Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003"

Transkript

1 Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF 2006/EØS/30/26 av 28. mai om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster( 1 ), endret ved rådsdirektiv 2002/68/EF( 2 ), særlig artikkel 2 nr. 3 bokstav a) og artikkel 24, og sorter. Med henblikk på en særlig merking av frø fra sammensatte sorter bør direktiv 2002/57/EF endres til å omfatte egnede krav til merking av frø fra sammensatte sorter. 6) Direktiv 2002/57/EF bør derfor endres. 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk ut fra følgende betraktninger: 1) I direktiv 2002/57/EF er det fastsatt fellesskapsbestemmelser for markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster innenfor Fellesskapet. I definisjonen av klassen «basisfrø» omfatter direktivet ikke frø fra hybrider, med unntak av solsikke, og det er heller ikke fastsatt særlige vilkår som skal oppfylles av frø fra raps og bomull. 2) I kommisjonsvedtak 95/232/EF av 27. juni 1995 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og ryps skal oppfylle( 3 ), sist endret ved direktiv 2002/68/EF, tas det blant annet sikte på å kunne fastsette vilkår for klassifisering og markedsføring av frø fra hybrider av raps i henhold til Fellesskapets regelverk. 3) Resultatene av det tidsbegrensede forsøket som er fastsatt i vedtak 95/232/EF, har bekreftet at det bør fastsettes særlige vilkår for frø fra hybrider av raps. Direktiv 2002/57/EF bør derfor endres slik at det omfatter særlige vilkår. 4) OECD har fastsatt regler for frø fra hybrider innen og mellom arter av bomull (Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense). For å sikre samsvar mellom OECD og EU på dette området bør direktiv 2002/57/EF endres slik at det omfatter regler som tilsvarer OECDreglene. 5) Sammensatte sorter av olje- og fibervekster omfattes av virkeområdet for direktiv 2002/57/EF. Direktivets merkingsbestemmelser inneholder imidlertid ikke tilstrekkelige regler om merking av frø fra sammensatte (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av , s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 193 av , s. 74. ( 2 ) EFT L 195 av , s. 32. ( 3 ) EFT L 154 av , s. 22. VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 2 nr. 1 bokstav c) skal innledningen lyde: «c) Basisfrø: (sorter unntatt hybrider): frø» 2. I artikkel 2 nr. 1 bokstav d) skal innledningen lyde: «d) basisfrø (hybrider):» 3. Vedlegg I, II og IV endres i samsvar med teksten i vedlegget til dette direktiv. Artikkel 2 1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 3 Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/443 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 4 Utferdiget i Brussel, 28. mai For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen

3 Nr. 30/444 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I vedlegg I, II og IV til direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer. 1. I vedlegg I gjøres følgende endringer: a) I nr. 1 skal nytt annet ledd lyde: «Hybrider av raps skal dyrkes på et produksjonsfelt der det er over fem år siden vekster av korsblomstfamilien (cruciferae) sist ble dyrket.» b) I nr. 2 erstattes tabellen med følgende tabell: Avling Minste avstand «Brassica spp. Unntatt Brassica napus, Cannabis sativa unntatt sambohamp, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. unntatt hybrider av Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense, Sinapis alba: ved produksjon av basisfrø 400 m ved produksjon av sertifisert frø 200 m Brassica napus: ved produksjon av basisfrø fra andre sorter enn hybrider 200 m ved produksjon av basisfrø fra hybrider 500 m ved produksjon av sertifisert frø fra andre sorter enn hybrider 100 m ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider 300 m Cannabis sativa, sambohamp: ved produksjon av basisfrø m ved produksjon av sertifisert frø m Helianthus annuus: ved produksjon av basisfrø fra hybrider m ved produksjon av basisfrø fra andre sorter enn hybrider 750 m ved produksjon av sertifisert frø 500 m Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense: ved produksjon av basisfrø fra foreldrelinjer av Gossypium hirsutum 600 m ved produksjon av basisfrø fra foreldrelinjer av Gossypium barbadense 800 m ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider innen arten Gossypium hirsutum 200 m ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider innen arten Gossypium barbadense 600 m ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider mellom artene Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense 600 m» c) Nr. 3 skal lyde: «3. Avlingen skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet eller, for avlinger av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til egenskaper. For produksjon av frø fra hybridsorter får ovennevnte bestemmelser anvendelse også på bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet eller gjenoppretting av fertilitet. Særlig skal avlinger av Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. og hybrider av Helianthus annuus og Brassica napus oppfylle følgende standarder eller andre vilkår: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi og Gossypium spp. unntatt hybrider: Antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra sorten, skal ikke overstige: én per 30 m 2 ved produksjon av basisfrø, én per 10 m 2 ved produksjon av sertifisert frø.

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/445 B. Hybrider av Helianthus annuus: a) Det prosentvise antall planter som åpenbart avviker fra den innavlede linjen eller fra bestanddelen, skal ikke overstige: aa) ved produksjon av basisfrø: i) innavlede linjer 0,2 % ii) enkelhybrider: hannlig foreldreplante, planter som har spredt pollen mens minst 2 % av hunnplantene har mottakelige blomster 0,2 % hunnlig foreldreplante 0,5 % bb) ved produksjon av sertifisert frø: hannlig bestanddel, planter som har spredt pollen mens minst 5 % av hunnplantene har mottakelige blomster 0,5 % hunnlig bestanddel 1,0 % b) Følgende andre standarder eller vilkår skal være oppfylt ved produksjon av frø fra hybridsorter: aa) Planter av den hannlige bestanddelen skal spre tilstrekkelig pollen mens planter av den hunnlige bestanddelen blomstrer. bb) Når planter av den hunnlige bestanddelen har mottakelige arr, skal det samlede prosentvise antall planter av den hunnlige bestanddelen som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige 0,5 %. cc) Ved produksjon av basisfrø skal det samlede prosentvise antall planter av den hunnlige bestanddelen som åpenbart avviker fra bestanddelen, og som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige 0,5 %. dd) Dersom vilkåret fastsatt i vedlegg II del 1 nr. 2 ikke kan oppfylles, skal følgende vilkår oppfylles: en hannsteril bestanddel skal brukes til å produsere sertifisert frø ved hjelp av en hannlig bestanddel som inneholder en særlig gjenopprettende linje (eller linjer), slik at minst en tredel av de planter som dyrkes av den framkomne hybriden, vil produsere pollen som på alle måter framstår som normalt. C. Hybrider av Brassica napus, produsert ved hjelp av hannlig sterilitet: a) Det prosentvise antall planter som åpenbart avviker fra den innavlede linjen eller bestanddelen, skal ikke overstige: aa) ved produksjon av basisfrø: i) innavlede linjer 0,1 % ii) enkelhybrider hannlig bestanddel 0,1 % hunnlig bestanddel 0,2 % bb) ved produksjon av sertifisert frø: hannlig bestanddel 0,3 % hunnlig bestanddel 1,0 % b) Hannlig sterilitet skal være minst 99 % ved produksjon av basisfrø og 98 % ved produksjon av sertifisert frø. Nivået av hannlig sterilitet skal beregnes ved å undersøke i hvilket omfang blomstene mangler fruktbare støvknapper. D. Hybrider av Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense: a) I avlinger der det produseres basisfrø fra foreldrelinjer av Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense, skal sortsrenheten for både hunnlige og hannlige foreldrelinjer være på minst 99,8 % dersom 5 % eller mer av de frøproduserende vekstene har blomster som er mottakelige for pollen. Den frøproduserende foreldrelinjens nivå av hannlig sterilitet skal beregnes ved å undersøke forekomsten av sterile støvknapper, og skal være på minst 99,9 %. b) I avlinger der det produseres sertifisert frø fra hybridsorter av Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense, skal sortsrenheten for både den frøproduserende foreldrelinjen og den pollenbærende foreldrelinjen være på minst 99,5 % dersom 5 % eller mer av frøproduserende vekster har blomster som er mottakelige for pollen. Den frøproduserende foreldrelinjens nivå av hannlig sterilitet skal beregnes ved å undersøke forekomsten av sterile støvknapper, og skal være på minst 99,7 %.» d) Nr. 5 bokstav B skal lyde: «B. For alle avlinger unntatt hybrider av Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense skal det foretas minst én feltinspeksjon. For hybrider av Helianthus annuus skal det foretas minst to feltinspeksjoner.

5 Nr. 30/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende For hybrider av Brassica napus skal det foretas minst tre feltinspeksjoner. Den første inspeksjonen skal foretas før blomstringsstadiet, den andre tidlig i blomstringsstadiet og den tredje i slutten av blomstringsstadiet. For hybrider av Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense skal det foretas minst tre feltinspeksjoner. Den første inspeksjonen skal foretas tidlig i blomstringsstadiet, den andre før blomstringsstadiet er over og den tredje i slutten av blomstringsstadiet, etter eventuell fjerning av pollenbærende foreldreplanter.» 2. I vedlegg II del 1 gjøres følgende endringer: a) I nr. 1 innsettes «unntatt hybrider» etter «Brassica napus». b) Nytt nr. 1a innsettes etter nr. 1: «1a. Frø fra hybrider av Brassica napus som er produsert ved hjelp av hannlig sterilitet, skal være i samsvar med vilkårene og standardene i bokstav a)-d). a) Frøet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet med hensyn til bestanddelenes sortsegenskaper, herunder hannlig sterilitet eller gjenoppretting av fertilitet. b) Frøet skal minst ha følgende sortsrenhet: basisfrø, hunnlig bestanddel 99,0 %, basisfrø, hannlig bestanddel 99,9 %, sertifisert frø 90,0 %. c) Frø skal klassifiseres som sertifisert frø bare dersom det er tatt tilbørlig hensyn til resultatene av offisielle etterkontroller ved feltforsøk på offisielle prøver av basisfrø i vekstsesongen for frøet som skal klassifiseres som sertifisert frø, for å fastslå om basisfrøene oppfyller kravene til basisfrøs identitet med hensyn til bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet, og standardene for basisfrø som er fastsatt med hensyn til minste sortsrenhet i bokstav b). Sortsrenheten for basisfrø fra hybrider kan beregnes ved hjelp av egnede biokjemiske metoder. d) Standardene for minste sortsrenhet i bokstav b) med hensyn til sertifisert frø fra hybrider skal overvåkes ved offisielle etterkontroller av en passende mengde offisielle prøver. Egnede biokjemiske metoder kan benyttes.» 3. I vedlegg IV del A innsettes følgende som punkt aa) etter bokstav a): «aa) For sertifisert frø fra en sammensatt sort: de samme opplysningene som er påbudt i bokstav a), bortsett fra at navnet på sorten skal erstattes med navnet på den sammensatte sorten (opplysningen «sammensatt sort» og navnet på sorten) og at vektprosenten for de ulike bestanddelene av sorten skal angis; det skal være tilstrekkelig å angi den sammensatte sortens navn dersom vektprosenten etter anmodning er blitt meddelt skriftlig til kjøperen og offisielt registrert.»

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF om markedsføring av såkorn, 68/193/EØF om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering, 92/33/EØF om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker, med unntak av frø, 92/34/EØF om markedsføring av fruktplanter og formeringsmateriale av fruktplanter, 98/56/EF om markedsføring av formeringsmateriale av prydplanter, 2002/54/EF om markedsføring av betefrø, 2002/55/EF om markedsføring av grønnsakfrø, 2002/56/EF om markedsføring av settepoteter og 2002/57/EF om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster med hensyn til sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, Direktiv 2002/55/EØF( 11 ), særlig artikkel 43 nr. 3, Direktiv 2002/56/EØF( 12 ), særlig artikkel 20 nr. 3, under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ) og ut fra følgende betraktninger: 1) Kommisjonen er pålagt å sikre at det om nødvendig treffes tiltak for å samordne, gjennomføre og kontrollere at de sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk gjennomføres etter framgangsmåtene fastsatt i følgende bestemmelser: Direktiv 66/401/EØF( 4 ), særlig artikkel 20 nr. 3, Direktiv 66/402/EØF( 5 ), særlig artikkel 20 nr. 3, Direktiv 68/193/EØF( 6 ), særlig artikkel 16 nr. 3, Direktiv 92/33/EØF( 7 ), særlig artikkel 20 nr. 4, Direktiv 92/34/EØF( 8 ), særlig artikkel 20 nr. 4, Direktiv 98/56/EØF( 9 ), særlig artikkel 14 nr. 4, Direktiv 2002/54/EØF( 10 ), særlig artikkel 26 nr. 3, Direktiv 2002/57/EØF( 13 ), særlig artikkel 23 nr. 3. 2) Disse nødvendige tiltak har i de senere år forutsatt at det var vedtatt å yte et EF-bidrag til gjennomføringen av de ovennevnte sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk. 3) Analyser og forsøk bør organiseres for artene og på vilkårene oppført i de ovennevnte direktiver, enten bestemmelsene er obligatoriske eller skjønnsmessige. 4) Analyser og forsøk bør særlig omfatte frø og formeringsmateriale som er høstet i tredjestater, frø og formeringsmateriale som er egnet til økologisk landbruk samt frø og formeringsmateriale som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 5) Videre bør ordlyden i de relevante artiklene i de ovennevnte direktiver harmoniseres. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av , s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 2. ( 1 ) EFT C 20 E av , s ( 2 ) Uttalelse av 10. april 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT). ( 3 ) EUT C 85 av , s. 43. ( 4 ) EFT 125 av , s. 2298/66. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/64/EF (EFT L 234 av , s. 60). ( 5 ) EFT 125 av , s. 2309/66. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/64/EF. ( 6 ) EFT L 93 av , s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/11/EF (EFT L 53 av , s. 20). ( 7 ) EFT L 157 av , s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av , s. 1). ( 8 ) EFT L 157 av , s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 806/2003. ( 9 ) EFT L 226 av , s. 16. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 806/2003. ( 10 ) EFT L 193 av , s ) Av klarhetshensyn er det behov for et entydig rettslig grunnlag for Fellesskapets finansielle bidrag. For å finansiere gjennomføringen av sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk bør det derfor fastsettes bestemmelser som innebærer obligatorisk belastning av fellesskapsbudsjettet ( 11 ) EFT L 193 av , s. 33. ( 12 ) EFT L 193 av , s. 60. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 2003/66/EF (EFT L 25 av , s. 42). ( 13 ) EFT L 193 av , s. 74. Direktivet endret ved direktiv 2002/68/EF (EFT L 195 av , s. 32).

7 Nr. 30/448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 1. Artikkel 20 i direktiv 66/401/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av frø fra fôrvekster som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: frø høstet i tredjestater, frø egnet til økologisk landbruk, frø som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 2. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 2. Artikkel 20 i direktiv 66/402/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av såkorn som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: såkorn høstet i tredjestater, såkorn egnet til økologisk jordbruk, såkorn som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 2. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at såkornet oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 21 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 3. Artikkel 16 i direktiv 68/193/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av vinstokkmateriale for vegetativ formering som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: formeringsmateriale produsert i tredjestater, formeringsmateriale egnet til økologisk landbruk, formeringsmateriale som markedsføres i forbindelse med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold. 2. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at formeringsmaterialet oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 17 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 17 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den faste komité for plantehelse.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/ Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 4. Artikkel 20 i direktiv 92/33/EØF skal lyde: «Artikkel I medlemsstatene skal det gjennomføres forsøk på eller, når det er relevant, analyser av prøver for å kontrollere at formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, herunder dem som gjelder plantehelse. Kommisjonen kan organisere kontroller av forsøkene ved representanter for medlemsstatene og for Kommisjonen. 2. Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk kan gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver av frø fra formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker produsert i tredjestater, formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker egnet til økologisk landbruk, formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker som markedsføres i forbindelse med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold. 3. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for undersøkelse av formeringsmateriale og plantemateriale fra grønnsaker og til å kontrollere at materialet oppfyller de nødvendige vilkår. 4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 21 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den faste komité for plantehelse. 5. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 6. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 5. Artikkel 20 i direktiv 92/34/EØF skal lyde: «Artikkel I medlemsstatene skal det gjennomføres forsøk på eller, når det er relevant, analyser av prøver for å kontrollere at formeringsmateriale eller fruktplanter oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv, herunder dem som gjelder plantehelse. Kommisjonen kan organisere kontroller av forsøkene ved representanter for medlemsstatene og for Kommisjonen. 2. Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk kan gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver av formeringsmateriale eller fruktplanter som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: formeringsmateriale eller fruktplanter produsert i tredjestater, formeringsmateriale eller fruktplanter egnet til økologisk landbruk, formeringsmateriale eller fruktplanter som markedsføres i forbindelse med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold. 3. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for undersøkelse av formeringsmateriale og fruktplanter og til å kontrollere at materialet oppfyller de nødvendige vilkår. 4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 21 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 21 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den faste komité for plantehelse. 5. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten.

9 Nr. 30/450 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 6. Artikkel 14 i direktiv 98/56/EØF skal lyde: «Artikkel Når det er hensiktsmessig, skal det i medlemsstatene gjennomføres forsøk på og analyser av prøver for å kontrollere at formeringsmateriale oppfyller kravene og vilkårene i dette direktiv. Kommisjonen kan organisere kontroller av forsøkene ved representanter for medlemsstatene og for Kommisjonen. 2. Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver av formeringsmateriale eller prydplanter som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: formeringsmateriale produsert i tredjestater, formeringsmateriale egnet til økologisk landbruk, formeringsmateriale som markedsføres i forbindelse med tiltak med sikte på å bevare genetisk mangfold. 3. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for undersøkelse av formeringsmateriale av prydplanter og til å kontrollere at materialet oppfyller de nødvendige vilkår. 4. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 17 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 17 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår problemer i forbindelse med organismer som omfattes av rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak mot innføring i Fellesskapet av organismer som er skadelige for planter eller planteprodukter og spredning av dem i Fellesskapet(*), skal Kommisjonen underrette Den faste komité for plantehelse, som også skal rådspørres om protokollene for fellesskapsanalyser dersom disse omfatter organismer som omfattes av direktiv 2000/29/EF. 5. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 6. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 2 og 3 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» (*) EFT L 169 av , s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EFT L 122 av , s. 1). 7. Artikkel 26 i direktiv 2002/54/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av betefrø som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: frø høstet i tredjestater, frø egnet til økologisk jordbruk, frø som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 2. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 28 nr. 2 vedta de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 28 nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 nr Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.»

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/ Artikkel 43 i direktiv 2002/55/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av grønnsakfrø som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: frø høstet i tredjestater, frø egnet til økologisk landbruk, frø som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 2. Disse sammenlignende analysene og -forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 46 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 46 nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 nr Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» 9. Artikkel 20 i direktiv 2002/56/EØF skal lyde: «Artikkel Sammenlignende fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av settepoteter som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige, herunder dem som gjelder plantehelse. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: settepoteter høstet i tredjestater, settepoteter egnet til økologisk landbruk, settepoteter som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 2. Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de nødvendige krav. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 25 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 25 nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. Når det oppstår plantehelseproblemer, skal Kommisjonen underrette Den faste komité for plantehelse. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar. 7. Kommisjonen kan etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 25 nr. 2 helt eller delvis forby markedsføring av settepoteter som er høstet i et bestemt område i Fellesskapet dersom avkom av offisielle prøver av basissettepoteter eller sertifiserte settepoteter som er høstet i vedkommende område og dyrket fram i én eller flere fellesskapsanalyser eller -forsøk, i tre år på rad har avveket betydelig fra minstekravene fastsatt i vedlegg I punkt 1 bokstav c), punkt 2 bokstav c) og punkt 3 og Tiltak som er truffet i henhold til bestemmelsene i nr. 7, skal oppheves straks det med tilstrekkelig sikkerhet er fastslått at basissettepotetene og de sertifiserte settepotetene høstet i vedkommende område i Fellesskapet vil oppfylle minstekravene omhandlet i nr. 7 i framtiden. 10. Artikkel 23 i direktiv 2002/57/EØF skal lyde: «Artikkel Fellesskapsanalyser og -forsøk skal gjennomføres innen Fellesskapet for etterkontroll av prøver tatt ved stikkprøvekontroll av frø fra oljevekster og fibervekster som markedsføres i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, enten de er obligatoriske eller skjønnsmessige. De sammenlignende analysene og forsøkene kan omfatte følgende: frø høstet i tredjestater, frø egnet til økologisk landbruk, frø som markedsføres i forbindelse med bevaring in situ og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser.

11 Nr. 30/452 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Disse sammenlignende analysene og forsøkene skal benyttes til å harmonisere de tekniske metodene for klassifisering og til å kontrollere at frøene oppfyller de nødvendige vilkår. 3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 25 nr. 2 treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de sammenlignende analysene og forsøkene. Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i artikkel 25 nr. 1 om den tekniske tilretteleggingen av analysene og forsøkene samt om resultatene av dem. 4. Fellesskapet kan yte et finansielt bidrag til gjennomføringen av analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2. Det finansielle bidraget skal ikke overstige de årlige bevilgninger vedtatt av budsjettmyndigheten. Artikkel 2 Medlemsstatene skal innen 10. oktober 2003 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. Artikkel 3 Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Artikkel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 5. Hvilke analyser og forsøk som kan nyte godt av et finansielt EF-bidrag, og de nærmere regler for ytelse av det finansielle bidraget, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr Analysene og forsøkene omhandlet i nr. 1 og 2 kan gjennomføres bare av statlige myndigheter eller juridiske personer som opptrer under statens ansvar.» Utferdiget i Luxembourg, 18. juni For Rådet G. DRYS Formann

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/453 KOMMISJONSVEDTAK 2006/EØS/30/28 av 23. oktober 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå artane Secale cereale og Triticum durum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF(*) (meldt under nummeret K(2003) 3862) (2003/765/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR 6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster( 1 ), sist endra ved direktiv 2001/64/EF( 2 ), særleg artikkel 17 nr. 1, og ut frå desse synsmåtane: GJORT DETTE VEDTAKET: 1) I Austerrike er mengda med tilgjengelege frø av haustsortar av durumkveite (Triticum durum) og rug (Secale cereale) som er eigna for dei nasjonale klimatiske tilhøva og som stettar krava i direktiv 66/402/EØF med omsyn til spireevne, ikkje tilstrekkeleg og kan difor ikkje dekkje etterspurnaden i denne medlemsstaten. 2) Det er ikkje mogleg å dekkje etterspurnaden etter frø frå desse artane på ein tilfredsstillande måte med frø frå andre medlemsstatar eller frå tredjestatar, samstundes som alle krava i direktiv 66/402/EØF vert stetta. 3) Austerrike bør difor fram til 30. november 2003 få løyve til å marknadsføre frø frå desse artane som er underlagde mindre strenge krav. 4) Andre medlemsstatar som er i stand til å forsyne Austerrike med frø frå desse artane, bør få løyve til å tillate marknadsføring av slike frø. Artikkel 1 1. Fram til 30. november 2003 er det tillate med marknadsføring i Fellesskapet av frø frå haustsortar av durumkveite og rug som ikkje stettar dei krava som er fastsette i direktiv 66/402/EØF med omsyn til minste spireevne, dersom dei vilkåra som er fastsette i vedlegget til dette vedtaket og dei følgjande krava, er stetta: a) spireevna er minst slik som det er fastlagt i vedlegget til dette vedtaket, b) den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om kva spireevne som er fastlagd i den offentlege frøkontrollen som er utførd i medhald av artikkel 2 nr. 1 del F) bokstav d) og artikkel 2 nr. 1 del G) bokstav d) i direktiv 66/402/ EØF. 2. Marknadsføring i Fellesskapet av dei frøa som er nemnde i nr. 1, skal berre tillatast dersom dei første gongen vart marknadsførde i samsvar med artikkel 2 i dette vedtaket. 5) Dessutan bør Austerrike fungere som koordinator for å sikre at den samla mengda med frø som løyvet omfattar i medhald av dette vedtaket, ikkje overstig den største mengda som er fastsett i dette vedtaket. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av , s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 2. ( 1 ) TEF 125 av , s. 2309/66. ( 2 ) TEU L 165 av , s. 23. Artikkel 2 Ein leverandør av frø som ønskjer å marknadsføre dei frøa som er nemnde i artikkel 1, skal levere inn søknad om løyve til medlemsstaten der han/ho er etablert.

13 Nr. 30/454 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Den medlemsstaten som det gjeld, skal gje leverandøren løyve til å marknadsføre den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, med mindre: a) han er i sterk tvil om leverandøren er i stand til marknadsføre den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, eller b) den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av det aktuelle unntaket, vil overstige den største mengda som er fastsett i vedlegget til dette vedtaket. Artikkel 3 Ved gjennomføringa av dette vedtaket skal medlemsstatane gje kvarandre administrativ hjelp. Austerrike skal fungere som koordinerande medlemsstat med omsyn til artikkel 1, for å sikre at den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre, ikkje overstig den største mengda som er fastsett i vedlegget. Medlemsstatar som mottek ein søknad etter artikkel 2, skal straks melde frå til den koordinerande medlemsstaten om den mengda som er førd opp i søknaden. Den koordinerande medlemsstaten skal straks informere den medlemsstaten som har gjeve meldinga, om godkjenninga av søknaden vil føre til at den største mengda vert overskriden, eller ikkje. Artikkel 4 Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om kor store mengder med frø som det er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av dette vedtaket. Artikkel 5 Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. Utferda i Brussel, 23. oktober For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen VEDLEGG Art Sort Største mengd (tonn) Minste spireevne (% av reine frø) Triticum durum Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur Secale cereale Albedo, Amilo, EHO-Kurz, Elect, Kier, Kustro, Motto, Nikita, Oberkärntner, Schlägler

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/455 KOMMISJONSVEDTAK 2006/EØS/30/29 av 10. november 2003 om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Vicia faba L. som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF(*) (meldt under nummeret K(2003) 4113) (2003/795/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster( 1 ), sist endra ved direktiv 2003/61/EF( 2 ), særleg artikkel 17 nr. 1, og 5) Det sameinte kongeriket bør fungere som koordinator for å sikre at den samla mengda med frø som løyvet omfattar i medhald av dette vedtaket, ikkje overstig den største mengda som er fastsett i dette vedtaket. 6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og skogbruk ut frå desse synsmåtane: 1) I Det sameinte kongeriket er mengda med tilgjengelege frø av haustsortar av bønnevikke (Vicia faba L.) som er eigna for dei nasjonale klimatiske tilhøva og som stettar krava i direktiv 66/401/EØF med omsyn til spireevne, ikkje tilstrekkeleg og kan difor ikkje dekkje etterspurnaden i denne medlemsstaten. 2) Det er ikkje mogleg å dekkje etterspurnaden etter frø frå denne arten på ein tilfredsstillande måte med frø frå andre medlemsstatar eller frå tredjestatar, samstundes som alle krava i direktiv 66/401/EØF vert stetta. 3) Det sameinte kongeriket bør difor fram til 30. november 2003 få løyve til å marknadsføre frø frå denne arten som er underlagde mindre strenge krav. 4) Utan omsyn til om frøa er hausta i ein medlemsstat eller i ein tredjestat som er omfatta av rådsvedtak 2003/17/EF av 16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande planter, og om likeverd for frø som er produserte i tredjestatar(3), sist endra ved vedtak 2003/403/EF(4), bør andre medlemsstatar som er i stand til å forsyne Det sameinte kongeriket med frø frå denne arten, få løyve til å tillate marknadsføring av slike frø. GJORT DETTE VEDTAKET: Artikkel 1 Fram til 30. november 2003 er det tillate med marknadsføring i Fellesskapet av frø frå haustsortar av bønnevikke (Vicia Faba L.) som ikkje stettar dei krava som er fastsette i direktiv 66/401/EØF med omsyn til minste spireevne, dersom dei vilkåra som er fastsette i vedlegget og dei følgjande krava, er stetta: a) spireevna er minst slik som det er fastlagt i vedlegget til dette vedtaket, b) den offisielle etiketten skal vere påførd opplysningar om kva spireevne som er fastlagd i den offentlege frøkontrollen som er utførd i medhald av artikkel 2 nr. 1 del C) bokstav d) i direktiv 66/401/EØF, c) frøa skal vere marknadsførde første gongen i samsvar med artikkel 2 i dette vedtaket. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av , s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 2. ( 1 ) TEF 125 av , s. 2298/66. ( 2 ) TEU L 165 av , s. 23. ( 3 ) TEF L 8 av , s. 10. ( 4 ) TEU L 141 av , s. 23. Artikkel 2 Ein leverandør av frø som ønskjer å marknadsføre dei frøa som er nemnde i artikkel 1, skal levere inn søknad om løyve til medlemsstaten der han/ho er etablert eller som han/ho importerer til.

15 Nr. 30/456 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Den medlemsstaten som det gjeld, skal gje leverandøren løyve til å marknadsføre den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, med mindre: a) han er i sterk tvil om leverandøren er i stand til marknadsføre den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, eller b) den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av det aktuelle unntaket, vil overstige den største mengda som er fastsett i vedlegget til dette vedtaket. medlemsstaten skal straks informere den medlemsstaten som har gjeve meldinga, om godkjenninga av søknaden vil føre til at den største mengda vert overskriden, eller ikkje. Artikkel 4 Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om kor store mengder med frø som det er gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av dette vedtaket. Artikkel 3 Ved gjennomføringa av dette vedtaket skal medlemsstatane gje kvarandre administrativ hjelp. Det sameinte kongeriket skal fungere som koordinerande medlemsstat med omsyn til artikkel 1 for å sikre at den samla mengda som det er gjeve løyve til å marknadsføre, ikkje overstig den største mengda som er fastsett i vedlegget. Medlemsstatar som mottek ein søknad etter artikkel 2, skal straks melde frå til den koordinerande medlemsstaten om den mengda som er førd opp i søknaden. Den koordinerande Artikkel 5 Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. Utferda i Brussel, 10. november For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen VEDLEGG Art Sort Største mengd (tonn) Minste spireevne (% av reine frø) Vicia faba L. Clipper, Target, Wizard

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/457 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/76/EF 2006/EØS/30/30 av 11. august 2003 om endring av rådsdirektiv 70/220/EØF om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere( 1 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 807/2003( 2 ), særlig artikkel 13 nr. 2, under henvisning til rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner( 3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/80/EF( 4 ), særlig artikkel 5, og ut fra følgende betraktninger: 1) Direktiv 70/220/EØF er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. 2) I direktiv 70/220/EØF, endret ved direktiv 2002/80/EF, ble det innført særlige krav for typegodkjenning av gassdrevne kjøretøyer for én type drivstoff og for to typer drivstoff med hensyn til egendiagnosesystemer. I direktivet ble det også innført bestemmelser for typegodkjenning, for et begrenset tidsrom, av gassdrevne kjøretøyers egendiagnosesystem som har mindre mangler. Disse bestemmelsene må suppleres med ytterligere tekniske tiltak som gjelder overføring av diagnosesignaler for å hindre at det oppstår handelshindringer som følge av visse nyutviklede teknikker for egendiagnosesystemer for gassdrevne kjøretøyer som for øvrig oppfyller kravene i direktiv 70/220/EØF. 3) I direktiv 70/220/EØF, endret ved direktiv 2002/80/ EF, ble det også innført særlige krav med hensyn til EF-typegodkjenning av reservedels-/utskiftningsk atalysatorer. Disse kravene bør tilpasses slik at en reservedels-/utskiftningskatalysator kan typegodkjennes som en egen teknisk enhet når den er av samme type som en original katalysator eller en original reservedels-/ utskiftningskatalysator som allerede er typegodkjent. 4) Direktiv 70/220/EØF bør derfor endres. 5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved direktiv 70/156/EØF VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 Vedlegg XI og XIII til direktiv 70/220/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. Artikkel 2 1. Medlemsstatene skal innen 4. september 2004 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv. De skal anvende disse bestemmelsene fra 4. september Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 3 Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Artikkel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 11. august For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av , s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 4. ( 1 ) EFT L 42 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 122 av , s. 36. ( 3 ) EFT L 76 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 291 av , s. 20.

17 Nr. 30/458 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I vedlegg XI og XIII til direktiv 70/220/EØF gjøres følgende endringer: A. I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 1. Nr skal lyde: « dersom de er aktivert for valgt drivstofftype, andre komponenter eller delsystemer i utslippskontro llsystemet, eller utslippsrelaterte komponenter eller systemer i kraftoverføringen og som er koplet til en datamaskin som, dersom den svikter, kan skape eksosutslipp som overstiger grenseverdiene fastsatt i 3.3.2,». 2. Nr skal lyde: « Uten hensyn til kravene i nr. 6.6 i tillegg I til dette vedlegg, og på anmodning fra produsenten, skal typegodkjenningsmyndigheten anse kravene i dette vedlegg når det gjelder vurdering og overføring av diagnosesignaler for å være oppfylt, til tross for følgende mangler: overføring av diagnosesignalene for begge drivstofftyper, på en enkelt kildeadresse, vurdering av ett sett av diagnosesignaler for begge typer drivstoff (svarende til vurderingen for gassdrevne kjøretøyer for en type drivstoff, og uavhengig av aktuell type drivstoff), valg av ett sett av diagnosesignaler (tilknyttet en av de to typene drivstoff) etter stillingen på en drivstoffbryter, vurdering og overføring av ett sett av diagnosesignaler for begge typer drivstoff til datamaskinen som styrer bensinsystemet uavhengig av aktuell type drivstoff. Datamaskinen som styrer gassystemet vurderer og overfører diagnosesignaler knyttet til gassystemet og lagrer data om aktuell type drivstoff. Produsenten kan anmode om ytterligere avvik fra kravene, og typegodkjenningsmyndigheten kan tillate dette etter eget skjønn.». 3. I tillegg 1 skal nr. 6.6 lyde: «6.6. Særlige krav til overføring av diagnosesignaler fra gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff For gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff der de spesifikke signalene for begge drivstofftyper lagres i samme datamaskin, skal diagnosesignalene for bensindrift og gassdrift vurderes og overføres uavhengig av hverandre For gassdrevne kjøretøyer for to typer drivstoff der de spesifikke signalene for begge drivstofftyper lagres i ulike datamaskiner, skal diagnosesignalene for bensindrift og for gassdrift vurderes og overføres fra datamaskinen for den aktuelle drivstofftypen På spørsmål fra et egendiagnoseverktøy skal diagnosesignalene for bensindrift, overføres til én kildeadresse, og diagnosesignalene for gassdrift, skal overføres til en annen kildeadresse. Bruken av kildeadresser er beskrevet i ISO DIS «Road vehicles communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics Part 5: Emissions-related diagnostic services», dated 1 November 2001.». B. I vedlegg XIII innsettes følgende nr. 4.4: «4.4. Dersom den som søker om typegodkjenning kan påvise overfor typegodkjenningsmyndigheten eller den tekniske instans at reservedels-/utskiftningskatalysatoren er av en type som er angitt i nr i tillegget til vedlegg X til dette direktiv, skal tildeling av et typegodkjenningsdokument ikke være betinget av en kontroll av at kravene angitt i nr. 6 overholdes.».

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/459 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/77/EF 2006/EØS/30/31 av 11. august 2003 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF( 1 ), særlig artikkel 17, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul( 2 ), endret ved direktiv 2002/51/EF( 3 ), særlig artikkel 7, og av Kommisjonen gjennom Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF, og få anvendelse fra ) Det er nødvendig å presisere visse sider ved type IIprøvingsdataene for den årlige tekniske kontrollen i samsvar med direktiv 2002/51/EF, og å fastsette regler for registrering av disse prøvingsdataene i vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF. 5) Direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF bør derfor endres. 6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling ut fra følgende betraktninger: 1) Direktiv 97/24/EF er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 92/61/EØF( 4 ), som skal oppheves ved direktiv 2002/24/EF med virkning fra 9. november ) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF av 19. juli 2002 om reduksjon av utslipp av forurensende stoffer fra motorvogner med to eller tre hjul, og om endring av direktiv 97/24/EF ble det innført nye utslippsgrenseverdier for motorsykler med to hjul. Disse grenseverdiene får anvendelse i to etapper, der den første, som gjelder alle kjøretøytyper, får virkning fra 1. april 2003, og den andre, som gjelder nye kjøretøytyper, får virkning fra 1. januar Målingen av utslipp av forurensende stoffer fra motorsykler med to hjul er i annen etappe basert på bruken av den elementære bykjøringssyklusen som er fastsatt i UN- ECE-reglement nr. 40, og landeveiskjøringssyklusen fastsatt i rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner( 5 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/80/EF( 6 ). 3) I direktiv 97/24/EF, endret ved direktiv 2002/51/EF, ble det fastsatt en type I-prøvingssyklus for måling av utslipp av forurensende stoffer fra motorvogner med to eller tre hjul. Denne prøvingssyklusen bør kompletteres (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av , s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2004 av 19. mars 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 22 av , s. 4. ( 1 ) EFT L 124 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 226 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 252 av , s. 20. ( 4 ) EFT L 225 av , s. 72. ( 5 ) EFT L 76 av , s. 1. ( 6 ) EFT L 291 av , s. 20. VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 Vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. Artikkel 2 Vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF endres i samsvar med vedlegg II til dette direktiv. Artikkel 3 1. Medlemsstatene skal innen 4. september 2004 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell for disse bestemmelsene og dette direktiv. De skal anvende disse bestemmelsene fra 4. september Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

19 Nr. 30/460 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 4 Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 5 Utferdiget i Brussel, 11. august For Kommisjonen Erkki LIIKANEN Medlem av Kommisjonen

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/461 VEDLEGG I I vedlegg II til kapittel 5 i direktiv 97/24/EF gjøres følgende endringer: 1. Nr skal lyde: « Type I-prøving (kontroll av gjennomsnittlige eksosutslipp) For kjøretøytyper som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad A i tabellen i nr : prøvingen skal skje ved at det gjennomføres to elementære bykjøringssykluser for forkondisjonering og fire elementære bykjøringssykluser for prøvetaking av utslipp. Prøvetakingen av utslipp skal begynne umiddelbart etter avslutningen av den siste tomgangsperioden i forkondisjoneringssyklusene, og stoppe ved avslutningen av den siste tomgangsperioden i den siste elementære bykjøringssyklusen. For kjøretøytyper som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad B i tabellen i nr : for kjøretøytyper med et slagvolum på under 150 cm 3 skal prøvingen skje ved at det gjennomføres seks elementære bykjøringssykluser. Utslippsprøvetakingen skal begynne før eller idet motoren settes igang, og stoppe ved avslutningen av den siste tomgangsperioden i den siste elementære bykjøringssyklusen. for kjøretøytyper med et slagvolum på minst 150 cm 3 skal prøvingen skje ved at det gjennomføres seks elementære bykjøringssykluser samt en landeveiskjøringssyklus. Utslippsprøvetakingen skal begynne før eller idet motoren settes igang, og stoppe ved avslutningen av den siste tomgangsperioden i den siste landeveiskjøringssyklusen.» 2. Nytt nr skal lyde: « De registrerte opplysningene skal tas inn i de relevante avsnitt i dokumentet nevnt i vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF.» 3. Nr skal lyde: « Motoroljetemperaturen på prøvingstidspunktet skal registreres (gjelder bare firetaktsmotorer).» 4. Nr skal lyde: « De registrerte opplysningene skal føres inn i de relevante avsnitt i dokumentet nevnt i vedlegg VII til direktiv 2002/24/EF.» 5. Fotnote (*) i tabellen i nr utgår. 6. Tittelen på tillegg 1 skal lyde: «Type I-prøving (for kjøretøyer som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad A i tabellen i nr i dette vedlegg) (kontroll av gjennomsnittlig utslipp av forurensende gasser)». 7. Nytt tillegg 1a skal lyde: «Tillegg 1a Type I-prøving (for kjøretøyer som har gjennomgått prøving for utslippsgrenseverdiene oppført i rad B i tabellen i nr i dette vedlegg) (kontroll av gjennomsnittlig utslipp av forurensende gasser) 1. INNLEDNING Framgangsmåte for type I-prøving fastsatt i nr i vedlegg II Motorsykkelen (to- eller trehjuls) plasseres på et dynamometer med bremse og svinghjul. Det foretas en prøving uten avbrudd, som består av seks elementære bykjøringssykluser med en samlet varighet på sekunder for motorsykler i klasse I, eller av seks elementære bykjøringssykluser samt en landeveiskjøringssyklus med en samlet varighet på sekunder for motorsykler i klasse II. Mens prøvingen pågår, fortynnes eksosen med luft slik at blandingens gjennomstrømningsvolum er konstant. Under hele prøvingen skal en kontinuerlig strøm av prøver av blandingen samles i en eller flere sekker slik at konsentrasjonene (gjennomsnittlige prøvingsverdier) av karbonmonoksid, uforbrente hydrokarboner, nitrogenoksider og karbondioksid kan bestemmes fortløpende. 2. DRIFTSSYKLUS PÅ DYNAMOMETER 2.1. Beskrivelse av syklus Driftssyklusene på dynamometeret er angitt i undertillegg 1.

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003 Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF 2006/EØS/30/26 av 28. mai. 2003 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000 Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Nr. 16/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2002/53/EF. av 13. juni om den felles sortsliste for jordbruksvekster(*)

Nr. 16/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2002/53/EF. av 13. juni om den felles sortsliste for jordbruksvekster(*) Nr. 16/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2002/53/EF 2005/EØS/16/02 av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997 Nr.6/245 KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995 Nr. 48/224 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008. av 4. juli 2008. om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006 Nr. 67/525 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF 2010/EØS/67/51 av 12. desember 2006 om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg(*) (konsolidert utgåve) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998 Nr.7/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10.2.20 KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 1997 Nr. 16/104 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF) Nr.6/233 KOMMISJONSVEDTAK av 24. oktober 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (Tekst som er relevant for EØS) (95/467/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999 Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

NOR/307R T OJ L 201/07, p. 3-5

NOR/307R T OJ L 201/07, p. 3-5 NOR/307R0920.00T OJ L 201/07, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 920/2007 of 1 August 2007 amending Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse. AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) Uoffisiell foreløpig norsk oversettelse AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 201/2012 av 26. oktober 2012 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000 Nr. 57/175 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/57/24 av 2. februar 2000 om framgangsmåten for av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein(*)

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014

Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014. av 9. juli 2014 Nr. 5/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 159/2014 2015/EØS/5/07 EØS-KOMITEEN HAR av 9. juli 2014 om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/95 RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF 2015/EØS/49/16 av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisert utgåve)(*) RÅDET FOR DEN

Detaljer

NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14

NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14 NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14 Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005 Nr. 62/59 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF 2008/EØS/62/05 av 22. april 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/ EF med

Detaljer

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002 Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF 2004/EØS/56/13 av 30. mai 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 22 EØS-ORGANER. 8. årgang 26.4.2001. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/22/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 22 8. årgang 26.4.2001 EØS-komiteens beslutning nr. 9/2001

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

NOR/308L T OJ L 198/08, p

NOR/308L T OJ L 198/08, p NOR/308L0077.00T OJ L 198/08, p. 41-43 COMMISSION DIRECTIVE 2008/77/EC of 25 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiamethoxam as an active substance

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/145/EF. av 26. november 2009

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/145/EF. av 26. november 2009 Nr. 37/7 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/145/EF 2015/EØS/37/02 av 26. november 2009 om visse unntak med henblikk på godkjenning av landsorter og andre grønnsaksorter som tradisjonelt har vært dyrket på visse steder

Detaljer

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004 Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF 2008/EØS/62/14 av 23. april 2004 om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer