Årsmelding og regnskap 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014

2 2

3 Innhold Styrets melding Årsregnskap Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Driftsmidler Maskin Ettermarked Butikk ANS Møre og Romsdal Kornsilo, Styrets beretning for året MILJØMERKET Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde Telefon: Telefax: Layout og trykk: 2041 Trykksak

4 Styrets melding Virksomhetens art Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er en samvirkebedrift for landbruksnæringen i vår region. Hovedformålet er å styrke medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser på kort og lang sikt. Virksomheten drives på Nordmøre og i Romsdal, og det er avdelinger i Molde, Kristiansund, Fræna, Åndalsnes, Sunndal og Halsa. Hovedkontoret er i Molde. Visjonen for Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er «Vår kunnskap, din vekst». Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 69 saker. Det har vært avholdt 17 medlemsmøter, og 1 årsmøte. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ekstraordinært årsmøte i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal har enstemmig vedtatt å gå i fusjonsforhandlinger med Felleskjøpet Agri. Dette vil best tjene selskapets formål, og samtidig sikre konkurransekraften og god forretningsmessig utvikling. Rammebetingelser Jordbruksoppgjøret i 2013 ga en god virkning i Balanse i svinekjøttmarkedet gjør at svinebøndene nå kan oppnå bedre resultater enn foregående år. Værmessige forhold var også positive i vekstsesongen Disse faktorene bidrar til at bøndene har oppnådd gode resultater i året som gikk. Verdien av trygg og sikker norsk matproduksjon og selvforsyning har fått større oppmerksomhet de siste åra. Det er en større bevissthet i samfunnet om hvor viktig det er med produksjonen på og i norsk jord. Nasjonale målsettinger om økt grad av selvforsyning vil føre til at norsk matproduksjon fortsatt vil få fokus. Drift Salget av kraftfor fortsetter å øke. Felleskjøpets kraftfor holder høy kvalitet, noe som gir god lønnsomhet for bonden. Forskning og utvikling av nye fortyper ivaretas av Felleskjøpet Forutvikling. Salget i butikk har hatt positiv utvikling i Det er inngått avtale med Felleskjøpet Agri om butikksamarbeid, og dette viser positive resultater. Fortsatt er det et potensiale i enda bedre lønnsomhet på området. Det ble en reduksjon i salget av maskiner og redskap. Dette er en trend som merkes over hele landet. Bidraget fra dette forretningsområdet ble ikke som forventet. Forhåpentligvis vil markedet ta seg noe opp i Vi ser at de som satser innenfor landbruket, investerer i store og moderne fjøs med økende grad av mekanisering. Verksteddriften har økt omsetningen i 2014, men vi har ikke oppnådd resultat i samsvar med budsjett. Målsettingene for 2015 er klare, og tiltak som vil bedre lønnsomheten er iverksatt. Økonomi Omsetningen i 2014 ble 429 mill kr, 5 mill kr høyere enn i Driftsresultatet ble negativt med 3,5 mill kr. Dette er ikke i tråd med forventningen og budsjettet for Antall årsverk var i , mot 85 i Reduksjonen er skjedd ved naturlig avgang, og det er foretatt effektivisering. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er utsatt for finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Kredittpolicy er strammet inn, og risikoen er noe redusert i løpet av Det forventes ytterligere reduksjon i Det har også vært foretatt en gjennomgang av bankbetingelser mv, noe som har ført til bedre vilkår. Endringer i rentenivået vil innvirke på resultatet. 4

5 Valutarisiko ble en relativt stor kostnad i 2014, og det er satt i verk tiltak for å redusere risikoen i Likviditeten er forbedret gjennom Den bokførte egenkapitalen er kr , som tilsvarer 39 % av totalkapitalen. Den finansielle stillingen ansees som tilfredsstillende. ANS Møre og Romsdal Kornsilo eies 50% av Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, og 50% av Felleskjøpet Agri. Det er i 2014 inngått avtale om at Felleskjøpet Agri skal stå for den daglige driften, og samtidig samordne den med egne fabrikker. Omleggingen har ført til en større og mer effektiv produksjon, som samtidig gir økonomisk effekt for bonden. Produsert volum ble tonn, tonn høyere enn i ANS Møre og Romsdal Kornsilo hadde i 2014 et overskudd på kr , hvorav kr tilfaller Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal i henhold til selskapsavtalen. Disponering av resultat Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr Underskuddet dekkes av annen egenkapital. Administrerende direktør Randi Dyrnes og styret i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Foto: EKH Grafisk. Foran fra venstre: Wenche Ytterli nestleder, Olav Håkon Ulfsnes styreleder, Ola Tjelle, Nils Ove Halle ansattvalgt. Bak fra venstre: Randi Dyrnes adm dir, Nicholas Haugland ansattvalgt, John Helde, Anne Katrine Jensen, Martin Toreli. 5

6 Arbeidsmiljø (ytre og indre) Felleskjøpets påvirkning av klima og miljø skjer i hovedsak gjennom avfall, bruk av transport og energiforbruk. Spesialavfall behandles forskriftsmessig. Det er inngått nye avtaler i forbindelse med transport. Dette reduserer det totale transportforbruket. Sykefraværet i 2014 var 4,8 %, ned 0,8 %-poeng fra Det er ikke registrert arbeidsulykker med alvorlige skader i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med HMS-arbeid, og innførte i 2014 nytt nettbasert HMS-system. kvinner. I ledergruppa er det 1/3 kvinner. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal etterlever diskrimineringslovens formål, og aksepterer ingen form for diskriminering. Framtidig utvikling Årsmøtet i juni vil foreta beslutning om Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA skal fusjonere med Felleskjøpet Agri SA. Forretningsdriften vil videreføres i det fusjonerte selskapet. Styret vil takke alle ansatte for den store innsatsen for FKNR og deres eiere i Likebehandling Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal tilstreber en politikk som likebehandler kjønnene. I styret er andelen 30 % Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 6

7 Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Resultatandel ANS Møre og Romsdal Kornsilo Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultat Overført fra/til annen egenkapital Sum anvendelse

8 BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 5, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 9

10 Noter 2014 NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk pr Notene er en integrert del av årsregnskapet. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent, som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til vare-kretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men skrives ned til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Aksjer og andeler Aksjer og andeler regnskapsføres etter kostmetoden. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper, hvor eierandelen er 20-50% og hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Varer Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler føres som hhv driftsinntekt eller driftskostnad. Pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregning benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddlebart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfall kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Endring i regnskapsprinsipp føres mot egenkapitalen. Sammenlignbare tall er ikke omarbeidet. 10

11 NOTE 2 VARER Endringer Handelsvarer til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum varer Avsetning for ukurans utgjør 11 % av kostpris. NOTE 3 Bankinnskudd og kassakreditt Sparebank1 Midtnorge er vår hovedbank gjennom sine avdeling i Molde samt filialer i Elnesvågen og på Åndalsnes. Kassakredittrammen er kr ,-. Ubenyttet del av kassakreditt er kr ,-. Av bankinnskudd er kr ,- bundet i skattetrekksmidler. NOTE 4 Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Lisens/ Erp system Inventar/maskiner Transportmidler Bygn./ anlegg Tomter SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akumulerte avskrivninger solgte driftsm. 0 Akumulerte avskrivninger Regnsk.mess. bokført.verdi Prosentsats for ord. avskrivning 12,5 % 20-30% 2-10% Økonomisk levetid 8 år 3-5 år år Selskapet har operasjonelle leasingavtaler på transportmidler. Årets kostnadsførte beløp utgjør kr ,- Leieavtalenes varighet er på 5 år. NOTE 5 Andelskapital Etter gjeldende vedtekter er det registrert 2529 medlemmer pr. 31/12 a kr. 100 pr. andel. 11

12 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER Endringer Kundefordringer brutto Avsetning tap på krav Sum bokført verdi kundefordringer Avsetning for tap på krav utgjør 5% av kundefordringer Konstatert tap på krav Innkommet på tap Endring tapsavsetning Kostnadsført tap på krav NOTE 7 Garantiforpliktelser og kausjoner Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er medlem av driftskredittgaranti-ordningen for jordbruket. FKNR har hatt ubetydelige tap i denne ordningen. FKNR har solidaransvar for den totale gjelden til ANS Møre og Romsdal Kornsilo med kr ,-. Pr har selskapet 4 gjenkjøpsavtaler som representerer en restverdigaranti på totalt kr Avtalene utløper i perioden Avtalene er ikke betraktet å medføre noe tap for selskapet. Det er derfor ikke avsatt noe til mulige tap i regnskapet. NOTE 8 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene til virksomheten tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har følgende pensjonsordninger: - Innskuddsordning for alle ansatte - Kollektiv ordning for pensjonister i gammel ytelsesordning (sikret) - AFP gammel ordning inntil AFP ny ordning fra Pensjon over drift for tidligere adm.dir (usikret) Innskuddsbasert pensjon Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet forplikter seg til å betale en årlig premie. For selskapet er årets kostnad lik årets premie. Det foreligger ingen forpliktelser for selskapet knyttet til denne ordningen utover dette. Etter fratrekk for ansattes egenandel er det i løpet av året kostnadsført kr ,- (i fjor kr ,-) som tilskudd til ordningen. Ytelsesbaserte pensjonsordninger For de ytelsesbaserte pensjonsordningene er det beregnet og avsatt pensjonsforpliktelser. Dette gjelder følgende ordninger: 12

13 Avtalefestet pensjon (usikret) Det ble i 2010 vedtatt ny AFP ordning. Den nye ordningen er å betrakte som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning pga foreløpig upålitelig måling. En gjenværende avsetning på kr (i fjor kr ) gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen samt gjenværende premie for dekning av underfinansiering av ordningen for å dekke opp premier til og med Den gjenværende avsetning skal dekke egenandel og premier for denne perioden. Egenandelen for pensjonister i gammel AFP ordning gjelder 5 personer. Total avsetning pr utgjør den kr (i fjor kr ). Pensjon over drift (usikret) Selskapet har en ytelsesordning over drift for tidligere adm.dir. Pensjonsordningen er tisbegrenset inntil 15 år og forpliketelsen er beregnet til kr ,- og er avsatt i sin helhet. Kollektiv pensjon (sikret) Gjenværende personer i den kollektive ordningen omfatter 6 pensjonister. PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført nettoforpliktelser overgang ny AFP 0 0 Resultatført andel aktuarielt tap / (gevinst) ny AFP 0 0 Resultatført aktuarielt tap/(-gevinst) Resultatført virkning av estimatavvik 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad AVSTEMMING AV PENSJONSORDNINGENES FINANSIERTE STATUS MOT BELØP I BALANSEN: Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Faktisk netto forpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Estimatavvik AGA Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet pensjonsøkning 2,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 4,40 % 13

14 NOTE 9 EGENKAPITAL Andelskapital Felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum Egnekapital Prinsippendring - garantiforpliktelse Egenkapital Årsresultat Egenkapital NOTE 10 AKSJER OG EIERANDELER Eierandeler Kostpris Balanseført verdi Norske Felleskjøp 5 % Nordic Garden AS 4 % Diverse aksjer Sum Andeler i tilknyttede selskaper Andel Pålydende Balanseført verdi Møre og Romsdal Kornsilo ANS 50 % Verdi i balansen pr Utdeling Årets resultat Verdi i balansen pr NOTE 11 PANTSTILLELSER OG LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Bokførte verdier stillet som sikkerhet (varel.bygn.o.l.) Langsiktig gjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Avdragsprofil: Deretter

15 NOTE 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, pensjoner, lån til ansatte mm. LØNNKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk GODTGJØRELSER Styrehonorar Annen godtgj. Lønn Administrerende Styret REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar Bistand i forbindelse med regnskap og ligningspapirer Annen bistand Sum NOTE 13 SKATT Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andre forskjeller 0 0 Endring midlertidige forskjeller Anvendelse fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 27% 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Fortsetter neste side... 15

16 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Brutto endring utsatt skatt Skattefordel underskudd til fremføring 0 0 Skatteeffekt av prinsippendringer 0 0 Avregning betalbar skatt fra tidligere år 0 0 Årets totale skattekostnad SKATT Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Sum betalbar skatt SKATT Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Garantiforpliktelser Underskudd til fremføring 0 0 Tilbakeføring underskudd mot tidligere års overskudd 0 0 Fremførbart underskudd Sum Forskjeller som ikke utlignes: Andeler Sum Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

17 NOTE 14 Fiansiell risiko Valutarisiko Selskapet er noe eksponert for endringer i valutakurser, spesielt innenfor euro da en del av selskapets varekjøp er i utenlandsk valuta. Nærstående parter: Møre og Romsdal Kornsilo. Kredittrisiko Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da historiske tap på fordringer har vært lav. Renterisiko Selskapet har langsiktig lån og kassekredittgjeld på flytende rentevilkår og er utsatt for rentesvingninger. Likviditetsrisiko Selskapets likviditetssituasjon anses for tilstrekkelig. NOTE 15 Transaksjoner med nærstående parter Selskapet har i løpet av året solgt korn til ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- Videre har selskapet kjøpt kraftfor fra ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- NOTE 16 Annen kortsiktig gjeld Samlet kortsiktig gjeld for selskapet er pr kr ,-.Her inngår innskuddsordning for medlemmer med kr ,- i For 2013 var innskuddet fra medlemmer på kr ,-. NOTE 17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Endringer Leieinntekt fast eiendom Gevinst ved avgang driftsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NOTE 18 Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med regnskapsåret 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Pr anses avsetningen å være på kr ,-. Nettoeffekten kr ,- er regnskapsført mot egenkapitalen ved periodens begynnelse. Sammenligbare tall er ikke omarbeidet. 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE (tall i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /+ Verdiendring av finansielle anleggsmidler /+ Forskjell resultat og inn-/utbetaling på andeler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 0 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 +/- Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av bonus 0 0 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Ubenyttet del av trekkrettighet

19 Revisors beretning

20 20

21 Driftsmidler 2014 Omsetning i prosent Tilskuddsfôr 3% Ensileringsmiddel 3% Såvarer 3% Gjødsel 18% Jordforbedring 2% Plantevern 2% Kraftfôr 69% Kraftfôr God salgsøkning Vår omsetning av kraftfor har økt med 1600 tonn (4%) og var i 2014 på tonn. Ikke siden året 2007 har salget av kraftfor vært høyere. Strukturendringen inne melkeproduksjonen fortsetter, med 18 færre foretak i 2014 en 2013 og antall melkeprodusenter er på 467 stk. i vårt område. Gledelig er det at Tine sine tall for innveid melk er 100 % lik for 2013 og 2014 i vårt område. Økningen i kraftforsalg til drøv, på 900 tonn, skyldes et mer forbruk, og større del av produksjonen på kunder som tilhører FKNR økt markedsandel. Volumutvikling: kraftfôr Svin Svinenæringa har de siste år slitt med markedsbalanse, med resultat i reduserte slaktevekter. Dette har bedret seg i Vi opplever et stabilt antall produsenter. Økt forbruk skyldes bortfall av myse i foringa

22 Mineralgjødsel Vi har en reduksjon i salget på tonn, og er på nivå med Sesongen 2014 har vært spesiell med godt vær og gode avlinger som har resultert i mindre salg høsten Kornmottak Økning i levert kvantum til kornsiloen på 27 % i forhold til Den hygieniske kvaliteten var meget bra. Kornleveranse fra 41 produsenter. Vi opplever og en større variasjon i prisene de to siste år en tidligere. Dette skyldes endringer i råvarepris og eurokurs. Volumutvikling: mineralgjødsel Volumutvikling: kornmottak Såfrø Volumutvikling: såfrø til eng, beite og plenfrø

23 Maskin Ettermarked Totalmarkedet i vårt område på traktor hadde en nedgang på 22,6% i 2014 mot Det var også nedgang i totalmarkedet for hele landet. John Deere ble markedsleder i vårt område med 25% av markedet. Salget av redskap hadde en nedgang i 2014 mot For innendørsmekanisering ble det et resultat etter budsjett. FKNR solgte i 2014, 9 stk VMS melkeroboter og har solgt totalt 74 stk i vårt område. Registreringsstatistikk John Deere i FKNR sitt område 50% 40% 30% Begrepet ettermarked er nå godt forankret i FKNR. Ettermarked omfatter alle funksjoner rundt delelager og verksted. Vi har et tett samarbeid med vår maskinavdeling, og betjener også kundemasse på service motorsager, plenklippere, snøfresere og andre maskiner som selges i butikkene våre. Hvis du som kunde har forespørsel om reklamasjon/garanti på ei maskin kjøpt hos FKNR, er det oss på ettermarked du skal henvende deg til. Service og kompetanse skal være fundamentet i den daglige driften av ettermarked i FKNR, og vårt personell har høy kompetanse på det vi forhandler av maskiner og utstyr. Helt siden 1990-åra har vi hatt inne lærling i faget landbruksmekaniker ved våre verksted, dette er også med på å styrke vår kompetanse og posisjon i markedet. I 2013 og 2014 har vi fornyet våre servicebiler, slik at servicemekanikerne våre skal ha gode arbeidsvilkår, og kan yte god service ute i felten. 20% 10% 0% Ved vårt verksted på Halsa gjennomførte vi høsten 2014 en John Deere maskinklinikk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom for- og ettermarked, der kunder som har kjøpt ny traktor blir invitert inn på verkstedgulvet for gjennomgang og oppfrisking av funksjoner på sin traktormodell. Vi vil gjennomføre en slik maskinklinikk ved verksted i Molde i løpet av våren Felleskjøpet i Norge tilbyr nå 5 års- service/garantiavtale til kunder som kjøper ny John Deere traktor. 65% av de som kjøpte ny John Deere traktor av FKNR i 2014 tegnet 5-årig service/garantiavtale. Service på kran/talje har også hatt fokus i Her har det vært jobbet målbevisst med kartlegging, sertifiseringer og årskontroller. Servicemann på talje i Molde har i 2014 tatt enda et utvidet kurs i kraner og løfteutstyr, slik at vi skal stå enda bedre rustet på dette området framover. Fra maskinklinikk John Deere 6R på Halsa. Delelagerfunksjonen ved FKNR ble betydelig sentralisert i Vi har opprettet et dedikert telefonnummer for delelager, med flere operatører som betjener delelagra ved våre avdelinger på Halsa og i Molde. 23

24 Butikk har vært et fremgangsrikt år for butikkene. Vi har hatt en omsetningsvekst på 14%. Det er jo ikke kun butikk vare som selges i butikkene våre. Butikk kategorier utgjør 59% av salg over disk resten kommer fra tonn og reservedeler (fig. 1) Butikksalg 2014 (fig. 1) Kunder i butikkene våre (fig. 2) Reservedeler 4% Driftsmidler 37% Forbruker 38% Medlem 62% Butikkvarer 59% Tidlig vår i 2014, salget startet tidlig. Budsjettet for omsetting over disk var på 14% over resultatet for Med den flotte omsetting i mars og april oppnådde vi det totalt for (fig. 3) Total omsetning i butikk (fig. 3)

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer