Årsmelding og regnskap 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2014"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2014

2 2

3 Innhold Styrets melding Årsregnskap Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Driftsmidler Maskin Ettermarked Butikk ANS Møre og Romsdal Kornsilo, Styrets beretning for året MILJØMERKET Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde Telefon: Telefax: Layout og trykk: 2041 Trykksak

4 Styrets melding Virksomhetens art Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er en samvirkebedrift for landbruksnæringen i vår region. Hovedformålet er å styrke medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser på kort og lang sikt. Virksomheten drives på Nordmøre og i Romsdal, og det er avdelinger i Molde, Kristiansund, Fræna, Åndalsnes, Sunndal og Halsa. Hovedkontoret er i Molde. Visjonen for Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er «Vår kunnskap, din vekst». Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 69 saker. Det har vært avholdt 17 medlemsmøter, og 1 årsmøte. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ekstraordinært årsmøte i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal har enstemmig vedtatt å gå i fusjonsforhandlinger med Felleskjøpet Agri. Dette vil best tjene selskapets formål, og samtidig sikre konkurransekraften og god forretningsmessig utvikling. Rammebetingelser Jordbruksoppgjøret i 2013 ga en god virkning i Balanse i svinekjøttmarkedet gjør at svinebøndene nå kan oppnå bedre resultater enn foregående år. Værmessige forhold var også positive i vekstsesongen Disse faktorene bidrar til at bøndene har oppnådd gode resultater i året som gikk. Verdien av trygg og sikker norsk matproduksjon og selvforsyning har fått større oppmerksomhet de siste åra. Det er en større bevissthet i samfunnet om hvor viktig det er med produksjonen på og i norsk jord. Nasjonale målsettinger om økt grad av selvforsyning vil føre til at norsk matproduksjon fortsatt vil få fokus. Drift Salget av kraftfor fortsetter å øke. Felleskjøpets kraftfor holder høy kvalitet, noe som gir god lønnsomhet for bonden. Forskning og utvikling av nye fortyper ivaretas av Felleskjøpet Forutvikling. Salget i butikk har hatt positiv utvikling i Det er inngått avtale med Felleskjøpet Agri om butikksamarbeid, og dette viser positive resultater. Fortsatt er det et potensiale i enda bedre lønnsomhet på området. Det ble en reduksjon i salget av maskiner og redskap. Dette er en trend som merkes over hele landet. Bidraget fra dette forretningsområdet ble ikke som forventet. Forhåpentligvis vil markedet ta seg noe opp i Vi ser at de som satser innenfor landbruket, investerer i store og moderne fjøs med økende grad av mekanisering. Verksteddriften har økt omsetningen i 2014, men vi har ikke oppnådd resultat i samsvar med budsjett. Målsettingene for 2015 er klare, og tiltak som vil bedre lønnsomheten er iverksatt. Økonomi Omsetningen i 2014 ble 429 mill kr, 5 mill kr høyere enn i Driftsresultatet ble negativt med 3,5 mill kr. Dette er ikke i tråd med forventningen og budsjettet for Antall årsverk var i , mot 85 i Reduksjonen er skjedd ved naturlig avgang, og det er foretatt effektivisering. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er utsatt for finansiell risiko i form av kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Kredittpolicy er strammet inn, og risikoen er noe redusert i løpet av Det forventes ytterligere reduksjon i Det har også vært foretatt en gjennomgang av bankbetingelser mv, noe som har ført til bedre vilkår. Endringer i rentenivået vil innvirke på resultatet. 4

5 Valutarisiko ble en relativt stor kostnad i 2014, og det er satt i verk tiltak for å redusere risikoen i Likviditeten er forbedret gjennom Den bokførte egenkapitalen er kr , som tilsvarer 39 % av totalkapitalen. Den finansielle stillingen ansees som tilfredsstillende. ANS Møre og Romsdal Kornsilo eies 50% av Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, og 50% av Felleskjøpet Agri. Det er i 2014 inngått avtale om at Felleskjøpet Agri skal stå for den daglige driften, og samtidig samordne den med egne fabrikker. Omleggingen har ført til en større og mer effektiv produksjon, som samtidig gir økonomisk effekt for bonden. Produsert volum ble tonn, tonn høyere enn i ANS Møre og Romsdal Kornsilo hadde i 2014 et overskudd på kr , hvorav kr tilfaller Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal i henhold til selskapsavtalen. Disponering av resultat Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr Underskuddet dekkes av annen egenkapital. Administrerende direktør Randi Dyrnes og styret i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal Foto: EKH Grafisk. Foran fra venstre: Wenche Ytterli nestleder, Olav Håkon Ulfsnes styreleder, Ola Tjelle, Nils Ove Halle ansattvalgt. Bak fra venstre: Randi Dyrnes adm dir, Nicholas Haugland ansattvalgt, John Helde, Anne Katrine Jensen, Martin Toreli. 5

6 Arbeidsmiljø (ytre og indre) Felleskjøpets påvirkning av klima og miljø skjer i hovedsak gjennom avfall, bruk av transport og energiforbruk. Spesialavfall behandles forskriftsmessig. Det er inngått nye avtaler i forbindelse med transport. Dette reduserer det totale transportforbruket. Sykefraværet i 2014 var 4,8 %, ned 0,8 %-poeng fra Det er ikke registrert arbeidsulykker med alvorlige skader i Felleskjøpet jobber kontinuerlig med HMS-arbeid, og innførte i 2014 nytt nettbasert HMS-system. kvinner. I ledergruppa er det 1/3 kvinner. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal etterlever diskrimineringslovens formål, og aksepterer ingen form for diskriminering. Framtidig utvikling Årsmøtet i juni vil foreta beslutning om Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA skal fusjonere med Felleskjøpet Agri SA. Forretningsdriften vil videreføres i det fusjonerte selskapet. Styret vil takke alle ansatte for den store innsatsen for FKNR og deres eiere i Likebehandling Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal tilstreber en politikk som likebehandler kjønnene. I styret er andelen 30 % Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 6

7 Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Resultatandel ANS Møre og Romsdal Kornsilo Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultat Overført fra/til annen egenkapital Sum anvendelse

8 BALANSE Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 5, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 3, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige skatter og avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Molde, 31. desember mars 2015 Olav Håkon Ulfsnes, styreleder Nils Ove Halle Anne Katrine Jensen Wenche Ytterli Ola Tjelle John Helde Nicholas Haugland Randi Borghild Dyrnes adm.dir. 9

10 Noter 2014 NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk pr Notene er en integrert del av årsregnskapet. Hovedprinsipp Inntekt resultatføres når den er opptjent, som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til vare-kretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men skrives ned til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Aksjer og andeler Aksjer og andeler regnskapsføres etter kostmetoden. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper, hvor eierandelen er 20-50% og hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Varer Varer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler føres som hhv driftsinntekt eller driftskostnad. Pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregning benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddlebart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfall kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Endring i regnskapsprinsipp føres mot egenkapitalen. Sammenlignbare tall er ikke omarbeidet. 10

11 NOTE 2 VARER Endringer Handelsvarer til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum varer Avsetning for ukurans utgjør 11 % av kostpris. NOTE 3 Bankinnskudd og kassakreditt Sparebank1 Midtnorge er vår hovedbank gjennom sine avdeling i Molde samt filialer i Elnesvågen og på Åndalsnes. Kassakredittrammen er kr ,-. Ubenyttet del av kassakreditt er kr ,-. Av bankinnskudd er kr ,- bundet i skattetrekksmidler. NOTE 4 Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Lisens/ Erp system Inventar/maskiner Transportmidler Bygn./ anlegg Tomter SUM Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akumulerte avskrivninger solgte driftsm. 0 Akumulerte avskrivninger Regnsk.mess. bokført.verdi Prosentsats for ord. avskrivning 12,5 % 20-30% 2-10% Økonomisk levetid 8 år 3-5 år år Selskapet har operasjonelle leasingavtaler på transportmidler. Årets kostnadsførte beløp utgjør kr ,- Leieavtalenes varighet er på 5 år. NOTE 5 Andelskapital Etter gjeldende vedtekter er det registrert 2529 medlemmer pr. 31/12 a kr. 100 pr. andel. 11

12 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER Endringer Kundefordringer brutto Avsetning tap på krav Sum bokført verdi kundefordringer Avsetning for tap på krav utgjør 5% av kundefordringer Konstatert tap på krav Innkommet på tap Endring tapsavsetning Kostnadsført tap på krav NOTE 7 Garantiforpliktelser og kausjoner Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er medlem av driftskredittgaranti-ordningen for jordbruket. FKNR har hatt ubetydelige tap i denne ordningen. FKNR har solidaransvar for den totale gjelden til ANS Møre og Romsdal Kornsilo med kr ,-. Pr har selskapet 4 gjenkjøpsavtaler som representerer en restverdigaranti på totalt kr Avtalene utløper i perioden Avtalene er ikke betraktet å medføre noe tap for selskapet. Det er derfor ikke avsatt noe til mulige tap i regnskapet. NOTE 8 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene til virksomheten tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har følgende pensjonsordninger: - Innskuddsordning for alle ansatte - Kollektiv ordning for pensjonister i gammel ytelsesordning (sikret) - AFP gammel ordning inntil AFP ny ordning fra Pensjon over drift for tidligere adm.dir (usikret) Innskuddsbasert pensjon Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer at selskapet forplikter seg til å betale en årlig premie. For selskapet er årets kostnad lik årets premie. Det foreligger ingen forpliktelser for selskapet knyttet til denne ordningen utover dette. Etter fratrekk for ansattes egenandel er det i løpet av året kostnadsført kr ,- (i fjor kr ,-) som tilskudd til ordningen. Ytelsesbaserte pensjonsordninger For de ytelsesbaserte pensjonsordningene er det beregnet og avsatt pensjonsforpliktelser. Dette gjelder følgende ordninger: 12

13 Avtalefestet pensjon (usikret) Det ble i 2010 vedtatt ny AFP ordning. Den nye ordningen er å betrakte som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men skal inntil videre regnskapsføres som en innskuddsordning pga foreløpig upålitelig måling. En gjenværende avsetning på kr (i fjor kr ) gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen samt gjenværende premie for dekning av underfinansiering av ordningen for å dekke opp premier til og med Den gjenværende avsetning skal dekke egenandel og premier for denne perioden. Egenandelen for pensjonister i gammel AFP ordning gjelder 5 personer. Total avsetning pr utgjør den kr (i fjor kr ). Pensjon over drift (usikret) Selskapet har en ytelsesordning over drift for tidligere adm.dir. Pensjonsordningen er tisbegrenset inntil 15 år og forpliketelsen er beregnet til kr ,- og er avsatt i sin helhet. Kollektiv pensjon (sikret) Gjenværende personer i den kollektive ordningen omfatter 6 pensjonister. PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført nettoforpliktelser overgang ny AFP 0 0 Resultatført andel aktuarielt tap / (gevinst) ny AFP 0 0 Resultatført aktuarielt tap/(-gevinst) Resultatført virkning av estimatavvik 0 0 Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad AVSTEMMING AV PENSJONSORDNINGENES FINANSIERTE STATUS MOT BELØP I BALANSEN: Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Faktisk netto forpliktelse Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Estimatavvik AGA Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet pensjonsøkning 2,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 4,40 % 13

14 NOTE 9 EGENKAPITAL Andelskapital Felleseid andelskapital Annen egenkapital Sum Egnekapital Prinsippendring - garantiforpliktelse Egenkapital Årsresultat Egenkapital NOTE 10 AKSJER OG EIERANDELER Eierandeler Kostpris Balanseført verdi Norske Felleskjøp 5 % Nordic Garden AS 4 % Diverse aksjer Sum Andeler i tilknyttede selskaper Andel Pålydende Balanseført verdi Møre og Romsdal Kornsilo ANS 50 % Verdi i balansen pr Utdeling Årets resultat Verdi i balansen pr NOTE 11 PANTSTILLELSER OG LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Bokførte verdier stillet som sikkerhet (varel.bygn.o.l.) Langsiktig gjeld (Gjennomsnitlig lånerente 3,5%) Avdragsprofil: Deretter

15 NOTE 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, pensjoner, lån til ansatte mm. LØNNKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk GODTGJØRELSER Styrehonorar Annen godtgj. Lønn Administrerende Styret REVISOR Kostnadsført revisjonshonorar Bistand i forbindelse med regnskap og ligningspapirer Annen bistand Sum NOTE 13 SKATT Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Andre forskjeller 0 0 Endring midlertidige forskjeller Anvendelse fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt 27% 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Fortsetter neste side... 15

16 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Brutto endring utsatt skatt Skattefordel underskudd til fremføring 0 0 Skatteeffekt av prinsippendringer 0 0 Avregning betalbar skatt fra tidligere år 0 0 Årets totale skattekostnad SKATT Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt på formue Sum betalbar skatt SKATT Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Garantiforpliktelser Underskudd til fremføring 0 0 Tilbakeføring underskudd mot tidligere års overskudd 0 0 Fremførbart underskudd Sum Forskjeller som ikke utlignes: Andeler Sum Grunnlag for utsatt skattefordel Utsatt skattefordel

17 NOTE 14 Fiansiell risiko Valutarisiko Selskapet er noe eksponert for endringer i valutakurser, spesielt innenfor euro da en del av selskapets varekjøp er i utenlandsk valuta. Nærstående parter: Møre og Romsdal Kornsilo. Kredittrisiko Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da historiske tap på fordringer har vært lav. Renterisiko Selskapet har langsiktig lån og kassekredittgjeld på flytende rentevilkår og er utsatt for rentesvingninger. Likviditetsrisiko Selskapets likviditetssituasjon anses for tilstrekkelig. NOTE 15 Transaksjoner med nærstående parter Selskapet har i løpet av året solgt korn til ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- Videre har selskapet kjøpt kraftfor fra ANS Møre og Romsdal Kornsilo for kr ,- NOTE 16 Annen kortsiktig gjeld Samlet kortsiktig gjeld for selskapet er pr kr ,-.Her inngår innskuddsordning for medlemmer med kr ,- i For 2013 var innskuddet fra medlemmer på kr ,-. NOTE 17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Endringer Leieinntekt fast eiendom Gevinst ved avgang driftsmidler Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NOTE 18 Endring av regnskapsprinsipp Selskapet har fra og med regnskapsåret 2014 endret regnskapsprinsipp iht avsetning for garantiforpliktelse. Pr anses avsetningen å være på kr ,-. Nettoeffekten kr ,- er regnskapsført mot egenkapitalen ved periodens begynnelse. Sammenligbare tall er ikke omarbeidet. 17

18 KONTANTSTRØMANALYSE (tall i hele tusen) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /+ Verdiendring av finansielle anleggsmidler /+ Forskjell resultat og inn-/utbetaling på andeler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskjell kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av andre investeringer 0 0 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 +/- Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av bonus 0 0 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Ubenyttet del av trekkrettighet

19 Revisors beretning

20 20

21 Driftsmidler 2014 Omsetning i prosent Tilskuddsfôr 3% Ensileringsmiddel 3% Såvarer 3% Gjødsel 18% Jordforbedring 2% Plantevern 2% Kraftfôr 69% Kraftfôr God salgsøkning Vår omsetning av kraftfor har økt med 1600 tonn (4%) og var i 2014 på tonn. Ikke siden året 2007 har salget av kraftfor vært høyere. Strukturendringen inne melkeproduksjonen fortsetter, med 18 færre foretak i 2014 en 2013 og antall melkeprodusenter er på 467 stk. i vårt område. Gledelig er det at Tine sine tall for innveid melk er 100 % lik for 2013 og 2014 i vårt område. Økningen i kraftforsalg til drøv, på 900 tonn, skyldes et mer forbruk, og større del av produksjonen på kunder som tilhører FKNR økt markedsandel. Volumutvikling: kraftfôr Svin Svinenæringa har de siste år slitt med markedsbalanse, med resultat i reduserte slaktevekter. Dette har bedret seg i Vi opplever et stabilt antall produsenter. Økt forbruk skyldes bortfall av myse i foringa

22 Mineralgjødsel Vi har en reduksjon i salget på tonn, og er på nivå med Sesongen 2014 har vært spesiell med godt vær og gode avlinger som har resultert i mindre salg høsten Kornmottak Økning i levert kvantum til kornsiloen på 27 % i forhold til Den hygieniske kvaliteten var meget bra. Kornleveranse fra 41 produsenter. Vi opplever og en større variasjon i prisene de to siste år en tidligere. Dette skyldes endringer i råvarepris og eurokurs. Volumutvikling: mineralgjødsel Volumutvikling: kornmottak Såfrø Volumutvikling: såfrø til eng, beite og plenfrø

23 Maskin Ettermarked Totalmarkedet i vårt område på traktor hadde en nedgang på 22,6% i 2014 mot Det var også nedgang i totalmarkedet for hele landet. John Deere ble markedsleder i vårt område med 25% av markedet. Salget av redskap hadde en nedgang i 2014 mot For innendørsmekanisering ble det et resultat etter budsjett. FKNR solgte i 2014, 9 stk VMS melkeroboter og har solgt totalt 74 stk i vårt område. Registreringsstatistikk John Deere i FKNR sitt område 50% 40% 30% Begrepet ettermarked er nå godt forankret i FKNR. Ettermarked omfatter alle funksjoner rundt delelager og verksted. Vi har et tett samarbeid med vår maskinavdeling, og betjener også kundemasse på service motorsager, plenklippere, snøfresere og andre maskiner som selges i butikkene våre. Hvis du som kunde har forespørsel om reklamasjon/garanti på ei maskin kjøpt hos FKNR, er det oss på ettermarked du skal henvende deg til. Service og kompetanse skal være fundamentet i den daglige driften av ettermarked i FKNR, og vårt personell har høy kompetanse på det vi forhandler av maskiner og utstyr. Helt siden 1990-åra har vi hatt inne lærling i faget landbruksmekaniker ved våre verksted, dette er også med på å styrke vår kompetanse og posisjon i markedet. I 2013 og 2014 har vi fornyet våre servicebiler, slik at servicemekanikerne våre skal ha gode arbeidsvilkår, og kan yte god service ute i felten. 20% 10% 0% Ved vårt verksted på Halsa gjennomførte vi høsten 2014 en John Deere maskinklinikk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom for- og ettermarked, der kunder som har kjøpt ny traktor blir invitert inn på verkstedgulvet for gjennomgang og oppfrisking av funksjoner på sin traktormodell. Vi vil gjennomføre en slik maskinklinikk ved verksted i Molde i løpet av våren Felleskjøpet i Norge tilbyr nå 5 års- service/garantiavtale til kunder som kjøper ny John Deere traktor. 65% av de som kjøpte ny John Deere traktor av FKNR i 2014 tegnet 5-årig service/garantiavtale. Service på kran/talje har også hatt fokus i Her har det vært jobbet målbevisst med kartlegging, sertifiseringer og årskontroller. Servicemann på talje i Molde har i 2014 tatt enda et utvidet kurs i kraner og løfteutstyr, slik at vi skal stå enda bedre rustet på dette området framover. Fra maskinklinikk John Deere 6R på Halsa. Delelagerfunksjonen ved FKNR ble betydelig sentralisert i Vi har opprettet et dedikert telefonnummer for delelager, med flere operatører som betjener delelagra ved våre avdelinger på Halsa og i Molde. 23

24 Butikk har vært et fremgangsrikt år for butikkene. Vi har hatt en omsetningsvekst på 14%. Det er jo ikke kun butikk vare som selges i butikkene våre. Butikk kategorier utgjør 59% av salg over disk resten kommer fra tonn og reservedeler (fig. 1) Butikksalg 2014 (fig. 1) Kunder i butikkene våre (fig. 2) Reservedeler 4% Driftsmidler 37% Forbruker 38% Medlem 62% Butikkvarer 59% Tidlig vår i 2014, salget startet tidlig. Budsjettet for omsetting over disk var på 14% over resultatet for Med den flotte omsetting i mars og april oppnådde vi det totalt for (fig. 3) Total omsetning i butikk (fig. 3)

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer