Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden"

Transkript

1 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsmelding Sak 3: Budsjett og Regnskap Sak 4: Medlemskontingent for 2012 Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte Sak 6: Vedtektsendringer Sak 7: Arbeidsprogram Sak 8: Valg Tidsplan Tidspunkt Saknr Sak Konstituering Årsmelding Budsjett og Regnskap Medlemskontingent for Fordelingsnøkkel kommunal støtte Vedtektsendringer Arbeidsprogram Valg

2 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Kandidater fremmes på møtet. 1.2 Valg av referent Kandidater fremmes på møtet. 1.3 Valg av tellekorps Styrets innstilling: Møteledelsen evt. supplert av andre observatører. 1.4 Valg av protokollunderskrivere Kandidater fremmes på møtet. 1.5 Godkjenning av fullmakter Det er medlemsforeninger med medlemstall fra 2010 (medlemmer under 26 år bosatt i Oslo), som i utgangspunktet utgjør grunnlaget for beregninger av årsmøtedelegater. Nye foreninger som ikke leverte medlemsliste til Hyperion i 2009 kan bruke tallene sine fra 2011 (men må dokumentere de på møtet). En forening må ha minst 5 medlemmer under 26 år bosatt i Oslo for å kunne få delegater til årsmøtet. Fordelingsnøkkelen iht. vedtektene er som følger ( 3-4): 5-24 medlemmer: 1 delegat medlemmer: 2 delegater medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater. 500 eller flere medlemmer: 5 delegater. Nedenfor er en liste over medlemstallene til alle registrerte medlemsforeninger Hyperion har i Oslo med en delegatberegning (merk at medlemmer-kolonnen angir medlemmer under 26 år bosatt i Oslo per 31/12/10):

3 Antall observatører er ikke regulert av vedtektene, men tidligere praksis tilsier at en forenings antall observatører tilsvarer halvparten av foreningens antall delegater, opprundet. Forening Medl. Delegater Observatører Kommentar Ares Blindern E Sportsklubb BluedropGaming Cinema Paradiso Foreningen Arcon Foss Origamilag Kanal "Nyinnmeldt" Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom MONOpol Innmeldt 2011 N00b schoolbus gaming Narros Norwegian film rec society Nydalen Datagruppe Obnoxious gaming Oslo Fabelprosaiske Losje Oslo Magicforening Oslo miniatyrspillklubb Ranking Battles Norway Rock'n'Rollespill Sepp Blatters baller av stål Skolestua Spillforening St.Hanshaugen spillforening The Shadow Project TheLAN Torshov Action Extreme Offpiste Gaming Vestkanten Lan Vi kan alt Sum Innmeldt 2011 Fylkesstyrets innstilling: Styret innstiller på at alle foreninger som møter opp får innvilget stemmerett for sine delegater, iht. vedtektenes 3-4 og med basis i medlemstallene fra 2010 (gjengitt ovenfor). Slikt vedtak kan fattes av årsmøtet med alminnelig flertall. Medlemsforeninger som ikke hadde nok medlemmer under 26 år (minst fem) og

4 nyinnmeldte foreninger som ikke har rapportert til HO/Hyperion enda, tildeles en observatør iht. tabellen overfor. Kun medlemsforeningene som meldte inn støtteberettigede medlemmer for 2009 (angitt med stjerne i tabellen ovenfor) har stemmerett i budsjettbehandlingen på årsmøtet, jfr. vedtektenes 3-6. Foreninger der det ikke er rapportert medlemstall må dokumentere at de har minst fem medlemmer under 26 år bosatt i Oslo enten i 2010 eller hittil i 2011 for å kunne tildeles delegater på årsmøtet. Ved mangel på slik dokumentasjon tildeles foreningens frammøtte observatørstatus med tale- og forslagsrett. 1.5 Godkjenning dagsorden og tidsplan Se eget ark. Styrets innstilling: Dagsorden og tidsplanen blir godkjent.

5 Årsmelding Hyperion Oslo 2011 Hyperion Oslo har i 2011 gjennomført de grunnleggende oppgavene fylkeslaget har, slik som støttesøknad til Oslo kommune, regnskapsføring og annet arbeid knyttet til disse områdene. I år har styret beklageligvis hatt vanskelig for å gjennomføre nevneverdig av aktivitet for medlemsforeningene, da det har vært et stort fokus på prosessene rundt Oslo kommunes støtteordning. Styret anser at Hyperion Oslo i dag har en forsvarlig og god drift. Drift og økonomi Hyperion Oslo fikk i 2011 tildelt driftstøtte fra Oslo kommune på vegne av medlemsforeningene, basert på søknad med grunnlagstall fra årsrapportene levert for medlemmer man hadde i Beløpet vi fikk i 2011 var kr på bakgrunn av 805 medlemmer, mot i 2010 på grunnlag av 843 medlemmer. Dette har ført til en nedgang på ca. kr 50 per tellende medlem utbetalt til foreningene våre. Vi har også fått tilsagn på kr i momskompensasjon. Oslo kommunes driftstøtteordning har i år igjen blitt kuttet av bystyret, i 2011 ble ordningen kuttet med 1,5 million kr (fra 12 mill. til 10,5 mill.). I 2012 vil ordningen bli kuttet med nok en million kroner. Hyperion Oslos økonomi er ryddig og stabil, da styret har tatt grep for å nedjustere øvrige budsjettposter og prioritere utbetalingene til foreningene. Totalt skal vi i 2011 utbetale kr til 21 foreninger, samt ,- til nyetablerte foreninger gjennom etableringsstøtte. Dette er en nedgang fra i fjor, både på grunn av kutt i ordningen, samt lavere medlemstall. Foreningene som får utbetalt støtte i 2011 er som følger: Ares, Arthedaín - Den Norske Tolkienforening, BluedropGaming, Cinema Paradiso, Foreningen Arcon, Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund, Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom, N00b Schoolbus Gaming, Narros, Norwegian Film Recreation Society, Obnoxious Gaming, Oslo Magicforening, Oslo Miniatyrspillklubb, Ranking Battles Norway, Rock'n'Rollespill, The Shadow Project, THElan, Torshov Action Extreme Offpiste Gaming og Vestkanten Lan. En av de overnevnte foreningene er imidlertid trukket ut til kontroll, og støtten til denne foreningen vil bli holdt tilbake inntil de har sendt inn dokumentasjon til Hyperion Oslo. I tillegg får følgende foreninger etableringsstøtte: Blindern E- sportklubb, Foss Origamilag, Oslo Fabelprosaiske Losje, Vi Kan Alt, Kanal2, MONOpol og Sepp Blatters baller av stål. Aktivitet Styret valgte i 2011 å prioritere driftsstøtte til medlemsforeningene framfor intern aktivitet. I tillegg, har styreleder representert Hyperion Oslos interesser i styret til Barne- og Ungdomsrådet i Oslo. Medlemsforeninger og støttesøknad HO har også i år sendt søknad om støtte til Oslo kommune for 23 lokallag med til sammen 879 tellende medlemmer og 1214 medlemmer totalt. Dette er en økning fra fjorårets antall tellende medlemmer, og nedgang i antall medlemmer totalt. Det har siden forrige årsmøte innkommet en aktiv utmelding av Hyperion Oslo fra Tid Sted Rom. Det er også siden sist meldt inn tre nye foreninger. Disse er: Kanal2, MONOpol og Sepp Blatters baller av stål.

6 Hyperion Oslo-styret 2011, Trine Jakobsen Ingrid Susanne Bergø Eli Rebecca Skailand Foss Styreleder Nestleder Styremedlem Nichlas Dalstein Hanne Fjeldstad Johansen Jens Ådne Rydland Styremedlem Styremedlem Styremedlem

7 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 3: Budsjett og regnskap 3.1 Regnskap for Vedlagt er regnskap og revisorberetning for Denne dokumentasjonen er også innsendt Oslo kommune ifb. støttesøknad for Styrets innstilling: Regnskapet for 2010 godkjennes og styret innvilges ansvarsfritak. 3.2 Budsjett for Vedlagt er forslag til budsjett for I tråd med tidligere praksis anbefales det at styret får en stående fullmakt til å revidere samtlige poster ved behov, med unntak av støtten som deles ut til foreningene, som behandles i egen sak. Styret anser det viktig å fokusere på utbetalingene til foreningene i det kommende året. Begge budsjettforslagene ivaretar dette, men budsjettforslag B setter i tillegg av midler til aktivitet. Styret anser budsjettforslagene som realistiske og innenfor de rammene vi kan drive regionslaget på en forsvarlig måte. Styrets innstilling: Årsmøtet fatter følgende vedtak: 1) Budsjettforslag A eller B godkjennes som framlagt. 2) Styret gis anledning til å revidere budsjettet, med unntak av driftstøtteposten fra Oslo kommune (jfr. egen sak om fordeling av støtte).

8 Budsjett for Hyperion Oslo 2012 Forslag til årsmøte 2011, torsdag 15/12 Budsjett 2011 Budsjettforslag A Budsjettforslag B Note Inntekter Oslo Kommune Driftstøtte Medlemskontingent Momskompensasjon Kapitalinntekt Sum Utgifter Driftstøtte medlemsforeninger Driftsavtale Hyperion Etableringsstøtte nye foreninger Admin/styret Revisor Årsmøtet Aktiviteter Diverse Sum Resultat Disponert fra egenkapital Årsresultat Noter: 1. Driftstøtte utbetalt uten fratrekk for administrasjon. Merk at tallet er usikkert da tilsagnsbrevet fra Oslo kommune enda ikke har kommet. 2. Medlemskontingent på 50 kr per medlem, estimert til 880 medlemmer i Momskompinntekten er vanskelig å budsjettere med, så man har tatt utgangspunkt i at vi får utbetalt like mye som i år. 4. Renteinntekter mv. bank 5. Driftstøtte utbetalt til foreningene. Dersom HO mottar mer støtte enn budsjettert, vil hele økningen tilfalle driftsstøtten til foreningene. 6. Leie av tjenester fra Hyperion sentralt (Tilgang til kontoret, kopimaskin, hjelp til støttesøking, kontorstøtte osv.). 7. Etableringsstøtteordning til nye foreninger som ikke mottar vanlig støtte. 8. Administrasjonskostnader i forbindelse med kontoroppgaver, levering av søknader, evt. honorering/godtgjørelse, styrearbeid mv. 9. Revisortjenester er i tråd med de faktiske kostnader vi har med revisjon. 10. Årsmøtet, hovedsakelig mat til deltagere og sosialt. 11. Midler til å dekke aktivitet iht. arbeidsprogrammet. 13. Diversepost for uforutsette utgifter. 14. HO har god egenkapital,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 4: Fastsettelse av medlemskontingent for 2012 Styret foreslår å endre noe på modellen som har blitt vedtatt de siste årene, der kontingenten blir basert på det antallet medlemmer foreningen rapporterer inn til Hyperion samme året som de rapporterer inn tallene. Vi ønsker å erstatte dette med en modell hvor kontingenten blir basert på det antallet tellende medlemmer foreninger rapporterer inn til Hyperion. Det vil si: Foreninger med medlemstall som ble innrapportert til Hyperion sentralt i 2011 (for 2010) og genererer støtte i 2012, belastes for en kontingent på 50 kr per tellende medlem. Styrets innstilling: I samsvar med kravene fra Oslo kommune og kravene fra staten, samt Hyperion sentralt, fastsettes en kontingentsats på 50,- per støtteberettiget medlem. Kontingent kreves inn for medlemmer rapportert til Hyperion for grunnlagsåret For foreninger som mottar etableringsstøtte trekkes 50 kr per tellende medlem som rapporteres for 2011 eller eventuelt Styret administrerer innkreving og av kontingent. Driftsstøttemidler kan motregnes støtten direkte.

19 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 5: Fastsettelse av fordelingsnøkkel for driftstøtte. Oslo Kommune tillater ikke, slik staten gjør, dobbeltmedlemskap. Det vil si at medlemmer som er medlem av to eller flere medlemsforeninger teller bare som ett medlem i støtteberegningene til Oslo Kommune. For at man skal slippe det logistiske marerittet det er å fordele støtten et enkelt medlem genererer til hver medlemsforening som medlemmet er medlem av, har vi benyttet følgende fordelingsnøkkel i Hyperion Oslo de siste årene: Fordelingsnøkkel 1) Støtte per medlem (grunnlag) = Tildelt støtte fra Oslo kommune / totalt antall støtteberettigede inkl duplikater. 2) Tildelt støtte til en forening = Støtte per medlem * foreningens totalt antall støtteberettigede inkl duplikater. I 2011 ga dette følgende tall: Forening Antall Støttefordeling Kontingent Utbetalt Ares 8 kr kr 400 kr Arthedaín - Den Norske Tolkien 1 kr 585 kr 50 kr 535 BluedropGaming 17 kr kr 850 kr Cinema Paradiso 12 kr kr 600 kr Foreningen Arcon 78 kr kr kr Kattas Fabelprosaiske Elevsamfunn 58 kr kr kr Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom 410 kr kr kr Noob Schoolbus Gaming 2 kr kr 100 kr Narros 9 kr kr 450 kr Norwegian Film Recreation Society 2 kr kr 100 kr Nydalen Datagruppe 5 kr kr 250 kr Obnoxius Gaming 3 kr kr 150 kr Oslo Magicforening 15 kr kr 750 kr Oslo Miniatyrspillklubb 15 kr kr 750 kr Ranking Battles Norway 18 kr kr 900 kr Rock'n'Rollespill 12 kr kr 600 kr The Shadow Project 50 kr kr kr THElan 57 kr kr kr Tid Sted Rom 5 kr kr 250 kr Torshov Action Extreme Offpiste Gaming 6 kr kr 300 kr Vestkanten-Lan 3 kr kr 150 kr 1 606

20 Medlemmer angir tellende medlemmer (bosatt i Oslo og under 26 år). Kontingenten et motregnet støtten, som da utbetales netto. Støtte per medlem i 2011 var kr 535 fratrukket kontingent, en nedgang på i underkant av en femtilapp fra det foregående året. Styrets innstilling: Fordelingsnøkkelen vedtas som angitt ovenfor.

21 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 6: Vedtektsendringer Det har ikke kommet inn noen forslag til vedtektsendringer.

22 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 7: Arbeidsprogram I løpet av perioden skal styret i Hyperion Oslo ha ansvaret for å utføre følgende aktiviteter: 1) Arrangere et eller flere medlemstreff for alle Oslo-foreningene, gjerne i samarbeid med Hyperion sentralt. Styret gis fullmakt til å organisere disse og fastsette innholdet i dem, men de bør tilstrebe å være aktuelle for flest mulig foreninger. 2) Styret skal sikre god drift gjennom fastsettelse av interne retningslinjer og innsending av papirer. 3) Styret skal jobbe for å profilere Hyperion Oslos arbeid og arrangementer ut mot medlemsforeningene. 4) Styret skal fokusere på å bygge et godt sosialt miljø internt og skal i perioden ha et særskilt fokus på kompetansespredning og overlapp fra gamle til nye styremedlemmer. 5) Ha et godt samarbeid med andre regionslag i Hyperion. Fylkesstyret bes også gjennomføre følgende administrative tiltak: a. Søke Oslo kommune om driftsstøtte for b. Innhente revisorgodkjent medlemsdokumentasjon for 2011 (til søknaden for 2013). c. Få regnskapet for 2011 revisorgodkjent så snart som mulig etter årsskiftet. d. Utbetale driftsstøttemidler for 2012 til medlemsforeningene, så snart som mulig etter kommunen utbetaler denne til HO. e. Fastsette et økonomireglement for regionslaget. f. Ha en god internskolering og overlappskolering mellom nytt og gammelt styre. Styrets innstilling: Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som frakommer under møtet.

23 Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Sak 8: Valg 8.1 Valg av Leder Kandidater fremmes på møtet. 8.2 Valg av inntil 5 styremedlemmer Kandidater fremmes på møtet. 8.3 Valg av Revisor Vi anbefaler at vi beholder vår eksisterende revisor, H. C. Andersen. Fylkesstyrets innstilling: H.C. Andersen velges som revisor.

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer