friluftslivsseminar med Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune i Kristiansand - Klimakonferanse på UiA, Kristiansand Koordinator har deltatt på følgende befaringer i 2017; - Hovatn Aust Vindkraftverk; Klagebefaring med OED 30.mai Koordinator har deltatt på begge de sentrale FNF-samlingene. FNF Agder er representert i rådgivende utvalg for verneområdestyret for Flekkefjord Landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen Landskapsvernområde. FNF Agder er også med i rådgivende utvalg for Raet nasjonalpark. Informasjon FNF Agder har vært nevnt i 17 mediaoppslag i løpet av 2017 (vedlegg 1). 30.mai deltok koordinator i radiodebatt sammen med ordfører i Bygland kommune etter befaringen på Hovatn Aust vindkraftverk med Olje- og energi departementet. Debatten var i NRK Sørlandssendingas ettermiddagssending. Informasjonsmateriell om FNF Agder er blitt delt ut på møter og seminarer i gjennom året. I forbindelse med Friluftslivets uke i september ble det satt inn annonser i de største avisene i Agder der vi markedsførte Friluftslivets uke og organisasjonenes aktiviteter denne uken. Her var logoen til FNF med i tillegg til logoen til de tilsluttede organisasjonene og logoen til Friluftslivets uke. Side 4

6 Arrangementer FNF Agder holdt seminar om vannforvaltningsplanene for sine tilsluttede organisasjoner 18.januar. 27 deltakere fra tilsluttede organisasjoner, lokale foreninger og andre fikk vite mer om vannforvaltningsplanene i Agder og tiltakene som er planlagt i denne planperioden. Prioriterte områder som kalking og fremmede arter ble diskutert, og sjøørretprosjektet i Arendal ble presentert. Vannkoordinatorene i vannregion Agder og i SABIMA fikk presentert seg, og til slutt kunne deltakerne komme med innspill til vannkoordinatorene om hvilke tiltak de er opptatt av. Seminaret ble gjennomført med midler fra Miljødirektoratet og SABIMA. Seminaret ble avholdt på Dyreparken hotell, på grensen mellom Aust- og Vest-Agder. I FNF Agder ble Friluftslivets uke gjennomført med en rekke aktiviteter i de forskjellige organisasjonene. Vi bistod de lokale lag og foreninger som ønsket det med hjelp til å få lagt inn sine aktiviteter i kartløsningen. Dette for at de skulle få vært med i trekningen hos Norsk Friluftsliv. I Agder ble det arrangert 39 aktiviteter i løpet av uka, de aller fleste rettet seg mot familier. Alle arrangement ble lagt ut på våre nettsider; Vi opprettet også Friluftslivets uke som et eget arrangement på facebook som ble annonsert der. Her fikk vi 1312 treff. FNF Agder satset på ett Natt i naturen for stortingskandidater og fylkespolitikere 3.september. Dette ble lagt til Groos i Grimstad der Barnas Turlag Grimstad også skulle sove ute. Hele 15 politikere fra både Aust- og Vest-Agder kom. 8 stortingskandidater, 5 fylkespolitikere og 2 kommunepolitikere deltok i bålsamtalen. Aust-Agder Turistforening og NJFF Aust-Agder deltok også, og utfordret politikerne med spørsmål. Dessverre var det få tilhørere til bålsamtalen, noe som nok var skuffende for både oss og politikerne. Både lokal og regional presse hadde fått spesiell invitasjon til å komme, men trakk seg samme kveld slik at vi ikke fikk pressedekning. I etterkant sendte vi en oppsummering og bilder til Agderposten og Grimstad Adressetidende som ble publisert den påfølgende uken. Politikerne som deltok var: Petter Toldnæs (V), Mali Steiro Tronsmoen (SV Vest-Agder), Fredrik Schulze Krogh (SV Aust-Agder), Ingelinn Lossius Skeie (FrP), Oddbjørn Kylland (SV), Svein Harberg (H), Eivind Trædal (Mdg), Kristine Hallingstad (Ap), Tore Askildsen (KrF), Kai Steffen Østensen (Ap), Rune Andre Sørtveit (KrF), Ine Kristine Gundersen (H), Gunn Haga Brekka (H), Esben Moy (Mdg) og Marlene Imre (Mdg). Side 5

7 Totalt var det ca. 70 stykker som deltok på Natt i naturen på Groos. I Friluftslivets uke hadde vi ett felles arrangement som vi valgte å legge til den allerede godt etablerte «Kom deg ut-dagen» til DNT søndag 3.september, med invitasjon til alle tilsluttede organisasjoner om å komme og bidra med egne aktiviteter og informasjonsmateriell. I år ble arrangementet lagt til Groos i Grimstad med Aust-Agder Turistforening som primus motor. Grimstad JFF hadde fiskeaktiviteter på brygga, og Barnas turlag Grimstad hadde natursti, klatrevegg, slakk line og matservering fra bål. Arrangementet varte i fire timer, og ble besøkt av ca 250 personer, flest barnefamilier. Været var skiftende med alt fra sol til kraftige regnbyger, noe som nok gjorde at besøkstallet var noe lavere enn det det pleier å være. Side 6

8 3 ORGANISATORISK Tilsluttede organisasjoner Forum for natur og friluftsliv Agder fikk ingen nye tilslutninger i I løpet av året har 4H vært gjennom en omorganisering, og i Agder har de to fylkesleddene blitt slått sammen til ett. Følgende organisasjoner er nå tilsluttet; - 4H Agder - Agder botaniske forening - Aust-Agder Turistforening - DNT Sør - Lister friluftsråd - Naturvernforbundet Vest-Agder - Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder - Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder - Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen - Skogselskapet i Agder - Sørlandet krets av Norsk speiderforbund Samlet representerer disse organisasjonene er ca medlemmer. Styret Styret i 2017 har bestått av følgende; Leder Olav Schrøder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder Medlemmer Dag N. Fagermyr, Aust-Agder Turistforening Asbjørn Lie, Agder botaniske forening Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet Vest-Agder Solveig Gonsholt/Christian Espegren, Skogselskapet i Agder Varamedlemmer Kari Røysland, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder Per Thomas Skaanes, DNT Sør Det har vært avholdt 6 møter i styret, 3 i Kristiansand og 3 i Arendal. Administrasjon Camilla Moseid er koordinator i forumet i 80 % stilling. I 2017 har koordinator hatt permisjon i perioder for å ta fag i forbindelse med masterstudier. Kontorplass har vært hos DNT Sør i Gyldenløvesgate 2 i Kristiansand, der også fylkessekretæren i NJFF Vest-Agder sitter. Arbeidsgiveransvaret for koordinator ligger hos FNF nasjonalt, og styret i FNF Agder har ansvar for den daglige driften av FNF Agder. Årsmøtet Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Dyreparken hotell 9.februar. Nesten alle de tilsluttede organisasjonene var representert, med unntak av DNT Sør, Lister Friluftsråd og Sørlandets krets av Norsk Speiderforbund. Årsmøtet valgte styre og styreleder og behandlet årsmøtesaker i henhold til vedtekter og styringsdokument. Vi fikk besøk av Maria Fouad fra FNF Nordland som fortalte om samarbeidsprosjektet «Tur- og treningskompis», et kurstilbud rette mot støttekontakter i kommunene om muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet for deres brukere. Side 7

9 4 ØKONOMI FNF Agder har hatt større utgifter enn budsjettert i Grunnen til dette er at det kom flere deltakere på vannseminaret enn forventet. Det var gratis for deltakere fra tilsluttede organisasjoner og deres lokalforeninger. Og dermed ble utgiftene mye større enn den økonomiske støtten vi hadde fått for å holde det. Likviditeten i FNF Agder er per god. Koordinator er ansatt i FNF nasjonalt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret ligger sentralt, og at lønn og sosiale utgifter betales derfra. FNF Agder betaler inn en egenandel til koordinatorlønn på kr til FNF nasjonalt. Selve driften av FNF Agder dekkes av andre midler. I Agder har det ikke vært mulig å få driftsstøtte fra fylkeskommunene. Det har heller ikke vært mulig å få tilstrekkelig med midler gjennom andre tilskuddsordninger. Derfor fikk vi driftstilskudd fra FNF nasjonalt som også dekket egenandelen for koordinators lønn. Noen av koordinators reiseutgifter er blitt dekket fra FNF nasjonalt, som til samlinger for alle koordinatorer. Norsk Friluftsliv gav tilskudd til gjennomføring av Friluftslivets uke. I 2017 fikk vi utbetaling for både 2016 og Regnskapsoversikt for 2017 ligger som vedlegg 2. Side 8