Innhold. 3 Årsberetning Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Innhold 3 Årsberetning Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team vant COWI Nordic Built Challenge i Norge med projektet Urban Mountain Illustrasjon: schmidt hammer lassen architects.

3 COWI AS konsern oppnådde i 2013 et overskudd før skatt på MNOK 70,9. Omsetningen for konsernet endte på MNOK 1.385,7. Resultatmarginen er lavere enn styrets forventninger, men anses likevel som tilfredsstillende i et år preget av omfattende endringer, i særdeleshet i tilknytning til overgang til nytt virksomhetsstyringssystem (ERP-system). Virksomheten COWI AS har som ambisjon å være en ledende rådgivende ingeniørvirksomhet. Vi setter kundenes verdiskaping og tilfredshet i høysetet. Våre løsninger skal bygge på integrert rådgivning i skjæringspunktet mellom teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. Gjennom integrert rådgivning bidrar vi til å innfri ambisjonen om miljøvennlig prosjektering og økt verdiskaping for kunde, samfunn og sluttbrukere. Å komme i posisjon som en foretrukket rådgiver, forutsetter at våre medarbeidere og kunder kjenner til og forstår verdien av vår flerfaglige kompetanse, tilgjengelighet og profesjonalitet i prosjektgjennomføring. Vi legger stor vekt på aktiv deltagelse innenfor de strategiske satsingsområdene til COWI-gruppen. Dette gir innsikt og gjør oss mer attraktive som samarbeidspartner for kunder og ikke minst som arbeidsgiver i et tøft arbeidsmarked. Et betydelig større samarbeid mellom de omlag 6000 medarbeiderne i COWIgruppen styrker tjenestetilbudet overfor det norske markedet ved at vi til enhver tid kan tilby riktig sammensatt kompetanse til det enkelte prosjekt. COWI Norge tilbyr rådgivings- og prosjekteringstjenester gjennom følgende markedsdivisjoner: Bygninger Samferdsel Vann Industri og Energi Miljø og Samfunnsplanlegging I tillegg til store enheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Fredrikstad, har konsernet en rekke mindre og mellomstore kontorsteder rundt om i landet. En desentralisert tilstedeværelse med 22 kontorer skaper nærhet til de lokale markedene, samtidig som det samlet sett gir kapasitet og kompetanse til å dekke de største prosjektoppgavene. I 2013 har vi økt mobiliteten på medarbeidere og stadig flere ressurser blir benyttet i prosjekter i andre geografiske områder enn der de primært er hjemmehørende. Dette gir oss en ønsket fleksibilitet og robusthet. Ved utgangen av 2013 var det 1060 årsverk i den norske delen av COWI gruppen. Begivenheter 2013 har vært preget av omfattende endringsprosesser og ressursbruk i forbindelse med implementering av nytt virksomhetsstyringssystem (ERP). Med investeringen har vi tilrettelagt for en ytterligere profesjonalisering av virksomheten der samarbeid i Norge og på tvers av landegrenser vil bli ytterligere prioritert. I løpet av 2013 har COWI AS fusjonert inn de fire datterselskapene Stormorken & Hamre AS, A-Tek AS, Tonning & Lieng AS og Norsas AS. I løpet av 2013 har COWI AS kjøpt 100 % av aksjene i Aquateam AS og endret selskapsnavn til Aquateam COWI AS. Aquateam COWI AS drives videre som et heleid datterselskap. I 2013 kjøpte COWI AS også 100 % av aksjene i Skansen Consult AS med tre mindre datterselskaper. Skansen Consult AS vil være fullt integrert i COWI AS primo Gjennom disse oppkjøpene har COWI Norge styrket sin posisjon vesentlig innenfor prioriterte satsningsområder og vil dermed stå enda bedre rustet til å ta nye markedsandeler i tiden som kommer. Resultatene av vår økte satsing mot utvalgte deler av offentlig sektor gir også grunn til optimisme om fortsatt lønnsom vekst i Morselskap COWI AS oppnådde i 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 1.354,9 (MNOK 1.208,0 i 2012). Driftsresultatet i 2013 endte på MNOK 59,2 (MNOK 75,1 i 2012). Etter finansposter ble overskuddet MNOK 75,4 før skatt og MNOK 52,9 etter skatt. Samlede investeringer i driftsmidler utgjorde MNOK 15,1. Beløpet består i hovedsak av investeringer knyttet til datautstyr (hardware og software), inventar og bygningsmessige tilpassinger. COWI AS har i tillegg investert MNOK 82,0 gjennom kjøp av to selskaper. Etter styrets og administrasjonens oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold som kan påvirke bedømmelsen av konsernet utover det som fremgår av regnskapet. Konsern Konsernet hadde i 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 1.385,7 (mot MNOK 1 207,9 for 2012). Etter finansposter, ble resultatet for konsernet MNOK 70,9 før skatt og MNOK 46,6 etter skatt. cowi AS Årsrapport Årsrapport

4 cowi AS Årsrapport I 2012 var resultat før skatt på MNOK 80,9 før skatt og MNOK 56,4 etter skatt. Samlede investeringer i driftsmidler for konsernet utgjorde MNOK 15,3 og MNOK 82 gjennom kjøp av to selskaper. Ingen enheter i konsernet driver vesentlig egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjonen. Eventuelle utviklingsaktiviteter er begrenset til videreutvikling av selskapets tjenester. Konsernet har leieavtaler for alle lokaler i Norge og binder derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge. Kontantbeholdningen pr er for konsernet på MNOK 70,6. I tillegg har konsernet MNOK 134,1 innestående på konto i norsk bank knyttet opp mot konsernkontoordning med COWI A/S i Danmark som hoved innehaver. Konsernet har ingen rentebærende langsiktig gjeld. Det er på vanlig måte avsatt for risiki knyttet til reklamasjoner og kreditt. Virksomheten er i svært liten grad eksponert for rente-, valuta- eller annen finansiell risiko. Styret og ledelsen er opptatt av å bedre konsernets likviditet og arbeider kontinuerlig med dette og løpende risikokontroll. Ikke benyttet trekkrettighet på konsernkontoordning utgjør MNOK 100 pr Egenkapital Morselskapets egenkapitalandel var pr på 30,7 %. Tilsvarende var egenkapitalandelen for konsernet 30,0 %. Tilsvarende tall var pr på 29,2 % for morselskapet og 29,9 % for konsernet. Alle forpliktelser overfor bankforbindelsen til konsernet er overholdt Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven, blir det bekreftet at en forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Til grunn for antagelsen ligger en sunn økonomisk og finansiell stilling, budsjettet for 2014, og tidligere omtalte langsiktige strategiske planer og målsettinger. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer i konsernet realiseres nå i form av konkrete resultater. Implementering av nytt og konsernfelles ERPsystem i 2013 vil ytterligere akselerere synergiuttak. Organisasjon og miljøforhold Pr har COWI Norge ansatte inklusive de i permisjon og totalt årsverk. Antall årsverk har økt fra 925 årsverk I løpet av 2013 ble det ansatt 200 årsverk mens 56 sluttet. Tilsvarende tall for 2012 var ansettelse av 199 medarbeidere mens 72 sluttet. Sykefraværet var på 3,8 % i 2013 (mot 3,5 % i 2012), hvorav 2,4 % (2,2 % i 2012) utgjorde langtids sykefravær for morselskapet. COWI Norge driver sin virksomhet i moderne lokaler med tidsmessige hjelpemidler. Gjennom hele året har det vært et godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Med bakgrunn i dette og løpende tilbakemeldinger fra systematiske medarbeiderundersøkelser er arbeidsmiljøet ansett å være godt. Miljørapportering COWI Norge har ingen produksjon som forurenser det ytre miljø. Virksomheten er direkte engasjert med forbedringsforslag og rådgivningstiltak innen klima- og miljøsektoren hos mange kunder. Konsernet er bevisst på at også vår type kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet og følger tett opp forhold knyttet til det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å fremstå med høy miljøprofil og arbeider for økt bevissthet om dette i hele konsernet, noe som har medført at blant annet kontorene i Oslo, Fredrikstad, Trondheim, og Bergen er sertifiserte Miljøfyrtårn. Diskriminering og tilgjengelighet Som en del av et internasjonalt konsern tilstreber COWI Norge et mangfold med hensyn til etnisitet, språk, religion, livssyn, funksjonsevne ved ansettelser. Konsernet arbeider aktivt og strukturert med rekrutterings, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og andre sider ved arbeidsmiljøet for å imøtekomme relevante lover. I hovedsak blir virksomheten drevet fra moderne lokaler bygget med tanke på god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Likestilling COWI Norge og de norske datterselskapene fører en likestillingspolitikk basert på et mangfold av verdier og egenskaper blant medarbeiderne, med like muligheter for begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning, avansement og egenutvikling i jobben. Vi har i dag i COWI AS en total kvinneandel på 30,1 % (mot 30,1 i 2012 og 31 % i 2011). 1 av 6 styremedlemmer er kvinner, 4 av 9 ledere i konsernet er kvinner. Det er et mål å etablere bedre balanse mellom kjønnene i konsernet. I kontakt med universiteter og høyskoler blir det i presentasjoner lagt vekt på å fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende og spennende arbeidsplass for begge kjønn. Ved rekruttering vil konsernet søke etter den til enhver tid best faglig kvalifiserte. 4 Årsrapport 2013

5 Ved ellers like forhold, vil vi velge det underrepresenterte kjønn. Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn. For COWI AS utgjør gjennomsnittlig årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører 90,6 % (91,1 % i 2012 og 90,6 % i 2011) av gjennomsnittlig årslønn for mannlige ingeniører og sivilingeniører. Gjennomsnittsalderen for kvinner er 2,2 år (2,2 år i 2012 og 4,2 år i 2011) lavere enn for menn, delvis som følge av at konsernet har rekruttert mange unge kvinnelige ingeniører i de siste årene. Aldersforskjellen mellom mannlige og kvinnelige sivilingeniører og ingeniører forklarer sammen med ulike dominerende fagretninger i stor grad avviket i lønnsnivå. Ledere er ikke inkludert i gjennomsnittslønningene. Flere kvinner enn menn foretrekker noe redusert arbeidstid. Gjennomsnittlig stillingsandel for kvinner i 2013 er på 95,5 % (95,0 % i 2012 og 94,6 % i 2011) og for våre mannlige medarbeidere 98,2 % (mot 98,2 % i 2012 og 98,7 % i 2011). Konsernet legger til rette for fedre som ønsker å ta mer omsorgsansvar ved å gi dem fleksibilitet, både i forhold til arbeidstid/-sted, og ved avvikling av permisjoner. Erfaringen er at fedre nå tar større omsorgsansvar ved barns fødsel og sykdom enn tidligere. Styret Arbeidet og oppgavene til styret følger av aksjeloven, vedtektene, styreinstruks og den til enhver tid avtalte arbeidsordning mellom styremedlemmene. Blant annet har styret som oppgave å fastsette overordnede mål og strategier, vedta budsjettog fullmaktsrammer, behandle og godkjenne års- og delårsregnskap, samt vedta større investeringer og endringer i konsernets organisasjon og virksomhet. Det overordnede styrearbeidet i konsernet foregår i morselskapet COWI Holding A/S i Danmark. Administrerende direktør Den løpende forvaltningen ivaretas av administrerende direktør i samsvar med styrets beslutninger og instruksjoner. Administrerende direktør har et nært samarbeid med styreleder og holder styret løpende informert om konsernets virksomhet og utvikling. Administrerende direktør og resten av ledelsen har regelmessig felles møter for å vedta tiltak og beslutninger om daglig drift og legge rammer og planer for virksomheten fremover. Ledelsen Ved utgangen av 2013 har følgende personer utgjort ledelsen i COWI AS: Adm. dir. Terje Bygland Nikolaisen Økonomidirektør Anders Meldalen Divisjonsdirektør Egil Bøckmann Divisjonsdirektør Barbro Sørlid Engh Divisjonsdirektør Kirsti Engebretsen Larssen Divisjonsdirektør Knut Næss Divisjonsdirektør Jørn Johnsen Utviklingsdirektør Birgit Farstad Larsen Kommunikasjonsdirektør May Kristin Haugen (fra ) Det danske selskapet COWI Holding A/S eier 100 % av aksjene i norske COWI AS. Med dette som bakgrunn, arbeider ledelsen i Norge også for at COWI gruppens samlede interesser skal bli best mulig ivaretatt i de markeder som blir betjent. Datterselskap Datterselskapene Norsas AS, Tonning & Lieng AS, A-Tek AS og Stormorken & Hamre AS er alle fusjonert inn i COWI AS i Skansen Consult AS med datterselskaper forventes innfusjonert i COWI AS i løpet av Aquateam COWI AS drives videre som aktivt datterselskap og forventes innfusjonert i COWI AS i andre halvdel av 2014 eller i Fremtidsutsikter og forventninger til 2014 Styret mener at virksomheten i de senere årene har dokumentert grunnlag for fremtidig lønnsom vekst, hvilket gir rom for økt satsing på nye markeds- og tjenesteområder. COWI Norge skal således vokse også i 2014 og videreutvikle sin sterke posisjon innenfor sine kjerneområder gjennom blant annet å sette ytterligere fokus på markedsutvikling og kunderelasjoner. Å være en del av et internasjonalt konsern med etablerte markedsposisjoner og merkenavn bidrar til verdifullt samarbeid på tvers av landegrensene og et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å videreutvikle et godt omdømme i vårt hjemmemarked. Markedsutsiktene ved inngangen til 2014 varierer noe avhengig av markedsområde, men er samlet sett positive. For offentlig sektor er det rimelig å forvente et godt aktivitetsnivå som følge av relativt stabile investeringsnivåer. For COWI Norge skal veksten primært komme gjennom strategiske oppkjøp og nye ansettelser samt økte markedsandeler innen i særdeleshet Infrastruktur og Energi. cowi AS Årsrapport Årsrapport

6 cowi AS Årsrapport Resultatdisponeringer Konsernets årsresultat etter skatt for 2013 var et overskudd kr COWI AS oppnådde et overskudd etter skatt på kr , som styret foreslår å disponere slik: Til utbytte Kr Til annen egenkapital Kr Sum disponert Kr Årsrapport 2013

7 Resultatregnskap COWI AS COWI konsern Note Honorarinntekt 8, Underleverandører og utlegg Lønnskostnad 9, Avskrivninger Annen driftskostnad 8,13,14, Sum driftskostnader Driftsresultat Mottatt utbytte fra datterselskap Inntekt fra tilknyttede selskap Annen renteinntekt Renteinntekt fra konsernselskap Annen finansinntekt Nedskrivning aksjer i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat cowi AS Årsrapport Årsrapport

8 cowi AS Årsrapport Balanse pr COWI AS COWI konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Driftsløsøre og inventar Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskap Andre aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Igangværende prosjekter Kundefordringer Konsernfordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport 2013

9 Balanse pr COWI AS COWI konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Annen egenkapital, ikke resultatført Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld cowi AS Årsrapport Kortsiktig gjeld Forskudd fra kunder Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Konserngjeld Garantiavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsrapport

10 cowi AS Årsrapport Kontantstrømoppstilling COWI AS COWI konsern Resultat før skatter Betalt skatt i perioden Gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring igangværende prosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring i pensjoner Resultatført utbytte/konsernbidrag Resultatandel fra tilknyttede selskaper Nedskrivning aksjer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto endring innestående konsernkontoordning Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Innbetalinger på lånefordringer konsern Innbetalinger på andre lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto nedbetaling kassekreditt Utbetaling til konsernselskaper Innbetaling konsernbidrag og utbytte Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i året Kontanter ved periodens begynnelse Kontantbeholdning i kjøpte datterselskap Kontanter ved periodens slutt Kontanter ved periodens slutt består av: Betalingsmidler Tilgjengelig likviditet forøvrig: Innestående midler på konsernkonto Ikke benyttet trekkrettighet på konsernkonto Årsrapport 2013

11 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder norske regnskapsstandarder. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på datterselskapets finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer der konsernet har % av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper. Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12: Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og andeler i tilknyttede selskaper Aksjer i datterselskaper, samt aksjer og andeler i tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte/konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet ikke overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet. Mottatt utbytte/ konsernbidrag som overstiger dette beløpet, føres til reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører mottatt utbytte/konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Andeler i tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden fører til at vår andel av årsresultatet i det tilknyttede selskapet, fratrukket avskrivning på merverdier, resultatføres i konsernregnskapet. Verdien av investeringen i balansen reguleres med resultatandelen med fradrag for eventuelle utdelinger og med tillegg for eventuelle kapitalinnskudd. Interne gevinster elimineres. Eierandel Anskaffet Mor- og datterselskaper: COWI AS (morselskap) Skansen Consult AS med datterselskap 100 % Aquateam COWI AS 100 % Tilknyttede selskaper: Aviaplan AS 30 % 2009 Team St.Olav ANS 48,1 % 2003 Team-T AS 25 % 2009 Scandinavian De-Icing Consultants ANS 50 % 2005 Team T3 AS 30 % 2012 Zeolite Investment 35 % 1999 Hunan Quanshan Water Treatment Equipment Co.Ltd 28 % 2002 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet) og fram til det tidspunkt hvor kontrollen opphører. I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap, med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Identifiserte merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Fusjon Datterselskapene Norsas AS, Tonning & Lieng AS, Stormorken & Hamre AS og A-tek AS er fusjonert med morselskapet i Fusjonene er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 1.januar Fusjonene er regnskapsført i henhold til kontinuitetsmetoden og det er brukt konsernkontinuitet. Kontinuitetsmetoden er benyttet fordi alle datterselskapene var heleide. Sammenligningstallene er omarbeidet. Inntektsføring, igangværende prosjekter og garantiansvar Majoriteten av konsernets oppdrag honoreres etter medgått tid som innebærer at inntekten regnskapsføres i perioden arbeidet utføres. For de av konsernets prosjekter hvor det er avtalt en kontraktsum på forhånd, regnskapsføres inntekten basert på fullføringsgraden (løpende avregning metode). Fullføringsgraden beregnes normalt som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Basert på konsernets historiske erfaringstall for garantiarbeider avsettes cowi AS Årsrapport Årsrapport

12 cowi AS Årsrapport det for forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider på avsluttede prosjekter. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anskaffelseskost Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende og med tillegg for kjøpsutgifter. Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak for tidligere nedskrivning av goodwill). Andre aksjeinvesteringer Anleggsaksjer, hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt virkelig verdi. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Gjeld Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Immaterielle eiendeler og goodwill Konsernet driver ikke egen utvikling som omfattes av reglene om egen forskning og utvikling. Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Det betyr at slike utgifter balanseføres når, og fra, det tidspunkt det anses som sannsynlig at de framtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte konsernet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid. Goodwill oppstår i forbindelse med kjøp av virksomhet/datterselskap. Goodwill avskrives over forventet levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Konsernets leasingavtaler er vurdert som operasjonelle. Årlig leasingkostnad resultatføres. Pensjoner Konsernet har to pensjonsordninger, en Foretakspensjonsordning og en Innskuddspensjonsordning. Foretakspensjonsordningen ble lukket 30. juni Medarbeidere som er ansatt etter 1. juli 2007 går inn i Innskuddspensjonsordningen. En Foretakspensjonsordning er en pensjonsordning som ikke er en Innskuddspensjonsordning, som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Den balanseførte netto forpliktelsen knyttet til Foretaksordningen er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene pluss arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet i den samme valuta som ytelsene vil bli betalt og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres direkte mot egenkapitalen, og er er vist i noten om endring i egenkapital. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. For Innskuddsordningen, betaler selskapet innskudd til privat administrert forsikringsplan for pensjon på avtalemessig basis. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad inkludert arbeidsgi- 12 Årsrapport 2013

13 veravgift når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. Påløpt, ikke betalt premie avsettes som gjeld ved årsskiftet. Skatt Skatter i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel er både i selskapsregnskapet og konsernregnskapet beregnet til nominell verdi. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. cowi AS Årsrapport Årsrapport

14 cowi AS Årsrapport Note 1 Egenkapital Morselskapet Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Ikke resultatført egenkapital Egenkapital pr Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital pr Konsernet Egenkapital pr Estimatavvik pensjoner Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital pr Sum Ikke resultatført egenkapital gjelder aktuarielle gevinster og tap ved rekalkulering av pensjonsforpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger. Note 2 Programvare, goodwill, driftsløsøre og inventar Morselskapet Goodwill Driftsløsøre og inventar Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Avgang Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 5-10 år 5-10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Operasjonelle leasing/ leieforpliktelser fordelt pr år: Kontormaskiner og transportmidler Lokaler Sum Leieforpliktelse < 1 år Leieforpliktelse 1-5 år Leieforpliktelse > 5 år Sum Årsrapport 2013

15 Note 2 Programvare, goodwill, driftsløsøre og inventar, fortsetter konsernet Programvare Goodwill Driftsløsøre og inventar Anskaffelseskost Tilgang gjennom oppkjøp Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang gjennom oppkjøp Avgang Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger cowi AS Årsrapport Bokført verdi Økonomisk levetid 5-10 år 5-10 år 3-10 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Tilgang goodwill på TNOK gjelder kjøp av datterselskapene Aquateam COWI AS (TNOK ) og Skansen Consult AS (TNOK ), og avskrives over 10 år. Konsernet forventer at begge oppkjøp minimum vil være kontantgenererende i 10 år, og har derfor valgt 10 års avskrivningstid. Operasjonelle leasing/ leieforpliktelser fordelt pr år: Kontormaskiner og transportmidler Lokaler Sum Leieforpliktelse < 1 år Leieforpliktelse 1-5 år Leieforpliktelse > 5 år Sum Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap Morselskapet Anskaffet Forretningskontor Eierandel Egenkapital (100%) Årsresultat (100%) Balanseført verdi Datterselskap: Aquateam COWI AS Oslo 100 % Skansen Consult AS Bergen 100 % Balanseført verdi Tilknyttede selskap: Aviaplan AS 2009 Oslo 30 % Team-T AS 2009 Trondheim 25 % Scandinavian De-Icing Consultants ANS 2005 Oslo 50 % Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % Team T3 AS 2012 Oslo 30 % Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % 0 Hunan Qunshan W.T. Eq Co. Ltd Kina 28 % 0 Balanseført verdi Aksjene i Aviaplan AS er i 2013 nedskrevet med 528. Aksjene i Computit AS er solgt i 2013 med en gevinst på Årsrapport

16 cowi AS Årsrapport Note 3 Datterselskap og tilknyttede selskap, fortsetter Eierandel Konsernet Anskaffet Forretningskontor Balanseført verdi Avgang i perioden Årets resultatandel Balanseført verdi Computit AS 1999 Trondheim 46 % Aviaplan AS 2009 Oslo 30 % Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % Team-T AS 2009 Trondheim 25 % Scandinavian De-Icing Consultants ANS 2005 Oslo 50 % Team T3 AS 2012 Oslo 30 % Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % Hunan Qunshan W.T. Eq Co. Ltd Kina 28 % Sum Årets resultatandel Inntekt fra tilknyttede selskap består av: Årets resultandel 823 Skatt på Team St.Olav ANS 90 Gevinst ved salg av aksjer i Computit AS Inntekt fra tilknyttede selskap: Note 4 Andre aksjer Selskap Eierandel Balanseført verdi Andel i Storgaten 112 ANS 25,4 % 537 STØ AS 5,5 % 150 Kretsløpet AS 19 % 45 Andre aksjer 4 Balanseført verdi Aksjene i Værste AS er solgt i 2013 med gevinst Note 5 Bankinnskudd Morselskapet Konsernet Bankinnskudd skattetrekksmidler Bankinnskudd, øvrige Sum Årsrapport 2013

17 Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Morselskapet Konsernet Kundefordringer: Kundefordringer på tilknyttede selskap Kundefordringer, øvrige Sum Konsernfordringer: Kundefordringer på søsterselskapet COWI A/S Kundefordringer på øvrige selskap i COWI konsern Innestående på konsernkontoordning Sum cowi AS Årsrapport Ubenyttet trekkrettighet på konsernkontoordning COWI AS inngår i en konsernkontoordning hvor søsterselskapet COWI A/S i Danmark er toppkontoinnehaver. Morselskapet Konsernet Leverandørgjeld: Leverandørgjeld til tilknyttede selskap Leverandørgjeld, øvrig Sum Konserngjeld: Leverandørgjeld til søsterselskapet COWI A/S Leverandørgjeld til øvrige selskap i COWI konsern Sum Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskapet Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer eies av COWI Holding A/S (Danmark) pr Alle aksjer har like rettigheter. Verken ledelsen eller medlemmer av styret har eierinteresser i COWI AS. COWI AS (Norge) inngår i COWI Holding A/S (Danmark) sitt konsernregnskap. Årsrapport

18 cowi AS Årsrapport Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Konsern Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 13, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 6. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter: Salg av tjenester: Nærstående: Rådgivende ingeniørtjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Øvrige selskap i COWI gruppen IT-tjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Tilknyttede selskap Sum salg av tjenester Tjenester til nærstående parter er solgt til samme priser og vilkår som benyttes ovenfor ekstern tredjepart. Kjøp av tjenester: Nærstående: Rådgivende ingeniørtjenester COWI A/S (søsterselskap DK) IT-tjenester COWI A/S (søsterselskap DK) Rådgivende ingeniørtjenester Øvrige selskap i COWI gruppen Rådgivende ingeniørtjenester Tilknyttede selskap Sum kjøp av tjenester og virksomhet Tjenester er kjøpt fra nærstående parter til samme priser og vilkår som benyttes ovenfor ekstern tredjepart. Note 9 Pensjoner Morselskapet har to kollektive pensjonsordninger i forsikringsselskap for sine ansatte. Den ene ordningen er en ytelsesplan (sikret ordning), og omfatter 251 aktive og 133 pensjonister. Ordningen ble lukket i juni Den andre ordningen er en innskuddsordning. Ordningene tilfredstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen i datterselskapene er innskuddsordninger. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon Netto pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Kostnadsført premie innskuddspensjonsordning (inkl. arb.g.avgift) Pensjonskostnad inkludert i lønnskostnader Mor og Konsern Årets pensjonskostnad for "Foretakspensjonsordningen": Årets estimatavvik (positivt) før skatt, som er ført direkte mot egenkapital: Årsrapport 2013

19 Note 9 Pensjoner, fortsetter Netto pensjonsforpliktelse: Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse PBO Arbeidsgiveravgift beregnet av netto PBO Virkelig verdi på pensjonsmidler Netto forpliktelse i balansen Endring i brutto pensjonsforpliktelse (PBO) gjennom året: Pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Estimatavvik (gevinst)/tap Pensjonsutbetalinger Brutto pensjonsforpliktelse cowi AS Årsrapport Endring i virkelig verdi av pensjonsmidler gjennom året: Pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik gevinst/(tap) Betalt pensjonspremie fratrukket administrasjonskostnader Pensjonsutbetalinger Pensjonsmidler Diskonteringsrente 4,00 % 3,60 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,20 % 3,60 % Årlig lønnsvekst 3,50 % 4,00 % Årlig G-regulering 3,50 % 3,00 % Årlig regulering av pensjoner 0,40 % 0,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Levealdertariff K2013FT K2005 Forventet turnover før 45 år 0,10 % 2,00 % Forventet turnover etter 45 år 0,10 % 2,00 % Note 10 Skatt Utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel: Morselskapet Konsernet Midlertidige forskjeller: Driftsmidler og goodwill Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessige avsetninger Andeler i deltagerlignede selskap Netto skattereduserende forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i balansen (27 % 2013 og 28 % 2012) Årsrapport

20 cowi AS Årsrapport Note 10 Skatt, fortsetter Morselskapet Konsernet Betalbar skatt: Resultat før skatt Endring i forskjeller som ikke inngår i grunnlag for utsatt skattefordel Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad i resultatregnskap Endring i midlertidige forskjeller Anvendt skattemessig underskudd Skattepliktig resultat Årets skatter i resultatregnskapet: Betalbar skatt For mye avsatt skatt tidligere år Effekt av endret skattesats fra 28 % til 27 % for midlertidige forskjeller Endring utsatt skattefordel Sum skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt i balansen Note 11 Annen kortsiktig gjeld Morselskapet Konsernet Skyldige feriepenger Andre påløpne kostnader Sum Note 12 Honorarinntekter Konsernets eneste virksomhetsområde er rådgivende ingeniørvirksomhet. Det geografiske hovedmarkedet er Norge. Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. Morselskapet Konsernet Lønnskostnader: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Årsrapport 2013

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

COWI AS, ORGANISASJONSNUMMER: 979364857 ÅRSRAPPORT 2014

COWI AS, ORGANISASJONSNUMMER: 979364857 ÅRSRAPPORT 2014 COWI AS, ORGANISASJONSNUMMER: 979364857 ÅRSRAPPORT 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360 LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer