M 5110 / M 7110 / M 5230 / M /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620"

Transkript

1 NO M 5110 / M 7110 / M 5230 / M / V1/0314

2

3 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell informasjon Informasjon angående denne bruksanvisningen Tegnforklaring Ansvar og garanti Beskyttelse av kopirettighetene Samsvarserklæring Sikkerhet Generell informasjon Sikkerhetsregler for bruk av apparatet Bruksområder Transport, emballering og lagring Kontroll ved mottakelse Emballasje Mellomlagring Tekniske data Beskrivelse Tekniske spesifikasjoner Installasjon og bruk Sikkerhetsregler Installasjon og tilkobling Bruk Rengjøring og vedlikehold Sikkerhetsregler Rengjøring Sikkerhetsregler for vedlikehold Mulige problemer Avfallshåndtering Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Service-Hotline: Germany Fax: +49 (0) (14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz) - 1 -

4 1. Generell informasjon 1.1 Informasjon angående denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder informasjon angående installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet og skal benyttes som oppslagsverk når man har behov for slik informasjon eller nye personer skal settes til å bruke apparatet. Forutsatt at man følger sikkerhetsreglene og reglene for bruk, som finnes i denne manualen, oppnår man sikker og korrekt bruk av apparatet. I tillegg til informasjonen i denne bruksanvisningen må man rette seg etter gjeldende bestemmelser vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) og andre gjeldende generelle sikkerhetsbestemmelser. Bruksanvisningen utgjør en del av produktet og skal derfor oppbevares lett tilgjengelig for enhver som skal utføre installasjon, bruk, vedlikehold og rengjøring av apparatet. 1.2 Tegnforklaring I denne manualen benyttes symboler for å gjøre spesielt oppmerksom på viktige sikkerhetsregler og råd vedrørende apparatet. instruksjonene skal følges omhyggelig for å unngå faren for ulykker, personskader eller skader på eiendom. Dette symbolet høydepunkter farer, som kan føre til skader. Følg instruksjonene nøye og forsetter med særlig oppmerksomhet i disse tilfellene. ADVARSEL! Dette symbolet gjør oppmerksom på farer, som kan føre til skader. Vennligst følg instruksjonene nøye og vær spesielt oppmerksom i slike tilfeller. ADVARSEL! Elektrisk fare! Dette symbolet gjør oppmerksom på elektriske farer. Dersom du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, risikerer du å bli påført skade eller død. VIKTIG! Dette symbolet gjør deg oppmerksom på instruksjoner, som skal følges for å unngå fare for skade, feilfunksjonering og/eller skader på apparatet. ANVISNING! Dette symbolet gjør deg oppmerksom på råd og informasjon, som skal følges for å oppnå en effektig og problemfri bruk av apparatet. ADVARSEL! Varm overflate! Dette symbolet gjør oppmerksom på at deler av apparatet blir varme når det er i bruk. Ignorering av denne advarselen kan resultere i forbrenning! - 2 -

5 ADVARSEL! Varm væske i beholderen! Dersom beholdere inneholder væske eller saft som dannes under tilberedning av matvarer, må ingen høyere hylle benyttes enn at den som betjener apparatet kan se ned i beholderen som er satt inn. 1.3 Ansvar og garanti Alle informasjoner og instruksjoner i denne håndboken har utgangspunkt i standard sikkerhetsforkrifter, dagens nivåer på ingeniørkunst samt kompetanse og erfaring vi har utviklet gjennom årene. Bruksanvisningen er oversatt med nødvendig aktsomhet og oppmerksomhet. Men vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle oversettelsesfeil. Den tyske versjonen av denne bruksanvisningen er definitiv. Dersom leveransen består av en spesiell modell, kan det faktiske omfanget av leveransen avvike fra beskrivelser og illustrasjoner i denne bruksanvisningen. Dette er også tilfelle for spesielle pålegg eller når apparatet er blitt endret i tråd med ny teknologi. ANVISNING! Før man setter i gang hver aktiviterer knyttet til redskapet, særlig før dets oppstart, bør man lese nøye denne bruksanvisningen! Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som følge av: - svikt i overholdelse anvisninger iht. drift og rengjøring; - bruk i strid med dets formål; - endringer innført av brukeren; - anvendelse av uautoriserte deler. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer for å rette redskapets bruksegenskaper og dens forbedring. 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene Bruksanvisningen, inkludert eventuelle tekster, tegninger, bilder eller andre illustrasjoner er kopibeskyttet. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres eller brukes i noen form, eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra produsenten. Enhver person som foretar uautorisert handling i forhold til denne publikasjonen skal være ansvarlig overfor krav om erstatning. Alle rettigheter reservert. ANVISNING! Innholdet, tekster, tegninger, bilder og enhver annen illustrasjon er kopibeskyttet og gjenstand for andre beskyttende rettigheter. Enhver person som rettsstridig bruker denne publikasjonen er ansvarlig for straffeforfølgelse - 3 -

6 1.5 Samsvarserklæring Apparatet samsvarer med gjeldende bestemmelser og direktiver i EU. Vi bekrefter dette i en egen samsvarserklæring. Om ønskelig, sender vi deg gjerne innholdet i samsvarserklæringen. 2. Sikkerhet Dette avsnittet gir en oversikt over alle viktige sikkerhetsaspekter. I tillegg, gir hvert kapittel nøyaktige sikkerhetsråd for forebygging av farene som er markert ved bruk av ovennevnte symboler. Videre bør man være oppmerksom alle piktogrammer, markører og etiketter på enheten, som må holdes i en permanent tilstand av lesbarhet. Ved å følge alle de viktige sikkerhetsråd får du en optimal beskyttelse mot alle farer samt garanti for en sikker og problemfri drift. 2.1 Generell informasjon Denne enheten er utformet i samsvar med de teknologiske standarder som gjelder på tidspunktet for produksjon. Imidlertid kan enheten utgjøre en fare dersom den håndteres feilaktig og uriktig. Å være klar over innholdet i bruksanvisningen samt unngå feil og dermed betjene denne enheten trygt og på en feilfri måte er veldig viktig for å beskytte seg fra farer. For å unngå farer og til å sikre optimal effektivitet, kan ingen modifikasjoner eller endringer på enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, foretas. Denne enheten skal bare brukes i teknisk god og sikker tilstand. 2.2 Sikkerhetsregler for bruk av apparatet Spesifikasjonene om industriell sikkerhet er basert på forskrift i EU som gjelder på tidspunktet for produksjon av enheten. Hvis enheten brukes kommersielt, er brukeren forpliktet til å påse at disse industrielle sikkerhetstiltak samsvarer med staten i regler og forskrifter som gjelder på det aktuelle tidspunktet for hele perioden for bruk av enheten og til å overholde de nye spesifikasjonene. Utenfor EU, må industriell sikkerhet som gjelder på det sted for installasjon av enheten og regionale territorielle bestemmelsene overholdes. Foruten industriell sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen, den generelle sikkerhet og forebyggelse av forskrifter samt miljøbestemmelser som gjelder for området anvendelse av enheten, må følges og etterleves

7 VIKTIG! o Ta vare på denne bruksansivningen. Når redskapet er videresendt til en tredjepart, bør man også levere denne håndboken. o Alle personer som bruker redskapet må ta hensyn til de anbefalinger og retningslinjer som finnes i denne håndboken. o Redskapet må kun brukes innendørs. 2.3 Bruksområder VIKTIG! Apparatet er beregnet på profesjonell bruk og må utelukkende betjenes av kvalifisert personell på spisesteder. Sikker bruk kan bare garanteres når apparatet brukes som tiltenkt. Enhver teknisk endring, sammenmontering og vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Kombidampovnen er utelukkende beregnet på tilbereding av visse typer matretter. VIKTIG! Korrekt bruk av apparatet fremgår av denne bruksanvisningen. Enhver annen bruk er forbudt. Produsenten og/eller autoriserte samarbeidspartnere fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller tap som skyldes feil bruk av apparatet. Brukeren er alene ansvarlig for eventuelle tap eller skader

8 3. Transport, emballering og lagring 3.1 Kontroll ved mottakelse Ved mottakelse av varen må man omgående kontrollere forsendelsen for eventuelle transportskader. Dersom forsendelsen viser tegn på transportskade skal man ikke akseptere leveransen eller akseptere leveransen med nødvendig reservasjon. Noter registrerte skader på transportørens fraktbrev ved levering. Send en skriftlig reklamasjon til transportøren. Skjulte skader skal reklameres omgående etter registrering, ettersom klager bare kan fremsettes innen den fastsatte tiden. 3.2 Emballasje Vennligst ta vare på den originale emballasjen ettersom den kan være nyttig for eventuell senere mellomlagring, oppbevaring eller dersom apparatet må sendes til et verksted for å utføre reparasjon. Ytre og indre emballasje skal fjernes fullstendig fra apparatet før installasjon foretas. ANVISNING! Dersom du ønsker å kaste emballasjen, må du utføre dette i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Materialer som kan gjenvinnes, kildesorteres og sendes til resirkulering 3.3 Mellomlagring Oppbevar pakningen lukket inntil installasjon skal foretas og sørg for at lagringen skjer i henhold til informasjonen som er trykket på kartongen. Pakningen skal lagres på følgende måte: - Må ikke lagres utendørs. - Hold den tørr og fri for støv. - Ikke utsett den for aggressive stoffer. - Ikke utsett den for direkte sollys. - Unngå mekaniske støt og vibrasjoner. - Ved mellomlagring ut over 3 måneder, må tilstanden på emballasjen kontrolleres regelmessig. Om nødvendig må den skiftes

9 4. Tekniske data 4.1 Beskrivelse Nikkelkromstål 18/10 Betjenes med vriknapper Maks. kapasitet: 10 GN-beholdere 1/1 eller bakebrett 600 x 400 mm Tilberedningsfunksjoner: varmluft, dampkoking, kombidampkoking (varmluft / damp) Viften går i begge retninger og sørger for optimal varmesirkulasjon. To viftehastigheter Fukting med direkte sprøyting Justerbart damavtrekk Ovnsrombelysning Praktiske tverrgående skinner for GN-beholdere (ovn for 5 x 2/3 med langsgående skinner) LED-indikator for innvendig mat-temperatur. Klar for montering av et mat-termometer Klar for montering av en håndsprøyter Dobbel glassdør, den innvendige døren kan lett åpnes for rengjøring Uttrekkbare skinner Sikkerhetsenheter Apparatet er utstyrt med følgende sikkerhets- og beskyttelsesenheter: Sikkerhetstermostat i ovnsrommet: når temperaturen i ovnsrommet oppnår 350 C, avbryter termostaten strømforsyning til apparatets varmeelementer. VIKTIG! Enheten må kun tilbakestilles av kvalifisert teknisk personell, siden det er nødvendig å gjennomføre videre kontroll. En døråpner slår av ovnen når døren åpnes: varmeelementene og viftene stopper

10 4.2 Tekniske spesifikasjoner Produkt Elektrisk kombidampovn Modell: M 5110 M 7110 Varenr: Kapasitet: 5 x 1/1 GN 7 x 1/1 GN Avstand mellom brettene: 74 mm Temperaturomfang: 50 C 280 C Strømforsyning: 6,3 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC 9,6 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC Vannledning: 3/4 Vanntrykk: maks. 3 bar Størrelse (mm): br. 890 x dy. 815 x høy. 635 br. 890 x dy. 815 x høy. 815 Vekt: 81,8 kg 101,2 kg Tilbehør: Produkt 1 rist 1/1 GN, 1 brett 1/1 GN, 1 avløpsrør, 1 trykkslange Elektrisk kombidampovn Modell: M 5230 M Varenr: Kapasitet: 5 x 2/3 GN 10 x 1/1 GN Avstand mellom brettene: 74 mm Temperaturomfang: 50 C 280 C Strømforsyning: 3,2 kw / 230 V 50 Hz 1 NAC 12,6 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC Vannledning: 3/4 Vanntrykk: max. 3 bar Størrelse (mm): br. 620 x dy. 755 x høy. 635 br. 890 x dy. 815 x høy Vekt: 62,0 kg 115,2 kg Tilbehør: 1 rist 2/3 GN, 1 brett 2/3 GN 1 rist 1/1 GN, 1 brett 1/1 GN 1 avløpsrør, 1 trykkslange Forbehold om eventuelle tekniske endringer

11 Ekstrautstyr (ikke inkludert) Sett: mat-termometer Settet består av: et mat-termometer og et feste for montering på kombidampovnen Magnetfeste: br. 130 x dy. 35 x høy. 30 mm Vekt: 0,57 kg Varenr par stiger, standard størrelse, for brett 600 x 400 mm Varenr for ovn nr Varenr for ovn nr Varenr for ovn nr Sokkel for kombidampsovn med kapasitet på 5, 7, 10 x 1/1 GN Nikkelkromstål 18/10 Kapasitet: 10 x 1/1 GN Størrelse: br. 850 x dy. 700 x høy. 741 mm Vekt: 18,9 kg Varenr Håndsprøyter slangelengde 2 m, stoppekran for fast vanntilkobling 1/2" leveres med feste for montering for kombidampovn, serie M + E Vekt: 1,0 kg Varenr

12 5. Installasjon og bruk 5.1 Sikkerhetsregler ADVARSEL! Elektrisk fare! Apparatet må være koblet til en korrekt montert, enkel, jordet stikkontakt. Ved utkobling av strømledningen, ikke trekk i kabelen alltid grip rundt selve støpselet. Kontroller at kabelen ikke berører noen varme flater eller skarpe kanter. Ikke la kabelen henge over bordkanter. Legg ikke kabelen utover steder der noen kan komme til å trå på den eller snuble i den. Ikke kveil opp kabelen rundt apparatet og ikke bøy den. Ikke plasser kabelen over bordplater eller andre varmeisoleringer. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra apparatet arbeidsområde og ikke senk den ned i vann. Ikke bruk apparatet dersom den ikke funksjonerer tilfredsstillende, er blitt skadet eller er mistet i gulvet. Ikke bruk noen form for utstyr eller hjelpemidler som ikke er anbefalt av produsenten. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til skader på apparatet eller føre til personskade. Skader som skyldes slik bruk dekkes heller ikke av garantien. 5.2 Installasjon og tilkobling VIKTIG! Montering og vedlikehold av apparatet må utelukkende utføres av kvalifisert teknisk personell! Plassering Ta ut apparatet og fjern all emballasje. Plasser apparatet på et jevn, sikkert underlag som tåler vekten av ovnen med maksimal belastning og vekten av sokkelen. Aldri plasser apparatet på et underlag som er brennbar eller som ikke er varmebestandig. Ikke plasser apparatet i nærheten av åpen ild, elektriske ovner, kullovner eller andre typer varmekilder. Ikke plasser apparatet tett inntil vegger, murer, kjøkkenmøbler eller andre brennbare gjenstander. Overhold gjeldende brennsikkerhetsregler

13 Overhold minimumsavstanden på 100 mm mellom apparatet og vegger eller andre gjenstader på den høyre og venstre siden og på baksiden, og 150 mm på toppen. Juster høyden på føttene på apparatet. Kontroller at ovnen står i vater store høydeforskjeller kan ha negativt innvirkning på apparatets effektivitet. Apparatet må kun monteres på et godt ventilert sted, helst under en kjøkkenvifte, for å sikre at damp trekkes ut av rommet. Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres eller dekkes til. Før du begynner å bruke apparatet, må all beskyttelsesfolien fjernes. Trekk folien forsiktig av for å unngå limrester på overflatene. Fjerne eventuelle limrester med et egnet løsningsmiddel. VIKTIG! Apparatet er ikke egnet for innbygging. Tilkobling Elektrisk tilkobling Før du kobler apparatet til strømnettet, kontroller at de lokale verdiene på nettspenning og -frekvens er i samsvar med den elektriske informasjonen på typeskiltet. Maks. tillatt spenningsavvik: ± 10%. Sjekk om det finnes en SL-kabel som oppfyller gjeldende forskrifter. Ved kobling til strømnettet, kontroller at kabelen du bruker har passende tverrsnitt. Installer en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm mellom apparatet og strømnettet. Bryteren må tåle belastningen. Sørg for at bryteren alltid er lett tilgjengelig. Kobling til strømnettet må utføres med overholdelse av gjeldende internasjonale, nasjonale og lokale forskrifter. Apparatet må kobles til et ordingsanlegg. Du finner tilkoblingsklemmen under typeskiltet under høyre baksiden av apparatet

14 Vanntilkobling Plasser apparatet i nærheten av et vanninntak. Dersom det skal utføres en ny installasjon, husk å spyle den med vann før du kobler til apparatet, slik at magnetventilene ikke skitnes til. Koble trykkslangen (levert med ovnen) til en muffe (3/4 ) bakerst til høyre på undersiden av apparatet ved hjelp av en albue 90. Koble den andre enden av slangen til kaldt vanninntakk med stoppekran. VIKTIG! Maks. tillatt hydraulisk trykk: 3 bar. Ved høyere trykk, monter en reduksjonsventil. For å unngå beleggdannelse i ovnsrommet og sikre feilfri drift av apparatet, må vannhardheten ikke overskride 7 dh. VIKTIG! Dersom vannhardheten er høyere enn 7 dh, er det nødvendig å montere en bløtgjøringsinstallasjon. Avløpstilkobling Ved oppsamlingskaret for kondens på forsiden av apparatet finnes det en avløpsslange (indre diameter 10 mm) for at kondensvannet kan renne ut av karet. Slangen slutter bakerst i bunnen av apparatet (se A bilde til høyre). For at kondensvannet ledes vekk til et sluk, må slangen forlenges. Monter avløpsrøret levert med ovnen til avløpet på undersiden av apparatet for at vann kan slippes ut av ovnsrommet. Avløpsrøret må kobles til en egnet slange (ø 22 mm) og videre til avløpssystemet. A

15 Oppstart og mottakelse av elektriske apparater Før du starter det elektriske apparatet, må det gjennomføres alle nødvendige kontroller som skal sikre at apparatet og installasjonen er i samsvar med gjeldende forskrifter, tekniske data og sikkerhetsregler. Følgende forutsetninger må oppfylles: Omgivelsestemperaturen må være er høyere enn + 4 C. Ovnsrommet må være tomt. All emballasje må fjernes og beskyttelsesfolien må trekkes av. Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres eller dekkes til. Alle demonterte deler må monteres igjen. Hovedbryteren på strømforsyningen må være på og stoppekranen på vannledningen må være åpen. Før du mottar det elektriske apparatet, må det gjennomføres en prøve av en tilberedningssyklus. På den måten kontrollerer man at apparatet er i orden og ikke viser eventuelle skader eller feil. Slå apparatet på med knappen for funksjonsinnstilling M 1. Innstill følgende parametre for tilberedningssyklusen: Tid: 10 minutter Temperatur: 150 C Luftfuktighet: knappen M 4 i stillingen

16 Kontroller at følgende punkter oppfylles: Ovnsromlampen tennes automatisk straks etter tiden stilles inn. Apparatet slår seg av når døren åpnes og slår seg på igjen når døren lukkes. Termostaten for temperaturregulering slår seg på straks etter den innstilte temperaturen oppnås. Varmeelementet/ne stoppes midlertidig. Viften/e skifter rotasjonsretning automatisk hver tredje minutt. I ovnene med to vifter : begge viftene har samme rotasjonsretning. Det er ingen lekkasje av vann fra slangen mot viften i ovnsrommet. På slutten av tilberedningssyklusen avgir apparatet et lydsignal som varer i ca. 15 sekunder. VIKTIG! Når apparatet slår seg på, kan det avgi et lydsignal. Dette er helt normalt og stopper automatisk etter noen sekunder. Dersom prosessen avbrytes under innstilling av tilberedningsfasen, skru knappen for funksjonsinnstilling M1 til stillingen AV. 5.3 Bruk Rengjør apparatet grundig før bruk (se 6.2 Rengjøring ). Før du begynner å bruke apparatet, kontroller at det er korrekt montert, stabilt, stilt i vater og korrekt koblet til strøm- og vannettet. VIKTIG! Før du begynner å tilberede maten, forhåndsvarm ovnen til temperatur som er 20-25% høyere enn temperaturen du skal tilberede maten i. Når den innstilte temperaturen oppnås, kan du sette maten inn i ovnsrommet. Deretter senk temperaturinnstillingen til temperaturen passende for maten du tilbereder

17 Betjeningspanel LED 1 M 1 LED 2 M 2 I 6 M 3 M 4 I 7 T 2 I 10 D 1 T 5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 S 1 S 2 S 3 I 8 T 1 I 9 T 3 T 4 M 1 I 1 I 2 I 3 I 4 M 2 I 5 S 1 M 3 I 6 Knapp for funksjonsinnstilling Stilling AV Tilberedning med varmluft Tilberedning med damp Tilberedning med varmluft/damp Knapp for temperaturinnstilling Maks. temperatur for tilberedning med damp (ca. 110 C) Temperaturskala i C ( C) Knapp for tidsinnstilling Stilling ubegrenset tid S 2 Tidsskala i minutter (0 120) M 4 Knapp for fuktighetsinnstilling S 3 Fuktighetsskala (1 10) T 1 Knapp for aktivering av tids-/mattemperaturinnstilling I 8 Aktivering av tidsinnstilling I 9 T 2 Aktivering av mat-termometeret Knapp for viftehastighetsinnstilling I 7 Viftehastighet 2 I 10 Viftehastighet 1 D 1 T 3 T 4 T 5 LED 1 LED 2 Skjerm for innvendig mat-temperatur Lavere innvendig mat-temperatur Høyere innvendig mat-temperatur Knapp SET for temperaturinnstilling for mat-termometeret Indikator PÅ/AV Indikator for drift av varmeelementet/-ne: PÅ/AV

18 Tilberedning med varmluft M 1 M 2 I 6 M 3 M 4 I 7 T 2 I 10 I 2 S 1 S 2 S 3 I 8 T 1 For å velge tilberedning med VARMLUFT, skru knappen for funksjonsinnstilling M 1 med klokken til stillingen I 2. Still inn ønsket tilberedningstemperatur ved å skru knappen for temperaturinnstilling M 2 med klokken til ønsket verdi. Til slutt still inn ønsket tilberedningstid ved å skru knappen for tidsinnstilling M 3 med klokken til ønsket verdi. Etter at den innstilte tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Apparatet slår seg av og tilberedningsprosessen er ferdig. Istedenfor å stille inn tid, kan du skru knappen for tidsinnstilling til stillingen I 6 (ubegrenset tid). For å stille inn viftehastighet, trykk på knappen T 2, velg ønsket hastighet og skru knappen til stillingen I 7 eller I 10. Obs: Kontroller at knappen T 1 er i stillingen I 8 (aktivering av tidsinnstilling). Tilberedning med varmluft og damp For å øke luftfuktighet ved tilberedning med VARMLUFT, skru knappen for funksjonsinnstilling M 4 til ønsket verdi (1 10). Når du skrur knappen med klokken, øker du luftfuktigheten, når du skrur knappen mot klokken senker du den. Når knappen er i utgangsstillingen (peker i været), er fuktighetstilsetning slått av

19 Tilberedning med damp M 1 M 2 I 6 M 3 I 3 I 5 S 1 S 2 For å velge tilberedning med DAMP, skru knappen for funksjonsinnstilling M 1 med klokken til stillingen I 3. Still inn ønsket tilberedningstemperatur ved å skru knappen for temperaturinnstilling M 2 med klokken til ønsket verdi. Den anbefalte temperaturen for tradisjonell dampkoking er 110 C. Dette tilsvarer stillingen I 5 på temperaturskalaen. Til slutt still inn ønsket tilberedningstid ved å skru knappen for tidsinnstilling M 3 med klokken til ønsket verdi. Etter at den innstilte tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Apparatet slår seg av og tilberedningsprosessen er ferdig. Istedenfor å stille inn tid, skru knappen for tidsinnstilling til stillingen I 6 (ubegrenset tid). For å stille inn viftehastighet, trykk på knappen T 2, velg ønsket hastighet og skru knappen til stillingen I 7 eller I 10. Obs: Kontroller at knappen T 1 er i stillingen I 8 (aktivering av tidsinnstilling). I 7 T 2 I 8 T 1 I

20 Tilberedning med kombidamp (varmluft/damp ) M 1 M 2 I 6 M 3 I 4 S 1 S 2 For å velge tilberedning med KOMBIDAMP (varmluft/damp) skru knappen for funksjonsinnstilling M 1 med klokken til stillingen I 4. Still inn ønsket tilberedningstemperatur ved å skru knappen for temperaturinnstilling M 2 med klokken til ønsket verdi. Til slutt still inn ønsket tilberedningstid ved å skru knappen for tidsinnstilling M 3 med klokken til ønsket verdi. Etter at den innstilte tiden er utløpt, hører du et lydsignal. Apparatet slår seg av og tilberedningsprosessen er ferdig. Istedenfor å stille inn tid, skru knappen for tidsinnstilling til stillingen I 6 (ubegrenset tid). For å stille inn viftehastighet, trykk på knappen T 2, velg ønsket hastighet og skru knappen til stillingen I 7 eller I 10. Obs: Kontroller at knappen T 1 er i stillingen I 8 (aktivering av tidsinnstilling). I 7 I 8 T 2 T 1 I

21 Tilberedning med bruk av mat-termometeret M 1 M 2 I 6 M 3 M 4 I 7 T 2 I 10 D 1 T 5 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 S 1 S 2 S 3 I 8 T 1 I 9 T 3 T 4 Etter at du velger ønsket tilberedningsmodus og skrur knappen for funksjonsinnstilling til en av stillingene I 2 I 3 I 4, stil inn ønsket mattemperatur. Skru knappen for temperaturinnstilling M 2 med klokken til ønsket verdi. Når du bruker mat-termometeret, skal knappen for tidsinnstilling M 3 alltid skrus til stillingen I 6 (ubegrenset tid). Still inn de andre parametrene (fuktighet/viftehastighet) som ønsket. For å aktivere mat-termometeret, still knappen T 1 i stillingen I 9. Still inn ønsket innvendig mat-temperatur på skjermen D 1 på følgende måte: Trykk på knappen SET T 5. Indikatoren D 1 blinker. Trykk på knappen T 3 eller T 4 for å stille inn høyere eller lavere innvendig mattemperatur. For å bekrefte innstillingen, trykk igjen på knappen SET T 5. Straks etter den innstilte innvendige mattemperaturen oppnås, hører du et lydsignal. Apparatet slår seg av og tilberedningsprosessen er ferdig. Obs: For å forberede mat-termometeret, stikk det inn i produktet som skal tilberedes opptil spissen er i midten av produktet (den tykkeste delen)

22 Montering / demontering av mat-termometeret A B For å koble til mat-termometeret, ta av pluggen A (bilde til venstre) øverst til venstre på apparatet. Press på den røde knappen B og hold den nede. Sett termometeret C inn i åpningen. Slipp klaffen B. For å fjerne termometeret, press på knappen B igjen, ta ut termometeret C og slipp knappen B. Til slutt sett pluggen A på plass. C VIKTIG! For å unngå skade på mat-termometeret, skal det kun settes inn i ovnen over glassdøren. Dampavtrekk Dampavtrekket sørger for at fuktighet som dannes under tilberedningsprosessen, trekkes ut av ovnsrommet. Spaken for dampavtrekket kan stilles i to stillinger, avhengig av hva som trenges: Mot venstre: Mot høyre: Lukket/Closed Åpent/Open Det er ingen fare for at trykket i ovnsrommet blir for høyt, selv når dampavtrekket er lukket. Mengde damp inne kontrolleres av en dampventil. Når du tilbereder mat med DAMP eller KOMBIDAMP (VARMLUFT/DAMP), er det best å stille spaken for dampavtrekk i stillingen Lukket/Closet

23 Ovnsrombelysning Lampen i ovnsrommet tennes og slukkes automatisk, avhengig av apparatets drift. På slutten av en tilberedningssyklus (f.eks. når knappen for tidsinnstilling skrus til 0 eller mat-temperaturen oppnår den innstilte verdien), slår lampen seg av. Slå av ovnen LED 1 I 1 M 1 For å avslutte en tilberedningsprosess, skru knappen for temperaturinnstilling M 3 til stillingen 0 (også når du bruker mattermometeret). I 6 M 3 S 2 Slå av apparatet og skru knappen M 1 til stillingen I 1 (AV). LED 1 slår seg av

24 6. Rengjøring og vedlikehold 6.1 Sikkerhetsregler o o o Før reparasjon eller rengjøring av apparatet igangsettes, må man trekke støpselet ut av stikkontakten og vente til apparatet er tilstrekkelig avkjølt. Ikke bruk noen form for syre og sørg for at vann ikke trenger inn i apparatet. For å unngå elektrisk støt og andre farer, må man aldri senke apparatet, kabelen eller støpselet ned i vann. VIKTIG! Apparatet er ikke egnet for direkte spyling med vann. Derfor må du ikke bruke noen form for vann under trykk ved rengjøring av apparatet! 6.2 Rengjøring o For å sikre feilfri drift, hygienisk mattilberedning og optimal effektivitet, rengjør apparatet hver dag etter bruk. o Før rengjøring må du koble apparatet fra strømnettet, lukke stoppekranen og la ovnsrommet kjøle av. o Ta ut skinnene og vask dem grundig med lunkent vann og et mild rengjøringsmiddel, skyll med rent vann og tørk til slutt. o Vask ovnsrommet med lunkent vann og et egnet rengjøringsmiddel. Vask alle overflatene i ovnsrommet grundig med rent vann og sørg for at du fjerner alle rester av rengjøringsmiddelet. Tørk til slutt. o Bruk bare rengjøringsmidler for rustfritt stål; bruk av uegnede rengjøringsmidler kan føre til korrosjon. o Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder klor (blekemidler, saltsyre o.l.). o Til slutt tørk og puss overflatene med en myk, tørr klut

25 Rengjøring av glassdøren o Ovnsdøren består av to glassruter. Den innvendige ruten er svingbar og kan tas ut for lettvint rengjøring. o For å ta ut den innvendige ruten, løsne holderne oppe og nede ved å skru dem med klokken (bilde ❶). ❶ o Åpne ruten forsiktig (bilde ❷). o Vask begge sidene av den innvendige ruten og ovnsdøren med et egnet rengjøringsmiddel. o Ikke bruk skurende eller skrapende midler. o Lukk ruten eller sett den på plass igjen og skru holderne mot klokken til utgangsstillingen. ❷ VIKTIG! Når du setter den innvendige ruten på plass, kontroller at siden med stålstripene er rettet mot ovnsdøren, ellers blir døren utett. 6.3 Sikkerhetsregler for vedlikehold o Kontroller apparatkabelen for eventuelle skader regelmessig. Apparatet må ikke brukes dersom kabelen er ødelagt. En defekt kabel må skiftes omgående hos leverandørens kundeservice eller av en kvalifisert, autorisert elektriker. o Dersom det oppstår en skade eller feilfunksjon, vennligst ta kontakt med leverandøren eller leverandørens kundeservice. Se anvisningene for feilsøking beskrevet i pkt. 7. o Vedlikehold skal bare utføres av kvalifisert teknisk personell og det skal kun benyttes originale reservedeler og utstyr. Ikke forsøk å foreta egenmektige reparasjoner

26 7. Mulige problemer Problem Apparatet starter ikke. Løsning Sjekk strømforsyningen. Kontroller at sikringene på apparatet ikke er ødelagt. Kontroller at ovnsdøren er ordentlig lukket. Kontroller at alle tilberedningsparametre er riktig innstilt. Kontroller at det vises ingen feilmeldinger. Dersom de ovennevnte tiltak ikke hjelper, ta kontakt med kundeservice. Viften stopper mens apparatet er på. Ovnsrombelysning virker ikke. Det kommer ikke vann fra slangene. Slå av apparatet og vent på at motorens termosikring automatisk slår seg på igjen. Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert eller tildekket. Dersom feilen oppstår igjen, ta kontakt med kundeservice. Bruk bare lyspærer som tåler høy temperatur! For å bytte lyspæren: Kontroller at den flerpolede bryteren mellom apparatet og strømnettet er åpen, og at apparatet er avkjølt. Åpne den innvendige ruten på ovnsdøren (6.2 Rengjøring ) Ta av lampens beskyttelsesglass. Bytt lyspæren. Dersom feilen oppstår igjen, ta kontakt med kundeservice. Kontroller at stoppekranen på vannslangen er åpen. Dersom feilen oppstår igjen, ta kontakt med kundeservice. Termometeret virker ikke. Kontroller at knappen for tidsinnstilling er i stillingen I 6 (ubegrenset tid). Dersom dette ikke hjelper, ta kontakt med kundeservice. Situasjonene nevnt ovenfor er bare eksempler på hvilke problemer man kan møte. Hvis du oppdager disse eller liknende feil, koble apparatet ut med det samme og bruk det ikke. Ta straks kontakt med en kvalifisert person eller leverandøren som skal utføre nødvendig kontroll og reparasjon

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer