INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. Design og produksjon: Luto FoTos: Nordkraft / Luto Trykk: Nor-Trykk

3 ÅRSBERETNING 2010 NORDKRAFT AS VIRKSOMHETENS ART Historikk og eierskap Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember Virksomheten i den første tiden var å dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjons nett. Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet. Fra 1995 ble virksomheten videreført gjennom opprettelsen av Narvik Energi AS som ble utskilt som et selvstendig aksjeselskap. Narvik Energi AS var 100 % eid av Narvik kommune frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier. I oktober 2001 ble Hålogaland Kraft AS deleier, og i august 2002 ble også det danske energiselskapet ENERGI E2 A/S fra København eier i Narvik Energi AS. ENERGI E2 A/S ble senere oppkjøpt og endret navn til DONG Energy Power A/S - et datterselskap i det danske energikonsernet DONG Energy A/S, hvor den danske stat er majoritetseier. I mars 2009 endret Narvik Energi AS navn til Nordkraft AS. I oktober 2010 solgte DONG Energy Power A/S sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS, et 100 % eid datterselskap i Troms Kraftkonsernet. Eierskapet i Nordkraft AS var pr ; Narvik kommune - 50,01 %, Troms Kraftforsyning og Energi AS - 33,33 % og Hålogaland Kraft AS - 16,66 %. Konsernet Nordkraft bestod pr. 31. desember 2010 av Nordkraft AS som morselskap med følgende datterselskaper ; Nordkraft Produksjon AS (100 %), Narvik Energinett AS (51 %), Enerconsult AS (100 %), Narvik Fjernvarme AS (100%), Naturgass Nord AS (100 %) og konsernet Fjellkraft AS (med 20 datterselskaper). Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik kommune. Konsernet Nordkraft er et kraftkonsern med hovedfokus på kraftproduksjon, og konsernet har de siste årene lagt betydelige ressurser i å rendyrke og videreutvikle sin strategiske kjernevirksomhet. Selskapet har i tillegg eierandeler i lokal nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet, og er en betydelig aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. I henhold til aksjonæravtale skal Nordkraft AS hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening. ÅRET 2010 Styret har i 2010 avholdt 10 styremøter og behandlet 55 saker. De strategiske valg konsernet foretok på slutten av 1990-årene med å erverve og utvikle kraftproduksjons - kapasitet, har medført stor industriell ekspansjon og gode økonomiske resultater. Høsten 2008 ble siste strategiplan vedtatt for neste treårs periode med ny visjon, forretningsidé, verdigrunnlag og konkrete handlingsplaner, herunder navnebytte og rebranding. Strategiplanen ble revidert av styret i juni 2010 og arbeidet med sentrale handlingsplaner for er igangsatt. De konkrete industrielle målene i strategiplanen er å gjennomføre lønnsomme investeringer i ny fornybar kraftproduksjon med minimum 700 GWh i perioden Denne målsetningen skal søkes realisert i kombinasjon med betydelige utbytter til konsernets eiere, under forutsetning av en sunn utvikling av egenkapitalandelen i konsernet. For å finansiere denne veksten er det satt fokus på salg av aktiva for å frigjøre kapital, herunder solgte Nordkraft Produksjon AS sin 15 % aksjepost i Salten Kraftsamband AS i september 2010 for 570 mill. kr. med en regnskapsmessig gevinst på ca. 250 mill. kr. I prosessen med at Troms Kraftforsyning og Energi AS ble ny eier i Nordkraft AS etter DONG Energy Power A/S ble aksjonærene enige om en ny aksjonæravtale. For konsernets side er det spesielt følgende forhold som har betydning for den videre utvikling; At Nordkrafts hovedformål fortsatt skal være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening. At Troms Kraft-konsernet og Nordkraft forplikter seg til å jobbe for en samordning av selskapenes satsning på småkraft i Norge og vindkraft i Nord- Norge. At det nominelle nivå for utbytte er fastlagt for de neste 5 år. Prosessen med at DONG Energy Power A/S solgte seg ut av Nordkraft AS har medført flere uavklarte forhold i tilknytning til avtaleverket DONG Energy Power A/S er part i sammen med Nordkraft AS og øvrige opprinnelige aksjonærer. Herunder har styret i Nordkraft AS vedtatt at DONG Energy Power A/S må tre ut av eierskapet i NorDkraFt as Årsrapport 2010

4 Nordkraft Vind AS, fordi Nordkraft Vind AS er Nordkraft - aksjonærenes felles vindselskap. De juridiske konsekvensene av DONG Energy Power A/S uttreden av Nordkraft er fortsatt ikke avklart. Den finansielle krisen i verdensøkonomien ble i løpet av 2010 merkbart avdempet, spesielt i Norge. Krisen og ettervirkningene kan imidlertid ikke sies å være et avsluttet kapittel i historiebøkene. Konsernet har i den finansielle vanskelige tiden i 2009/2010 benyttet seg av muligheter til strategisk posisjonering gjennom oppkjøp og prosjektutvikling innen kraftproduksjon, spesielt innen småskala vannkraft, hvor vår utviklingsportefølje er ca 1,6 TWh ved inngangen til I 2010 har konsernstyret vedtatt bygging av 6 nye småkraftverk med til sammen 67 GWh og en investerings kostnad på 248 mill kr. Utbyggingene skjer i Fjellkraft-konsernet. I tråd med satsningen på ny fornybar energi er det i 2010 ansatt 18,1 nye årsverk innen konsernet. I desember 2010 ble det fra myndighetene i Norge og Sverige lagt frem felles utkast til ordning med elsertifikater for ny fornybar energi fra Sannsynlig heten for ordningen har således økt, og slik den er utformet i høringsutkastet fra norske myndigheter kan denne medføre et solid bidrag til inntjeningen for de fremtidige investeringene vi har som mål å realisere. Kombinasjonen med frigjøring av kapital, god inntjening og gode utsikter til el-sertifikater gjør at virksomheten vil konsentrere seg om utvikling av ny fornybar energi de neste år. Den finansielle situasjonen er god med både likvider og tilstrekkelige innvilgede lånerammer etter at konsernet reforhandlet sin totale finansiering, med lengre varighet og forbedrede økonomiske betingelser. Samtidig var årsresultatet for 2010 det beste noensinne, og de økonomiske utsikter er gode for de kommende år. DriFt og marked Driftsmessig var året 2010 preget av historisk høye kraftpriser i begge vinterperiodene. Dette skyldes både lave tilsig gjennom året samt høyt elforbruk i kombinasjon med at svensk kjernekraft hadde stor driftsproblemer i starten av året. Gjennomsnittlig områdepris (Tromsø) på kraftbørsen Nord-Pool i 2010, ble 46 øre/kwh som er en økning fra 2009 med 15 øre/kwh (+48 %). Gjennomsnittlig oppnådd pris for den kraften som er risikoutsatt i markedet ble 46,6 øre/kwh. Det var negative resultater fra sikringshandel, men dette ble oppveid av god optimalisering av anleggenes effektkapasitet/brukstid kombinert med høy produksjonstilgjengelighet gjennom året. Tilsiget til konsernets vannkraftverk var for fjerde året på rad lavere enn historisk gjennomsnitt med svikt på ca. 15 % av normalt årstilsig var det tredje svakeste tilsigsåret regionalt siste 25 år. Tilsigssvikten for magasinverkene utgjorde 115 GWh. Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2010 ble 866 GWh noe som var 39 GWh høyere sammenlignet med året Ved inngangen til 2011 hadde konsernet en magasinfylling på 202 GWh, som er en nedgang på 50 GWh i løpet av året. Tilgjengeligheten for våre magasinverk var 99,64 % i Av større reinvesteringsarbeider som er gjennomført nevnes fullført rehabilitering av Sildvik Kraftverk (233 GWh/år) med blant annet nytt turbinhjul og kontroll - anlegg, og damrehabilitering tilknyttet Håkvik Kraftverk (44 GWh/år). INDUSTRIELL STATUS KRAFTPRODUKSJON ViNDkraFt Selskapet Nordkraft Vind AS eies av Nordkraft Produksjon AS med 50 % og DONG Energy Power A/S med 50 %. Selskapet oppførte høsten 2005 tre vindmøller med 6,9 MW på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, med en estimert årlig produksjon på ca. 24 GWh/år. Produksjonen i 2010 ble 22,8 GWh med 89 % tilgjengelighet. I 2009 ble det besluttet å oppføre 11 nye tilsvarende vindmøller på samme sted (25,3 MW/86 GWh/år) etter at prosjektet ble tildelt 200 mill. kr. i støtte fra Enova. Investeringen er beregnet til ca. 335 mill. kr. Våren 2010 oppstod usikkerhet omkring tilskuddet i forhold til EØS-reglene for slike tilskudd. Denne usikkerheten ble eliminert ved at ESA godkjente tilskuddet i desember Prosjektet ble igangsatt i 2009 og møllene NorDkraFt as Årsrapport 2010

5 planlegges idriftsatt 1. november Prognose for investeringen er innenfor vedtatt investeringsramme. Nordkraft Vind AS produksjon fra 2012 estimeres til ca. 110 GWh/år (P50). Selskapet arbeider med et nytt prosjekt Sørfjord Vindmøllepark, med inntil 90 MW (ca. 270 GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune, hvor Nordkraft Produksjon AS har inngått en tidsbegrenset eksklusivitetsavtale for disposisjon av sin infrastruktur og linjetilknytning til sentralnettet. Prosjektet er vurdert som ett av de minst konfliktfylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og Nordkraft Vind AS planlegger å innsende konsesjonssøknad. Nordkraft Produksjon AS er også deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraft - prosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Vesterålskraft Vind AS utvikler et vindmølleprosjekt lokalisert til Ånstadblåheia i Sortland kommune ( GWh). Prosjektet er vurdert som ett av de minst konflikt fylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og konsesjonssøknad ble levert til NVE i desember Nordkraft Produksjon AS disponerer åtte årsverk som arbeider med prosjektutvikling for alle vindkraft - selskapene konsernet er deleier i. I tillegg arbeider fem årsverk med drift av vindparker. VaNNkraFt Fra 2009 vedtok konsernet at Nordkraft Produksjon AS rendyrkes som konsernets eierselskap for kraftverk med konsesjon etter industrikonsesjonsloven som krever offentlig eierskap. Selskapet eier og driver de store magasinkraftverkene. Selskapet skal også forestå all administrasjon, drift og krafthandel i konsernets kraftproduksjonsselskap. Småskala vannkraft samordnes under Fjellkraft AS, mens Nordkraft Vind AS er konsernets hovedselskap innen vindkraft. De to sistnevnte er ikke underlagt samme eierbegrensning mht offentlig eierskap. All administrasjon, utvikling, bygging, drift og kraftsalg/ risikohåndtering av konsernets småkraftverk/ vindkraftverk og portefølje skjer med innleid personell fra Nordkraft Produksjon AS. portefølje Nordkraft produksjon as (100 %) Selskapet eier kraftverk som krever offentlig eierskap, og eier fem kraftverk samt delvis eierskap i ett kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 år er samlet egenproduksjon ca. 813 GWh/år. portefølje Fjellkraft as (100 %) Selskapet eier kraftanlegg, produksjonsrettigheter og rettigheter/opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Produksjonsporteføljen er ca. 158 GWh/år i drift (konsesjonskraftrettigheter og seks kraftverk). Selskapet har syv kraftverk under bygging med ca. 71 GWh, og ytterligere 12 meddelte konsesjoner med ca. 167 GWh som er under bearbeidelse for investeringsbeslutning. I tillegg kommer deleierskap i selskap som innehar både produksjon og prosjekter under bygging. Samlet egen utviklingsportefølje er ved årsskiftet ca GWh med 141 prosjekter. Selskapet forventer en tilgang på 5 konsesjoner i løpet av 2011 (71 GWh) og ca. 15 konsesjoner i 2012 (258 GWh) og legger til grunn en årlig produksjons/ konsesjons tilgang på GWh årene deretter. konsernets ØVrige industrielle energivirksomhet pr Nettvirksomhet Narvik Energinett AS (51 % eierskap) har i sitt konsesjonsområde Narvik kommune kunder (målepunkter mot sluttbrukerkunder), og nettet består av både regional- og distribusjonsnett. Totalt eide og driftet selskapet ca km kraftlinjer, jord- og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 446 nettransformatorer pr Selskapet eier og driver en regionalnettslinje (28,3 km 132 kv) mellom Ballangen og Kjøpsvik. Samlet kraftforbruk i Narvik kommune var 425 GWh i Nordkraft Produksjon AS eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. kraftomsetningsvirksomhet Ultimo 1998 ble Nordkraft AS (tidligere Narvik Energi AS) virksomhet knyttet til omsetning av kraft overdratt til Kraftinor AS, som ble etablert sammen med Vesterålskraft AS og Lofotkraft Produksjon AS. NorDkraFt as Årsrapport 2010

6 Eierforholdene er senere endret og status pr er at Nordkraft AS eier 50 % i Kraftinor AS sammen med Lofotkraft AS (50 %). Kraftinor AS har ca kunder og har en god markedsandel i sitt primærmarked (definert som nettområdene til Lofotkraft Nett AS, Vesterålskraft Nett AS og Narvik Energinett AS). FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskaps - loven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2011 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. kredittrisiko Selskapets kunder er hovedsakelig konserninterne- og tilknyttede selskaper som er leietakere. Kredittrisikoen vurderes som lav. LikViDitetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Konsernet Nordkraft bestod pr av Nordkraft AS, Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS, Enerconsult AS, Narvik Fjernvarme AS, Naturgass Nord AS og konsernet Fjellkraft med datterselskap. Andelene i datterselskapene er behandlet i selskapsregnskapet i henhold til kostmetoden, og full konsolidering i konsernregnskapet. Konsernets andeler i Kraftinor AS (50 %), Nordkraft Vind AS (50 %), Vesterålskraft Vind AS (50 %), Lofotkraft Vind AS (50 %), Funn IT AS (50 %), Nordlandskraft AS (50 %), Narvik Kapital AS (30,5 %), Nordnorsk Havkraft AS (25 %), Futurum AS (20,34 %), Ågskarkraft AS (34,1 %) og Kjetland Kraft AS (40,0 %) er vurdert som tilknyttede selskaper og er i konsernregnskapet behandlet iht. kostmetoden. En viser for øvrig til prinsippnoten. konsernet NorDkraFt Konsernets driftsinntekter var på 553 mnok, og årsresultatet ble 374,2 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på mnok. Egenkapitalen var 1.327,4 mnok og egenkapital andelen pr var 45 %. Konsernets arbeidskapital pr var 199 mnok. Årets investeringer var 115,7 mnok, fordelt med 115,6 mnok i driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 209,2 mnok, mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 618,3 mnok. NorDkraFt as (morselskap) Selskapets driftsinntekter var på 9,0 mnok, og årsresultatet ble 90,7 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 87 mnok. Styrets forslag til utbytte er 70,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på mnok. Egenkapitalen var pr på 628,5 mnok og egenkapitalandelen var 52,8 %. Årets investeringer var 1,6 mnok, fordelt med 1,5 mnok i driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer. konsernet FJeLLkraFt (DatterseLskap) Konsernets driftsinntekter var på 61,2 mnok, og årsresultatet ble 8,8 mnok. Konsernets arbeidskapital pr var 70,8 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 497,7 mnok. Egenkapitalen var pr på 402,9 mnok og egenkapitalandelen var 81,0 %. Årets investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler var 70,0 mnok. enerconsult as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 12,8 mnok, og årsresultatet ble -1,6 mnok. NorDkraFt as Årsrapport 2010

7 Selskapets arbeidskapital pr var 3,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 8,9 mnok. Egenkapitalen var pr på 3,9 mnok og egenkapitalandelen var 43,6 %. Årets investeringer i varige driftsmidler var 1,3 mnok. NatUrgass NorD as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og årsresultatet ble 0,1 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 12,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 12,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 12,4 mnok og egenkapitalandelen var 99,7 %. Det ble ikke foretatt noen investeringer i NarVik FJerNVarme as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og årsresultatet ble -0,03 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 1,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1,0 mnok. Egenkapitalen var pr på 1,0 mnok og egenkapitalandelen var 99,5 %. Det ble ikke foretatt noen investeringer i NarVik energinett as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 119,5 mnok og årsresultatet ble 14,5 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 35,5 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 284,2 mnok. Egenkapitalen pr var 132,2 mnok og egenkapitalandelen var 46,5 %. Årets investeringer i varige driftsmidler var 19,6 mnok. NorDkraFt produksjon as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 374,2 mnok, og årsresultatet ble 358,0 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 21,2 mnok ,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 980,4 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 50,7 %. Årets investeringer var 23,3 mnok, fordelt med 23,3 mnok i varige driftsmidler og 0,01 mnok i aksjer. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Morselskapet hadde ved årsskiftet to stillinger: Administrerende direktør og økonomidirektør med parallell ansettelse i Nordkraft Produksjon AS. Alle lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft Produksjon AS. Konsernets ansatte er tilknyttet Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS, Enerconsult AS og Fjellkraft AS. Ved årsskiftet hadde konsernet 142 ansatte fordelt på 137,9 årsverk, herav tre lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 122 ansatte fordelt på 119,8 årsverk, herav tre lærlinger. For konsernet var totalt sykefravær 4,0 %, herav 1,0 % langtids sykemeldte. Dette er en nedgang fra Nordkraft Produksjon AS hadde ved årsskiftet 79 ansatte fordelt på 77,1 årsverk, herav en midlertidig stilling og to lærlinger. Ved begynnelsen av 2010 var det 67 ansatte fordelt på 64,9 årsverk, herav en lærling og tre midlertidige stillinger. Sykefraværet var i 2010 på 4,5 %, herav 2,6 % i langtidssykemeldte. Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 37 ansatte fordelt på 37 årsverk, herav to lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 38 ansatte fordelt på 37,4 årsverk, herav to lærlinger. Sykefraværet var i 2010 på 5,6 %, herav 1,4 % langtidssykemeldte. Enerconsult AS hadde ved årsskiftet 14 ansatte fordelt på 14 årsverk. Ved begynnelsen av året var det 7 ansatte fordelt på 7 årsverk. Sykefraværet var på 3,8 %, herav 0 % langtidssykemeldte. Fjellkraft AS hadde ved årsskiftet 10 ansatte fordelt på 10 årsverk. Sykefraværet var på 2 %, mot 0,63 % i Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS og Enerconsult AS har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte. HMS-rådgiver er ansatt i 100 % stilling for å støtte arbeid med HMS, beredskap og miljø i konsernet. Ved utgangen av året var totalkapitalen på NorDkraFt as Årsrapport 2010

8 LIKESTILLING Virksomheten har to ansatte som er minimum bemanning for å opprettholde morselskapets rolle i konsernmodellen. Således vil ikke likestilling representere noe aktuelt tema. Det vises for øvrig til beretningen fra de ulike datterselskapene. Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og fem menn. TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING MV. Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt til utbytte... kr Overført til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr FREMTIDIG UTVIKLING Den økonomiske utviklingen i 2010 har vært gunstig. Årsresultatet er det beste noensinne og utviklings- og investeringsaktiviteten i ny produksjonskapasitet har vært høy. Egenkapitalen er også økt vesentlig gjennom tilbakeholdt overskudd. Revidert strategiplan fra juni 2010 klargjør de strategiske industrielle mål til utvikling og bygging og idriftsetting av minimum 700 GWh i perioden Konsernets brutto utviklingsportefølje av småskala vannkraft er 1,6 TWh og for vindkraft er den ca. 0,4 TWh, til sammen ca. 2 TWh. Det satses betydelige midler på å øke denne porteføljen gjennom forretningsutvikling både innen småkraft og vindkraft. Konsernets videre muligheter for industriell vekst innen vann- og vindkraft vil både være av organisk art og gjennom oppkjøp. Målene som er satt innebærer en høy årlig investeringstakt. Med minimum 70 GWh/år i bygging vil dette kreve ca. 250 mill. kr. i investeringer hvert år. Porteføljen er imidlertid vesentlig større, og investeringene vil trolig fortsette også etter 2020, dersom rammevilkårene gir grunnlag for dette. Gjennomføringen av strategien vil kreve ytterligere konsentrasjon og fokus om kjernevirksomheten, både kompetansemessig/ressursmessig og kapitalmessig. Ønsket vekst vil også skape mange nye kompetanse - arbeidsplasser i Narvik, og antall ansatte i konsernet ventes å være 163 ved utgangen av Konsernet har betydelige forventninger om at det gis tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske myndigheter der hvor dette blir nødvendig slik at man kan oppnå de nasjonale målene for ny fornybar energiproduksjon som man er enige om både nasjonalt og internasjonalt. Narvik, 9. mars 2011 Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Geir Are Danielsen Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt as Årsrapport 2010

9 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT KONSERN Tall i mnok RESULTATER Driftsinntekter 413,7 370,1 492,6 471,7 553,5 Driftsresultat 210,0 151,5 248,2 200,7 230,6 Finansposter -28,7-0,4-83,6-24,6 198,5 Resultat før skatt 181,3 151,2 164,6 176,0 429,1 Resultat etter skatt 135,8 122,1 112,3 143,7 374,2 Majoritetens andel 135,7 120,3 109,7 138,1 367,1 Minoritetens andel 0,1 1,8 2,6 5,6 7,1 BALANSE PR Anleggsmidler 2 070, , , , ,6 Omløpsmidler 189,0 164,1 278,3 340,3 537,0 Egenkapital 846,6 916,5 940, , ,4 Langsiktig gjeld 1 267, , , , ,4 Kortsiktig gjeld 145,6 227,7 220,8 282,5 337,8 Totalkapital 2 260, , , , ,6 ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA 249,8 193,7 293,0 247,6 283,9 Egenkapitalandel % 37,5 % 39,0 % 38,1 % 33,8 % 45,0 % Likviditetsgrad 1 1,30 0,72 1,26 1,20 1,59 Totalavkastning 10,2 % 9,0 % 11,5 % 8,6 % 17,3 % Arbeidskapital 43,4-63,6 57,6 57,8 199,2 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 39,47 23,56 41,02 31,09 46,00 Årsproduksjon GWh 906,3 890,7 864,7 856,0 866,5 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler 45,1 59,7 80,2 158,6 115,2 Investeringer i aksjer 9,1 134,1 2,9 439,7 0,1 Antall ansatte pr Ordinært utbytte 34,0 30,6 87,7 71,9 70,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat+Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld NorDkraFt as Årsrapport 2010

10 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT KONSERN UtVikLiNg i magasin siste 10 År År Beholdning Beholdning kraftproduksjon konsesjonskraft- sum produksjon pr i gwh pr i % i gwh uttak i gwh 1) i gwh ,4 30 % 772,1 94,4 866, ,3 37 % 761,5 94,4 856, ,7 30 % 770,3 94,4 864, ,2 51 % 796,3 94,4 890, ,7 35 % 811,9 94,4 906, ,9 43 % 968,8 94, , ,9 35 % 851,9 94,4 946, ,3 34 % 886,9 94,4 981, ,4 33 % 925,7 94, , ,6 49 % 750,8 94,4 845,2 1) Konsesjonskraftrettigheten ble overført til Fjellkraft Produksjon AS i forbindelse med trekantfisjonen 1. juli Fra er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkraft Produksjon AS' kobbelv-andel (17,5 %) medtatt, herav økning av magasinandel med 324,5 GWh. produksjon Fra kraftverk i NorDkraFt produksjon as og FJeLLkraFt, konsern siste 10 År NorDkraFt produksjon as FJeLLkraFt, konsern Tall i MWh År sildvik sørfjord 1 kobbelv * Nygård Håkvik taraldsvik sirkelvann sørfjord 2 Virakelva** Lappvikelva** imsland** Leksvik** sum Installert effekt i MW ,5 1,4 4 4,7 2,7 5 2, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft ( MWh) -17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Nordkraft Produksjon AS leier ut 13 % av denne rettigheten frem til år ** Beregnet normalproduksjon benyttet. 10 NorDkraFt as Årsrapport 2010

11 RESULTATREGNSKAP MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER konsern - - Salgsinntekter Salg overføringstjenester Andre driftsinntekter 2, Vinning ved avgang Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 3, Avskr. dr.midler og immatr. eiendeler 8, Annen driftskostnad 2, 5, 15, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 6, Nedskr./reversering fin.anl.m Finanskostnader Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Minoritetens andel Majoritetens andel NorDkraFt as Årsrapport

12 BALANSE MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note EIENDELER konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Immaterielle rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. 8, 9, 10, 11, Nettanlegg 10, 11, Produksjonsanlegg 10, 11, Maskiner og anlegg 10, 11, Driftslager 10, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 8, 9, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Investeringer i tilknyttet selskap 13, Investeringer i aksjer og andeler 13, 14, Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 15, Forskuddsbetalt skatt Fordringer selskap samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 17, Sum omløpsmidler Sum eiendeler NorDkraFt as Årsrapport 2010

13 BALANSE MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note EGENKAPITAL konsern Innskutt egenkapital Aksjekapital á kr. 4 18, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern 22, Gjeld til kredittinstitusjoner 21, 22, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 9. mars 2011 Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Geir Are Danielsen Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt as Årsrapport

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK morselskap LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: konsern Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: Investering i varige driftsmidler Salg av varige/finansielle driftsmidler (salgspris) Endring i aksjer og andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: Opptak av ny gjeld * ) Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Konsernbidrag avgitt (-) / mottatt (+) Endring i kassakreditt = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet * ) Det vises til note 22 vedrørende konsernets låneopptak 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 regnskapsprinsipper NOTE 2 monopolvirksomheten, konsern NOTE 3 lønns- og personalkostnader, konsern NOTE 4 pensjonskostnader, konsern NOTE 5 konsesjonsavgifter og Årlige erstatninger, konsern NOTE 6 spesifikasjon av FinansposTer NOTE 7 skatt NOTE 8 varige DriFTsmiDler og immaterielle eiendeler, mor NOTE 9 investeringer og salg av varige DriFTsmiDler siste 5 År, mor NOTE 10 varige DriFTsmiDler og immaterielle eiendeler, konsern NOTE 11 investeringer og salg av varige DriFTsmiDler siste 5 År, konsern NOTE 12 nettoversikt og nettrelaterte produksjonsanlegg, konsern NOTE 13 aksjer, mor NOTE 14 aksjer, konsern NOTE 15 ForDringer, Tap på krav NOTE 16 andre kortsiktige ForDringer NOTE 17 betalingsmidler, konsern NOTE 18 aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor NOTE 19 egenkapital NOTE 20 annen kortsiktig gjeld NOTE 21 eksterne lån, mor NOTE 22 eksterne lån, konsern NOTE 23 sikkerhetsstillelser og ForplikTelser NOTE 24 konserntransaksjoner/-mellomværende, mor

16 NOTER TIL REGNSKAPET 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. konsolideringsprinsipper Nordkraft AS er morselskap i konsernet Nordkraft. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Narvik Fjernvarme AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og forretningsadresse i Narvik, med unntak av Fjellkraft AS som har hovedkontor i Oslo. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. VaLUta Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LeasiNg Konsernet har inngått operasjonell leasingavtale på biler samt på en del data- og kontorutstyr. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. DatterseLskap / tilknyttet selskap (ts) Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en eventuell innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. BrUk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte - reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført, er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressurs - skatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

17 NOTER TIL REGNSKAPET friinntekt som beregnes av gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007 kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk i samme konsern. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere opplysninger under note 7. klassifisering og VUrDeriNg av BaLaNseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. ForskNiNg og UtVikLiNg Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Varige DriFtsmiDLer Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets antatte levetid dersom de har levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr. 1.1 og er presentert under kapittelet hovedtall. ForDriNger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 17. VaNNBeHoLDNiNg Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i konsernregnskapet, verken i balansen eller i form av NorDkraFt as Årsrapport

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2 monopolvirksomhet, konsern Tall i NOK 1 2 kv Narvik RESULTAT Bokførte inntekter inkl. tilbakeført mindreinntekt 2) Driftskostnader Driftsresultat nettvirksomhet 1) MER-/MINDREINNTEKT Tillatt inntekt (Inntektsramme) Beregnet KILE-kostnad * ) Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Innkreving avgift til Enova Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter Justert tillatt inntekt Bokført inntekt fra produksjon og eksterne kunder Beregnet ordinær mer- (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets renter på mer- (-)/mindreinntekt (+) Årets mer- (-)/mindreinntekt (+) Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 5,8 % 11,2 % 10,9 % 7,2 % NVE-rente inkl. risiko påslag 5,62 % 6,19 % * ) KILE = Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi 132 kv linje gjelder hovedfordelingslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen, ervervet fra Nordkraft Produksjon AS med virkning fra Linjen tarifferes særskilt. Øvrig regional- og distribusjonsnett er oppgitt i kolonnen "Narvik". 1) Driftsresultat i denne note gjelder kun monopolvirksomheten. Avskrivninger knyttet til immaterielle eiendeler utgjorde 131 Tnok i 2010 og vedrører ikke monopolvirksomheten. 2) Bokført inntekt knyttet til nettvirksomheten utgjorde Tnok, inkl. inntektsført korreksjon tidligere år på 715 Tnok. Andre inntekter innenfor monopolvirksomheten er bokført med 915 Tnok, klassisfisert som annen driftsinntekt. Monopolinntekter vedrørende 2010 utgjorde således Tnok. 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

19 NOTER TIL REGNSKAPET LØNNs- og personalkostnader, konsern Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft konsern LØNNSKOSTNADER Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styrehonorarer Andre personalkostnader * ) Sum * ) Andre personalkostnader består blant annet av opplæringskostnader, kantine/bevertningskostnader, personalforsikringer og lignende. Nordkraft as Nordkraft konsern ANSATTE OG ÅRSVERK Antall ansatte Antall årsverk ,9 119,8 Herav lærlinger Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 2 ansatte - administrerende direktør og økonomidirektør. Begge har også ansettelse i Nordkraft Produksjon AS. Alle lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft Produksjon AS. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER adm. direktører i konsernets datterselskaper Nordkraft Fjellkraft as Narvik enerconsult as produksjon as * ) energinett as Lønnskompensasjon Andre ytelser ** ) Sum * ) Adm. direktør i Nordkraft Produksjon AS har også rolle som konsernsjef i Nordkraft AS. ** ) Verdi av fri bil, elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger mv. Konsernopplysninger Administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har avtale om ytelser som omfatter fri bil og konsernets ordninger vedrørende elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann. Vederlagets verdi pr var 1,45 mnok. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mnd. Når det gjelder rettigheter og forpliktelser for ansatte og administrerende direktører i datterselskaper vises det til noteopplysninger i de respektive årsregnskaper. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Noen konsernselskaper har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 7,0 mill. kr. ved årsskiftet, mot 6,6 mill. kr. pr Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft konsern GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Regnskapsmessig bistand * ) Annen bistand ** ) Sum * ) Regnskapsmessig bistand til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. ** ) Annen bistand gjelder NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. NorDkraFt as Årsrapport

20 NOTER TIL REGNSKAPET pensjonskostnader, konsern Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). I tillegg har konsernets selskaper udekkede pensjonsforpliktelser som er tilleggspensjoner for lønn utover 12G, samt avtalefestet pensjon. Som en tilpasning til pensjonsreformen er det i 2010 vedtatt endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Den viktigste endringen som får effekt for regnskapet, er at pensjonsregulering i fremtiden ikke lenger skal være lik grunnbeløpet (G), men G minus 0,75 %. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en uttalelse om hvordan dette skal hensyntas i regnskapene til foretak med offentlige tjenestepensjonsordninger. NRS konkluderer med at dette er en planendring, ettersom man endrer betingelsene i pensjons - ordningen. Dette innebærer at effekten på beregnet forpliktelse må beregnes og effekten resultatføres over opptjenings perioden for endringen. Her vil endringen tre i kraft uten opptjening, det vil si at den gjelder for alle reguleringer av pensjoner under utbetaling fremover. Regnskapsmessig skal derfor effekten resultatføres i Siden dette er en planendring som reduserer ytelsene innebærer dette en inntektsføring av tidligere avsatt forpliktelse Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 4,60 % 5,50 % Forventet avkastning 5,40 % 6,00 % Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 4,00 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,00 % Regulering av løpende pensjon 3,00 % 4,00 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,00 % 2,00 % Etter 40 år 0,00 % 0,00 % Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K2005 Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Resultatført planeffekt Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Fjellkraft AS har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsmidler pr beløper seg til kr Bokførte pensjonsmidler konsern består av pensjonsmidler kr og pensjonsforpliktelse kr USIKRET PENSJONSORDNING Tidligere administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har egen pensjonsavtale frem til fylte 67 år (nov 2014). Årets pensjonskostnad utgjør 0,48 mnok (0,6 mnok) og pensjonsforpliktelsen ved årets utgang var 4,65 mnok (5,48 mnok). Ordningen er usikret. 20 NorDkraFt as Årsrapport 2010

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer