SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --== _-==-=== Maten og våre tilførsler! under okkupasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen"

Transkript

1 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler! september under okkupasjonen Forbundskansler Adenauer besøker Moskva. At tyskerne oss ut av huset - eller gjorde de det ikke? Hans delegasjon består av 100 medlemmer. Det hørte til såkalt Al tømme en dundyne for egod. tonje, under okkupa- vinden er lett nok. Det er sjonen - og kanhende ikke verre å sanke duna sammen minst etterpå ~ å klynke og igj en, og spesielt når hetzen Geir Grung (t.v.) og Sverre Fehn som etter 3. omtdr~u1'iw oktober klage over, at okkupasjons- og ryktene blir stelt og pleid mwne har stått for det nye prek tige gmnlef/4emn'l,et ma~n hadda tatt 'fr:aoss og SØkt gitt et slags offentlig veien~ Vi antar. det Toommer til å innvarsle en kommunevalg i Norge all maten og overlatt den tilforlatelighetens skjær. bygningskunst; huset som ikke farer til værs, mf!jiø,oldjgr norske befoo,kningen) til det i«den. Trapper finnes ikke! Det har kostet 6- I sin bok fra 1945, «De mange ijl,ar klaget. Men det er ikke mere enn vår"'-tnilitralutc,ifrene svelt-ihjel. Høyest skrek --== _-==-=== første måneder» sier rik- ter i ZØPet av to døgn I de som hadde vært svartebørsens beste kunder og som tignok o. l. Hambro at det var ikke alt som ble ved hjelp av tjysk-tjente penbedrevet. av propaganda Lærerpensjonen r, Oslo kr ger hadde JliJkret seg selv under okkupasjonen _ overflod på sine landsmenns bekostning. mot Okkupasjonsmakten Dessverre har, jeremiadene Og mot oss som ble hjem- Skal tidl. NS avspises med 'under det halve? vist levedyktighet. Og ennå me - som var faktisk. 1 dag hører en om tyskernes Megert og mangt måtte Det finnsogså dem som inå vente til de blir 70 diktes ihop fq!" å sikre eksport av norsk smør «i likkister, Og liknend.e gripende stemningen. Men hvor I 1950 underrettet Statens Det var likesom en \felle de eventyr. Jo tjukkere på- ~ge ~r det som har Pensjonskasse sine ~Si-med- hla.dde gått i. smurt, desto bedre, later det r'i:ddet åj feste seg ved lemmer om at tjenestetid i Hvilke konsekvenser had- Anders Nyberg ta I slike gløtt bak kulissene:? ny stilli.n.g fått under krigen det de ikke? Jeg nevner mitt Selv folk som bå.de visste Hva var så sa.nnheten om ikke ville bu illledregne:t i eget forhold. J 1945 ~dde bonde nr. 1 i og burde vite bedre, har falt det emne vi her behandler? pensjonsg:runnlaget. ~ Pen- jeg en alder på ~ år pluss en for fristelsen til å fri til cfol- Var idet til:llelle.at tyskerne sjonskassen utbetalte 6/10 av tjenestetid på 3'4. år, tilsam- Aust-Agder kets:. gunst ved å smøre «åt oss ut av husebog ingen ~ensjo~innskuddet i nevnte men 89 år. 85 år-:er jo det tall hetzmakerne om munnen. ting ytet? tid. en må ha for i oppnå full imders N'yberg er e~n av Dett :falt meg i hendene en La oss først prøve å reka- Dette ble medlemmene un- pensjon. N'å va!' jeg (lærer) del største grønnsakprodubok forleden, en diktsamling pitulere situasjonen slik den derretltet om i den tid da de i 1941 gått over i en ny læ- sentane på Agder det finnst a.v dr. Idar Handagar,d, _ var.. fleste a.v dem vendte tilba.ke rerstilling 1 sa.nl\)e lrommu- v l. d ~ h utgitt 1 '1946 under titelen. De vest-allierte _ med til- fra fengsler og konsentra- ne, Oslo. Dermed ~regnet~e~-. e mgen e~,gom ar, cl ørneklo:. og.stappfull av slutning av Norges London- sjonsleirer, mange av dem SjOnSk~Sen, alder 51 år, tjje- ~tørre,a.vkastmg på 115 mål besynde!lrligheter. ILa; meg regjering _ stengte 1 fem år ribbet for nesten alt de had- ~estetld 30, altså.bare 81 år mnmark enn han. Med god Professor V. Lundstedt In memorlam Den berømte svenske professor V. Lundstedt er død, 74 år gammel. I ham har Sverige tapt en av sine største jurister, og rettens Og sann.hetens sak en a,v sine mest lidenskap'elige forkj empere. Lundstedts verker er revolusjonerende og nyskapende.- det gjelder både på strafferettens og erstatningsrettens område. De leses også utenfor Sverige, Og hans ideer vinner stadig nye tilhengere i vitenskapen. Han var en stridens mann, overalt fremme hvor rettien fornektedes. lian er kjent fra Torsten Kreugers sak, fra lhammarby-mordsaken, fra HØglund-spionsaken Og mange andre. En lang rekke nekl'o'loger i «stockholmstidningen», skrevet av fremtredende menn, gir allerede ved sine overskrifter en treffende karakteristi.kk av hans store personlighet. Gustav MØller: «Vilhelm Lundstledt var en ubestikkelig sannhetssøker.» Hilding Eek: «Han forblir stridsmannen i vår samfunnshistorie.» Torsten Kreuger:,.«Med flere menn som ham ville rettsråte ikke finnes.» Carl Olivecl'Ona: «Ukuelig rettspatos og sannhetslidenskap.» Ake Holmbak: «Moti, intensitet og opprinnelighet.» I politikken var han velkent, riksdagsmann, sosialist, men ikke partireåen. Hans hugg var rettet til høyre og til venst/re. Hans vennesælhet og hjertensgodhet var uforlignelig. Ivrig spiottæimann: rytter, tennisspiller, seiler. Som noe tilårskommen professor omstyrtet han et «alibi» ved å løpe en strekning på en kortere tid enn den som aliibiet var basert på. Da den norske regjering hadde avslått å godkjenne menneskerettighets-konvensjonens bestemmelse om klagerett for krenkede minoriteter, fant jeg det natlur Hg å tale med Sveriges fremste jurister, deriblant Lundstedt. Han beklaget at hans dårlige helse ikke gjorde det mulig for ham å studere oppgjøret i Norge mer inn- 2'ående. han hadde et stort verk under arbeide Og hå-

2 og ~;d~~;t;~;~;;'''''~a;:~~; det emil,e vi her behandler? ~ensjoiwgrunruage\.l.,,[""1::11- peg en alder på 55 Ar pluss en for fristelsen til å fri til «fol- Var idet tilfelle at tyskerne sjonskassen utbetalte 6/10 av tjenestetid på 34 Jr, tilsam- Aust-Agder kets:. Stiftelsen gunst norsk ved Okkupasjonshistorie, å smøre «.åt oss 2014utav huset~ og ingen ~ensjon~innskuddet i nevnte men 89 år. 85 år eljo det tall hetzmakerne om munnen. tling ytet? tid. en må ha for å :npnå :t' full And ers N'yberg er ein av Det/falt meg: i hendene en La oss først prøve å reka- Dette ble medlemmene un- pensjon. Nå var g (lærer) dei st,ørste grønnsakprodubok forleden, e. n diktsamling pitulere situasjonen slik den d. erretltet om i den tid da de i 1941 gått over i en ny læav dr Ida,..,._ d ni. r:.tui.n aga,, _ var. fleste av dem vendte tilbake rerstilling isamn.., lwmmu- sentane på Agder, det finnst utgitt 1 '1946 under titelen De vest-allierte _ med til- fra fengsler O'gkonsentra- ne, Oslo. Dermed regnet Pen,- vel ingen der sør som har' «1 ørneklo~ og stap!pfull av slutning av Norges London- sjonsleirer, mange av dem sjonskassen, alder 51 år,-tje:- større a,vkasting på 115 mål besyndeæligheter. )La meg regj,ering _ stengte i fem år ribbet for nesten alt de had- nestetid 30, altså bare 81 år innmark enn han. Med god ekse~elvls gjengi et par totalt av for våre n'ormale de å Livberge seg med. De tilsammen. grunn har Aust Agder Landprøver: mat-tilførsler. Attpåtil gjorde fleste av dem hevet da sitt Men ikke nok med det. Som biruklsselskai1 gjeve han sitt (S. 68). de _ og dessverre med gode pensjonsinnskudd i krigsåre- f~lge av Ia,t jeg, etter Pen- diplom!for framifrå gards- «Maren kom burt, me velt resultater _ sitt ytterste for ne. De stod jo i den forme- sjonskassens regning, ikke. kven SOlll tok han. å bombe i senk våre få hjem- ning at det kunne de gjøre, har mer enn 81 år, kan jeg drift, ei æm som han deler «Det daglege braud» var tre- lige skip som prøvde å vare- for tiden ville ikke bli med- ikke få pensjon før jeg er "lo med kona si - som elles er mjøl og illt, ta matforsyningen langs vår regnet i pensjon.en. Det år gammel. Og da blir det frå LØrenskog, og som 1921 det var ikkje næring og lange kyst. At hundrevis av ha dde d e j o Pen s jon s- pensj onetter tallet 81 år. kom til! Justøya som lær arfolkemat, nprske siviles :liv gikk tapt) ka s s ens ord for. Dette må en si er menings- inne. Kyrne hans yter men vombfyll fyr naut. v,ed de samme anledninger, Men tiden ble likevel med- løst etter å ha handlet i god liter om året. Beste kua til Me lettna, vart magre som sphte.åi1enbart ingenl rolle. I regnet for.. de med.lemmer som tvo fra pe~sjonskassens ord. Nyberg gjev liter med. vårknipe-sauen, Ved det nylige lo-års jubi- ~kke hadde hevet sitt inn- Men en sllk fremgangsmåte ein feitprosent å 42. Av m~«hen-ane» våre vart leums store festligheter har skudd av Pensj onskassen klan vel p, tunge og feite ofrene nytt den ære å bli. ikke være lovlig. husdyra hans er det grisene som jolesvin. innregistrert som dalt for Pensjonens størrelse retter som 'løner seg best. IStørste (S. 44) sitt land~ og uten noe skille seg etter den lønn en hadde gleda hans er at sonen skal «W'enn dere nortmenner / blitt slått sammen med dem Hvem har de en. sluttet. NS-medlemme- ta over garden etter han. Elmangeln brot, ~ som omkom un.der Englands- t ne gik også av denne grunn les har dei ein dugande dass hast dokk ingen not; farten på «de sju ha,v~ eller ansvare ~omme i en ytterst slett stil- gardsgut med seg i arbeidet. dall\r sollen wir kommen som måtte ofre livet! for 11- for strømrasjoneringen lmg. LæverlØnnen for Oslo- Med moderne maskiner greimitt kuler unt skrot, legale motstandshandlinger lærere er siden krigsårene der desse fire heile ~rifta.. gefengnis, gehengnis, tukt- hm.- hjemme'. At landsens i Oslo? Nå har gnålets Øket med over 50 pst. Kolle- Me vett ikkje i betre enn at haus unt tot. matfotsyninger var mer enn mesterere hverken ger av meg (ikke NSI) som det er vanleg meining 1. Aust Unt når dere sint gut be- snaue ved krigsutbruddet, det har gått av i år, har fått Agder at Nuberger bonde nr. graben, er så. Vi har alltid vært av- tyskerne eller NS 9200 med dyrtidstillegg. En 1 i heile fylket, og me reknar kann dere in.gen hung>er hengige og vante Vil å stole å skylde på! NS-lærer får først pensjon 5 med at det er retit. Aslaug seiler. Som noe tilårskommen professor omstyrtet han et «alibi» ved å løpe en strekning på en kortere tid enn den som alibiet var basert på. Da den norske regjering hadde avslått å godkjenne menneskerettighets-kon vensj onens bestemmelse om klagerett for krenkede minoriteter, fant jeg det natlurligå tale med Sveriges fremste jurister, deriblant Lundstedt. Han beklaget at hans dårlige helse ikke gjorde det mulig for ham å studere oppgjøret i Norge mer inngående, han hadde et stort verk under arbeide og håpet å fullende det før sin død. Den 6. des. skrev han til meg:,~hankeys bok har jeg stol' sympatli for likesom også fur Deres bestrebelser. Om blott mine krefter rakte til, skulle jeg gjeme ville bidra til fremgang for Deres sak, når jeg har overlevert mitt manuskript til trykke- ' riet. Men når jeg blir ferdig dermed vet jeg il{ke. I den siste tid har jeg il{.ke kjent meg riktig frisk og ser derfor ganske pessimistisk på fremtiden. Jeg er redd for at: det ville vare for lenge innen jeg kunne få anledning til å hjelpe Dem. Det er eiendommelig, når jeg nu leser Hankeys bok, å huske at jeg tok kraftig til orde mot den daværende Ententes utleveringskrav både i den daværende «Sbsialdemokra.ten~ ( ) og i Deutsch.e Juristen-Zeitung i mars Jeg tok. til og med dette tilfelle til utgangspunkt for min «Kiritik av strafferattens grunnåskådningar» i «PrincilAinledning», 1920, s. '7~, s Jeg ønsker Dem all fremgang i Deres bestrebelser og forb~ir, med særlig aktelse, Deres V. Lundstedt». Så har altså også v år. sak lidt et stort t1ap. Eivind Blehr haben.» Forts. side 4 år senere, 70 år gammel. Og }i1ossdal hadde ein flott ar- 1: sannheten «poesi» med ~_...,..." -._- -~ da blir den for mitt vedkom- tikkei om Nyberg og kona i Anders Spjeldnes, r;;:...,......,...~ akademisk tilsnitt, men til mende ca kr., ikke halv- «N'a~nen» tor 25. laugust. \ Hei ru e samme tid dessverre nok og- NO RS K JO R D parten av hv1a ikk;o~: ~~:~ 4 Dette har vore til stor glede bonde i Lindås, ~ O w 1-' te \ så et produkt som fant sine. for oss alle. Det s:r helst! ut var 28. august 90 år. Han har } ~. \ beu,ndrere j)men oppf,anati- til at bonde nr. 11 alle fylke, drive ættegarden sin på Spjeld- ~~ ~ Serte kretser. ~Oldt siw årlige sommermøteling-turene på se:ve. Bergsta,- eller i det minste i mange av,nes godt, og ei serleg ~nteressa_ Norge skylder Betalingsl dagene ,auguset, den o~ oppe l storwartz- B k fylka våre, var NS. Dei gjer har han hatt for.skogsaki, so han unionen 300 mill. aonars. denne gang på RØros Turl'st- grutva pa Storvola-fJ'ellet O 'av ære på landet sitt, sjøl om. har han Plteantakt m!k.i e 8 r histonsk. sklo~. mteressert Elles er. - Deutsche. Werft har bestil- H vern har hotell. vakte begeistring hos delta- rettsstaten var tio'slmt nok tll og mange er det som gjenno~ hnger pa tonn:. Som før om årene var det geme. Man følte seg små og O I g a 8 n er å st~mpla dei som mindre- å:i ~ar vore. i.heimen hans og Fr~C~~:~v 14 malmskip tll San JI ansvaret I god tilslutning og tilfredshe- ærbødige overfor de slitets verdlge landsmenn. fa;t mns~ ~ tmg og hending~r Bankenes Felleskontor skal ten over arrangementet stor. kvinner og menn som gjen- fra gamleti~l. Ætter og anna SIt nå skifte navn Det nye blir Bankenes Kon- for at vårt land blir absolutt særklasse både hva den storbedrift som" heter åssongen. junkturinstitutt. 23 Oktober - Samtidig går Holger Koe- utpint med 3 millio- undevbringelse og forplei- Røros Verk _ kanskje mest,vi erfarer at fru Olga Bjoner. I yngre år reiste Anders Spjeld- foed av for aldersgrensen ner kroner i militær- ning angår, og det elskverdi- da man fikk høre at Bergsta- har. under trykning et manu- nes mykje på handel, kringom - Han etterfølges av direktør o fastspikra l det bomsterke min- '. RØros Turisthotell står l' en nom århundre!r hadde skapt V e n t ene d net hans. Han har og skriv'e Lind- ge vertskap gjorde.si,tt ytter- dens o.mgivelser gjennom ti- Slikri~t tsom nok,.".~1 vekke adskil- Fol kea vstem- i vestlandsbygdene. Han er gift Kaare Petersen. utgifter pr dag? Er g lili eresse,,.~e illlinst blant med Arngunna Lid frå VOSS. Ho - Sveriges innbyggere teller ste for at de langveisfarende den fra 1644 og utover er dem som samler på materiale om er eit par år yngre, log båe er dei nå nær det Dulles eller Ger- gjester skulle føle seg vel. blitt underminert a,v \'5ruve- vårt kjære fedrelands bedrøveli- ni ng I og om friske, trass ~ den høge alderen. - Lensvik hal" i år solgt jord- Røros-naturens sæ'regne stor- ganger med en samlet leng- ge rettsstatus i etterkrigsårene. Ho har vore ei god kona for han. b f 12 hard Langetorp som het gjorde et uutslettelig de av hele 34 norske mil _ Boken heter «Dette har hendt», Ein av BØnene) kaptein Knut ær or, mill. krlooler....' med undertitelen «Et tidsbilde». Saa r Spjeldnes, tok for nokre år LandbrukshØgskolen har forlanger det? mntrykk på dem som møtte Og det i de fø'rst!e par hun- D '1 bl" få kj t l 't en Vl ' l a. Øl> l øpet av dan over garden. a t topp 77 nye studerende. for første gang, og sight-see- Forts. siåe 4 oktober. Frå «Nationen». --- Fortsettes inne i bladet.

3 J..., ere, Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK, og LAND :' i ';,, to.' LØrdag 3. september 1955 FOLKOGLAND,. UAVHENGIG UKEAVIS ~ Til I Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn Skal det fortsatt opprettholdes en norsk konsentrasjonsleir i fredens Il. år? VarUlland! Professor Franz Grieses o apne brev Fra Oslo lørdag 10. sept. - Pris kr til tyske vitenskapsmenn - med spesiell adresse t~1 Vårt lreisetag er allerede Sik- tar vi en større bil, hvis antallet ~~~~~~~~~~~~ professor Otto Hahn ret!i Det har vært stadig nye kommer opp i 34. Ruten er lagt inntegninger av medlemmer, og om,' Kongsvinger og Torsby til Nord man n Tyske vitenskapsmenn! i bakgrunnen, men det er disse har førsteretteu til å bli Sunne, SOn)l er utgangspunktet SkjØnt jeg har levet i 30 tvertimot 'enhver borgers med på Vårmlandstur nr 1, med foll besøkene på Rottneros og.år i utlandet uten å ha, sett første plikt å gjøre hva han befaring av det herlige parkan- Mårbacka. Hjemturen går over I I ran Tyskland, igjen og selvom kan og intet unnlatie for at legget ved Rottneros Bruk og s1- Arvika, Arjang og ørje, Metro jeg forlengst er blitt argen- krigen kan vinnes... den Selma Lagerioffs sagnomsu- reisebyl'a, som vi samarbeider s~a Mårbacka, et reiseopplegg med, har beregnet seg en pris av tiinsk borger - tillater jeg Det og intet annet gjør da Det er en pine for alle het de opptrer med. Den sje- som i beste mening vil gi min. UO norske kroner pr, deltager, meg å rette nedenstående også e:thvert menneskesnm rettsbevisste kvinner og lelige og mentale tortur som ner for livet. Heri er innbefattet: Reise med åpne brev til dere. - Jeg er elsker sitt fedreland! Det menn i dette land a~ flere Øves, både mot fangene per- Vi starter lørdag 10. septbr. kl, spesialbygget turistbil - med overbevist,om at innholdet ventes også av enhve'r!som tidligere NS-folk fremdeles sonlig og ennå mer mot de- lo fra BØndernes Hus i Oslo, og reiseleder, fellesmiddllg etter tilstrekkelig,vil rettferdig- blir hjemme, fremforalt vene'r un d er pigg 't r ådb e h an 'd- res ko ner og barn' er det akter oss tilbake sent søndag fremkomsten, overnatting på gjøre. min han dl emå t e. t er d en unge soldat det som " kveld De første 25 som melder Hotell Gåstis i Sunne, frokost på ling, frarøveti alle normale norske rettssamfunn uverdig, seg e; sikre, Dette antall er sam- hotellet søndag, siden lunsj, alt- Like etter avslutningen av ute i feiten setter livet inn. samfunnsfunksj oner. Vi er Begeret er fullt'. tidig det minimum SOmj må til sa: reise, hotell og tre solicle den siste og folr i det tyske H v i s soldaten visste at det kommet fram til september V:~ avskyr de midletr som hvis turen skal kunne realiseres, måltider, Øi1skes en kaffepause folk så ulykkelige verdeil/s- hjemme finnes folk som boi- 1955, og det skulle ha vært '. og samtlige må',være innmeldt på KongSvinger blir det for egen kr:iig ~este jeg i det hervæ- kotter ham, for at Lkrigen anvendes mot våre polltiske o'" reisepengene betalt innen regning, lik~ledes hvis selskapet rl'kell'g med tl'd f'or mynd' f '" rende blad «La Naci6n» et ikke skal vinnes - t'l,.:i~t' ' anger, men vi akter på den førstkommende onsdag den 7. på hjemvei vil ha en enkel matog on:; hetene til å moderere seg en annen side slettes ikke å be september. Melder det seg -flere, Økti i Argja~, oppsett over del tyske viten- intet annet er meningen med smule. om nåde eller barmhjertig- Etter så mange nedbørfattige skapsmenns holdning til kri- ovennevnte uttalelse avpr'ofi. Hvem er det egentlig som het lenger. Det har vært! tryg- uker som. «nar hatt i sommer, gen. Heisenberg _ da ville han krever at den norske st1at skal let og bedt lenge nok, uten at' Hva betyr mest for Norge, kall! vel ingen garantere godvær I vedk.,artikkel stod føl- straks gjøre helt om Og ikke under hele tul'en, men la oss ta fortsette med denne utillate- rette vedkommende har vil- enten ny kirke '("let som det kommer! gende utsagn av professor gi slike fedrelandsløse fyre)" lige sadisme? Blant sonofre- let høre på oss eller på fan- Sve:~sk va)uta tti :i+'~ cvell- Landbrukskandidat Bjarne Fe- He:i s e ni b e;r g : 1 tid til å komme så lam.gt som ne befinner seg også tre av genes pårørende. ' København, eller en tuell småhand.el i Torsby og el- ste, ~ar' sidlen 19~2 stått for ut- «Vi tyske lærde har av- tij. galgen, hvor de hører statsrådene, som under de lers må hver enkelt ordne med byggtngen,av WJrrdbrruksunder- holdt oss fra å prisgi vå- hjemme. uhørt vanskelige okkupa- Vi bruker :i stedet en ad- bedre utbygget i sin lokale bank, og til det kre- vi;nin~e,n i Iran, ~andet ~ rik; re hemmeligheter til H~t- Krigen ble jo' ikke tu s"- varsel, ikke på,egne! vegne, L db k h kl" ves pass, Det gjelder å fikse sli- PW ol1e og- ør ener, are J sjonsårene frist:et den likeså an ru s øgs o e. k:e ting omgående, log vær f"'''st p1'!osent er o,ppdyrket og v, annet, ler.» vende og sist ført mot Hit- hø t k l, etltersom vii. ler uten imakt- Y' b f lk II "''''nd S t k (' u r vans eige oppgave som. ' 'o, l. Norges og fremst rask med inntegnin- Av e o mngen te er "" ene om Vl ens apsmann Jeg ler! Det var bare påskuddet, det dengang var å skj'øtte om midler, men pa.rettferdlghe-,,landbrukshøgskole" b 80 prose,nt. Feste har også hjul- henviser Ul mitt siste her ut- akkur.at som l s,l'n tl'd ke'se,- h med tllhø,rende forskningsinsti- gen,.pr, rev eller 1 telefon t' d kk t d' ki <l o t f Ik d l' l tens og sømmelig etens veg- t pe ttl me su erbe e yr ngen, var' o s ag 1ge ve og ve. utter, er sterkt opprådd komne b 'd L S' f ' foll" en '. ar el: a, m oma ren of?) keiserdømmet var Så langt det sto i menneske- n~. L~~eså ubarmhj~rtig som del viktige ny1:jygg og repara- Ta.' medi sangbok~ Og les på som har tatt seg veldtg opp. del Universo) har jeg ikke det, Ti i dag må jo de selvlig makt å verne om fedre- vare gj.enværende l1dels~sfel- sjoner, som det hittil ~kke er nytt «G&ta Berlings saga»! bedrevet politik,kk. im,en jeg samme allierte SØke å komla.ndets l'nteresser ll ke'..."erfor lerbllr behandlet, hkeså funnet plass forl på budsjettet. NB! Det står våre medlemmer ~~ h Ilt d vv ' ar dog a i før, under og me t[1 ubarmhje:rtig vil den gjen- Både flere lærerkrefter og flere fritt forståelse _ hvis de å melde på venner og okkupasjonsmakten var disse ""l d. undervisningsrom er IliØdvendige lqente som,måtte ønske å gjøre Verdensfreden etter krigen i skrift og tale da overhodet greier dett.. k h tik gjeldeise iu Ire menn i som me USVI- t dt 'b ' f tt l vlr som e, u y -,. for å kunne oppta flere stude- turen med, prisen el' den samme ra l resjen' or ml gam- med en langt mer fryktet, ken var bare at de tilhørte kellg konsekvens vil mnhe,n- rende. Det er en for vårt lands for alle.. le fedrelands ve og vel. Nett- farligere, mer fanatisk og N te de hjerteløse og selvrett- fremtid Uhyre viktig sektor det SamfØlelse og felles kulturin- er,okke s,okre't. ' ' t' S opp derfor fan' jeg den tyranndsk «Hitler». ~i anser det som halsløs ferdige. her gjelder. Vi.s~s det er opp- teresse~ binder oss. Politikken ovenfor siterte setning sa Nei,,krigen ble som alltid Hd, å å. 10 rørende at det l disse dager skalian vi ligge; Deltagere som kan Norges fremt,"d gjerning a,v makthaverne 1: ver ag som n grer måkes ut 3-4 millioner kroner ~pare veien om Oslo h:l.~' "min', u h yr 1, i g, at jeg til '~ be- ført mot det tyske folk., mot dag å trosse seg til fortsatt mil nærmere den korsvei som til en ny norsk kirke i KØben- ning til å stige på i Kongsvinger gyn~e med tviltel;på dens oppblomstringen av den tys.- hevn. Det er utlen tvil en kommer th å sette en stop- havn, mens våre langt nærme- kl, 12. hell er i k k e. ekthet og opprinnelse! I ke handel, den tyske induskjebnesvanger dumdristig- peil" for dagens maktjha;vere. re oppgaver vanskjøttes - slik Ta en bestejl}l11else straks, du Ti et lands regjering får nå stri og det tyske ri~e oversom når det gjelder Landbruks- skal' også u,nn, ' e deg selv, litt av høgskolens utbedring. livets goder!,...,.. til syvende Og sist være som' hodet. Pette. faktium ' kan Alle 'har vi n'qe å glede oss til, Evang" har i RK fortalt den vil, og i Ifredstlid skulle l,'ikke være noen hemmeligp Redaksjonen av nr, 28 avs lut- I DAGENS AVKOBLING. derfor vel møtt! lytterne lat her er melk nok til alle og enhver ha rett' til å het' for tenkende tyskere, altet onsdag 31. august, Les om Familienavnet med Klaus Sunnanaa på Nages Fi- Beste hilsen alle;,: bare fordelingen var rime- bekjempe den fritt og åpent, leirmil1$t for, ~nl VlitenSkap~tradisjonene, side 4. skarlags landsmøte i 'l'rondheim. NORSK ~A REISELAG ligere, Kunne han ikke like gjer- hvis den ikke opptrer som mann som dog m å være i BLANT SOMMERENS Havets rikdommer må beskyttes ne betro oss at het. er penger kl'. '. NYGIFTE. DAGENS INNKOBLING. jllok, bare alle fikk være med å den sa...,, ", beslttel,s,e aven, klar tanke- Les ;Helge Grønstad - Filmsjef Oddvar Gudmundom.ma- og bør derfor få en internasjo-delet kaka annerledes enn nå! MEN ----:1 krig, hvor idet gang;.. d nal fiskeridomstol som kan ta Magda Blanc var hans mor, All. Flp.n OQ: Alice Margit Schjærven, te~ under krigen, si e 1. seg av de tvistemål som måtte tid het det::' Han blir så allike- Med det samme: Kjøttprisene er dreier seg om hele nasjonens Ut fra dissebetrakt:h1inger

4 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Redaksjonen av nr. 28 avslut-idagens AVKOBLING. tet onsdag 31. august. Les om Familienavnet med tradisjonene, side 4. BLANT SOMMERENS DAGENS INNKOBLING. NYGIFTE. _ Filmsjef Oddvar Gudmund- Les :Helge Grønstad om masen og Alice Margit Schjærven, tel'llj under krigen, side 1. Oslo. - Skogtekniker Tarald Langen, Vestre Moland, og Arne Ulltveit, Gjerstad. KRISTNE VENNER begynner høstmøtene sine kommende tirsdag kveld. Se annon-' se i dagens avis. La det bli fullt hus! t Alexandra Thaulow, 93 år, et sjarmerende og begavet menneske. Skrev i sin tid «Mens Fritz Thaulow malte». Hun var 44 da mannen døde. - Bestemtes Norges skjebne i London? Det 3. avsnitt av denne artikkelrekke kommer i neste nummer. - Trysil: Skogeier og bankkasserer Gjermund 'Vold er nominert på bondepartiets liste. - Vi ber leserne sende oss navner på alle av tidl. NS som t Kommandør John.11.. Gade, New York, 80 år. Han var av blod er nominert. 50 prosent norsk, men f. i USA. - Bonde Jørgen Bjoner i Så Gikk på skole i Oslo. Norge ble nei' er 75 nå. Dessverre holder hans barndomskjærlighet. ut- ikke helsa så godt som ønskelig dannet seg som arkitekt, bl. a. i kunne være. Det er godt at søn Tyskland. Beg bankvirl{- nen Sigurd, agronom fra Follo somhet i USA, gikk 1916 inn i landbruksskole, har overtatt eiden amer. marine. Var en pen- endommen. Jørgen og Olga Bjogesterk og gavmild mann Hadde nei' har bygget seg eget hus og klokkerkjærlighet til Domkirken trives med å få leve i nær tilog Erkebispegården i Trondheim. knytning til fedrene gården. Ble honorert med kommandør- - Morgenbladet har hevdet at korset av st. Olav med stjerne. I KlØftasenderen er blitt en fiaska. t Arkitekt Jørg Il en. B erner, OveringeniØr Bjerkmann i Tele- f t d 81 år. Han bygde bl. a. BØnder- gra s yret svarer at et er bare nes Hus i Oslo, Fiskum kirke, Tidens Tegns gård, Norges hus på verdensutstillingen i San :Francisco, restaurerte i sin tid Slottet. Var sønn til stortingspresident Carl Berner. t Erkebiskopinna Anna SOderblom, Uppsala, 85 år. Hun var et varmt og rikt menneske, og svigermor til tre av Sveriges nåværende bisper, idet datteren Brita,er ;g. m. erkebiskop Yngve Brillioth, Uppsala, Lucie med biskop N:'ve Runestam, Karlstad, og Yvonne med biskop Algot ~- derberg, VisbY. tøv at den skal flyttes, - Fjotland og Kvinesdal herl'cclstyrer [,ar foreslåte at elgj<l,kten utsettes til det blir kjøttmangel. -1 En herskapsvilla (Drammensveien 96) er kjøpt av mormonerne eller «Jesu Kristi Kirke av de siste Dagers Hellige» som de også kaller seg. Vi har 1500 av dem her på berget, derav er 90 misjonærer, eller kanskje alle sammen? _ Samtlige representanter i Lesja herredstyre har trukket se:. Et uvettig fiske kan ødet Otto M. Larsen, 41 år, fis- legge grunnlaget for hele fiskekeren fra Finnmark, som høsten rinæringen, sa fiskeridirektør kom tilbake fra russisk fangenskap. Hans dødsfall et slått stort opp :v Oslo-(pressen, Fanebustsaken fordi han døde av sykdom som han pådro seg i fangetiden. Vi setter opp en premie på en forgylt femøring til den som kan til lagmannsrett vise oss eksempler på at den Høyres PressekontJo!l.' har ansamme presse noensinne har ket byrettens a;ygj~else over i hatt meldinger å gi om våre tap det! tiende år, melder Fanebusts etter innesperringer norske 'avis. Hensikten helliger krimikonsentrasjonsleirer. naliteten, legger han til! J.a. "U ue:;;~el\,ul1el:;;1:j StraM" UU '.11 et, lanus reg som når det gjelder Landbruks- skaji også unne deg' selv litt. Jermg lar liå I stri og det tyske rike overhøgskolens utbedring. livets godeii. av..., ,..~ til syvende Og sist være som hodet. Dett~ faktium kan ===========~li Alle har ti noe å glede oss til, /sere. EVang har i RK fortalt den vil, og ifredstiid skulle ~!kke være no~n hemmelig- :- derfor vel møtt! lytterne,at her er melk nok til alle og enhver ha rett til å het for' tenkende tyskere al- Klaus Sunnanaa på Noges Fi- ~te hilsen aj.lel~: bare fordelingen var rime- bekjempe den ftitt og åpent l!r.. t ~. '.,. skarlags landsmøte i 'l'rondheim. NORSK!_',,' NE. A REtSELAG ligere. Kunne han ikke like gjer-.'. ' e, mms or. ~nl vlltenskap~- Havets rikdommer må beskyttes = ne betro oss at heri er penger hvis den Ikke opptrer som mann som dog m å være j og bør derfor få en internasjo- IllOk, bare alle fikk ~re med å den skal... beslttelse aven klar tankenal fiskeridomstol SOm kan ta Magda Blanc var hans mor. AlI.dela kaka annerledes enn nå! MEN - i krig hvor' idet gang~'.'.". seg av de tvistemål som måtte tid het det:: Han blir så allike- ~ed det samme: Kjøttpr~ne er dreier seg om hele nasjonens Ut fra disse betrakt!ninger oppstå. vel ikke hvi]< hun var. Også. fra I år satt ned fra 6.15 til VlæIl'e eller ikke være. hvor holdt d t t t.s. - Johs. Olsen ble kastet som f add h t Nårl imidlertid prodtliks.i'onspri-... Jeg e nevn e u agn ar~n h. e an imidler id godt" 6 57 k'l kull emghet er plikt, hvol'1 hele som er tillad't Heisenberg =- formann Norges Fiskarlag. å slekte på, skuespilleren Hen- JeDJ er. pr. l o, s e en.. ' Cl... Magnus Andersen, en heller ning Eriksen. 'helst tro at noen hver kunne bli folket gjør SItt ytterste og for usannsynlig. SELVOM det ukjent fisker fra Bø i Vesterålen, _ Fru Olga Helmen, Lier, har alarmert over,«utviklingen» in- Ml\: gjø're det, for i det min- i mellomtiden er blitt kjent ble valgt i hans sted. hal' måttet leg.ge seg inn på nen vår jordbruksnæring. ste ikke å tape krigen - i en en sl,ijk mengdel forrederi~r, - st. Eriksmassan el' åpen til Drammens sykehus Han er blant - I anledning Sundlos annool- slik tad må ikke bare den en- I. som fra b~gynnelsen er besøndag 11: s~ptember.. dem som; på grunn av sin rett- se:\ Hvis flere foreldre slår seg keltes personlige innstilling - Oslo. Kapellmester JlJn Jo- skafne rrejrerd og sitt venne- sammen Om felles språktimer for gåtit av offiserer, general~r, hannesen har, som rimelig er, sæle sinnelag alltid har lyst opp barna sine', undervisel'i Sundlo til regjeringen tre fullstendig diplomater o. a. i fremtrevunnet seg mektig popularitet på blant sine medmennesker også i engelsk og frans.k, og det dende stilling'er - at min tro Cecil.. - Nordens ljiskoper har vært blir jo langt billigere. på de engang }edende lag i - Animeldelsen mot «~rden \Samlet tn stort møte i Lier, det -' «Friheten» skriver i anled- Ute he, me rtundt» er henlagt. og det tyske folk var begynt å E t k d ' b' t d første etter krigen. Den nær- rong den tyske forbundskans- vakle. - n s Yl' e rape esa en e mestliggende oppgave: En ak- lersbesø.k i Moskva at «Sbvjet- Forts. fra side 1 aven halv sitron i en halv kopp fjjon for å ilt Norge til :å rydde unionen vet meget godt at Nu begav det seg slik at jeg beksvart kaflfe skal '',(ære helt B',. 't j. t hod" erg,,-onsen ras o nsl' elr, b e kadenauer yrnpnma mo epme., it' 'kk d h læ~ gammel reaksjonæri'~> (!) oktober til USA. er en kynisk og råbar- - Stein.Eriksen returnerer i et sydamerikansk lam.d lærte å kjenne. e:t sakkyndig. -' To Klaksvik-saker ventes _ Mot onder flest er god natt-,r:e lee ø.ye he:r er søvn ikke å forakte. - Student Ivar BjØrgen, Søn- - Hans skiskole ligger i Boyn Øre- og øyenvitne til prisgivelsen av kjernespaliningens _ Dora Bull sterud i HOl,e, har fa' tt USA-sti- opp i løpet av høsten. Her kom- Mt' M' h'g log fru Astrid oun alns, IC I an. Aune reiser 18. september på re- Pendium tile" års universitets- mer danske rettsmyndigheter D t t d t'l. t q - e s un er I ny vm er: opphold. sikkert til gjøre nye dumheter. Skort p' brens l t hemmelighelt. Vedkommende KUJljll,e berette detaljer kreasjonsreise til Spania. 'a e ven es. _ Herlige Trysil: 4000 kilo - Mandag. 12. sep t bro k1. l:uo - Herman Bongård vant kon- - 5 amen 'k anere s k al i vinter, kurransen om den beste tegning, k f Ik h molter er plukket på to kvadrat- tennes en markert «atombombe», ga nors e o e Øgskoler. som in~n skulle tro var mulig. I til nytt service i rustfritt stål. T d h kilometer ved Østby. laget av nanalm, magnesium og - ysklan ar siden 1954 r _ Gerhardsen har! fått inn- t _ DirektØr Lars Spildo, sjefen spreng~toff, :"på Eggernoen ved produser 530 filmer. Professor O. Ha h n lot bydelse til Moskva, likeledes den Ad kili' t i Felleskjøpet, blir fra høsten ak- HØnefoss.,. danske landbruksminister Jens...; sige urister er nå gjennom. to av sine medartiv kommunalpolitiker. Han har - Vårt daglige brød: Stor sluppet inn i Russland.., ft Smørum, men ikke den svenske _ AsI'as folk bestemmer va 'l' beidere (ikke-tyskere) sine latt seg stille på høyres liste i var 'vål' ove1rraskelse da A en- Bærum, og er blant,de fljll"'lte posten 24. 'OOg. pa første side og danske statsminister, ennå framtid, sier Etisenhower. forskningsre:sultater gå vide'- "-, ikke. f k kumulerte. meldte at?orbrukerrådet ville. - De rans e metoder i Ma- re til kjernefysikeren B oh r _ Henning Blanc har høstet s)lkre barna ii OS]OI nok melk. _ Valdres har fått sin første rokko har vakt verdens avsky. i KØbenhavn. Isteden)for å store triumfer på Marsyesteatret Det måtte rtærmest forstås der- chinchilla farm. Gårdbruker Olav - Polio har aldri inntruffet på d f" Svalbard. reservell'e em or, som i Stockholm. «De hadde aldri h~ 'at F.!leIv 'ville koste i vei Røine i Vestre Slidre kjøpte i ttuk for meg i Norge,» sier han l, med et stort fjøsstell. Men så fjor vår to par av chinchilla fra - Industn'e J. n e l' 110r '" b ere dl c pa,sp engler ~orlanger det~, og selv med en smule bitterhet i V'eD var de6 ikke. Nei, melke- Amerika, log nu er det blitt fem- h øyere tømmerpris.. U tikk e u ene d sle ni d em til stemmen. Her hjemme fikk han mengden øker ikke i forhold til ten dyr med smått og stort. Fo- - Et nok filminstitutt skal disposisjon for eg e t fedretil gangs føle hva det vil sl å I antall møteif, til det kreves flere Ireløbig er det bare tale om pro- opprettes i høst. land. være en stor kunstnerinnes sønn. kuer, rimelill' for og dyktige svei- duksjon av avlsdyr. 7""" Arhus regnes som et Mekka for norske ha.gebruksfolk. Ja, Hahn besøkte Bohr en- ~ En nordisk minnebok 10m dog under krigen, for å tale Martin A. Hansen er ventende. med ham om sine oppdagel - Utbyggingen av vår fisker- ser. Da han un:detr et slikt flåte skal forseres. Hvem lovet dusør o kroner? pa besøk ble overrasket av det at «BlUhemmelige statspoutii, frem- stillet han det hele som en harmløs affære og henviste - Det er foreslått ohel'» skal heves. -' Det første stålet fra Mo Jernverk gikk til England. Det daske blad «SlesiVigeren» av de.vitner Galster h9.dcle påe- Den samme dag på et annet - Bilforsikring er billigere gir i nr. 45 og nr. 46 uttrykk for ropt seg. Det Viktigste vitne hit- sted i samme blad kom en an- Sverige enn hos oss.. at cand. mag. Jon Galster står f,il er en overrettssakfører En- nen annonse, sålydende: - Jordskorpens tykkelse vel rustet til en forestående gelhardt i B:Øbenhavn, som har Spoler Nr. 372, 621, 815, Nord-Norge er målt til 35 km. rettssak, hvis det da i det hele lagtj. frem t:-e annonser som jfrw Rostock den 18. Marts 19'41 - Også i København er det tatt blir noe av den. Saken er «Berlmgsk~ Tldende» hadde 15. køpes Kr. eller efter M- smått ~ed melka. fremdeles ikke berammet, og og 17. juni! Den første lød tale, For Oplysninger og Frem- - vlten.:kapsmennene spår parla- p. t. 1,033,950 lønnsmot stevning heller ikke uttatt. Bla- sådan: skaffeise betales Billet 3367 til godt LoflotflSke 195ft det refererer et foredrag Gal- i BIT' - Sovjet er opptatt [ ster holdt i Abild 7. august, hvor S po l er ~"-.L~' ~ o 15 og er.. men t'k an erumonen.. adskillig nytt kom fram, i hvert 2107 til Lorenz Traadoptager, 15. To dager etter innrykke des at- Sverige har for 1 år forfall om hvordan sakene nå står hl! søges. God Betaling tel" i Berlingske Tidende en an- budt all alkoholreklame. etter at kriminalassi~tene Buhl samt DusØr for Oplysninger gi- nonse av samme ordlyd som den - Vi hadde 30 krigsherjede og SchUtter har avhørt en rekke ves. Billet mrkt. 620 til Berl. Tid. første; kirker. 8 er gjenreist. poliuet endog!tuet bord j { hvor hans korrespondanse Norge har tagere. Det er flere enn for et år siden.

5 LØrdag 3. september 1955 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 En strøket teskje, takk! med Bohr lå, - da han godt den ansvarsløseste måte ved opp'dagelsen videre til Roose- Men hverken er Fuchs engvisste at disse folk: ikke kun- hjeljj av lt a. li Il,ef viderebe- velt for v~keliggjørelse ---i lender eller Rosenbergs å anne få noe ut av det. sørget til det fiendtlige ut- altså til en mann, hvis far- se som nordameri~anelre, de (Min ihjemmelsmann, som land den av Hahn i Tyskland lighet for.hele den siviliser- er landsfremmede menne- Ja, _ det er nåen gang o.r.sakf. Axel Middelthon jeg personlig nærer den stør- og med tyske midler, maski- t~ ver~en Ikke b~re,er aner- sker. Fuchs er tysker og Rp- slik at det Oft~ kreves bare spedde på med sin strøkede ste tiltlro til, forsikret meg at ner og apparater og il.kraft kjent l den amenkanske kon- senbergs er jøder~ de siste en strøket teskje med en el- teskje da frontalangrepet mot Bohr når det dreiet seg om av tysk forskning fullførte gress, mener hevet over altså folk: som drar fra det ler annen ingrediens for å «Verden. rundt» for angl'veli? Puss Opp fasaden Nå har vi pa bety~ningsfulle meddelelser f Ø l' ste kje l' nes p a l t- tvil grunnet; tingenes utvik- ene land til det annet og er- bringe til veie den virkelig parnografi ble avvist av på- lager LINOLJE 'fr,a Hahn, tok fly for å med- ni n g - som hadde kunnet ling... verver seg statsborgerskap pikante smaken, _ den som talemyndigheten. Straks kun- av den gode gamle kvalitet dele dem videre til sine være aven så uendelig stor Hvis Hahn dengang ennå uten åi føle seg bundet til får gourme.eenes ganer til ne herr Middelthon med be- som beskytter Tidohvitt og bevarer. stammefrender Ei n ste i n betydning for Tyskland, og ikke visste eller ante hva dette? akkurat som dr. Wais- å sitre av vellyst. regnet infamt rykke ut med Sinkhvitt og konsotter i New York. derfor under alle omstendig- mange allerede forutså (Lu- man gjorde det, født i Russ- Dagbladet kunne i forbin- den opplysning at det jo var Brekkfarger Nå er det imidleirtid full- heter skulle ha vært reser- dendortf, Eklmondson) --, så land, i tur og orden tysker deise med reportasjen om gamle NSmedlemmer som sto CORAL stendig likegyldig om denne vert for Tyskland. k.a.n vel dette unnskylde po-. (1903), engelsk (1915) og den nasjonale opp 'stand i for utgivelsen, og. og FARGEHANDEL; beretning stemmer i aue en- Han kunne med letthet ha htikeren Ha hn, men a l d l' l nordamerikaner (1921) og til Nord-Afr:ika servere meldin- og dai så! Da måtte jo ikke Telefon Hofgårdsgt Drammen 12. I! keltheter! Den er dog bare forhindret! prisgivelsen. og ty s k er en It a li ni, som slutt president i den nyskap- gen med en overskrift som gode nordmenn ha noen ting en bek l' e f tel s e på ne- har ikke gjort det. Av politisk hadde måttet vite sin plikt, te stat Israel. nettopjj hadde det lille stenk med Udsskriftet å bestille. Da Annelise Parow TANNINNSETNING denstående Offentlige erklæ- egoisme har! han!sørget for som kjente den, og a1l1kevel Dette skal Si e 1 v~ sag t det lille pikanteri, som høv~ fikk man.beherske k5øpelyring, Som It a h n selv har at hans oppdagelse ble for- ikke handlet. ikke være noen bebrelidelse, de med avisens vanlige koke- sten. Tr ond h ei'm gttt i Eng l and, og som holdt fedrelandet, og at den Denne kjensgjerning er så da deue bare angår den en- bok og som avisen antok ville TendensE'n går igjen på så Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsminde ikke bare Istemmer med ble utlevert til utlandet. meget mer tungtveienå.e, som keltes samvittjighet. Likesom falle' i smaken. mange hold. En eldre advo- Hei sen ber g s, men frem- Der var vit\enskapsmenil;e- ing e n bedre enn Hahn englenderen ba~ føler seg :«Franltrike lar Hitler-sol- kat sa for en tid siden: Kan Tannlæge for alt med det historisk ne åpenbart ikke så ~nerpet kjente oppdagelsens uhyre britisk og 'franskmannen dater drukne Nord-Afrika i det selv i en ren og utpreget I M ART I N KJE L D A A S uomstøtelige f a k;t u m at på I som Hahn, men ga straks betydning, ved hvilken slike fransk, så føler vel jøden seg blod», sto det. Hverken mer siv1il-sak flettes inn noe om Hansteensgt. 2 Eventyret om «SOLBRIS» krefter ble utløst at den som for det meste som jøde. eiuer mindre. Og med flere motparten og NS, ja., da er Tlf sitter med den alene må vin- Av disse grunner kan sentimeter-høye bokstaver. seiren vunnet! Da kan man ile en hvilken som helst krig. F'Uchs og Rosenbergs brøde I sannhet ytterst flott an- regne med at dommen er av Tannlege Maamoen DetJ spiller i den anledning ikke komme k}pp mot otto rettet. Så fikk man da litt sagt så å si på forhånd! Hansteensgt. 2 ingen rolle,at krigen den- Hahns og kollegers forgåel- «nazisme» puttet tnn i det Fantes det gnist av anstengang ikke var brutt ut ennå. ser. mafualbre Skuespillet som f. t. dighetsfølelse igjen _ i pres- Telet Viktig er bare dette at Hahn Ti den som otto Hahn er går for seg nede i Nord-Af- sen log annet steds _. så R G.. forsettlig forholdt sitt fedre- født, oppdradd. og bljitt en 1'Iika, og dermed avledet opp- burde man sna~est se. ~t ta,es s " n g Urmaker Drammen Tlf ERIK LÆRUM: land sin oppfinnelse,) og stor mann i sitt eget merksomheten fra det' ube- avstand fra err. sa tvers Igjentvertimot spilte euer lot den folk som han I har fått hagelige ifaktum at Norges nom uhederlig argu~en;taspille fienden i hende, og allting fra hva hah «gode allierte», Frankrike, på sjon som den foran papekt~. derm.edikke bare ga ham tross av all svada om menne- Av Dagbladet kan en kanskje JSikkerhet for doo. iendelige eler - det folk tilhører han skerettigheter og all sin opp- ikke vente def). Der lærer de seier, men også seiren selv.. også med legeme og sjel, og høyethet over det rol'lalktelige nok :aldrp. å. skjeln~ mellom Japan segnet under atom- han er bundet sammen med og forbryterske Tyskland, f6r den fil' a,p s kl el FremmedIebomben, og det manglet ikke det 1: gode og onde dager. fram på. den mest umenne- gion og Hitlers soldater. l\~en meget Jjå' is,t Hahns opp fin- Når derfor et slikt melli11e- skelige vis for å kue folk som på annet hold var det mullg- Dansk Soldat i Krig og Fred. b d k I d nne muntre neise skulle ha blitt den fryk- sk e g å l' h en Og p å d enne bare ville verge sitt eget land VIS. hå p. deti Kan (Boks bestilles 3214, 0s10)1 via Forbun- som be- Noen onn un ne e semp arer av e t. tellgslel Bkj"""" o",,~ for m~te forholder stilt folk alle mot fremmede undertrykke- Sverre Mangberg. sørger boken portofritt tllbok om den eventyrlige flukten fra Norge I Tyskland. Herr Hahn har på ~gjørende hemmeliigheter, re og utsugere. Ni landsbyer sendt for kr Argentina, er ennå å få kjøpt hos det lettsindigste og derfor på ja endog spiller eller lar ble helt utryddet, ble det gitt Oslo Stigefabrikk Nytt postanvisning eller utilgiveligste måte forøvet et dem spme i hendene på fi- meldling om, og tusenvis av postgiro 15028, Dslo. SVERRE JACOBSEN - Ilseng attentat edeland så har han for Brand-, maler- og skyvestiger Boken gir en yp'perlig skil- I av verste slag mot 11:. '., ". - innvåner~ Isendt over i en l Prisen er kr Portofritt ved fors k u dd. begge folk, som ikke bare b ru tt S itt 1 IV l ang t mer enn annen verden. oljet, ml kadimerte bes ag drlino"l bl av den norskfødte f' o'.. tjrarf regjeringen, men langt enn Fuchs eller en Rosen- Her måtte man se å få flet- Inneh. Alf T. Lunde innsats kaptein: som ' Lærums dansk uea!rige front- - f II be Mosseveien 8 l -Il Fo rbu ndets m e -nlngs e er mer de to folk:. rhg:'or tet inn :nioe om HlNer og Tlf , priv kjemper og likeledes av' den Forbundet har med betydelig utlegg trykt brosjyrene «104» og «OkkupasjlOIlStida i ~stori: lærebøkene». Tross adskillig avgang har Vlenna et betydelig antall av disse brosjyrer igjen. Vær så elskverdig å bistå oss med at disse gjenværende eksmplarer kiommer dit de bør, og der. de kan gjøre nytte for seg... Begge brosjyrer er i. stand til å pløye selv steingrunn. Og det kan trenges som en forberedelse til det som videre skal komme. Send oss lister over navn på per- Hvordan et slikt fedrev meget har ikke det hans arme" Det gikk ikke an- ' mer enn ynkelige holdning landsløst, \ fedrela,ndsforrel- tlyske folk og vi fo1ketyskere stendigvis an å la vennen Ved besøk i Egersund som danske myndigheter i dersk handlesett: skal vurde- og utenlandstyskere - 1 fe- 'C'I..ankrike stå som utøveren overnatt på dag\ inntar overfor dem som t,l' L i sin; tid fulgte de samme res ligger klart i dagen ogdrelandets s ørste nød - I3iV handlinger som måtte Victoria Gjesteheim myndigheters appell om å fremgår uten videre av fien.- ventet på anvendelsen av de framkalle opjjrørte følelser. Strandgt. 41. _ Telefon 497 sette livet inn for å berge vår delande~s 'nnst:iilling over- fryktelige våpen som var be- Nei, _ her måtte det en li- vestlige verden fra bolsjevisfor dem 'som forrider atom- budet og som V~våpnene ga tjen krydder-~setning til. Benytt men. hemmelig. heter. oss grunn til å håpe på. De «Hitler-soldater» _ det var HANDSKOMAKEREN Kapt. Lær~ms bok bør lek omme løsningen! Den geniale løs- i Neuberggt Oslo ses Spesielt av' alle av mteresserte. alle frontkjem- Man tenke bare på viten- kunne ikke lenger ",1r"n"m"nnpn li' II C h Sl oe: ek- til anvendelse, fordi kata-i..."...,,_t. ~ 'M~,.H 1,,,-

6 Hvordan et slikt fedre- nvor megeli nm" lkke aeli.a.u.. vu uu ~',." ~. _. landsløst, \ fedrelandsforrel- ttv'ske folk og vifolketyskere hans ~r~e.. Det ~ikk ik.ke an- ' mer enn ynkelige holdning dersk handiesetti skal vurde- og utenlandstyskere _ 1:1le- stendigvis an a la vennen Ved besøk i Egersund som danske myndigheter i res ligger klart i dagen og dreiandets største nød _ F'rankrike stå som utøveren overnatt på da~ inntar overfor dem som Forbundet har med betydelig utlegg trykt brosjyrene «104» og «Okkupasjonstida i historilærebøkene». Tross adskillig avgang har vi ennå Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 et betydelig antall av disse brosjyrer igjen. Vær "'.. handlinger som måtte i sin, tid fulgte de samme så elskverdig å bistå oss med at disse gjenværende eksmplarer kiommer dit de bør, og der de -kan gjøre nytte for seg. Begge brosjyrer er i stand til å pløye selv steiilgrunn. Og det kan trenges som en forberedelse til det som videre,--, skal lromme. Send oss lister over navn på personer som De mener trenger til dette lesestoffet,. Spesielt av alle frontkjem- Skapsmannen F u c h s og ek- til anvendelse, fordi' kat'a- løsningen! Den. geniale løs- i Neuberggt 15 - Oslo ses av' alle interesserte. og vi ekspederer det herfra i Forbundets navn. ~paret Ros å. n ber g,(og strofen brøt en måned for ning. Så fikk man vendt le- hvis d U vil stå på en god fot pere. «104» koster kr. 3,- pr. ekspl. og «Okkupasjonstida i historielærebøkene» kr. 1,-, porto «atombombens far~ og Hahns det heter i en \fransk gene- Det e'r i grunnen merkelig nu den siste: Oppenheimer, tidlig inn over Tyskland, som sernes tanker en annen vei. fritt tilsendt. Bestilles det 10 eller fler av hver verdige sønn).ralstabsberetning. hvordan enkelte kretser øyeav disse brosjyrer, innrømmer vi bestilleren 30 Hadde O. Hahn pukttro blikkelig griper til «smaksstillet til det tyske folks rå- forbedreren» NS, NSDAP og prosent rabatt. Støtt saken! Hjelp oss å få dette tankevekkende lesestoff ut av våre hyller og ut der det kan Russisk - Tysk dighet/ sin oppdagelse av 22. «nazisme~ så snart de står gjøre nytte for seg. Forsøm ikke muligheter til ved IS u n d l O. Postboks desember 1938, hadde krigen ovp-rfor I noe som ~e ikk~ å spre sannheten om hva som har skjedd. Alle Tlf kanskje endog kunnet vært makter med andre midler. Vi monner drar. Et spirende såkorn her og ett der unn g ått, eller i hvert fall så f. eks. forleden.h;tordan kan skape grunnlaget fot en bugnende åker! Norska kamrater, se hit! Vær så-mann! Det er en løfterik gjerning. tatt en helt annen vending. Send din bestilling til Forbundet, postgiro Fagmann Og verden hadde kanskj e spurt sine vitenskapsmenn, Medlemmar av Waffen-SS , Oslo, alt i dag! Til traktor serv., landbr.m. ikke befunnet seg i kaos... hva de kunne gjø,re, men vi inbjudas att delta ga i «Nordisk Appell» i MalmØ den 11. Forbundskassereren og bilr. SØkes. Flott len.!~irwb. Men hva gjorde herr Otto fortalte ham ingenting.» følg. Bill. mrk. Leveveg. Hahn? (Freie Presse, Bue1W~ sept. Anmalan kan ske till La oss høre hva han selv Aires, 15. mars 1954). «Nordisk Appell» Box 145 ElKEBERG-AKADEMIE,T har å si! Etlter å ha tatt imot Dette er bekreftelsen på et MalmØ. Aftenkurset i keramikk beg. en innbydelse til «kongress i verdenshistorien vel ene- 5. septbr. Kan motta en elev f d t k'. ta d f d l dsf d' til. rong 6.7, or e J emlske selskap» i s i:l.ene e re an orre en, London, undertegnet av to og derfor ble Hahn av den Nå har De sjansen! til å skaffe Dem prost A. E. HEDEM's samtlige tre brosjyrer på ett brett. Om De skulle ha forsømt Dem før, så må' De i allfall ikke gjøre det nå. Uten å ha lest disse brosjyrene er man ikke tilstrekkelig orientert. I sin logiske utformning av stoffet og sin over!bevisende klarhet står prost Hedem i en særstilling blant etterkrigstidens skribenter, og det var med full grunn at POIrbundssekretæren, o.r.sak!. GrØnstad, i sin tid kunne erklære seg :misunnelig over at det var en teolog og ikke en jurist som var forfatteren. På grunn av flytning er i Øyeblikket et restopplag utlagt til salg til redusert pris, nemlig: Oppr. Nå I. LANDS~OPPGJØRET OG RETTSKILDENE kr. 3,20 kr Il. KONGENS LINJE, KIR KENS KONTO, RETTENS STATUS m. DET NORSKE NØYTRA LITETSBRUDD SAMT» 2.&0» 1.25 HAAG OGHØYES,TEi RETT» s,.00» 2.75 Hele serien kr I tillegg kommer porto kr pr. bestilling. Gi Dem selv eller Deres bekjente den oppmuntring å lese prost Hedem's glimrende kritikk av etterkrigsoppgjøret i Norge. Send alt i dag Deres postanvisning til forhandleren M. TRONDSEN Torget - Larv:ik. fremgår uten videre av fi... - ventet på anvende'~.en av de <vy V'. G' t 'h '.~ "".. 'Li:) f Idona Jes e eim myndigheters appell om å delande~s ij.nnstiilling ovej."- fryktelige Våpen 10m var be- ramkalle opprørte følelser. Strandgt Telefon 497 sette livet inn for å berge vår for dem som forråder atom- budet og som V~våpnene ga Nei, - her må~te d:t en l.i- vestlige verden fra bolsjevishemmeligheter. oss grunn til å håpe på. De ten krydder-t\ilse'tnmg til. Benytt men. Man tenke bare på viten- kunne ikke lenger komme «Hitler-soldater» - det var HANDSKOMAKEREN Kapt. Lærums bok bør le- ggii I ~~'/' britiske ministre, - lar han annen part mot~a~t så festlig, 7' ~t,-f5 seg av den satnlede presse mens man samtidlg den gang hilse som «atombombens be- med mange midler.kneblet AGENTUR stefar~ og svarer herpå i hans beseirede fedreland og for tyske bøker og tidsskriftier ønskes overdratt. Må. opp «Jeg har intet~hatt å gjøre (F'ra: Die Anklage nr. Daily Mail: folk. arbeides. Gode muligheter fot en med interesse og med atombomben. Hitler har (Fortsettes). energi. Bill. mrk. «Handelsbrev». Kledespressen Drammen Rensnling, pressing, vask. GUNN,AR OLAUSSEN Telf. 16~~O Kristne venner MØtested: Arbiensgt. 4. Første tirsdag hver måned kl Tirdsag 6. september: Apningsmøte. Pastor Lars FrØyland taler om Unio Mystiea. Tirsdag 4. oktjober: Pastor A. M. Olay: En hellig alminnelig kirke. Tirsdag 1. november: Prost Hedem: Våre tanker om Gud. Dører, vinduer og trapper Innredning. for kjøkken, kontor og butikker. Innhent anbud fra H. CHlRJSTIANS;EN'S SNEKKERIFABRIKK, Holtv. 15, Kongsvinger, telf Kjøper og henter alle slags METALLER Jernskrap, defekte maskiner, bilbatterier, stanseavfall, gamle ovner. Opprydning ordnes innen Oslo-området. Klipp ut. Ring Telf A.s Kassefabrikken Orkaoa-er Alle sorter kasser leveres. Godt arbeide. Rask ekspedisjon. Hybelleilighet~ i Oslo eller annet arrangement, gjerne ansv,ar og tilsyn med møblert leilighet under familiens fravær. Kom med forslag! Dette haster, da jeg trenger en fast ordning fra september, med p'røvetid hvis sa ønskes. Henv. KringlebO'tn i «F'olk,og Land». Kjøp o;: sale av trelast ERLING OKKENHAUW Vi anbefaler: trelastagentur, Trondheim. -'i'=== Telf ~Iln, []A~L~ NAMSOS - Telefon privat 2275 Alleslags fiskeprodukter - kun engros. Vår spesialitet er nysaltet torskefilet, leveres i ca. 45 kilos kasser. Kan også leveres til private med tillegg av omsetningsavgift. - EGET KJ0LE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG - 8IS-PARADEDOLK - med inskrip'sj onen «Meine Ehre heisst Treue», Ønsker kjøpt av. frontkjemper som skal til U.S.A. Bill mrk: «Tilbud» MAL-KONFEKSJON Jeg søker selgere som kan oppta bestillinger for meg på dresser etter mål. Vedk. må absolutt kunne ta pålitelige mål. Peder Sporsem Riksfj ord, Aukra. Hobbybok av rang Vi skaffer omgående det vakre lille hefte «Nu broderer vi litt», inneholdende ukj ente sting, ved Tante Dora. Pris kr. 3. fritt tilsendt. Brodering skaper hvile i sinnet og skjønnhet i hjemmet. Folk og Lan.ds eksp.

7 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND E Det er MATEN f~ing? Og som drar seg til minne hva det fra den kant ble gjort for å Ødelegge ~e. matforsyninger som sagt det tross alt hadde lykkes oss å tå tak i?: Va,[" det ikke Straks etter at tørkesom - med tradisjonene under grunn til å tenke seg) l i t t meren hadde satt 1n.n for om forinnen man lot munnen alvor hadde Dagbaldet en En utenretts etterforskning i 6 brev ved C. R. løpe? artikkel «Vi skal forhånes:., okkupasjonen For Øvrig bør det også hus- Aven Oslo-advokats navnet Pral eller Pralh være ker i den utstrekning som kan som sluttet slik: Forts. fra ride 1 kes at! tyskernes velvilje når kotrespondanse i en hevdvunnet også i Deres slekt, ansees tjenlig til belysning av «Vi er bare en Iite~ navnesak som søktes tør jeg utbe meg alle de opplys-åeooe sak. k t t'l det gjaldt tilførslene og de- brikke i et meget stort s ill på tilførsler utefra. Men når Som en ommen ar l res eget forbruk i aller høyefremmet av overhodet ninger De måtte sitte looe med for en av landets historisk belrømte slek bakover i tiden. Oslo., 17. april land, hvis.eneste betydning stoppet og det endog ble pa- -. mot betaling;..., måtte re- virket av de folk som- da vedrørende bruken av dette navn V det er så. Norge er et ~t; di/3isei vanlige kilder ble tij.- hva den tyske militærmakt! ste grad var fremkalt og påter. Person", og stedsnavn er her sp,!vsa.gt I I. C. Løwe Preben Prebensen PraJb, landet kan virke som støt- ing «for tyskera:., men «å ete i Stortingsmeldingen: om IivberglnlgSmullghetene ÆrbØdigst Herr Kammerherre tor NATO-stormaktJene er at role ikke å drive mat-auk- kvirere på stedet, uttales det det verst knep _ hadde hånd fingerte. HØyesterettsadvokat. Pl"alhheim Hovedgård, pute i tilfelle aven ny _ og opp allting sjøl:., ble det ver-., herhjemme og!som gikk i Breidal.. re. Enn mere :ti og med at «Som man ser, er lever an-. I m Jeg har i dag fra sokneprest enda verre kng. Det er ikke sene :av de mest verdifulle bresjen for å oppnå det best Fra Kammerherren Kobberstad,. 28. mars Klevnes i Svartdal mottatt en for våre vakre, blå øynes egennytt~n foran fejlesnyt-: matvarer forholdsvis små. mulige. Ingen andre hl2ddel personlig, Herr advokat Løwe, Oslo. utførlig uækrift av kirkebøkene skyld at stormaktene er så ten tok overhånd og svarte- For meierivarer er tallet re- muligheter for å greie det Prulheim Hovedgård Opptaget med skogsarbeide en ved Svartdal sokneprestkontor og interesserl-1-.oss for tiden bør5en satte inn tor fullt. I lativt stort, men man gjør i som denne ledelsen fryktløst 14. mars ukes tid har jeg først iforgårs andre stedlige protokoller samt hadde ikke landet strategis~ knapphetens dager besto det d~n. forbindelse oppmerkoom og ufortlrødent tok opp på, Til herr høyesterettsadvokat fått Deres skrivelse i hænde be- en veiledende kommentar av berømte norske samholdet pa at leveransene fant sted Løwe, Oslo. treffende mitt navn. Og 1 flere soknepresten (Bilag 1, 2 og 3). be'tydning, er det mer enn... som melk og i stior utstrek- sine landsmenns vegne. De 1 takknemlig erindring om tid dager og netter har Jeg grundet Idet jeg oversender Dem doku", tvilsomt om stormaktene gad mest I å sørge for seg og Sl- ning som skummet meik. Av hadde fortjent takk disse iigere juridisk assistanse overlater jeg Dem hermed en ny sak. re med Deres spørsmål. For formode at De er enig med meg ler ingen garanti, intet løfte mynt og å gi en god dag 1 bare i 1940 at det fore~ det for å bli IØnnetl slik de på hvad mon meningen Kan væ- 'mentene til gjennomsyn, tør' jeg bry seg med oss. v:i har hel- ne ved hjelp av klingende kom- og melvarer var det menn stor takk - 1: ste tjen er imidlertid av sådan beskaffenhet at den sikkerlig lar prøvet på å finne ut av hvor~ mes ad rettslig vei som den etter om. s rm ne ret for en likelig ogrettfer- og selv da er leveransen 11- mgen har vel mer enn jeg om at saken vanskelig kan frem at NATO- to akte andre. De som haddeansva.- noen leveranse av betydm~, ble etter den såkalte «frigjø- seg ordne uten domstolenes bistand, ja, jeg sk'llle formode at iske oppnavn er blitt klengende ÆrbØdigst lig inn på å forsvare landet ~ fordelmg, hadde tunge rer' var heller ikke leveran- falle ikke det notske foliret dan dette rent ut Sagt idiolt- dette ligger an. virkelig vil sette noe vesent-.. ten Av sukker og sukkerva- ring:.. Det tjener i e't hvert en litt truende skrivels~ til rette ved min familie og på tross av I. C. Løwe - vi skal snarere befris slik tider. sen stor. Av fett-stoffer Me til synderlig ære. vtdkommende vil være- nok til å bringe den ut av verden. Ikke desto mindre er saken av meget stor betydning for meg som dvaretager aven ga.mmel kulturslekts navn og tradisjoner og uvissnelige heder ervervet gjennom århundr~r i fedrelandets tjeneste. De vil; iherr advokat,. sikkert forstå min harme over hva der nylig er kommet meg for øre - og i dag ved nærmere undersøkelse konstatert. Saken er følgende: I Kobberstad kommune bor en gruvearbeider med syv eller åtte barn (alle visstnok nu på fattigkassen), - og hele denne familie bærer mitt slektsnavn. Arbeideren, hvis egentlige navn er Ole Hansen, kaller seg Ole Pral - og barna er alle døpt for Pral.. Visstnok har familien ved dette navnetyveri trodd seg meget smart ved å sløyfe h-en i nav- alle innsigelser for hver en unge (I HøYtsteretltsadvG~at. som til dåpen ble båren rørt 100 som sist, når landet etter års Hvordan stilte så de tyske det rekvirert adskillig lnnth i boken i KObberstad hovedkirkes prestekontor. og ingen vet hvor megen uleilighet og andre pinsler fra ertende naboers barns side, både store og små, l mitt hus er bleven til del - på trass i det at vi alle stunder har skikket oss bra og beskjedent uten noe skryt som aktverdige og ærlige arbeidsfolk. Mitt døpenavn er Ole Hansen - men Pral-navnet er blitt hengende ved meg og mine fra min fars og bestefars dager, Irans Olsen Pral, han som flyttet hit fra nabokommunen Svartdal, - og våres folk skal skrive seg fra denne bygd. Men lenger tilbake enn til bestefar kan jeg ikke minnes mi ætt. Han var reinsdyrgjeter og gruvearbeider og omkom på KObberstadfjelll under den strenge vinterkulde anten det nå var 1882 eller net, men tilsnikelsen er allike- Men det var iallfall 13. dag jul. vel så åpenbar, at en litt streng Så har min fader en gang i min tilrettevisning sikkert vil være barndom fortalt meg. krig er mer eller mindre Øde- «mat-raneme~ seg til dette? 1.aug. 1942, senere praktisk Ja, ja _ slik ser sannhe- VI l 'IU' Av bilag i advokatens skrivelse agb. ~V.l,en så spar oss iallfall Ved kgl. res. av 18/ ,talt intet.:. ten ut, når den først skal sltil kammerherren: for den hån det er å få tyske sendte Forsyningsdeparte- Når det gjelder melken kan es. Og det bør den. A lyve seg Svartd6,l Sokneprestkontor offiserer og soldater hit.:. mentet ved statsråd Oscar det ellers være av interesse vekk når det gjelder ting som 16. april Det var et meget viktig for- Torp ut en interessant mel- å se \hva det sklrives i SIL de heromhandlede: betyr Herr Høyesterettsadvokat hold Dagbladet her saute ding (St. melding 37/1945- Ø$tlandets Melkesent~als be- utelukkende ynkeli15het. ln- I. Vedlagt C. l..øwe,. sender Oslo. jeg Dem en ut- i'iingeren på. 46) om matsituasjonen un- retning som utkom i J'uli 1955 tet annet. skrift av svartdals kirkebøker Den annen verdenskrig der okkupasjonen. På hele (s. 88): samt av jordebøkene i kommune- burde ha gitt oss den 160 sider er den, og med en arkivet i den utstrekning aom lærdom at et europeisk folk mengde statistikk:, i-- menl «De tyske uttak av melk. ~ M ~~~~~~~ synes a være av"",resse a:i. ett og alt 4eler skjebne med dessverre altfot lite kjent og var ikke så store som folk blektsnavnet Pralh angåt'. For å kt t. -.. de kommer til å regjere som ikke rsik" kyld kal " med-i Europa. England. 'var eksemp- p a e. v:anllgvls trodde..l:.j11 måned har noen lyst til det. ove.ens s s :Jeg som vi tok opp' fullstendig dele følgende som konklusjon av let. Dette folk mente seg å Det er grunn til å feste! seg statistikk over alt de tok ut, Platon. mine undersøkelser. stå utenfor Qg over krigen, og littl ved enkelte ting i denne viste at det dreide seg om tre Slektsnavnet Pralh opptrer for dets politikk var derfor å stortingsmeldingen. Det som og en halv til fire prosent av A død f Il V første k ~ang i kifrrkebøkenbade lens og s river seg a en, Ik d Re te ".n'k~" U IM:W. e.oit:,... M Xli verdensdel Men krigen og dra i tvil,o I me emeng e. s n I6Ulo. \ ade~smann, grev Leopo1d a-.'.' til de norske forlmlkere og!holdt' \Si:ni avgangstalei l' som millan von Pralh, som. av kong etterkngen har vist at også I kraft av Haager-konven- ble delt ettjer de fastsatte KØbenhavnerun.iversitetets H. G. 16 JS.2k9 spille lagnaden for vår ver- den anfører, lar seg jo ikke den ved meieri~ innveide rc.""",v k t:..,te\prodes::~ 'han' Christian IV sendtes ihlit for å England må dele Eluropas sjonens Landkrigsreglement rasjoner De oom selv hentet.-to Vi d innfø e estphalske driftsmetoder... re1\, r: c europeere er u.s r v skjebne. Svenskene, vante - som også Norge hadde ra- melk på gårdene holdt seg d Sh k.. d roki i Kobberstad gruk ber somljuslikht djl t som de er. åse i ihtemasjo- ti:tisert _ kunne okkupa- dessverre ikke et~r noen ra- me a espeare og o r- val" anlagt for ronen. e, j rin Det ått fø til ken 1: Milano, en amerikaner niandsk be' _ nale sakel"~ sa nei tlakk til sjonsarmeen kreve full IOT- sone g. mere med andre ute e gru In en \for-forde1fug om I. det er bar~ dus med en annen geniører - som for eksempel de Washmgton som Eluropas pleining av det okkuperte skulle fortjsatt.:.., ,,..,...

8 I Kobberstad kommune bor en fars og bestefars dager, Hans gruvearbeider med syv eller åtte Olsen Pral, han som flyttet hit barn Stiftelsen (alle visstnok norsk Okkupasjonshistorie, nu på fattigkassen), - og hele denne fami og våres folk skal skrive seg fra fra 2014 nabokommunen Svartdal, - lie bærer mitt slektsnavn. Arbeideren, hvis egentlige navn er Ole enn til bestefar kan jeg ikke denne bygd. Men lenger tilbake Hansen, kaller seg Ole Pral - minnes mi ætt. Han var reinsdyrgjeter og gruvearbeider og og barna er alle døpt for Pral. Visstnok har familien ved dette omkom på KObberstadfjelIi under den strenge vinterkulde an navnetyveri trodd seg meget smart ved å sløyfe h-en i navnet, men tilsnikelsen er allike Men det var iallfall 13. <lag jul. ten det nå var 1882 eller vel så åpenbar, at en litt streng Så har min fader en gang i min tilretfevisning sikkert vil være barndom fortalt meg. nok til at mannen innser det Men kunne De, herr advokat, fornuftige i å unngå en prosess, som kjenner lov og rett, få domstolen til å true folk med straf og straks gjenopptar det opprinnelige navn på seg selv og sine fedom om jeg og mine harn forsett1:gen blir kalt for Pral i barn. Dette så meget mere som jeg ved henvendelse til Justisdepartementet (se bilag 4 og 5) er Dem mer takknemlig om De fikk fremtiden, skulle jeg ikke være blitt middelt at noen, begjæring kobberprisene borti London til å om sådant navneskifte aldri er stige såpass at gruvene. her kunne komme i drift igjen så en ær innkommet til - ennsi imøtekommet av nevnte departement. lig og lovlydig arbeider kan fortjene sitt brød for seg og sine og Idet jeg for øvrig henviser til ingen ligge til byrde. bilag 6 og 7, hvorav sees at Hvor ille et slikt oppnavn er Høyesterett har avsagt dom l en kan enhver tenke for seg selv, lignende sak, nemlig l anledning når min eneste bror, som nune tyveri av slektsnavnet Aneher foreldre hadde vært ubesindige nok til å kalle fqir Hans - med en tilsvarende forfuskning av bokstaveringen, tør jeg håpe i all sin dag her hjemme ble kallet for «pral-hans», så han for på at De meget snart får en endskap på denne svindel, som til Dakota i Amerika og kaller truer med å nivellere og nær seg nu bare Hans Hanson for å sagt proletarisere et slektsnavn få være i fred. med historisk klang. ÆrbØdigst Deres ærbødige Ole Hansen - også kald et Pral. oversikfens skyld skal jeg mect-i Europa. England var eksemp- V<l.<l.Kl-t:l-. VaIlllgVIS l;roa.ae..i:!lil maned dele følgende som konklusjon av let. Dette!folk mente seg å Det er grunn til å fest~ seg som vi rok opp' fullstendig har noen lyst til det. mine undersøkelser. stå utenfor og over krigen og litt l ved enkelte ting i d s~atist1kk over alt de tok ut, Platon. Slektsnavnet Pralh opptrer for dets ol" ti ' enne vlste at det dreide seg om tre første gang i kirkebøkene i P l kk var derfor å stortingsmeldingen. Det som og en halv til fire prosent av Qig skriver seg fra en hadensisk spllle lagnaden for vår ver- den anfører, lar seg jo ikke den ved meieriene innveide Avdøde professor L. V. adelsmann, grev Leopold MaX)i.- verdensdel Men krigen og dra i tvil. I, melkemengde. Resten gikk lb\i.l'ck uttalte!,dengatfg han milian von Pralh, som av kong etterkrigen har vist at også I kraft av Haager-konven- til de norske forbrukere og [holdt sm avgan:gstalel (som Christian IV sendtes hit for å England m.å dele Europas sjo en L dk' l. ble delt ettjer de fastsatte KØbenhavneruniversitetets innføre vestphalske driftsmetoder. n s an ngsreg ement rasjoner. De som selv hentet i Kobberstad gruber som just ~a skjebne. ~vens~e~e, va~te~. som også Norge hadde ra- melk på gårdene, holdt seg rektor: «Vi europeere er dus var anlagt for kronen. I likhet som de er ase l mternasjo- ttflsert kunne okkupa- dessverre ikke etter noen ra- med Shakespeare og domkirmed andre utenlandske grubein- nale saker, sa nei tiakk til sjonsarmeen kreve full :f0'l'- sjonering. Det måtte føre til ken t Milano, en amerikaner geniører _ som for eksempel. de Washington som Europas pleining av det okkuperte en \for-f~rdelfu\g om f det er bar~ dus med en annen ved Kongsberg og RØros - fikk sentrum og Skjebne. Vi sa 'a land. D t '. d... skulle fortsatt.~ amerikaner.~ også grev von Pralh til sitt un- J e gjor e llthldlertiid derhold en større eiendom, nem- takk, og må ta følgene. tyskerne ikke. I motsetning Tar man i tillegg til det' I Etter den danske avis A D t 'l d t lli t Fædrelandet. lig Svartdal Hovedgård. Greven.. l. e ves-a er e forsto de ovenstående hensyn til de sies å ha vært enkemann med en at om det norske folket skul- betydelige mengder av ernæ-._~"' N O rs k J O r d ti år gammel sønn ved ankom- 1ft e or se tit e å l eve, så måtte ringsstoff """""" tl'lfløt de så- Lærer P e nsjonen. sten hit og å ha giftet seg med,,"vu,ij sin husholderske, en nocskfødt. de ~orhåndenværende be- kalte «gode~ nordmenn i Forts. fra side dame, året etter. holdnmger suppleres og ikke forma,v danske- og svenske- Etter 34 års tjenestetid Inlnehavere av \navnet iplralh Forts. f'1'a side 1 belastes. Alt i mai 1940 kom hjelp, så må det forment- oppnår en altså ikke nevnesees å ha bodd på eiendommen det i gang forhandlinger om d' til 1780, da den ifølge jordebøke- dreår med de mest primitive.. lig medgis at dr. Handagards ver 19 mer enn alderstrygne utparsellertes og solgtes av redskaper. matsituasjonen og pr. 15. ju- uttrykksmåte var endog ad- dede.. de daværende Pralher, visstnok Under møtene, s~m ble le- li 1940 ble det f~stsatt biili- skillig ove~dreven. Det ble Det er ikke noen jeremiade. statsråden Preben von Pralh og det av Norsk Jords formann, den de og effe~tlve bestem- klynket mer lenn det etter Bare nøkterne kjensgjerninhans farbror, generalløytnanten. Aksel Berger innled t b d meiser om salg Ml tyskerne av omstendighetene var grunn ger. Vi får ikke mer enn al- Som det videre fremgår av ut- Hans Ro ne ' e on..e rasjonerte varer. Så gunstig til. derstrygden. Pensjonen V'ar skriftene fra kirkebøkene ned-. g J,'Ud, ø. Toten, til virketl dette for det norske for-. ~ en 1 stammer imidlertid bemeldte diskusjon 0Ini organisasjons- br k k d '. Hadde ikke okkuipasjons- llusjon. grubearbeider Ole Hansen Pralh, tanken og den ~ktuelle 81- d u smar e at forsynmgs- makten vistl større hjelpsom- Oslo-lærer. t ". ' epartementet - som det * K;obberstad, i rett nedstigende uasjon, bonde Anders Haf-.. het enn de som satt ved mannlig linje fra denne baden- Skjold ga tm utredning om SIes i meldingen -:- etter matbordene i London, hadde Denne sak kan lett bli et siske greve, Leopold Maximilian grønnsak-produksjonen og hvert tok flere varer mn un- det norske folket gått til nytt svart blad i sagaen om von Pralh gjennqim hens tysk- der rasjonering som man el- tt k' t'd N fødte sønn Sigismund. Mens De- prispolit[kken, (fru Aabye;, grunne under OkkupaSjonen. e er ngs l en i orge. Det lers ville hatt fri omsetnlng er å håp t P. k Preben Prebensen Pralh. res klient, kammerherren, og si- Asker, kåserte ytterst inter- «Til \Sannheten høre!r også e a ensjons assens \ degrener av denne familie ned- essant om husmoryrkets ra- for~. dett'e», som biskop Berggrav øverste myncughet vil være. IV. sta~er. i. rett nedstigende sjonaltsering og fhv. herreds- IfØlge Statistisk Sentralby- sa i en annen forbindelse i vennlig å overvei~ ~en på. III l. C. L ø w e d k o AV en Sdkrlvkelse av 8. april d. f ~andnligtthnje hfra grev LeOPOfldSlkassere,r Ra.ane~" Røros og rås oppgaver - gj engitt il I nytt - når vedkom~ende er- HØyesterettsa vo at a ra a av at LØwe tll kam- gar sgu,en usmanllssønn ra 'eld' t tik farer hva den kan røre til Karl Johansgt. 101 merherre Preben Prebensen Toten, SOm etter grevens død gif- o.r.sakfører Helge Grønstad ~ mgen ~ : e o {upa ". Oslo, 16. mars Pralh: tet seg med enken og usurperte - som i sin tid hadde vært sjonsmakten l tiden 1/ Er det ingen her i landet Det er SJelden for sent å gjø- Herr Ole Hansen Pral, ' _ Og ornennskjønt vår mot- hans navn. RØros-ko~jonens sekre- til 30/ det norske som lenger husker - ei11er re en urett god ~gjen. Gruvebyen, Kobberstad. part i sin forbausende uvitenhet ÆrbØrigst tæ'r ga et.innblikk i RØros- marked følgende tillegg til I gidder huske - den avvi- Red. På foranledning av kammer- om de tradisjoner som er knyttet H. Klevnes, sokneprest. historien. FJnn videre orien- den norske egeni-produksjon sende holdning som London-I herre Preben Prebensen Pralh til slektsnavnet pralh og den d I til Pralhheim hovedgård tør Jeg rent personlige og SOSiale verdi H d o k terte den sistn.evnte om de - els ved direkte eksport regjeringen inntok! da det FOLK OG LAND anmode om Deres forklaring på det representerer _ synes villig. un sto. pa ha perrongen. og øyebukkelige planer for For- fra det hardt betrengte' Tysk- gjaldt spørsmålet om OVel1'-. Jeg stod pa forperrongen, ukjen-... hvordan De og Deres familie er til uten videre å gi avkall på det, te for hverandre. Og slok hadde bunds-arbeidet, supplert av land og dels ved tillatt lm- sjøiske ma,t-tilførsler til den Redaktør og utgiver: kommet i besittelse av familie- må allikevel det rettslige forhold det seg altså, at de to partene i Forbundets formann, Anders port fra Danmark Og Sve- hjemmelvæ,rend.e norske bje- JOHANNES KR'INGLEBOTN navnet Pralh (i Deres anvendel- i saken bringes på det rene. Hån et sannsynligvis lymkelig ekte- Hafskjold. Aksel) Berger 'av- rige: se uten «h»), og fra hvilket har nemlig ingen rett 'til å gi sk.ap aldri lærte hverandre å sluttet med en utredning om tidspunkt navnet er kommet i avkall på navnet for sine barn, kjenne. sitt! personlige syn på organlbruk hos Dem og Deres p[trø,ren- hvis det forholder seg slik som BjØrn Mogensen. 2. Meierivarer, egg og honni.n.g :. 1. Kjøtt og kjøttvarer kilo de. Da det etter min klients opp- han skriver. Og vi kan i så fall sasjonstanken med spesielt 3. Korn..."....., ~ fatning her dreier seg om en ikke gjøre megen regning med FRA «TRONDHJ~» henblikk på Norsk Jords 4. Kornvarer ellers » urettmessig tilegnelse av et gam- domstolenes bistand, da også an- Ei dame kom foroo noen gutt- standpunkttagen til den semelt hevdvunnet slektsnavn og beiderens familie - takket væ- onga som høildt på å lek sæ, nere tids. utvikling inn.en 5. Frukt og nøtter...: » saken ti. aktes bragt inn for dom- re Deres forfedress forsømmelig- d æm sa dikt æm el. b l jordbruks-yrket. 6. Poteter og grønnsaker.., » s o ene om en mmnellgere ord- het - i dette tilfelle kan nyttig- _ Æ e sjåførn og de ainner ning ikke kan oppnåes, vil De gjøre seg den juridiske rett som der e passasjeran, sa en av de De møtende var ved ;lv- 7. ISlukker og sukkervarer » selv være best tjent med straks er hjemlet i alderstidshevd. største. skjeden enige om at de had- 8. Kaffe, te, ka,kao, krydderier! » å gi avkall på navnet, hvis det Jeg har derfor i dag - for å _ Ein du da, sa dama til ein de hat'ten interessant og 9. Forstoffer » her foreligger en egenmekt;lig kontrollere her Ole Hansens liten ein som 'reim omkring hyggelig ~ammenko'illst,. og 10. Tobakk; » anneksjon eller i beste fall et på- påstand - tilstillet soknepresten baketter, får du iijj vårrå med ga spontant sin tilslutning 11. OIJ'efriØ, -nøtter og kjerne' » f t t h unn u en a De ar hatt noen i Svartdal - hvor Deres slekt i du da? » forestilling om at andres rett Norge vites å ha sin rot _ en an- Jb, æ e da me æ A, svarte da( })onde tk:.!g. Klllingmo, 12. Dyre- og oljefett, olje og voks » dermed er blitt krenket. modnilig om å foreta en utskrift gutten, de e re som e bænsin- Aurskog, ga uttrykk for sin 13. igjødning......:.... Skulle mot enhver formodning av Svartdal soknekalls kirkebp- lokta! takk til møtets arrangører. 14.Slalt » Ekspedisjon og kasse: Postboks 3214, Oslo Kier5chowsgt. 5, Oslo Telefon Abonnementspriser: Kr pr. år, kr pr. halvår. Sverige, Danmark: kr pr. år, kr pr. halvår. Utlandet for Øvrig: kr pr. år, kr pr. halvår. I nøytralt omslag kr pr. år, kr pr. halvår. løssalgspris : 50 Øre Annonsepris: 32 Øre pr. millimeter over en spalte. Bruk postgironr Sambandstrykkertet Oslo

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående

Inger Hagerup. Det kommer en pike gående Inger Hagerup Det kommer en pike gående 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden, 2012 ISBN 978-82-03-35427-4 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer