Dette vil ødelegge jernbanens konkurransekraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette vil ødelegge jernbanens konkurransekraft"

Transkript

1 Årsberetning 2002

2 Fra å være en tradisjonell bransje med oversiktlige eierstrukturer og normal endringstakt, er transport og logistikkbransjen inne i en periode med store endringer. Stadige eierskifter, nye strukturer, avregulering og nye avgifter gjør transportbransjen til en spennende arena. Vårt mål er at CargoNet skal hevde seg i transportbransjen som et moderne og nytenkende selskap, og utnytte de endringene som nå skjer i markedet til beste for kundene, selskapet og våre eiere. Jeg tror at transportbransjen, og spesielt den delen av bransjen som driver med jernbane, har behov for noen som utfordrer eksisterende strukturer og sannheter. CargoNets satsing på kombinerte transporter er en erkjennelse av at tradisjonell jernbanevirksomhet ikke tilfredsstiller dagens krav til kvalitet og fleksibilitet. CargoNets visjon er å bli en ledende aktør innen kombinerte transporter. Forut for etableringen var det en omfattende prosess for å få politisk aksept for å skille ut godsvirksomheten fra NSB, samt etablere et økonomisk fundament for selskapet. Det er derfor meget tilfredsstillende at resultatene for året 2002 er bedre enn hva vi la til grunn ved etableringen. Det er gjort en stor innsats fra alle deler av selskapet og jeg håper at dette vil fortsette inn i året Tradisjonelt har jernbanetransport ikke kunnet vise til en tilfredsstillende kvalitet for å kunne møte dagens krav for transport av høyverdivarer. CargoNet sin satsing på kombinerte transporter betyr at det kreves en kvalitet bedre enn hva som tidligere har vært normalt. Det er derfor helt avgjørende at vi er i stand til å levere god nok kvalitet til våre kunder. Kvalitet og sikkerhet er prioritet nr. 1 for oss og vi skal løpende bli en leverandør til å stole på. CargoNet skal videre konkurrere i et avregulert marked hvor det blir flere som tilbyr godstransport på jernbane.vi vil slåss for å bli den beste leverandøren i dette markedet i årene som kommer. Jeg tror at den liberaliseringen som nå skjer vil skape positiv oppmerksomhet rundt jernbane som gjør at norske politikere etter hvert også kommer på banen. For meg er det et paradoks at sentrale EU-land legger avgifter på vei for å få godsmengder over på bane, mens politikerne her i landet ønsker avgifter på nye jernbaneterminaler. Dette vil ødelegge jernbanens konkurransekraft og ytterligere øke den avstandsulempen vi har med lange avstander i Norge. Det skal også bli spennende å se hvordan Norge vil innfri sine miljøforpliktelser bl.a. til Kyoto-avtalen hvis miljøpolitikken ikke igjen kommer på dagsorden. Takk til alle våre kunder, eiere, samarbeidspartnere, ansatte og alle andre som har bidratt til et godt år for CargoNet. Det har vært utfordrende og spennende, men også moro og vi skal gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal bli fornøyd med oss i tiden som kommer. 3

3 UTFORDRINGEN Et selskap som driver innen transport enten det er med jernbane, bil eller båt vil bestandig være et speilbilde av den aktiviteten som er i næringslivet. Gammel tradisjonell jernbanedrift var tilpasset tidligere tiders næringsstruktur, mens dagens bedrifter jobber mot markeder med nye og høye krav til kvalitet. CargoNet AS satser på kvalitet, og vi lover våre kunder fremtidsrettet jernbanetransport gjennom kombinerte transporter. På denne måten ønsker vi å bidra til å bedre våre kunders konkurransekraft, som igjen reduserer avstandsulempen for næringslivet i Norge. Mens tradisjonell tungindustri, som for eksempel smelteverk, kan dra fordel av billig og langsom sjøtransport, er nyere virksomhet, som for eksempel oppdrett, avhengig av rask og kostnadseffektiv transport til utenlandske markeder. I dag er utviklingen av nye næringer hemmet av utilstrekkelige transportløsninger. På denne bakgrunn må næringsutvikling og distriktsutvikling sees i et helhetsperspektiv sammen med bedre transportløsninger. Det er derfor et paradoks at målene satt i Nasjonal Transportplan ikke følges opp med nødvendige bevilgninger til infrastruktur på jernbane. Isolert for CargoNet gir dette reduserte markedsmuligheter, men for samfunnet er skadevirkningene større. Jernbanetransport har en markedsandel på ca 50% for transporter til/fra Nord-Norge, og manglende kvalitet på infrastrukturen vil klart hemme utviklingen av næringslivet i regionen. Målet om et konkurransekraftig næringsliv kan ikke realiseres uten en aktiv satsing på transport. Liberaliseringen av jernbanetransport i Norge var et ledd i arbeidet med å gi næringslivet mer effektive transportløsninger, men en slik liberalisering må følges opp med nødvendige investeringer i infrastruktur. På de lange strekningene mellom de største byene er det klart at den samfunnsmessige gevinst knyttet til jernbane først og fremst er knyttet til godstransport. Omfattende tungtransport er en belastning og en sikkerhetsrisiko for brukere av veinettet, først og fremst persontransporten, ved siden av den miljømessige belastning i form av utslipp, støy og køer. Bedre transportløsninger kunne på denne bakgrunn innebære samfunnsøkonomiske, næringsmessige, distriktsmessige og miljømessige gevinster. På disse strekningene er det derfor avgjørende at det er godstransporten på jernbane som er premissgivende både i forhold til den daglige driften, samt på investeringssiden. 4

4 Norge har i deg et meget velfungerende industrielt knutepunkt for godstransport lokalisert på Alnabru utenfor Oslo. Dette knutepunktet er premissgivende for all næringstransport i landet, og derved på-virker næringslivets konkurransekraft. CargoNet håper at myndighetene ser verdien i dette området og lar det utvikle seg videre. Dette kombinert med tilrettelegging for godstransport på hovedstrekningen innen Norge, samt mot utlandet vil være et viktig virkemiddel for å styrke næringslivet. SATSINGEN CargoNet sitt mål er å bli en ledende aktør innen kombinerte transporter. Dette skal vi oppnå gjennom å utvikle et kvalitetsprodukt for kombinerte transporter, og konvertere mest mulig av de tradisjonelle transportene til nye løsninger. I tillegg satser CargoNet på å utvikle systemtogvirksomheten videre, hvor det satses på dedikerte driftsopplegg for blant annet tømmer- og flistransporter. CargoNet skal tilby kombinerte transporter i et skandinavisk nettverk i samarbeid med datterselskapet Railcombi AB i Sverige. Videre skal vårt nettverk i Norge og Sverige ha effektive forbindelser til Europa gjennom våre samarbeidspartnere. Vårt mål er at alle relasjoner skal ha en tilstrekkelig frekvens, slik at nettverket fremstår som en naturlig forlengelse av våre kunders verdikjede. Kvalitet Som et ledd i satsingen på kombinerte transporter gjennomføres en mobilisering i hele CargoNet for økt kvalitet på våre transporter. Følgende områder er underlagt spesielt fokus i mobiliseringen: Punktlig levering Skadet gods Avviksmelding til kunde Fakturering Målet er å plassere CargoNet AS front hva gjelder kvalitet på jernbanetransport til beste for våre kunder. 5

5 Resultatregnskap CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern 2002 Note 2002 DRIFTSINNTEKTER 943 Salgsinntekt Annen driftsinntekt 92 5 Gevinst salg av anleggsmidler Driftsinntekter 1342 DRIFTSKOSTNADER 0 Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Driftskostnader DRIFTSRESULTAT -49 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 2 Annen renteinntekt 5-11 Annen rentekostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT -41 Opplysninger om avsetninger til: -37 Annen egenkapital -37 Sum disponert 7

6 Balanse pr CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern 2002 ANLEGGSMIDLER Note 2002 IMMATERIELLE EIENDELER 0 Forskning og utvikling Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler 51 VARIGE DRIFTSMIDLER 39 Grunneiendommer Anlegg under utførelse Rullende materiell Sum varige driftsmidler 457 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 201 Investeringer i datterselskaper 3 1,6 0 Pensjonsmidler 7 0,8 201 Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 508 OMLØPSMIDLER FORDRINGER 127 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer 253 BANKINNSKUDD, KONTANTER 14 Bundne bankinnskudd (skattetrekk) Betalingsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER 755 8

7 EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL 100 Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital 496 OPPTJENT EGENKAPITAL -37 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL 445 GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 1 KORTSIKTIG GJELD 101 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld RailCombi AB Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL 755 Oslo, 12. mars 2003 Einar Enger Styreformann Vidar David Østreng Kristian Stokke Ole Reidar Rønningen Jan Sundling Gunnar Andersson Tone Opsahl Sören Belin Kjell Frøyslid Adm. dirktør Arne Tordhol 9

8 Kontantstrømoppstilling CargoNet AS (Alle tall i MNOK) CargoNet Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER -51 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 14-5 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten 26 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 24 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Investering i datterselskap Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring fra investeringer -530 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 48 Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Tilført ny egenkapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året -7 0 Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet CargoNet AS og datterselskapet RailCombi AB. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet.transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. RailCombi AS balanse er konsolidert inn etter valutakurs på balansedagen, mens resultatpostene er omregnet til en valutakurs som tilsvarer snittet i regnskapsåret. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. RailCombi AB eier datterselskapet Luleå Kombiterminal AB og det tilknyttede selskapet Almhults Kombiterminal AB. Disse selskapene er registrert etter kostmetoden i konsernregnskapet da de vurderes å ha uvesentlig betydning for konsernregnskapet. Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at forsknings- og utviklingsutgifter er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet levetid. Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført når det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. 11

10 Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskap (DS) og tilknyttede selskap (TS) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av fordringsmassen. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 12

11 Note 1 Immaterielle eiendeler CargoNet Konsern Immaterielle eiendeler FoU Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger 7 4 Forventet økonomisk levetid 5 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrivning av goodwill knyttet til kjøp av RailCombi AB er satt til 10 år. Dette er begrunnet i synergieffektenes levetid. Note 2 Varige driftsmidler CargoNet AS Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Godsvogner Lokomotiver Grunnarealer Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Overført fra anlegg under utførelse Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 3-5 år 15 år 20 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær CargoNet konsern Varige driftsmidler Maskiner og utstyr Godsvogner Lokomotiver Grunnarealer Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Overført fra anl.under utførelse Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 3-5 år 15 år 20 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær 13

12 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Spesifisering av ikke balanseførte driftsmidler når årlig leie overstiger 1 MNOK VOGNER Leietaker Utløpsår Årlig leie 200 stk vogner av Green Cargo AB RailCombi AB ,4 70 stk vogner av SEB Finans AB RailCombi AB ,0 115 stk vogner av AAE CargoNet AS ,3 15 stk vogner av VTG CargoNet AS ,3 LOKOMOTIV 1 stk lokomotiv av TGOJ CargoNet AS ,5 6 stk lokomotiv av HSBC CargoNet AS ,1 MASKINER Containere av Uniteam CargoNet AS - 1,5 Note 3 Datterselskap CargoNet AS Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Forretningskontor Eierandel Egenkapital Resultat Balanseført siste år siste år verdi (100 %) (100 %) Rail Combi AB Stockholm 100 % Balanseført verdi Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern CargoNet AS Kundefordringer 2002 Selskap i samme konsern 4 Sum 4 Øvrig kortsiktig gjeld 2002 Gjeld til RailCombi AB 48 Sum 48 Note 5 Egenkapital Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Sum fond egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Konsernet Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Sum fond egenkapital Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse valuta Egenkapital

13 Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Tall i NOK) Aksjekapitalen på kr består av aksjer á kr Alle aksjer har like rettigheter og eies med 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB. Note 7 Pensjoner CargoNet AS har pensjonsordninger som omfatter i alt 820 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. De ansatte har gjennom tariffavtale rett til avtalefestet førtidspensjon (AFP) fra 62 år. I tillegg til den kollektive pensjonordningen har ledende ansatte en tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift. CargoNet AS har sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Ordningen er å betrakte som en ytelsesplan. Aktuarberegning viser at forpliktelsen er i balanse og at netto pensjonsforpliktelse er kr. 0. Pensjonsmidlene er beregnet til NOK Pensjonsforpliktelsen er beregnet til NOK Netto pensjonskostnad (Tall i MNOK) CargoNet AS Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13,0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 19,9 Avkastning på pensjonsmidler -19,6 Administrasjonskostnad 0,3 Arbeidsgiveravgift 2,0 Netto pensjonskostnad 15,6 Følgende forutsetninger er benyttet ved aktuarberegningene: Diskonteringsrente 6,0% Lønnsregulering 3,3% G-regulering 2,9% Pensjonsregulering 2,9% Frivillig avgang 0,0% Forventet avkastning på fondsmidler 6,1% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 15

14 Note 8 Skatt (Tall i TNOK) Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel CargoNet AS CargoNet konsern 2002 Midlertidige forskjeller Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld 0 0 Langsiktig gjeld Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige resultatforskjeller Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Mottatt/avgitt konsernbidrag 0 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28% av grunnlag 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad (28% av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28% av grunnlag 0 for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 Skattevirkning av konsernbidrag 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 Underskudd til fremføring Utløpsår Sum underskudd til fremføring Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. (Tall i MNOK) 16

15 Lønnskostnader CargoNet AS CargoNet konsern Lønn og andre ytelser Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser 4 6 Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i Ytelser til ledende personer i CargoNet AS (Tall i TNOK) Daglig leder Styret Lønn / godtgjørelse Pensjonsutgifter Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Daglig leder har bonuslønn i tillegg til basislønn. Det er ikke utbetalt bonus for Hvis styret ønsker å skifte ut daglig leder har daglig leder rett til 6 måneders lønn i oppsigelsestiden og 6 måneders etterlønn. Etterlønnen samordnes fullt ut med andre arbeidsinntekter daglig leder oppebærer i denne perioden. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i regnskapsåret i morselskapet var NOK Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde NOK Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter CargoNet AS CargoNet konsern Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Bevilgede trekkrettigheter Kassekreditt

16 STYRETS BERETNING CargoNet AS er eiet 55% av NSB AS og 45% av Green Cargo AB, og er et konsern med aktiviteter i Norge og Sverige. Konsernet betjener til sammen 29 terminaler, og aktiviteten i Norge skjer i regi av CargoNet AS, mens det heleide datterselskapet Rail Combi AB utgjør aktiviteten i Sverige. I tillegg har selskapet samarbeidspartnere for transporter til/fra europeiske destinasjoner. Målsettingen med selskapet Målet med CargoNet AS er å skape et konkurransedyktig selskap for kombinerte transporter med jernbane som basis. Eierne erkjente at kombinerte transporter krever en annen kvalitet og organisering enn tradisjonell jernbanetransport, samtidig som denne delen av transportmarkedet byr på interessante forretningsmuligheter. NSB AS har gjennom etableringen av CargoNet AS ikke lenger egne aktiviteter innen godstransport på jernbane, mens den andre eieren, Green Cargo AB, fokuserer på Vognlast og transporter for industrien. CargoNet-konsernet er eiernes satsing innen kombinerte transporter, og konsernets visjon er å bli en av de ledende aktører innen kombinerte transporter. Einar Enger Vidar David Østreng Tone Opsahl Arne Tordhol 18

17 Årsregnskap Årsregnskapet er basert på prinsippet om fortsatt drift, og det er etter styrets oppfatning ikke forhold som tilsier annet. Konsernets samlede omsetning for 2002 ble 1.342,4 MNOK, og konsernresultatet viser et underskudd(driftsresultat) på 49,2 MNOK. Resultatet er på nivå med hva som ble lagt til grunn ved dannelsen av selskapet. Årsresultat etter finans- og ekstraordinære poster ble et underskudd på 40,9 MNOK. kunne fremvise et positivt resultat. Styret har tro på at de pågående aktiviteter vil gi nødvendige resultatforbedringer for et stabilt positivt resultat. Årsresultat og disponering CargoNet AS har i regnskapsåret 2002 et underskudd på 40,9 MNOK. Styret foreslår at inndekning av underskuddet gjøres mot egenkapital. Den norske aktiviteten i CargoNet AS ga et driftsresultat på minus 43 MNOK, noe som er bedre enn det estimat som ble lagt til grunn ved dannelsen av selskapet. Styret i CargoNet-konsernet er tilfreds med resultatet, men vil påpeke de utfordringer som konsernet står overfor for å Sören Belin Gunnar Andersson Ole Reidar Rønningen Jan Sundling Kristian Stokke 19

18 Selskapets bokførte egenkapital er etter disponering av årsresultatet 445 MNOK. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap med balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om konsernets drift og stilling per 31. desember Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruffet forhold som er av vesentlig betydning for bedømmelse av konsernet CargoNet AS utover det som fremkommer i årsregnskap med tilhørende noter. Styret vil imidlertid påpeke at den seneste tids prisøkning på elektrisk kraft innebærer en kostnadsmessig risiko. Nytt selskap organisering og realisering Det er lagt ambisiøse mål for selskapet både strategisk og økonomisk, og 2002 har vært preget av endringer, og tilrettelegging for videre utvikling. Det gjennomføres prosjekter med henblikk på effektivisering i hele konsernet, samt samordning mot Rail Combi AB der dette er hensiktsmessig. Det har imidlertid vært et klart mål å bygge videre på den sterke stilling som Rail Combi AB har i Sverige, både med henblikk på navn og egenart. CargoNet AS ansatte i løpet av året lokførere for å drifte egne tog i Norge, og etablerte samtidig en driftsorganisasjon for å ivareta denne funksjonen. Styret er tilfreds med at selskapet på norsk side har alle nødvendige ressurser i selskapet. Styret ønsker å fortsette det arbeid som gjøres med å fokusere på kjernevirksomheten, men i erkjennelsen av at det per i dag ikke er et effektivt underleverandørmarked for jernbanerelaterte tjenester, vil selskapet fortsette med f. eks. verksteder i egen regi. Denne type tjenester vil imidlertid være under løpende vurdering med henblikk på optimal organisering. Selskapets nye produksjonssystem (GTS) ble tatt i bruk mot slutten av 2002, og det er forventet at dette systemet på sikt skal gi besparelser i form av mer effektiv håndtering av kundene på terminalene. På IT-siden er der per i dag lite samordning mellom den norske og svenske aktiviteten, og styret vil derfor vektlegge arbeidet med en helhetlig IT-strategi for konsernet i Trafikksikkerhet Selskapet fikk ved etableringen lisens som operatør. Styret ser arbeidet med trafikksikkerhet som en klar forutsetning for selskapets eksistens og utvikling, og at arbeidet innen dette feltet bygger opp under målsettinger på kvalitet og forutsigbarhet. Organisasjonen er innen dette området styrket i løpet av året. Styret er tilfreds med at CargoNet sine aktiviteter ikke medførte dødsfall eller alvorlige personskader i Dette betyr at ''0-visjonen'' med hensyn til dødsfall og alvorlig personskade ble nådd. Også når det gjelder avsporinger og sammenstøt har det vært en positiv utvikling i De alvorligste uhellene CargoNet AS var involvert i var to større branner i lokomotiver. Årsakene er kartlagt og tiltak for å hindre gjentakelse er iverksatt. Systematisk oppfølging gjennom det 20

19 etablerte sikkerhets-styringssystemet gir godt grunnlag for en videre positiv utvikling. Satsing på kvalitet Det har i løpet av året blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å bedre kvaliteten, både på selve transporten og service og tjenester i tilknytning til transportene. Målet er å ha en kvalitet i henhold til de forventninger som er i markedet. CargoNet AS tilbyr jernbanetransport for kombinerte lastbærere som ofte har strenge krav til transporttid og kvalitet. Kundenytten knyttet til kvalitet er derfor meget stor, og styret ser arbeidet med kvalitet som helt avgjørende for å fortsette den positive utviklingen som selskapet er inne i. Arbeidet med kvalitet gis høy prioritet, og vil være sterkt fokusert også i Selskapet har igangsatt et større kvalitetsprosjekt, og nye aktiviteter, indikatorer og mål vil implementeres fortløpende. CargoNet AS har et godt samarbeid med Jernbaneverket, noe som er avgjørende for å kunne oppnå tilstrekkelig kvalitet. Selskapet ser imidlertid med bekymring på manglende bevilgninger til infrastrukturen. Miljø Godstransport på jernbane representerer i seg selv et positivt bidrag til miljøet gjennom at transporter overføres fra vei til bane. De kombinerte transportene som CargoNet AS tar på jernbane i Norge avlaster anslagsvis hovedstrekningene mellom de største byene med rundt trailerturer per år. CargoNet AS ser på det å selge miljøvennlig transport som et viktig konkurransefortrinn, og med økt fokus på miljø både fra kunder og transportører vil dette være med på å styrke selskapet. CargoNet AS har i dag et styringssystem for oppfølging av ytre miljø, og selskapet oppfyller de lover og forskrifter virksomheten er underlagt. Basis for arbeidet med ytre miljø er at virksomheten ikke skal føre til uønskede hendelser med konsekvenser for ytre miljø.videre jobber selskapet med at konsekvenser for ytre miljø som følge av normal drift,slik som forbruk av ressurser og utslipp av Co 2 fra forbrenningsmotorer skal begrenses i størst mulig grad. Risikoanalyser brukes for å kartlegge farekilder og risiko, og i disse inngår påvirkning på ytre miljø ved utslipp og lignende. Personal CargoNet-konsernet hadde ved utgangen av ansatte, hvorav 819 var tilknyttet den norske virksomheten, og 174 til den svenske. Sykefraværet i CargoNet AS var på 8,5%. Det har i løpet av 2002 vært store omstillinger i virksomheten, med nedbemanning 21

20 som konsekvens. I tillegg til ansettelse av lokførere i Norge, er det rekruttert i overkant av 30 personer. Rekrutteringen har hatt til hensikt å styrke selskapet i nødvendig funksjoner for å kunne være en selvstendig operatør, og realisere satsingen innen kombinerte transporter. CargoNet AS har i dag en forholdsvis høy gjennomsnittsalder på arbeidsstokken, samt en betydelig overvekt av mannlige arbeidstagere. Det er et mål ved nyrekruttering å bedre dette forholdet, og i 2002 er det ansatt flere kvinner i tekniske stillinger. Videre utvikling Styret ser positivt på utviklingen innen kombinerte transporter både i Skandinavia og Europa, og ser at selskapets bevisste satsing har gitt fremgang. Både de endringer som skjer strukturelt innen europeisk transportbransje, samt rammebetingelser i Europa ventes å gi nye muligheter innen kombinerte transporter. Veiprising innføres i Tyskland og Østerrike, og aktører innen veitransport vil se seg om etter mer effektive transportformer. Dette vil kunne gi muligheter både for CargoNet-konsernet, samarbeidspartnere, og nye aktører. Når det gjelder Systemtog er dette en virksomhet på siden av selskapets kjernevirksomhet, men som i seg selv representerer et positivt økonomisk bidrag. Fokus for 2003 For 2003 vil styret fokusere på å videreføre den kurs som selskapet har hatt i 2002, men med ytterligere fokus på kombinerte transporter. Kortsiktig for 2003 vil arbeidet med å oppnå tilstrekkelig kvalitet være selskapets viktigste aktivitet. Dette arbeidet vil etter styrets oppfatning være helt avgjørende for å kunne realisere selskapets visjon, samt sikre selskapet en riktig posisjon i et deregulert marked. Videre vil styret fortsette arbeidet med de aktiviteter som er iverksatt innen integrasjon mellom norsk og svensk aktivitet, samt sikre selskapet tilgang til effektive nettverk også utenfor Skandinavia. Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen som er gjort i konsernets første leveår både på norsk og svensk side. Styret mener dette gir et godt grunnlag for å realisere de målene som er satt for de kommende år. Oslo 12. mars 2003 Einar Enger Gunnar Andersson Sören Belin Tone Opsahl Ole Reidar Rønningen Kristian Stokke Jan Sundling Arne Tordhol Vidar David Østreng 22

21 23

22 CargoNet AS Platousgate 14-16, 0048 Oslo Telefon E-post:

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer