ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder"

Transkript

1 ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder

2 Årsmelding 2017 F O R U M F O R N A T U R O G F R I L U F T S L I V A G D E R 1 INNLEDNING Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Forumet fungerer som en møteplass der saker av felles interesse kan diskuteres, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseheving, og et talerør i konkrete saker som har felles interesse i organisasjonene. I FNF Agder er 11 organisasjoner tilsluttet, og de representerer tett opp mot natur- og friluftslivsinteresserte medlemmer. De tilsluttede organisasjonene er 4H Norge Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i Vest-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelinga, Skogselskapet i Agder og Sørlandet krets av Norsk Speiderforbund. Hovedmål for arbeidet i FNF Agder i 2017 var følgende; - Fortsette å øke kontakten med kommuner, fylkesmann og fylkeskommuner - Videreutvikle samarbeidet mellom organisasjonene - Følge med og delta i arbeidet med regionale planer innen friluftsliv og miljø - Arbeide for samarbeidsavtale med fylkeskommunene - Påvirke i alle typer plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv - Langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion - Sette saker vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden - Etablere god kontakt med myndighetene - Kompetansebygging i organisasjonene De viktigste sakene som har vært arbeidet med i 2017 er arbeid mot Hovatn Aust Vindkraftverk i Bygland, fornøyelseskjøring med snøscooter, oppheving av vannscooterforskriften, frivillig vern av skogsområder i begge fylker, og aktivitet rundt vannforvaltningsplanene. Det har vært avholdt ett seminar om de regionale vannforvaltningsplanene for de som er tilsluttet FNF Agder som et ledd i kompetanseheving i organisasjonene. Friluftslivets uke ble gjennomført med en rekke aktiviteter i de tilsluttede organisasjonene den første uken i september. FNF Agder arrangerte Natt i naturen og politisk bålsamtale sammen med Barnas Turlag Grimstad, Aust-Agder Turistforening og NJFF Aust-Agder på Groos i Grimstad. Her hadde vi også felles friluftslivsarrangement dagen etterpå med en rekke aktiviteter for store og små. Side 1

3 2 SAKER Viktigste saker Hovatn Aust Vindkraftverk fikk konsesjon av NVE høsten 2016, til tross for at nesten hele planområdet lå innenfor Nasjonalt villreinområde. FNF Agder påklaget konsesjonsvedtaket, og sammen med Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) brukte vi mye tid på å forberede klagebefaringen til Olje- og energidepartementet 30.juni. I etterkant av befaringen fikk vi også møte statssekretær Elnar Remi Holmen i OED for å utdype vårt syn i saken. Med på møtet var også Aust-Agder Turistforening, SRN og Villreinnemnda for Setesdalsområdet. OED omgjorde konsesjonsvedtaket januar 2018 av hensyn til villreinen, og alt arbeidet i 2017 nådde heldigvis frem. Foto: Fra møtet med OED i Hovatn Aust-saken. Fra venstre: Jarle Lunde (villreinnemnda), Siri Parmann (NJFF), Dag Fagermyr (Aust-Agder Turistforening), Camilla Moseid (FNF Agder) og Jorunn Vallestad (Naturvernforbundet) I 2017 engasjerte FNF Agder seg også mot motorferdsel i utmark. Vi sendte brev til alle kommuner med oppfordring til å gi høringsuttalelse til forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. Da vannscooterforskriften ble opphevet, så sendte vi nytt brev til kommunene med oppfordring om å lage lokale forskrifter for å være føre var i forhold til konfliktnivå og hensyn til naturmangfold og friluftslivet. I tillegg har vi arbeidet med forslagene til løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter i Hægebostad. Det var stortingsvalg høsten 2017, og i FNF Agder arbeidet inn mot stortingskandidatene fra Agder i forbindelse med Friluftslivets uke. Under Natt i naturen-arrangementet hadde vi en politisk bålsamtale der 15 politikere var samlet for å snakke om friluftslivspolitiske spørsmål sammen med organisasjonene i FNF Agder. FNF Agder engasjerte seg også i arbeidet med vannforvaltningsplanene, og sendte brev til kommunene med oppfordring om å sette av midler til vannforvaltningstiltak på budsjettet for Alle foreslåtte tiltak i planene skal være igangsatt i løpet av Side 2

4 Uttalelser Dato Sak Tilsluttet 4H A Agde B r F A A T DNT Sør Liste r Fr Naturver nf. VA sendt Forvaltningsplan for Hovden LVO, 2017 Vidmyr NR og Lislevatn NR x x x x x Oppstartsmelding vern av syv 2017 skogsområder i Aust- og Vest-Agder x x x x Varsel om planarbeid snøscooterløyper i 2017 Hægebostad x x x x Rullering av komunnedelplan for tur- og 2017 skiløyper Bykle x x x x x x x Planprogram kommunedelplan for 2017 friluftsliv Bortelid/ljosland x x x x x x Oppheving av vannscooterforskriften x x x x x x x Innspill til kommuner om revisjon Otra Verneforslag for elleve naturreservater i Aust- og Vest-A x x x x x x x Kommunedelplan for snøscooterløyper i 2017 Hægebostad kommune x x x x NJFF AA NJFF VA NZF Sørlan d Skogsel sk. A Sørl.kret s NSF Møter Det har vært møter mellom FNF Agder og saksbehandlere i Vest-Agder fylkeskommune om en samarbeidsavtale. Koordinator har deltatt på møter med prosjektgruppa for vannområdene Nidelva og Tovdal. Koordinator var i møte med SUSWater for å fortelle om erfaringer i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraft. Koordinator deltok på møte med rådgivende utvalg for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord. Koordinator deltok på møte med Naturvernforbundet i Lyngdal der Nye Veier var invitert for å fortelle om planer om ny trase mellom Mandal og Lyngdal. Representasjon FNF Agder har i 2017 deltatt på følgende kurs og seminarer; - Seminar og årsmøte med FNF Rogaland, Sogndalstrand - Hold Norge Rent-konferansen, Sandnes - Sjøørretseminar, Grimstad - Regional samling om statlig sikring av friluftslivsområder, Lyngdal - Seminar om Allemannsretten med Norsk Friluftsliv, Oslo - DNTs landsmøte, Kristiansand Side 3

5 - Arendalsuka Heiplansamling, Bykle - Miljødirektoratets Friluftslivssamling i Trondheim - DNT-konferansen «Grønnere utsikter», Oslo - Friluftslivsseminar med Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune i Kristiansand - Klimakonferanse på UiA, Kristiansand Koordinator har deltatt på følgende befaringer i 2017; - Hovatn Aust Vindkraftverk; Klagebefaring med OED 30.mai Koordinator har deltatt på begge de sentrale FNF-samlingene. FNF Agder er representert i rådgivende utvalg for verneområdestyret for Flekkefjord Landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen Landskapsvernområde. FNF Agder er også med i rådgivende utvalg for Raet nasjonalpark. Informasjon FNF Agder har vært nevnt i 17 mediaoppslag i løpet av 2017 (vedlegg 1). 30.mai deltok koordinator i radiodebatt sammen med ordfører i Bygland kommune etter befaringen på Hovatn Aust vindkraftverk med Olje- og energi departementet. Debatten var i NRK Sørlandssendingas ettermiddagssending. Informasjonsmateriell om FNF Agder er blitt delt ut på møter og seminarer i gjennom året. I forbindelse med Friluftslivets uke i september ble det satt inn annonser i de største avisene i Agder der vi markedsførte Friluftslivets uke og organisasjonenes aktiviteter denne uken. Her var logoen til FNF med i tillegg til logoen til de tilsluttede organisasjonene og logoen til Friluftslivets uke. Side 4

6 Arrangementer FNF Agder holdt seminar om vannforvaltningsplanene for sine tilsluttede organisasjoner 18.januar. 27 deltakere fra tilsluttede organisasjoner, lokale foreninger og andre fikk vite mer om vannforvaltningsplanene i Agder og tiltakene som er planlagt i denne planperioden. Prioriterte områder som kalking og fremmede arter ble diskutert, og sjøørretprosjektet i Arendal ble presentert. Vannkoordinatorene i vannregion Agder og i SABIMA fikk presentert seg, og til slutt kunne deltakerne komme med innspill til vannkoordinatorene om hvilke tiltak de er opptatt av. Seminaret ble gjennomført med midler fra Miljødirektoratet og SABIMA. Seminaret ble avholdt på Dyreparken hotell, på grensen mellom Aust- og Vest-Agder. I FNF Agder ble Friluftslivets uke gjennomført med en rekke aktiviteter i de forskjellige organisasjonene. Vi bistod de lokale lag og foreninger som ønsket det med hjelp til å få lagt inn sine aktiviteter i kartløsningen. Dette for at de skulle få vært med i trekningen hos Norsk Friluftsliv. I Agder ble det arrangert 39 aktiviteter i løpet av uka, de aller fleste rettet seg mot familier. Alle arrangement ble lagt ut på våre nettsider; Vi opprettet også Friluftslivets uke som et eget arrangement på facebook som ble annonsert der. Her fikk vi 1312 treff. FNF Agder satset på ett Natt i naturen for stortingskandidater og fylkespolitikere 3.september. Dette ble lagt til Groos i Grimstad der Barnas Turlag Grimstad også skulle sove ute. Hele 15 politikere fra både Aust- og Vest-Agder kom. 8 stortingskandidater, 5 fylkespolitikere og 2 kommunepolitikere deltok i bålsamtalen. Aust-Agder Turistforening og NJFF Aust-Agder deltok også, og utfordret politikerne med spørsmål. Dessverre var det få tilhørere til bålsamtalen, noe som nok var skuffende for både oss og politikerne. Både lokal og regional presse hadde fått spesiell invitasjon til å komme, men trakk seg samme kveld slik at vi ikke fikk pressedekning. I etterkant sendte vi en oppsummering og bilder til Agderposten og Grimstad Adressetidende som ble publisert den påfølgende uken. Politikerne som deltok var: Petter Toldnæs (V), Mali Steiro Tronsmoen (SV Vest-Agder), Fredrik Schulze Krogh (SV Aust-Agder), Ingelinn Lossius Skeie (FrP), Oddbjørn Kylland (SV), Svein Harberg (H), Eivind Trædal (Mdg), Kristine Hallingstad (Ap), Tore Askildsen (KrF), Kai Steffen Østensen (Ap), Rune Andre Sørtveit (KrF), Ine Kristine Gundersen (H), Gunn Haga Brekka (H), Esben Moy (Mdg) og Marlene Imre (Mdg). Side 5

7 Totalt var det ca. 70 stykker som deltok på Natt i naturen på Groos. I Friluftslivets uke hadde vi ett felles arrangement som vi valgte å legge til den allerede godt etablerte «Kom deg ut-dagen» til DNT søndag 3.september, med invitasjon til alle tilsluttede organisasjoner om å komme og bidra med egne aktiviteter og informasjonsmateriell. I år ble arrangementet lagt til Groos i Grimstad med Aust-Agder Turistforening som primus motor. Grimstad JFF hadde fiskeaktiviteter på brygga, og Barnas turlag Grimstad hadde natursti, klatrevegg, slakk line og matservering fra bål. Arrangementet varte i fire timer, og ble besøkt av ca 250 personer, flest barnefamilier. Været var skiftende med alt fra sol til kraftige regnbyger, noe som nok gjorde at besøkstallet var noe lavere enn det det pleier å være. Side 6

8 3 ORGANISATORISK Tilsluttede organisasjoner Forum for natur og friluftsliv Agder fikk ingen nye tilslutninger i I løpet av året har 4H vært gjennom en omorganisering, og i Agder har de to fylkesleddene blitt slått sammen til ett. Følgende organisasjoner er nå tilsluttet; - 4H Agder - Agder botaniske forening - Aust-Agder Turistforening - DNT Sør - Lister friluftsråd - Naturvernforbundet Vest-Agder - Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder - Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder - Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen - Skogselskapet i Agder - Sørlandet krets av Norsk speiderforbund Samlet representerer disse organisasjonene er ca medlemmer. Styret Styret i 2017 har bestått av følgende; Leder Olav Schrøder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder Medlemmer Dag N. Fagermyr, Aust-Agder Turistforening Asbjørn Lie, Agder botaniske forening Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet Vest-Agder Solveig Gonsholt/Christian Espegren, Skogselskapet i Agder Varamedlemmer Kari Røysland, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder Per Thomas Skaanes, DNT Sør Det har vært avholdt 6 møter i styret, 3 i Kristiansand og 3 i Arendal. Administrasjon Camilla Moseid er koordinator i forumet i 80 % stilling. I 2017 har koordinator hatt permisjon i perioder for å ta fag i forbindelse med masterstudier. Kontorplass har vært hos DNT Sør i Gyldenløvesgate 2 i Kristiansand, der også fylkessekretæren i NJFF Vest-Agder sitter. Arbeidsgiveransvaret for koordinator ligger hos FNF nasjonalt, og styret i FNF Agder har ansvar for den daglige driften av FNF Agder. Årsmøtet Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Dyreparken hotell 9.februar. Nesten alle de tilsluttede organisasjonene var representert, med unntak av DNT Sør, Lister Friluftsråd og Sørlandets krets av Norsk Speiderforbund. Årsmøtet valgte styre og styreleder og behandlet årsmøtesaker i henhold til vedtekter og styringsdokument. Vi fikk besøk av Maria Fouad fra FNF Nordland som fortalte om samarbeidsprosjektet «Tur- og treningskompis», et kurstilbud rette mot støttekontakter i kommunene om muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet for deres brukere. Side 7

9 4 ØKONOMI FNF Agder har hatt større utgifter enn budsjettert i Grunnen til dette er at det kom flere deltakere på vannseminaret enn forventet. Det var gratis for deltakere fra tilsluttede organisasjoner og deres lokalforeninger. Og dermed ble utgiftene mye større enn den økonomiske støtten vi hadde fått for å holde det. Likviditeten i FNF Agder er per god. Koordinator er ansatt i FNF nasjonalt. Dette innebærer at arbeidsgiveransvaret ligger sentralt, og at lønn og sosiale utgifter betales derfra. FNF Agder betaler inn en egenandel til koordinatorlønn på kr til FNF nasjonalt. Selve driften av FNF Agder dekkes av andre midler. I Agder har det ikke vært mulig å få driftsstøtte fra fylkeskommunene. Det har heller ikke vært mulig å få tilstrekkelig med midler gjennom andre tilskuddsordninger. Derfor fikk vi driftstilskudd fra FNF nasjonalt som også dekket egenandelen for koordinators lønn. Noen av koordinators reiseutgifter er blitt dekket fra FNF nasjonalt, som til samlinger for alle koordinatorer. Norsk Friluftsliv gav tilskudd til gjennomføring av Friluftslivets uke. I 2017 fikk vi utbetaling for både 2016 og Regnskapsoversikt for 2017 ligger som vedlegg 2. Side 8

ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder

ÅRSMELDING Forum for Natur og Friluftsliv Agder ÅRSMELDING 2018 24.01.19 Forum for Natur og Friluftsliv Agder Årsmelding 2018 F O R U M F O R N A T U R O G F R I L U F T S L I V A G D E R 1 SAMMENDRAG Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder)

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. 08.03.16 Forum for Natur og Friluftsliv Agder

ÅRSMELDING 2015. 08.03.16 Forum for Natur og Friluftsliv Agder ÅRSMELDING 2015 08.03.16 Forum for Natur og Friluftsliv Agder Årsmelding 2015 F O R U M F O R N A T U R O G F R I L U F T S L I V A G D E R 1 INNLEDNING Forum for natur og friluftsliv Agder er et samarbeidsforum

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark Årsmelding 2018

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark Årsmelding 2018 Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark Årsmelding 2018 FNF Telemark Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Telemark er et samarbeidsforum bestående av natur- og friluftslivsorganisasjoner hovedsakelig

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Nord-Trøndelag 1. Innleding FNF sitt arbeid er sterkt rettet mot å hjelpe organisasjonene, uten å bedrive eget politisk arbeid. Vi satser på å ha en administrasjon med høy kompetanse

Detaljer

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene HVA ER (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF har som formål å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Detaljer

Vedtekter for FNF Buskerud

Vedtekter for FNF Buskerud Forum for natur og friluftsliv Vedtekter for FNF Buskerud Org.nr. 912 888 193 Vedtatt 6. mars 2017 1 Navn Navnet på foreningen er Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF Buskerud) 2 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 Suksessfaktorer for FNF Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse Organisasjonsstabilitet og gode rutiner

Detaljer

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)?

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)? HVA ER (FNF)? FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene, en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene og være en del av et felles kompetansenettverk

Detaljer

Årsmelding for FNF Hedmark 2012

Årsmelding for FNF Hedmark 2012 Årsmelding for FNF 2012 1. Innledning - Kort om FNF i : Forum for Natur og Friluftsliv i ble etablert i 2001. FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjonene som utfører aktiviteter

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag

Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag Årsmelding 2012 for Forum for Natur og Friluftsliv -Nord Trøndelag 1. Innledning 1.1 Forum for natur og friluftsliv (FNF) FNF er et samarbeids- og nettverk mellom natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå.

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan ( ) Vestfold:

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan ( ) Vestfold: Godkjent på Årlig Fellesmøte FNF Vestfold 4. mars 2009 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan (2007-2010) Vestfold: Naturfylket Vestfold kjennetegnes av stor variasjon, fra kyst til innland, fra

Detaljer

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra Modell for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 1.1.2007 VEDTATT AV DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF I MØTE 30.11.2006 Formålet med FNF FNF er et samarbeidsforum mellom natur-

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Årsmelding for 2014 1. Innledning Totalt elleve organisasjoner med til sammen 33 000 medlemskap er tilknyttede FNF ST. Hovedoppgaven er å støtte opp bak organisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for FNF Akershus

Vedtekter for FNF Akershus Vedtekter for FNF Vedtatt på årsmøtet 12. mars 2018 1 Navn Navnet på foreningen er Forum for (FNF ). 2 Organisasjonstilhørighet FNF er tilsluttet Forum for (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet

Detaljer

Årsmelding 2013 for FNF Sør-Trøndelag

Årsmelding 2013 for FNF Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 for FNF Sør-Trøndelag 1. Innleding Totalt tolv organisasjoner er tilknyttede FNF ST. Hovedoppgaven er å støtte opp bak organisasjonenes politiske arbeid og bedrive politisk arbeid i de

Detaljer

Vedtekter for FNF Akershus Vedtatt 15. mars 2017

Vedtekter for FNF Akershus Vedtatt 15. mars 2017 Vedtekter for FNF Vedtatt 15. mars 2017 1 Navn Navnet på foreningen er Forum for (FNF ). 2 Organisasjonstilhørighet FNF er tilsluttet Forum for (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet i tråd med det

Detaljer

Årsrapport fra vannregion Agder 2017

Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. Videre er vannregion Agder delt inn 7 vannområder: Sira-Kvina, Lynga, Mandal-Audna,

Detaljer

Vedtekter for FNF Akershus

Vedtekter for FNF Akershus Vedtekter for FNF 1 Navn Navnet på foreningen er Forum for (FNF ). 2 Organisasjonstilhørighet FNF er tilsluttet Forum for (FNF) nasjonalt og skal drive sin virksomhet i tråd med det til enhver tid gjeldende

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE 11.-12. februar 2016 16.00 Presentasjonsrunde 16.30 Nye kommunestyrer og fylkesting, v Henry Tendenes 17.45 Forum for natur og friluftsliv, Morten Dåsnes 18.30 Valgkomiteens

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr Forum for natur og friluftsliv Agder Postboks 101 4662 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 12.08.16 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post: nve@nve.no)

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Mandag 12. mars 2018 kl. 18:00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt landskapsarkitekt Rune Skeie fra Asplan Viak

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften

Arbeidet med vannforskriften Arbeidet med vannforskriften - sett fra natur og friluftsorganisasjonenes side Eivind Høstmark Borge Fylkeskoordinator Forum for Natur og Friluftsliv Troms Miljømila, 21.10.2014 Disposisjon Om FNF Hvorfor

Detaljer

ÅRSMELDING INNLEDNING

ÅRSMELDING INNLEDNING forum for natur og friluftsliv TROMS ÅRSMELDING 2011 1. INNLEDNING Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene i Troms på fylkesnivå. Formålet

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Onsdag 15. mars 2017 kl. 18.00 20:00 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgaten 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt den prisbelønte naturfotografen og forfatteren

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 11. oktober 2017, kl. 16.30 18:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen Fog

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 3.mai 2017, kl. 16.30 18:30 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Tom Fremstad, (OOF),

Detaljer

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene

HVA ER FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene HVA ER (FNF)? FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF har som formål å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Detaljer

b. Hovedmål og tiltak for 2012 Flere av hovedmålene fra 2011 videreføres i Dette gjelder:

b. Hovedmål og tiltak for 2012 Flere av hovedmålene fra 2011 videreføres i Dette gjelder: Årsmelding 2012 1. Innledning a. Hvem og hva er FNF FNF (FNF-R) ble opprettet i 2001 og er et felles interesseforum for organisasjoner som arbeider med natur og friluftsliv. Per utgangen av 2012 representerte

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2013 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014

Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Miljø-og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften Medvirkning Miljømila, Tromsø 21.10.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer Samarbeidsrådet

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Møteprotokoll Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 01.03.2018 kl. 10:00-13.00 Sted: Utv.salen, fylkeshuset Arkivsak: 18/00007 Møteleder: Arild Birkenes Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET MANDAG 25. APRIL KL i TOLLBODGATEN 17

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET MANDAG 25. APRIL KL i TOLLBODGATEN 17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET MANDAG 25. APRIL KL. 18.05 i TOLLBODGATEN 17 NJFF Ulf Langved ikke tilstede OF Anne Sjømæling tilstede 4H Terje V Hylden tilstede TOT Edvar-Ståle Otterstrøm tilstede

Detaljer

ÅRSMELDING forum for natur og friluftsliv. 1. Innleiing

ÅRSMELDING forum for natur og friluftsliv. 1. Innleiing ÅRSMELDING 2011 1. Innleiing Kven er FNF Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i er eit nettverk for mange friluftslivs- og naturvernorganisasjonar i med til saman over 20 000 medlemskap. FNF skal arbeide

Detaljer

Dette er en nedgang på kr mot inntektene i fjor. Underskudd er på kr Ved utgangen av perioden er egenkapitalen kr

Dette er en nedgang på kr mot inntektene i fjor. Underskudd er på kr Ved utgangen av perioden er egenkapitalen kr Forum for natur og friluftsliv i Nordland Årsmelding 2016 ORGANISASJON Generell drift Kontoret har blitt driftet på Fauske av daglig leder i 100 prosent stilling. I tillegg har vi hatt en prosjektleder

Detaljer

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017

Protokoll årsmøte i FNF Akershus 2017 Protokoll årsmøte i FNF 2017 Tid: Mandag 4. mars 2018 kl. 18:00 20:15 Sted: DNT Oslo og Omegns lokaler, Storgata 3, Oslo Foredrag Før selve årsmøtet holdt prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

En avklaring av rollefordeling Fellesmøte avholdes årlig for organisasjoner som er tilsluttet FNF, ved tilslutningserklæring og vedtar følgende:

En avklaring av rollefordeling Fellesmøte avholdes årlig for organisasjoner som er tilsluttet FNF, ved tilslutningserklæring og vedtar følgende: Forum for natur og friluftsliv Buskerud Arbeidsform og rollefordeling i FNF Buskerud FNF Buskerud arbeider etter det til en hver tid gjeldene Styringsdokument for drift av Forum for natur og friluftsliv

Detaljer

Vi er registrert i einingsregisteret og i tillegg frivillighetsregisteret.

Vi er registrert i einingsregisteret og i tillegg frivillighetsregisteret. 1 Vedteke på årsmøtet 13 mars 2017 ÅRSMELDING 2016 1. Innleiing Kven og kva er FNF Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal er eit nettverk for mange friluftslivs- og naturvernorganisasjonar

Detaljer

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AKERSHUS FNF AKERSHUS FNF JOBBER AKTIVT FOR IVARETAKELSE AV NATUR OG MILJØ, OG FOR Å FREMME ET FRILUFTSLIV FOR ALLE Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ORGANISASJON Styrets sammensetning Styret har i denne perioden bestått av leder Steinar Nygaard og styremedlemmene Staffan Dovärn, Wilma Haagaas, Mads

Detaljer

FNF Forum for natur og friluftsliv

FNF Forum for natur og friluftsliv FNF Forum for natur og friluftsliv Nina Frydenlund Fylkeskoordinator FNF Østfold FNF - sammensetning FNF etablert av paraplyorganisasjonene: Friluftslivets fellesorganisasjon FRIFO (NJFF, 4H, DNT) Friluftsrådenes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 Det innkalles herved til møte i styringsgruppen torsdag 31. januar 2011 kl 0830-1030 i FRIFOs lokaler. SAKER: Sak 1. Referat

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I STYRET MANDAG KL TOLLBODGT 17, NSF-KONTOR, TBG

REFERAT FRA MØTE I STYRET MANDAG KL TOLLBODGT 17, NSF-KONTOR, TBG REFERAT FRA MØTE I STYRET MANDAG 10. 10 KL. 18.15 TOLLBODGT 17, NSF-KONTOR, TBG NJFF Ulf Langved ikke tilstede OF Anne Sjømæling tilstede 4H Terje V Hylden ikke tilstede TOT Edvar-Ståle Otterstrøm tilstede

Detaljer

Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Forum for natur og friluftsliv, FNF Samarbeids- nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF Finnmark ivaretas av

Detaljer

Årsmelding 2014 Medlemstall: Styret: Formell representasjon: Møter:

Årsmelding 2014 Medlemstall: Styret: Formell representasjon: Møter: Årsmelding 2014 Medlemstall: Fylket har ca 641 medlemmer mot 620 på samme tid i fjor. Vi fortsetter medlemsøkningen og gleder oss over godt fungerende og solide lokallag i Kristiansand, Søgne, Vennesla,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

STRATEGISK PLAN FOR FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV STRATEGISK PLAN FOR FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV 2019-2023 Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på regionalt nivå. Nasjonalt skal FNF ivareta

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 30. august 2017, kl. 16.30 17.45 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen Fog (Skiforeningen),

Detaljer

ÅRSMELDING forum for natur og friluftsliv. Nordland ORGANISASJON

ÅRSMELDING forum for natur og friluftsliv. Nordland ORGANISASJON forum for natur og friluftsliv Nordland ÅRSMELDING 2013 ORGANISASJON Generell drift Kontoret har blitt driftet fra Storgt. 39 på Fauske, av daglig leder i 100 prosent stilling og prosjektleder for programsatsning

Detaljer

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland Storgt. 39, 8200 Fauske Tlf:

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland Storgt. 39, 8200 Fauske Tlf: forum for natur og friluftsliv Nordland ÅRSMELDING 2009 GENERELL DRIFT: Kontoret har blitt driftet fra Storgt. 39 på Fauske, av daglig leder i 100% stilling. Utover dette har FNF Nordland benyttet noe

Detaljer

Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen

Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen Frivillige organisasjoners medvirkning i vannforvaltningen Vannforvaltningskonferansen 14. oktober 2013 Christian Steel generalsekretær SABIMA christian.steel@sabima.no Regjeringens reiselivsstrategi Ivrige

Detaljer

Bakgrunn. Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet Lansert oktober 08 Oppstart januar 09. Prosjektet skal bidra til å utvikle:

Bakgrunn. Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet Lansert oktober 08 Oppstart januar 09. Prosjektet skal bidra til å utvikle: Satsning i Nordland Bakgrunn Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet Lansert oktober 08 Oppstart januar 09 Prosjektet skal bidra til å utvikle: - Nysgjerrighet og kunnskap om naturen - Bevissthet

Detaljer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill.

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill. : Norges Jeger- og Fiskerforbund, Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk

Detaljer

Årsmelding for FNF Oslo for 2016

Årsmelding for FNF Oslo for 2016 Forum for Natur og Friluftsliv Oslo Årsmelding for FNF Oslo for 2016 Formålet med FNF Oslo Forum for natur og friluftsliv i Oslo (FNF Oslo) skal være et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Årsberetning Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt for 1 år)

Årsberetning Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt for 1 år) Årsberetning 2018 1. Årsmøte 2018 Årsmøte ble avholdt onsdag 04. april 2018 kl 18:00 på Tyholmen Hotell, Arendal. På møtet ble følgende personer valgt til de ulike vervene: Leder: Bjørn Otto Eliassen (valgt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 Sted: Friluftslivets Hus, møterom 3. etasje Tid: Onsdag 24. april kl 13:00 Agenda: 1. Søknad om midler til Friluftslivets Uke 2. Grøntmiljøplanen

Detaljer

Medvirkning. Åsa Renman vannkoordinator

Medvirkning. Åsa Renman vannkoordinator Medvirkning Åsa Renman vannkoordinator aasa.renman@sabima.no Sabima Norsk Friluftsliv Norges Jeger- og Fiskerforbund WWF Norge Den Norske Turistforening Norges Naturvernforbund Medvirkning God støtte for

Detaljer

2017/HE Ung, sprek og aktiv - sluttrapport Norges Parkinsonforbund

2017/HE Ung, sprek og aktiv - sluttrapport Norges Parkinsonforbund 2017/HE2-186748 Ung, sprek og aktiv - sluttrapport Norges Parkinsonforbund 1 Forord Tusen takk til Rune Vethe og Trine Lise Corneliussen som var en del av prosjektgruppen og som bidro stort inn i dette

Detaljer

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland Storgt. 39, 8200 Fauske Tlf:

Forum for Natur og friluftsliv i Nordland Storgt. 39, 8200 Fauske Tlf: forum for natur og friluftsliv Nordland ÅRSMELDING 2012 ORGANISASJON Generell drift Kontoret har blitt driftet fra Storgt. 39 på Fauske, av daglig leder i 100 % stilling og koordinator for arealforvaltningsarbeidet

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Fornybar fremtid. på lag med naturen. Nasjonal ramme er ramme alvor. Litteraturhuset 6. september Vågsøy Foto: Oddvin Lund DNT

Fornybar fremtid. på lag med naturen. Nasjonal ramme er ramme alvor. Litteraturhuset 6. september Vågsøy Foto: Oddvin Lund DNT Fornybar fremtid på lag med naturen Nasjonal ramme er ramme alvor Litteraturhuset 6. september 2018 Vågsøy Foto: Oddvin Lund DNT Grønn omstilling norske veivalg Håvard Haarstad og Grete Rusten [red. ]2018

Detaljer

Strategiplan FNF

Strategiplan FNF Strategiplan FNF 2006-2008 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan (2003-2006) Vestfold: Naturfylket Vestfold spenner fra den vestfoldske skjærgård til Lågens elvelandskap og vidstrakte skogsområder.

Detaljer

Det politiske arbeidet i vannforvaltningen Vannregion Glomma

Det politiske arbeidet i vannforvaltningen Vannregion Glomma Det politiske arbeidet i vannforvaltningen Vannregion Glomma Johan Edvard Grimstad (Sp) Østfold fylkeskommune, Leder av styringsgruppen for Vannregion Glomma Vannregionmyndighet vannregion Glomma Foto:

Detaljer

Anne Cathrine Lyche, FNF Rogaland. Et interessant spørsmål.

Anne Cathrine Lyche, FNF Rogaland. Et interessant spørsmål. 6.3. Forum for natur og friluftsliv (FNF) - effektivt redskap for forsvar av friluftsarealer eller byråkratisk sovepute for organisasjonenes engasjement? Anne Cathrine Lyche, FNF Rogaland Et interessant

Detaljer

Utvalg: Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder Møtested: Flekkerøy Dato: 01.11.2011 Tid: 10:00

Utvalg: Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder Møtested: Flekkerøy Dato: 01.11.2011 Tid: 10:00 VERNEOMRÅDESTYRET FOR OKSØY-RYVINGEN OG FLEKKEFJORD LANDSKAPSVERNOMRÅDER Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder Møtested: Flekkerøy Dato: 01.11.2011

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat for styremøte i FNF Tid: onsdag 31. august 2016, kl. 17:00 19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näsholm

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.10.2014 Møtested: Filmparken AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 JAR Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 23. november 2016, kl. 17.00-19.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa Näsholm

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til planprogram for E39 Lyngdal Vest Sandnes Statlig kommunedelplan

Høringsuttalelse til forslag til planprogram for E39 Lyngdal Vest Sandnes Statlig kommunedelplan FNF Koordinator: Emily Halvorsen +47 468 50 786 rogaland@fnf-nett.no www.fnf-nett.no/rogaland Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger Org.nr. 998 129 028 Statens vegvesen Firmapost-sor@vegvesen.no Stavanger,

Detaljer

ÅRSMELDING 2018 FNF M & R

ÅRSMELDING 2018 FNF M & R 1 ÅRSMELDING 2018 FNF M & R 1. Innleiing Kven og kva er FNF Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Møre og Romsdal er eit nettverk for mange friluftslivs- og naturvernorganisasjonar i Møre og Romsdal med

Detaljer

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK):

«Aktiv nær deg» Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): Prosjektbeskrivelse for samarbeidsprosjekt mellom Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland og Vestvågøy kommune (VVK): «Aktiv nær deg» Innledning Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF Nordland)

Detaljer

Natur- og friluftsinteresser i konsesjonssaker og rammeplan for vindkraft

Natur- og friluftsinteresser i konsesjonssaker og rammeplan for vindkraft Natur- og friluftsinteresser i konsesjonssaker og rammeplan for vindkraft NVE Energidagene Fornebu, 19.oktober 2018 Innledning v/maren Esmark Norges Naturvernforbund Naturvernforbundet Grunnlagt i 1914

Detaljer

Stortingsvalget 2017 Rapport fra Vest Agder SVs valgkamp

Stortingsvalget 2017 Rapport fra Vest Agder SVs valgkamp Stortingsvalget 2017 Rapport fra Vest Agder SVs valgkamp Vedtatt Stortingsliste på nominasjonsmøte 11.02.2017 1. Mali Steiro Tronsmoen, Kristiansand 2. Morgan Salminen, Flekkefjord 3. Marie-Theres Kolnes,

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 20. juni 2018, kl. 15:00 18:15 Sted: Til stede: Gjersjøelva Natur og Kulturpark, Oppegård Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Rigmor Arnkvern (BNF), Hans Christian

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM Forslag pr Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik

KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM Forslag pr Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik KOMMUNEDELPLAN FOR TUR- OG SKILØYPER, BYKLE KOMMUNE PLANPROGRAM 23.11.2016 Forslag pr. 24.11.2016 Vår ref. 2016/13 Foto: Grete Breivik Innhold 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet... 2 2. Innhald og

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat for styremøte i FNF Akershus Tid: onsdag 31. august 2016, kl. 17:00 19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk

Saksnr : Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Hovatn Aust vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.01.15 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Møtested:, Fylkeshuset Dato: 30.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Biologisk Mangfold Klima Samferdsel Miljøfyrtårn sertifisering Tøybleier Følge planprosesser

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 25.04.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsal Øst Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Møteprotokoll 2/17. FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: Navn Funksjon Representerer. FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll 2/17. FØLGENDE MEDLEMMER HADDE MELDT FORFALL: Navn Funksjon Representerer. FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll 2/17 Utvalg: Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord 2/17 Møtested: FLEKKEFJORD, Grand Hotel Dato: 21 mars 2017 Tidspunkt: 09:00 16:00 FØLGENDE FASTE MEDLEMMER MØTTE: Reidar Gausdal

Detaljer

Styringsdokument for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF)

Styringsdokument for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Styringsdokument for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 13.12.17 Vedtatt av FNFs nasjonale styre i møte 13.12.17 2017 side 1 1. Formålet med FNF Nasjonalt skal FNF ivareta arbeidsgiveransvaret

Detaljer

Årsmelding 2017 Bodø eldreråd

Årsmelding 2017 Bodø eldreråd Årsmelding Politisk sekretariat Dato:...03.04.2018 Løpenr.:...25762/2018 Saksnr./vår ref.:...2017/4803 Arkivkode:...033 Årsmelding 2017 Bodø eldreråd Da Bodø eldreråd startet året 2017 hadde vi et mål

Detaljer

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, rådgiver og vannområdekoordinator Foto: Tanja Øverland Hvordan ser organiseringen ut hos dere? Hvordan

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2019.

Innkalling til Årsmøte 2019. Innkalling til Årsmøte 2019. Tid: Onsdag 27 mars 2019 klokken 1200 Sted: Telefonmøte med møtesteder på de enkelte Regionskontorene og møtested for underavdelinger etter avtale Saker til behandling: Sak

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF Tid: onsdag 1.mars 2017, kl. 17.00-19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: I perm.: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), To m Fremstad,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsmelding Innledning

Årsmelding Innledning Årsmelding 2016 Følger format anbefalt i FNF styringsdokument 2016 Oppsummert FNF startet året med et dialogmøte om bruk og vern av Jærstrendene. Allemannsrett, opplevelsesturisme, slitasje og sikkerhet

Detaljer

Slik jobber vi i Troms

Slik jobber vi i Troms Slik jobber vi i Troms FNF samling, 28.04.2016 Hva serveres? Om FNF Troms Historie og utvikling Samarbeid Hvordan vi jobber Målsetninger og eksempler på tiltak To inspirasjonsfilmer Om FNF Troms Opprettet

Detaljer