Innhold. 3 Årsberetning Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Innhold 3 Årsberetning Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team vant COWI Nordic Built Challenge i Norge med projektet Urban Mountain Illustrasjon: schmidt hammer lassen architects.

3 COWI AS konsern oppnådde i 2013 et overskudd før skatt på MNOK 70,9. Omsetningen for konsernet endte på MNOK 1.385,7. Resultatmarginen er lavere enn styrets forventninger, men anses likevel som tilfredsstillende i et år preget av omfattende endringer, i særdeleshet i tilknytning til overgang til nytt virksomhetsstyringssystem (ERP-system). Virksomheten COWI AS har som ambisjon å være en ledende rådgivende ingeniørvirksomhet. Vi setter kundenes verdiskaping og tilfredshet i høysetet. Våre løsninger skal bygge på integrert rådgivning i skjæringspunktet mellom teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Gjennom integrert rådgivning bidrar vi til å innfri ambisjonen om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Å komme i posisjon som en foretrukket rådgiver, forutsetter at våre medarbeidere og kunder kjenner til og forstår verdien av vår flerfaglige kompetanse, tilgjengelighet og profesjonalitet i prosjektgjennomføring. Vi legger stor vekt på aktiv deltagelse innenfor de strategiske satsingsområdene til COWI-gruppen. Dette gir innsikt og gjør oss mer attraktive som samarbeidspartner for kunder og ikke minst som arbeidsgiver i et tøft arbeidsmarked. Et betydelig større samarbeid mellom de omlag 6000 medarbeiderne i COWIgruppen styrker tjenestetilbudet overfor det norske markedet ved at vi til enhver tid kan tilby riktig sammensatt kompetanse til det enkelte prosjekt. COWI Norge tilbyr rådgivings- og prosjekteringstjenester gjennom følgende markedsdivisjoner: Bygninger Samferdsel Vann Industri og Energi Miljø og Samfunnsplanlegging I tillegg til store enheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Fredrikstad, har konsernet en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse med 22 kontorer skaper nærhet til de lokale markedene, samtidig som det samlet sett gir kapasitet og kompetanse til å dekke de største prosjektoppgavene. I 2013 har vi økt mobiliteten på medarbeidere og stadig flere ressurser blir benyttet i prosjekter i andre geografiske områder enn der de primært er hjemmehørende. Dette gir oss en ønsket fleksibilitet og robusthet. Ved utgangen av 2013 var det 1060 årsverk i den norske delen av COWI gruppen. Begivenheter 2013 har vært preget av omfattende endringsprosesser og ressursbruk i forbindelse med implementering av nytt virksomhetsstyringssystem (ERP). Med investeringen har vi tilrettelagt for en ytterligere profesjonalisering av virksomheten der samarbeid i Norge og på tvers av landegrenser vil bli ytterligere prioritert. I løpet av 2013 har COWI AS fusjonert inn de fire datterselskapene Stormorken & Hamre AS, A-Tek AS, Tonning & Lieng AS og Norsas AS. I løpet av 2013 har COWI AS kjøpt 100 % av aksjene i Aquateam AS og endret selskapsnavn til Aquateam COWI AS. Aquateam COWI AS drives videre som et heleid datterselskap. I 2013 kjøpte COWI AS også 100 % av aksjene i Skansen Consult AS med tre mindre datterselskaper. Skansen Consult AS vil være fullt integrert i COWI AS primo Gjennom disse oppkjøpene har COWI Norge styrket sin posisjon vesentlig innenfor prioriterte satsningsområder og vil dermed stå enda bedre rustet til å ta nye markedsandeler i tiden som kommer. Resultatene av vår økte satsing mot utvalgte deler av offentlig sektor gir også grunn til optimisme om fortsatt lønnsom vekst i Morselskap COWI AS oppnådde i 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 1.354,9 (MNOK 1.208,0 i 2012). Driftsresultatet i 2013 endte på MNOK 59,2 (MNOK 75,1 i 2012). Etter finansposter ble overskuddet MNOK 75,4 før skatt og MNOK 52,9 etter skatt. Samlede investeringer i driftsmidler utgjorde MNOK 15,1. Beløpet består i hovedsak av investeringer knyttet til datautstyr (hardware og software), inventar og bygningsmessige tilpassinger. COWI AS har i tillegg investert MNOK 82,0 gjennom kjøp av to selskaper. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av konsernet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 1.385,7 (mot MNOK 1 207,9 for 2012). Etter finansposter, ble resultatet for konsernet MNOK 70,9 før skatt og MNOK 46,6 etter skatt. cowi AS Årsrapport Årsrapport

4 cowi AS Årsrapport I 2012 var resultat før skatt på MNOK 80,9 før skatt og MNOK 56,4 etter skatt. Samlede investeringer i driftsmidler for konsernet utgjorde MNOK 15,3 og MNOK 82 gjennom kjøp av to selskaper. Ingen enheter i konsernet driver vesentlig egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjonen. Eventuelle utviklingsaktiviteter er begrenset til videreutvikling av selskapets tjenester. Konsernet har leieavtaler for alle lokaler i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. Kontantbeholdningen pr er for konsernet på MNOK 70,6. I tillegg har konsernet MNOK 134,1 innestående på konto i norsk bank knyttet opp mot konsernkontoordning med COWI A/S i Danmark som hoved innehaver. Konsernet har ingen rentebærende langsiktig gjeld. Det er på vanlig måte avsatt for risiki knyttet til reklamasjoner og kreditt. Virksomheten er i svært liten grad eksponert for rente-, valuta- eller annen finansiell risiko. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og arbeider kontinuerlig med dette og løpende risikokontroll. Ikke benyttet trekkrettighet på konsernkontoordning utgjør MNOK 100 pr Egenkapital Morselskapets egenkapitalandel var pr på 30,7 %. Tilsvarende var egenkapitalandelen for konsernet 30,0 %. Tilsvarende tall var pr på 29,2 % for morselskapet og 29,9 % for konsernet. Alle forpliktelser overfor bankforbindelsen til konsernet er overholdt Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven, blir det bekreftet at en forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger en sunn økonomisk og finansiell stilling, budsjettet for 2014, og tidligere omtalte langsiktige strategiske planer og målsettinger. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer i konsernet realiseres nå i form av konkrete resultater. Implementering av nytt og konsernfelles ERPsystem i 2013 vil ytterligere akselerere synergiuttak. Organisasjon og miljøforhold Pr har COWI Norge ansatte inklusive de i permisjon og totalt årsverk. Antall årsverk har økt fra 925 årsverk I løpet av 2013 ble det ansatt 200 årsverk mens 56 sluttet. Tilsvarende tall for 2012 var ansettelse av 199 medarbeidere mens 72 sluttet. Sykefraværet var på 3,8 % i 2013 (mot 3,5 % i 2012), hvorav 2,4 % (2,2 % i 2012) utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. COWI Norge driver sin virksomhet i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Gjennom hele året har det vært et godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Med bakgrunn i dette og løpende tilbakemeldinger fra systematiske medarbeiderundersøkelser er arbeidsmiljøet ansett å være godt. Miljørapportering COWI Norge har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Virksomheten er direkte engasjert med forbedringsforslag og rådgivningstiltak innen klima- og miljøsektoren hos mange kunder. Konsernet er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet og følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å fremstå med høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet, noe som har medført at blant annet kontorene i Oslo, Fredrikstad, Trondheim, og Bergen er sertifiserte Miljøfyrtårn. Diskriminering og tilgjengelighet Som en del av et internasjonalt konsern tilstreber COWI Norge et mangfold med hensyn til etnisitet, språk, religion, livssyn, funksjonsevne ved ansettelser. Konsernet arbeider aktivt og strukturert med rekrutterings, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og andre sider ved arbeidsmiljøet for å imøtekomme relevante lover. I hovedsak blir virksomheten drevet fra moderne lokaler bygget med tanke på god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Likestilling COWI Norge og de norske datterselskapene fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Vi har i dag i COWI AS en total kvinneandel på 30,1 % (mot 30,1 i 2012 og 31 % i 2011). 1 av 6 styremedlemmer er kvinner, 4 av 9 ledere i konsernet er kvinner. Det er et mål å etablere bedre balanse mellom kjønnene i konsernet. I kontakt med universiteter og høyskoler blir det i presentasjoner lagt vekt på å fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende og spennende arbeidsplass for begge kjønn. Ved rekruttering vil konsernet søke etter den til enhver tid best faglig kvalifiserte. 4 Årsrapport 2013

5 Ved ellers like forhold, vil vi velge det underrepresenterte kjønn. Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn. For COWI AS utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 90,6 % (91,1 % i 2012 og 90,6 % i 2011) av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. Gjennomsnittsalderen for kvinner er 2,2 år (2,2 år i 2012 og 4,2 år i 2011) lavere enn for menn, delvis som følge av at konsernet har rekruttert mange unge kvinnelige ingeniører i de siste årene. Aldersforskjellen mellom mannlige og kvinnelige sivilingeniører og ingeniører forklarer sammen med ulike dominerende fagretninger i stor grad avviket i lønnsnivå. Ledere er ikke inkludert i gjennomsnittslønningene. Flere kvinner enn menn foretrekker noe redusert arbeidstid. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner i 2013 er på 95,5 % (95,0 % i 2012 og 94,6 % i 2011) og for våre mannlige medarbeidere 98,2 % (mot 98,2 % i 2012 og 98,7 % i 2011). Konsernet legger til rette for fedre som ønsker å ta mer omsorgsansvar ved å gi dem fleksibilitet, både i forhold til arbeidstid/-sted, og ved avvikling av permisjoner. Erfaringen er at fedre nå tar større omsorgsansvar ved barns fødsel og sykdom enn tidligere. Styret Arbeidet og oppgavene til styret følger av aksjeloven, vedtektene, styreinstruks og den til enhver tid avtalte arbeidsordning mellom styremedlemmene. Blant annet har styret som oppgave å fastsette overordnede mål og strategier, vedta budsjettog fullmaktsrammer, behandle og godkjenne års- og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i konsernets organisasjon og virksomhet. Det overordnede styrearbeidet i konsernet foregår i morselskapet COWI Holding A/S i Danmark. Administrerende direktør Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styreleder og holder styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og resten av ledelsen har regelmessig felles møter for å vedta tiltak og beslutninger om daglig drift og legge rammer og planer for virksomheten fremover. Ledelsen Ved utgangen av 2013 har følgende personer utgjort ledelsen i COWI AS: Adm. dir. Terje Bygland Nikolaisen Økonomidirektør Anders Meldalen Divisjonsdirektør Egil Bøckmann Divisjonsdirektør Barbro Sørlid Engh Divisjonsdirektør Kirsti Engebretsen Larssen Divisjonsdirektør Knut Næss Divisjonsdirektør Jørn Johnsen Utviklingsdirektør Birgit Farstad Larsen Kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen (fra ) Det danske selskapet COWI Holding A/S eier 100 % av aksjene i norske COWI AS. Med dette som bakgrunn, arbeider ledelsen i Norge også for at COWI gruppens samlede interesser skal bli best mulig ivaretatt i de markeder som blir betjent. Datterselskap Datterselskapene Norsas AS, Tonning & Lieng AS, A-Tek AS og Stormorken & Hamre AS er alle fusjonert inn i COWI AS i Skansen Consult AS med datterselskaper forventes innfusjonert i COWI AS i løpet av Aquateam COWI AS drives videre som aktivt datterselskap og forventes innfusjonert i COWI AS i andre halvdel av 2014 eller i Fremtidsutsikter og forventninger til 2014 Styret mener at virksomheten i de senere årene har dokumentert grunnlag for fremtidig lønnsom vekst, hvilket gir rom for økt satsing på nye markeds- og tjenesteområder. COWI Norge skal således vokse også i 2014 og videreutvikle sin sterke posisjon innenfor sine kjerneområder gjennom blant annet å sette ytterligere fokus på markedsutvikling og kunderelasjoner. Å være en del av et internasjonalt konsern med etablerte markedsposisjoner og merkenavn bidrar til verdifullt samarbeid på tvers av landegrensene og et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å videreutvikle et godt omdømme i vårt hjemmemarked. Markedsutsiktene ved inngangen til 2014 varierer noe avhengig av markedsområde, men er samlet sett positive. For offentlig sektor er det rimelig å forvente et godt aktivitetsnivå som følge av relativt stabile investeringsnivåer. For COWI Norge skal veksten primært komme gjennom strategiske oppkjøp og nye ansettelser samt økte markedsandeler innen i særdeleshet Infrastruktur og Energi. cowi AS Årsrapport Årsrapport

6 cowi AS Årsrapport Resultatdisponeringer Konsernets årsresultat etter skatt for 2013 var et overskudd kr COWI AS oppnådde et overskudd etter skatt på kr , som styret foreslår å disponere slik: Til utbytte Kr Til annen egenkapital Kr Sum disponert Kr Årsrapport 2013

7 Resultatregnskap COWI AS COWI konsern Note Honorarinntekt 8, Underleverandører og utlegg Lønnskostnad 9, Avskrivninger Annen driftskostnad 8,13,14, Sum driftskostnader Driftsresultat Mottatt utbytte fra datterselskap Inntekt fra tilknyttede selskap Annen renteinntekt Renteinntekt fra konsernselskap Annen finansinntekt Nedskrivning aksjer i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat cowi AS Årsrapport Årsrapport

8 cowi AS Årsrapport Balanse pr COWI AS COWI konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre og inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskap Andre aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Konsernfordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport 2013

9 Balanse pr COWI AS COWI konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Annen egenkapital, ikke resultatført Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld cowi AS Årsrapport Kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Konserngjeld Garantiavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsrapport

10 cowi AS Årsrapport Kontantstrømoppstilling COWI AS COWI konsern Resultat før skatter Betalt skatt i perioden Gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring i pensjoner Resultatført utbytte/konsernbidrag Resultatandel fra tilknyttede selskaper Nedskrivning aksjer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto endring innestående konsernkontoordning Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto nedbetaling kassekreditt Utbetaling til konsernselskaper Innbetaling konsernbidrag og utbytte Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontantbeholdning i kjøpte datterselskap Kontanter ved periodens slutt Kontanter ved periodens slutt består av: Betalingsmidler Tilgjengelig likviditet forøvrig: Innestående midler på konsernkonto Ikke benyttet trekkrettighet på konsernkonto Årsrapport 2013

11 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder norske regnskapsstandarder. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på datterselskapets finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer der konsernet har % av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12: Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og andeler i tilknyttede selskaper Aksjer i datterselskaper, samt aksjer og andeler i tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte/konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet ikke overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet. Mottatt utbytte/ konsernbidrag som overstiger dette beløpet, føres til reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører mottatt utbytte/konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Andeler i tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden fører til at vår andel av årsresultatet i det tilknyttede selskapet, fratrukket avskrivning på merverdier, resultatføres i konsernregnskapet. Verdien av investeringen i balansen reguleres med resultatandelen med fradrag for eventuelle utdelinger og med tillegg for eventuelle kapitalinnskudd. Interne gevinster elimineres. Eierandel Anskaffet Mor- og datterselskaper: COWI AS (morselskap) Skansen Consult AS med datterselskap 100 % Aquateam COWI AS 100 % Tilknyttede selskaper: Aviaplan AS 30 % 2009 Team St.Olav ANS 48,1 % 2003 Team-T AS 25 % 2009 Scandinavian De-Icing Consultants ANS 50 % 2005 Team T3 AS 30 % 2012 Zeolite Investment 35 % 1999 Hunan Quanshan Water Treatment Equipment Co.Ltd 28 % 2002 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og fram til det tidspunkt hvor kontrollen opphører. I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap, med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Identifiserte merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Fusjon Datterselskapene Norsas AS, Tonning & Lieng AS, Stormorken & Hamre AS og A-tek AS er fusjonert med morselskapet i Fusjonene er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 1.januar Fusjonene er regnskapsført i henhold til kontinuitetsmetoden og det er brukt konsernkontinuitet. Kontinuitetsmetoden er benyttet fordi alle datterselskapene var heleide. Sammenligningstallene er omarbeidet. Inntektsføring, igangværende prosjekter og garantiansvar Majoriteten av konsernets oppdrag honoreres etter medgått tid som innebærer at inntekten regnskapsføres i perioden arbeidet utføres. For de av konsernets prosjekter hvor det er avtalt en kontraktsum på forhånd, regnskapsføres inntekten basert på fullføringsgraden (løpende avregning metode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Basert på konsernets historiske erfaringstall for garantiarbeider avsettes cowi AS Årsrapport Årsrapport

12 cowi AS Årsrapport det for forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider på avsluttede prosjekter. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende og med tillegg for kjøpsutgifter. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak for tidligere nedskrivning av goodwill). Andre aksjeinvesteringer Anleggsaksjer, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt virkelig verdi. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Gjeld Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Immaterielle eiendeler og goodwill Konsernet driver ikke egen utvikling som omfattes av reglene om egen forskning og utvikling. Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Det betyr at slike utgifter balanseføres når, og fra, det tidspunkt det anses som sannsynlig at de framtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte konsernet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid. Goodwill oppstår i forbindelse med kjøp av virksomhet/datterselskap. Goodwill avskrives over forventet levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Konsernets leasingavtaler er vurdert som operasjonelle. Årlig leasingkostnad resultatføres. Pensjoner Konsernet har to pensjonsordninger, en Foretakspensjonsordning og en Innskuddspensjonsordning. Foretakspensjonsordningen ble lukket 30. juni Medarbeidere som er ansatt etter 1. juli 2007 går inn i Innskuddspensjonsordningen. En Foretakspensjonsordning er en pensjonsordning som ikke er en Innskuddspensjonsordning, som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Den balanseførte netto forpliktelsen knyttet til Foretaksordningen er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene pluss arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres direkte mot egenkapitalen, og er er vist i noten om endring i egenkapital. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. For Innskuddsordningen, betaler selskapet innskudd til privat administrert forsikringsplan for pensjon på avtalemessig basis. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad inkludert arbeidsgi- 12 Årsrapport 2013

13 veravgift når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Påløpt, ikke betalt premie avsettes som gjeld ved årsskiftet. Skatt Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. cowi AS Årsrapport Årsrapport

14 cowi AS Årsrapport Note 1 Egenkapital Morselskapet Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Ikke resultatført egenkapital Egenkapital pr Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital pr Konsernet Egenkapital pr Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital pr Sum Ikke resultatført egenkapital gjelder aktuarielle gevinster og tap ved rekalkulering av pensjonsforpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger. Note 2 Programvare, goodwill, driftsløsøre og inventar Morselskapet Goodwill Driftsløsøre og inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 5-10 år 5-10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Operasjonelle leasing/ leieforpliktelser fordelt pr år: Kontormaskiner og transportmidler Lokaler Sum Leieforpliktelse < 1 år Leieforpliktelse 1-5 år Leieforpliktelse > 5 år Sum Årsrapport 2013

15 Note 2 Programvare, goodwill, driftsløsøre og inventar, fortsetter konsernet Programvare Goodwill Driftsløsøre og inventar Anskaffelseskost Tilgang gjennom oppkjøp Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang gjennom oppkjøp Avgang Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger cowi AS Årsrapport Bokført verdi Økonomisk levetid 5-10 år 5-10 år 3-10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Tilgang goodwill på TNOK gjelder kjøp av datterselskapene Aquateam COWI AS (TNOK ) og Skansen Consult AS (TNOK ), og avskrives over 10 år. Konsernet forventer at begge oppkjøp minimum vil være kontantgenererende i 10 år, og har derfor valgt 10 års avskrivningstid. Operasjonelle leasing/ leieforpliktelser fordelt pr år: Kontormaskiner og transportmidler Lokaler Sum Leieforpliktelse < 1 år Leieforpliktelse 1-5 år Leieforpliktelse > 5 år Sum Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap Morselskapet Anskaffet Forretningskontor Eierandel Egenkapital (100%) Årsresultat (100%) Balanseført verdi Datterselskap: Aquateam COWI AS Oslo 100 % Skansen Consult AS Bergen 100 % Balanseført verdi Tilknyttede selskap: Aviaplan AS 2009 Oslo 30 % Team-T AS 2009 Trondheim 25 % Scandinavian De-Icing Consultants ANS 2005 Oslo 50 % Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % Team T3 AS 2012 Oslo 30 % Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % 0 Hunan Qunshan W.T. Eq Co. Ltd Kina 28 % 0 Balanseført verdi Aksjene i Aviaplan AS er i 2013 nedskrevet med 528. Aksjene i Computit AS er solgt i 2013 med en gevinst på Årsrapport

16 cowi AS Årsrapport Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap, fortsetter Eierandel Konsernet Anskaffet Forretningskontor Balanseført verdi Avgang i perioden Årets resultatandel Balanseført verdi Computit AS 1999 Trondheim 46 % Aviaplan AS 2009 Oslo 30 % Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % Team-T AS 2009 Trondheim 25 % Scandinavian De-Icing Consultants ANS 2005 Oslo 50 % Team T3 AS 2012 Oslo 30 % Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % Hunan Qunshan W.T. Eq Co. Ltd Kina 28 % Sum Årets resultatandel Inntekt fra tilknyttede selskap består av: Årets resultandel 823 Skatt på Team St.Olav ANS 90 Gevinst ved salg av aksjer i Computit AS Inntekt fra tilknyttede selskap: Note 4 Andre aksjer Selskap Eierandel Balanseført verdi Andel i Storgaten 112 ANS 25,4 % 537 STØ AS 5,5 % 150 Kretsløpet AS 19 % 45 Andre aksjer 4 Balanseført verdi Aksjene i Værste AS er solgt i 2013 med gevinst Note 5 Bankinnskudd Morselskapet Konsernet Bankinnskudd skattetrekksmidler Bankinnskudd, øvrige Sum Årsrapport 2013

17 Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Morselskapet Konsernet Kundefordringer: Kundefordringer på tilknyttede selskap Kundefordringer, øvrige Sum Konsernfordringer: Kundefordringer på søsterselskapet COWI A/S Kundefordringer på øvrige selskap i COWI konsern Innestående på konsernkontoordning Sum cowi AS Årsrapport Ubenyttet trekkrettighet på konsernkontoordning COWI AS inngår i en konsernkontoordning hvor søsterselskapet COWI A/S i Danmark er toppkontoinnehaver. Morselskapet Konsernet Leverandørgjeld: Leverandørgjeld til tilknyttede selskap Leverandørgjeld, øvrig Sum Konserngjeld: Leverandørgjeld til søsterselskapet COWI A/S Leverandørgjeld til øvrige selskap i COWI konsern Sum Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskapet Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer eies av COWI Holding A/S (Danmark) pr Alle aksjer har like rettigheter. Verken ledelsen eller medlemmer av styret har eierinteresser i COWI AS. COWI AS (Norge) inngår i COWI Holding A/S (Danmark) sitt konsernregnskap. Årsrapport

18 cowi AS Årsrapport Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Konsern Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 13, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 6. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter: Salg av tjenester: Nærstående: Rådgivende ingeniørtjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Øvrige selskap i COWI gruppen IT-tjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Tilknyttede selskap Sum salg av tjenester Tjenester til nærstående parter er solgt til samme priser og vilkår som benyttes ovenfor ekstern tredjepart. Kjøp av tjenester: Nærstående: Rådgivende ingeniørtjenester COWI A/S (søsterselskap DK) IT-tjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Øvrige selskap i COWI gruppen Rådgivende ingeniørtjenester Tilknyttede selskap Sum kjøp av tjenester og virksomhet Tjenester er kjøpt fra nærstående parter til samme priser og vilkår som benyttes ovenfor ekstern tredjepart. Note 9 Pensjoner Morselskapet har to kollektive pensjonsordninger i forsikringsselskap for sine ansatte. Den ene ordningen er en ytelsesplan (sikret ordning), og omfatter 251 aktive og 133 pensjonister. Ordningen ble lukket i juni Den andre ordningen er en innskuddsordning. Ordningene tilfredstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen i datterselskapene er innskuddsordninger. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon Netto pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Kostnadsført premie innskuddspensjonsordning (inkl. arb.g.avgift) Pensjonskostnad inkludert i lønnskostnader Mor og Konsern Årets pensjonskostnad for "Foretakspensjonsordningen": Årets estimatavvik (positivt) før skatt, som er ført direkte mot egenkapital: Årsrapport 2013

19 Note 9 Pensjoner, fortsetter Netto pensjonsforpliktelse: Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse PBO Arbeidsgiveravgift beregnet av netto PBO Virkelig verdi på pensjonsmidler Netto forpliktelse i balansen Endring i brutto pensjonsforpliktelse (PBO) gjennom året: Pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Estimatavvik (gevinst)/tap Pensjonsutbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse cowi AS Årsrapport Endring i virkelig verdi av pensjonsmidler gjennom året: Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik gevinst/(tap) Betalt pensjonspremie fratrukket administrasjonskostnader Pensjonsutbetalinger Pensjonsmidler Diskonteringsrente 4,00 % 3,60 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,20 % 3,60 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Årlig G-regulering 3,50 % 3,00 % Årlig regulering av pensjoner 0,40 % 0,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Levealdertariff K2013FT K2005 Forventet turnover før 45 år 0,10 % 2,00 % Forventet turnover etter 45 år 0,10 % 2,00 % Note 10 Skatt Utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel: Morselskapet Konsernet Midlertidige forskjeller: Driftsmidler og goodwill Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessige avsetninger Andeler i deltagerlignede selskap Netto skattereduserende forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen (27 % 2013 og 28 % 2012) Årsrapport

20 cowi AS Årsrapport Note 10 Skatt, fortsetter Morselskapet Konsernet Betalbar skatt: Resultat før skatt Endring i forskjeller som ikke inngår i grunnlag for utsatt skattefordel Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad i resultatregnskap Endring i midlertidige forskjeller Anvendt skattemessig underskudd Skattepliktig resultat Årets skatter i resultatregnskapet: Betalbar skatt For mye avsatt skatt tidligere år Effekt av endret skattesats fra 28 % til 27 % for midlertidige forskjeller Endring utsatt skattefordel Sum skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt i balansen Note 11 Annen kortsiktig gjeld Morselskapet Konsernet Skyldige feriepenger Andre påløpne kostnader Sum Note 12 Honorarinntekter Konsernets eneste virksomhetsområde er rådgivende ingeniørvirksomhet. Det geografiske hovedmarkedet er Norge. Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. Morselskapet Konsernet Lønnskostnader: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Årsrapport 2013

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer