Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014

2 2

3 Innhold Styrets melding Årsregnskap Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Driftsmidler Maskin Ettermarked Butikk ANS Møre og Romsdal Kornsilo, Styrets beretning for året MILJØMERKET Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde Telefon: Telefax: Layout og trykk: 2041 Trykksak

4 Styrets melding Virksomhetens art Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er en samvirkebedrift for landbruksnæringen i vår region. Hovedformålet er å styrke medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser på kort og lang sikt. Virksomheten drives på Nordmøre og i Romsdal, og det er avdelinger i Molde, Kristiansund, Fræna, Åndalsnes, Sunndal og Halsa. Hovedkontoret er i Molde. Visjonen for Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er «Vår kunnskap, din vekst». Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 69 saker. Det har vært avholdt 17 medlemsmøter, og 1 årsmøte. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ekstraordinært årsmøte i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal har enstemmig vedtatt å gå i fusjonsforhandlinger med Felleskjøpet Agri. Dette vil best tjene selskapets formål, og samtidig sikre konkurransekraften og god forretningsmessig utvikling. Rammebetingelser Jordbruksoppgjøret i 2013 ga en god virkning i Balanse i svinekjøttmarkedet gjør at svinebøndene nå kan oppnå bedre resultater enn foregående år. Værmessige forhold var også positive i vekstsesongen Disse faktorene bidrar til at bøndene har oppnådd gode resultater i året som gikk. Verdien av trygg og sikker norsk matproduksjon og selvforsyning har fått større oppmerksomhet de siste åra. Det er en større bevissthet i samfunnet om hvor viktig det er med produksjonen på og i norsk jord. Nasjonale målsettinger om økt grad av selvforsyning vil føre til at norsk matproduksjon fortsatt vil få fokus. Drift Salget av kraftfor fortsetter å øke. Felleskjøpets kraftfor holder høy kvalitet, noe som gir god lønnsomhet for bonden. Forskning og utvikling av nye fortyper ivaretas av Felleskjøpet Forutvikling. Salget i butikk har hatt positiv utvikling i Det er inngått avtale med Felleskjøpet Agri om butikksamarbeid, og dette viser positive resultater. Fortsatt er det et potensiale i enda bedre lønnsomhet på området. Det ble en reduksjon i salget av maskiner og redskap. Dette er en trend som merkes over hele landet. Bidraget fra dette forretningsområdet ble ikke som forventet. Forhåpentligvis vil markedet ta seg noe opp i Vi ser at de som satser innenfor landbruket, investerer i store og moderne fjøs med økende grad av mekanisering. Verksteddriften har økt omsetningen i 2014, men vi har ikke oppnådd resultat i samsvar med budsjett. Målsettingene for 2015 er klare, og tiltak som vil bedre lønnsomheten er iverksatt. Økonomi Omsetningen i 2014 ble 429 mill kr, 5 mill kr høyere enn i Driftsresultatet ble negativt med 3,5 mill kr. Dette er ikke i tråd med forventningen og budsjettet for Antall årsverk var i , mot 85 i Reduksjonen er skjedd ved naturlig avgang, og det er foretatt effektivisering. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er utsatt for finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Kredittpolicy er strammet inn, og risikoen er noe redusert i løpet av Det forventes ytterligere reduksjon i Det har også vært foretatt en gjennomgang av bankbetingelser mv, noe som har ført til bedre vilkår. Endringer i rentenivået vil innvirke på resultatet. 4

5 Valutarisiko ble en relativt stor kostnad i 2014, og det er satt i verk tiltak for å redusere risikoen i Likviditeten er forbedret gjennom Den bokførte egenkapitalen er kr , som tilsvarer 39 % av totalkapitalen. Den finansielle stillingen ansees som tilfredsstillende. ANS Møre og Romsdal Kornsilo eies 50% av Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, og 50% av Felleskjøpet Agri. Det er i 2014 inngått avtale om at Felleskjøpet Agri skal stå for den daglige driften, og samtidig samordne den med egne fabrikker. Omleggingen har ført til en større og mer effektiv produksjon, som samtidig gir økonomisk effekt for bonden. Produsert volum ble tonn, tonn høyere enn i ANS Møre og Romsdal Kornsilo hadde i 2014 et overskudd på kr , hvorav kr tilfaller Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal i henhold til selskapsavtalen. Disponering av resultat Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr Underskuddet dekkes av annen egenkapital. Administrerende direktør Randi Dyrnes og styret i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Foto: EKH Grafisk. Foran fra venstre: Wenche Ytterli nestleder, Olav Håkon Ulfsnes styreleder, Ola Tjelle, Nils Ove Halle ansattvalgt. Bak fra venstre: Randi Dyrnes adm dir, Nicholas Haugland ansattvalgt, John Helde, Anne Katrine Jensen, Martin Toreli. 5

6 Arbeidsmiljø (ytre og indre) Felleskjøpets påvirkning av klima og miljø skjer i hovedsak gjennom avfall, bruk av transport og energiforbruk. Spesialavfall behandles forskriftsmessig. Det er inngått nye avtaler i forbindelse med transport. Dette reduserer det totale transportforbruket. Sykefraværet i 2014 var 4,8 %, ned 0,8 %-poeng fra Det er ikke registrert arbeidsulykker med alvorlige skader i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med HMS-arbeid, og innførte i 2014 nytt nettbasert HMS-system. kvinner. I ledergruppa er det 1/3 kvinner. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal etterlever diskrimineringslovens formål, og aksepterer ingen form for diskriminering. Framtidig utvikling Årsmøtet i juni vil foreta beslutning om Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA skal fusjonere med Felleskjøpet Agri SA. Forretningsdriften vil videreføres i det fusjonerte selskapet. Styret vil takke alle ansatte for den store innsatsen for FKNR og deres eiere i Likebehandling Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal tilstreber en politikk som likebehandler kjønnene. I styret er andelen 30 % Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 6

7 Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Resultatandel ANS Møre og Romsdal Kornsilo Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultat Overført fra/til annen egenkapital Sum anvendelse

8 BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 5, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 9

10 Noter 2014 NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk pr Notene er en integrert del av årsregnskapet. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent, som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til vare-kretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men skrives ned til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Aksjer og andeler Aksjer og andeler regnskapsføres etter kostmetoden. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper, hvor eierandelen er 20-50% og hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Varer Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler føres som hhv driftsinntekt eller driftskostnad. Pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregning benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddlebart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfall kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Endring i regnskapsprinsipp føres mot egenkapitalen. Sammenlignbare tall er ikke omarbeidet. 10

11 NOTE 2 VARER Endringer Handelsvarer til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum varer Avsetning for ukurans utgjør 11 % av kostpris. NOTE 3 Bankinnskudd og kassakreditt Sparebank1 Midtnorge er vår hovedbank gjennom sine avdeling i Molde samt filialer i Elnesvågen og på Åndalsnes. Kassakredittrammen er kr ,-. Ubenyttet del av kassakreditt er kr ,-. Av bankinnskudd er kr ,- bundet i skattetrekksmidler. NOTE 4 Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Lisens/ Erp system Inventar/maskiner Transportmidler Bygn./ anlegg Tomter SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akumulerte avskrivninger solgte driftsm. 0 Akumulerte avskrivninger Regnsk.mess. bokført.verdi Prosentsats for ord. avskrivning 12,5 % 20-30% 2-10% Økonomisk levetid 8 år 3-5 år år Selskapet har operasjonelle leasingavtaler på transportmidler. Årets kostnadsførte beløp utgjør kr ,- Leieavtalenes varighet er på 5 år. NOTE 5 Andelskapital Etter gjeldende vedtekter er det registrert 2529 medlemmer pr. 31/12 a kr. 100 pr. andel. 11

12 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER Endringer Kundefordringer brutto Avsetning tap på krav Sum bokført verdi kundefordringer Avsetning for tap på krav utgjør 5% av kundefordringer Konstatert tap på krav Innkommet på tap Endring tapsavsetning Kostnadsført tap på krav NOTE 7 Garantiforpliktelser og kausjoner Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er medlem av driftskredittgaranti-ordningen for jordbruket. FKNR har hatt ubetydelige tap i denne ordningen. FKNR har solidaransvar for den totale gjelden til ANS Møre og Romsdal Kornsilo med kr ,-. Pr har selskapet 4 gjenkjøpsavtaler som representerer en restverdigaranti på totalt kr Avtalene utløper i perioden Avtalene er ikke betraktet å medføre noe tap for selskapet. Det er derfor ikke avsatt noe til mulige tap i regnskapet. NOTE 8 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene til virksomheten tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har følgende pensjonsordninger: - Innskuddsordning for alle ansatte - Kollektiv ordning for pensjonister i gammel ytelsesordning (sikret) - AFP gammel ordning inntil AFP ny ordning fra Pensjon over drift for tidligere adm.dir (usikret) Innskuddsbasert pensjon Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet forplikter seg til å betale en årlig premie. For selskapet er årets kostnad lik årets premie. Det foreligger ingen forpliktelser for selskapet knyttet til denne ordningen utover dette. Etter fratrekk for ansattes egenandel er det i løpet av året kostnadsført kr ,- (i fjor kr ,-) som tilskudd til ordningen. Ytelsesbaserte pensjonsordninger For de ytelsesbaserte pensjonsordningene er det beregnet og avsatt pensjonsforpliktelser. Dette gjelder følgende ordninger: 12

13 Avtalefestet pensjon (usikret) Det ble i 2010 vedtatt ny AFP ordning. Den nye ordningen er å betrakte som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning pga foreløpig upålitelig måling. En gjenværende avsetning på kr (i fjor kr ) gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen samt gjenværende premie for dekning av underfinansiering av ordningen for å dekke opp premier til og med Den gjenværende avsetning skal dekke egenandel og premier for denne perioden. Egenandelen for pensjonister i gammel AFP ordning gjelder 5 personer. Total avsetning pr utgjør den kr (i fjor kr ). Pensjon over drift (usikret) Selskapet har en ytelsesordning over drift for tidligere adm.dir. Pensjonsordningen er tisbegrenset inntil 15 år og forpliketelsen er beregnet til kr ,- og er avsatt i sin helhet. Kollektiv pensjon (sikret) Gjenværende personer i den kollektive ordningen omfatter 6 pensjonister. PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført nettoforpliktelser overgang ny AFP 0 0 Resultatført andel aktuarielt tap / (gevinst) ny AFP 0 0 Resultatført aktuarielt tap/(-gevinst) Resultatført virkning av estimatavvik 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad AVSTEMMING AV PENSJONSORDNINGENES FINANSIERTE STATUS MOT BELØP I BALANSEN: Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Faktisk netto forpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Estimatavvik AGA Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet pensjonsøkning 2,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 4,40 % 13

14 NOTE 9 EGENKAPITAL Andelskapital Felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum Egnekapital Prinsippendring - garantiforpliktelse Egenkapital Årsresultat Egenkapital NOTE 10 AKSJER OG EIERANDELER Eierandeler Kostpris Balanseført verdi Norske Felleskjøp 5 % Nordic Garden AS 4 % Diverse aksjer Sum Andeler i tilknyttede selskaper Andel Pålydende Balanseført verdi Møre og Romsdal Kornsilo ANS 50 % Verdi i balansen pr Utdeling Årets resultat Verdi i balansen pr NOTE 11 PANTSTILLELSER OG LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Bokførte verdier stillet som sikkerhet (varel.bygn.o.l.) Langsiktig gjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Avdragsprofil: Deretter

15 NOTE 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, pensjoner, lån til ansatte mm. LØNNKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk GODTGJØRELSER Styrehonorar Annen godtgj. Lønn Administrerende Styret REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar Bistand i forbindelse med regnskap og ligningspapirer Annen bistand Sum NOTE 13 SKATT Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andre forskjeller 0 0 Endring midlertidige forskjeller Anvendelse fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 27% 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Fortsetter neste side... 15

16 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Brutto endring utsatt skatt Skattefordel underskudd til fremføring 0 0 Skatteeffekt av prinsippendringer 0 0 Avregning betalbar skatt fra tidligere år 0 0 Årets totale skattekostnad SKATT Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Sum betalbar skatt SKATT Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Garantiforpliktelser Underskudd til fremføring 0 0 Tilbakeføring underskudd mot tidligere års overskudd 0 0 Fremførbart underskudd Sum Forskjeller som ikke utlignes: Andeler Sum Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

17 NOTE 14 Fiansiell risiko Valutarisiko Selskapet er noe eksponert for endringer i valutakurser, spesielt innenfor euro da en del av selskapets varekjøp er i utenlandsk valuta. Nærstående parter: Møre og Romsdal Kornsilo. Kredittrisiko Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da historiske tap på fordringer har vært lav. Renterisiko Selskapet har langsiktig lån og kassekredittgjeld på flytende rentevilkår og er utsatt for rentesvingninger. Likviditetsrisiko Selskapets likviditetssituasjon anses for tilstrekkelig. NOTE 15 Transaksjoner med nærstående parter Selskapet har i løpet av året solgt korn til ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- Videre har selskapet kjøpt kraftfor fra ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- NOTE 16 Annen kortsiktig gjeld Samlet kortsiktig gjeld for selskapet er pr kr ,-.Her inngår innskuddsordning for medlemmer med kr ,- i For 2013 var innskuddet fra medlemmer på kr ,-. NOTE 17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Endringer Leieinntekt fast eiendom Gevinst ved avgang driftsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NOTE 18 Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med regnskapsåret 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Pr anses avsetningen å være på kr ,-. Nettoeffekten kr ,- er regnskapsført mot egenkapitalen ved periodens begynnelse. Sammenligbare tall er ikke omarbeidet. 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE (tall i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /+ Verdiendring av finansielle anleggsmidler /+ Forskjell resultat og inn-/utbetaling på andeler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 0 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 +/- Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av bonus 0 0 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Ubenyttet del av trekkrettighet

19 Revisors beretning

20 20

21 Driftsmidler 2014 Omsetning i prosent Tilskuddsfôr 3% Ensileringsmiddel 3% Såvarer 3% Gjødsel 18% Jordforbedring 2% Plantevern 2% Kraftfôr 69% Kraftfôr God salgsøkning Vår omsetning av kraftfor har økt med 1600 tonn (4%) og var i 2014 på tonn. Ikke siden året 2007 har salget av kraftfor vært høyere. Strukturendringen inne melkeproduksjonen fortsetter, med 18 færre foretak i 2014 en 2013 og antall melkeprodusenter er på 467 stk. i vårt område. Gledelig er det at Tine sine tall for innveid melk er 100 % lik for 2013 og 2014 i vårt område. Økningen i kraftforsalg til drøv, på 900 tonn, skyldes et mer forbruk, og større del av produksjonen på kunder som tilhører FKNR økt markedsandel. Volumutvikling: kraftfôr Svin Svinenæringa har de siste år slitt med markedsbalanse, med resultat i reduserte slaktevekter. Dette har bedret seg i Vi opplever et stabilt antall produsenter. Økt forbruk skyldes bortfall av myse i foringa

22 Mineralgjødsel Vi har en reduksjon i salget på tonn, og er på nivå med Sesongen 2014 har vært spesiell med godt vær og gode avlinger som har resultert i mindre salg høsten Kornmottak Økning i levert kvantum til kornsiloen på 27 % i forhold til Den hygieniske kvaliteten var meget bra. Kornleveranse fra 41 produsenter. Vi opplever og en større variasjon i prisene de to siste år en tidligere. Dette skyldes endringer i råvarepris og eurokurs. Volumutvikling: mineralgjødsel Volumutvikling: kornmottak Såfrø Volumutvikling: såfrø til eng, beite og plenfrø

23 Maskin Ettermarked Totalmarkedet i vårt område på traktor hadde en nedgang på 22,6% i 2014 mot Det var også nedgang i totalmarkedet for hele landet. John Deere ble markedsleder i vårt område med 25% av markedet. Salget av redskap hadde en nedgang i 2014 mot For innendørsmekanisering ble det et resultat etter budsjett. FKNR solgte i 2014, 9 stk VMS melkeroboter og har solgt totalt 74 stk i vårt område. Registreringsstatistikk John Deere i FKNR sitt område 50% 40% 30% Begrepet ettermarked er nå godt forankret i FKNR. Ettermarked omfatter alle funksjoner rundt delelager og verksted. Vi har et tett samarbeid med vår maskinavdeling, og betjener også kundemasse på service motorsager, plenklippere, snøfresere og andre maskiner som selges i butikkene våre. Hvis du som kunde har forespørsel om reklamasjon/garanti på ei maskin kjøpt hos FKNR, er det oss på ettermarked du skal henvende deg til. Service og kompetanse skal være fundamentet i den daglige driften av ettermarked i FKNR, og vårt personell har høy kompetanse på det vi forhandler av maskiner og utstyr. Helt siden 1990-åra har vi hatt inne lærling i faget landbruksmekaniker ved våre verksted, dette er også med på å styrke vår kompetanse og posisjon i markedet. I 2013 og 2014 har vi fornyet våre servicebiler, slik at servicemekanikerne våre skal ha gode arbeidsvilkår, og kan yte god service ute i felten. 20% 10% 0% Ved vårt verksted på Halsa gjennomførte vi høsten 2014 en John Deere maskinklinikk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom for- og ettermarked, der kunder som har kjøpt ny traktor blir invitert inn på verkstedgulvet for gjennomgang og oppfrisking av funksjoner på sin traktormodell. Vi vil gjennomføre en slik maskinklinikk ved verksted i Molde i løpet av våren Felleskjøpet i Norge tilbyr nå 5 års- service/garantiavtale til kunder som kjøper ny John Deere traktor. 65% av de som kjøpte ny John Deere traktor av FKNR i 2014 tegnet 5-årig service/garantiavtale. Service på kran/talje har også hatt fokus i Her har det vært jobbet målbevisst med kartlegging, sertifiseringer og årskontroller. Servicemann på talje i Molde har i 2014 tatt enda et utvidet kurs i kraner og løfteutstyr, slik at vi skal stå enda bedre rustet på dette området framover. Fra maskinklinikk John Deere 6R på Halsa. Delelagerfunksjonen ved FKNR ble betydelig sentralisert i Vi har opprettet et dedikert telefonnummer for delelager, med flere operatører som betjener delelagra ved våre avdelinger på Halsa og i Molde. 23

24 Butikk har vært et fremgangsrikt år for butikkene. Vi har hatt en omsetningsvekst på 14%. Det er jo ikke kun butikk vare som selges i butikkene våre. Butikk kategorier utgjør 59% av salg over disk resten kommer fra tonn og reservedeler (fig. 1) Butikksalg 2014 (fig. 1) Kunder i butikkene våre (fig. 2) Reservedeler 4% Driftsmidler 37% Forbruker 38% Medlem 62% Butikkvarer 59% Tidlig vår i 2014, salget startet tidlig. Budsjettet for omsetting over disk var på 14% over resultatet for Med den flotte omsetting i mars og april oppnådde vi det totalt for (fig. 3) Total omsetning i butikk (fig. 3)

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Solid resultatforbedring Det er med stor glede me presenterer resultatet for 2012. Me er nå tilbake med økonomiske resultat som det me hadde for nokre år sidan, og i overkant

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer