Del 1 - Befolkningsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 - Befolkningsforhold"

Transkript

1 Del 1 - Befolkningsforhold Innhold 1 Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag Folketallsutviklingen Fødselstall, dødstall og flytting Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling Sivil status Befolkningsprognose Samisk befolkning Innvandrere, asylsøkere og etnisitet Flyttemønster og bosettingsmønster Boligtetthet i tettsteder Tabell- og figurliste

2 Sammendrag og vurdering Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig større i landet som helhet. Det er store geografiske variasjoner i folketallsutviklingen i fylket. Aldersstrukturen i befolkninga endrer seg. Vi blir flere i aldersgruppen år og i aldersgruppen over 85 år. Det er også en svak vekst i aldersgruppen år. Det er store geografiske forskjeller i aldersstruktur. Befolkninga kommer til å vokse i tida framover. Andelen eldre vil øke. Antallet og andelen innvandrere øker i fylket. Både alders- og kjønnsstruktur blant innvandrerne skiller seg noe fra den øvrige befolkninga. Vi finner relativt sett flere yngre voksne og menn blant innvandrerne enn i befolkninga ellers. Flyttestrømmen i fylket går sørover og stadig flere bor i urbane strøk. Selv om mange fortsatt bor i eneboliger, så øker særlig andelen som bor i blokk i de kommunene som har størst tilflytting. Folketallsvekst, økning i andel innvandrere, endring i aldersstruktur og endring i flytte- og bosettingsmønster i fylket har konsekvenser for folkehelsearbeidet. Det er viktig at kommunene tar høyde for endringene i sin planlegging slik at det legges til rette for samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Dette gjelder alle arenaer; skole, arbeid og fritid. Det er særlig viktig å planlegge slik at sosiale ulikheter i samfunnsdeltakelse og helse utjamnes. 1

3 BEFOLKNINGSFORHOLD Befolkningsforhold omfatter folkevekst, befolkningsstørrelse, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster m. v. Delen bygger på Grunnlagsdokument for Regional planstrategi og oppdatering av dette dokumentet høsten 2013 med oppdatert folketall for Del 1 vil oppdateres igjen seinhøsten 2014/tidlig Befolkningsforholdene i Nord -Trøndelag 1.1 Folketallsutviklingen Per talte den nordtrønderske befolkningen personer. Veksten i folketallet har økt de siste åra. Endringen i åra tilsvarer en vekst på 2,2 prosent. Til sammenlikning var veksten i fra ,9 prosent, og ,9 prosent. Denne utviklingen med tiltagende vekst i folketallet har pågått siden tidlig på 2000-tallet. I perioden var det en vekst på 3,5 prosent. I perioden vokste folketallet med 5,4 prosent. Ser vi på året 2011, er det faktisk bare to tilfeller av høyere vekst tidligere i tidsserien i perioden Selv om folketallet i Nord-Trøndelag vokser raskere og raskere, synker fortsatt Nord-Trøndelags andel av landets befolkning. Dette er en følge av at landet sett under ett vokser raskere enn i Nord-Trøndelag. Folketilvekst Folkemengde 1. januar Figur 1: Folkemengde (høyre akse) og folkevekst (venstre akse) 1951 til Antall personer. Kilde: SSB Det er fortsatt store geografiske variasjoner i folketallsutviklingen i fylket sett over en periode på ti år. Veksten kommer langs aksen Stjørdal-Namsos og er sterkest lengst sør i fylket. Foruten «aksekommunene» har det vært tydelig vekst i Vikna og Verran, og en moderat vekst i Overhalla og Leksvik. Kommunene Flatanger, Nærøy, Røyrvik og Grong, som alle har hatt en nedadgående trend siste ti år, har de siste åra hatt en positiv utvikling i folketallet. 2

4 Figur 2: Endring i folketall siste 10 år, siste 2 år og folketall 2013 i nordtrønderske kommuner. Kilde: SSB Den positive trenden i folketallet i en del kommuner ser vi også i figur 3 hvor endringer i folketallet er vist etter samarbeidsregioner. I kystgruppene er det i all hovedsak Vikna kommune som sørger for veksten. I Indre Namdalen er det Grong kommune som trekker opp, og til en viss grad Røyrvik kommune. I Værnesregionen er det Stjørdal kommune som står for den kraftige veksten, som har vært stabilt høy siste ti-årsperiode med rundt to prosent årlig. 3

5 Indeks 2000= Værnesregionen 115 Norge 110 Innherred samkommune Nord-Trøndelag Inn-Trøndelagsregionen Midtre Namdal samkommune Kystgruppen Fosen regionråd Figur 3: Endring i folketall. Samarbeidsregioner i Nord-Trøndelag, Norge og Nord-Trøndelag fylke. Indeks. 2000=100. Kilde: SSB Inndeling samarbeidsregioner: Indre Namdalen regionråd: Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet Fosen regionråd: Leksvik, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen Værnesregionen: Meråker, Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal Midtre Namdal samkommune: Namsos, Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Flatanger Kystgruppen: Vikna, Nærøy, Leka Innherred samkommune: Levanger, Verdal Inn-Trøndelagsregionen: Steinkjer, Verran, Inderøy Indre Namdalen regionråd Fødselstall, dødstall og flytting Sammen med fødselsoverskuddet er nettoflytting avgjørende for endringer i folketallet. Siden år 2000 ( ) er det født knappe barn i Nord- Trøndelag, mens det døde vel personer. Det gir et fødselsoverskudd på om lag 2650 personer. Folkeveksten var på hele 7340 personer. Veksten i folketallet skyldes i tillegg til fødselsoverskuddet altså netto innflytting. Av figur 4 ser vi at netto innvandring har økt (forholdet mellom antall personer som flytter til fylket fra utlandet og personer som flytter fra fylket til utlandet). Antall innvandrere til fylket økte særlig i 2011 og 2012 i tillegg til at antall utvandrere minsket. 4

6 1 400 Netto innenlandsk innflytting Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Tilvekst Figur 4: Nettoflytting, fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Kilde: SSB. Tabell 1 viser nettoflytting, innenlandske og utenlandske etter aldersgrupper for åra (summen av personer som flytter ut og inn av fylket, både norske og ikke norske statsborgere). Det er stor netto utflytting av personer mellom 20 og 29 år, og netto innflytting i de fleste andre aldersgrupper. Aldersgrupper år år år år år år år år år eller eldre Totalt Tabell 1: Nettoflytting, innenlandske og utenlandske etter aldersgrupper Kilde: SSB. Unntatt flyttinger innenfor fylkene. Totalt har Nord-Trøndelag netto innenlandsk utflytting, dvs. flere flytter fra fylket til andre deler av landet enn til fylket (tabell 2). 5

7 Aldersgrupper: år år år år år år år år år eller eldre Totalt Tabell 2: Netto innenlandsk flytting for Nord-Trøndelag etter aldersgrupper Kilde: SSB Tallene viser samlet sett, som tidligere påpekt, at det er innvandring (personer som flytter fra andre land) til fylket som gjør at vi har netto innflytting totalt. 1.3 Befolkningsstruktur: Kjønns- og aldersfordeling I løpet av de siste ti åra har aldersstrukturen endret seg i Nord-Trøndelag. Det har blitt flere i aldersgruppene år, mens det har vært en moderat vekst i aldrene år, og svak vekst blant de over 85 år. Gjennomsnittsalderen i Nord-Trøndelag var i år. På landsbasis var snittalderen vel 39 år. Det er regionale forskjeller i befolkningens gjennomsnittsalder i Nord-Trøndelag. Befolkningen i Stjørdal har lavest gjennomsnittsalder på 38 år, mens Leka har høyest gjennomsnittsalder på 47 år (tabell 3). Grovt sett kan man si at kommuner langs aksen Stjørdal-Namsos har den yngste befolkningen. Det er imidlertid noen unntak. Vikna kommune har en relativt ung befolkning med gjennomsnittsalder på omtrent samme nivå som Stjørdal, mens Steinkjer har en noe høyere snittalder enn Nord-Trøndelag sett under ett. Vekst i folketall og lav gjennomsnittsalder ser dessuten til å høre sammen. I kommuner hvor det over tid er vekst i folketallet, har også lavere gjennomsnittsalder enn kommuner med nedgang. 6

8 Gjennomsnittsalder 2013 Folketall 2013 Endring folketall siste 10 år % Stjørdal ,2 % Vikna ,6 % Levanger ,8 % Namsos ,9 % Overhalla ,3 % Verdal ,1 % Inderøy ,1 % Steinkjer ,8 % Frosta ,2 % Nærøy ,3 % Høylandet ,9 % Leksvik ,6 % Grong ,6 % Snåsa ,8 % Namdalseid ,6 % Flatanger ,9 % Meråker ,8 % Røyrvik ,0 % Lierne ,7 % Verran ,8 % Fosnes ,2 % Namsskogan ,6 % Leka ,6 % Tabell 3: Gjennomsnittsalder, folketall 2013 og endring i folketall siste 10 år for kommunene i Nord-Trøndelag. Kilde: SSB 1.4 Sivil status Knappe 35 prosent av befolkninga i Nord-Trøndelag er gift. Dette ligger om lag på samme nivå som landet som helhet. I Nord-Trøndelag lever 5, 5 prosent som enke/enkemann mot 4,8 prosent for hele landet år år år år år år år år Ugift Gift Enke/enkemann Skilt Separert Annen sivilstand Tabell 4: Folkemengde etter sivilstand og alder. Nord-Trøndelag Kilde: SSB. Naturlig nok er det flest enker og enkemenn blant de eldste (tabell 4). 1.5 Befolkningsprognose SSBs hovedalternativ for befolkningsprognoser 4M gir et anslag på drøyt personer i Dette er om lag høyere enn tidligere prognoser (2010). Fram mot 2040 anslås Nord-Trøndelags befolkningsstørrelse å være i overkant av Endring i befolkningens alderssammensetning er vist i figur 5. Vi ser et 7

9 Alder liknende bilde som vi har sett tidligere, med en tydelig vekst i de øvre aldersgruppene. I grove trekk kan man si at prognosene spår befolkningsvekst i kommunene fra Stjørdal til Vikna og befolkningsnedgang på Fosensiden og i Indre Namdalen. Noen unntak er det imidlertid. Det forventes vekst i Grong, Høylandet, Overhalla og Nærøy. Videre forventes veksten å bli lav i Steinkjer sammenliknet med tilgrensende kommuner i sør og nord Prognose Prognose MENN KVINNER Figur 5: Nord-Trøndelags befolkning etter ettårig alder 2013 og 2040 (4M prognose). Kilde: SSB 1.6 Samisk befolkning 1 Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør på norsk side. Sørsamene har nære forbindelser over riksgrensene. Blant annet har tradisjonelle reinflyttinger stort sett foregått i en øst-vestlig retning. Det er derfor er nære slekts- og familierelasjoner på tvers av riksgrensen. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange sørsamer som bor i området, men en antar at det finnes omlag 2000 sørsamer i Norge og Sverige til sammen : Samisk befolkning er hentet fra og og Grunnlagsdokument Regional planstrategi

10 Den midtre regionen av det sørsamiske området omfatter hovedsakelig hele Nord- Trøndelag fylke. Om lag 200 personer var knyttet til 40 aktive reindriftsenheter i Begge antallene har vært relativt stabile de seinere år. Det sørsamiske språket er under sterkt press. Store avstander gjør det krevende å drive sørsamisk språk- og kulturarbeid. Snåsa kommune og Røyrvik kommune er innlemmet i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. I disse kommunene er sørsamisk og norsk språk likestilt. Dette er svært viktige tiltak for å styrke sørsamisk språk og kultur. 1.7 Innvandrere, asylsøkere og etnisitet Siden 2000 har antall innvandrere i Norge økt med 95 prosent, altså nær en dobling. Utviklingen i Nord-Trøndelag har fulgt landet for øvrig, men tiltok noe i perioden 2003 til 2008, og har økt med 123 prosent fra Over halvparten, eller 54 prosent av innvandrerne kommer fra Europa (unntatt Tyrkia). Personer fra Asia (inkludert Tyrkia) og Afrika utgjør henholdsvis 27 og 16 prosent. Antall personer fra Europa (unntatt Tyrkia) var stabil i perioden 2000 til 2007, men økte etter dette fra 2079 til 3212, eller 54 prosent. Personer med opprinnelse fra Afrika har økt jevnt siden Sør- og Mellom-Amerika Oseania Nord-Amerika Europa unntatt Tyrkia Asia med Tyrkia Afrika Figur 6: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Trøndelag etter landbakgrunn. Antall personer. Kilde: SSB Per bodde det 8549 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (heretter kalt innvandrere) i Nord-Trøndelag. Veksten i antall innvandrere i Nord- Trøndelag har vært stor de siste åra. Siden 2010 har antallet økt med 2615 personer. Dette tilsvarer 44,1 prosent. Dette er høyere enn landet sett under ett som har en økning på 28,6 prosent, og høyere enn de fleste andre fylker i landet. Selv om veksten har vært sterk de siste årene er andelen innvandrere i Nord-Trøndelag lavest i landet med drøyt seks prosent (figur 7). For landet sett under ett var andelen 14 prosent. 2 Økningen fra 2007 til 2008 er noe usikker grunnet usikkerhet om tall for Verran. 9

11 Figur 7: Innvandrerbefolkningen som andel av befolkningen totalt. Prosent Fylker og landet. Kilde: SSB Drøyt halvparten av veksten på innvandrere siden 2010 har landbakgrunn fra Europa, en femdel har fra Asia inkludert Tyrkia, mens en snau fjerdedel kommer fra Afrika. Nord-Amerika 1 % Oseania 0 % Sør- og Mellom- Amerika 2 % Afrika 24 % Europa unntatt Tyrkia 53 % Asia med Tyrkia 20 % Figur 8: Veksten i bosatte innvandrere fordelt etter landbakgrunn. Nord-Trøndelag. Prosent. Kilde: SSB Hovedvekten av innvandrerne bor i kommunene Steinkjer, Namsos, Stjørdal, Levanger og Verdal (tabell 5). 10

12 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Nord-Trøndelag Tabell 5: Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Trøndelag *. Kilde: SSB Andelen innvandrere av befolkningen varierer fra om lag to til seks prosent. Kjønnsfordelingen blant innvandrerne viser noe større overvekt av menn sammenlignet med den nord-trønderske befolkningen hvor det er nesten like mange kvinner som menn. Kjønnsfordelingen blant innvandrerne varierer til dels sterkt mellom kommunene, og betydelig mer enn befolkningen for øvrig. Aldersfordelingen blant innvandrerne skiller seg noe fra resten av befolkningen Nord- Trøndelag. Aldersgruppen år dominerer, mens personer eldre enn 67 år er representert med en liten andel sammenliknet med befolkningen for øvrig. Videre utgjør aldersgruppen år en liten andel sammenliknet med den nordtrønderske befolkningen. I august 2013 var det om lag 500 asylsøkere boende på asylmottak i Nord- Trøndelag. Kommunene Steinkjer, Namsos, Levanger og Verdal har asylmottak. Fordelingen er som vist i figur 9. De fleste asylsøkere takker ja til tilbudet om å bo på asylmottak. Noen få velger andre løsninger, som for eksempel å bo hos noen de kjenner. 11

13 Levanger 33 Steinkjer 150 Grong Namsos Personer Tallene omfatter Tallene omfatter alle asylsøkere som har søknad om beskyttelse til behandling hos Utlendingsdirektoratet, og som har takket ja til å bo på asylmottak. Kilde: Utlendingsdirektoratet Figur 9: Antall beboere på asylmottak, august Kilde: Utlendingsdirektoratet 1.8 Flyttemønster og bosettingsmønster Stadig flere bor i urbane strøk. Denne trenden ser man over hele verden inkludert Norge og Nord-Trøndelag. Andel personer bosatt i urbane strøk på verdensbasis har økt fra litt under 30 prosent i 1950 til om lag 50 prosent i Prognoser indikerer at denne andelen vil være nær 70 prosent på verdensbasis og 85 prosent i Europa i I Norge forventes en noe sterkere urbanisering enn for Europa, med nesten 90 prosent av befolkningen bosatt i urbane strøk i Figur 10: Utvikling i folkemengde i Norge etter spredt og tettbygd strøk Kilde: SSB Bosettingsmønsteret i Nord-Trøndelag har endret seg. Andelen bosatt i tettbygde strøk vokser og andelen i spredte strøk minker. Likevel er Nord-Trøndelag blant fylkene i landet som er minst urbanisert. Om lag 58 prosent av befolkningen i Nord-Trøndelag bodde i tettbygde strøk i I Norge sett under ett, samme år, bodde vel 79 prosent i tettbygde strøk. Antall personer som bor i tettbygde strøk i Nord-Trøndelag, øker. 12

14 Figur 11: Antall personer i Nord-Trøndelag etter tett- og spredt bosetting. Kilde: SSB 13

15 Figur 12: Befolkning per km 2 i Nord-Trøndelag Kilde: SSB. Bearbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune Boligtetthet i tettsteder (Oppdateres tidlig høst 2014 når nye tall kommer). Om lag 89 prosent av den nordtrønderske befolkningen som bodde i tettsteder i 2005, var bosatt i eneboligområder. På landsbasis var denne andelen 71 prosent samme år. Det er spesielt andelen bosatte i blokkbebyggelse som skiller Nord- Trøndelag fra landet for øvrig. Bosettingen varierer mye mellom kommunene. Kommuner med vekst i befolkningen, har større andel bosatte i blokker og rekkehus enn i kommuner med ingen eller negativ vekst. 14

16 Antall bosatte per km2 Småhusområde Rekkehusområde Blokkbebyggelse Blandet bolig og næring Norge Oslo Nord-Trøndelag Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Røyrvik Grong Høylandet Overhalla Flatanger Vikna Nærøy Tabell 6: Fordeling av bosatte i tettsteder etter boligtypeområde Prosent. Kilde: SSB Befolkningstettheten i eneboligområder i Nord-Trøndelag var i 2005 omtrent på samme nivå som landet for øvrig. Sammenliknet med Oslo hadde eneboligbosatte i Nord-Trøndelag noe mer plass. Tettheten i rekkehusbebyggelsen i Nord-Trøndelag lå noe lavere enn landet sett under ett, og klart lavere enn i Oslo. For blokkbebyggelsen var det store forskjeller. Statistikken fra 2005 viser at man i Oslo bodde nær per km 2, mens samme tall for Norge og Nord-Trøndelag var henholdsvis og per km Nord-Trøndelag Norge Oslo Småhusområde Rekkehusområde Blokkbebyggelse Blandet bolig og næring Figur 13: Antall bosatte per km2 i tettsteder etter boligtypeområder. Nord-Trøndelag, Norge og Oslo Kilde: SSB 15

17 2 Tabell- og figurliste Tabell 1: Nettoflytting, innenlandske og utenlandske etter aldersgrupper Kilde: SSB. Tabell 2: Netto innenlandsk flytting for Nord-Trøndelag etter aldersgrupper Kilde: SSB Tabell 3: Gjennomsnittsalder, folketall 2013 og endring i folketall siste 10 år for kommunene i Nord-Trøndelag. Kilde: SSB Tabell 4: Folkemengde etter sivilstand og alder. Nord-Trøndelag Kilde: SSB. Tabell 5: Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Trøndelag Kilde: SSB Tabell 6: Fordeling av bosatte i tettsteder etter boligtypeområde Prosent. Kilde: SSB. Figur 4: Folkemengde og folkevekst 1951 til Antall personer. Kilde: SSB Figur 2: Endring i folketall siste 10 år, siste 2 år og folketall 2013 i nordtrønderske kommuner. Kilde: SSB Figur 3: Endring i folketall. Samarbeidsregioner i Nord-Trøndelag, Norge og Nord- Trøndelag fylke. Kilde: SSB Figur 4: Nettoflytting, fødselsoverskudd og nettoinnvandring. Kilde: SSB Figur 5: Nord-Trøndelags befolkning etter ettårig alder 2013 og 2040 (4M prognose). Kilde: SSB Figur 6: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Trøndelag etter landbakgrunn. Antall personer. Kilde: SSB Figur 7: Innvandrerbefolkningen som andel av befolkningen totalt. Prosent Fylker og landet. Kilde: SSB Figur 8: Veksten i bosatte innvandrere fordelt etter landbakgrunn. Nord- Trøndelag. Prosent. Kilde: SSB Figur 9: Antall beboere på asylmottak, august Kilde: Utlendingsdirektoratet Figur 10: Utvikling i folkemengde i Norge etter spredt og tettbygd strøk Kilde: SSB Figur 11: Antall personer i Nord-Trøndelag etter tett- og spredt bosetting. Kilde: SSB Figur 12: Befolkning per km 2 i Nord-Trøndelag Kilde: SSB. Figur 13: Antall bosatte per km2 i tettsteder etter boligtypeområder. Nord-Trøndelag, Norge og Oslo Kilde: SSB Figur 13: Antall bosatte per km2 i tettsteder etter boligtypeområder. Nord-Trøndelag, Norge og Oslo Kilde: SSB 16

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Forord. Trondheim/ Steinkjer Forsidefoto: NTFK Foto: NTFK

Forord. Trondheim/ Steinkjer Forsidefoto: NTFK Foto: NTFK 1 2 Forord Dette er andre gang vi utgir Trøndelag i tall. Første versjon av heftet ble laget som et forarbeid til ny regional planstrategi i januar 2015. Siden den gang er det besluttet at Sør-Trøndelag

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forsidefoto: Marius Rua Design/layout: STfk kommunikasjon 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner i Trøndelag... 6 Kapittel 1: Befolkning:... 6 Folketall:... 9 Innvandrerbefolkning:...

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 66/2012 Tittel: Regional analyse Nord-Trøndelag Undertittel: TF-notat nr: 66/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Innherred Knut Vareide og Audun Thorstensen Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2007 Næringsanalyse Innherred 2 Næringsanalyse Innherred Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 30/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009

Statsbudsjett Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Statsbudsjett 2009 Lokal virkning av statsbudsjett på kommunene Fordeling av skjønn 2009 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 8,0 Økonomisk balanse NTR og Landet 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Matrikkel fagdag Trondheim 2017-10-17/Steinkjer 2017-10-08 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum

Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag. E-forum Meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag E-forum 12.4.13 Fylket og prosent kommuner i drift Steinkjer Verran (Inderøy) Lierne Grong Høylandet Namsskogan Snåsa Røyrvik Plo-tjenesten - fastleger Kommuner PLO.mld.

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010

Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og. Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Hjorteviltregion 3 (Flatanger, Inderøy, Namdalseid, Verran og Steinkjer) Paul Harald Pedersen Utvorda i Flatanger 18. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 24/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. I 2006 er det utarbeidet

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg m. fl.: Befolkningsframskrivninger 2012-2100, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser

Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Status ved utgangen av juli 2012 Utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser Administrativt samarbeidsutvalg 30.august 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Statistikk på http://www.hnt.no/no/fagfolk/samhandling/

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer