ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom"

Transkript

1 Journalføringstempel: I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26 1 [] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33 Ml 5, siste ledd og matrikkelforskr El III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkellova 8 33 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal wwwkvinnhcradkommuncno Y Kvinnherad kommun 0 1 NOV 2017 Saksnr [-7 ('(/(ct l U o'i Saxsbeh J1}?! KOM Gnr Festenr Seksjonsnr Eigedom C Bruksnavn/adresse: I) Søknad om tiltak Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Deling i medhald til jf Pbl (deling) etter, Pbl 20-1 m, D Ny grunneigedom '1', D Reguleringsplan og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom 5 D Bebyggelsesplan (eldre D Nytt jordsameige lovverk) D Ny festegrunn over 10 år [:l Privat forslag Søknad om dispensasjon jf pbl 19-]: [] Plan- og bygningslov D Kommuneplan D Reguleringsplan D Bebyggelsesplan (eldre lovverk) ass J D Arealoverføring D Anna: ll) Krav om matrikulering av einingar som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33 D Sammenslåing (matrikkelforskr 43) D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkelforskr 44) D Føring av samla fast eiendom (matrikkelforskr 45 (2)) D Registrering av (ekisterande)uregistrert jordsameige (mattikkelforskr 32,ML 34, 6(særlige grunnar) D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (mattikkelforskr 31 ML 34, 6(særlige grunnar) D Anna (gje heimel): Ill) Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Ml 33 Oppmålingsforretning for matrikkeleing(ar) i medhald til løyve (delingsvedtak) etter Pbl 93h: D Grunneigedom D Anleggseigedom D Jordsameige D Festegrunn Ø Arealoverføring Må svarast å: A) D Ynskje om gjennomføring uten ugrunna opphald (Kommunen sin frist er 16 veker etter pbl-vedtak, 20-lm + event vinterforskn'fi, matrikkel forskrifia 183) Føretrekt mnd el dato for forretninga: B) D Ynskjer å utsetja oppmåling og matrikulering til mnd oppgjeve nedanfor (Kan etter rekvirenten sitt ynskje utsetjast i inntil 3 år Etter 3 år dett løyve etter pbl 20-1m bort) Føretrekt mnd el dato for forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt i eige vedlegg): C) D Ynskjer etter særlige grunner å gjennomføra matrikulering, men utsetja fullføring av oppmålingsforretninga (matrikkelforskrifta 25) Kommunen fastset frist for fullførin, ikk e len er enn 2 år Oppmålingsforretning for matrikkeleining(ar) som ikkje krev løyve (delingsvedtak) etter Pbl 20-1m: D Klarlegging av eksisterande grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr 36) D Grensejustering (matn'kkelforskr 34) D Uteareal til eigarseksjon (jf eigarseksjonslova 7, matiikkelforskr 35) D Registrering av (ekisterande) uregistrert jordsameige (matrikkelforskr 32) (sjå også felt Il) D Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (matrikkelforskr 31) (sjå også felt II) D Anna (oppgje heimel):

2 Parsell nr Areal ca m Arealtype for deling Eventuelt journal nr Eventuelt skalnyttast og epost på kjøpar/festar ' ', ' ',~ ;» Parsellen (e ) navn, adresse c? (L ',: faa Gnr/Bnr/Fnr/snr [' " [;( 9 26,' El sjølvstendig brukseining & Tilleggsareal til S' C] Bustadhus El Offentleg verksemnd El Offentlig friluhsområde & El Landbruk/Fiske D El Naturvern El Kommunikasjonsareal/tekn anlegg til Fritidshus [] Industri/Bergverk El Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant Tilkomst D Riks-/fylkesveg Offentleg veg El Anna El Kommunal veg El Privat veg Pbl 274 Ve g10v en El Ny avkjørsel fra offentleg veg E] Utvida bruk av eksisterande avkjørsel CI Avkjørselsløyve gjeve (legg ved) Cl Søknad om avkjørselsløyve (legg ved) El Tilkomst sikra, sjå vedlagte Vassforsyning _ El Offentlig vassverk Pb D Ama A1 DDDDDDDD Cl Offentleg avløpsanlegg v øp El Privat fellesvassverk D Pbl å 27'2 Tilknytningløyve dokument (legg ved) -: El Privat enkeltanlegg Besknv [] Privat fellesanlegg El Utsleppsløyve gjeve (legg ved) El Søkn om utsleppsløyve (legg ved) [] Avløp sikra i medhald til vedlagte dokument I I Nr frå -til Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert Ikkje relevant sending) Kart og situasj onsplanar Avtale om veg/tilkomst, inkl kart Private servituttar Uttale/samtykkje frå andre offentlege myndigheiter Skjema for krav om samanslåing Andre avtalar, dokumentasjon Andre vedlegg Stadfesting på/erklæring om at det er ordna opp i / ikkje føreligg heftelsar, urådigheitar eller andre restriks'onar som er til hinder for matrikulerin Sid 2 avacl

3 Andre opplysningar (for eksempel rettshavamr av betydning) Heimelshavar Namn: f, _ Weg77/1504 HE; Tlf: "7;a Adresse: 1/4 få? / Postnr: 5 "/5 Sled: f A Underskrift Heimelshavar E Posyf éfleli ', no Sled: > Dato: Underskrifl: 27} r/åw '" Namn: 0257/07? [fø% 5a//um Tlf: Postnr: Sted: E-posl: Underskrift Sted: Dato: Underskn'fi: Fakturaadresse: (Dersom dette er ein annan enn heimelshavar ): Namn: // ' x ) i ] (y/y, ;] CJ, l,7 Ito; ' ll, L»,, Postnr: Slcd: Tlf: Signatur fakturamonakar: Side 3 av 4

4 Side 4 av 4

5 Tegnforklaring Regulan'ngspian/Bebyggelsesplan PBL 1985 Felle: parkeringsplass Offentlig/Almea Reguleringsplan PBL 2008 / y Sikringsoneqense Fritidtbebyqqelse - frittliggende Annen næring Renovesjonsenleoq Smlbltenlegq Ud'uus/neustlbedehus Uteoppholdnreel Kjøreveg Gengveq/genqenavm i sjø og venting Annen veggrunn - quntereel Kei Perkevinqspleuer Friluftsformil Friluftsomrldei Bedeomrlde med bestemmelse: sjø og veudreq Feresone - Ru- og skredet- \ Sikringsone - Frislkt Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 200! Regulerinqs- og bebygqekesplenorrvlde Plenens Formllsgrense Fevesoneqense begrensn'nq Regulerttomteqense Byqqegvense Bebyggelse som innqlvi plenen Regulert Frisiktslinje senterl'ry'e Mllelinje/Avstendskpe Phknft reguienngsformll/ueefonhll Dlskvift bredde Regulenngs- og bebygqeketplen -pbl vit /

6 Dyrnesvegen 27 N Dato: Målestokk: 1:2000 Koordinatsystem: UTM 32N rur! 1 J - "xx, * \\, _ ' x l: 'J- 1: ' I 2017 Norkart AS/Geovekst og kommunene/nasa, Meti Mapbox OpenStreetMap, ' '" r

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan D l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-] m og 26 l E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller

Detaljer

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal. (id

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal.  (id D I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Phl 20-1m o.r If '.A.NNH AD KOMMUNE D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl Journaløring/stempel: I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20 1m og 26-l. El ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1 l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-l m og 26-l. ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje *' " "" krev handsaming etter Pbl 20-1m.

Detaljer

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.".

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.. E] I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 Rxl fäölltbmmune 12 JUN 2017 - ; Uoff: Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje

Detaljer

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3)

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3) I Y Kvinnheradkommune J 2 9 É 2015 E 3".fiH%:1 {lfa inættzpel: El 1) om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-Im og 26-1. E] II) Krav om tiltak; av matrikkeleining. om matrikulering av einig(ar)

Detaljer

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202 K l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl ä 20-lm og 26-1. E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje DT ournalføring/stempel: Lqufiifvzäfäd

Detaljer

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri" (1"! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller.

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri (1! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller. El I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26-1 Journalføring/stempel: Y Kvinnherad kommune 28 NOV2017 [E ll) Krav om matrikulering av

Detaljer

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: K] I) Søknad om deling av eigedom oppretting eller endring 20-lm og 26-1 [I] II) Krav om matrikulering Søknad om tiltak; av matrikkeleining Pbl " Kvinnherad av einig(ar) som ikkje

Detaljer

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal. k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal.  k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk) E Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring a matrikkeleining. Pb1 20-1m og 26-I. II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pb1 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal. D I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller

Detaljer

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3 Søknad om tiltak; oppretting av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m eller endring Journalføring/stempel: II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på:

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på: Journalføring/stempel: l) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-lm og 26 1. El ll) om tiltak; av matrikkeleining. Pbl Krav om matrikulering krev handsaming Søknad av einig(ar) etter

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien. 0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien.  0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m n Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no kl I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. P131 20-1m og 26-1. EI 11) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje M kres handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag ü I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. E] II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan. a, 1.4 I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. PPI 20-1m og 26-1. Jour nalter ingstempel: D II ) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. ut u.lu ntnhcrad kommune.no. «J,,..v fått,,,. x Um Mmm) B Reguleringsplan.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. ut u.lu ntnhcrad kommune.no. «J,,..v fått,,,. x Um Mmm) B Reguleringsplan. I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller oppmålingsforretning

Detaljer

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44)

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44) I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pb1 201m og 261. 1:1 II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje E krev handsaming etter Pbl 201m, eller

Detaljer

y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012

y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012 13 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl 20-1m n II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på:

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på: lg I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl Journalføring/stempel: _# M guy r_

Detaljer

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: Kl 1) Søknad deling av eiged oppretting eller endring 20-lm og 26-l D ll) Krav matrikulering Søknad tiltak; Pbl av matrikkeleining av einig(ar) lll) Rekvisisjon Matrikkellnva kmune

Detaljer

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43)

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43) E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pb1 20-1m Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter M1

Detaljer

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;", xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ :

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;, xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ : E l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl I 20 1m og 26-I. L E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1

Detaljer

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning Journalføring/stempel: E I) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring ll) Krav om matrikulering oppmalingsforretning av einig(ar) etter -._.~-_.T... ~._ma-. Rekvisisjon Kvinnherad kommune Rosendalsvegen

Detaljer

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC!

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC! Journalføring/stempel: E oppretting eller endring av matrikkeleining. 20-l m og 26-l. Ei 2 i Rekvisisjon Matrikkellova MAl2014 Sakqrf II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje m) ne Pbl I kst komm

Detaljer

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1 l lvj.cvtt1'-ktt HESESA 'K{_)fi.~ : viune Sta Gjelder eiendom vi gir deg naturen 1624/159/3/9003 Navn på eiendom Hulvannskogen Kunde 904604 Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa iussk 1

Detaljer

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet.

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet. 21 I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht.

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 93 h 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 93 h, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen

Tana kommune Utviklingsavdelingen Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). PBL 20-1m 1=1 Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m MI 5, siste ledd og MF 43-48 ML 33 Rekvisisjon

Detaljer

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling).

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). 07-May-2015 Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 Meland www.mela11d.kommune.no www.nordh0rd1andskart.no kommune IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). NNT Pbl 20-1 Ill

Detaljer

2017 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller. Kvinnherad kommu. Uskedalsvegen Rosendal. ' Bnr. 26-l. D Reguleringsphn D Ny anleggseigedom

2017 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller. Kvinnherad kommu. Uskedalsvegen Rosendal.  ' Bnr. 26-l. D Reguleringsphn D Ny anleggseigedom Journalføring/stempel: d I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining 20 lm og 26-l ll) Krav om matrikulering Pbl Kvinnherad kommu 09 AUG 2017 av einig(ar)

Detaljer

ä26-l D Reguleringsplan lovverk) For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

ä26-l D Reguleringsplan lovverk) For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt I I Journalføring/stempel: E] I) om deling eigedom oppretting eller endring 20-lm ä26-l Il) Kr om mrikulering krev handsaming om tiltak; mrikkeleining Y Kvirm! era'd Pbl ä 26 einig(ar) Pbl ä 20-lm, ikkje

Detaljer

Bnr. 26 l. D Reguleringsplan. (Kommunen sin frist er 16 veker etter pbl-vedtak, l m + event. vinter- dett løyve etter pbl 5 20-lm

Bnr. 26 l. D Reguleringsplan. (Kommunen sin frist er 16 veker etter pbl-vedtak, l m + event. vinter- dett løyve etter pbl 5 20-lm Journalføring/stempel: [ä ) Søknad om deling eigedom. oppretting eller endring 20-1 m og 526-1. El om tiltak; matrikkeleining. Pbl 5 einig(ar) - 7 ES.2015 som ikkje etter Pbl 5 20-l m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal. Sakstype. pbl 20-lm. oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl

Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal. Sakstype. pbl 20-lm. oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl j E l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-l. El ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm,

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. Gnr. Bnr... Festenr. Seksjonsnr.?? h

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal.  Gnr. Bnr... Festenr. Seksjonsnr.?? h I I2 I) Søknad om deling eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring matrikkeleining Pbl 20m og 26l I?! gmmufle rrwric am zu? l] II) Kr om matrikulering einig(ar) som ikkje krev handsaming etter

Detaljer

t Rosendalsvegen Rosendal xnnv. kvinnheradkonimuneno Bnr. Festenr. i I88 oppretting 26-1 U Reguleringsplan lovverk) U Privat forslag g Am

t Rosendalsvegen Rosendal xnnv. kvinnheradkonimuneno Bnr. Festenr. i I88 oppretting 26-1 U Reguleringsplan lovverk) U Privat forslag g Am Journalføringstempel: E ) om deling av eigedom oppretting eller endring 20-lm og 26-1 E] ) Krav om matrikulering om tiltak; av matrikkeleining av einig(ar) Pbl Y Kvinnherad kommune l 7 AUG2015 som ikkje

Detaljer

t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje _ -

t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje _ - Journalføring/stempel: El l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl i l---- ~ ~ ~ f 20-Im og 26-l. t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering

Detaljer

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen ,

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen , JuN 21116-1 ;tatskog vi gir deg naturen Gjelder eiendom 1933/43/1/9008 Navn på eiendom Storskogen st.skog Kunde Balsfjord kommune Plan og Næring Rådhuset 9050 STORSTEINNES Vår ref. Deres ref. Vår dato

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

1% l Bruksnavn/adrcssc:

1% l Bruksnavn/adrcssc: [XI ) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26 L i:] ) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-m, eller

Detaljer

\\ \\ \\.l\\innhcrud.ko1n1nl1nc.no. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 131/551. :<1/81 H 1/ >â

\\ \\ \\.l\\innhcrud.ko1n1nl1nc.no. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 131/551. :<1/81 H 1/ >â l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. l l ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, oppmålingsforretning

Detaljer

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk) D Søknad om tiltak; oppretting eller endring av maikkelenhet (deling). pnr- zo-r m II) Krav om maikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m ML 5, siste ledd og MF 4348 X m) Rekvisisjon

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44)

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) I), Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalføring/stempel: E II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Side 1 Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Jnr. (vert fylt av kommunen): Saksnr. (vert fylt ut av kommunen): Søknad om deling i medhald av plan- og bygningslova av 27.06.2008 20-1 m og evt. i medhald av jordlova

Detaljer

Rosendalsvegen Rosendal

Rosendalsvegen Rosendal 4 Journalføring/stempel: 1) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-l. II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje El krev handsaming

Detaljer

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a..

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a.. ,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord 19.04.2017 A...,.--...V.-v..~-- a.. _ Landbruk- og utmarksnemnda v/ Hilde Haugdal Humstad Søknad om

Detaljer

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen lo 5470 Rosendal. Gnr. Bnr. _. Festenr. U Ny festegrunn over 10 år flpfivat forslag

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen lo 5470 Rosendal. Gnr. Bnr. _. Festenr. U Ny festegrunn over 10 år flpfivat forslag Y Kvinnherad kommune W07 ÅPR. 2035 Saksnr: ÅPIIMÅ M: V l fl' Knni' fr' [Z l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-l. D ll) Krav om

Detaljer

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st." o Privat forslag

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st. o Privat forslag .. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1m ournalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20162815 Oppdragsnr 2018/8 Prosjektnamn Bringedalsvegen 49 5462 Herøysundet Eigedom:

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/151 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 112/192 Det vert

Detaljer

Søknad om deling av eigedom. Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg. Eigar i matrikkel: Namn. Adresse (gate, postnummr, sted)

Søknad om deling av eigedom. Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg. Eigar i matrikkel: Namn. Adresse (gate, postnummr, sted) Søknad om deling av eigedom Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jamfør plan - og bygningslova 20-1, og Matrikkellova kapittel 3 og 7 Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Eigar i

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/73 GAUSVIK MORTEN BRINGEDALSVEGEN 51 5462 HERØYSUNDET Eigedom: 135/11 Det vert

Detaljer

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet.

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet. El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m ysy Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2017/21 BJELLAND PER BJELLANDSVEGEN 43 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND Eigedom: 152/5 Det

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/203 USKEDAL EIGEDOM AS Uskedalsvegen 555 5463 USKEDALEN Eigedom: 123/176 Det vert

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1" ).. k-k-e14".4-4.

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1 ).. k-k-e14.4-4. IiJ I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m CI II) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Niatrikkelloven 33 ~~110~~1~~~ Bjugn kommune Journalforing/stempel: BJUGN

Detaljer

74///1)//I.il, Q7//K5//1/6éé (/: ;g (aff ";, 676 '3 0J KKZ/4 4/-/L

74///1)//I.il, Q7//K5//1/6éé (/: ;g (aff ;, 676 '3 0J KKZ/4 4/-/L Journalføring/stempel: El l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl å 20-1 m og 26-I. D ll) Krav om matrikulering av einig(iir) som ikkje krev handsaming

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/34 KVINNHERAD KOMMUNE V/LARS ARNE REVNE ROSENDALSVEGEN 10 5470 ROSENDAL Eigedom:

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/64 LAMBERG MARIANNE SKEISHAGEN 17 5470 ROSENDAL Eigedom: 90/32 Det vert med dette

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20163636 Oppdragsnr 2017/141 Prosjektnamn Mjelkeviksvegen 73 5457

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/184 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 199/62 Det vert med dette varsla om

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/182 Postboks 108 5486 ROSENDAL Eigedom: 83/53 Det vert med dette varsla om at det

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/201 ØYBYGG AS Landamarka 5454 SÆBØVIK Eigedom: 192/75 Det vert med dette varsla

Detaljer

RosendalsvegenI "'71 M. xxm\.k\1nnl1cr:1d}m mm Regulenngsplan. U Privat forslag. forretninga:

RosendalsvegenI '71 M. xxm\.k\1nnl1cr:1d}m mm Regulenngsplan. U Privat forslag. forretninga: .lournaiføring/stempel: E' I) Søknad om deling av eigedom. oppretting endring 20-lm og 26-1. El Søknad om tiltak; av matrikkeleining. II) Krav om matrikulering av einig(ar) '. Pbl atrikkellnva. \r. L.-

Detaljer

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 28-1m El II) Krav om matrikulering av enbet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Vikane Tore Ølvesvegen 1044 5637 Ølve Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august 2017 - Klarlegging

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Øybygg As Landamarka 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november 2017

Detaljer

19AP.%.i i. ) Søknaden/rekvisisjonen. U/wfM/m. D Regu 1eringsp Ian. Må svarast på: 20-1 m og 26 l. ll) Krav om matrikulering

19AP.%.i i. ) Søknaden/rekvisisjonen. U/wfM/m. D Regu 1eringsp Ian. Må svarast på: 20-1 m og 26 l. ll) Krav om matrikulering Journaføringstepe: g ) Søknad o deing av eigedo oppretting eer endring 20-1 og 26 E krev handsaing etter o titak; av atrikkeeining ) Krav o atrikuering oppåingsforretning Søknad av einig(ar) Pb 20- * Pb

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet-

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet- "~i// K6-// I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m,

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Sjo Lilly Irene Koløy Halsnøyvegen 8 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom

Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy. U C Fradeling av anleggseiendom/volumeiendom (Kan fylles inn på skjerm, skrives ut og sendes til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy) Søknadom delingav eiendomi Herøy Kommune,8850 Herøy.i medhold av plan- og bygningsloven 1. Eiendom GNR 5 BNR

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

D Arealoverføring El Anna...,...

D Arealoverføring El Anna...,... [Z ) Søknad om deing av eigedom Søknad om titak; Journaføring/stempe: oppretting eer endring av matrikkeeining Pb? Kvinnherad kommune 20m og 26 D ) Krav om matrikuering av einig(ar) som ikkje U 7 SEN 20W

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS

ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS ASEN ^^^^ FLATANGER SETTEFISK AS,^ SETTEFISK AS Org.nr. 964 943 818 MVA Adm. adresse 7630 Åsen 7630 ÅSEN SAMt2fflK D b4 943 632 MVA INNHERRED 7770 Flatanger Telefon 74 08 64 40 Telefon 74 08 64 40 Telefon

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( ) Besl. O. nr. 101 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 98 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

Gnr. 76,5. D Privat forslag. Annet:... D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkelforslu'. 44)

Gnr. 76,5. D Privat forslag. Annet:... D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkelforslu'. 44) ø 'BHAGZ o Journalføring/stempel: E [) Soknad om tiltak; oppretting matrikkeleining (deling) ll) Krav om matrikulering krev handsaming etter eller endring av * Pbl 20-lm nv einlg(nr) som ikkje Pbl 20-lm,

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer