Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway"

Transkript

1 C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok, Historisk statistikk, Regionalstatistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway, Historical Statistics, Regional Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, februar 2000 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe Utdanningsinstitusjoner Design: Enzo Finger Design Trykk: GCS as Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue r

3 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 Forord Denne publikasjonen gir statistikk pr. 15. desember 1998 om, barn, ansatte og årsverk i barnehagene. I hovedsak presenteres statistikken i fylkesvise oversikter. I tillegg gis noen sentrale tall for hver kommune samt bydelene i Oslo. Noen hovedresultater er tidligere gitt i Ukens statistikk nr. 12, Statistisk sentralbyrå har websider på Internett under emne: Utdanningsinstitusjoner hvor det er mulig å finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Dessuten er det mulig å få en rekke andre, eller mer detaljerte tabeller ved å henvende seg direkte til Statistisk sentralbyrå (jf. kapittel 5). Disse gis elektronisk eller på papir. Publikasjonen er utarbeidet av konsulent Elin Såheim Bjørkli med god hjelp av førstekonsulent Terje Risberg og førstesekretær Asta Bårdseth. Ansvarlig seksjonsleder er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 27. desember 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 3

4 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Preface This publication provides statistics about, children, persons employed and man-years worked in, as at 15 December, These statistics are mainly presented in the form of county reviews. In addition, some central figures are given for every municipality as well as the Oslo communities. Some main results have been previously published in Weekly Bulletin of Statistics no. 12, Statistics Norway has Web site on the Internet by subject: Education where some main figures from this publication can be found. Moreover, Statistics Norway may be contacted directly for several other tables or for more detailed tables (cf. chapter 5). These can be provided by electronic media or by paper. This publication was prepared by Ms. Elin Såheim Bjørkli with the assistance of Mr. Terje Risberg and Ms. Asta Bårdseth. Responsible for this publication is Head of Division Ms. Elisabetta Vassenden, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 27 December 1999 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4

5 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 Innhold Figurregister...7 Tabellregister Opplegg og gjennomføring Grunnlag for statistikken Omfang Begrep og kjennemerker Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Noen hovedresultater Mer informasjon...12 Vedlegg A. Barn 0-5 år, etter alder og fylke. 31. desember B. Årsmelding for pr. 15. desember Tidligere utgitt på emneområdet...57 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Contents List of figures... 9 List of tables Survey design Statistical basis Scope Terms and variables Sources of error and uncertainty of results Some main results More information Appendices A. Children 0-5 years, by age and county. 31 December B. Annual report for child care centres per 15 December Questionnaire Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 Figurregister 1. Barn i barnehage i alderen 1-5 år i prosent av alle barn, etter fylke Styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning Prosent Barnehager, etter eierforhold Prosent Barn i i grupper for oppholdstid pr. uke Barn i barnehage i ulike aldersgrupper, i prosent av alle barn

8 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Tabellregister 1. Barn i, etter oppholdstid pr. uke og ulike aldersgrupper Absolutte tall og prosent Barn i i ulike aldersgrupper, etter oppholdstid pr. uke og barnehagens eierforhold Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter barnehagens eierforhold Barnehager og antall barn, etter kommuneklasse og kommunestørrelse Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter fylke Barn i, etter alder og fylke Barn med oppholdstid i barnehage 6-15 timer pr. uke, etter alder og fylke Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Barn med oppholdstid i barnehage 41 timer eller mer pr. uke, etter alder og fylke Barn i, etter oppholdstid pr. uke, barnehagens eierforhold og fylke Barn i fra språklige og kulturelle minoriteter og barn med særlige behov, etter eierforhold og fylke Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter eierforhold og tilskuddsordning Familie. Hjem og barn i familie, etter barnehagens eierforhold og fylke Barn i familie, etter alder og fylke Ansatte og årsverk i, etter stilling og fylke Ansatte og årsverk i, etter stilling og fylke Ansatte og årsverk i barnehage, etter stilling og eierforhold Ansatte i, etter kjønn, stilling og fylke Barnehager og barn, etter kommune Ansatte og årsverk i, etter kommune

9 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 List of figures 1. Children in aged 1-5 years in percentage of all children, by county Directors and educational leaders with pre-school teacher education Per cent Kindergartens, by ownership structure Per cent Children in grouped by hours of attendance per week Children in in different age groups, in percentage of all children

10 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk List of tables 1. Children in, by hours of attendance per week and different age groups Absolute figures and per cent Children in in different age groups, by hours of attendance per week and ownership structure of kindergarten Kindergartens, children, employees and man-years, by ownership structure of kindergarten Kindergartens and number of children, by class and size of municipality Kindergartens, children, persons employed and man-years, by county Children in, by age and county Children with weekly attendance of 6-15 hours, by age and county Children with weekly attendance of hours, by age and county Children with weekly attendance of hours, by age and county Children with weekly attendance of hours, by age and county Children with weekly attendance of 41 hours or more, by age and county Children in, by weekly attendance, ownership structure of kindergarten and county Children in from linguistic and cultural minorities and children with special needs, by ownership structure and county Kindergartens, children, persons employed and man-years, by ownership structure and type of municipal subsidy Family day-care centres. Private homes and children in family day-care centres, by ownership structure and county Children in family day-care centres, by age and county Persons employed and man-years in, by employment position and county Persons employed and man-years in, by employment position and county Persons employed and man-years worked in, by employment position and ownership structure Persons employed in, by sex, employment position and county Kindergartens and children, by municipality Persons employed and man-years worked in, by municipality

11 Norges offisielle statistikk Barnehager Opplegg og gjennomføring 1.1. Grunnlag for statistikken Statistikken over er utarbeidet på grunnlag av årsmeldinger fra den enkelte barnehage (se vedlegg). Årsmeldingene sendes via fylkesmannen til Barne- og familiedepartementet og Statistisk sentralbyrå Omfang Statistikken omfatter alle godkjente. Det gis opplysninger om antall barn i barnehage pr. 15. desember, institusjoner, ansatte og årsverk. Når det gjelder antall barn er det gitt opplysninger om alder og oppholdstid. I tillegg er barna fordelt etter barnehagens eierforhold. Det gis opplysninger om antall barn i forhold til antall ansatte/årsverk, og andelen barn i barnehage i forhold til barn totalt i alderen 0-5 år og 1-5 år. Dessuten er det gitt opplysninger over antall barn som er prioritert ved opptak pga. funksjonshemming, antall barn som får tildelt ekstra ressurser og antall barn som får morsmålstrening. Ansatte og årsverk er fordelt etter stillingskategori og utdanningstype, og etter barnehagens eierforhold. Ansatte er også fordelt etter kjønn. En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjon. I hovedtrekk presenteres statistikken i fylkesvise oversikter. I tillegg gis noen nøkkeltall for hver kommune samt bydelene i Oslo i tabellene 21 og Begrep og kjennemerker Barnehage er i lov om av 6. juni 1975 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. Barne- og familiedepartementet fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene. En familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en vanlig barnehage eller den kommunale administrasjonen. Der kommunen gir tilskudd til kan den stille som vilkår bl.a. å: - godkjenne budsjettet - fastsette foreldrebetaling - fastsette kriterier for opptak av barn - foreta opptak - oppnevne representanter til barnehagens styre. Ett årsverk er arbeid utført av en fulltidsansatt (37,5 timer pr. uke) i ett år. Barnas alder oppgis i fylte år ved utgangen av Et barns oppholdstid refererer seg til den avtalte oppholdstiden pr. uke, og ikke til faktisk oppholdstid. Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av alle barn. Barnehagelovens paragraf 9 har følgende ordlyd: Kommunene har ansvar for at barn med funksjonshemninger så langt det er mulig, får plass i vanlig barnehage. Barnet skal ha prioritet ved opptak såfremt det kan ha nytte av oppholdet. Barn med særlige behov kan få tildelt ekstra ressurser i form av friplass, ekstra utstyr i barnehagen, ekstra ansatt hjelp o.a. 3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Opplysningene er hentet inn på skjema Q-0008 B; Årsmelding for pr. 15. desember Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved bearbeidingen i Statistisk sentralbyrå, vil det oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller, og rettet. 4. Noen hovedresultater Den 15. desember 1998 var det i alt i drift i Norge. 75 prosent av barnehagene hadde åpent mer enn 30 timer pr. uke barn hadde plass i barnehage. Dette utgjorde 51,8 prosent av alle barn i alderen 0-5 år. Ser man på barn i alderen 1-5 år, var dekningsgraden 61,1 prosent ved utgangen av Av de barna som hadde barnehageplass hadde en avtalt oppholdstid på mer enn 30 timer pr. uke. Dette utgjorde 34 prosent av alle barn under 6 år hadde et barnehagetilbud på mer enn 40 timer pr. uke. 11

12 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Dekningsgraden for barnehageplasser varierte mye mellom aldersgruppene. 80,5 prosent av 5-åringene hadde plass, mens tilsvarende tall for barn under 2 år var 14,5 prosent. Det var også store geografiske forskjeller i dekningsgrad. Best dekning hadde Oslo der 60,6 prosent av barna hadde plass i barnehage. Deretter kom Sogn og Fjordane og Finnmark som begge hadde en dekning på 60,2 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Østfold og Aust-Agder der henholdsvis 44,9 og 44,2 prosent av barna under 6 år hadde et tilbud. Dersom du ønsker å bestille tabeller eller trenger mer informasjon, ta kontakt med: Elin Såheim Bjørkli, tlf , e-post: eller Terje Risberg, tlf , e-post: Det var stor forskjell på fylkene når man ser på andelen heldagsplasser. Mens 55,1 prosent av barna i Oslo og 52 prosent i Finnmark hadde et tilbud på 31 timer eller mer i uken, var tilsvarende tall for Oppland og Vest- Agder henholdsvis 19,7 og 20,9 prosent. var det personer ansatt i barnehagene pr. 15. desember Disse utførte årsverk. Av de ansatte hadde godkjent førskolelærerutdanning. Barnehageloven stiller krav om utdanning som førskolelærer eller annen likeverdig utdanning for styrere og pedagogiske ledere. I 1998 var det , eller 81,7 prosent, av i alt i de to stillingsgruppene som hadde slik utdanning. 5. Mer informasjon Undersøkelse om kontantstøtteordningen I 1998 gjennomførte SSB undersøkelsen "Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte" og i 1999 undersøkelsen "Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999" på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Undersøkelsen fra 1998 kartla situasjonen for barnefamilier på områdene tilsynsordninger for barn, yrkesdeltakelse blant foreldre og barnefamiliers økonomi før innføringen av kontantstøtteordningen. Undersøkelsen ble gjennomført med samme utvalg i 1999 for å kartlegge konsekvensene av innføringen av kontantstøtteordningen. For mer informasjon se SSB Notater 98/61, Rapporter 1999/27 eller kontakt SSB, seksjon for intervjuundersøkelser. I tillegg til tabellene som publiseres i NOS Barnehager, er det mulig å få andre, eller mer detaljerte tabeller ved å henvende seg direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB). De fleste tabellene i denne publikasjonen kan eksempelvis publiseres på kommunenivå eller etter andre regionale inndelinger. Tabeller kan sendes på papir (post eller telefaks), elektronisk på diskett eller med e- post. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett, hvor det er mulig å finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Webadressen er: 12

13 Norges offisielle statistikk Barnehager Survey design 1.1. Statistical basis Statistics on are prepared on the basis of annual reports from individual (see appendix). The annual reports are sent via the fylkesmann (chief administrative officer of a county), to the Ministry of Children and Family Affairs and to Statistics Norway Scope The statistics includes all approved. Information is given on the number of children in the kindergarten as at 15 December, institutions, persons employed and man-years worked. With respect to the number of children, information is given on age and attendance. Moreover, children are distributed by the ownership structure of the kindergarten. Information is also given on the number of children in proportion to the number of persons employed/man-years, and the proportion of children in the kindergarten with relation to the total number of children in the age groups 0-5 and 1-5 years. Furthermore, information is given on the number of children that are given priority because of handicap, the number of children that are allocated extra resources and the number of children who receive training in their mother tongue. Persons employed and man-years worked are distributed by category of employment position, type of education and ownership structure of the kindergarten. Persons employed are also distributed by sex. The statistics are mainly presented in the form of county reviews. In addition, some key figures are given for every municipality as well as the Oslo communities, in tables 21 and Terms and variables According to the kindergarten legislation of 6 June 1975, kindergarten is defined as approved educational activities organised during the day for children below the age of compulsory education. The Ministry of Children and Family Affairs determines regulations and guidelines for. A family day-care centre is a kindergarten that organizes its activities in a private home, based on the premise that a kindergarten teacher is employed as educational supervisor. The kindergarten teacher should either be attached to a normal kindergarten or the municipal administration. In cases where the municipality grants subsidies to, it may stipulate the following requirements, among others: - approval of budget - fix parental fees - decide on criteria for admission of children - be responsible for admissions - appoint representatives to the kindergarten s board One man-year is work performed by a full-time employee (37.5 hours per week) in a year. The age of the child given is age by the end of A child s attendance refers to the agreed hours of attendance per week and not to the actual attendance. Percentage is the proportion of children in kindergarten in percentage of all children. The Kindergarten Act section 9 says municipalities are responsible for ensuring that as far as possible, handicapped children are given a place in a normal kindergarten. The child should be given priority in admission as long as he/she can benefit from being placed in a kindergarten. Children with special needs may be allocated extra resources in the form of free placement, extra equipment in the kindergarten, extra persons employed and such. 3. Sources of error and uncertainty of results Data was compiled from completed Q-0008 B forms; Annual reports for as at 15 December Errors may occur when forms are filled out and when they are processed at Statistics Norway. The majority of errors are found and corrected with the help of mechanical and manual routines. 4. Some main results On 15 December 1998, there was a total of operating in Norway. 75 per cent of them had opening hours of more than 30 hours a week children had a place in a kindergarten. This constituted 51.6 per cent of all children aged 0-5 years. The percentage of children aged 1-5, was 61.1 by the end of of those children who had a place in a kindergarten, had an agreed attendance of over 30 hours per week. This constituted 34 per cent of all children 13

14 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk below the age of children had a kindergarten placement of more than 40 hours a week. Percentage with kindergarten places varied between age groups per cent of 5-year olds had a place, while corresponding figures for children under 2 years was 14.5 per cent. Elin Såheim Bjørkli, tel , or Terje Risberg, tel , There were also great geographical differences. Oslo had the highest score where 60.6 per cent of children had a kindergarten place. Thereafter, Sogn og Fjordane and Finnmark with 60.2 per cent. The lowest percentages were in Østfold and Aust-Agder with respectively 44.9 and 44.2 per cent of children had a place. There was a total of persons employed in as at 15 December These persons performed man-years of these persons employed had approved pre-school teacher education. The Kindergarten Act requires kindergarten directors and educational leaders to have pre-school teacher education or other equivalent education. In 1998, or 81.7 per cent of the persons in these two groups had such education. 5. More information Survey of the Cash Benefit Scheme In 1998, upon assignment from the Ministry of Children and Family Affairs, Statistics Norway carried out the survey "childcare arrangements for families with children, their employment participation and financial situation before the introduction of the cash benefit". The survey depicted the present situation of families with children in the areas of childcare, parents' employment participation, and their financial situation before the introduction of the cash benefit scheme. The survey was carried out in 1999, using the same sample, in order to examine the consequences of the introduction of the cash benefit scheme. For more information, see SSB Notater 98/61, Rapporter 1999/27 or contact Statistics Norway, Division for Sample Surveys. In addition to the tables that are published in the Official Statistics of Norway Kindergartens, other/more detailed tables are available from Statistics Norway. Most of the tables in this publication can be published as an example at municipal or other regional level. Tables can be sent by paper (post or telefax), diskette or . Statistics Norway has web pages on Internet where some main figures from this publication can be found. The website address is: You may contact the following people for more information or to order tables: 14

15 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 Figur 1. Barn i barnehage i alderen 1-5 år i prosent av alle barn, etter fylke Children in aged 1-5 years in percentage of all children, by county Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent Per cent Med avtalt oppholdstid mindre enn 31 timer pr. uke With agreed attendance of less than 31 hours per week Med avtalt oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With agreed attendance of 31 or more hours per week Figur 2. Styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning Prosent Directors and educational leaders with pre-school teacher education Per cent Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent Per cent 15

16 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Figur 3. Barnehager, etter eierforhold Prosent Kindergartens, by ownership structure Per cent Eierforhold Ownership structure Kommunale Municipal Enkeltpersoner Sole proprietors Foreldreeiet Parent-owned Andre Other Menighet/trossamfunn Religious congregation/society Bedrift Establishment Husmorlag/sanitetsforening Women's Institute/Women's Public Health Association Fylkeskommunale County municipal Pedagogisk/ideologisk organisasjon Educational/ideological organisation Statlige State-owned Prosent Per cent Figur 4. Barn i i grupper for oppholdstid pr. uke Children in grouped by hours of attendance per week Antall barn Number of children timer hours timer timer timer 41 timer og over 16

17 Norges offisielle statistikk Barnehager 1998 Figur 5. Barn i barnehage i ulike aldersgrupper, i prosent av alle barn Children in in different age groups, in per cent of all children Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Prosent Per cent 1-2 år years 3-5 år 17

18 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 1. Barn i, etter oppholdstid pr. uke og ulike aldersgrupper Absolutte tall og prosent Children in, by hours of attendance per week and different age groups Absolute figures and per cent Alder Age 6-30 timer pr. uke 6-30 hours per week 6-15 timer 6-15 hours timer hours timer hours 31 timer eller mer pr. uke 31 hours or more per week timer hours Absolutte tall Absolute figures 41 timer og over 41 hours and over Dekningsgrad i ulike aldersgrupper Percentage in different age groups Alle aldersgrupper All age groups år 0 year år 1 year år 2 years år 3 years år 4 years år 5 years år 6 years år 0-5 years år 1-5 years år 1-2 years år 3-5 years Prosent Per cent Alle aldersgrupper år år år år år år år år år år år

19 Norges offisielle statistikk Barnehager Barn i i ulike aldersgrupper, etter oppholdstid pr. uke og barnehagens eierforhold Children in in different age groups, by hours of attendance per week and ownership structure of kindergarten Alder og eierforhold Age and ownership structure 6-30 timer pr. uke 6-30 hours per week 6-15 timer 6-15 hours timer hours timer hours 31 timer eller mer pr. uke 31 hours or more per week timer hours 41 timer eller mer 41 hours or more Alle All år 0 year år 1 year år 2 years år 3 years år 4 years år 5 years år 6 years år 0-5 years år 1-5 years år 1-2 years år 3-5 years Offentlige Public år år år år år år år år år år år Private Private år år år år år år år år år år år

20 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 3. Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter barnehagens eierforhold Kindergartens, children, employees and man-years, by ownership structure of kindergarten Eierforhold Ownership structure Antall Number of Barn Children 1-2 år 1-2 years Av dette med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke Of which, with weekly attendance of 31 or more hours 3-5 år 3-5 years Av dette med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke Of which, with weekly attendance of 31 or more hours Ansatte i alt no. of employees Utførte årsverk i alt Man-years worked, total Alle All Offentlige Public Av dette Of which Kommunale Municipal Fylkeskommunale County municipal Statlige State-owned Private Private Menighet/trossamfunn Religious congregation/society Foreldreeiet Parent-owned Husmorlag/sanitetsforening Women s Institute/Women s Public Health Association Bedrift Establishment Pedagogisk/ideologisk organisasjon Educational/ideological organization Enkeltpersoner Sole proprietors Andre Others

21 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager og antall barn, etter kommuneklasse og kommunestørrelse Kindergartens and number of children, by class and size of municipality Barnehager Kindergartens Av disse offentlige Of which public Barn i barnehage Children in Av disse i offentlige Of which, in public Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Hele landet The whole country ,1 40,2 38,8 27,0 Kommuneklasse Class of municipality Primærnæringskommuner Primary industry municipalities ,0 30,3 45,5 20,2 Blandede landbruks- og industrikommuner Mixed agricultural and manufacturing municipalities ,5 21,9 35,3 14,0 Industrikommuner Manufacturing municipalities ,2 26,5 34,2 16,4 Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Less central mixed service and manufacturing municipalities ,6 35,3 39,4 23,3 Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner Central mixed service and manufacturing municipalities ,3 32,7 32,3 20,5 Mindre sentrale tjenesteytingskommuner Less central service municipalities ,3 49,1 42,3 32,4 Sentrale tjenesteytingskommuner Central service municipalities ,0 52,4 43,5 36,7 Svalbard Kommunestørrelse Size of municipality ,9 33,8 50,9 24, ,8 28,6 40,0 18, ,2 30,9 35,3 19, ,6 33,733,1 21, ,7 40,5 35,5 25, ,2 52,6 44,5 37,6 21

22 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 5. Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter fylke Kindergartens, children, persons employed and man-years, by county Barnehager Kindergartens Av dette offentlige Of which, public Barn Children Av dette i offentlige Of which, in public 1-5 år 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad Percentage Prosent Per cent 1-2 år 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Ansatte i alt no. of persons employed Utførte årsverk Man-years worked ,8 4,4 3,1 2, ,3 9,0 6,8 5, ,6 13,6 9,3 8, ,3 23,3 15,4 13, ,5 26,2 18,3 15, ,3 28,9 21,7 17, ,7 31,2 25,1 20, ,8 33,2 28,6 22, ,4 34,9 31,3 24, ,9 36,3 33,9 25, ,8 39,6 39,8 28, ,1 40,2 38,8 27, Østfold ,8 32,731,1 20, Akershus ,0 47,5 36,3 30, Oslo ,7 67,3 56,4 51, Hedmark ,0 35,0 41,2 21, Oppland ,5 23,3 34,7 13, Buskerud ,4 36,2 37,0 23, Vestfold ,2 36,3 31,4 20, Telemark ,1 31,8 35,0 18, Aust-Agder ,8 26,0 29,3 16, Vest-Agder ,2 24,730,6 14, Rogaland ,8 32,6 32,7 22, Hordaland ,1 37,6 34,7 24, Sogn og Fjordane ,1 36,5 47,5 24, Møre og Romsdal ,0 31,8 32,2 17, Sør-Trøndelag ,4 39,1 42,9 24, Nord-Trøndelag ,2 29,9 37,6 18, Nordland ,0 46,0 43,6 31, Troms ,747,2 42,5 32, Finnmark ,0 61,4 57,1 49, Svalbard

23 Norges offisielle statistikk Barnehager Barn i, etter alder og fylke Children in, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years 7 år 7 years Dekningsgrad 0-5 år Percentage 0-5 years Med oppholdstid 31 timer Uoppgitt Unknown eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Prosent Per cent , , ,5 11, ,1 19, ,9 21, ,2 24, ,2 26, ,9 28, ,1 29, ,1 30, ,7 33, ,6 33,9 Østfold ,9 27,8 Akershus ,0 40,3 Oslo ,6 55,1 Hedmark ,4 29,9 Oppland ,5 19,6 Buskerud ,5 30,7 Vestfold ,3 30,9 Telemark ,1 27,0 Aust-Agder ,2 22,1 Vest-Agder ,1 20,9 Rogaland ,5 27,5 Hordaland ,0 31,7 Sogn og Fjordane ,2 31,0 Møre og Romsdal ,9 26,8 Sør-Trøndelag ,6 32,7 Nord-Trøndelag ,7 25,5 Nordland ,3 39,1 Troms ,4 40,0 Finnmark ,2 52,0 Svalbard

24 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 7. Barn med oppholdstid i barnehage 6-15 timer pr. uke, etter alder og fylke Children with weekly attendance of 6-15 hours, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent Hele landet The whole country ,0 3,6 Østfold ,3 2,8 Akershus ,5 1,7 Oslo ,2 1,5 Hedmark ,2 4,9 Oppland ,8 3,3 Buskerud ,6 1,9 Vestfold ,5 4,1 Telemark ,2 7,3 Aust-Agder ,75,6 Vest-Agder ,0 8,3 Rogaland ,3 5,1 Hordaland ,8 4,5 Sogn og Fjordane ,70,8 Møre og Romsdal ,7 2,0 Sør-Trøndelag ,2 7,4 Nord-Trøndelag ,8 6,8 Nordland ,8 0,9 Troms ,6 0,8 Finnmark ,3 0,4 Svalbard Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Children with weekly attendance of hours, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent Hele landet The whole country ,0 4,8 Østfold ,4 4,1 Akershus ,8 3,3 Oslo ,2 2,8 Hedmark ,4 5,2 Oppland ,9 13,0 Buskerud ,8 4,5 Vestfold ,8 2,2 Telemark ,4 5,2 Aust-Agder ,5 5,3 Vest-Agder ,9 7,0 Rogaland ,2 6,3 Hordaland ,9 5,8 Sogn og Fjordane ,8 6,9 Møre og Romsdal ,7 5,5 Sør-Trøndelag ,8 4,5 Nord-Trøndelag ,2 7,3 Nordland ,73,2 Troms ,0 1,2 Finnmark ,3 0,4 Svalbard

25 Norges offisielle statistikk Barnehager Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Children with weekly attendance of hours, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent Hele landet The whole country ,7 12,8 Østfold ,3 13,4 Akershus ,4 7,6 Oslo ,0 2,5 Hedmark ,9 22,3 Oppland ,1 25,1 Buskerud ,4 15,9 Vestfold ,0 13,0 Telemark ,6 16,1 Aust-Agder ,8 15,2 Vest-Agder ,1 15,5 Rogaland ,5 10,1 Hordaland ,6 10,3 Sogn og Fjordane ,7 27,0 Møre og Romsdal ,8 18,8 Sør-Trøndelag ,9 14,2 Nord-Trøndelag ,2 20,4 Nordland ,8 14,0 Troms ,8 11,7 Finnmark ,5 8,9 Svalbard Barn med oppholdstid i barnehage timer pr. uke, etter alder og fylke Children with weekly attendance of hours, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent Hele landet The whole country ,3 3,9 Østfold ,5 3,0 Akershus ,2 2,6 Oslo ,6 4,4 Hedmark ,3 6,2 Oppland ,5 4,2 Buskerud ,3 3,9 Vestfold ,8 4,4 Telemark ,1 4,9 Aust-Agder ,1 2,5 Vest-Agder ,5 5,3 Rogaland ,3 2,8 Hordaland ,4 5,3 Sogn og Fjordane ,1 6,0 Møre og Romsdal ,5 3,0 Sør-Trøndelag ,5 4,2 Nord-Trøndelag ,5 4,2 Nordland ,9 3,5 Troms ,0 2,4 Finnmark ,8 0,9 Svalbard

26 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 11. Barn med oppholdstid i barnehage 41 timer eller mer pr. uke, etter alder og fylke Children with weekly attendance of 41 hours or more, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent Hele landet The whole country ,7 36,5 Østfold ,3 29,9 Akershus ,1 45,1 Oslo ,5 63,5 Hedmark ,6 28,9 Oppland ,1 19,2 Buskerud ,4 32,5 Vestfold ,2 31,9 Telemark ,9 27,1 Aust-Agder ,0 23,7 Vest-Agder ,5 19,5 Rogaland ,2 30,1 Hordaland ,3 32,5 Sogn og Fjordane ,9 30,8 Møre og Romsdal ,3 28,8 Sør-Trøndelag ,2 35,0 Nord-Trøndelag ,9 25,9 Nordland ,1 42,8 Troms ,0 45,3 Finnmark ,3 61,0 Svalbard

27 Norges offisielle statistikk Barnehager Barn i, etter oppholdstid pr. uke, barnehagens eierforhold og fylke Children in, by weekly attendance, ownership structure of kindergarten and county Eierforhold og fylke Ownership structure and county Oppholdstid. Timer pr. uke Attendance. Hours per week Alle All Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Offentlige Public Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Private Private Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

28 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 13. Barn i fra språklige og kulturelle minoriteter og barn med særlige behov, etter eierforhold og fylke Children in from linguistic and cultural minorities and children with special needs, by ownership structure and county Eierforhold og fylke Ownership structure and county Fremmedspråklige barn Non-native speaking children Av disse med morsmålstrening Of which, with mothertongue training 6-25 timer pr. uke 6-25 hours per week 26 timer eller mer pr. uke 26 hours or more per week Andelen av fremmed-språklige barn i barnehage, prosent Proportion of nonnative speaking children in kindergarten, per cent Barn med særlige behov Children with special needs Barn som er tatt opp etter barnehagelovens paragraf 9 Children admitted in accordance with The Kindergarten Act section 9 Av disse som får tildelt ekstra ressurser Of which are allocated extra resources Andre barn med særlige behov Other children with special needs Av disse som får tildelt ekstra ressurser Of which are allocated extra resources Prosent Per cent Alle All , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , Offentlige Public , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , Private Private , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Møre og Romsdal , Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark ,

29 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager, barn, ansatte og årsverk, etter eierforhold og tilskuddsordning Kindergartens, children, persons employed and man-years, by ownership structure and type of municipal subsidy Eierforhold og tilskuddsordning Ownership structure and type of municipal subsidy Antall No. of Barn i Children in Familie Family day-care centres Åpne Open Ansatte i alt no. of persons employed Årsverk i alt Man-years, total Barn pr. årsverk No. of children per man-year Alle All ,7 Offentlige Public ,4 Kommunale Municipal ,4 Fylkeskommunale County municipal ,6 Statlige State-owned ,5 Private Private ,2 Private der kommunen gir tilskudd med vilkår Private receiving conditional municipal subsidy ,3 Private der kommunen gir tilskudd uten vilkår Private receiving unconditional municipal subsidy ,5 Private uten kommunalt tilskudd Private without municipal subsidy ,1 29

30 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 15. Familie. Hjem og barn i familie, etter barnehagens eierforhold og fylke Family day-care centres. Private homes and children in family day-care centres, by ownership structure and county Hjem i alt no. of homes Offentlige familie Public family day-care centres Hjem Homes Barn i alt no. of children Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Private familie Private family day-care centres Hjem Homes Barn i alt no. of children Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Gjennomsnittlig antall barn pr. hjem Average no. of children per home , , , , , , , , ,2 Østfold ,8 Akershus ,0 Oslo ,0 Hedmark ,4 Oppland ,5 Buskerud ,4 Vestfold ,6 Telemark ,3 Aust-Agder ,1 Vest-Agder ,3 Rogaland ,9 Hordaland ,7 Sogn og Fjordane ,1 Møre og Romsdal ,2 Sør-Trøndelag ,9 Nord-Trøndelag ,3 Nordland ,1 Troms ,1 Finnmark ,2 Svalbard ,5 30

31 Norges offisielle statistikk Barnehager Barn i familie, etter alder og fylke Children in family day-care centres, by age and county år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years 6 år 6 years Uoppgitt Unknown Dekningsgrad Percentage 0-5 år 0-5 years 1-5 år 1-5 years Prosent Per cent ,1 1, ,3 1, ,9 2, ,5 3, ,2 3, ,7 4, ,9 4, ,8 4, ,6 4,1 Østfold ,8 4,3 Akershus ,7 6,6 Oslo ,73,1 Hedmark ,2 5,8 Oppland ,4 4,1 Buskerud ,6 4,2 Vestfold ,2 4,8 Telemark ,4 4,0 Aust-Agder ,9 5,7 Vest-Agder ,6 7,6 Rogaland ,8 3,2 Hordaland ,1 3,7 Sogn og Fjordane ,1 3,6 Møre og Romsdal ,0 2,4 Sør-Trøndelag ,73,1 Nord-Trøndelag ,9 5,7 Nordland ,2 2,5 Troms ,4 2,8 Finnmark ,4 2,8 Svalbard

32 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 17. Ansatte og årsverk i, etter stilling og fylke Persons employed and man-years in, by employment position and county Ansatte i alt no. of persons employed Styrere Directors Andel med godkjent førskolelærerutdanning Proportion with approved preschool teacher education Pedagogiske ledere Educational leaders Andel med godkjent førskolelærerutdanning Proportion with approved preschool teacher education Assistenter Assistants Tospråklige assistenter Bilingual assistants Annet pedagogisk personale Other educational personnel Annen lønnet hjelp Other paid help , , , , , , , , , , , , , , , , , , Østfold , , Akershus , , Oslo , , Hedmark , , Oppland , , Buskerud , , Vestfold , , Telemark , , Aust-Agder , , Vest-Agder , , Rogaland , , Hordaland , , Sogn og Fjordane , , Møre og Romsdal , , Sør-Trøndelag , , Nord-Trøndelag , , Nordland , , Troms , , Finnmark , , Svalbard , ,

33 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter stilling og fylke Persons employed and man-years in, by employment position and county Alle stillinger All employment positions Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Styrere Directors Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Pedagogiske ledere Educational leaders Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Assistenter Assistants Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Tospråklige assistenter Bilingual assistants Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Annet pedagogisk personale Other educational personnel Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Annen lønnet hjelp Other paid help Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

34 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 19. Ansatte og årsverk i barnehage, etter stilling og eierforhold Persons employed and man-years worked in, by employment position and ownership structure Eierforhold Ownership structure Alle stillinger All employment positions Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Styrere Directors Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Pedagogiske ledere Educational leaders Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Assistenter Assistants Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Tospråklige assistenter Bilingual assistants Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Annet pedagogisk personale Other educational personnel Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Annen lønnet hjelp Other paid help Ansatte Persons employed Årsverk Manyears Alle All Offentlige Public Kommunale Municipal Fylkeskommunale County municipal Statlige State-owned Private Private Menighet/ trossamfunn Religious congregation/society Foreldreeiet Parent-owned Husmorlag/sanitetsforening Women s Institute/ Women s Public Health Association Bedrift Establishment Pedagogisk/ideologisk organisasjon Educational/ideological organization Enkeltpersoner Sole proprietors Andre Others

35 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte i, etter kjønn, stilling og fylke Persons employed in, by sex, employment position and county Ansatte i alt no. of persons employed Kvinner Females Styrere og pedagogiske ledere Assistenter Directors and Assistents educational leaders Andre stillingsgrupper Other employee groups Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Menn Males Assistenter Assistents Andre stillingsgrupper Other employee groups Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard

36 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 21. Barnehager og barn, etter kommune Kindergartens and children, by municipality Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Hele landet The whole country , ,1 6,9 30,4 61,1 40,2 38,8 27,0 Østfold , ,0 8,3 36,1 52,8 32,7 31,1 20,1 Halden , ,2 8,4 26,750,4 26,1 19,3 14,4 Moss , ,7 3,4 38,0 52,0 38,1 29,5 19,9 Sarpsborg , ,2 6,6 42,2 52,0 36,4 36,3 23,3 Fredrikstad , ,0 11,3 45,9 49,1 32,0 31,0 20,1 Hvaler , ,4 14,6 19,2 48,0 28,8 21,3 16,0 Aremark ,0 5752,6-28,5 65,5 34,5 46,2 38,5 Marker , ,8-22,4 62,9 15,722,1 10,3 Rømskog , ,0-26,0 70,3 37,8 15,4 15,4 Trøgstad , ,9-41,8 61,9 22,4 23,6 12,3 Spydeberg , ,9 10,0 34,0 65,1 20,3 33,7 13,5 Askim , ,5 4,0 36,6 65,1 41,3 42,9 25,4 Eidsberg , ,9-46,3 52,3 31,2 28,6 21,6 Skiptvet , ,9 17,8 32,3 62,7 29,9 31,6 11,8 Rakkestad , ,1 11,3 29,4 62,8 29,5 40,1 19,8 Råde , ,75,742,2 58,5 29,1 25,5 14,9 Rygge , ,8 25,2 23,2 46,735,6 31,0 23,3 Våler , ,3 4,1 34,2 62,1 30,9 44,6 22,8 Hobøl , ,7 7,3 32,8 54,8 28,1 27,6 20,0 Akershus , ,0 11,2 27,8 60,0 47,5 36,3 30,7 Vestby , ,0 8,7 23,746,8 38,1 26,1 22,5 Ski , ,9 7,1 24,6 59,2 44,0 35,9 32,3 Ås , ,9 18,0 22,763,1 49,8 44,0 38,0 Frogn , ,0 9,1 29,2 60,1 50,8 38,2 32,2 Nesodden , ,9 10,9 21,8 54,8 44,0 27,6 22,9 Oppegård , ,2 3,5 34,6 76,0 61,9 51,9 43,7 Bærum , ,9 15,4 30,7 70,7 58,9 43,0 38,9 Asker , ,2 8,6 29,4 62,1 48,4 36,9 29,5 Aurskog-Høland , ,0 5,4 34,6 62,729,9 34,1 17,2 Sørum , ,5 10,5 27,2 46,7 40,7 28,7 24,0 Fet , ,0 15,0 33,4 35,7 30,1 16,1 15,4 Rælingen , ,3 11,730,6 50,2 37,6 26,7 21,1 Enebakk , ,8 7,1 27,1 57,8 33,3 26,8 19,2 Lørenskog , ,5 5,728,3 63,9 57,8 42,1 39,2 Skedsmo , ,9 13,3 23,5 61,5 52,8 45,4 40,6 Nittedal , ,9 13,3 21,3 55,0 39,4 27,5 21,5 Gjerdrum , ,9 16,8 19,2 51,5 28,1 21,9 19,0 Ullensaker , ,5 17,2 25,3 48,1 38,5 27,0 22,8 Nes , ,0 6,9 35,8 36,9 24,9 27,7 17,2 Eidsvoll , ,8 13,5 33,7 41,4 27,5 21,6 13,3 Nannestad , ,72,3 28,744,2 29,717,9 11,5 Hurdal , ,5-26,0 51,7 17,4 20,0 10,8 Oslo , ,7 4,3 32,9 73,7 67,9 56,4 52,2 Bygdøy-Frogner , ,4 5,6 25,0 85,5 80,4 65,3 65,0 Uranienborg-Majorstuen , ,9 5,0 34,784,1 7,763,2 53,2 St Hanshaugen-Ullevål , ,2 6,8 36,0 128,9 123,2 119,6 110,7 Sagene-Torshov , ,2 5,5 31,5 63,9 55,1 47,9 39,4 Sofienberg , ,7-44,9 67,6 58,4 56,6 45,9 Gamle Oslo , ,4 0,8 50,0 55,6 48,727,4 26,4 Ekeberg-Bekkelaget , ,9 20,4 20,6 58,2 56,4 36,4 36,4 Nordstrand , ,6 11,7 22,4 76,7 73,8 59,3 56,9 SøndreNordstrand , ,4 1,4 47,5 72,2 59,2 53,0 46,4 36

37 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Oslo (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Lambertseter , ,7 6,4 31,3 64,1 57,4 44,4 34,2 Bøler , ,2 2,5 39,9 69,5 65,2 54,1 52,6 Manglerud , ,1 12,9 25,3 78,0 60,8 53,9 43,8 Østensjø , ,3 6,1 26,757,1 53,734,4 34,1 Helsfyr-Sinsen , ,4 1,0 42,2 69,4 63,6 51,1 47,1 Hellerud , ,5-39,3 72,9 65,4 57,9 51,1 Furuset , ,5 1,1 40,3 69,9 66,3 54,5 50,4 Stovner , ,3-35,3 73,1 62,1 52,2 47,1 Romsås , ,0-38,8 63,0 53,6 49,3 39,2 Grorud , ,5 4,3 28,9 62,2 52,3 41,2 38,9 Bjerke , ,9 4,4 29,9 59,3 55,7 45,1 41,2 Grefsen-Kjelsås , ,4 0,8 37,6 75,2 69,0 55,0 53,8 Sogn , ,4 8,2 29,5 92,8 90,4 92,7 91,1 Vindern , ,2 7,7 24,0 100,8 97,7 87,5 84,6 Røa , ,4 3,2 32,5 75,6 72,1 56,6 54,7 Ullern , ,1 3,5 27,8 80,8 78,9 62,1 59,7 Hedmark , ,4 9,0 30,0 67,0 35,0 41,2 21,0 Kongsvinger , ,4 0,746,2 59,4 36,8 44,4 24,5 Hamar , ,2 14,1 31,9 80,9 56,5 56,7 35,6 Ringsaker , ,5 12,5 29,4 61,4 25,7 30,6 13,8 Løten , ,6 3,3 34,754,1 23,4 24,6 12,9 Stange , ,2 13,7 26,8 60,7 26,3 29,1 13,7 Nord-Odal , ,0 20,0 41,0 75,7 31,3 52,7 19,6 Sør-Odal , ,8 3,5 35,4 66,1 43,3 43,1 26,3 Eidskog , ,0-45,6 56,1 27,8 34,9 15,1 Grue , ,8 2,9 25,6 66,9 22,7 37,8 14,4 Åsnes , ,9 6,2 30,0 51,9 19,9 17,6 8,8 Våler , ,3 19,3 27,7 81,3 48,8 60,7 36,0 Elverum , ,2 2,737,1 60,9 44,0 35,2 24,6 Trysil , ,5 18,5 23,5 82,4 28,0 57,0 13,3 Åmot , ,9-29,3 78,8 48,3 61,9 37,1 Stor-Elvdal , ,6-19,8 84,2 41,0 61,4 24,6 Rendalen , ,0 13,8 23,5 84,5 61,8 75,0 47,5 Engerdal ,787 85,1 3,4 14,5 97,7 35,2 88,2 20,6 Tolga , ,4 21,1 15,6 80,5 23,3 58,9 14,3 Tynset , ,4 3,0 26,3 79,4 37,6 56,9 26,3 Alvdal , ,0-30,760,9 21,2 30,4 12,5 Folldal , ,6-17,4 81,9 27,6 65,1 27,9 Os , ,1 9,9 30,3 75,2 17,8 37,5 10,7 Oppland , ,3 6,3 28,9 64,5 23,3 34,7 13,4 Lillehammer , ,1 3,2 33,1 71,0 41,1 44,3 26,9 Gjøvik , ,3 8,1 29,9 70,8 37,2 45,0 24,5 Dovre , ,0-51,0 64,2 18,9 30,3 10,6 Lesja , ,0-23,0 69,2 8,5 29,6 3,7 Skjåk , ,8 17,2 12,4 83,9 30,5 48,6 17,1 Lom , ,5 12,5 17,6 58,1 6,8 8,2 2,0 Vågå , ,0-30,6 67,1 12,6 36,5 4,2 Nord-Fron , ,3 12,9 32,1 65,3 12,2 29,0 6,9 Sel , ,5 13,0 24,7 61,1 11,1 31,6 7,1 Sør-Fron , ,0-36,0 70,5 16,5 46,8 15,6 Ringebu , ,8 22,4 17,0 60,4 8,3 28,2 4,3 Øyer , ,6 5,2 35,4 73,8 23,5 42,9 13,5 Gausdal , ,1-35,6 63,0 16,3 29,1 8,2 Østre Toten , ,1 7,3 30,9 59,0 18,8 27,7 6,7 Vestre Toten , ,716,4 23,9 49,8 19,9 25,8 11,0 37

38 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 21. Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Oppland (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Jevnaker , ,0 3,5 46,0 57,4 20,1 25,0 8,5 Lunner , ,4 2,6 34,6 55,9 20,9 21,9 8,1 Gran , ,7 11,8 29,1 62,7 16,8 34,3 9,1 Søndre Land , ,0-22,760,5 20,3 22,8 12,5 Nordre Land , ,4 5,6 28,3 51,4 11,5 16,2 5,1 Sør-Aurdal , ,7-27,2 60,4 6,736,0 2,2 Etnedal ,0 73,6 9,7 51,6 3,2 Nord-Aurdal , ,8-37,7 72,9 30,2 40,0 15,6 Vestre Slidre , ,0-33,0 78,6 14,3 43,5 10,9 Øystre Slidre , ,0-26,8 72,4 11,6 42,5 1,4 Vang , ,0-20,5 86,3 20,0 58,3 8,3 Buskerud , ,1 7,2 31,6 58,4 36,2 37,0 23,8 Drammen , ,9 6,5 38,3 57,3 42,4 36,6 28,0 Kongsberg , ,0 6,2 33,0 66,1 42,2 37,8 25,9 Ringerike , ,0 3,2 36,4 48,4 33,4 31,0 22,2 Hole , ,1 18,9 22,768,7 51,1 47,0 32,1 Flå , ,0-51,0 78,5 16,9 65,0 25,0 Nes , ,1-22,3 62,3 35,3 35,0 17,5 Gol , ,2 3,8 30,774,0 27,6 42,4 12,0 Hemsedal , ,0-51,5 67,3 9,8 33,3 4,5 Ål , ,4-23,4 75,8 30,8 47,7 14,4 Hol , ,8-22,1 83,9 55,2 71,4 46,7 Sigdal ,2 77,8 9,6 48,8 3,8 Krødsherad , ,0-40,0 69,6 21,744,7 8,5 Modum , ,3 6,3 30,6 58,8 26,6 32,714,0 Øvre Eiker , ,2-55,9 63,6 32,2 49,9 26,7 Nedre Eiker , ,1 11,6 23,3 44,2 29,6 26,7 18,8 Lier , ,1 12,4 29,6 67,1 44,2 44,4 35,4 Røyken , ,7 17,9 26,7 40,9 31,5 21,4 17,1 Hurum , ,6 8,4 24,8 53,7 37,4 31,1 20,5 Flesberg , ,0-25,8 67,3 22,9 33,9 6,5 Rollag , ,0-34,0 74,7 29,7 59,5 18,9 Nore og Uvdal , ,0 23,3 30,0 81,1 21,6 61,3 15,0 Vestfold , ,5 8,8 30,7 55,2 36,3 31,4 20,1 Borre , ,1 11,7 26,1 55,8 47,3 32,5 26,7 Holmestrand , ,2 1,8 29,9 59,0 37,5 32,2 22,1 Tønsberg , ,3 5,6 35,9 66,9 50,5 43,3 30,6 Sandefjord , ,6 4,7 30,9 52,6 32,6 27,2 17,8 Larvik , ,2 5,9 33,9 45,1 27,7 23,2 14,4 Svelvik , ,2 4,4 32,3 50,7 33,6 34,1 22,0 Sande , ,2 19,5 32,6 55,6 28,5 32,9 16,9 Hof , ,0-26,3 47,3 21,0 9,7 6,9 Våle , ,8 10,0 18,0 55,4 24,2 28,1 12,3 Ramnes , ,1 16,0 25,9 60,5 20,740,3 14,5 Andebu , ,2 18,1 43,0 65,716,738,9 5,6 Stokke , ,5 17,1 22,3 51,9 34,6 30,1 20,1 Nøtterøy , ,719,6 32,4 55,8 44,9 32,3 21,7 Tjøme , ,7 3,4 33,8 62,1 34,3 38,8 17,8 Lardal , ,7-31, 78,3 15,0 35,9 2,6 Telemark , ,5 6,6 32,0 60,1 31,8 35,0 18,2 Porsgrunn , ,0 6,6 33,3 48,4 36,5 25,8 20,6 Skien , ,4 8,5 33,3 58,5 31,4 34,3 17,9 Notodden , ,0 4,8 32,3 67,1 38,4 36,8 21,2 38

39 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Telemark (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Siljan , ,8 30,5 21,8 86,728,766,0 19,1 Bamble , ,8 5,7 37,5 62,0 31,9 38,3 19,8 Kragerø , ,8 9,2 28,5 48,0 27,0 24,7 7,1 Drangedal , ,0-22,6 51,4 6,4 20,9 2,3 Nome , ,0 3,3 34,4 73,1 33,6 38,2 16,2 Bø , ,4 15,6 46,5 62,5 28,0 34,7 16,1 Sauherad , ,8-32,8 62,9 25,0 29,7 12,6 Tinn , ,1-38,9 91,2 63,9 76,5 51,6 Hjartdal , ,0-23,3 66,0 6,6 30,6 - Seljord , ,0-18,0 48,6 11,5 18,0 1,6 Kviteseid , ,2 11,8 17,0 63,0 30,4 43,5 21,0 Nissedal , ,0-13,5 61,4 6,8 27,6 - Fyresdal , ,0-73,0 79,1 18,7 56,3 12,5 Tokke , ,0-29,3 81,8 23,1 53,6 12,5 Vinje , ,0 5,5 31,1 80,7 19,3 58,0 15,0 Aust-Agder , ,2 11,2 24,8 51,8 26,0 29,3 16,0 Risør , ,5-25,2 62,0 32,2 36,1 18,1 Grimstad , ,2 15,6 21,4 38,6 24,8 19,4 14,5 Arendal , ,3 11,1 29,2 55,732,8 33,720,7 Gjerstad , ,0-44,5 55,0 6,9 20,6 5,9 Vegårshei , ,0 2,9 35,0 56,6 21,3 27,3 14,5 Tvedestrand , ,2 12,722,8 64,7 30,736,2 15,2 Froland , ,4 18,6 14,5 42,0 14,5 27,6 11,8 Lillesand , ,3 11,721,8 41,5 16,8 13,6 7,5 Birkenes , ,2 9,723,6 48,6 6,0 23,5 3,0 Åmli ,794 58,5 18,1 15,770,2 26,759,7 21,0 Iveland , ,0-31,5 77,5 23,8 41,4 10,3 Evje og Hornnes , ,5 34,5 19,8 50,2 14,3 24,2 9,1 Bygland , ,0-57,0 73,2 32,4 53,8 15,4 Valle , ,0-28,5 57,9 18,9 27,9 16,3 Bykle , ,0-27,0 88,3 68,3 80,8 61,5 Vest-Agder , ,1 13,9 25,0 55,2 24,7 30,6 14,2 Kristiansand , ,7 13,5 26,0 54,8 33,1 30,0 19,2 Mandal , ,0 20,1 20,9 60,4 27,1 34,5 13,7 Farsund , ,5 15,3 20,8 52,0 17,2 23,5 9,6 Flekkefjord , ,4-31,9 62,0 18,5 36,4 12,0 Vennesla , ,4 27,5 29,1 45,6 15,1 24,9 9,0 Songdalen , ,4 19,8 22,5 57,0 13,9 35,9 6,0 Søgne , ,9 18,1 18,4 52,6 15,5 27,9 7,9 Marnardal , ,8 8,2 19,6 64,9 7,9 33,9 5,4 Åseral , ,0-32,5 72,4 13,8 67,6 8,8 Audnedal , ,0-30,5 53,5 7,9 35,6 4,4 Lindesnes , ,1 9,2 25,3 48,2 16,4 29,5 11,6 Lyngdal , ,3 19,2 23,1 60,2 13,731,2 8,3 Hægebostad , ,0-31,5 52,5 5,0 2,3 - Kvinesdal , ,1-32,0 56,8 14,5 34,5 10,3 Sirdal , ,0-45,0 78,3 33,0 65,2 26,1 Rogaland , ,7 6,0 39,3 53,8 32,6 32,7 22,5 Eigersund , ,7-31,2 34,1 17,6 16,9 10,4 Sandnes , ,4 2,2 45,745,6 31,1 27,7 20,0 Stavanger , ,7 6,3 47,9 63,4 46,8 42,0 33,5 Haugesund , ,9 13,8 31,2 54,6 44,6 37,2 30,9 Sokndal , ,0 23,1 29,3 44,9 12,1 30,9 8,2 39

40 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 21. Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Rogaland (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Lund , ,0-28,0 39,6 7,1 - - Bjerkreim , ,0 15,7 23,3 41,2 9,4 14,5 3,2 Hå , ,2 9,6 45,5 49,5 19,1 24,6 13,5 Klepp , ,1 7,3 50,3 47,3 22,1 24,0 14,6 Time , ,1 6,8 30,8 64,0 30,0 39,5 19,8 Gjesdal , ,7 4,3 37,0 44,0 17,6 13,7 4,3 Sola , ,2 6,3 37,8 64,4 41,0 44,4 31,0 Randaberg , ,9 9,5 46,8 51,4 30,3 23,8 18,3 Forsand , ,0-43,0 61,4 27,1 28,6 25,0 Strand , ,722,9 29,2 37,4 19,3 31,8 13,0 Hjelmeland , ,0-17,0 73,5 19,1 44,4 7,9 Suldal , ,0 1,5 24,5 76,6 33,7 57,7 22,7 Sauda , ,2 10,5 30,2 51,7 19,0 35,6 16,3 Finnøy , ,3 8,9 16,9 62,6 5,6 26,5 2,4 Rennesøy , ,0-31,8 50,0 15,1 15,2 8,7 Kvitsøy , ,0-27,0 69,2 33,3 55,6 55,6 Bokn , ,0-22,0 42,3 17,3 18,2 - Tysvær , ,9-32,8 57,2 22,1 36,6 20,0 Karmøy , ,4-42,9 44,7 21,3 22,0 13,5 Utsira , ,0-14,0 59,1 36,4 10,0 10,0 Vindafjord , ,3 5,4 28,9 59,2 13,9 29,5 8,6 Hordaland , ,7 6,4 32,4 58,1 37,6 34,7 24,6 Bergen , ,75,5 37,0 56,9 47,8 34,4 30,9 Etne , ,0-29,8 64,2 20,3 42,0 12,5 Ølen , ,0 19,0 18,4 61,3 18,8 28,7 14,9 Sveio , ,9-21,6 64,7 16,7 34,7 10,7 Bømlo , ,7-39,9 41,6 14,6 23,1 10,8 Stord , ,1 18,4 33,6 53,6 26,2 40,1 19,4 Fitjar , ,4 9,8 28,0 52,6 18,3 23,9 14,8 Tysnes , ,4 7,6 21,0 64,8 21,0 29,8 7,0 Kvinnherad , ,5 0,725,3 58,0 29,5 35,3 21,2 Jondal , ,0-27,5 82,1 13,4 65,2 4,3 Odda , ,0-38,5 76,1 54,5 54,9 43,2 Ullensvang , ,0-27,5 77,1 37,9 57,8 26,7 Eidfjord , ,0-17,7 82,5 58,7 54,5 31,8 Ulvik , ,0 3,9 76,0 83,5 58,2 53,6 39,3 Granvin , ,0-51,0 87,9 27,6 57,1 19,0 Voss , ,1 6,9 22,9 62,4 30,3 23,1 12,7 Kvam , ,6-33,1 69,5 17,4 40,9 11,2 Fusa , ,7 8,2 21,8 79,0 27,0 51,8 9,6 Samnanger , ,4-29,0 76,9 8,8 65,5 6,9 Os , ,7-41,6 58,6 31,5 29,2 20,3 Austevoll , ,3 4,7 19,4 63,7 36,9 41,5 21,1 Sund , ,9-26,4 78,4 23,7 57,0 14,0 Fjell , ,0 16,7 28,750,4 29,9 33,0 25,5 Askøy , ,5 14,6 32,0 48,1 27,9 27,0 17,3 Vaksdal , ,3 6,7 22,3 65,9 27,0 32,5 15,8 Modalen , ,0-18,0 90,0 15,0 60,0 - Osterøy , ,2 7,3 23,8 47,2 18,6 34,0 10,7 Meland , ,2 10,0 27,9 61,6 17,5 21,9 9,3 Øygarden , ,2 20,3 22,6 54,1 17,5 19,4 9,3 Radøy , ,0-51,5 64,5 18,6 38,9 11,5 Lindås , ,3 11,6 24,2 65,0 23,8 29,2 14,3 Austrheim , ,0-68,5 84,6 35,8 68,7 31,3 Fedje , ,0-27,0 75,0 38,9 52,9 23,5 Masfjorden , ,0-43,0 96,0 29,4 83,720,4 40

41 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Sogn og Fjordane , ,1 5,2 26,9 71,1 36,5 47,5 24,6 Flora , ,2 2,2 27,6 60,0 38,6 34,7 24,0 Gulen , ,4 11,3 15,8 78,5 19,2 59,2 16,9 Solund , ,0-16,5 70,2 25,5 45,0 20,0 Hyllestad , ,0-19,8 79,8 16,2 66,7 15,4 Høyanger , ,0-24,6 82,4 55,9 67,7 46,0 Vik , ,0-32,0 71,6 15,3 45,8 8,3 Balestrand , ,0 14,2 30,0 83,0 29,8 59,6 30,8 Leikanger , ,0-34,780,0 46,2 62,2 37,8 Sogndal , ,1 2,7 46,9 79,4 35,2 53,2 25,3 Aurland , ,6-15,8 82,9 56,8 69,8 41,9 Lærdal , ,0-35,5 84,8 63,0 70,3 45,3 Årdal , ,0 10,2 42,1 77,0 61,4 52,6 41,0 Luster , ,0-27,9 76,4 18,4 55,7 11,4 Askvoll , ,0-21,4 65,2 15,2 27,8 4,4 Fjaler , ,2 7,2 19,9 79,9 36,2 49,3 21,7 Gaular ,768,4 25,5 39,2 13,5 Jølster , ,9-20,3 73,7 37,4 47,5 22,5 Førde , ,9 7,4 45,4 70,1 44,3 45,6 28,2 Naustdal , ,9-40,3 65,1 24,740,5 16,2 Bremanger , ,4-24,6 77,0 37,9 55,1 23,5 Vågsøy , ,5 11,0 21,2 57,0 38,1 25,6 15,0 Selje , ,0-25,4 55,2 16,5 30,9 8,2 Eid , ,9 28,0 20,5 73,1 44,0 63,4 40,1 Hornindal , ,0-31,5 68,1 19,8 42,9 11,4 Gloppen , ,0 1,9 18,6 67,8 38,5 44,0 27,0 Stryn , ,7 7,1 23,5 72,6 26,6 48,8 20,8 Møre og Romsdal , ,0 4,1 29,7 58,0 31,8 32,2 17,9 Molde , ,1 0,9 40,768,8 51,0 45,4 34,1 Kristiansund , ,7 5,4 33,1 59,9 41,733,7 23,9 Ålesund , ,71,1 34,6 49,0 34,4 18,7 12,8 Vanylven , ,0-32,0 57,0 15,7 33,7 12,0 Sande , ,2 11,6 20,2 71,4 29,2 52,3 21,5 Herøy , ,4-32,3 53,4 22,1 28,2 12,5 Ulstein , ,4 8,2 26,5 55,6 40,9 33,5 25,8 Hareid , ,0-36,8 51,3 25,9 27,2 13,2 Volda , ,3 9,6 24,9 82,750,3 65,9 41,0 Ørsta , ,3 6,1 33,9 68,6 33,7 43,4 19,9 Ørskog , ,0-41,0 63,6 27,1 32,6 17,4 Norddal , ,0 14,4 18,0 75,0 23,3 48,8 9,3 Stranda , ,0-28,5 73,5 23,0 54,2 16,8 Stordal , ,0-60,0 82,2 13,7 71,4 17,1 Sykkylven , ,5-30,6 54,9 18,8 23,2 7,9 Skodje , ,7-32,6 65,4 26,8 40,0 17,9 Sula , ,8 1,5 33,1 52,5 27,4 26,7 15,0 Giske , ,4 7,8 27,6 39,7 24,4 14,9 10,1 Haram , ,2 2,2 27,1 47,0 20,8 22,8 9,5 Vestnes , ,4 5,0 24,2 50,3 20,8 8,2 5,6 Rauma , ,2 13,1 22,4 65,3 23,6 38,9 11,7 Nesset , ,0-28,5 53,8 19,3 27,1 11,4 Midsund , ,9 18,1 16,6 60,6 24,8 40,4 21,1 Sandøy , ,0-28,0 76,7 21,9 56,7 13,3 Aukra , ,0-48,0 54,9 20,0 18,79,3 Fræna , ,5 14,2 24,736,5 25,0 18,8 12,5 Eide , ,1 6,9 26,0 56,5 27,0 29,7 15,4 Averøy , ,0 11,8 21,755,9 24,4 23,9 11,6 Frei , ,8-39,3 40,3 24,4 20,7 11,7 Gjemnes , ,2-26,3 59,5 19,1 29,8 14,9 41

42 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 21. Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Møre og Romsdal (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Tingvoll , ,5-27,5 73,8 24,8 49,2 18,6 Sunndal , ,74,3 32,2 68,8 47,0 41,8 31,3 Surnadal , ,9 7,6 27,8 68,3 28,5 41,9 17,4 Rindal , ,0-40,3 79,6 23,0 63,3 16,7 Aure , ,0 9,8 14,6 62,1 21,747,9 18,3 Halsa , ,0-16,761,7 19,8 51,5 21,2 Tustna , ,0-19,5 60,0 38,5 45,0 25,0 Smøla , ,0-18,3 55,8 17,1 14,3 8,2 Sør-Trøndelag , ,3 4,9 33,0 64,4 39,1 42,9 24,5 Trondheim , ,8 6,1 38,0 65,7 46,7 46,3 29,8 Hemne , ,5-25,8 48,4 19,720,6 11,1 Snillfjord , ,0-15,3 72,6 1,2 60,5 2,6 Hitra , ,0-31,0 70,5 24,5 50,0 16,0 Frøya , ,8 7,2 20,9 60,5 33,3 44,4 23,8 Ørland , ,9 8,3 19,3 50,740,4 27,3 22,7 Agdenes , ,0-32,5 57,0 11,4 20,9 9,3 Rissa , ,2 2,9 31,0 61,7 14,7 28,0 6,1 Bjugn , ,5 1,1 26,9 62,6 27,6 42,0 14,3 Åfjord , ,7-34,4 73,2 15,2 48,8 7,0 Roan , ,0-19,0 77,0 16,2 40,0 16,0 Osen , ,0-15,3 64,8 23,9 42,3 19,2 Oppdal , ,6-31,3 95,6 27,5 71,5 21,2 Rennebu , ,1 5,9 23,6 70,7 18,0 41,2 13,2 Meldal , ,0-39,3 66,5 27,1 45,1 19,8 Orkdal , ,2 1,1 26,6 62,5 28,3 36,5 16,3 Røros , ,79,726,3 78,0 55,4 64,7 41,8 Holtålen , ,0-45,0 71,2 23,2 44,0 18,0 Midtre Gauldal , ,2-23,3 59,4 11,1 18,1 3,5 Melhus , ,0 1,7 35,6 48,7 30,6 26,7 15,2 Skaun , ,5-24,9 51,6 23,721,5 8,3 Klæbu , ,9-38,0 74,0 47,8 52,1 22,2 Malvik , ,1 13,726,1 54,5 36,736,3 25,3 Selbu , ,0-27,3 71,1 24,0 37,3 9,6 Tydal , ,0-54,0 81,5 40,0 66,733,3 Nord-Trøndelag , ,3 9,0 25,5 64,2 29,9 37,6 18,9 Steinkjer , ,0 12,8 20,3 65,7 29,0 35,3 17,4 Namsos , ,1 9,5 26,8 65,3 37,1 46,4 28,9 Meråker , ,0-25,3 70,1 27,8 61,0 27,1 Stjørdal , ,6 14,0 33,7 59,5 31,1 31,9 19,6 Frosta , ,3 5,7 21,8 62,1 26,4 37,5 22,9 Leksvik , ,1-36,8 59,8 23,2 40,4 17,3 Levanger , ,9 11,0 28,9 61,9 31,4 32,5 15,4 Verdal , ,5 9,4 27,9 64,8 23,8 35,5 13,3 Mosvik , ,0-50,0 73,5 57,4 59,3 44,4 Verran , ,7-19,5 44,4 33,9 32,3 26,2 Namdalseid , ,0-32,5 60,732,727,9 14,0 Inderøy , ,9 5,4 24,757,6 21,1 22,7 11,7 Snåsa , ,6 19,1 15,1 80,8 29,9 55,9 18,6 Lierne , ,0-19,776,3 27,6 51,7 13,8 Røyrvik , ,0-14,0 68,3 39,0 47,4 26,3 Namsskogan , ,0-12,3 89,1 38,2 70,6 23,5 Grong , ,0-37,3 86,9 35,7 67,2 34,5 Høylandet , ,0-27,0 72,0 50,7 59,4 31,3 Overhalla , ,4-40,5 66,9 31,0 37,6 22,6 Fosnes , ,0-20,0 83,3 8,3 55,6 16,7 42

43 Norges offisielle statistikk Barnehager Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Nord-Trøndelag (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Flatanger , ,0-32,5 72,2 17,8 34,8 4,3 Vikna , ,4 17,8 17,4 68,7 41,4 40,7 27,4 Nærøy , ,9 1,3 24,0 62,3 19,1 42,7 12,8 Leka , ,0-21,0 50,0 33,3 6,7- Nordland , ,9 4,0 27,0 64,0 46,0 43,6 31,5 Bodø , ,9 0,3 40,6 72,9 54,5 54,6 40,9 Narvik , ,6 10,0 28,2 73,6 66,9 54,8 49,5 Bindal , ,4-17,2 68,3 30,9 37,0 9,3 Sømna , ,5-21,6 75,5 31,5 50,0 16,7 Brønnøy , ,7 3,4 27,1 53,9 35,8 26,7 21,7 Vega , ,0-34,5 69,0 21,0 40,5 16,7 Vevelstad , ,0-11,0 66,730,3 56,3 - Herøy , ,0-16,4 66,9 47,1 46,2 28,2 Alstahaug , ,2-24,4 63,2 43,8 39,9 27,4 Leirfjord , ,7-13,9 73,6 36,5 60,9 39,1 Vefsn , ,8 7,9 31,1 58,6 48,2 39,6 34,8 Grane , ,0-34,5 71,9 40,6 52,8 41,7 Hattfjelldal , ,0 8,1 20,765,6 21,5 47,7 22,7 Dønna , ,0-13,8 74,2 37,6 59,5 31,0 Nesna , ,9 16,8 18,7 78,5 53,4 61,3 37,1 Hemnes , ,0 7,3 34,3 66,5 34,8 38,9 18,6 Rana , ,6-44,9 54,1 42,0 34,7 26,8 Lurøy , ,0-17,8 81,5 48,5 70,0 52,0 Træna , ,0-28,0 70,0 57,5 66,7 53,3 Rødøy , ,0-9,0 50,5 22,4 41,2 15,7 Meløy , ,9 5,1 26,759,6 33,3 40,3 22,7 Gildeskål , ,0 4,8 21,0 78,4 38,1 59,6 27,7 Beiarn , ,0-24,5 64,5 26,3 30,8 15,4 Saltdal , ,6-34,6 58,7 39,6 36,8 29,9 Fauske , ,7 3,9 34,1 49,3 37,6 22,6 18,4 Skjerstad , ,0-17,0 64,2 20,8 38,9 27,8 Sørfold , ,0 8,9 13,2 64,7 27,7 52,2 10,9 Steigen , ,0-20,8 58,4 19,732,8 9,8 Hamarøy , ,0-17,2 85,1 50,4 65,9 40,9 Tysfjord , ,0-20,0 69,9 40,6 45,723,9 Lødingen , ,0-27,3 58,2 54,6 15,8 8,8 Tjeldsund ,756 66,1-18,759,8 43,5 22,9 17,1 Evenes , ,0-21,0 53,8 25,6 26,5 8,8 Ballangen , ,5 29,5 13,0 46,1 19,2 28,8 10,6 Røst , ,0-31,0 63,8 63,8 56,3 56,3 Værøy , ,0-44,0 72,1 39,3 58,3 41,7 Flakstad , ,6-12,8 48,9 48,9 36,4 36,4 Vestvågøy , ,9 12,0 24,1 57,4 46,8 36,5 26,6 Vågan , ,0 11,9 18,9 67,8 53,7 45,1 34,8 Hadsel , ,0 2,5 26,7 75,0 51,4 58,5 37,0 Bø , ,0-23,2 60,8 58,742,2 42,2 Øksnes , ,8 3,5 19,2 46,6 45,3 36,4 33,6 Sortland , ,7 8,8 26,5 57,6 44,1 28,7 21,5 Andøy , ,2 5,4 21,4 72,4 41,6 54,7 34,5 Moskenes , ,9-18,0 41,4 23,0 38,5 25,6 Troms , ,9 4,6 26,1 60,7 47,2 42,5 32,8 Harstad , ,4 6,8 28,6 58,8 52,1 32,728,8 Tromsø , ,6 5,8 30,7 59,2 50,1 46,1 38,8 Kvæfjord , ,2-22,3 65,3 56,9 35,8 30,5 Skånland , ,0-20,0 67,1 36,9 41,0 16,4 Bjarkøy , ,0-21,0 67,7 25,8 75,0 25,0 43

44 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 21. Barnehager og barn, etter kommune (forts.) Kindergartens and children, by municipality Troms (forts.) Barnehager Kindergartens Andel offenlige Proportion of public Barn i barnehage Children in kindergarten Andel i offentlige Proportion in public Andel i famile Proportion in family day care centres Gjennomsnittlig antall barn pr. barnehage Average no. of children per kindergarten Dekningsgrad 1-5 år Percentage 1-5 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Dekningsgrad 1-2 år Percentage 1-2 years Med oppholdstid 31 timer eller mer pr. uke With weekly attendance of 31 or more hours Ibestad , ,0-21,780,2 67,9 60,0 43,3 Gratangen , ,0-17,0 69,9 46,6 57,9 42,1 Lavangen , ,0-19,3 78,6 60,0 61,5 57,7 Bardu , ,0-30,771,2 54,9 46,9 34,4 Salangen , ,0-17,6 75,9 53,1 42,4 32,2 Målselv , ,9 6,0 24,3 67,7 42,6 42,8 28,8 Sørreisa , ,1-22,3 60,4 49,5 42,0 33,0 Dyrøy , ,0-30,0 76,0 53,3 60,0 40,0 Tranøy , ,0-15,8 70,8 38,2 53,7 22,0 Torsken , ,2-22,7 91,2 77,9 81,0 71,4 Berg , ,0-27,5 71,4 58,4 52,0 48,0 Lenvik , ,8 7,2 28,6 54,7 38,2 37,0 23,8 Balsfjord , ,0 2,3 25,8 69,9 35,8 48,1 25,6 Karlsøy , ,0-15,0 53,3 29,9 39,0 22,0 Lyngen , ,0-23,2 56,4 39,2 35,4 22,8 Storfjord , ,7 12,3 20,3 61,1 26,7 32,8 8,6 Gáivuotna - Kåfjord , ,0-19,5 49,0 27,4 31,4 19,6 Skjervøy , ,1-22,0 50,737,3 30,8 19,2 Nordreisa , ,8 4,1 19,1 53,1 38,2 34,7 27,4 Kvænangen , ,0 7,7 10,4 63,8 38,8 58,3 33,3 Finnmark , ,5 4,0 27,1 71,0 61,4 57,1 49,2 Vardø , ,8-21,2 58,9 57,8 45,9 43,2 Vadsø , ,4-36,1 75,9 66,8 55,7 43,8 Hammerfest , ,7 1,7 37,3 79,3 71,6 63,5 57,9 Guovdageaidnu - Kautokeino , ,3 9,9 14,0 74,2 67,5 69,4 61,2 Alta , ,3 8,8 32,0 59,3 51,3 48,6 43,2 Loppa , ,0-20,8 73,4 63,3 62,5 57,5 Hasvik , ,0-22,7 81,7 76,8 76,7 73,3 Kvalsund , ,0-16,0 80,775,4 65,0 65,0 Måsøy , ,7 7,3 27,5 65,5 50,0 44,4 30,6 Nordkapp , ,6-24,0 77,9 66,0 63,9 51,8 Porsanger , ,9-22,8 71,7 49,8 58,8 38,2 Kárášjohka - Karasjok , ,9 12,4 32,2 65,2 60,7 53,7 52,6 Lebesby ,765 90,8 9,2 21,761,3 48,1 50,0 36,5 Gamvik , ,0-17,5 68,0 61,2 59,1 56,8 Berlevåg ,762 93,5 6,5 20,763,3 49,0 51,3 41,0 Deatnu - Tana , ,6-21,7 73,3 51,1 48,6 39,2 Unjárga - Nesseby , ,0-52,0 81,3 59,4 47,8 34,8 Båtsfjord , ,8-43,3 70,1 66,3 42,0 37,7 Sør-Varanger , ,7 3,4 26,0 86,0 75,9 74,2 64,9 Svalbard , ,3 13,7 34,

45 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter kommune Persons employed and man-years worked in, by municipality Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Hele landet The whole country ,1 81, ,7 4,4 5,2 Østfold ,1 91, ,2 4,6 6,0 Halden ,9 98, ,6 4,1 6,7 Moss ,9 100, ,9 4,7 5,3 Sarpsborg ,791, ,74,1 5,3 Fredrikstad ,6 90, ,0 4,6 5,7 Hvaler ,0 100,0 175,76,0 4,3 Aremark ,8 100,0 9 6,1 4,0 15,6 Marker ,2 55,6 19 6,0 4,4 8,5 Rømskog ,0 100,0 6 4,4 4,4 - Trøgstad ,5 72,7 26 6,5 5,7 8,1 Spydeberg ,2 55,6 26 6,5 5,0 9,9 Askim ,795, ,2 4,6 6,8 Eidsberg ,2 81,8 58 5,6 4,6 7,9 Skiptvet ,9 100,0 21 6,1 5,6 8,0 Rakkestad ,1 84,2 39 6,8 5,8 8,8 Råde ,3 100,0 34 6,1 5,3 8,3 Rygge ,1 92, ,3 3,8 5,2 Våler ,6 84,6 33 5,1 5,9 5,0 Hobøl ,0 78,6 29 5,6 4,1 7,6 Akershus ,9 80, ,5 4,0 5,1 Vestby ,5 65,6 72 4,9 4,4 5,3 Ski ,0 93, ,5 3,6 6,8 Ås ,7 75, ,2 3,5 4,8 Frogn ,0 82, ,3 3,9 4,8 Nesodden ,3 79, ,3 3,4 5,5 Oppegård ,0 87, ,2 4,2 4,8 Bærum ,7 83, ,4 4,2 4,6 Asker ,6 82, ,6 3,9 5,4 Aurskog-Høland ,8 63,6 77 6,3 4,7 10,0 Sørum ,2 82,4 96 4,0 3,6 4,4 Fet ,4 88,2 52 4,5 4,1 5,6 Rælingen ,1 81,4 1074,8 4,6 5,6 Enebakk ,743,3 62 5,74,76,3 Lørenskog ,3 83, ,0 3,8 4,5 Skedsmo ,1 80, ,3 4,0 4,9 Nittedal ,4 67, ,8 3,8 5,6 Gjerdrum ,2 50,0 30 5,7 4,2 8,1 Ullensaker ,3 79, ,5 3,9 5,4 Nes ,4 84,6 89 4,4 4,0 5,0 Eidsvoll ,1 78,8 91 4,8 4,5 5,8 Nannestad ,9 76,2 52 5,0 4,0 6,0 Hurdal ,1 60,0 14 5,5 7,1 4,9 Oslo ,7 78, ,9 3,7 4,4 Bygdøy-Frogner ,9 78, ,1 3,8 4,3 Uranienborg-Majorstuen ,4 80, ,1 3,8 4,4 St.Hanshaugen-Ullevål ,5 87, ,6 3,3 3,9 Sagene-Torshov ,0 81, ,5 3,5 4,1 Sofienberg ,2 75, ,9 3,7 5,5 Gamle Oslo ,768, ,73,5 4,3 Ekeberg-Bekkelaget ,778, ,4 3,74,9 Nordstrand ,5 68, ,4 3,8 4,7 SøndreNordstrand ,9 70, ,0 3,9 4,6 45

46 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 22. Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Oslo (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Lambertseter ,775,9 874,3 4,1 5,3 Bøler ,8 83, ,4 3,76,4 Manglerud ,3 63, ,6 4,9 4,1 Østensjø ,8 60, ,8 3,5 5,0 Helsfyr-Sinsen ,6 80, ,0 3,6 4,4 Hellerud ,4 71, ,7 3,5 4,7 Furuset ,8 72, ,0 3,9 4,1 Stovner ,6 85,7271 3,8 3,8 3,8 Romsås ,1 94,1 95 3,73,7 - Grorud ,5 77, ,6 3,5 4,8 Bjerke ,2 82, ,5 3,3 4,6 Grefsen-Kjelsås ,8 84,7208 4,3 3,8 4,6 Sogn ,2 84, ,7 3,5 3,8 Vindern ,6 79, ,3 3,8 4,5 Røa ,2 82, ,8 3,4 4,5 Ullern ,3 81, ,1 3,6 4,5 Hedmark ,6 85, ,2 5,0 5,7 Kongsvinger ,2 92, ,9 4,4 6,1 Hamar ,3 98, ,6 4,5 4,8 Ringsaker ,1 83, ,0 5,3 6,6 Løten ,5 95,740 6,1 5,8 6,5 Stange ,9 94,4 1275,3 5,1 5,4 Nord-Odal ,1 100,0 34 6,0 6,0 - Sør-Odal ,6 59,3 575,0 4,0 5,8 Eidskog ,768,8 42 5,5 5,5 - Grue ,5 81,3 33 6,2 6,0 7,8 Åsnes ,4 93,3 34 6,2 5,78,0 Våler ,0 80,0 34 4,8 4,4 6,6 Elverum ,6 81,7141 4,8 4,5 5,3 Trysil ,1 96,0 55 6,0 5,9 6,2 Åmot ,7 94,1 46 4,5 4,5 4,1 Stor-Elvdal ,8 62,5 21 5,6 5,1 7,3 Rendalen ,1 58,3 30 3,1 3,2 3,1 Engerdal ,760,0 18 4,8 5,0 4,1 Tolga ,9 70,0 18 6,2 6,1 12,5 Tynset ,5 67,7 54 4,9 4,7 5,4 Alvdal ,6 100,0 15 6,0 6,0 - Folldal ,0 66,718 4,9 5,0 4,4 Os ,6 87,5 18 6,6 7,1 4,0 Oppland ,9 80, ,8 5,8 5,9 Lillehammer ,8 90, ,0 4,6 5,3 Gjøvik ,5 83, ,4 5,1 6,0 Dovre ,4 83,3 15 6,9 6,9 - Lesja ,0 88,9 14 6,3 6,3 - Skjåk ,4 100,0 18 5,5 6,3 3,4 Lom ,6 85,7 12 7,4 7,1 10,3 Vågå ,6 100,0 24 6,4 6,4 - Nord-Fron ,6 93,3 31 7,2 7,2 7,3 Sel ,1 60,0 36 6,9 6,8 7,1 Sør-Fron ,0 72,7 27 5,2 5,2 - Ringebu ,6 43,5 30 5,6 5,9 5,2 Øyer ,0 80,0 41 6,1 6,1 6,2 Gausdal ,3 75,0 35 7,1 7,4 6,4 Østre Toten ,6 80,6 83 5,9 5,6 6,7 Vestre Toten ,0 87,5 68 5,7 4,8 6,4 46

47 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Oppland (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Jevnaker ,3 81,3 38 6,1 6,1 - Lunner ,9 83,3 55 5,6 5,9 2,3 Gran ,6 71,9 71 6,5 6,5 6,6 Søndre Land ,1 68,2 44 5,1 5,1 - Nordre Land ,6 73,3 34 5,9 6,1 3,4 Sør-Aurdal ,2 66,7 18 7,6 7,5 8,8 Etnedal ,8 75,0 10 5,5-5,5 Nord-Aurdal ,8 95,0 45 5,9 5,9 6,3 Vestre Slidre ,1 100,0 15 6,5 6,5 - Øystre Slidre ,6 60,0 20 6,7 6,5 9,3 Vang ,2 75,0 174,9 4,9 - Buskerud ,8 77, ,8 4,4 5,6 Drammen ,2 86,7440 4,4 4,0 5,5 Kongsberg ,785, ,9 4,2 5,6 Ringerike ,8 92, ,4 4,1 5,0 Hole ,3 85,748 4,8 4,8 4,6 Flå ,2 50,0 8 6,3 6,3 - Nes ,0 42,9 274,9 5,0 4,6 Gol ,0 66,7 33 5,6 5,6 6,2 Hemsedal ,0 83,3 16 6,5 6,5 - Ål ,794,744 5,3 5,3 5,2 Hol ,9 90,5 57 3,9 3,8 4,6 Sigdal ,5 50,0 20 7,7-7,7 Krødsherad ,8 57,1 14 5,8 5,8 - Modum ,6 60,0 72 5,5 4,2 8,6 Øvre Eiker ,6 85, ,0 5,8 6,2 Nedre Eiker ,1 86, ,74,4 5,1 Lier ,6 63, ,8 3,75,8 Røyken ,3 61,7104 4,9 4,3 5,3 Hurum ,8 51,764 4,6 5,0 4,2 Flesberg ,2 55,6 21 4,8 4,8 - Rollag ,0 66,713 5,2 5,2 - Nore og Uvdal ,8 61,1 26 5,9 6,0 4,1 Vestfold ,3 92, ,0 4,8 5,4 Borre ,3 95, ,8 4,8 5,0 Holmestrand ,8 91,763 5,2 4,8 5,9 Tønsberg ,3 97, ,7 4,5 5,0 Sandefjord ,9 94, ,2 4,1 6,1 Larvik ,3 95, ,9 4,6 5,4 Svelvik ,0 77,3 53 4,3 4,2 4,6 Sande ,2 75,0 56 5,3 4,5 5,9 Hof ,3 100,0 13 6,3 6,3 - Våle ,2 85,0 30 6,0 6,4 4,1 Ramnes ,791,728 6,4 6,8 5,9 Andebu ,5 70,0 24 9,1 9,8 5,4 Stokke ,0 87,1 78 4,6 4,6 4,6 Nøtterøy ,8 100, ,6 4,3 5,2 Tjøme ,4 86,735 5,7 5,8 5,5 Lardal ,0 75,0 13 7,3 7,6 7,2 Telemark ,6 83, ,1 4,9 5,7 Porsgrunn ,789, ,5 3,9 5,4 Skien ,0 78, ,2 4,6 5,8 Notodden ,4 94, ,5 3,9 5,0 47

48 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 22. Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Telemark (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Siljan ,2 50,0 20 6,6 6,3 7,2 Bamble ,9 97,7 96 6,2 6,0 6,7 Kragerø ,3 100,0 56 5,6 5,5 6,1 Drangedal ,1 80,0 23 4,9 4,9 - Nome ,1 94,4 44 6,3 6,3 - Bø ,5 78,6 34 5,5 5,9 4,6 Sauherad ,8 100,0 26 6,3 6,5 5,6 Tinn ,4 71,0 76 4,6 4,6 4,8 Hjartdal ,3 50,0 12 5,6 5,6 - Seljord ,0 88,9 174,2 4,2 - Kviteseid ,4 81,8 175,0 5,0 4,7 Nissedal ,3 100,0 7 7,7 7,7 - Fyresdal ,2 80,0 13 5,8 5,8 - Tokke ,3 42,9 26 4,6 4,6 - Vinje ,7 80,0 47 4,6 4,6 - Aust-Agder ,5 87, ,9 4,1 6,0 Risør ,9 80,0 41 6,1 6,7 5,8 Grimstad ,0 96, ,72,8 5,7 Arendal ,791, ,4 3,5 6,1 Gjerstad ,6 100,0 11 7,8 7,8 - Vegårshei ,1 83,3 13 5,3 4,3 7,8 Tvedestrand ,2 75,0 42 5,4 5,8 5,2 Froland ,3 56,3 28 5,1 4,9 5,6 Lillesand ,1 88,2 38 6,4 6,4 6,3 Birkenes ,6 81,8 19 8,6 19,2 7,7 Åmli ,8 60,0 19 4,8 4,9 4,8 Iveland ,3 100,0 11 6,0 6,0 - Evje og Hornnes ,9 77,8 19 6,4 6,0 7,4 Bygland ,8 100,0 14 4,0 4,0 - Valle ,4 85,718 3,2 3,2 - Bykle ,9 100,0 21 2,6 2,6 - Vest-Agder ,9 91, ,9 5,7 6,2 Kristiansand ,4 97, ,3 5,1 5,4 Mandal ,8 86,4 876,3 6,2 6,3 Farsund ,5 72,0 45 7,4 8,4 7,3 Flekkefjord ,7 87,0 53 6,6 6,9 6,2 Vennesla ,3 90,0 676,5 5,5 7,0 Songdalen ,5 66,729 8,5 10,2 5,9 Søgne ,6 95,5 42 7,9 7,6 8,0 Marnardal ,4 87,5 11 8,8 9,1 6,7 Åseral ,5 100,0 10 6,4 6,4 - Audnedal ,7 100,0 8 7,3 7,3 - Lindesnes ,5 100,0 26 5,9 5,3 6,3 Lyngdal ,788,9 42 7,6 6,9 8,5 Hægebostad ,2 100,0 6 10,4 10,4 - Kvinesdal ,1 72,2 45 5,0 4,8 6,8 Sirdal ,6 100,0 22 4,2 4,2 - Rogaland ,9 78, ,7 4,5 5,1 Eigersund ,8 75,0 60 5,8 4,6 6,4 Sandnes ,9 84, ,74,0 5,9 Stavanger ,2 84, ,2 3,8 4,8 Haugesund ,5 80, ,9 3,5 4,3 Sokndal ,2 75,0 18 6,6 7,0 6,4 48

49 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Rogaland (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Lund ,4 60,0 8 11,0 11,0 - Bjerkreim ,4 100,0 10 6,7 6,7 - Hå ,6 57,5 98 6,0 5,7 17,5 Klepp ,8 75, ,1 6,3 4,5 Time ,5 66, ,8 5,1 6,5 Gjesdal ,0 78,3 58 6,4 6,5 4,6 Sola ,8 75, ,3 3,8 5,1 Randaberg ,2 74,2 88 4,8 4,7 5,0 Forsand ,4 75,0 11 3,8 3,8 - Strand ,4 68,4 58 5,1 4,8 5,5 Hjelmeland ,4 71,4 25 4,7 4,7 - Suldal ,3 72,7 44 4,4 4,4 - Sauda ,3 88,2 38 4,8 4,6 5,2 Finnøy ,4 38,5 178,0 8,4 7,4 Rennesøy ,788,9 25 5,1 5,1 - Kvitsøy ,0 33,3 6 4,5 4,5 - Bokn ,3 33,3 4 5,8 5,8 - Tysvær ,6 70,3 76 5,6 5,5 6,3 Karmøy ,4 80, ,4 5,7 5,2 Utsira ,0 100,0 3 4,8 4,8 - Vindafjord ,769,2 29 6,9 7,0 6,5 Hordaland ,9 85, ,9 4,5 5,4 Bergen ,1 92, ,4 3,6 4,9 Etne ,2 66,732 4,7 4,7 - Ølen ,7 100,0 23 6,5 7,0 4,9 Sveio ,9 71,4 30 6,5 4,9 9,2 Bømlo ,1 87,5 55 6,5 7,2 5,9 Stord ,3 94, ,2 6,6 5,4 Fitjar ,3 85,715 7,4 4,5 10,3 Tysnes ,4 57,1 15 6,8 6,5 7,7 Kvinnherad ,6 69, ,8 4,75,7 Jondal ,8 33,3 11 4,9 4,9 - Odda ,4 60,0 90 4,3 4,3 - Ullensvang ,6 85,739 4,2 4,2 - Eidfjord ,0 50,0 20 2,72,7 - Ulvik ,762,5 21 3,6 3,6 - Granvin ,0 100,0 11 4,9 4,9 - Voss ,3 84, ,3 4,9 6,7 Kvam ,5 60,0 64 6,2 6,0 7,3 Fusa ,0 86,732 6,1 6,0 6,7 Samnanger ,0 71,4 13 8,9 7,2 62,5 Os ,6 90, ,8 4,78,0 Austevoll ,6 38,1 41 5,2 4,9 5,5 Sund ,5 90,5 39 6,8 6,9 5,5 Fjell ,9 83, ,3 3,6 6,6 Askøy ,3 100,0 1475,0 4,6 5,7 Vaksdal ,3 63,2 34 5,3 5,4 4,1 Modalen ,3 100,0 5 4,0 4,0 - Osterøy ,1 76,2 39 6,7 6,8 6,4 Meland ,1 83,3 39 7,2 5,2 10,6 Øygarden ,3 84,6 30 5,2 4,3 7,4 Radøy ,9 45,0 32 6,4 6,4 - Lindås ,2 68,3 88 6,6 4,9 8,1 Austrheim ,9 92,3 26 5,2 5,2 - Fedje ,6 5,6 - Masfjorden ,8 87,5 20 6,4 6,4-49

50 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 22. Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Sogn og Fjordane ,1 71, ,7 4,4 5,4 Flora ,3 58,6 1174,74,8 4,4 Gulen ,6 70,0 27 5,3 5,0 7,1 Solund ,0 60,0 8 4,3 4,3 - Hyllestad ,1 70,0 17 4,6 4,6 - Høyanger ,2 62,1 64 4,2 4,2 - Vik ,8 25,0 22 5,8 5,8 - Balestrand ,6 62,5 22 5,5 5,5 - Leikanger ,0 100,0 22 4,8 4,8 - Sogndal ,1 90,0 63 5,9 6,3 5,7 Aurland ,0 78,6 28 3,4 3,3 4,7 Lærdal ,0 90,0 34 4,1 4,1 - Årdal ,5 82,4 65 4,6 4,6 - Luster ,9 86,2 45 6,1 6,1 - Askvoll ,3 50,0 24 6,3 6,3 - Fjaler ,3 82,4 28 4,9 5,0 4,6 Gaular ,9 77,8 23 5,9-5,9 Jølster ,4 50,0 28 5,2 4,6 5,4 Førde ,2 90, ,9 4,8 5,0 Naustdal ,6 77,8 22 5,5 5,5 5,7 Bremanger ,750,0 46 4,3 4,2 6,1 Vågsøy ,7 72,0 50 5,1 3,9 5,9 Selje ,3 69,2 23 5,6 5,6 - Eid ,4 88,5 60 5,1 5,6 4,5 Hornindal ,3 100,0 10 6,5 7,0 5,0 Gloppen ,1 48, ,71,0 5,5 Stryn ,1 60,0 54 6,5 6,3 6,8 Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Møre og Romsdal ,0 78, ,2 5,1 5,4 Molde ,0 89, ,2 4,8 5,7 Kristiansund ,8 94, ,4 4,2 5,1 Ålesund ,3 89, ,5 4,9 6,1 Vanylven ,3 80,0 20 6,4 6,4 - Sande ,8 30,8 21 5,8 5,6 6,0 Herøy ,6 92,6 58 5,5 5,75,4 Ulstein ,9 75,9 60 4,8 3,5 6,0 Hareid ,3 71,4 37 5,0 5,1 4,8 Volda ,1 89,7101 5,2 4,9 5,5 Ørsta ,4 97,4 90 5,3 4,8 6,1 Ørskog ,0 85,716 5,2 5,2 - Norddal ,750,0 18 5,1 5,1 - Stranda ,2 76,2 43 5,3 5,0 5,7 Stordal ,1 75,0 11 5,5 5,5 - Sykkylven ,0 70,0 47 5,8 5,6 6,7 Skodje ,8 78,6 28 5,8 5,9 5,5 Sula ,8 87,0 52 5,1 5,0 5,2 Giske ,2 73,3 38 5,0 4,6 5,2 Haram ,6 72,7 54 5,1 4,2 5,4 Vestnes ,4 36,4 36 6,8 8,3 6,0 Rauma ,1 40,0 89 3,5 5,9 2,0 Nesset ,8 30,0 22 5,2 5,2 - Midsund ,2 62,5 15 5,4 5,2 6,2 Sandøy ,5 100,0 11 5,1 5,1 - Aukra ,5 100,0 175,75,7 - Fræna ,6 75,0 45 5,5 4,8 5,8 Eide ,9 63,6 25 5,2 5,1 7,7 Averøy ,8 68,8 32 6,1 6,3 5,9 Frei ,8 83,3 31 5,1 4,75,5 Gjemnes ,4 44,4 14 5,5 5,3 6,0 50

51 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Møre og Romsdal (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Tingvoll ,0 55,6 19 5,9 6,0 5,5 Sunndal ,1 82,8 64 5,0 5,1 3,8 Surnadal ,3 80,0 475,9 5,9 6,3 Rindal ,5 92,3 21 5,7 5,7 - Aure ,6 50,0 22 4,5 4,5 - Halsa ,0 40,0 10 4,8 4,8 - Tustna ,3 50,0 9 4,6 4,6 - Smøla ,3 55,6 13 5,6 5,6 - Sør-Trøndelag ,0 85, ,2 5,1 5,6 Trondheim ,8 91, ,0 4,9 5,1 Hemne ,771,4 26 6,0 5,2 8,5 Snillfjord ,3 16,710 6,3 6,3 - Hitra ,4 60,9 375,0 5,0 - Frøya ,9 75,0 36 4,7 4,6 5,5 Ørland ,6 83,3 41 4,74,6 5,5 Agdenes ,8 80,0 78,8 8,8 - Rissa ,3 71,4 43 6,6 6,1 9,2 Bjugn ,0 73,3 31 6,1 6,2 5,5 Åfjord ,3 76,5 28 6,2 6,1 6,5 Roan ,1 50,0 8 6,8 6,8 - Osen ,5 100,0 8 5,75,7 - Oppdal ,8 81,5 51 8,0 5,6 11,0 Rennebu ,5 64,3 20 6,0 6,4 2,8 Melda ,7100,0 31 5,1 5,1 - Orkdal ,6 89,5 63 5,9 5,77,0 Røros ,7 71,0 71 4,1 3,9 4,9 Holtålen ,4 83,3 15 6,1 6,1 - Midtre Gauldal ,6 68,8 25 8,4 6,3 14,4 Melhus ,0 76,1 92 5,0 4,8 5,6 Skaun ,4 94,741 5,4 5,4 5,6 Klæbu ,5 95,0 54 5,7 5,7 5,4 Malvik ,8 72,5 98 5,1 4,7 6,1 Selbu ,4 93,8 32 5,2 5,2 - Tydal ,5 100,0 11 5,1 5,1 - Nord-Trøndelag ,6 87, ,4 4,9 6,4 Steinkjer ,5 89, ,9 4,6 7,1 Namsos ,6 95, ,1 5,2 5,0 Meråker ,2 87,5 18 5,6 5,6 - Stjørdal ,5 91, ,1 4,6 6,5 Frosta ,0 100,0 15 5,8 5,9 4,9 Leksvik ,0 83,3 32 4,6 4,0 6,9 Levanger ,5 100, ,6 5,0 6,2 Verdal ,8 91, ,5 5,9 7,5 Mosvik ,3 100,0 13 4,0 4,0 - Verran ,6 87,5 19 4,2 4,1 4,5 Namdalseid ,3 100,0 12 5,5 5,5 - Inderøy ,6 100,0 36 6,1 5,1 8,5 Snåsa ,7 73,3 31 4,4 4,5 3,9 Lierne ,1 85,714 4,1 4,1 - Røyrvik ,0 60,0 74,2 4,2 - Namsskogan ,8 71,4 14 3,5 3,5 - Grong ,1 50,0 28 5,3 5,3 - Høylandet ,8 80,0 8 6,5 6,5 - Overhalla ,2 84,6 32 5,1 5,3 3,8 Fosnes ,1 50,0 6 6,4 6,4 - Flatanger ,8 50,0 12 5,3 5,3-51

52 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk 22. Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Nord-Trøndelag (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Vikna ,771,4 35 5,5 4,8 6,0 Nærøy ,753,3 46 5,2 4,8 5,6 Leka ,6 100,0 4 5,8 5,8 - Nordland ,0 73, ,4 4,2 4,9 Bodø ,5 87, ,8 4,5 5,0 Narvik ,4 78, ,8 3,4 4,3 Bindal ,762,5 20 4,2 3,9 12,2 Sømna ,2 55,6 20 5,5 5,3 6,7 Brønnøy ,4 37,9 66 4,5 4,0 5,1 Vega ,3 60,0 12 5,6 5,6 - Vevelstad ,3 25,0 4 5,4 5,4 - Herøy ,8 60,0 20 4,2 4,0 5,0 Alstahaug ,8 69,0 65 4,9 4,6 5,4 Leirfjord ,9 66,726 4,3 4,3 4,7 Vefsn ,2 83, ,2 3,8 4,7 Grane ,0 37,5 17 4,2 4,2 - Hattfjelldal ,0 50,0 15 4,2 4,2 - Dønna ,6 85,716 4,4 4,4 - Nesna ,761,5 28 4,74,74,7 Hemnes ,7 81,3 36 5,75,7 - Rana ,9 82, ,5 3,8 5,3 Lurøy ,9 37,5 26 4,1 4,1 - Træna ,2 66,76 4,3 4,3 - Rødøy ,0 100,0 16 3,3 3,3 - Meløy ,772,4 65 4,5 4,5 4,5 Gildeskål ,0 66,722 4,8 4,8 - Beiarn ,5 33,3 11 4,4 4,4 - Saltdal ,7100,0 38 4,6 4,6 5,0 Fauske ,5 86,2 69 4,4 4,3 5,4 Skjerstad ,3 50,0 74,9 4,9 - Sørfold ,4 50,0 18 4,5 4,5 - Steigen ,2 54,5 21 4,8 4,8 - Hamarøy ,6 91,724 4,3 4,3 - Tysfjord ,4 60,0 24 4,1 4,3 2,8 Lødingen ,1 100,0 174,8 4,8 - Tjeldsund ,8 50,0 15 3,9 3,4 5,4 Evenes ,3 40,0 8 5,2 5,2 - Ballangen ,3 57,1 15 5,2 5,6 4,4 Røst ,5 33,3 8 4,1 4,1 - Værøy ,4 50,0 9 4,74,7 - Flakstad ,0 60,0 173,8 3,5 5,0 Vestvågøy ,4 59,0 99 4,6 4,2 4,9 Vågan ,3 73,5 85 4,4 4,2 4,5 Hadsel ,8 70,6 95 4,2 3,3 5,1 Bø ,783,3 32 3,6 3,6 - Øksnes ,6 45,0 46 3,8 3,5 4,3 Sortland ,5 78,4 93 4,3 4,0 4,8 Andøy ,0 65,760 4,6 4,3 5,7 Moskenes ,4 66,711 3,2 2,3 4,2 Troms ,0 81, ,9 3,7 4,3 Harstad ,1 87, ,2 3,9 4,8 Tromsø ,4 89,7739 3,7 2,9 4,2 Kvæfjord ,0 75,0 42 3,7 3,6 9,4 Skånland ,2 66,724 4,2 4,1 4,8 Bjarkøy ,0 100,0 6 3,5 3,5-52

53 Norges offisielle statistikk Barnehager Ansatte og årsverk i, etter kommune (forts.) Persons employed and man-years worked in, by municipality Troms (forts.) Ansatte Persons employed Andel ansatte med godkjent førskolelærerutdanning Proportion employed with approved pre-school teacher education Styrere og pedagogiske ledere Directors and educational leaders Årsverk Man-years Antall barn pr. årsverk No. of children per man-year Offentlige Public Private Private Ibestad ,2 50,0 173,8 3,8 - Gratangen ,3 83,3 14 3,6 3,6 - Lavangen ,5 40,0 14 4,2 4,2 - Bardu ,0 76,5 46 4,0 4,0 - Salangen ,4 76,9 30 4,1 4,1 - Målselv ,8 78,8 86 4,2 4,2 4,5 Sørreisa ,1 92,9 33 4,0 4,0 3,9 Dyrøy ,2 100,0 15 4,1 4,1 - Tranøy ,0 50,0 15 4,3 4,3 - Torsken ,6 33,3 18 3,9 3,74,2 Berg ,780,0 13 4,2 4,2 - Lenvik ,781, ,1 4,0 4,3 Balsfjord ,5 75,0 62 4,2 4,2 4,2 Karlsøy ,9 87,5 22 3,3 3,3 - Lyngen ,2 90,9 32 3,6 3,6 - Storfjord ,4 54,5 18 4,6 4,4 7,3 Gáivuotna - Kåfjord ,0 44,4 22 3,6 3,6 - Skjervøy ,6 60,0 30 3,6 3,9 3,2 Nordreisa ,9 84,2 50 3,5 3,3 4,6 Kvænangen ,0 55,6 15 3,5 3,5 - Finnmark ,1 76, ,6 3,6 3,8 Vardø ,6 83,3 34 3,1 3,0 4,3 Vadsø ,6 73,5 98 3,7 3,7 3,5 Hammerfest ,4 92, ,5 3,4 3,5 Guovdageaidnu - Kautokeino ,8 60,0 55 3,3 3,3 3,3 Alta ,1 95, ,7 3,4 4,0 Loppa ,1 25,0 22 3,7 3,7 - Hasvik ,9 55,6 23 3,0 3,0 - Kvalsund ,0 80,0 14 3,5 3,5 - Måsøy ,0 80,0 14 4,0 4,0 3,9 Nordkapp ,766,753 3,6 3,5 4,3 Porsanger ,8 46,2 60 3,8 3,8 3,8 Kárášjohka - Karasjok ,6 81,3 43 3,73,74,0 Lebesby ,0 55,6 19 3,4 3,4 3,0 Gamvik ,4 66,720 3,5 3,5 - Berlevåg ,6 85,715 4,0 4,0 3,7 Deatnu - Tana ,0 53,3 33 4,0 3,74,9 Unjárga - Nesseby ,0 80,0 15 3,6 3,6 - Båtsfjord ,5 72,7 33 4,0 3,9 4,0 Sør-Varanger ,8 76, ,7 3,7 3,6 Svalbard ,8 100,0 23 4,5 4,9 2,9 53

54 Barnehager 1998 Norges offisielle statistikk Barn 0-5 år, etter alder og fylke. 31. desember 1998 Children 0-5 years, by age and county. 31 December 1998 Vedlegg A Appendix A 0 år 0 year 1 år 1 year 2 år 2 years 3 år 3 years 4 år 4 years 5 år 5 years Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

55

56

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Barnehager og tilbud til ti-åringer i skolen 1995

Barnehager og tilbud til ti-åringer i skolen 1995 C 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager og tilbud til ti-åringer i skolen 1995 Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1995 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2003 Kindergartens 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1994

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1994 C 258 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager og tilbud til 6åringer i skolen 1994 child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1992

Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1992 C 115 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1992 Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1992 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 14/2004 DESEMBER 2004 Rapport fra Helsetilsynet 14/2004 Flere ungdom og voksne

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null

Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler. Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager og tilbud til 6åringer i skolen 1996 Child Care Institutions and Educational Programmes for 6Year Olds 1996 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996

Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996 C 418 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1996 Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1996 Statistisk

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005

Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien. od,,,, i n. lavest. ,evne. Rapport fra en undersøkelse blant kommunene. September 2005 1 Bå43tI9IE.OG if kmeimedimartlien T od,,,, i n nu lavest,evne Rapport fra en undersøkelse blant kommunene September 2005 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Ordninger for barnefamiliene

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer