SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5"

Transkript

1 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5

2 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr ISSN: Ansvarlig utgiver: FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika 0119 Oslo President: Odd Helge Olsen Alkeveien 3, 4623 Kristiansand S Mob.: (p) Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: Mob.: e-post: Informasjonssjef/redaktør: Dag Rydmark Tlf.: Mob.: e-post: Redaksjonskomite: Dan Viggo Bergtun Erling Hoém Odd Sverre Knutsen Øystein Frøiland Klar tale fra landets forsvarsminister Forsidebilde: Forsvarsministeren inspiserer 22. mtb-skvadron før avreise for oppdrag i Middelhavet. Foto: Torgeir Haugaard Ekspedisjon: Jan Steen Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundssekretær: Berit Magnussen Tlf.: Mob.: e-post: Forbundets hjemmesider: Husk å melde adresseforandring til FNVLF, telefon eller faks Neste utgave av Sjekkposten kommer i desember. Bidrag i form av tekst og bilder må være redaksjonen i hende senest 20. november. Trykk: Nr1Arktrykk as Fra redaktøren: Forsvarets ansvar for veteraner Major Oddvar P. Haugdal fra Bergen hadde sin siste utenlandstjeneste i som senior liaisonoffiser i SFOR i Bosnia. Etter sin hjemkomst hadde han en samlet tjeneste for fredens sak på ca 4,5 år under FNs- og NATOs flagg. Kort tid etter hjemkomsten fra Bosnia, utviklet han de første symptomene på kreft. Han stilte selv spørsmålet i Bergens Tidende 1. oktober om sykdommen var utviklet etter hans kontakt med utarmet uran under fredstjenesten i Bosnia. Basert på flere kollegers død av samme sykdom, rettet major Haugsdal en anmodning til Forsvaret om å videreføre undersøkelsen som ble gjennomført i 2001 på bakgrunn av at flere veteraner fra FN- og NATO tjeneste var rammet av denne lumske sykdommen. Til i dag har ingen ansvarlig stått frem og sagt at sykdommen er et resultat av den internasjonale tjenesten. Til det er det vitenskapelige grunnlaget for tynt og meningene for mange. Bergens Tidende sendte en rekke spørsmål til Forsvaret som resulterte i følgende kommentar fra kommunikasjonssjefen; President Odd Helge Olsen Alkeveien Kristiansand S Tlf: Mob: Visepresident Dan-Viggo Bergtun Solhaugveien 16, 2019 Skedsmokorset Tlf: Mob: Styremedlem Anne-Kari Andreassen Niels Windsvei 35, 6009 Ålesund Tlf: /Fax: Mob: Styremedlem Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf: Styremedlem Svein Dyrvik 7105 Statsbygd Mob: Styremedlem Anja Dahl Nikolaismauet 1, 5003 Bergen Mob: Styremedlem Olav Tofte Larssen Olderveien Mo i Rana Tlf: A Mob «Dette dreier seg om en svært stor gruppe mennesker, men Forsvaret er selvsagt også interessert i å undersøke dette. Spørsmålet er imidlertid hvilken offentlig instans som skal ha dette ansvaret, og Forsvaret har kun ansvaret for stadig tjenestegjørende personell». Dersom kommentaren gjenspeiler Forsvarets holdning til veteranene nullstiller dette vårt over 20-årige arbeid for at det norske samfunn, med Forsvaret som pådriver, skal ha ansvar for de kvinner og menn som Stortinget sender ut i internasjonale fredsoperasjoner. Å delta i internasjonale fredsoperasjoner er ikke begrenset til planlegging, innsetning, gjennomføring og dimisjon, men må også omfatte livslangt etterarbeid for de veteraner som trenger det. Holdningene som tilkjennegis av kommunikasjonssjefen kan vi rett og slett ikke leve med og de samsvarer slett ikke med forsvarsministerens tydelige signaler i intervjuet på side 4 og 5. Major Oddvar Haugsdal gikk dessverre bort 27. oktober. Han var en avholdt offiser som vi minnes med vemod og glede. Forbundsstyret i FNVLF 2006/ varamedlem Jon B. Berntsen Ullevålsveien 82 C 0454 Oslo Tlf: M.ob varamedlem Peder B. Pedersen Sandmovn Kvalsund Mob: varamedlem Jan Skarpodde Hellekroken 11, 1430 Ås Mob: varamedlem Per M P Gitmark Bandyveien Stavanger Tlf: Mob: L E D E R : Tid for handling Det ble i august fremlagt to rapporter vedrørende veteraner fra internasjonale tjenester. Den ene vurderte arbeidsgivers ansvar og rettigheter veteraner har og bør ha overfor Forsvaret som arbeidsgiver. Dan andre rapporten konsentrerte seg om økonomiske rettigheter ved personskade. FNVLF hadde representasjon i begge arbeidsgruppene og gitt aktive innspill, råd, vurderinger og synspunkter. Det er for tidlig å høste fruktene av vårt arbeid. Vi har alt for mange ganger sett rapporter og utredninger bli presentert for deretter å forsvinne i et stummende mørke. Disse rapportene har tilkjennegitt tanker om veteranenes rettigheter, eller mangel på slike på tross av at FNVLF har vært en aktiv bidragsyter i en årrekke. Veteranene har de samme rettighetene «Hvem bærer ansvaret for den gruppen av veteraner som sliter med fysiske og psykiske skader etter endt tjeneste?» som alle andre borgere i dette landet, med ett unntak; Bevisbyrden for de skader og sår som er påført under tjenesten faller på den enkelte. Dessverre er vi kjent med at krigsdagbøker og rapporter om den enkeltes opplevelse kan være mangelfulle eller fraværende. Hvem bærer ansvaret for den gruppen av veteraner som sliter med fysiske og psykiske skader etter endt tjeneste? Forsvarsdepartementet, Forsvaret eller kanskje Helseog Omsorgsdepartementet? Vi mener nei. Det er Staten som må ta dette ansvaret. Det var de som sendte oss ut, og det er de som også må ta dette ansvaret når det røyner på. Forbundet har vært en interesseorganisasjon for denne gruppen i 45 år. Ett budskap har imidlertid vært det samme; Ta vare på de som sendes ut også når de kommer hjem. Veteraner fra alle de internasjonale operasjoner Norge har deltatt med personell til har vært gode ambassadører for nasjonen og en betydelig bidragsyter til fred. De har hver på sin måte bidratt aktivt til å styrke nasjonens renommé i utlandet. Vi høster både respekt og anerkjennelse i utlandet for dette. Det er nå på tide at staten viser den samme anseelse og respekt tilbake til veteranene, og spesielt de som sliter. Mange har ventet lenge, andre har gitt opp underveis. Avhengig av hvilken rapport en legger til grunn, varierer hyppigheten av PTSD blant veteraner fra to til 16 prosent (ihht. rapport fra Sosial- Omsorgsdirektoratet). Av veteraner fra internasjonale operasjoner kan dette omfatte så mange som veteraner. Legger en til pårørende, venner, arbeidskollegaer, utgjør dette en stor gruppe mennesker som daglig er involvert i en veterans ulike problemer. Vi forventer derfor handling. Rapportene foreligger, og anbefalingene er klare. Gjør noe med denne store gruppen nå! Problemene blir ikke mindre over tid. Snarere tvert om. FNVLF vil følge rapportenes skjebne tett. Våre anbefalinger er klare. Alle eksisterende rettigheter bør samles, det bør utvikles informasjonskampanjer for de som skal ut i tjeneste samt deres pårørende. Fortell dem rett ut hvordan og hvor de kan søke hjelp, og informer grundig om alle deres rettigheter. Gjør NAV til en medspiller og ikke en motspiller slik mange opplever det i det daglige. FNVLF foreslår at Forsvarsdepartementet og Forsvarets øverste ledelse snarest griper tak i disse problemstillingene og bl.a. gjør Bæreia til et rekreasjons- og kompetansesenter for veteranene og deres pårørende samt et møtested for fagfolk med dybdekunnskap om disse spørsmålene. Vi ønsker også en egen ombudsmann for veteransaker. En upolitisk, engasjert ombudsmann viss hovedoppgave er å sørge for at veteranenes rettigheter blir overholdt. Det er tid for handling! 3

3 Klar tale fra landets forsvarsminister, midt mellom harde økter med landminemøter og møte med andre av NATOs forsvarsministre: «Vi tar veteranene på alvor!» Av Øystein Frøiland, Sjekkposten Vi tror henne så gjerne. De to store rapportene som for bare noen uker siden ble overlevert ministeren har hun ikke fått tid til å finlese, men hun er ikke i tvil om at her ligger det mye som det skal arbeides aktivt med fremover. - Rapportene er omfattende og de forskjellige forslagene må bearbeides slik at vi ser hva vi kan gjøre selv og hva som må bringes opp på regjeringsnivå. I sannhetens navn må det jo sies at vi allerede har gjort en del av det som fremkommer. Er veteranenes status og posisjon i samfunnet bedret allerede? -Utvilsomt. Organisasjonsmessig gjennom opprettelsen av Veteranadministrasjonen og kanalisering av midler gjennom den til veterantiltak og veteranorganisasjoner, ikke minst FNVLF, men det har også kommet klare signaler fra forsvarssjef og hærsjef om at dette er grupper som skal prioriteres. Veteranbegrepet Hvordan oppfattes dagens veteran? Førstekonsulent Lars Magne Hovtun, en av forsvarsministerens rådgivere er med på intervjuet og han er ikke i tvil. Han er selv veteran etter tjeneste i Afghanistan. -Det er status i å ha vært ute, kanskje mer nå enn tidligere. Mediebildet har fokus på hva som skjer de stedene der norske soldater er utplassert, ikke bare fordi det er norske soldater der, men fordi konfliktene i disse landene har vesentlig betydning for verdensbildet generelt. Det å komme hjem og fortelle at man har vært tilstede i slike operasjoner gir status. Dessverre fokuseres det ofte på de negative sidene ved deltakelse i internasjonale operasjoner. De aller, aller fleste kommer hjem og har virkelig vokst på det, fått nye perspektiver og opplever respekt og anerkjennelse, hevder han. Bæreia på vei tilbake? Veteranene har etterlyst «et sted å være». Bæreia ved Kongsvinger forsvant ut av hendene på veteranene, men kan kanskje komme tilbake. Hva mener ministeren er status for Bæreia? -Jeg har forståelse for at Bæreia har en spesiell plass i hjertet til mange veteraner, som stedet har hatt det for krigsseilere og veteraner fra siste verdenskrig. Siste ord er absolutt ikke sagt når det gjelder eventuelt tilbakekjøp av Bæreia og opprusting av stedet til veteransenter igjen. Forsvarssjefen sa i sommer at Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner, mao et fast tilholdssted. I arbeidsgruppen, som general Arne Solli ledet, ble det da også sett på behov, kompetanse, kostnader og infrastruktur til et veteransenter. Et slikt senter må kunne tilby medisinsk kompetanse, fysioterapi og en rekke typer aktiviteter. Det er neppe noen tvil om at et slikt senter kommer. Det er imidlertid ikke sikkert at det blir lokalisert til Bæreia. Her er det en kabal som skal legges. Forsvaret disponerer en rekke anlegg som kan være skikket til å ivareta et veteransenters oppgaver. Vi må også se økonomisk på dette spørsmålet. Bæreia har vært et fast holdepunkt for mange, jeg har selv besøkt stedet og kan forstå verdien av det, sier hun. Snart venter oppdrag i Sudan. Hvorfor Sudan, har vi noe der å gjøre? -Nå må vi ikke tro at vi er alene i verden og selv har bestemt at Sudan er et greit sted å sende soldater til. Konflikten i Darfur er en av de alvorligste i verden i dag. Det er verdenssamfunnet, gjennom FN, som mener at her må det gjøres en innsats for å stoppe den utviklingen som er på gang, med stadige overgrep og en økende flyktningemasse. I Sudan er det snakk om en felles svensk-norsk styrke. Vi har allerede noe kompetanse å bygge på gjennom norske offiserer som har tjenestegjort i landet. Vi stiller opp og oppfyller forpliktelser i den utstrekning vi er i stand til det. Ja, for det er vel ikke tvil om at vi har en minihær som ikke makter alt? -Både og. I januar 2006 var hæren på 2100 personer, nå er den på 3000 og økende. Det er først og fremst personer fra hæren som er benyttet i utenlandsoperasjoner, men vi skal ikke se bort fra at de andre forsvarsgrenene blir trukket mer inn. Verneplikten består, men det er ikke derved sagt at det er nyutdannede rekrutter som vil være basis for INTOPS. Vi trenger bl.a. stabspersonell med erfaring. Grenaderer og andre ansatte vil være med på å sikre at vi har personer å sende ut. Men har vi det når hærsjefen selv mener at vi bør ha forholdet 1:5 mellom de som er ute og de som er klare til å reise ut? -Jeg kjenner hans ønsker, og jeg kjenner problemene med at mange syns det blir korte intervaller mellom hver misjon ute. Det er klart det blir slitasje på mannskaper, men samtidig har vi en ny situasjon hvor man faktisk ansettes for nettopp å utføre denne typen oppgaver. Da blir det vår oppgave å gjøre tilværelsen lettere for dem, fjerne irritasjonsmomenter, men ikke nødvendigvis endre på frekvensen av oppdrag ute. Vi må heller ikke gå rundt og tro at vi tvangssender personell ut av lan Siste ord er absolutt ikke sagt når det gjelder eventuelt tilbakekjøp av Bæreia og opprusting av stedet til veteransenter igjen. det, noe man av og til kan få inntrykk av. Vi har hatt store kontingenter ute gjennom åren som Libanon og Balkan. Dagens kontingenter kan virke små i sammenligning. Er de store gruppenes tid forbi? -Det tror jeg nok de er, sammenlignet med hva som var tilfelle for år siden. Behovet i dag er for mer spesialisert personell, ikke all-round-soldaten. De som har vært sendt ut de siste årene har da også vært mer spesialiserte enn tidligere. Våre mannskaper er ettertraktet, men hvor mange som skal sendes ut er en avgjørelse Stortinget tar, ikke Forsvarsdepartementet, avslutter forsvarsministeren. Hennes neste møte venter, hva nå det måtte være, men veteransaken slipper hun ikke så lett. Det er mange som vil minne henne på den. FORSVARSMINISTER: Anne-Grete Strøm-Erichsen under Øvelse Mobil Innsats Foto: FMS 4

4 FNVLFs informasjonssenter åpnet FN-Veteranenes Landsforbund åpnet sitt informasjonssenter på FN-dagen 24. oktober. Sentralt plassert i Frydenlundsgate 12 på St. Hanshaugen i Oslo, blir dette vårt utstillingsvindu der vi aktivt skal synliggjøre Forbundet overfor det sivile samfunn. Av Dag Rydmark Vi har stor tro på at F 12, som det heretter kalles, blir et viktig og nødvendig bidrag til å synliggjøre våre aktiviteter for slik å styrke veteranenes status og posisjon i samfunnet. Senteret blir vårt ansikt utad med virksomhet rettet mot media, skoleklasser og alle de som ønsker å styrke sine kunnskaper om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Møtested for alle veteraner Gjennom virksomheten her skal FNVLF bidra til å synliggjøre Norges deltakelse i internasjonale operasjoner samt Norges mange bidrag til fredsbygging. Vår erfaring er at de fleste kommer tilbake med positive opplevelser fra sin tjeneste til berikelse først og fremst for den enkelte, men også for nærmiljøet og det sivile samfunn. Samtidig skal vi være til stede og ta vare på de av våre veteraner som gjennom opplevelser under tjenesten får problemer og sliter både fysisk og psykisk. Informasjonssenteret får derfor en viktig og sentral rolle i Forbundets informasjonsarbeid. F 12 skal være et møte- og samlingssted ikke bare for veteraner fra FNVLF, men omfatte alle veteraner fra hele landet, og ikke bare fra Oslo og Østlandet. Vi ønsker derfor hjertelig velkommen også krigsveteranene fra 2. verdenskrig, polititroppene, grenselosene, Tysklandsbrigadens veteraner, koreaveteranene og fra Forsvaret samt andre som måtte finne interesse i senteret. Stedet skal være et møtested for hygge og glede, og et sted hvor de du møter forstår hva du snakker om. Vel møtt!

5 Fra Forsvarspolitisk utvalgs innstilling Et styrket forsvar Bedre oppfølging av veteranene Utvalget legger særlig stor vekt på internasjonale operasjoner, men fastslår behovet for å ta vare på den enkeltes mentale helse både før, under og etter deltakelse i skarpe operasjoner ute. Det peker på at slik tjeneste kan være svært belastende og vil kunne måtte bearbeides gjennom hele livet. Utvalget uttrykker derfor skepsis til forsvarsledelsens opplegg for oppfølgning av veteranene fra utenlandstjeneste på den måten at det mener det bør vurderes om dagens praksis med ett års oppfølging er tilstrekkelig. Onsdag 31. oktober forelå Forsvarspolitisk utvalgs innstilling under den lovende tittelen «Et styrket forsvar». Tittelen henspeiler på at utvalget ønsker å gi Forsvaret et økonomisk løft i neste planperiode. Det hersker åpenbart fortsatt ubalanse både mellom Forsvarets ressurser og oppgaver og mellom oppgavene og Forsvarets struktur. Av Jacob Børresen En videreføring av flate budsjetter på gjeldende budsjettnivå vil i realiteten innebære at Forsvaret bygges ned. Og fortsatt nedbygging av Forsvaret er ikke forenlig med det grunnleggende og tidløse ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og beskytte og fremme nasjonale verdier og interesser. Utvalget påpeker at Norges sikkerhetsbehov ikke fullt ut kan dekkes uten ved hjelp av et militært forsvar. Det inkluderer behovet for å kunne bidra med militære kapasitet til FN og regionale organisasjoner som NATO og EU som et bidrag til å styrke internasjonal rettsorden og trygge internasjonal stabilitet og sikkerhet. Den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjon, og dermed også Norges strategiske stilling, utfordres for tida av økende motsetninger og økt konkurranse om ressurser. Både FN og NATO er under press. Det internasjonale konfliktnivået kan komme til å øke som følge av klimaendringene. Fortsatt nedbygging av det norske forsvaret er derfor ikke forsvarlig. Må få forutsigbare økonomiske rammer Utvalget anbefaler å styrke Forsvaret på tre måter. For det første gjennom et økonomisk løft. For det andre gjennom å utnytte mulighetene Forsvaret har til å få mer ut av ressursene. For det tredje gjennom forutsigbare forsvarsbevilgninger. Det økonomiske løftet består av to elementer: Heving av forsvarsbudsjettet fra og med 2009 til et nivå på minst en milliard kroner over budsjettnivået for 2008, og at forsvarsbudsjettet fra og med 2010 Foto: FMS hvert år økes med 1,5 prosent ut over konsumprisindeksen. Løftet skal bidra til bedre balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurser, og skal i første rekke gå til å gi Hæren bedre utholdenhet. Forsvaret opplever en kostnadsvekst på i størrelsesorden 2 prosent ut over konsumprisindeksen som, dersom den ikke blir kompensert, vil føre til nedbygging av Forsvaret som følge av synkende kjøpekraft. Den siste halve prosenten skal realiseres ved at Forsvaret pålegges å ta ut en årlig effektiviseringsgevinst på minst 0,5 prosent av forsvarsbudsjettet. Utvalget påpeker betydningen av at Forsvaret får forutsigbare økonomiske rammer i form av en forpliktende langtidsplan og årlige tildelinger basert på realistisk budsjettering. Slik forutsigbarhet kan bare skapes gjennom et bredt politisk forlik på tvers av partigrensene. Når det gjelder Forsvarets oppgaver vil utvalget prioritere evne til krisehåndtering, kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner, og en effektiv overvåkings- og etterretningstjeneste. Utvalget mener at prinsippet om allmenn verneplikt bør opprettholdes og videreutvikles basert på at verneplikten gjøres lik for kvinner og menn. Verneplikten er sentral for Forsvarets forankring og legitimitet i det norske samfunn og bidrar også til å forme Forsvarets kultur og virksomhet. Utvalget ønsker å styrke Hæren ved å beholde en utdanningsbataljon i tillegg til de to vervede bataljonene forsvarssjefen foreslår i FS-07. Utvalget mener dessuten at bruk av reserveenheter i Hæren, og i forsvaret for øvrig, bør utredes nærmere. Reserveenheter vil kunne øke utholdenheten i internasjonale operasjoner, gi større evne til nasjonal krisehåndtering og bidra til at Forsvarets investeringer i personell og materiell utnyttes bedre. Utvalget går inn for at Heimevernet skal ha et volum på minimum soldater. Utviklingen av Forsvarets landmilitære kapasitet bør sees i en helhet. For å styrke koordinering, planlegging og ledelse av Forsvarets samlede landstridskapasiteter bør HV og Hæren fram mot år 2020 vurderes samordnet i én felles enhet Landforsvaret. Utvalget støtter forsvarssjefens forslag om å fjerne Skjold klasse MTBer fra Sjøforsvarets struktur, men påpeker at det allerede er investert store summer i fartøyene og at tap av MTB-strukturen også vil innebære tap av den særegne kompetanse og kapasitet til kystnære operasjoner MTBene representerer. Utvalget mener det er viktig å fornye Forsvarets F-16 kampflyflåte fra ca Antall kampfly bør stå i forhold til Luftforsvarets oppgaver, men være tilpasset et realistisk driftsnivå. I valget av nye kampfly bør mulighetene for å redusere driftskostnader og effektivisere vedlikehold gjennom flernasjonalt samarbeid tillegges vekt. Taktskifte Utvalget går ikke konkret inn i spørsmålet om lokalisering av Forsvarets virksomhet, men har utformet et sett med retningslinjer for lokalisering der Forsvarets behov er det styrende prinsipp. Militær tilstedeværelse gir et håndfast uttrykk for norske interesser og prioriteringer, styrker evnen til å holde oversikt over og operere i et område, og kan sette norske myndigheter bedre i stand til å gripe inn for å ivareta norsk suverenitet og utøve norsk myndighet. Baser for alle forsvarsgrener og Heimevernet bør derfor opprettholdes både i Sør-Norge og Nord-Norge. Forsvarspolitisk utvalg har vært sammensatt av representanter for alle de politiske Bildet: Artikkelforfatteren Jacob Børretsen. Foto: Dag Rydmark partiene på Stortinget, og av eksperter innen forsvars- og sikkerhetspolitikk, humanitær bistand og samfunnssikkerhet. Både de politiske og de faglige oppnevnte medlemmene representerer hele spekteret i den hjemlige forsvarsdebatten. Det er derfor bemerkelsesverdig at utvalget allikevel, med unntak av noen ganske få dissenser, har maktet å samle seg om et sett med klare og konkrete anbefalinger. Dersom utvalgets innstilling blir fulgt opp vil det føre til et markert taktskifte i den videre utviklingen av Forsvaret og et brudd med budsjettutviklingen de siste femten år. Ettersom utvalgets anbefalinger er forankret i partiene på Stortinget burde muligheten være til stede for å få det til. Den som lever får se. 8 9

6 DREPT: Miner dreper - oftest sivile. Her bæres en omkommet Saqi-bonde ut av minefeltet, 17. juli Foran: Trond Hval (t.v.) og Mangor K. Eiane. Bakerst pi-troppssjefen, kaptein Arnt Nysted. Bak til høyre i bildet forberedes uttak av den andre drepte; Svein Gutterup, Agnar Hedland og Knut Sand. Foto: Privat. En litt uvanlig dag i Norbatt 2 - UNIFIL Dagboksnotat fra søndag Arrestert falangister/ skyting/ Olivenlunden/ utrykking m /helikopter. Det er nøkterne notater med mye dramatikk, men gode å ha for å friske opp hukommelsen. Av Gunnar Jacobsen Skyting var daglig hendelse. Noen ganger bare noen få skudd, andre ganger rene ildoverfall. Søndag 29. oktober en dag med strålende vær hvor noen i troppen benyttet fritiden til soltjeneste, andre var ute i tjenesteoppdrag i Enklaven. Bjørn Olsen, fra Spydeberg, Ulf Johnsen fra Askim og jeg, Gunnar Jacobsen, Havøysund, gikk omkring i området Ebel el Saqi. Denne søndagen gikk turen til området ved skytebanen. Barn i minefeltet Da vi nærmet oss CP-4-2 B på tilbaketuren, møtte vi en Mercedes personbil fra enklaven med to personer i. Etter at bilen var stoppet i CP en for kontroll, gikk CPvakten bort til sjåføren. Vakten trakk seg umiddelbart unna idet han ropte til sikringen å ha observert væpnet personell. Det ble umiddelbart varslet til utrykningsstyrken som var oppsatt på PPK. Vi kom skrått inn bakfra. Personellet i bilen så oss ikke og ble totalt overrasket da tre AG3- munninger stakk inn gjennom de halvåpne bilvinduene samtidig som ladearmene smalt fram. Jeg strakte armen inn gjennom vinduet og avvæpnet en personen som satt med en ladd M-16 i fanget. Mens dette pågikk, kom det inn en melding over PPKens radio at det hadde skjedd en mineulykke der man fryktet at to barn var involvert. Det ble spurt etter personell fra Pi-troppen. Personellet måtte innfinne seg snarest ved nedkjøringen til Olivenlunden i øvre Saqi. -Hopp inn, så kjører vi dere, sa vognkommandøren. Vel framme vi fikk en rask orientering. Det viste seg at to unger var gått for å lete etter familiens esel som var forsvunnet i løpet av natten. Det var hørt to kraftige smell, sannsynligvis fra området ved minelunden. Etter noe leting fant vi eselet, og konkluderte dermed at ungene var gått inn i minefeltet og gått på miner. En meget dramatisk situasjon for tre soldater med kun mineprodder, noen få minehatter og hver sin rull med minetape i lomma på splintvesten. Da orienteringen var over kjørte vi sammen med lt. Erik Hoff til troppslageret for å hente nødvendig utstyr samt et befal fra troppen. Den befalingsmannen var vår lagfører, fenrik Birger Bredesen fra Lindeberg. Ordren var å hente utstyret og å møte på Heli-paden snarest for pick-up. Det var ikke tid til å tenke over sitasjonen. Det gjaldt å finne frem utstyret snarest og å komme seg av gårde. Hokus kom, og flymannskapet fikk en kort situasjonsrapport. Dette med å flyes inn i et minefelt var ukjent for oss alle. Plasseringen var tilfeldig. Jeg fikk plass ved venstre sidedør, Birger til høyre mens Bjørn og Ulf satt i midten. Helikopteret tok av og fløy først ned i dalen mellom Ebel es Saqi og El Quam. Flygeren sa over inter-comen i en lett tone at her hadde vi vært før, så dette går nok greit. Vi startet søket fra luften i området rundt Hasbani-elven for om mulig å finne de savnede så raskt som mulig. Prodding etter miner Det er ikke til å komme fra at vi gjorde oss noen tanker i denne alvorlige stunden. Vi hadde jo sett noen bilder fra første kontingent der voksne hadde gått på miner i det samme området. Denne gangen var det barn det handlet om. Søket fra luften ga ingen resultater, og på enkelte steder var krattet så tett at vi nesten ikke så noen ting. Vi hadde en kort diskusjon over inter-commen og fant ut at eneste mulighet for å gjøre observasjoner var langs bakken. Flyerne fant så en liten glenne i mellom kratt og oliventrær i området hvor eselet hadde vært observert, og hvor det var plass nok til å gå ned. Dette betydde ikke at hokus kunne lande på bakken. Det var klart fra første øyeblikk at å forlate helikopteret måtte skje mens vi ennå var i lufta. Sjef stabskompaniet, major Reidar Kjelstrup, lå i utkanten av området og dirigerte helikopteret mens jeg lå delvis ute mens Bjørn og Ulf holdt godt tak i meg. Proddingen kunne bare gjøres på grunn av at flygeren holdt helikopteret helt stødig noen få centimeter over bakken. Området var minelagt med israelske antipersonellminer av type IDF No. 4. Dette er en fotmine laget av plast og med en tennmekanisme av metall. Det var noen ganger vanskelig å få utslag på minesøker på grunn av jordsmonnet, og de minelagte områdene var kun merket med noen korte pinner i bakken. Noen ganger kom vi over miner som hadde vært tråkket på, men de var fulle av løv og annen skitt slik at tenneren ikke hadde blitt utløst, men stod nærmest på vippen til å gå av. Området ble også kalt minelunden på grunn av alle minene. Mens dette foregikk, klargjorde Birger minesøkere og det øvrige nødvendige utstyret jeg ville trenge på bakken. Jeg forlot helikopteret, fikk utstyret jeg trengte og la meg ned mens maskinen lettet og fløy videre inn i området. Jeg startet på min oppgave med å søke med minesøker og å prodde. Jorda var ikke den letteste å prodde i da den var tørr og hard på enkelte plasser. Helikopteret fortsatte inn over området, og der det hadde vært en mineulykke i 1. kontingent, forlot fenrik Birger Bredesen helikopteret og gikk ut på et steingjerde for å sjekke noen rester av klesplagg på bakken. Det viste seg at dette var etterlatenskaper etter ulykken i 1. kontingent. Mens jeg undersøkte noe inne i noe kratt ble jeg anropt av kompanisjefen. Han fortalte at barna var kommet til rette og at jeg måtte ta meg ut av området så raskt som mulig. Jeg klarerte meg langs en sti ut av minefeltet og bort til ham. Pi-troppsjef, lt. Knut Sortdal som hadde vært i enklaven, ble holdt tilbake i H-5 på grunn av episoden i CP-4-2 med de bevæpnede mennene som vi var med på å anholde. Deres oppdrag hadde vært å dra inn i Ebel es Saqi og likvidere den libanesiske forbindelsesoffiseren ved bataljonen. Kanskje var vi indirekte med på å redde et menneske liv den dagen? Hvem vet! Tiden etterpå Olivenlunden er et område med oliventrær og som første gang ble kjent den 17. juli 1978 da sivile libanesere gikk inn i et umerket minefelt med det resultatet at to ble drept, en alvorlig skadet og tre lettere skadet. Den neste episoden var vårt søk etter barna og den tredje hendelsen skjedde 13. mars 1979 da vi hentet ut en skadet PLO-soldat. Dette området ble minelagt av IDF og Haddad-folk, en milits av libanesiske renegater som var i israelsk tjeneste. I ettertid har jeg tenkt en del på de forskjellige episodene man var borte i under oppholdene i Sør-Libanon. Episoden i oli venlunden var spesiell da ingen hadde Vanskelig ambulanseoppdrag i minefelt gjort noe slikt tidligere og at det av den grunn ikke var noen å rådføre seg med. Noen ganger er det ikke den kalkulerte, men den spontane handlingen som er riktig i øyeblikket, men dette er det ikke alltid lett å forstå for noen som aldri har vært i en lignende situasjon. En annen ting var den kalkulerte risikoen vi befant oss i bare ved å delta i denne FN-operasjonen. Da vi skulle nedover ble vi bedt om å tegne en egen forsikring, for staten var selvassurandør og hadde ikke forsikring som dekket farlig tjeneste. De så derfor vår deltakelse som en form for på risikabelt pionérarbeid. Da vi kom hjem fikk vi greie på svindelen, for forsikringen gjaldt ikke, for vi hadde tegnet den på gale premisser. Den norske stat opererte med en misjon i et fredlig område, mens forsikringsbransjen opererte etter største risikograd - krig. Det eneste selskapet som tilbød slik forsikring var Loyds i London, men forsikringspremien kostet omtrent hele lønninga. Man kan bare lure «Flere personer i tilknytning til denne hendelsen er i mellomtiden gått bort. Vi begynner å bli historie og hendelser som satte preg på både oss og nær historie holder på gå tapt. Vi er en del av denne historien, det er ikke til å komme utenom, om man vil eller ei.» Major Reidar Kjeldsrup, kp.sjef stabs kp. Norbatt 2. Lt. Erik Hoff, Nk MP tr. Norbatt 2. Menig Bjørn Olsen, pioneer pi.tr. Norbatt 2. Hvis det var fenrik Peer-Frode Eriksen som fløy, så er også han borte

7 Det var med en smule forventning jeg som førstereisgutt satte meg på fergen fra Egersund til Hanstholm for å være med på mitt første veterantreff i utlandet... Eurotreff Ålborg Etter en rolig natt våknet vi på båten med en smule urolig hav rundt oss. Da vi endelig slapp i land var det godt å få fast grunn under bena. Det var ikke tid til å nyte dette, men det var bare å komme seg i bilen og sette kursen mot Ålborg. Vi var allerede sent ute. Etter å ha kommet frem til flyvåpenets base i Ålborg var det bare å få inn bagasjen på rommet og ut i bussen som skulle ta noen av oss til opptagelse i Christian den 4. laug. Ved ankomst til Duus-kjelleren var det mye folk som ventet på å komme inn til seremonien. Etter at laugets styre med oldermann Petter Tage var på plass, var det bare å følge med på hva som skulle gjøres. Det gikk litt fort, men jeg håper vi fikk med oss det meste slik at vi slipper bøter ved et senere oppmøte i kjelleren. Ut på ettermiddagen bar det videre mot Lindholm Høje hvor vi skulle se en gammel vikinggravplass. Senere på kvelden var det middag og åpen bar, og der gamle soldater møtes, blir det mimret. Latteren satt løst. Lørdag morgen kom med bedre vær enn det vi hadde hatt dagen før, og det bar inn mot Ålborg sentrum og vår frues kirke for kirkeparade for oss veteranene. Med flagg og faner inntok vi kirken og fikk med oss velvalgte ord fra presten. Videre bar det ut til parademarsj i Ålborgs gater. Med et HV-korps i front med flagg og faner, to norske Volvo feltvogner og en stor flokk veteraner bar det så i retning av byrådssalen hvor Ålborgs viseborgermester tok i mot oss. Her fikk vi i tillegg en god dansk baier. Resten av dagen var til egen disposisjon før vi tok oss tilbake til flystasjonen og festmiddag. Det ble en god kveld med taler, gaveoverrekkelser og utmerkelser. Jarl Pedersen fra Rogaland FN- Veteranforening ble tildelt hederstegn i bronse fra visepresidenten i Danske Soldatveteraners Landsforbund. Vi i RFNVF gratulerer Jarl på det varmeste. Utover kvelden gikk praten godt, og mange minner fra tjenestene ble servert. Historiene var mange og gode. Tidlig neste morgen måtte vi være tidlige ute av leiren, noe vi klarte med god margin. Deretter var det bare å sette kursen for Hanstholm og ferjen hjem. Som førstereis på tur med veteranene til treff i Ålborg vil jeg understreke at dette fristet til gjentakelse. Neste år regner jeg med å treffe flere veteraner siden eurotreffet avholdes i Arendal. Håper å se dere der. Rolf O. Rolfsen RFNVF Vår nye generalsekretær heter Vidar Falck Vidar Falck (60) er ansatt som ny generalsekretær i FNVLF. Inn i organisasjonen tar han med seg mange års ledererfaring fra Forsvaret nasjonalt og internasjonalt, både i operative stillinger, ved stab og innen utdanning. Sentrale deler av arbeidsoppgavene har vært knyttet til personalledelse, personalutvikling, organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging og økonomistyring. Falck sluttet i Forsvaret i juni 2006 etter nærmere 39 års tjeneste. Hans siste tjenestestilling var som sjef for Forsvarets kurssenter med ansvar for planlegging og gjennomføring av etableringen av den nye avdelingen ved Forsvarets Skolesenter bestående av Seksjon for internasjonal virksomhet (tidligere FOKIV), Forsvarets fjernundervisning, Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, Rustningskontrollgruppen, Forsvarets studiesenter på Bardufoss og fra 1. januar 2006, Voksenopplæringen i Forsvaret. Før det var han sjef for FOKIV. Han har videre operativ erfaring fra Sinai fra Vi tar også med at Falck har vært formann i Oslo militære Samfund. Utdanning: Examen Artium Befalsskolen for Hærens sanitet Krigsskolen Hærens Stabsskole I Hærens Stabsskole II Canadian Forces Command and Staff Collage Forsvarets Høgskoles hovedkurs Internasjonal valgobservasjon fra Universitetet I Bergen Boxaspen æresmedlem Lorentz Boxaspen er utnevnt til æresmedlem i FNVLF for hans livslange innsats for Forbundet og lokalforeningen på Nord- Møre. Han har hatt fremtredende verv i forbundsstyret i mange år, herunder styremedlem, visepresident og president. En periode mens han var president fungerte han i tillegg i stillingen som generalsekretær. Av hans mange verv nevnes at han har vært Norges representant i Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) samt Norges representant i World Veterans Federatian fra 2003 til Det var en rørt Lorentz Boxaspen som mottok utmerkelsen

8 Hjelp oss å støtte! Bruk vedlagte giroblankett Giverglede søkes til stiftelsen «Veteranhjelp» En av Forbundets oppgaver er å hjelpe veteraner og deres pårørende som sliter etter utenlandstjenesten. Enkelte ganger kan veteranene få akutte økonomiske problemer som må løses umiddelbart. For å kunne gi slik øyeblikkelig hjelp, har Forbundsstyret besluttet å opprette Stiftelsen Veteranhjelp. VI HAR VI ET NÆRT og godt samarbeid med Krigshospitalkassen (KHK) som som har vært til uvurderlig hjelp for mange veteraner. Felles for krigshospitalkassen og andre hjelpsystemer er at det ofte er lang saksbehandlingstid. Dette gjør at de veteraner som er i en virkelig prekær økonomisk situasjon, de mest trengende, ikke får den hjelpen de trenger i tide. Noen veteraner venter også alt for lenge med å be om økonomisk hjelp og støtte, og kommer derfor i en fortvilet situasjon. Øyeblikkelig hjelp For å hjelpe der ingen av dagens systemer er raske nok, eller ikke strekker til, har Forbundsstyret vedtatt å etablere stiftelsen Veteranhjelp (VH) som skal gjøre det mulig å gi øyeblikkelig hjelp til alle veteraner/nærmest pårørende som er i akutt, økonomisk krise og som ber om bistand. Veteranhjelp er opprettet som en stiftelse med egen regnskaps- og revisjonsplikt. Det er valgt et styre bestående av president Odd Helge Olsen og styremedlemmene Sven Dyrvik og Ola van der Eynden. Grunnen til at styret består av kun tre personer er at det skal være handlekraftig og ubyråkratisk slik at det kan handles hurtig. Det er etablert vedtekter som er godkjent av Forbundsstyret på styremøte nr 4/-07. For effektivitetens skyld skal de samme firmaene som fører regnskap/revisjon for FNVLF også utføre dette for stiftelsen. Det skal føres protokoll mht. alle avgjørelser og utbetalinger. Håper på stor giverglede Forbundet har gitt en startkapital på kr til Stiftelsen, og FNVLF oppfordrer deg til å støtte denne svært viktige saken. Vi håper at tiltaket blir godt mottatt, og at du som leser ønsker å bidra uansett om du er veteran eller ikke. Vi håper at dette kan bekjentgjøres til venner og kjente slik at flest mulig får kjennskap til intensjonene med Veteranhjelpen. Alle bidrag er like velkomne, små som store. Midlene vil stå i beredskap for å kunne hjelpe veteraner/pårørende som ikke vet hvordan de skal få endene til å møtes. Vi mener at kr. 175,- kan være en passende sum, men du gir den summen som passer for deg enten beløpet er større eller mindre. Du påfører selv den sum du ønsker. Pengene går utelukkende til å hjelpe veteraner og pårørende som trenger økonomisk støtte. Det er opprettet en egen konto i Forsvarets Personellservice. Vennligst merk innbetalingen med Stiftelsen Veteranhjelp om du ikke bruker vedlagte giroblankett. Jeg håper på stor giverglede! På forhånd takk! Jon Aabakken 15

9 Tor Treider deltok som frivillig i vinterkrigen i 1939, som sersjant i 1940 i kampene ved Fossumavsnittet, han deltok i Tysklandsbrigaden, hadde to perioder med tjeneste i Koreakrigen i 1951 før han bosatte seg i utlandet med jobb innen shipping. I en alder av 88 år holdt han en gripende tale til minne om de titusener av soldater som har tjenestegjort i våre mange utenlandsoperasjoner, en tale som gjengis i sin helhet. Monumentet er viktig for etterslekten mener primus motor for byggekomiteen, Kjell Edvard Olsen, leder i Ringerike FN og Nato VF, Heidi Heien, hovedtaler Tor Treider, stabssjef i Hærstaben, brigader Rune Jacobsen, ordfører i Ringerike kommune, Kjell Børre Hansen, sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk, flaggkommandør Erik Magnussen og president i FNVLF, Odd Helge Olsen. Foto: Dag Rydmark Veteranmonomentet på Hønefoss avduket Av Dag Rydmark Veteranmonomentet som hedrer de som har deltatt i internasjonale operasjoner, ble avduket på Hønefoss på FNdagen 24. oktober foran et hundretalls frammøtte. Det praktfulle monumentet, med den sterke symbolikken, har fått en meget sentral plassering i Søndre Park midt i Hønefoss sentrum. 16 I denne minneparken avsluttes bl.a. 17. mai-togene, og monumentet er derfor sikret oppmerksomhet. Gode støttespillere Monumentet består av tre steiner som symboliserer en blokk som skiller to stridende parter. - Et viktig monument for dem som har mistet livet i fredens tjeneste, men også et monument som bør ha mye å fortelle oppvoksende generasjoner, sa ordfører i Hønefoss, Kjell B. Hansen. Ringerike kommune har hele tiden vært positiv til planene om å få reist et slikt monument, og lokaliseringen kunne ikke blitt bedre. Ringerike og Omegn FN/Nato-veteranforening gjennomførte et strålende arrangement, og det er et imponerende arbeid og dugnadinnsats fra en håndfull ildsjeler som virkelig har stått på for å få dette til. Gleder seg over monumentet Både Birger Bremnæs fra Tysklandsbrigaden, brigader og stabssjef i hærstaben Rune Jacobsen fra Generalinspektøren for Hæren, president Odd Helge Olsen og ordfører Kjell Børre Hansen uttalte glede over at monumentet nå er på plass på Ringerike og viktigheten av et slikt monument. Tor Treider sammen med lederen i Ringerike FN og NATO veteranforening Heidi Heien. Foto: Dag Rydmark Vi har nu avduket et monument til minne om de tusener av norske soldater - kvinner så vel som menn som har tjenestegjort i de mange utenlandske operasjoner som vårt land har deltatt i etter den andre verdenskrig. Den aller første operasjonen vår var okkupasjonsbrigaden i Tyskland hvor den første brigaden var brigade 471 i I 1950 brøt Koreakrigen ut, og i 1951 var det norske feltsykehuset på plass ved fronten der ute i det fjerne Østen. Deretter fulgte operasjoner på rad og rekke; Gaza, Kongo, Somalia, Libanon, Balkan, Irak, Kosovo og nu Afghanistan. Og om ikke lenge står vel Darfur på trappene. En operasjon som de færreste har kjennskap til er den i Namibia hvor norsk politi var med. Siden har 600 polititjenestekvinner og menn vært ute i 20 operasjoner i FN-oppdrag. Det er mulig jeg har glemt å nevne en eller annen operasjon jeg ikke kjenner til. Det er i hvert fall ikke av ond vilje, men det er vel med meg som resten av det norske folk at operasjonene er blitt så mange at man kan glemme. Det er ikke turistreiser til fjerne land og himmelstrøk der Ola og Kari soldat har deltatt, men oppdragene har flere ganger vist seg å være blodig alvor, og det har hendt at noen har kommet hjem i kiste. For den norske stat, så smertefullt dette kan være, så kan dette være den enkleste utvei. Å gi dem en militær begravelse, så fredig med det. Verre er det for dem som kommer hjem med skader på kropp og sjel uten å være i stand til å komme tilbake til sitt sivile yrke, men må løpe fra kontor til kontor, fra lege til lege uten å få kompensasjon for de skader de har pådratt seg i tjenesten. Kanskje må de til slutt skaffe seg en advokat, noe som i siste omgang kan ende med en rettssak for å komme til et resultat enten det er en engangskompensasjon eller varig uføretrygd. Det er å håpe at politikere er seg sitt ansvar bevisst når de sender styrker ut i internasjonale operasjoner der følgene kan bli skjebnesvanger for noen av dem som har deltatt, og at prosessen med hjelp til dem som kommer skadet hjem må bli enklere enn hva den er i dag. Det er rett og rimelig at vårt land påtar seg byrden med å delta i internasjonale operasjoner, enten de er i FN eller Nato-regi og at vi har en tilstrekkelig styrke til å gjøre en skikkelig innsats, men det må ikke gå utover vår egen evne til å forsvare våre interesser her i Norge. Jeg er redd for at de store økonomiske interesser vi har oppe i nord med oljeforekomstene og ikke minst de rike fiske ressurser vil være et lett bytte for de makter som syntes at disse rikdommer skulle være til gode for dem selv. For å si det med rene ord, så liker jeg ikke utviklingen.

10 Velkommen til Rogaland FN-veteranforening Se også våre nettsider; ENGASJERT: Sjt. Brosten (infelt) som kom hjem fra oppdrag i Afghanistan i juni, holdt et meget engasjeende foredrag om tingenes tilstand der nede for medlemmene. Rogaland FN-veteranforening (RFNVF) ble stiftet 19. januar Til stede ved stiftelsesmøtet var det 48 personer. I løpet av et par måneder var medlemsmassen øket til 83. Siden har medlemstallet økt jevnt og trutt til over 260 betalende medlemmer, noe som gjør at RFNVF er en av de største lokalforeningene i Norge. Av Kjell Brokvam, leder Foreningen har hatt en noe omflakkende tilholdssted. I starten ble den nå nedlagte Somaleiren benyttet før en flyttet til en ny lokasjon i Vatneleiren utenfor Sandnes. Her fikk vi disponere en av de gamle undervisningsbrakkene, men det var heller ikke mest optimale stedet for våre aktiviteter. Imidlertid ble jo også Vatneleiren delvis avhendet og vi måtte flytte på ny. Nå har vi fått disponere en av de flotte hyttene som ligger spredt rundt om på det fine området som Vatneleiren jo er. Denne deler vi med Lotteforeningen og NROF. Her har vi kontor slik at vi har en reell mulighet til å holde orden på våre eiendeler. Det har vært vanlig at veteranene samles en gang i måneden i foreningens lokaler i Vatneleiren. Vi er så heldige at vi får disponere befalsmessen. Den får vi benytte til alle våre arrangementer etter en fin avtale med HV-08. I alle henseender får vi stor støtte av Rogaland HV, så her er vi heldige som har denne organisasjonen lett tilgjengelig. Det blir på disse møtene tatt opp emner som er av interesse for personer som tidligere har tjenestegjort i Internasjonale Fredsoperasjoner. Foredragene blir svært ofte fremført av medlemmenes egen dokumentasjon fra sine respektive misjoner. Nytt av året er også all støtte fra Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA) som har hjulpet betraktelig på økonomien til vår lokalforening, og jeg vil påstå at alle lokalforeningene vil få fin drahjelp fra VA. Som et ledd i nyskapning og en mulighet til å rekruttere yngre medlemmer, har vi delt medlemsmøtene mellom Vatneleiren og utestedet YANKS i Stavanger. Her har vi gratis lokale og mulighet for å være for oss selv hvis det er ønskelig. Flere av de ansatte ved utestedet har tjenestegjort i flere utenlandsoperasjoner, så her føler vi oss velkomne. RFNVF har også et godt samarbeid med diverse skoler, foreninger og lag, slik at vi forsøker å spre informasjon ut til publikum. Flere av medlemmene har vært på skoler og snakket om FN s misjoner og MINNEPARK: Parken sier seg selv, dette er slik minneparken vår på Vikeså i Bjerkreim kommune ser ut i dag. egne erfaringer. Dette har vist seg å være meget givende for det enkelte medlem og den skole/forening som får besøk. FN-parken Den første norske soldat som falt i fredens tjeneste, Annbjørn Gjedrem, var fra Bjerkreim kommune i Rogaland. Under en bekransing på hans grav tidlig på1990 tallet ble ideen om en egen FN-park til. Foreningen startet planlegging av en slik park og kom tidlig i dialog med Bjerkreim kommune. Her fikk foreningen stor forståelse og god hjelp til å realisere dette prosjektet. Det ble tidlig klart at dette ville bli en stor økonomisk oppgave for RFNVF, men med god støtte fra bedrifter og kommuner, ble prosjektet gjennomført på en fin måte. Avdukingen av bautaen og åpningen av Minneparken ble foretatt på FN-dagen i 1994 av tidligere FN-ambassadør Ole Ålgård. Etter at FN-parken kom, har det blitt tradisjon at foreningen bekranser bautaen i tilknytning til FN-dagen og UN Peacekeepers Day. Dette er faktisk de arrangementene som foreningen står for som er best besøkt. 29. mai 2005 ble det, på initiativ fra Per. M. P. Gitmark, avduket en minnestein for hver av de fredsssoldater fra Rogaland som har mistet livet i fredens tjeneste. Denne høytidligheten ble foretatt av fylkesordfører Roald Bergsaker. Alt er ikke bare vel med veteranene våre. Det viser seg at flere og flere får tilbakeslag etter flere år uten problemer av noe slag. Dette er nok en situasjon som er kjent i alle lokalforeningene, og som står høyest på agendaen for å gjøre noe med. RFNVF s kameratstøtte har i den anledning et utmerket samarbeid med Stressmestringsteamet ved KNM Harald Haardfagre og Mental Helse i Rogaland. Dette problem er også signalisert inn til politikerne i Stavanger Kommune, og det har allerede vært møte mellom Tom Thoresen, leder for Kameratstøtten i RFNVF og Øyvind Waage fra Stressmestringsteamet ved KNM Harald Haardfagre. De siste årene har FN-sambandet, Gaugen Turmarslag og RFNVF arrangert en FN-mars i Bjerkreim Kommune. Den har sitt utgangspunkt fra Minneparken. Her stiller foreningen med personell for flaggheising, kiosksalg og annen ekspertise. Som et ledd i promoteringen av FN har vi en utstilling av kjøretøyer som er benyttet i flere av misjonene. Her får vi uvurderlig assistanse fra NATO s kjøretøykontor som frakter de mest «trengende» gamle kjøretøyene. Før starten av marsjen blir det alltid en kort appell ved minneparken. I år var det Fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland, som var hovedtaler. I 2008 har FNVLF landsmøte i Stavanger. RFNVF ønsker alle deltagere hjertelig velkommen og vi skal gjøre vårt for at vi skal få et fint og vellykket landsmøte. Hjertelig velkommen til Rogaland! 18 19

11 ANNONSE FINANSHUSET ASA - FNVLF HOVDESPONSOR OG MEDLEMMENES EGEN FINANSRÅDGIVER Nå slipper du å speide etter god finansrådgivning Vi her svært stolte over sponsoravtalen vi nå har inngått. Avtalen tar sikte på å gi FNVLF betydelige årlige inntekter og sikre foreningen et solid økonomisk fundament. I tillegg til at vi tilbyr foreningens medlemmer egen rådgiver for investeringsråd, finansiering, forsikringer og banktjenester. FN-veteranene vil være prioriterte kunder i vår rådgivningstjeneste og vi gir FN-veteranene betydelige rabatter ved kjøp av spare- og investeringsløsninger via oss. Husk å si at du er FN-veteran så lover vi deg ekstra god service! BOLIGFINANSIERING. De aller fleste av oss har i dag betydelige utgifter til lån, enten til bolig, bil eller hva det måtte være. Vi ønsker å gi foreningens medlemmer råd om hvilke finansieringsformer som vil være mest gunstig for den enkelte. Vi tar også jobben med å skaffe den enkelte finansiering til svært konkurransedyktige betingelser. Jobben vi gjør er gratis for medlemmene, og det inngår i sponsoravtalen at vi også dekker kostnadene ved en eventuell refinansiering. Mange er ikke klar over hvor mye det kan bety for ens privatøkonomi å innrette sine lån på en smartere måte. En telefon eller et møte med en av våre rådgivere er alt som skal til for en gjennomgang av hvilke muligheter som finnes for den enkelte. Vi gir konkrete råd om hva som kan gjøres, men det er opp til den enkelte om de ønsker å benytte seg av et evt. tilbud eller ikke. For FNVLF s medlemmer er gode råd med andre ord gratis hos Finanshuset. INVESTERINGSTIPS Mange er allerede i gang med å spare til pensjonen sin, eller de har allerede opparbeidet seg en stor eller liten formue som de ønsker å forvalte på best mulig måte. Finanshuset er en uavhengig rådgiver har oversikt over hvilke spare- og investeringsløsninger som finnes i på tvers av de ulike tilbyderne i markedet, og gir råd om hvilke som er verdt å satse på. Etter en gjennomgang av den enkeltes mål for avkastning, risiko og tidshorisont gir vi råd om som er tilpasset den enkelte. Skreddersøm er en viktig del av vår rådgivning. FN-veteranene oppnår svært gunstige vilkår når de velger å gjøre sine investeringer via FINANSHUSET. Sponsoravtalen vi har inngått sikrere medlemmene betydelige rabatter. INGEN TING Å VENTE PÅ! Sponsoravtalen har allerede trådt i kraft, og en del av FN-veteranene har allerede valgt å benytte Finanshusets rådgivningstjeneste. FINANSHUSETS rådgivere er topp motivert for å ta i mot FNveteranenes som kunder. Vi gleder oss veldig til samarbeidet som vi har store forventninger om at svært mange av FN-veteranene velger å benytte FINANSHUSETS rådgivningstjeneste. Er du FN-veteran og ønsker å høre nærmere om hva vi kan tilby deg treffer du din rådgiver på telefon alle hverdager fra kl til Finanshuset ASA, pb Vika, 0120 Oslo. Besøksadresse: Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo 20 21

12 NYTT OM BØKER En stemme fra Mek-troppen UNIFIL-jubileet tar form Libanon- og Balkan-veteranen, Ola Vaagan Slåtten, har på eget forlag gitt ut en vakker, liten bok rikt illustrert, «reise i natur og kultur». Ikke en time var vi i tvil om at vi hadde folkeretten og hele Norge i ryggen, og at det vi gjorde var til beste for verdensfreden. Veldig mange av oss er villige til å risikere alt, men det under forutsetning av at vi ikke er i tvil om legitimiteten og legaliteten i det vi gjør, sier Slåtten, nå til daglig informasjonsrådgiver i Idébanken. Han henter også sine inntrykk fra fredelige Island og Bottenviken og de norske fjellområdene mellom Valdres og Hallingdal, der han selv hører hjemme. Under studiene på Blindern møtte han Erling Lund da de begge holdt på med Østen som fag. Han er også stor beundrer av Odd Bull, og understreker den betydning den norske generalen fikk for utviklingen i Midt- Østen. En beskjeden mann fra Mek-troppen har begått en bok vi kan anbefale. Ta kontakt med Sjekkposten eller med forfatteren selv, i tilfelle den ikke foreligger i din bokhandel. «Fra Rossdalen til Rødehavet» fra Nordfjella til nære Østen. Eget forlag Anmeldt av Odd Sverre Knutsen I 2008 er det 30 år siden vi første gang deployerte til Libanon er året der dette skal markeres. Av Dag Rydmark Gjennom tjue år gjorde over tjue tusen norske kvinner og menn en stor innsats i Libanon i en av de mest krevende fredsbevarende operasjoner i det forrige århundre. Norges deltakelse i UNIFIL er den mest omfattende i noe utenlandsoppdrag, sett i forhold til utstrekning og kompleksitet selv om flere tjenestegjorde i Tysklandsbrigadene. Og UNIFIL-deltakelsen la mye av grunnlaget for Norges senere profesjonalisering av intops-innsatsen og for Norges politiske rolle i fredsprosessen i Midtøsten. Det mest omfattende utenlandsoppdrag Innsatsen i UNIFIL var en skarp operasjon, hvor avdelingene ble stilt overfor realistiske og krevende utfordringer og hvor svært mange soldatene ble utsatt for stort press. Mange UNIFIL-soldater ble truet på livet, atskillige ble tatt under ild, ikke få ble direkte beskutt. Norske FNsoldater falt også i strid. I tillegg til hærstyrkene hadde Norge et maritimt styrkebidrag i UNIFIL Maritime Operations i Dette bestod av fire MTBer av Hauk-klassen samt forsyningsskipet Valkyrien i tillegg til stab- og støttefunksjoner. UNIFIL Marine Task Force (MTF) bestod av 19 fartøyer fra syv land der Tyskland stilte med det største bidraget. Dette var første gang i FNs historie at en maritim styrke ble underlagt FN-kommando for å løse et oppdrag gitt av FNs Sikkerhetsråd. Arrangementer på løpende bånd En komité under ledelse av forbundets visepresident Dan-Viggo Bergtun har jobbet med prosjektet i hele FNVLF vil under jubileet ha et lederansvar for arrangementet i samarbeid med Forsvarets Veteranadministrasjon ved deres representant, generalmajor Johan Brun (p). I utgangspunktet vil mye vært likt UNEFjubileet i Programmet vil inneholde regionale og lokale arrangement, et sentralt arrangement i Oslo som gjennomføres i tiden mai samt en mimretur til Ebel-el-Saqi i forbindelse med 17. maimarkeringen. Alt dette kan du imidlertid lese deg til i de kommende utgavene av Sjekkposten. Nyheter vil også bli lagt ut på weben. Det viktigste først Lokale arrangement gjennomføres i tiden 1. februar - 31.desember 2008 med kveldsarrangemenet etter modell fra UNEF-jubileet. Forslag til innhold i programmet kan være; Mottakelse Jubileumsmiddag Utdeling av minnemedalje Underholdning Vi ønsker flest mulige deltakere i UNI- FIL-markeringene velkommen til disse arrangementene og anbefaler de som ikke er medlem av forbundet om å melde seg inn snarest. Dere vil da alt dere har behov for å vite om neste års store begivenhet. Aktivitetskalender November 11. Forvarets Minnedag på Akershus Festning 22. Veterans health steering group, Kongsvinger 26. Status og utfordringer i Forsvaret sett i lys av Forsvarsstudiens anbefalinger. Foredrag av Forsvarssjef Sverre Diesen i Oslo MilitæreSamfund 29. Etablering av ny forening i Mosjøen Desember 9. Styremøte og møte i valgkomiteen 10 Julesherry i Frydenlundsg. 12 Sjekkposten 5/07 Tlf VÅR LANDSDEKKENDE KAMERATSTØTTETELEFON BETJENT AV OSS FN-Veteranenes Landsforbund Postboks 1635, Vika, 0119 Oslo 22 23

13 Offisersmessen på Gimlemoen, nå Universitetet i Agder (merket Messa, bygning 84, Gimlemoen) Se også våre nettsider; Veterantreff i Kristiansand VETERANTREFF: Glade veteraner samlet i Tromsø. Veterantreff i Tromsø Selv om det er en tid siden de fleste deltakerne inntok grunnstilling på skytebanen, overrasket gamlekara med imponerende god skyting under stevnet i Tromsø. Av Tore Johansen Midtsommeres var det invitert til treff for FN-veteranene i Tromsø FN- veteranforening. Treffet ble avholdt på Straumsbukta Skytterlags baneanlegg, med et 10 tals påmeldte deltakere. Fremmøte var lørdag formiddag med avslutning søndag ettermiddag. Deltakerne ble møtt i innkjøringen til skytebanen med en FN-sjekkpost og på skytebanen med en flott hornmusikk av (navnet) som spilte før selve programmet for treffet startet. Terpet sikkerhetsreglene Programmet for treffet var innledningsvis lagt opp med en presentasjon av skytterlaget, en gjenomgang av sikkerhetsreglene ved skyting og litt om våpnene som skulle benyttes. Siden det var en god stund siden de fleste av deltakerne hadde deltatt på denne type aktivitet, ble også anvisningen av skyteresultatene gjenomgått. Programmet var opplagt som en lett form for konkurranse med rifleskyting både mot 10 delt skive, figurer og selvanviser. I tillegg var det ei merket patruljeløype med fem opservasjonsposter. Her skulle deltakerne observere gjenstander og hendelser ute i terrenget. Skytingen og observasjonene telte sammen til ei premiering. Lørdagskvelden ble avsluttet med en flott grillmiddag med tilbehør, og sosialt samvær ut i de små timene. Revelje og flaggheis Søndagen startet med revelje og heising av FN-flagget. Etter en solid frokost var det tilbakemelding fra deltakerne om selve tiltaket og opplegget, denne sekvensen ble avsluttet med premieutdeling for konkurransen som var avholdt på lørdag. Alle deltakerne fikk med seg en premie som et minne fra treffet. Deltakerne takket for et strålende opplegg og arrangement som de håpet kunne bli en årviss aktivitet i foreningen. En takk til de som stod for opplegg og gjennomføring: Tore Johansen og Edmund Leiksett og ikke minst kokken Ronald Solstrand som serverte en utsøkt meny gjennom hele helga. En stor takk også til styret i Straumsbukta Skytterlag som lånte ut sitt baneanlegg vederlagsfritt til arrangementet. Flott gjort! MØTE: Hyggelig gjensyn med «gammelkara» Rundt 50 fremmøtte deltok da Kristiansand FN og NATO- Veteranforening etablerte fast tilholdssted for veteraner i kristiansandsområdet. Av Kaare Granå, Kristiansand og Omegn FN/ NATO- Veteranforening Veterantreffet skal være et sted for å skape sosiale forbindelser og et samlingssted for alle veteraner, uavhengig av organisasjonstilknytning, og hvor vi kan møtes for pleie av kameratskap og til samtaler for felles erfaringer. Faste møtedager Meningen er å gjennomføre veterantreffene på faste ukedager til et fast klokkeslett, og normalt på et fast sted i Kristiansand hver gang. Kanskje vi også en og annen gang forflytter oss litt opp i Setesdalen for å komme litt nærmere de av medlemmene våre som bor der oppe. Første veterantreff var altså torsdag 18. oktober. Som fast møtested benytter vi Offisersmessen på Gimlemoen, Kaserneveien 26, tidligere kalt brakke 84. Dette er et kjempefint møtested for oss hvor vi sammen med en del andre forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansandsområdet der vi disponerer en hyggelig peisestue, spisesal, fine uteområder, et kontorfellesskap samt et møterom. Den gamle offisersmessen ligger innenfor det som nå heter Universitetet i Agder, med lett atkomst fra byen med buss eller bil til østre del av universitetsområdet. Det tar 5-10 minutter å gå fra bussholdeplassen og opp til Offisersmessen. Ved bygningen er det parkeringsplasser for privatbiler. Så langt har vi landet på veterantreff hver første torsdag i gjennomføringsmåneden klokken Om vi skal ha treffkvelden hver, eller bare annenhver måned samt hvilke sommermåneder vi ikke skal ha treff, vil bli avgjort av lokalforeningens styre i forbindelse med et styremøte i november. Det vil bli enkel servering av mat som for eksempel smørbrød, gryterett eller fiskesuppe og lignende på treffkveldene. Forsvarets Veteranadministrasjon holder maten mens den enkelte betaler for drikke. Mens vi på noen av treffkveldene vil ha et tidsaktuelt foredrag vil det andre ganger kunne bli noe enklere. Det vil imidlertid alltid bli avsatt god tid til en prat over en kopp kaffe. Stor interesse På den første treffkvelden, som var et samarbeide mellom Forsvarets Veteranadministrasjon (FVA), FN- Veteranenes Landsforbund (FNVLF) og lokalforeningen vår var vi tett opp mot 50 fremmøtte personer. For å prøve å skaffe flere medlemmer til foreningen, samt signalisere et behov for at alle veteraner på sikt kanskje bør inn under samme paraply, hadde vi i forkant av samlingen invitert alle forsvarsrelaterte foreninger i Kristiansandsområdet til treffet. Stemningen under møtet var veldig bra, og det var helt klart at dette tiltaket ble ønsket velkommen av medlemmene. Regionavisen Fædrelandsvennen var til stede på samlingen og hadde en artikkel om saken 19. oktober. Lokalforeningen vår har en egen hjemmeside, hvor vi blant annet legger ut datoer for veterantreffene og andre aktiviteter mv. POST MORTEM: Fru Heidrun Frivold har akkurat mottatt UNEF- og INTOPS-medaljene Post Mortem på vegne av sin avdøde mann Aanon Frivold, som tjenestegjorde i kontingent XVII i

14 MEDALJE: Medaljer korrekt båret til sivilt bruk. Foto: Dag Rydmark Dekorasjoner og ferdighetsmedaljer til hverdag og fest slik at de delvis dekker hverandre med den innerste medaljen udekket. Medaljene bæres i full størrelse til slike anledninger hvor de er naturlig som; veteranstevner i inn- og utland minnehøytidligheter 17.mai-arrangementer og liknende FN- dagen familiesammenkomster Dekorasjoner og ferdighetsmerker enten det er medaljer eller bånd bæres på venstre side av brystet over lommen eller i hjertehøyde. Miniatyrmedaljer plasseres på venstre jakkeslag. Utdrag av rekkefølgen på medaljer: Offisielle medaljer. 11. Forsvarets medalje for edel dåd. 24. Den norske Koreamedaljen. 38. Forsvarsmedaljen. 39. Forsvarets medalje for sårede i strid. 42. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner. 45. Forsvarets innsatsmedalje. 46. Forsvarets operasjonsmedalje (Bosnia-, Kosovo-, Afganistan-, Active Endeavour-,Irak-, Litauen-, Sudan-, Libanon- medaljen) erstatter Intops medaljen etter april Forsvarets Vernedyktighetsmedalje. Deretter følger i rekkefølge: UNEF , ONUC , UNIFIL , UNIIMOG ,UNAVEM I, II, III , UNPROFOR/UNPF , UNO- SOM I, II , UNMIBH 1995 (Bosnia Hercegovina), UNMOP 1996 (Kroatia), UNMIK , Nato-medaljen (tidligere Jugoslavia 1992-), Nato-medaljen (Kosovo ). Andre norske medaljer Så kommer andre norske medaljer godkjent for bæring på uniform, herunder: The multinational Force and observers medal, Tysklandsbrigadens veteranmedalje, Fredsprismedaljen 1988, FN-veteranenes Landsforbunds hederstegn, Oslo militære Samfunds Hederstegn. Militære og sivile ferdighetsmerker Til siste følger i rekkefølge: Det militære skarpskyttermerke, Det militære marsjmerke, Det militære skimerke, Infanterimerket, Feltidrettsmerke, Det militære femkampmerke. Det frivillige Skyttervesens dugleikmerke, Norges Skytterforbunds armegeværmedalje (NAIS-medaljen), Det frivillige Skyttervesens skiskyttermedalje, Norges idrettsforbunds idrettsmerke, Norges Svømmeforbunds Den store havhesten og Det nederlandske ferdighetsmerke for fire-dagers marsjen (Nijmegen-medaljen). Oversikten overfor er ikke uttømmende. Ajourført liste finnes på Forsvarsnett, under Forsvarsstaben Medaljerådet. Eventuelt tas kontakt med forbundet om en er i tvil om plassering av den medaljen som en har mottatt. Uoffisielle medaljer En rekke organisasjoner, foreninger og institusjoner utdeler hederstegn, vitenskaplige og andre medaljer, samt akademiske og/eller spøkefulle utmerkelser. Slike uoffisielle utmerkelser bæres ikke sammen med offisielle ordner og medaljer. Dog kan slike uoffisielle dekorasjoner bæres samtidig med offisielle ordner og dekorasjoner ved tilstelninger og arrangementer innen rammen av vedkommende organisasjon (bl.a. FNVLF) eller institusjon. Offisielle og uoffisielle dekorasjoner bæres klart atskilt. Offisielle dekorasjoner bæres øverst, mens de uoffisielle festes til brystlommen. Det gjelder blant annet: The mil & Hosp. Order St Lazarus, Sanct Olavs Pilgrims Kors, The Nordic Blue Berets Medal of Honour, FN,s 50 års Jubilæumsmedalje, Minnemedaljen UNEF 50 år m.fl. Nils Kallar er den i sekretariatet som har størst kunnskaper når det gjelder alt som har med medaljer, tildelinger og dekorasjoner å gjøre. I denne artikkelen belyser han bruk av dekorasjoner og ferdighetsmerket til sivilt antrekk og på uniform. Av Nils Kallar Gjennom sin tjeneste for Norge både nasjonalt og internasjonalt har våre veteraner som takk for vel utført tjeneste mottatt sine utmerkelser. Mange har også gjennom en lang tjeneste og prisverdig innsats tilegnet seg et betydelig antall dekorasjoner. Det er derfor nødvendig å ha retningslinjer for hvordan de skal plasseres og hvilke dekorasjoner som kan bæres til forskjellige antrekk. Uniform Som hovedregel kan bare dekorasjoner tildelt/godkjent av H. M. Kongen, utenlandske statsoverhoder, de Forente Nasjoner eller NATO bæres til uniform. Forsvarssjefen har i tillegg godkjent andre norske dekorasjoner og ferdighetsmerker som fremgår av egen liste. For andre medaljer må den enkelte søke Forsvarssjefen ved medaljerådet om tillatelse dersom denne ønskes båret til uniform. Søknaden må inneholde medaljens navn, også på orginalspråket, hvem som tildeler medaljen samt kopi av diplom/tildelingsbrev. Medaljerekkefølgen Forsvaret har gitt ut en oversikt som viser rekkefølgen av medaljer til bruk på uniform (innarbeidet i Håndbok for lokalforeningene 6.5.1). Oversikten blir med jevne mellomrom endret. Nye medaljer blir tilført, andre taes ut eller endrer plassering. Rangeringslisten er sist endret 26. april Militærkorset er innstiftet av Forsvarssjefen 15. juni 2007 med virkning fra 1. april Den tildeles ikke med tilbakevirkende kraft. Den er ikke rangert blant offisielle medaljer. Pensjonister og andre kan fortsatt bære alle tidligere godkjente medaljer. Sivil Medaljer kan også bæres til sivilt antrekk som blant annet forbundets «uniform». Dekorasjonene bæres på venstre side, og i samme rekkefølge som når de bæres på uniform. Medaljene skal danne en rekke slik at øvre kant av båndene danner en rett linje. Dersom noen har mange medaljer kan det være nødvendig å legge medaljene «Medaljer kan også bæres til sivilt antrekk som blant annet forbundets «uniform». Dekorasjonene bæres på venstre side, og i samme rekkefølge som når de bæres på uniform.» 26 27

15 Kompanibilde tatt i Beit Hanoun i Gaza våren Norske og danske i lett blanding. Hunden, kompaniets maskot, ble døpt «Pio» av den danske pionertroppen, som fant den i ørkenen. 21 mann fra Stabskompaniet DANOR Bn 1 UNEF samlet etter 51 år! Bæreia var stedet for de eldste UNEF-veteranene fra 28. til 30. september. Det ble funnet frem til 40 mann fra det aller første Stabskompaniet i Midt-Østen. Av disse stilte 21 som fikk et meget hyggelig gjensyn med sine kamerater fra tjenesten i Egypt og Gaza i tiden november 1956 til april Det er ikke bare å gå inn i et arkiv og lete etter f.eks. «UNEF/DANOR 1/menige/ Stkp./1957», da hadde det ikke vært noen sak å lage veterantreff. Vår identitet som fulgte oss fra innrulleringen er forlengst senket ned i Riksarkivets store dyp og kan ikke fiskes opp igjen, fordi vi ikke er spesifikt registrert som deltakere i utenlandsoperasjoner. Og langt fra alle er registrert som medlemmer i FNVLF. Men nå skal det bli et annet system, sies det fra ansvarlig hold. Kanskje veteranene i fremtiden kan kontaktes bare med noen tastetrykk, og samles på Bæreia. I mellomtiden må det detektivarbeide til, og tre initiativtagere blant oss klarte altså å finne 40 mann fra Stabskompaniet ved hjelp av telefonkatalogen og internett. Navnene på alle i UNEF kan finnes i to-bindsverket «Våre menn i Gaza», men boligadressene er det værre med. Men med litt arbeid går det altså an å få tak i noen, og vi oppfordrer dere fra andre kontingenter til å gjøre det samme. Dere får betalt for strevet med en meget hyggelig telefonsamtale når dere først finner noen, sier Per Erik Thorsen fra Hønefoss, som var en av «detektivene». Initiativet med samlingen ble meget godt mottatt av FNVLF og Knut Østbøll var vår gode vert og møteleder gjennom tre dager med et variert og interessant program, som foruten presentasjon av forbundets virksomhet og Bæreias historie også hadde guidede utflukter, bl.a. til Kongsvinger festning. Overraskende for mange finnes det også et lite forsvarsmuseum her, med bl.a. en avdeling som dokumenterer grenselosenes virksomhet Alle minus to mann samlet ved UNIFIL-monumentet, i pøsende regnvær. under siste krig. Bjørn Langset fra Venneforeningen var vår kunnskapsrike guide. Besøket på festningen ble avsluttet med en høytidelighet ved minnesmerket over de falne i UNIFIL. Stabskompaniets Kpsjef Helge Gregusson holdt en kort tale og la ned blomster. Han uttrykte vår sorg over UNIFIL-tapene og samtidig vår glede over at UNEF ikke mistet én eneste mann av de over ti tusen som deltok. Det sosiale samværet tok selvfølgelig mange timer av oppholdet. Når man opplevde så mye som vi gjorde i 20-års alderen skal jeg si vi hadde mange individuelle og felles opplevelser å snakke om, og flere hadde laget fotoalbum fra denne tjenesten. På lørdag kunne vi nyte en festmiddag, hvor det foruten Kongens skål ble utbrakt en skål for Dronning Margrethe, til ære for representanten for den danske delen av stabskompaniet, Tony Meyersahm fra Odense. DANOR Bn 1 var, som navnet antyder, sammensatt av dansker og nordmenn. Stabskompaniet hadde ca. halvparten fra hvert land, de andre kompaniene var norske Kp Huitfeldt og de danske Kp Larsen og Kp Hoppe. Takk til FNVLF og initiativtagerne for et fint opplegg, etter reaksjonene å dømme var både forbundets representanter og veteranene meget fornøyde. Bæreia er jo et glimrende sted for veteransamlinger, og når den siste kilometeren med fryktelig hullete vei blir reparert av kommunen, ja da blir det helt topp. Ørnulf Uddå Stabskompaniets sjef Helge Gregusson. Han var bare 24 år gammel da han påtok seg jobben, og visste like lite som oss hva han gikk til. Tony Meyersahm representerte den danske halvdelen av kompaniet. Her er de tre initiativtakerne til samlingen, fra venstre: Per Erik Thorsen (sjåfør og skriver i trentroppen), Per Wikstad (transportoffiser), og Magne Reke (sanitetstroppen). FNVLF benyttet anledningen til å utdele medaljer til fire mann. Fra venstre, Svein Sælø, Bjarne Slaakvik, Peter Ødegård, Einar Høyvik og medaljeutdeler Nils Kallar

16 L O K AL FO R E N I N G E R L O K AL FO R E N I N G E R Alta og omegn Per Martin Ovesen Postboks Alta Tlf Vakttelefon: ogomegnfnvlf Veteraner fra INTOPS Avd. Asker og Bærum Knut Bjørnsen Teige Glassverkveien 21 B, 1363 Høvik Mob Aust Agder FNVF Roy Gjertsen Postboks 1401 M Arendal Bergen og Hordaland FNVF Ulf Arnesen Postboks 941, Sentrum Tlf M Bergen Bodø og Omegn FNVF Audun Spjell Postboks 62 Tlf M Bodø Sandefjord og Vestfold Anders Forreløkken Tlf.: M Fax: Postboks Sandefjord Vestfold og Telemark Johnny Brenna Gårdsbakken 39 F Tlf M Fax Larvik kommune.no FNV Nordmøre Lorentz Boxaspen Postboks Kristiansund Tlf. priv.: M Veteraner fra INTOPS Gildeskål, Meløy, Rødøy Geir Haukland Postboks Ørnes Tlf Tlf. (p): M Glåmdal FNVF Arve Nilsen Postboks Kongsvinger Tlf M Gudbrandsdal Reidar Melhuus Hageskogen Ringebu Tlf A M netcom.no Hadeland Tor Gunnar Haugerøy Salemv Brandbu Tlf. p M fax Hamar og omegn Knut Johannessen Retterstadveien Stavsjø M Hammerfest FN-veteranforening Ove Mathisen Siriusveien Hammerfest Tlf.: M Harstad og omg. FNVF Olav Henrik Olsen Postboks 615 Tlf M Harstad Haugaland FNVF Odd J. Bentsen Kvednahaugveien Torvastad Tlf.: M FN-Veterangruppe Havøysund Gunnar Jacobsen Strandgate Havøysund M Hedmark FNVF Bjørn Viktor Steen Postboks Elverum Tlf M FN-veteranene Follo og Indre Østfold Harald Skoglund Belsjøv Drøbak Tlf.: M Kongsberg og omegn Stein Løvdok Postboks Kongsberg Tlf. priv: M Kristiansand og omegn Kåre Granaa Fidjeåsen Kristiansand M home.no.net/agdervet Kvalsund FN-NATO Veteranlag Peder B Pedersen Sandmovn Kvalsund Tlf.: M Namdal Lars Petter Skaanes Fossbrennvn. 31A 7800 Namsos Tlf.: Midt-Finnmark FNVF Ola van der Eynden 9710 Indre Billefjord Tlf M Kontor Bandak Mandal og Lister Region Thomas Fjell Heiveien 6, Tlf Mandal Ofoten Hallgeir Ramstad Holmenveien Narvik Tlf M Oslo FN og NATO soldaters forening Jon Birger Berntsen Tlf Fax: M Bygning 8 Oslo MIL 0015 Oslo kommune.no Rana og Omegn FNVF Arnljot Skogheim Postboks 1426 Tlf M Mo i Rana Ringerike og omegn Heidi Heien Steinliveien Hønefoss M nnvet/styret.htm Rogaland FNVF Kjell Brosten Øvre Stokkavei Stavanger Tlf M Romsdal Terje Hoel Henrik Ibsensvei Molde Tlf M Røros og Fjellregionen FN og NATO VF Jan Lars Haugom 7370 Brekkebygd Tlf Fax Svalbard FNVF Arne Elgaaen Postboks Longyearbyen Sør Helgeland FNVF Jørn Johansen Blomstervikveien Tlf Ktr Brønnøysund Sør Varanger FNVF Arnt Nystad Postboks 70 Tlf M Hesseng Sunnmøre Anne-Kari Andreassen Postboks 1114 Sentrum Tlf M Ålesund Søre Sunnmøre FNVF Per Inge Øye M Vartdal Tana og omegn FN/NATO- Veteranforening Asbjørn Dalsbø Smalfjord 9845 Tana Tlf M Troms FNVF Einar Ulleberg Postmottak Kappelvn. 2 M Bardufoss Tromsø FNVF Dag Rydmark Postboks Tromsø M Trøndelag FNVF Svein Dyrvik M Stadsbygd Valdres Roger Markussen Rute Bagn Tlf M valdres-fnnato-veteranforening Vesterålen FN VF Per H. Lamark Postboks 239 Tlf / M Bø i Vesterålen Voss og omland Tore Grevle Postboks 567 Tlf M Voss Østfold FNVF Frøyasvei Sarpsborg Tlf M Øvre Romerike FNVF Brynjulf Jenssen Trondheimsveien 119 Tlf M Jessheim Du leser vel våre web-sider? Tysklandsbrigaden 60 år Brigadistene markerer som kjent sitt 60-årsjubileum i år. I den anledning har den kjente billedkunstneren, Dag Hol, produsert et fargelitografi av troppetransportskipet «Svalbard» som fraktet omkring mann fra Norge til Tyskland i årene Bildet er produsert i et begrenset antall (250 eks.) og kan erverves for kr ,-. I tillegg tilkommer frakt og spedisjon med kr. 150,00. Som Tysklandsbrigadenes Veteranforbund selv sier; «En virkelig julegave» Bestillinger gjøres gjennom Forsvarets Veteranadministrasjon, Arbeidsgiveravdelingen Oslo mil/akershus, 0015 Oslo. Telefon: Telefax: eller på e-post: Her bestiller du minnemedaljen for UNEF 50 år Medaljen selges av FN-veteranenes Landsforbund og kan kjøpes av alle som har tjenestegjort i UNEF/Gaza. Det medfølger diplom med medaljen, og prisen inkluderer frakt og porto. For de som er medlemmer av FNVLF er medalje og diplom gratis. Skulle du ikke være medlem i FNVLF men ønsker medlemskap, vil innmeldingsavgift også inkludere diplom og medalje. Den totale kostnad er uansett kr 200,- Jeg ønsker tilsendt minnemedaljen for UNEF 50 år. Kryss av for ønsket bestilling: Er medlem, kun medalje og diplom Ønsker medlemskap, medalje og diplom Ikke medlemskap, kun medalje og diplom Navn: Adresse: Postnr/Poststed: Tlf: Fødselsdato/år Tjeneste i UNEF/Gaza Signatur: Send kupongen til FNVLF, pb Vika, 0119 Oslo eller fax den til

17 B Returadresse: FN-Veteranenes Landsforbund, Postboks 1635, Vika, 0119 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adresse. FN-veteraner ved bautaen. Den 90-årige krigsveteran Magnus Olaussen til høyre på bildet. kjempet på Narvik-fronten for Alta bataljon i Foto: Trygve Nilsen Minnemarkering ved bautaen i Porsa Etterretningsstasjonen LYRA i Porsa i Kvalsund kommune deltok aktivt i kartleggingen av tyske flåtebevegelser i området rundt Alta. Kvalsund FN- NATO veteranlag har hvert år en minnemarkering for å hedre de kvinner og menn som deltok aktivt i dette farefulle etterretningsarbeidet Av Trygve Nilsen Stasjonen LYRA ble med sin kortbølgesender etablert forsommeren 1943 i den lille bygda Porsa som ligger ved Vargsundet i Kvalsund kommune. Oppgaven var å overvåke den tyske skipstrafikken ut og inn av Altafjorden, spesielt krigsskipene «Tirpitz» og «Scharnhorst». Stasjonen LYRA ble på denne måten en viktig brikke i arbeidet med å få disse to enorme krigsskipene satt ut av spill. Gestaposjefen, Otto Hans Kløtzer, var klar over at det forgikk sendinger både i Altafjorden og i Vargsundet. Arbeidet med peilinger for å avsløre senderen ble intensivert, og 6. juni 1944 ble senderen lokalisert til Porsa og stasjonen LYRA rullet opp. Rundt 50 personer i Vest- Finnmark ble arrestert, og mange av disse tilbrakte resten av krigen på Grini eller i konsentrasjonsleir. I respekt for den store innsatsen disse menneskene sto for, ble det 8.mai lagt ned blomster ved bauten i Porsa. Leder i Kvalsund FN-NATO veteranlag Peder Birger Pedersen sa i sin minnetale bl.a.; «Vi står foran minnebautaen i Porsa. I dag framstår bautaen som et symbol for gode nordmenn, og spesielt soldatene i Alta bataljon sin innsats under krigen og for frigjøringen av Finnmark. Bautaen minner oss om de som gav sitt liv for at vi skulle få leve i fred og frihet i landet vårt. Mer enn det kunne de ikke ha gitt oss, og mer enn dette kunne vi ikke ha fått av dem.»

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET

Knut A. Braa. Den lange veien hjem. Pirat FORLAGET Knut A. Braa Den lange veien hjem Pirat FORLAGET Piratforlaget, 2012 Knut A. Braa, 2012 1. opplag 2012 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtale om kopiering inngått med

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes:

Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Nyhetsbrev Forbundsstyret Årets første forbundsstyremøte ble avholdt lørdag 26. januar. Av sakene som stod på dagsorden kan nevnes: Årets første Pro Patria og medlemskontingenten kommer sammen Årets giro

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 Saksframlegg HEDRING AV NORSKE SOLDATER I UTENLANDSTJENESTE Arkivsaksnr.: 10/43173 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: På bakgrunn av opplysninger om det store antallet potensielle

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14

SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner. Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner Skandinavisk akuttmedisinkonferanse 19.03.14 Erfaringer fra skadde veteraner Som den eneste bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner og deres pårørende

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Ankomst beskär beskär ELMIA. 5 9. April 2012. Min opplevelse med ELMIA. Jeg hadde lovet president Tage at Karin og jeg skulle hjelpe til på messen ELMIA i påsken. Det var besluttet at CAC skulle være

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb

PTSD og VETERANER. Retter en takk til Veteranforeningene i Norge som gjør en fremragende jobb PTSD og VETERANER Det finnes mange rapporter, undersøkelser og annet som bekrefter problemene våre veteraner har å stri med. Her er litt samlet fra Norge og fra Thailand. Mange ildsjeler prøver å bistå

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund Generalforsamling i Sjømilitære Samfund 30.03.2006 1 Tid (dato, fra kl til): 30.03.06, kl 1830 Sted: Sjøkrigsskolen Innkalt av (avd og person): Generalsekretær (GS) Bjørn Krohn Møtedirigent: Magnar Hope

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer