y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "y Kvinnherad kommune 25 JAN. 2012"

Transkript

1 13 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl 20-1m n II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. MI 5, siste ledd og matrikkelforskr n III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkellova 33 eknadenlrekvisiejonen gjeld: Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal innherad.kommune.no Journalføring/stempel: Saksnr SaksbehA y Kvinnherad kommune 25 JAN u.off.: Kopi: Gnr. Eigedom / 3- Bruksnavn/adresse: I) Søknad om tiltak (deling) etter, Pbl 20-1m og matrikulering etter MI 5. Bnr Festenr. /t /fri,e v- /I o- Ex_7 2gt-- Sakstype, pb1 20-1m, oppretting av Ny gjunneigedom Ny anleggseigedom Nytt jordsameige E Ny festegrunn over 10 år E Arealoverføring Deling i hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan (eldre lovverk) El Privat forslag El Annet:../ Seksjonsnr Søknad om dispensasjon jf. pb1 19-1: D Plan- og bygningslov CI Kommuneplan El Reguleringsplan CI Bebyggelsesplan (eldre lovverk) Krav om matrikulering av einingar som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. Sammenslåing (matrikkelforskr. 43) E Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkelforskr. 44) El Føring av samla fast eiendom (matrikkelforskr. 45 (2)) El Registrering av (ekisterande)uregist.rert jordsameige (matrikkelforskr. 32,ML 34, 6(særlige grunnar) El Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31 ML 34, 6(særlige grunnar) O Anna (gje heimel): Rekvisisjon av oppmålingsforretning, MI 33. Oppmålingsforretning for matrikkeleing(ar) i medhald til løyve (delingsvedtak) etter Pbl 93h: El Grunneigedom C1Anleggseigedom El Jordsameige El Festegrunn 0 Arealoverføring Må svarast å: A) 1=1Ynskje om gjennomføring uten ugrunna opphald. (Kommunen sm frist er 16 veker etter pb1-vedtak, 20-1m + event vinterforskrift, matrikkel forskriften 18.3) Føretrekt mnd el dato for forretninga: B) 111Ynskjer å utsetja oppmåling og matrikulering til mnd oppgjeve nedanfor (Kan etter rekvirenten sitt ynskje utsetjast i inntil 3 år. Etter 3 år dett løyve etter pb1 20-1m bort.) Føretrekt mnd el dato for forretninga: For alt C): oppgje særlige grunnar (eventuelt i eige vedlegg): C) D Ynskjer etter særlige grunner å gjennomfera matrikulering, men utsetja fullforing av oppmålingsforretninga. (matrikkelforskrifta 25) Kommunen fastset frist for fullførin, ikk'e len er enn 2 år. Oppmålingsforretning for matrikkeleining(ar) som ikkje krev løyve (delingsvedtak) etter Pbl 20-1m: El Klarlegging av eksisterande grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. 36) El Grensejustering (matrikkelforskr. 34) O Uteareal til eigarseksjon (jf. eigarseksjonslova 7, matrikkelforskr. 35) El Registrering av (ekisterande) uregistrert jordsameige (matrikkelforskr. 32) (sjå også felt II) El Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31) (sjå også felt II) O Anna (oppgje heimel):

2 Spesifikasjon av parsell(ar)som vert søkt oppretta: Parsell nr. Areal ca. Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøpar/festar før deling journal nr. Opplysningar om omsøkt tiltak; bruk, tilkomst, vassforsyning Parsellen(e) skal nyttast til Sjølvstendig brukseiningd Tilleggsareal til Gnr./Bnr./Fnr./Snr. fl Bustadhus LII Offentleg verksemnd O Offentlig friluftsområde FritidshusLandbruk/FiskeOffentleg veg fl Industri/Bergverk0 NaturvernKomrnunikasjonsareal/tekn. anlegg fl Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurantEl Anna Tilkomst Pbl 27-4 Vegloven fl Riks-/fylkesveg13_Zr Kommunal veg fl PrIvat veg Ny avkjørsel fra offentleg veg fl Utvida bruk av eksisterande avkjørsel D Avkjørselsløyve gjeve (legg ved) D Søknad om avkjørselsløyve (legg ved) fl Tilkornst sikra, sjå Vassforsyning Offentlig vassverk n Privat fellesvassverk. Tilknytningløyve (legg ved) vedlagte dokument Pbl 27-1 D Anna: Avløp tgi Offentleg avløpsanlegg fl Privat enkeltanlegg Beskriv: Pbl 27-2 fl Privat fellesanlegg Vedlegg: LII Utsleppsløyve gjeve (legg ved) O Søkn. om utsleppsløyve (legg ved)fl Avløp sikra i medhald til vedlagte dokument Nr. frå - til Ikkje relevant Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) Kart og situasjonsplanar Avtale om veg/tilkomst, inkl. kart Private servituttar Uttalelsar/samtykkje fra andre offentlege myndigheiter Skjema for krav om sammenslåing Andre avtalar, dokumentasjon Andre vedlegg 1-1 Stadfesting på/erklæring om at det er ordna opp i / ikkje føreligg heftelsar, urådigheitar eller andre restriksjonar som er til hinder for matrikulering Side 2 av 4

3 Andre opplysningar (for eksempel rettshavarar av betydning) Heimelshavar Namn: Tlf c : Postnr: Sted E-post: Underskrift Sted: Dato: Underskrifr: Heimelshavar Namn: Tlf: Postnr: Sted: E-post: Underskrift Sted: Dato: Underskrifr: Fakturaadresse: (Dersom dette er ein annan enn heimelshavar): Namn: f)ti Postnr: Sted: Tlf E-post Side 3 av 4

4 ' Side 4 av 4

5 Kvittering for Nk) Nabovarsel kan enten sendast som rekommandert sending eller overleverast personleg mot kvittering. nabovarsel Ved personleg overlevering vil avkryssing gjelde som stadfesting på at varslet er motteke. Eigedom/byggjestad Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr / Rosendal Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr. Namn på eidarlfestar /67 Jostein Hatteberg Boks 7 Boks 7 Postnr.Poststad 5486Rosendal Personleg kvittenng for motteke varsel Postnr.Poststad 5486Rosendal D tosign. Reg.nr. poststad Varsel er motteke'samtykkjer i tiltaket D ø Nabo-/gjenbuereigedom Eigarlfestar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Namn på eidarlfestar /55 Magne Malmanger Denne del klistres på kvittering Schultz Gate 12 A Schultz Gate 12 A RR NO Postnr. Poststad Postnr. Poststed Reg. r. Ostto.., 0365 Oslo 0365 Oslo Personleg kvittering for motteke varsel Dato,,/ Sign. Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket =")<JM 4t)it Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Namn på eidar/festar /15 Lars Brathseh Åslyvegen 47 Åslyvegen 47 Postnr. Poststad Postnr. Poststad 3023 Drammen 3023 Drammen Denne del klistres på kvittering RR NO Reg.nr. poststad Personleg kvittehng for motteke varsel Dato,- i Sign.,,,X., i Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket 70 Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Namn oå eidar/festar /54 Kristine Bratseth Kyrkjevegen 4 Kyrkj evegen 4 Postnr. Poststad Postnr. Poststad Denne del klistres på kvittering r. poststad 5470 Rosendal 5470 Rosendal RR NO Personleg kvittering for motteke varsel Dato Sign. Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr. Bnr, Festenr. Seksjonsnr. Namn på eidar/festar /54 Harald Bratseth Denne del klistres på kvittering Hellebakkane 36 Hellebakkane 36 RR NO Postrir. Poststad Postnr. Poststad Reg.nr. oststad 5212Lysekloster 5212 Lysekloster Personleg kvittering for motteke varsel Varsel er mottekesamtykkjer i tiltaket DatoSign. - Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til adressatane ovanfor. Samla tal på sendingar:sign. NBR nr 5155 Juli-2003 I Side 2 av 2

6 Kvittering for Nabovarsel kan enten sendast som rekommandert sending eller overleverast personleg mot kvittering. nabovarsel Ved personleg overlevering vil avkryssing gjelde som stadfesting på at varslet er motteke. Eigedom/byggjestad Gnr. Bnr. Festenr /15 Nabo-/gjenbuereigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr /49 Rådhuset Postnr. Poststad 5470 Rosendal Personleg kvittering for motteke varsel Varsel er motteke 'Samtykkjer i tiltaket Seksjonsnr Rosendal Namn på eioar/festar Kvinnherad Kommune Rådhuset Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Postnr. Poststad Reg.nr. poststad 5470 Ros endal Dato Sign. Nabo-/gjenbuereigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr /26 Malmanger 8 Postnr. Poststad 5470 Rosendal Personleg kvittering for motteke varsel Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket Namn på eigar/festar Einar Malmanger Malmanger 8 Eigar/festar på nabo - /gjenbuareigedom Postnr. Poststed Reg.nr. poststad 5470 Rosendal Dato Sign. /7 Æee Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo - /gjenbuareigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Namn nå eioar/festar /18 Signe Elisabeth Nygaard Denne del klistres på kvittering Nedre Smøråsflaten 12 Nedre Smøråsflaten 12 RR NO Postnr. Poststad Postnr. Poststad Reg.nr. poststad 5238 Rådal 5238 Rådal Personleg kvittering for motteke varsel Dato. Sign. Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket io?c) Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo - /gjenbuareigedom Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Namn nå eiciar/festar /5 Den Weis-Rosenkronske Stiftelse Postboks 235 Postnr.Poststad 5486Rosendal Personleg kvittering for motteke varsel Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket Postboks 235 Postnr.Poststad 5486Rosendal DatoSign. lo -2e I Denne del klistres på kvittering RR NO Reg.nr. poststad Nabo-/gjenbuereigedom Eigar/festar på nabo-/gjenbuareigedom Gnr. Bnr Festenr. Seksjonsnr. Narnn på eioar/festar Postnr. Poststad Postnr. Poststad Reg.nr. poststad Personleg kvittering for motteke varsel Dato Sign. Varsel er motteke Samtykkjer i tiltaket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til adressatane ovanfor. Samla tal på sendingar: Sign NBR nr 5155 Juli Side 2 av 2

7 hhq Erklæring om rett i fast eigedom 1 Innsendar sitt namn (rekvirent): Plass for tinglysingssternpel : Postnummer: Poststad: Fødselsnr./Org.nr. Ref.nr. Heimelshavar (til eigedomen som retten skal hefte på) Namn Fødselsnr./org.nr. (11/9 siffer) fr-7 2\o2 Eigedom (der retten skal hefte) 3 Kommunenr. Kommunenamn Gnr. Bnr. Fnr. Snr.,- /..--' 5Z-il /C. i,-. At"..lizdt:: Ch'../2 -.`;'--7' Rettshavar - fyll ut anten alternativ A eller B Rett for fast eigedom (reell servitutt) 4 Komrnunenr. Kommunenamn Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Axt.) 7 is Rett for person (personleg servitutt/pengehefte) Namn Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) Dato Heimelshavar si underskrift Statens kartverk - rettleiande skjema (Nyno k) Erklæring om rett i fast eigedom Side 1 av 2

8 4. Skildring av kva retten går ut på6 Vedlegg: Kart/skisse som viser tenande eigedom og retten teikna inn Ja E Nei (OBS! Viktig dersom retten er knytt til ein fysisk del av eigedomen) Andre avtalar (som ikkje skal tinglysast) 7 Underskrifter Stad og dato Heimelshavar si underskrift Notar: Dette skjemaet kan brukast for tinglysing av rettar i fast eigedom, som til dømes vegrett, jaktrett, burett, forkjøpsrett og liknande. Kva rettar som kan tinglysast vert regulert av tinglysingslova 12. Skjemaet må fyllast ut i to eksemplar og sendast til følgjande adresse: Statens kartverk Tinglysingen, 3507 Hønefoss. Det eine eksemplaret vert arkivert hjå Statens kartverk, medan det andre eksemplaret vert returnert til innsendar (rekvirent) påført tinglysingsattest. Rekvirenten er den som sender inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilbake, og faktura for tinglysingsgebyret. Eigedomen der retten ligg. Retten vil følgje eigedomen uavhengig av kven som er eller vert eigar av denne, jf. avhendingslova 3-4 andre ledd bokstav d. Formålet med denne underskrifta er å sikre at heimelshavaren har sett begge sider av dokumentet. Retten må skildrast nøyaktig i tekstleg form, jf. tinglysingslova 8, jf. forskrift om tinglysing 4 (klarhet og form). Dersom retten er knytt til ein fysisk del av ein fast eigedom skal han stadfestast, og han bør teiknast inn på kart eller skisse over eigedomen. Det er ikkje nødvendig å fylla ut dette feltet. Den som signerer må ha grunnboksheimel til eigedomen der retten ligg. Dersom det er fleire som har heimel til eigedomen, må alle skriva under, eller det må leggjast ved fullmakt frå den eller dei som ikkje underskriv Statens kartverk rettleiande skjema (Nynorsk) Erklæring om rett i fast eigedom Side 2 av 2

9 arne.myklebust Fra: sigbjorn.oye Sendt: 23. november :58 Til: anne.lise.olsen; tormod.fossheim Kopi: arne.myklebust Emne: FW: Vedlegg: GISLINE_5.pdf Eg bekrefter herved at i samband med frådelingssak Marie øyro, ligg alt til rette for både vassforsyning (ROV) og tilknyting kommunal kloakkleidning. Sjå vedlegg. Med vennleg helsing Sigbjørn Øye KVINNHERAD KOMMUNE kommunalteknisk leiar Telefon kontor: Mobil: E- post: si Worn.o e kvinnherad.kommune.no Fra: sigbjorn.oye Sendt: 23. november :56 Til: arne.myklebust Emne:

10 Rosendal og Omland Vassverk PL Postboks Rosendal Rosendal Marie Øyro 5470 Rosendal STADFESTING, VATN TIL FRITIDSBUSTAD. Marie Øyro skal dela frå tomt til fritidsbustad på G.nr 87, B.nr. 15 i Rosendal. Vi stadfestar at vi kan levera vatn etter gjeldande reglar til eigedomen dersom dette vert omsøkt. Med venleg helsing Rosendal og Omland Vassverk PL Sign. Sendt pr e-post Kjell Haugen Telefon / F.nr mva Bankkonto

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal. (id

Kvinnherad komm Rosendalsvegen Rosendal.  (id D I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Phl 20-1m o.r If '.A.NNH AD KOMMUNE D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan

Kvinnherad komm ne. Sakstype, pbl 20-lm. oppretting av Deling i medhald til. jf. Pbl. El Reguleringsplan E] Ny anleggseigedom [] Kommuneplan D l) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-] m og 26 l E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller

Detaljer

ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom

ass J 0 1 NOV Y Kvinnherad kommun Kvinnherad kommune Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal og matrikulering etter Ml D Ny anleggscigcdom Journalføringstempel: I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26 1 [] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1

www kv iiinlieixidjlunvijiune nu Sakstype, pbl 20-Im, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl 26-1 l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-l m og 26-l. ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje *' " "" krev handsaming etter Pbl 20-1m.

Detaljer

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202

Seksjonsnr. /3 fifa; 59050, A /o 42 f/ Ia/ I71/Dz;/Fm:/1) $202 K l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl ä 20-lm og 26-1. E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje DT ournalføring/stempel: Lqufiifvzäfäd

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3)

Rosendalsvegen 5470 Rosendal. .k\'mnhe1'ad.k0mmunu.n0. 2s-1. U Reguleringsplan. U Privat fo. Åànna: 18.3) I Y Kvinnheradkommune J 2 9 É 2015 E 3".fiH%:1 {lfa inættzpel: El 1) om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-Im og 26-1. E] II) Krav om tiltak; av matrikkeleining. om matrikulering av einig(ar)

Detaljer

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.".

Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje Sak nt. + &&& 1 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommu Sak beh.. E] I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 Rxl fäölltbmmune 12 JUN 2017 - ; Uoff: Ei II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Sakstype, pbl 20-1m, oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl Journaløring/stempel: I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20 1m og 26-l. El ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming

Detaljer

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal. k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Kvinnherad kommu Rosendalsvegen Rosendal.  k mm n n. Bnr. fl Reguleringsplan. O Bebyggelsesplan (eldre lovverk) E Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring a matrikkeleining. Pb1 20-1m og 26-I. II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pb1 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune Rosendals\ egen Rosendal. ssww.kvinnherad.kommune.no kl I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. P131 20-1m og 26-1. EI 11) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje M kres handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen l Rosendal. D I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. D II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller

Detaljer

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3

11 III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Rådhusveien 3 Søknad om tiltak; oppretting av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m eller endring Journalføring/stempel: II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri" (1"! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller.

[E ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje C'tksuri (1! f (, Uoff.: krev handsaming etter Pbl 20 1m, eller. El I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-lm og 26-1 Journalføring/stempel: Y Kvinnherad kommune 28 NOV2017 [E ll) Krav om matrikulering av

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien. 0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre

Tana kommune Utviklingsavdelingen. Rådhusveien.  0 Kommuneplan Ml 5. C.1 Ny anleggseiendom Bebyggelsesplan (eldre El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m n Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på:

Ho/$'7,{>3, 23 sm. zssa. Sabadell/rekvisisjonen. Må svarast på: Journalføring/stempel: l) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring 20-lm og 26 1. El ll) om tiltak; av matrikkeleining. Pbl Krav om matrikulering krev handsaming Søknad av einig(ar) etter

Detaljer

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

Rosendalsvegen. 26-l. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: K] I) Søknad om deling av eigedom oppretting eller endring 20-lm og 26-1 [I] II) Krav om matrikulering Søknad om tiltak; av matrikkeleining Pbl " Kvinnherad av einig(ar) som ikkje

Detaljer

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag

Kvinnherad kommune. Rosendalsvegen Rosendal. \wn\-'.kvinnherad.kommune.no. Bnr. Z. U Reguleringsplan. lovverk) U Privat forslag ü I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-1. E] II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m,

Detaljer

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på:

zjgmszs; 2016 Vi, krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller Kvinnherad kommune l \ _ g _» j K l Søknaden/rekvisisjoner: gifildi i r Må svarast på: lg I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl Journalføring/stempel: _# M guy r_

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. \, k innhem kommuneno B., I,; uding i medhaldtil..jf. F'bl Reguleringsplan. a, 1.4 I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. PPI 20-1m og 26-1. Jour nalter ingstempel: D II ) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev

Detaljer

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44)

Bnr4/ Festenr. Seksjonsnr. D Føring av referanse til eksisterande grense, (matrikkeltbrskr. 44) I) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pb1 201m og 261. 1:1 II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje E krev handsaming etter Pbl 201m, eller

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

KVINNIIERAD KOMMUNE Kvinnherad Kommune 5470 Rosendal 12 MAI 2011

KVINNIIERAD KOMMUNE Kvinnherad Kommune 5470 Rosendal 12 MAI 2011 KVINNIIERAD KOMMUNE Kvinnherad Kommune 5470 Rosendal 12 MAI 2011 Forvaltningskomiteen. Ved Anne Lise Næs Olsen ivsa snr. Ar tv o e r tv o e S IÔ 3S 0 beh, Delingsak 1981 sak nr 20103589-9 Viser til vedtak

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht.

Kvinnherad kommune Rosendal. www kvinnherad.kommune.no. Bnr. _s'6-,maick2// /7 L'_5. Deling i hht. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 93 h 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 93 h, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1

iussk 1<<).x1.\1L'.\'b;1 l lvj.cvtt1'-ktt HESESA 'K{_)fi.~ : viune Sta Gjelder eiendom vi gir deg naturen 1624/159/3/9003 Navn på eiendom Hulvannskogen Kunde 904604 Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa iussk 1

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling).

IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). 07-May-2015 Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 Meland www.mela11d.kommune.no www.nordh0rd1andskart.no kommune IIEI Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). NNT Pbl 20-1 Ill

Detaljer

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet.

D LEVANGER E VERDAL C.) D Annet. 21 I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC!

Lynq :stru,ncl(. qc~'1 IC! Journalføring/stempel: E oppretting eller endring av matrikkeleining. 20-l m og 26-l. Ei 2 i Rekvisisjon Matrikkellova MAl2014 Sakqrf II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje m) ne Pbl I kst komm

Detaljer

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43)

\- N.kN innberad.kommune.nu. Bnr Deling i hht. fl Anneten // e99. 1=1 Sarnmenslåing (matrikkelforskr. 43) E I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pb1 20-1m Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter M1

Detaljer

Tana kommune Utviklingsavdelingen

Tana kommune Utviklingsavdelingen Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). PBL 20-1m 1=1 Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m MI 5, siste ledd og MF 43-48 ML 33 Rekvisisjon

Detaljer

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;", xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ :

Gnr Bnr. Festenr. ;.-.,,,,,»,,» ;, xwj?\ 7 \';_)_,I\,..:/ : E l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl I 20 1m og 26-I. L E] ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. ut u.lu ntnhcrad kommune.no. «J,,..v fått,,,. x Um Mmm) B Reguleringsplan.

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. ut u.lu ntnhcrad kommune.no. «J,,..v fått,,,. x Um Mmm) B Reguleringsplan. I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining Pbl 20-1m og 26-1 D ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-1m eller oppmålingsforretning

Detaljer

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning

Matrikkellnvn. Søknaden/rekvisisjonen. U N _ d. Må svarast på: I U (gift ; U Bebyggelsesplan (eldre 45 (2)) U Anna (gje heimel): Oppmälingsforretning Journalføring/stempel: E I) Søknad om deling av eigedom. oppretting eller endring ll) Krav om matrikulering oppmalingsforretning av einig(ar) etter -._.~-_.T... ~._ma-. Rekvisisjon Kvinnherad kommune Rosendalsvegen

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20162815 Oppdragsnr 2018/8 Prosjektnamn Bringedalsvegen 49 5462 Herøysundet Eigedom:

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/203 USKEDAL EIGEDOM AS Uskedalsvegen 555 5463 USKEDALEN Eigedom: 123/176 Det vert

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/73 GAUSVIK MORTEN BRINGEDALSVEGEN 51 5462 HERØYSUNDET Eigedom: 135/11 Det vert

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/151 KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 112/192 Det vert

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 20163636 Oppdragsnr 2017/141 Prosjektnamn Mjelkeviksvegen 73 5457

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2017/21 BJELLAND PER BJELLANDSVEGEN 43 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND Eigedom: 152/5 Det

Detaljer

Sjå kartvedlegg

Sjå kartvedlegg Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/182 Postboks 108 5486 ROSENDAL Eigedom: 83/53 Det vert med dette varsla om at det

Detaljer

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen ,

vi gir deg naturen Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler 12/ Anne Larsen , JuN 21116-1 ;tatskog vi gir deg naturen Gjelder eiendom 1933/43/1/9008 Navn på eiendom Storskogen st.skog Kunde Balsfjord kommune Plan og Næring Rådhuset 9050 STORSTEINNES Vår ref. Deres ref. Vår dato

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2016/34 KVINNHERAD KOMMUNE V/LARS ARNE REVNE ROSENDALSVEGEN 10 5470 ROSENDAL Eigedom:

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/64 LAMBERG MARIANNE SKEISHAGEN 17 5470 ROSENDAL Eigedom: 90/32 Det vert med dette

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/184 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Eigedom: 199/62 Det vert med dette varsla om

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/201 ØYBYGG AS Landamarka 5454 SÆBØVIK Eigedom: 192/75 Det vert med dette varsla

Detaljer

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Side 1 Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Jnr. (vert fylt av kommunen): Saksnr. (vert fylt ut av kommunen): Søknad om deling i medhald av plan- og bygningslova av 27.06.2008 20-1 m og evt. i medhald av jordlova

Detaljer

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

26-l. C] Reguleringsplan. lovverk) M Privat forslag. forretninga: For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt Journalføring/stempel: Kl 1) Søknad deling av eiged oppretting eller endring 20-lm og 26-l D ll) Krav matrikulering Søknad tiltak; Pbl av matrikkeleining av einig(ar) lll) Rekvisisjon Matrikkellnva kmune

Detaljer

Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal. Sakstype. pbl 20-lm. oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl

Rosendalsvegen IO 5470 Rosendal. Sakstype. pbl 20-lm. oppretting av Delingi medhald til. jf. Pbl j E l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-l. El ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-lm,

Detaljer

2017 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller. Kvinnherad kommu. Uskedalsvegen Rosendal. ' Bnr. 26-l. D Reguleringsphn D Ny anleggseigedom

2017 krev handsaming etter Pbl 20-lm, eller. Kvinnherad kommu. Uskedalsvegen Rosendal.  ' Bnr. 26-l. D Reguleringsphn D Ny anleggseigedom Journalføring/stempel: d I) Søknad om deling av eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining 20 lm og 26-l ll) Krav om matrikulering Pbl Kvinnherad kommu 09 AUG 2017 av einig(ar)

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november Grunneiendom (pbl 20-1, m) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Øybygg As Landamarka 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den torsdag 2. november 2017

Detaljer

Rosendalsvegen Rosendal

Rosendalsvegen Rosendal 4 Journalføring/stempel: 1) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26-l. II) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje El krev handsaming

Detaljer

t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje _ -

t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje _ - Journalføring/stempel: El l) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl i l---- ~ ~ ~ f 20-Im og 26-l. t s tt ititaf. äütä t l l ll) Krav om matrikulering

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT. Kari L. Haugland/Jan Harald Fosse Norheimsveien 12J 5243 FANA!-A-1'... -J-c( Kvinnherad kommune v/eva Sundal 5470 Rosendal Fana 04.09.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44)

LEVANGER VERDAL. Deling i hht. A Privatforslag. fl Annet. D Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) I), Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalføring/stempel: E II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Vikane Tore Ølvesvegen 1044 5637 Ølve Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den 8. august 2017 - Klarlegging

Detaljer

Søknad om deling av eigedom. Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg. Eigar i matrikkel: Namn. Adresse (gate, postnummr, sted)

Søknad om deling av eigedom. Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg. Eigar i matrikkel: Namn. Adresse (gate, postnummr, sted) Søknad om deling av eigedom Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jamfør plan - og bygningslova 20-1, og Matrikkellova kapittel 3 og 7 Matrikkelmynde: Dato: Sund Kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Eigar i

Detaljer

ä26-l D Reguleringsplan lovverk) For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt

ä26-l D Reguleringsplan lovverk) For alt C); oppgje særlige grunnar (eventuelt I I Journalføring/stempel: E] I) om deling eigedom oppretting eller endring 20-lm ä26-l Il) Kr om mrikulering krev handsaming om tiltak; mrikkeleining Y Kvirm! era'd Pbl ä 26 einig(ar) Pbl ä 20-lm, ikkje

Detaljer

Erklæring om rettighet i fast eiendom 1

Erklæring om rettighet i fast eiendom 1 á Erklæring om rettighet i fast eiendom 1 Innsenders navn (rekvirent): Adresse: L. L'','F k, L Postnummer: IPoststed: 4 %;DK. (-J.' i'')74 Fødselsnr./Org.nr. IRef.nr. (-.. / Plass for tinglysingsstempel

Detaljer

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal. Gnr. Bnr... Festenr. Seksjonsnr.?? h

Kvinnherad kommune Rosendalsvegen Rosendal.  Gnr. Bnr... Festenr. Seksjonsnr.?? h I I2 I) Søknad om deling eigedom Søknad om tiltak; oppretting eller endring matrikkeleining Pbl 20m og 26l I?! gmmufle rrwric am zu? l] II) Kr om matrikulering einig(ar) som ikkje krev handsaming etter

Detaljer

Kvr-Inherad kommune 16 JAN2014. SaK,snr. ;. u. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnumrner 27624/2014.

Kvr-Inherad kommune 16 JAN2014. SaK,snr. ;. u. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnumrner 27624/2014. KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Kvr-Inherad kommune 16 JAN2014 SaK,snr. ;. u Kartverket Dykkar ref: Vår ref: Dato: Sakidok.: 7547773/27624 15.01.2014 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer

Detaljer

Bnr. 26 l. D Reguleringsplan. (Kommunen sin frist er 16 veker etter pbl-vedtak, l m + event. vinter- dett løyve etter pbl 5 20-lm

Bnr. 26 l. D Reguleringsplan. (Kommunen sin frist er 16 veker etter pbl-vedtak, l m + event. vinter- dett løyve etter pbl 5 20-lm Journalføring/stempel: [ä ) Søknad om deling eigedom. oppretting eller endring 20-1 m og 526-1. El om tiltak; matrikkeleining. Pbl 5 einig(ar) - 7 ES.2015 som ikkje etter Pbl 5 20-l m, eller oppmålingsforretning

Detaljer

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter)

Erklæringer (vei-, vann-, avlopsrettigheter) KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Arkivsaksnr Arkwkodn S IArkivkncle, P KVIN HERAD KOMMUNE 25 OKT, 2011 3 ok eks boh., - Kop; STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: magkri Sak/dok.: 5227944/ Dato:

Detaljer

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet.

n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet. El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m ysy Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

t Rosendalsvegen Rosendal xnnv. kvinnheradkonimuneno Bnr. Festenr. i I88 oppretting 26-1 U Reguleringsplan lovverk) U Privat forslag g Am

t Rosendalsvegen Rosendal xnnv. kvinnheradkonimuneno Bnr. Festenr. i I88 oppretting 26-1 U Reguleringsplan lovverk) U Privat forslag g Am Journalføringstempel: E ) om deling av eigedom oppretting eller endring 20-lm og 26-1 E] ) Krav om matrikulering om tiltak; av matrikkeleining av einig(ar) Pbl Y Kvinnherad kommune l 7 AUG2015 som ikkje

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014

1 201L. Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 1 201L BALSFJORD KOMMUNE RÅDHUSGATA 11 9050 STORSTEINNES 1 11 Kartverket Deres ref.: Vår ref.: wibmar Dato: Sak/dok.: 8545931/ 12.12.2014 Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Saken gjelder gnr.

Detaljer

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6)

Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag 30. januar Klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens 6) Kvinnherad Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal post@kvinnherad.kommune.no Sjo Lilly Irene Koløy Halsnøyvegen 8 5454 Sæbøvik Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning den tirsdag

Detaljer

1% l Bruksnavn/adrcssc:

1% l Bruksnavn/adrcssc: [XI ) Søknad om deling av eigedom. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining. Pbl 20-lm og 26 L i:] ) Krav om matrikulering av einig(ar) som ikkje krev handsaming etter Pbl 20-m, eller

Detaljer

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1" ).. k-k-e14".4-4.

Bjugn. kommune. Deling i hht. O Reguleringsplan. O Privat forslag. 1A Annet. Kome4uNertm. WIn..4. øq- 2..k.c.1 ).. k-k-e14.4-4. IiJ I) Soknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1 m CI II) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Niatrikkelloven 33 ~~110~~1~~~ Bjugn kommune Journalforing/stempel: BJUGN

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Avsender Varsel om oppmålingsforretning Journalnr. Oppdragnr. Det varsles herved om at det skal holdes oppmålingsforretning på følgende eiendom Eiendom Gateadresse Gnr. Bnr. Festenr. Seksj.nr. Hjemmelshaver

Detaljer

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste

2 3 NOV. 2010. tye. Adresse. PostnrPoststad. Eigar/festar. Nybygg Anlegg Endring av fasade. Riving Skilt X Eigedomsdeling eller bortfeste Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygnin Til tye 2 3 NOV. 2010 be Tiltak ei edom : nrbrir ) " Festenr Seksjonsnr som eigar/festar av: GnrBnrFestenrksjonsnr PostnrPoststad Eigar/festar på eigedomen Søknad

Detaljer

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st." o Privat forslag

LEVANGER fl VERDAL. Bnr. 0 u-e}( st. o Privat forslag .. I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1m ournalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

wqw w 6'ilj Til kommune: Engerdalkommune Plan, næring og teknikk 2440 Engerdal Deling i hht. E Reguleringsplan E Bebyggelsesplan (eldre lovverk) D Søknad om tiltak; oppretting eller endring av maikkelenhet (deling). pnr- zo-r m II) Krav om maikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter PBL 20-1 m ML 5, siste ledd og MF 4348 X m) Rekvisisjon

Detaljer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer

T, r_ ; - 6. Vi returnerer med dette dokumentet som er tinglyst med dokumentnummer DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 24 9845 TANA MC - 6 T, r_ ; 2017 Kartverket Deres ref: Sak: Dato: 2017/1172 11463932 01.06.2017 Retur av tinglyst dokument Vi returnerer med dette dokumentet som

Detaljer

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet-

LEVANGER VERDAL. Bnr. Deling 1 hht. fl Reguleringsplan fl Bebyggelsesplan (eldre kwverk) XPrivat forslag. fl Annet- "~i// K6-// I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m Journalfering/stempel: El II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m,

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen

Særutskrift - 83/44 - deling ev eigedom - Rosendal - Elin Valland og Kjell Haugen Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Jon Harald Kjærland 2015/2949-13 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse

4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0va ninq Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse 4.12.2014 2014/22738/AR Eie d m3f0"va ninq Deres dato Deres referanse 1 av 1 Kartverket Tinglysing 3507 HØNEFOSS NNKOMMET JOURNALNR: 8 537 240 09 DES 2014 STATENS KARTVERK Tinglysing

Detaljer

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a..

,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f. Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord A...,.--...V.-v..~-- a.. ,..-- -,-_~... _.. _. Å» ; V -. I : ~. I ' f Åfjord Kommune i, *,, ~~.,_ ; pl- 'f ='.. ` `. I J Åfjord 19.04.2017 A...,.--...V.-v..~-- a.. _ Landbruk- og utmarksnemnda v/ Hilde Haugdal Humstad Søknad om

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven)

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) Matrikkelmyndighet Kommune K.nr Adresse Postnr Poststed Kvinnherad kommune 1224 Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Journalnr

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2014 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Sendt: 25. oktober :05 Anders Aamot Petter Hellum; Damberg, Bjørn Re: SV: SV: Veirett på kommunens eiendom.

Sendt: 25. oktober :05 Anders Aamot Petter Hellum; Damberg, Bjørn Re: SV: SV: Veirett på kommunens eiendom. Fra: Geir.Inge.Stokke@coop.no Sendt: 25. oktober 2017 18:05 Til: Kopi: Petter Hellum; Damberg, Bjørn Emne: Re: SV: SV: Veirett på kommunens eiendom. Nystrand Hei igjen Takk :-) Og vedlagt ligger kopi av

Detaljer

TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE

TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT - GNR 21 BNR 47 I TANA KOMMUNE Finnmarkseiendommen Finnmårkkuopmodat 17.11.2016 16/1704-7 2025/21/1/8 Deanu Gielda/ Tana kommune v/ Veselina Jakobsen Rådhusveien 24 9845 TANA TIL UTLEVERING - FESTEKONTRAKT OG ERKLÆRING OM VEIRETT -

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Statens vegvesen Region vest Eigedomsseksjonen Askedalen 4 6863 Leikanger e-post: firmapost-vest@vegvesen.no Varsel om oppmålingsforretning Saksnr 201756370 Oppdragsnr 2008350 Prosjektnavn FV107 Jondalstunnelen-Austrepolle

Detaljer

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 28-1m El II) Krav om matrikulering av enbet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

RosendalsvegenI "'71 M. xxm\.k\1nnl1cr:1d}m mm Regulenngsplan. U Privat forslag. forretninga:

RosendalsvegenI '71 M. xxm\.k\1nnl1cr:1d}m mm Regulenngsplan. U Privat forslag. forretninga: .lournaiføring/stempel: E' I) Søknad om deling av eigedom. oppretting endring 20-lm og 26-1. El Søknad om tiltak; av matrikkeleining. II) Krav om matrikulering av einig(ar) '. Pbl atrikkellnva. \r. L.-

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Bodø kommune Geodata Pb. 319 8001 Bodø e-post: postmottak@bodo.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning PETTERSEN TONY ANDRE STRAUMØYVEIEN 133 8056 SALTSTRAUMEN Eiendom: 78/61 Det varsles herved om at

Detaljer

Godkjent tiltak - 40/2 - Arealoverføring til 40/172 DS-288/15

Godkjent tiltak - 40/2 - Arealoverføring til 40/172 DS-288/15 Gunnar Hatlevik Øvre Hageby 23 5402 STORD Vår dato: 19.06.2015 Vår ref: 2015/1699-11634/2015 / 40/2 Dykkar ref: Godkjent tiltak - 40/2 - Arealoverføring til 40/172 DS-288/15 Søknad om arealoverføring,

Detaljer