ønskjer velkommen til kretsting på Scandic Sunnfjord Hotell november 2015 Møtestart laurdag kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ønskjer velkommen til kretsting på Scandic Sunnfjord Hotell 28. - 29. november 2015 Møtestart laurdag kl. 11.00"

Transkript

1 Kretsting Scandic Sunnfjord Hotell Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til kretsting på Scandic Sunnfjord Hotell november 2015 Møtestart laurdag kl Innhald: Invitasjon og program Påmelding fotballkretstinget 2015 Frist Fullmakt-skjema Frist Forslag på kandidatar til kretsstyret Frist Forslag på kandidatar til sektorar Frist Forslag på tingsaker Frist Heidersteikn Frist Forretningsorden Lov og regelverk Ber om at klubbane respekterer fristane! Kretsleiar Robert Endestad ønskjer velkommen til tingsete!

2 Invitasjon Fotballkretstinget 2015 Sogn og Fjordane Fotballkrets har glede av å invitere deg og din klubb til fotballkretsting november, Scandic Sunnfjord Hotell, Førde. SFFK ønskjer å bære tradisjonen vidare og inviterer til tingsete med festleg ramme, godt fagleg innhald og sosialt samvær. Merk særskild at vi laurdagskvelden møtast kl i Festsal (4. etasje) til aperitif Kl er det «Best med ball show» med stryningane Inge Matias og Torstein Tvinnereim. Vi startar julegilde Det vert underhaldning og utdelinga av heidersteikn. Etter maten er det dans i Barthold. Det er sjølvsagt høve for klubbrepresentantar og gjester å ha med familie. SFFK oppmodar klubbane til å melde på deltakarar i tillegg til klubbrepresentantane, t.d personar innan klubben som ein ønskjer å honorere etter mange års innsats som leiar, trenar dommar ol. Klubbar som innstiller personar til heidersteikn, bør ta desse med på kretstinget, slik at dei får vere tilstades under utdelinga. Vi minner også om at det ved meir enn ein representant frå klubb, skal vere minimum ei dame. Sjå representasjonsfordeling lenger bak. Sogn og Fjordane Fotballkrets er sikre på at dette vert ei fin og innhaldsrik helg, så nytt sjansen til å melde Dykk på! Vennleg helsing Robert Endestad Styreleiar Svein Olav Myklebust Dagleg leiar

3 Program for kretstinget: Laurdag: Kl Kl Kl Kl Kretstinget opnar Lunsj tingdelegatar Utdeling av gåver og heidersteikn Tinget held fram Laurdagskvelden: Kl Kl Kl Kl SFFK inviterer til aperitif i Tingsal «Best med ball show» med stryningane Inge Matias og Torstein Tvinnereim. Julegilde i festsal med underhaldning og utdeling av heidersteikn i Festsal Dans i Barthold Søndag: Kl Frukost Kl Fagprogram, NFF hovudprioriteringar Kvalitetsklubb Spelarutvikling Jenter Verdiar Innleiarar og debatt Kl Val av styret Kl Lunsj VEL HEIM!

4 TINGE OPPHALD KRETSTING NAMN Ikkje overnattedagpakke Deler rom / (namn deltakar) Barn alder Fredag - søndag Lørdag - søndag Røykfri rom Julegilde Lunsj søndag Rom Fredag-søndag Merknad Laurdag-søndag Merknad Enkelt 3390,- Inkl. lunsj laur/sønd og julegilde 2055,- Inkl. lunsj laur/sønd julegilde Dobbelt 3390,-/+ledsager 2390,- Inkl. lunsj laur/sønd og julegilde 2055,-/+ledsager 1555,- Inkl. lunsj laur/sønd og julegilde Dagpakke laurdag, ikkje buande: kr 485,- (kaffipauser og lunsj) Julegilde laurdag, ikkje buande: kr. 545,- Ekstralunsj avreisedag, pr person: kr 355,- Barn: 0-4 år kr 250,- pr. døger Barn: 4-15 år i foreldre rom: kr 500,-pr.døger Tillegg: kr. 250 superior rom, de lux rom 400 pr. døger, suite 1000 pr. døger. KLUBBREPRESENTANT: Ja/nei:.. KRETSREPRESENTANT: Ja/nei: Sign. Påmeldinga er bindande og må vere kretsen i hende seinast NB! Namneendring etter må takast opp med hotellet. Send: SFFK, Boks 248, 6852 Sogndal eller på e-post:

5 FULLMAKT - SKJEMA 2015 REPRESENTASJONSFORDELING 1. Representant til og med 3 lag i seriane 2. Representantar 4,5 eller 6 lag i seriane 3. Representantar frå og med 7 lag i seriane Påmelde miniputtlag tel på lik line med andre lag FØLGANDE REPRESENTANTAR HAR FULLMAKT 1 2 VARAMENN/KVINNER KLUBB: Leiar sign. NB! Skjema skal sendast inn i lag med påmeldinga. Endringar i fullmaktene skal sendast skriftleg. Det er kontroll av fullmakter ved oppmøte. Ved meir enn 1 påmeld, skal min. 1 representant vere dame

6 Forslag på kandidatar til kretsstyret På grunn av overgang til to-årige tingperiodar står alle kandidatane på val. Under vil De finne oversikt over kretsstyre, revisor og kontrollkomite. VERV NAMN PÅ VAL ATTVAL Leiar Robert Endestad, Tempo FK Ja Ja Nestleiar Rune Helge Sunde, Eid IL Ja Ja Styret Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK Ja Ja Anne Vedvik, Kaupanger IL Ja Nei Mona Ødegård Standal, Eikefjord IL Ja Ja Oddvar Flataker, Førde IL Ja Nei Revisor Geir Thomas Espe Ja Ja Deloitte Ja Overført NFF Kontrollkom. Ingemund Sægrov, Sandane T og IL Ja Ja Tore Loftheim, Førde IL Ja Ja Rolf Thingvoll, Anga FK Ja Ja Valkomiteen har starta arbeidet sitt, og det er viktig at klubbene engasjerar seg ovanfor valkomiteen. Klubbene står fritt til å kome med forslag på kandidatar, men kandidatane må vere spurt av klubben før forslaget vert sendt valkomiteen. Vi håpar på engasjement frå klubbane, og ønskjer særskild forslag på kvinnelege kandidatar velkomen. Komiteen sine faste medlemmer kan treffast slik: * Leiar: Arve Helle mob , * Medlem: Anne Britt D. Rekdal mob , * Medlem: Frank R. Eldegard mob FORSLAG TIL Ny kretsleiar Ny styremedl. Kontrollkomite Frå klubb: Underskrift:

7 Forslag på kandidatar til sektorar Rett etter tinget vil styret i SFFK starte arbeidet med å fylle opp ulike sektorar med tillitsfolk for perioden SFFK er interessert i å få innspel frå klubbane på dyktige sektormedlemmar som vil delta i vidare utvikling av fotballen i fylket. Sektorinformasjon og oppbygging er pr. dags dato: SEKTOR ANLEGG - 1 styremedlem med leiaransvar, 3 medlemmar. Arbeidet går på banevedlikehald, anleggsplan, kurs og fagleg hjelp til klubbane. SEKTOR ARRANGEMENT OG FAIR PLAY - 1 styremedlem med leiaransvar, 6 medlemmar. Årlege tiltak og prosjekt. Til dømes innan fair play, arrangement og stadionutvikling. SEKTOR KLUBBUTVIKLING - 1 styremedlem med leiaransvar, 8 korpsmedlemmar. Klubbutvikling, kvalitetsklubb, utdanning og instruktørkorps. SEKTOR DOMMAR - 1 styremedlem med leiaransvar, 3 korpsmedlemmar. Rekruttering og skulering av dommarar. SEKTOR SPELARUTVIKLING - 1 styremedlem med leiaransvar, 6 korpsmedlemar. Arbeidet er fagleg og retta mot ulike arrangement og utviklingstiltak innan spelarutv. Eg ønskjer å vere med i følgjande sektor: SEKTOR KRYSS AV SEKTOR ANLEGG SEKTOR ARRANGEMENT OG FAIR PLAY SEKTOR KLUBBUTVIKLING SEKTOR SPELARUTVIKLING SEKTOR DOMMAR PRAKSIS/BAKGRUNN: (Skisser kort nokre stikkord, eller legg ved dokumentasjon) Klubb: Namn:

8 Heidersteikn 2015 (Statuttar i eige skriv) UTDELING ETTER LUNSJ LAURDAG, KL a) Tullen prisen, innstilling frå spelarutviklar til styret. b) Årets unge dommar, innstilling frå dommarkomite til styret. c) Årets dommarklubb, innstilling frå dommarkomite til styret. d) Årets dugleiksmerkeprisar, innsend frå klubb innan frist e) Beste Tine Fotballskule 2015, kåring av kretsstyret f) Premiar til KM vinnarar og sonemeistrar UTDELING JULEGILDE LAURDAG KVELD, CA a) Fair Play pris 2015, ein av vinnarane frå mai, juni, august eller september. b) Firdastjerna, Avisa Firda c) Årets arrangementsklubb, 4. div. menn og 3. div. damer. d) Årets dommar, innstilling frå dommarkomite til styret. e) Årets unge leiar, innstilling frå klubb jmf frist f) Årets leiar, innstilling frå klubb jmf frist g) Blå diplom, innstilling frå klubb til Heidersteiknkomite jmf frist h) Grønt merke, innstilling frå klubb/krets til Heidersteiknkomite jmf frist i) Gullmerke, innstilling frå kretstyret til Heidersteiknkomite jmf frist j) Honorært leiarstipend, innstilling frå klubb jmf frist k) Kjosen prisen (Eldsjelprisen), innstilling frå klubb til Heidersteiknkomite jmf frist KRAV Klubbane må innstille fortjente kandidatar innan frist. Det er vanleg med dokumentasjon og enkel CV over arbeidet som er gjort. Det er naturleg at klubbar dekker tinget/festmiddag på innstilt kandidat, slik vedkommande får tildelt utmerkinga personleg.

9 Forslag til tingsaker Forslag til saker som klubbane ynskjer å få handsama på tinget i -2015, skal vere kretskontoret i hende seinast 20. oktober. Forslaga skal vere motiverte, grunngjevne og førebudde etter beste evne. (Sjå tidlegare årsmeldingar) Viser til NFF lov, kap. 7, 7-5, pkt 2. " Forslag som ønskes behandlet må være sendt kretsstyret senest 4 veker før tinget. Poststemplets dato er avgjørende. Forslag som mangler motivering ved innsendelsen, kan ikke tas opp til behandling." SFFK ber om at de gjev dykk tid med å forme forslaga, ideskisser til forslag vert ikkje handsama. Forretningsorden 1. Kvar representant kan i ei sak berre ha 3 innlegg. Hovudinnlegget må maksimalt vare i 3 min. Dei eventuelle påfølgjande (2 innlegg) må ikkje overstige 1 min. (Replikkar er unnateke) 2. Når sluttstrek for debatt er sett, kan representantane berre be om ordet: "til dagsorden". Berre dei saker som er tatt inn på den godkjende saklista til tinget kan handsamast. Endringsframlegg til innkomne saker/eller i tilknyting til dei innkomne saker, må umiddelbart leverast skriftleg til dirigenten/styrebordet. (Dersom dette ikkje er gjort innan rimeleg tid kan dirigenten avvise eventuelle munnleg framstilte endringsframlegg.) 4. Dersom ikkje dirigenten (p.g.a. fleire forslag el. likn.) finn det formålstenleg å nytte ein annan avstemmingsmetode vil forslaget først bli stemt over ved at "dei som er for forslaget held seg roleg; dei andre viser stemmeteikn". Deretter vert det kontra-avrøysting.

10 Lovverk for kretsar og kretsting Kretsene 7-1 Opprettelse av kretser (1) Forbundsstyret oppretter fotballkretser som består av de klubber som holder til innenfor kretsens område og som er tilsluttet forbundet. (2) Forbundsstyret har rett til å endre grensene for kretsene eller treffe beslutning om sammenslåing. De berørte kretser skal ha anledning til å uttale seg før vedtak om endring fattes. 7-2 Kretstinget (1) Kretsens høyeste organ er kretstinget. (2) Ordinært kretsting holdes enten hvert år eller annet hvert år, etter avgjørelse av kretstinget. (3) Kretstinget innkalles minst seks uker før det skal holdes. (4) Dagsorden med beretninger, revidert regnskap og innkomne forslag må være sendt ut til organisasjonsledd og tillitsvalgte senest to uker før kretstinget. 7-3 Representasjon på kretstinget - stemmerett {5} (1) På kretstinget har representanter fra klubbene tale-, forslags- og stemmerett. Representantene må ha vært medlem av klubben i minst 1 måned. (2) Kretstinget fastsetter bestemmelser for hvor mange representanter klubbene kan ha. Hvis en klubb skal ha mer enn én representant, må begge kjønn være representert. Representasjonen skal baseres på antall lag som fullførte sist avsluttede sesong. En klubb skal alltid kunne ha én representant på kretstinget. (3) For å være representert på kretstinget må en klubb ha vært medlem av forbundet i minst ett år og ha oppfylt sine medlemsforpliktelser overfor kretsen. {5} Begrensningene i 9-2 (2) gjelder i tillegg til representasjonsreglene i dette kapittel. 7-4 Representasjon på kretstinget - tale- og forslagsrett (1) Kretsstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett i alle saker. (2) Medlemmer av kretsens komiteer og utvalg har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (3) De av forbundets ansatte som arbeider for kretsen og de ansatte i klubbene i kretsen kan hver velge en av sine ansatte som representant med forslags- og talerett. Kretsens daglige leder kan ikke velges som representant for de ansatte. (4) Kretsens lokale avdelinger av de sammenslutninger som er godkjent av forbundsstyret, jf. 4-3 bokstav h, kan hver stille med én representant med talerett. (5) Kretsens daglige leder har talerett på kretstinget. (6) Forbundsstyret kan møte med én representant med talerett. (7) Revisor har talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

11 7-5 Kretstingets oppgaver (1) Kretstinget skal behandle følgende saker: a) Godkjennelse av representantenes fullmakter. b) Vedtakelse av forretningsorden. c) Godkjennelse av innkalling d) Vedtakelse av sakslisten. e) Valg av dirigent og sekretær f) Valg av to desisorer til sammen med kretsstyret godkjenner og undertegner kretstingets protokoll. g) Kretsstyrets beretning for tingperioden. h) De avsluttede og reviderte regnskaper for kretsen. i) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd. j) Forslag om endringer av kretsens reglementer k) Andre innkomne forslag l) Forslag til kontingenter og avgifter m) Forslag til budsjett. n) Valg etter 7-7 av kretsstyre, kontrollkomité, valgkomité og representanter til idrettskretsens ting. o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskaper og fastsette revisors honorar. (2) Forslag etter første ledd bokstavene i til o kan fremmes av kretsstyret, klubber og kretsens komiteer. Forslag som ønskes behandlet må være innsendt med motivering senest fire uker før kretstinget. Andre forslag enn dem nevnt i bokstav j kan behandles selv om fristen i annen setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det. Om forslag skal behandles til tross for at fristen ikke er overholdt, avgjøres under vedtakelsen av sakslisten, jf. (1) bokstav d. (3) Under en sak som behandles, kan andre forslag enn dem som er sendt inn på forhånd tas til behandling uavhengig av tidsfristen i (2) annen setning. Slike forslag må gjelde samme sak. 7-6 Ledelse av kretstingets forhandlinger. Protokoll. (1) Kretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigenten eller sekretæren behøver å være valgte representanter. (2) Det skal føres protokoll over kretstingets forhandlinger. Kretsstyret sender utskrift av protokollen fra kretstinget til forbundsstyret og klubber senest 4 uker etter kretstinget. 7-7 Valg av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité (1) Valg av kretsstyre, kontrollkomité og valgkomité gjelder for to år. (2) I kretser med ettårige tingperioder, velges det ene året leder og halvparten av medlemmene og varamedlemmene i kretsstyret, samt ett medlem og ett varamedlem avkontrollkomiteen og to medlemmer og ett varamedlem av valgkomiteen. Hvis kretsstyrets har et ulikt antall medlemmer eller varamedlemmer, rundes antallet opp dette året. Det andre året velges nestleder og de resterende medlemmer og varamedlemmer av kretsstyret,

12 samt ett medlem og ett varamedlem av kontrollkomiteen og et medlem og ett varamedlem av valgkomiteen. 7-8 Ekstraordinært kretsting (1) Ekstraordinært kretsting holdes når kretsstyret, forbundsstyret, idrettsstyret eller minst 1/3 av klubbene etter styrebeslutning sender inn skriftlig krav om det. Innkalling foretas av kretsstyret med minst to ukers varsel. (2) Ekstraordinært ting kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen 7-9 Kretsstyret (1) Kretsstyret skal ha leder, nestleder og minst tre styremedlemmer. Alle velges av kretstinget. I tillegg kan velges inntil tre varamedlemmer. Styremøter holdes når leder eller minst tre av styrets medlemmer krever det. Styret kan oppnevne arbeidsutvalg bestående av leder og to styremedlemmer. Styret utarbeider retningslinjer for arbeidsutvalget. (2) Kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet, og skal herunder: a) Iverksette kretstingets vedtak b) Iverksette de vedtak av forbundstinget eller forbundsstyret som er rettet mot kretsen c) Forvalte kretsens midler. d) Forestå kretsens administrasjon, utarbeide plan for og lede gjennomføringen av kretsens aktiviteter e) Avgi innstilling til forbundsstyret om ansettelser i kretsen. g) Oppnevne komiteer og utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse. h) Påse at lover og reglementer overholdes. i) Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for kretstinget. (3) Kretsstyret forestår den dømmende virksomhet som er tillagt kretsen etter sanksjonsreglementet, kampreglementets og kortreglementet. (4) Kretsstyret representerer kretsen utad. (5) Kretsstyret kan delegere sin myndighet etter (2) og (3) til kretsens daglige leder eller særskilt oppnevnte utvalg eller komiteer Daglig leder (1) Daglig leder er leder for kretsens sekretariat. Daglig leder er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen kretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av kretsstyret eller forbundsstyret. Daglig leder skal sørge for at kretsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende

13 måte. For øvrig arbeider daglig leder etter instruks utarbeidet av forbundsstyret. (2) Kretsstyret eller forbundsstyret kan kreve at daglig leder gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker. (3) Daglig leder har talerett på kretstinget, og har tale- og forslagsrett i kretsstyret og kretsens komiteer og utvalg. (4) Dersom ikke annet er bestemt utpeker daglig leder selv sin stedfortreder Kontrollkomité {6} (1) Kontrollkomiteen består av to medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. (2) Kontrollkomiteen skal føre kontroll med kretsens regnskaper, påse at regnskapsførselen er ordentlig og at disposisjonene er i overensstemmelse med kretstingets vedtak, lov og reglementer. {6} Se for øvrig NIFs lov 2-18 om kontrollkomiteens kompetanse, oppgaver og plikter Valgkomité (1) Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av kretstinget. Kretstinget skal også velge første og annet varamedlem. (2) Valgkomiteen fremmer forslag til alle tillitsvalgte som skal velges av kretstinget, unntatt valgkomiteen. I sin innstilling skal valgkomiteen legge vekt på at organene får nødvendig kompetanse og kontinuitet. Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer som tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling sendes klubbene sammen med sakspapirene til kretstinget. (3) Innstilling på medlemmer til valgkomiteen fremmes av kretsstyret.

14

Invitasjon kretsting. NFF Sogn og Fjordane

Invitasjon kretsting. NFF Sogn og Fjordane Invitasjon kretsting NFF Sogn og Fjordane 25.-26.11.2017 Innhald Fristar Invitasjon og program Påmelding fotballkretstinget 2017 Frist 13.11 Fullmakt-skjema Frist 13.11 Forslag på kandidatar til kretsstyret

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets

Vedtekter. NBF Vest-Agder Bridgekrets Vedtekter NBF Vest-Agder Bridgekrets (Følgende vedtekter, basert på de nye standardvedtektene for kretsene, ble vedtatt av Kretstinget 2. mai 1999. Tilbakemelding fra Norsk Bridgeforbund mangler.) (I vedtektene

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Tid : Mars 2017 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : Mars 2017 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Alexandra Hotell, Loen tlf. 57 87 50 33 E-post:

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer