INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. Design og produksjon: Luto FoTos: Nordkraft / Luto Trykk: Nor-Trykk

3 ÅRSBERETNING 2010 NORDKRAFT AS VIRKSOMHETENS ART Historikk og eierskap Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember Virksomheten i den første tiden var å dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjons nett. Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet. Fra 1995 ble virksomheten videreført gjennom opprettelsen av Narvik Energi AS som ble utskilt som et selvstendig aksjeselskap. Narvik Energi AS var 100 % eid av Narvik kommune frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier. I oktober 2001 ble Hålogaland Kraft AS deleier, og i august 2002 ble også det danske energiselskapet ENERGI E2 A/S fra København eier i Narvik Energi AS. ENERGI E2 A/S ble senere oppkjøpt og endret navn til DONG Energy Power A/S - et datterselskap i det danske energikonsernet DONG Energy A/S, hvor den danske stat er majoritetseier. I mars 2009 endret Narvik Energi AS navn til Nordkraft AS. I oktober 2010 solgte DONG Energy Power A/S sine aksjer i Nordkraft AS til Troms Kraftforsyning og Energi AS, et 100 % eid datterselskap i Troms Kraftkonsernet. Eierskapet i Nordkraft AS var pr ; Narvik kommune - 50,01 %, Troms Kraftforsyning og Energi AS - 33,33 % og Hålogaland Kraft AS - 16,66 %. Konsernet Nordkraft bestod pr. 31. desember 2010 av Nordkraft AS som morselskap med følgende datterselskaper ; Nordkraft Produksjon AS (100 %), Narvik Energinett AS (51 %), Enerconsult AS (100 %), Narvik Fjernvarme AS (100%), Naturgass Nord AS (100 %) og konsernet Fjellkraft AS (med 20 datterselskaper). Nordkraft AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik kommune. Konsernet Nordkraft er et kraftkonsern med hovedfokus på kraftproduksjon, og konsernet har de siste årene lagt betydelige ressurser i å rendyrke og videreutvikle sin strategiske kjernevirksomhet. Selskapet har i tillegg eierandeler i lokal nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet, og er en betydelig aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. I henhold til aksjonæravtale skal Nordkraft AS hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening. ÅRET 2010 Styret har i 2010 avholdt 10 styremøter og behandlet 55 saker. De strategiske valg konsernet foretok på slutten av 1990-årene med å erverve og utvikle kraftproduksjons - kapasitet, har medført stor industriell ekspansjon og gode økonomiske resultater. Høsten 2008 ble siste strategiplan vedtatt for neste treårs periode med ny visjon, forretningsidé, verdigrunnlag og konkrete handlingsplaner, herunder navnebytte og rebranding. Strategiplanen ble revidert av styret i juni 2010 og arbeidet med sentrale handlingsplaner for er igangsatt. De konkrete industrielle målene i strategiplanen er å gjennomføre lønnsomme investeringer i ny fornybar kraftproduksjon med minimum 700 GWh i perioden Denne målsetningen skal søkes realisert i kombinasjon med betydelige utbytter til konsernets eiere, under forutsetning av en sunn utvikling av egenkapitalandelen i konsernet. For å finansiere denne veksten er det satt fokus på salg av aktiva for å frigjøre kapital, herunder solgte Nordkraft Produksjon AS sin 15 % aksjepost i Salten Kraftsamband AS i september 2010 for 570 mill. kr. med en regnskapsmessig gevinst på ca. 250 mill. kr. I prosessen med at Troms Kraftforsyning og Energi AS ble ny eier i Nordkraft AS etter DONG Energy Power A/S ble aksjonærene enige om en ny aksjonæravtale. For konsernets side er det spesielt følgende forhold som har betydning for den videre utvikling; At Nordkrafts hovedformål fortsatt skal være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening. At Troms Kraft-konsernet og Nordkraft forplikter seg til å jobbe for en samordning av selskapenes satsning på småkraft i Norge og vindkraft i Nord- Norge. At det nominelle nivå for utbytte er fastlagt for de neste 5 år. Prosessen med at DONG Energy Power A/S solgte seg ut av Nordkraft AS har medført flere uavklarte forhold i tilknytning til avtaleverket DONG Energy Power A/S er part i sammen med Nordkraft AS og øvrige opprinnelige aksjonærer. Herunder har styret i Nordkraft AS vedtatt at DONG Energy Power A/S må tre ut av eierskapet i NorDkraFt as Årsrapport 2010

4 Nordkraft Vind AS, fordi Nordkraft Vind AS er Nordkraft - aksjonærenes felles vindselskap. De juridiske konsekvensene av DONG Energy Power A/S uttreden av Nordkraft er fortsatt ikke avklart. Den finansielle krisen i verdensøkonomien ble i løpet av 2010 merkbart avdempet, spesielt i Norge. Krisen og ettervirkningene kan imidlertid ikke sies å være et avsluttet kapittel i historiebøkene. Konsernet har i den finansielle vanskelige tiden i 2009/2010 benyttet seg av muligheter til strategisk posisjonering gjennom oppkjøp og prosjektutvikling innen kraftproduksjon, spesielt innen småskala vannkraft, hvor vår utviklingsportefølje er ca 1,6 TWh ved inngangen til I 2010 har konsernstyret vedtatt bygging av 6 nye småkraftverk med til sammen 67 GWh og en investerings kostnad på 248 mill kr. Utbyggingene skjer i Fjellkraft-konsernet. I tråd med satsningen på ny fornybar energi er det i 2010 ansatt 18,1 nye årsverk innen konsernet. I desember 2010 ble det fra myndighetene i Norge og Sverige lagt frem felles utkast til ordning med elsertifikater for ny fornybar energi fra Sannsynlig heten for ordningen har således økt, og slik den er utformet i høringsutkastet fra norske myndigheter kan denne medføre et solid bidrag til inntjeningen for de fremtidige investeringene vi har som mål å realisere. Kombinasjonen med frigjøring av kapital, god inntjening og gode utsikter til el-sertifikater gjør at virksomheten vil konsentrere seg om utvikling av ny fornybar energi de neste år. Den finansielle situasjonen er god med både likvider og tilstrekkelige innvilgede lånerammer etter at konsernet reforhandlet sin totale finansiering, med lengre varighet og forbedrede økonomiske betingelser. Samtidig var årsresultatet for 2010 det beste noensinne, og de økonomiske utsikter er gode for de kommende år. DriFt og marked Driftsmessig var året 2010 preget av historisk høye kraftpriser i begge vinterperiodene. Dette skyldes både lave tilsig gjennom året samt høyt elforbruk i kombinasjon med at svensk kjernekraft hadde stor driftsproblemer i starten av året. Gjennomsnittlig områdepris (Tromsø) på kraftbørsen Nord-Pool i 2010, ble 46 øre/kwh som er en økning fra 2009 med 15 øre/kwh (+48 %). Gjennomsnittlig oppnådd pris for den kraften som er risikoutsatt i markedet ble 46,6 øre/kwh. Det var negative resultater fra sikringshandel, men dette ble oppveid av god optimalisering av anleggenes effektkapasitet/brukstid kombinert med høy produksjonstilgjengelighet gjennom året. Tilsiget til konsernets vannkraftverk var for fjerde året på rad lavere enn historisk gjennomsnitt med svikt på ca. 15 % av normalt årstilsig var det tredje svakeste tilsigsåret regionalt siste 25 år. Tilsigssvikten for magasinverkene utgjorde 115 GWh. Samlet kraftproduksjon for konsernet i 2010 ble 866 GWh noe som var 39 GWh høyere sammenlignet med året Ved inngangen til 2011 hadde konsernet en magasinfylling på 202 GWh, som er en nedgang på 50 GWh i løpet av året. Tilgjengeligheten for våre magasinverk var 99,64 % i Av større reinvesteringsarbeider som er gjennomført nevnes fullført rehabilitering av Sildvik Kraftverk (233 GWh/år) med blant annet nytt turbinhjul og kontroll - anlegg, og damrehabilitering tilknyttet Håkvik Kraftverk (44 GWh/år). INDUSTRIELL STATUS KRAFTPRODUKSJON ViNDkraFt Selskapet Nordkraft Vind AS eies av Nordkraft Produksjon AS med 50 % og DONG Energy Power A/S med 50 %. Selskapet oppførte høsten 2005 tre vindmøller med 6,9 MW på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, med en estimert årlig produksjon på ca. 24 GWh/år. Produksjonen i 2010 ble 22,8 GWh med 89 % tilgjengelighet. I 2009 ble det besluttet å oppføre 11 nye tilsvarende vindmøller på samme sted (25,3 MW/86 GWh/år) etter at prosjektet ble tildelt 200 mill. kr. i støtte fra Enova. Investeringen er beregnet til ca. 335 mill. kr. Våren 2010 oppstod usikkerhet omkring tilskuddet i forhold til EØS-reglene for slike tilskudd. Denne usikkerheten ble eliminert ved at ESA godkjente tilskuddet i desember Prosjektet ble igangsatt i 2009 og møllene NorDkraFt as Årsrapport 2010

5 planlegges idriftsatt 1. november Prognose for investeringen er innenfor vedtatt investeringsramme. Nordkraft Vind AS produksjon fra 2012 estimeres til ca. 110 GWh/år (P50). Selskapet arbeider med et nytt prosjekt Sørfjord Vindmøllepark, med inntil 90 MW (ca. 270 GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune, hvor Nordkraft Produksjon AS har inngått en tidsbegrenset eksklusivitetsavtale for disposisjon av sin infrastruktur og linjetilknytning til sentralnettet. Prosjektet er vurdert som ett av de minst konfliktfylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og Nordkraft Vind AS planlegger å innsende konsesjonssøknad. Nordkraft Produksjon AS er også deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraft - prosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Vesterålskraft Vind AS utvikler et vindmølleprosjekt lokalisert til Ånstadblåheia i Sortland kommune ( GWh). Prosjektet er vurdert som ett av de minst konflikt fylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og konsesjonssøknad ble levert til NVE i desember Nordkraft Produksjon AS disponerer åtte årsverk som arbeider med prosjektutvikling for alle vindkraft - selskapene konsernet er deleier i. I tillegg arbeider fem årsverk med drift av vindparker. VaNNkraFt Fra 2009 vedtok konsernet at Nordkraft Produksjon AS rendyrkes som konsernets eierselskap for kraftverk med konsesjon etter industrikonsesjonsloven som krever offentlig eierskap. Selskapet eier og driver de store magasinkraftverkene. Selskapet skal også forestå all administrasjon, drift og krafthandel i konsernets kraftproduksjonsselskap. Småskala vannkraft samordnes under Fjellkraft AS, mens Nordkraft Vind AS er konsernets hovedselskap innen vindkraft. De to sistnevnte er ikke underlagt samme eierbegrensning mht offentlig eierskap. All administrasjon, utvikling, bygging, drift og kraftsalg/ risikohåndtering av konsernets småkraftverk/ vindkraftverk og portefølje skjer med innleid personell fra Nordkraft Produksjon AS. portefølje Nordkraft produksjon as (100 %) Selskapet eier kraftverk som krever offentlig eierskap, og eier fem kraftverk samt delvis eierskap i ett kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 år er samlet egenproduksjon ca. 813 GWh/år. portefølje Fjellkraft as (100 %) Selskapet eier kraftanlegg, produksjonsrettigheter og rettigheter/opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentlig eierskap. Produksjonsporteføljen er ca. 158 GWh/år i drift (konsesjonskraftrettigheter og seks kraftverk). Selskapet har syv kraftverk under bygging med ca. 71 GWh, og ytterligere 12 meddelte konsesjoner med ca. 167 GWh som er under bearbeidelse for investeringsbeslutning. I tillegg kommer deleierskap i selskap som innehar både produksjon og prosjekter under bygging. Samlet egen utviklingsportefølje er ved årsskiftet ca GWh med 141 prosjekter. Selskapet forventer en tilgang på 5 konsesjoner i løpet av 2011 (71 GWh) og ca. 15 konsesjoner i 2012 (258 GWh) og legger til grunn en årlig produksjons/ konsesjons tilgang på GWh årene deretter. konsernets ØVrige industrielle energivirksomhet pr Nettvirksomhet Narvik Energinett AS (51 % eierskap) har i sitt konsesjonsområde Narvik kommune kunder (målepunkter mot sluttbrukerkunder), og nettet består av både regional- og distribusjonsnett. Totalt eide og driftet selskapet ca km kraftlinjer, jord- og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 446 nettransformatorer pr Selskapet eier og driver en regionalnettslinje (28,3 km 132 kv) mellom Ballangen og Kjøpsvik. Samlet kraftforbruk i Narvik kommune var 425 GWh i Nordkraft Produksjon AS eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. kraftomsetningsvirksomhet Ultimo 1998 ble Nordkraft AS (tidligere Narvik Energi AS) virksomhet knyttet til omsetning av kraft overdratt til Kraftinor AS, som ble etablert sammen med Vesterålskraft AS og Lofotkraft Produksjon AS. NorDkraFt as Årsrapport 2010

6 Eierforholdene er senere endret og status pr er at Nordkraft AS eier 50 % i Kraftinor AS sammen med Lofotkraft AS (50 %). Kraftinor AS har ca kunder og har en god markedsandel i sitt primærmarked (definert som nettområdene til Lofotkraft Nett AS, Vesterålskraft Nett AS og Narvik Energinett AS). FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft AS og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskaps - loven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2011 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO markedsrisiko Selskapet har finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Disse investeringene er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. kredittrisiko Selskapets kunder er hovedsakelig konserninterne- og tilknyttede selskaper som er leietakere. Kredittrisikoen vurderes som lav. LikViDitetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for kundefordringer opprettholdes og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Konsernet Nordkraft bestod pr av Nordkraft AS, Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS, Enerconsult AS, Narvik Fjernvarme AS, Naturgass Nord AS og konsernet Fjellkraft med datterselskap. Andelene i datterselskapene er behandlet i selskapsregnskapet i henhold til kostmetoden, og full konsolidering i konsernregnskapet. Konsernets andeler i Kraftinor AS (50 %), Nordkraft Vind AS (50 %), Vesterålskraft Vind AS (50 %), Lofotkraft Vind AS (50 %), Funn IT AS (50 %), Nordlandskraft AS (50 %), Narvik Kapital AS (30,5 %), Nordnorsk Havkraft AS (25 %), Futurum AS (20,34 %), Ågskarkraft AS (34,1 %) og Kjetland Kraft AS (40,0 %) er vurdert som tilknyttede selskaper og er i konsernregnskapet behandlet iht. kostmetoden. En viser for øvrig til prinsippnoten. konsernet NorDkraFt Konsernets driftsinntekter var på 553 mnok, og årsresultatet ble 374,2 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på mnok. Egenkapitalen var 1.327,4 mnok og egenkapital andelen pr var 45 %. Konsernets arbeidskapital pr var 199 mnok. Årets investeringer var 115,7 mnok, fordelt med 115,6 mnok i driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 209,2 mnok, mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 618,3 mnok. NorDkraFt as (morselskap) Selskapets driftsinntekter var på 9,0 mnok, og årsresultatet ble 90,7 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 87 mnok. Styrets forslag til utbytte er 70,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på mnok. Egenkapitalen var pr på 628,5 mnok og egenkapitalandelen var 52,8 %. Årets investeringer var 1,6 mnok, fordelt med 1,5 mnok i driftsmidler og 0,1 mnok i aksjer. konsernet FJeLLkraFt (DatterseLskap) Konsernets driftsinntekter var på 61,2 mnok, og årsresultatet ble 8,8 mnok. Konsernets arbeidskapital pr var 70,8 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 497,7 mnok. Egenkapitalen var pr på 402,9 mnok og egenkapitalandelen var 81,0 %. Årets investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler var 70,0 mnok. enerconsult as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 12,8 mnok, og årsresultatet ble -1,6 mnok. NorDkraFt as Årsrapport 2010

7 Selskapets arbeidskapital pr var 3,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 8,9 mnok. Egenkapitalen var pr på 3,9 mnok og egenkapitalandelen var 43,6 %. Årets investeringer i varige driftsmidler var 1,3 mnok. NatUrgass NorD as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og årsresultatet ble 0,1 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 12,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 12,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 12,4 mnok og egenkapitalandelen var 99,7 %. Det ble ikke foretatt noen investeringer i NarVik FJerNVarme as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 0 mnok, og årsresultatet ble -0,03 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 1,0 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1,0 mnok. Egenkapitalen var pr på 1,0 mnok og egenkapitalandelen var 99,5 %. Det ble ikke foretatt noen investeringer i NarVik energinett as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 119,5 mnok og årsresultatet ble 14,5 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 35,5 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 284,2 mnok. Egenkapitalen pr var 132,2 mnok og egenkapitalandelen var 46,5 %. Årets investeringer i varige driftsmidler var 19,6 mnok. NorDkraFt produksjon as (DatterseLskap) Selskapets driftsinntekter var på 374,2 mnok, og årsresultatet ble 358,0 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 21,2 mnok ,4 mnok. Egenkapitalen var pr på 980,4 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 50,7 %. Årets investeringer var 23,3 mnok, fordelt med 23,3 mnok i varige driftsmidler og 0,01 mnok i aksjer. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Morselskapet hadde ved årsskiftet to stillinger: Administrerende direktør og økonomidirektør med parallell ansettelse i Nordkraft Produksjon AS. Alle lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft Produksjon AS. Konsernets ansatte er tilknyttet Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS, Enerconsult AS og Fjellkraft AS. Ved årsskiftet hadde konsernet 142 ansatte fordelt på 137,9 årsverk, herav tre lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 122 ansatte fordelt på 119,8 årsverk, herav tre lærlinger. For konsernet var totalt sykefravær 4,0 %, herav 1,0 % langtids sykemeldte. Dette er en nedgang fra Nordkraft Produksjon AS hadde ved årsskiftet 79 ansatte fordelt på 77,1 årsverk, herav en midlertidig stilling og to lærlinger. Ved begynnelsen av 2010 var det 67 ansatte fordelt på 64,9 årsverk, herav en lærling og tre midlertidige stillinger. Sykefraværet var i 2010 på 4,5 %, herav 2,6 % i langtidssykemeldte. Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 37 ansatte fordelt på 37 årsverk, herav to lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 38 ansatte fordelt på 37,4 årsverk, herav to lærlinger. Sykefraværet var i 2010 på 5,6 %, herav 1,4 % langtidssykemeldte. Enerconsult AS hadde ved årsskiftet 14 ansatte fordelt på 14 årsverk. Ved begynnelsen av året var det 7 ansatte fordelt på 7 årsverk. Sykefraværet var på 3,8 %, herav 0 % langtidssykemeldte. Fjellkraft AS hadde ved årsskiftet 10 ansatte fordelt på 10 årsverk. Sykefraværet var på 2 %, mot 0,63 % i Nordkraft Produksjon AS, Narvik Energinett AS og Enerconsult AS har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte. HMS-rådgiver er ansatt i 100 % stilling for å støtte arbeid med HMS, beredskap og miljø i konsernet. Ved utgangen av året var totalkapitalen på NorDkraFt as Årsrapport 2010

8 LIKESTILLING Virksomheten har to ansatte som er minimum bemanning for å opprettholde morselskapets rolle i konsernmodellen. Således vil ikke likestilling representere noe aktuelt tema. Det vises for øvrig til beretningen fra de ulike datterselskapene. Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og fem menn. TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING MV. Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Avsatt til utbytte... kr Overført til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr FREMTIDIG UTVIKLING Den økonomiske utviklingen i 2010 har vært gunstig. Årsresultatet er det beste noensinne og utviklings- og investeringsaktiviteten i ny produksjonskapasitet har vært høy. Egenkapitalen er også økt vesentlig gjennom tilbakeholdt overskudd. Revidert strategiplan fra juni 2010 klargjør de strategiske industrielle mål til utvikling og bygging og idriftsetting av minimum 700 GWh i perioden Konsernets brutto utviklingsportefølje av småskala vannkraft er 1,6 TWh og for vindkraft er den ca. 0,4 TWh, til sammen ca. 2 TWh. Det satses betydelige midler på å øke denne porteføljen gjennom forretningsutvikling både innen småkraft og vindkraft. Konsernets videre muligheter for industriell vekst innen vann- og vindkraft vil både være av organisk art og gjennom oppkjøp. Målene som er satt innebærer en høy årlig investeringstakt. Med minimum 70 GWh/år i bygging vil dette kreve ca. 250 mill. kr. i investeringer hvert år. Porteføljen er imidlertid vesentlig større, og investeringene vil trolig fortsette også etter 2020, dersom rammevilkårene gir grunnlag for dette. Gjennomføringen av strategien vil kreve ytterligere konsentrasjon og fokus om kjernevirksomheten, både kompetansemessig/ressursmessig og kapitalmessig. Ønsket vekst vil også skape mange nye kompetanse - arbeidsplasser i Narvik, og antall ansatte i konsernet ventes å være 163 ved utgangen av Konsernet har betydelige forventninger om at det gis tilgang til tilstrekkelige støtteordninger fra norske myndigheter der hvor dette blir nødvendig slik at man kan oppnå de nasjonale målene for ny fornybar energiproduksjon som man er enige om både nasjonalt og internasjonalt. Narvik, 9. mars 2011 Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Geir Are Danielsen Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt as Årsrapport 2010

9 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT KONSERN Tall i mnok RESULTATER Driftsinntekter 413,7 370,1 492,6 471,7 553,5 Driftsresultat 210,0 151,5 248,2 200,7 230,6 Finansposter -28,7-0,4-83,6-24,6 198,5 Resultat før skatt 181,3 151,2 164,6 176,0 429,1 Resultat etter skatt 135,8 122,1 112,3 143,7 374,2 Majoritetens andel 135,7 120,3 109,7 138,1 367,1 Minoritetens andel 0,1 1,8 2,6 5,6 7,1 BALANSE PR Anleggsmidler 2 070, , , , ,6 Omløpsmidler 189,0 164,1 278,3 340,3 537,0 Egenkapital 846,6 916,5 940, , ,4 Langsiktig gjeld 1 267, , , , ,4 Kortsiktig gjeld 145,6 227,7 220,8 282,5 337,8 Totalkapital 2 260, , , , ,6 ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA 249,8 193,7 293,0 247,6 283,9 Egenkapitalandel % 37,5 % 39,0 % 38,1 % 33,8 % 45,0 % Likviditetsgrad 1 1,30 0,72 1,26 1,20 1,59 Totalavkastning 10,2 % 9,0 % 11,5 % 8,6 % 17,3 % Arbeidskapital 43,4-63,6 57,6 57,8 199,2 SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 39,47 23,56 41,02 31,09 46,00 Årsproduksjon GWh 906,3 890,7 864,7 856,0 866,5 ANDRE FORHOLD Investeringer i driftsmidler 45,1 59,7 80,2 158,6 115,2 Investeringer i aksjer 9,1 134,1 2,9 439,7 0,1 Antall ansatte pr Ordinært utbytte 34,0 30,6 87,7 71,9 70,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat+Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld NorDkraFt as Årsrapport 2010

10 NØKKELTALL PRODUKSJON NORDKRAFT KONSERN UtVikLiNg i magasin siste 10 År År Beholdning Beholdning kraftproduksjon konsesjonskraft- sum produksjon pr i gwh pr i % i gwh uttak i gwh 1) i gwh ,4 30 % 772,1 94,4 866, ,3 37 % 761,5 94,4 856, ,7 30 % 770,3 94,4 864, ,2 51 % 796,3 94,4 890, ,7 35 % 811,9 94,4 906, ,9 43 % 968,8 94, , ,9 35 % 851,9 94,4 946, ,3 34 % 886,9 94,4 981, ,4 33 % 925,7 94, , ,6 49 % 750,8 94,4 845,2 1) Konsesjonskraftrettigheten ble overført til Fjellkraft Produksjon AS i forbindelse med trekantfisjonen 1. juli Fra er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft Produksjon AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkraft Produksjon AS' kobbelv-andel (17,5 %) medtatt, herav økning av magasinandel med 324,5 GWh. produksjon Fra kraftverk i NorDkraFt produksjon as og FJeLLkraFt, konsern siste 10 År NorDkraFt produksjon as FJeLLkraFt, konsern Tall i MWh År sildvik sørfjord 1 kobbelv * Nygård Håkvik taraldsvik sirkelvann sørfjord 2 Virakelva** Lappvikelva** imsland** Leksvik** sum Installert effekt i MW ,5 1,4 4 4,7 2,7 5 2, Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år * Uttak etter levert konsesjonskraft ( MWh) -17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Nordkraft Produksjon AS leier ut 13 % av denne rettigheten frem til år ** Beregnet normalproduksjon benyttet. 10 NorDkraFt as Årsrapport 2010

11 RESULTATREGNSKAP MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER konsern - - Salgsinntekter Salg overføringstjenester Andre driftsinntekter 2, Vinning ved avgang Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 3, Avskr. dr.midler og immatr. eiendeler 8, Annen driftskostnad 2, 5, 15, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 6, Nedskr./reversering fin.anl.m Finanskostnader Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Minoritetens andel Majoritetens andel NorDkraFt as Årsrapport

12 BALANSE MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note EIENDELER konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Immaterielle rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. 8, 9, 10, 11, Nettanlegg 10, 11, Produksjonsanlegg 10, 11, Maskiner og anlegg 10, 11, Driftslager 10, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 8, 9, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Investeringer i tilknyttet selskap 13, Investeringer i aksjer og andeler 13, 14, Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 15, Forskuddsbetalt skatt Fordringer selskap samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 17, Sum omløpsmidler Sum eiendeler NorDkraFt as Årsrapport 2010

13 BALANSE MOR/KONSERN NORDKRAFT KONSERN morselskap Note EGENKAPITAL konsern Innskutt egenkapital Aksjekapital á kr. 4 18, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser - - Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern 22, Gjeld til kredittinstitusjoner 21, 22, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 9. mars 2011 Sigve Stokland Kurt Jan Jensen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Kari Dyrstad Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Geir Are Danielsen Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt as Årsrapport

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT KONSERN Tall i NOK morselskap LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: konsern Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: Investering i varige driftsmidler Salg av varige/finansielle driftsmidler (salgspris) Endring i aksjer og andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: Opptak av ny gjeld * ) Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Konsernbidrag avgitt (-) / mottatt (+) Endring i kassakreditt = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet * ) Det vises til note 22 vedrørende konsernets låneopptak 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 regnskapsprinsipper NOTE 2 monopolvirksomheten, konsern NOTE 3 lønns- og personalkostnader, konsern NOTE 4 pensjonskostnader, konsern NOTE 5 konsesjonsavgifter og Årlige erstatninger, konsern NOTE 6 spesifikasjon av FinansposTer NOTE 7 skatt NOTE 8 varige DriFTsmiDler og immaterielle eiendeler, mor NOTE 9 investeringer og salg av varige DriFTsmiDler siste 5 År, mor NOTE 10 varige DriFTsmiDler og immaterielle eiendeler, konsern NOTE 11 investeringer og salg av varige DriFTsmiDler siste 5 År, konsern NOTE 12 nettoversikt og nettrelaterte produksjonsanlegg, konsern NOTE 13 aksjer, mor NOTE 14 aksjer, konsern NOTE 15 ForDringer, Tap på krav NOTE 16 andre kortsiktige ForDringer NOTE 17 betalingsmidler, konsern NOTE 18 aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor NOTE 19 egenkapital NOTE 20 annen kortsiktig gjeld NOTE 21 eksterne lån, mor NOTE 22 eksterne lån, konsern NOTE 23 sikkerhetsstillelser og ForplikTelser NOTE 24 konserntransaksjoner/-mellomværende, mor

16 NOTER TIL REGNSKAPET 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. konsolideringsprinsipper Nordkraft AS er morselskap i konsernet Nordkraft. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Narvik Fjernvarme AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og forretningsadresse i Narvik, med unntak av Fjellkraft AS som har hovedkontor i Oslo. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. VaLUta Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LeasiNg Konsernet har inngått operasjonell leasingavtale på biler samt på en del data- og kontorutstyr. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. DatterseLskap / tilknyttet selskap (ts) Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en eventuell innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. BrUk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte - reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført, er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressurs - skatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

17 NOTER TIL REGNSKAPET friinntekt som beregnes av gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007 kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk i samme konsern. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere opplysninger under note 7. klassifisering og VUrDeriNg av BaLaNseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. ForskNiNg og UtVikLiNg Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Varige DriFtsmiDLer Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets antatte levetid dersom de har levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr. 1.1 og er presentert under kapittelet hovedtall. ForDriNger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 17. VaNNBeHoLDNiNg Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i konsernregnskapet, verken i balansen eller i form av NorDkraFt as Årsrapport

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2 monopolvirksomhet, konsern Tall i NOK 1 2 kv Narvik RESULTAT Bokførte inntekter inkl. tilbakeført mindreinntekt 2) Driftskostnader Driftsresultat nettvirksomhet 1) MER-/MINDREINNTEKT Tillatt inntekt (Inntektsramme) Beregnet KILE-kostnad * ) Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Innkreving avgift til Enova Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl. renter Justert tillatt inntekt Bokført inntekt fra produksjon og eksterne kunder Beregnet ordinær mer- (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl. renter pr Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl. renter Årets renter på mer- (-)/mindreinntekt (+) Årets mer- (-)/mindreinntekt (+) Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl. renter BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 5,8 % 11,2 % 10,9 % 7,2 % NVE-rente inkl. risiko påslag 5,62 % 6,19 % * ) KILE = Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi 132 kv linje gjelder hovedfordelingslinje mellom Kjøpsvik og Ballangen, ervervet fra Nordkraft Produksjon AS med virkning fra Linjen tarifferes særskilt. Øvrig regional- og distribusjonsnett er oppgitt i kolonnen "Narvik". 1) Driftsresultat i denne note gjelder kun monopolvirksomheten. Avskrivninger knyttet til immaterielle eiendeler utgjorde 131 Tnok i 2010 og vedrører ikke monopolvirksomheten. 2) Bokført inntekt knyttet til nettvirksomheten utgjorde Tnok, inkl. inntektsført korreksjon tidligere år på 715 Tnok. Andre inntekter innenfor monopolvirksomheten er bokført med 915 Tnok, klassisfisert som annen driftsinntekt. Monopolinntekter vedrørende 2010 utgjorde således Tnok. 1 NorDkraFt as Årsrapport 2010

19 NOTER TIL REGNSKAPET LØNNs- og personalkostnader, konsern Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft konsern LØNNSKOSTNADER Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Styrehonorarer Andre personalkostnader * ) Sum * ) Andre personalkostnader består blant annet av opplæringskostnader, kantine/bevertningskostnader, personalforsikringer og lignende. Nordkraft as Nordkraft konsern ANSATTE OG ÅRSVERK Antall ansatte Antall årsverk ,9 119,8 Herav lærlinger Nordkraft AS hadde ved årsskiftet 2 ansatte - administrerende direktør og økonomidirektør. Begge har også ansettelse i Nordkraft Produksjon AS. Alle lønns- og pensjonsforpliktelser ble håndtert i Nordkraft Produksjon AS. YTELSER TIL LEDENDE PERSONER adm. direktører i konsernets datterselskaper Nordkraft Fjellkraft as Narvik enerconsult as produksjon as * ) energinett as Lønnskompensasjon Andre ytelser ** ) Sum * ) Adm. direktør i Nordkraft Produksjon AS har også rolle som konsernsjef i Nordkraft AS. ** ) Verdi av fri bil, elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger mv. Konsernopplysninger Administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har avtale om ytelser som omfatter fri bil og konsernets ordninger vedrørende elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann. Vederlagets verdi pr var 1,45 mnok. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mnd. Når det gjelder rettigheter og forpliktelser for ansatte og administrerende direktører i datterselskaper vises det til noteopplysninger i de respektive årsregnskaper. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjorde mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Noen konsernselskaper har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 7,0 mill. kr. ved årsskiftet, mot 6,6 mill. kr. pr Tall i NOK Nordkraft as Nordkraft konsern GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Regnskapsmessig bistand * ) Annen bistand ** ) Sum * ) Regnskapsmessig bistand til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. ** ) Annen bistand gjelder NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. NorDkraFt as Årsrapport

20 NOTER TIL REGNSKAPET pensjonskostnader, konsern Konsernets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). I tillegg har konsernets selskaper udekkede pensjonsforpliktelser som er tilleggspensjoner for lønn utover 12G, samt avtalefestet pensjon. Som en tilpasning til pensjonsreformen er det i 2010 vedtatt endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Den viktigste endringen som får effekt for regnskapet, er at pensjonsregulering i fremtiden ikke lenger skal være lik grunnbeløpet (G), men G minus 0,75 %. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt en uttalelse om hvordan dette skal hensyntas i regnskapene til foretak med offentlige tjenestepensjonsordninger. NRS konkluderer med at dette er en planendring, ettersom man endrer betingelsene i pensjons - ordningen. Dette innebærer at effekten på beregnet forpliktelse må beregnes og effekten resultatføres over opptjenings perioden for endringen. Her vil endringen tre i kraft uten opptjening, det vil si at den gjelder for alle reguleringer av pensjoner under utbetaling fremover. Regnskapsmessig skal derfor effekten resultatføres i Siden dette er en planendring som reduserer ytelsene innebærer dette en inntektsføring av tidligere avsatt forpliktelse Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 4,60 % 5,50 % Forventet avkastning 5,40 % 6,00 % Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 4,00 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,00 % Regulering av løpende pensjon 3,00 % 4,00 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,00 % 2,00 % Etter 40 år 0,00 % 0,00 % Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K2005 Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Resultatført planeffekt Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Fjellkraft AS har innskuddsbasert pensjonsordning. Pensjonsmidler pr beløper seg til kr Bokførte pensjonsmidler konsern består av pensjonsmidler kr og pensjonsforpliktelse kr USIKRET PENSJONSORDNING Tidligere administrerende direktør i Nordkraft Produksjon AS har egen pensjonsavtale frem til fylte 67 år (nov 2014). Årets pensjonskostnad utgjør 0,48 mnok (0,6 mnok) og pensjonsforpliktelsen ved årets utgang var 4,65 mnok (5,48 mnok). Ordningen er usikret. 20 NorDkraFt as Årsrapport 2010

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2011 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 NØKKELTALL PRODUKSJON 10 RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 REGNSKAPSPRINSIPPER 15 NOTER TIL REGNSKAPET 17 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 HELT NATURLIG 2011 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING 19 DESIGN OG PRODUKSJON:

Detaljer