Plate Hvordan du skal bruke platen Snarveier Systemkrav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plate Hvordan du skal bruke platen Snarveier Systemkrav"

Transkript

1 Plate Platen i frontdekselet inneholder bruksanvisningen for modellene 40, 50, 65, 80 og 100. Bruksanvisningen er tilgjengelig på følgende språk: Platen inneholder også raske-referanse instruksjoner for utskifting av pumpeslangen. Denne utskiftningsveiledningen er bare beregnet for brukere som er kjent med utskiftningsprosedyrene i instruksjonshåndboken. Hvordan du skal bruke platen 1 Sett platen i skiveaggregatet. 2 Lukk skiveaggregatet. Platen starter automatisk. 3 Vent til de ulike språkversjonene vises på skjermen. 4 Velg ønsket språk (klikk med høyre museknapp). PDF-leseren starter automatisk, og den ønskede brukerhåndboken vises på skjermen. Snarveier I venstre marg vises de ulike kapitlene og avsnittene. Du kan gå direkte til disse ved å klikke på det kapittelet eller avsnittet du ønsker. I teksten vil du finne hyperkoblinger til kapitler eller avsnitt. Disse hyperkoblingene er koblet til de nødvendige kapitlene eller avsnittene. Når du klikker på en snarvei, vises det tilhørende kapitlet eller avsnittet på skjermen. Systemkrav Programmet på platen krever en PC med følgende minimale systemkrav: Skiveaggregat Følgende programvare må være installert på PCen: PDF-leser En nettleser 1

2 2

3 Slangepumpe 40, 50, 65, 80 og 100 Instruksjonshåndbok 3

4 2013 Watson-Marlow BV Med enerett. Uten skriftlig tillatelse fra Watson-Marlow B.V. er det ulovlig å kopiere og/eller publisere denne håndboken helt eller delvis, ved hjelp av trykk, fototrykk, mikrofilm eller noen annen metode (elektronisk eller mekanisk). Informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel. Verken Watson-Marlow B.V. eller noen av dets representanter kan holdes ansvarlige for mulig skade som følge av bruk av denne veiledningen. Dette er en omfattende begrensning av ansvar som gjelder alle typer skader, inklusive (uten begrensning) erstatningsansvar, direkte og indirekte skader, følgeskader, tap av data, inntekt eller profitt, tap av eller skade på eiendom og søksmål fra tredjeparter. Watson-Marlow B.V. tilbyr informasjonen i denne veiledningen slik den foreligger ( as is ) og påtar seg intet ansvar og gir ingen garanti for denne veiledningen eller innholdet i den. Watson-Marlow B.V. fraskriver seg alt ansvar og garantier. Watson-Marlow B.V. påtar seg heller ikke noe ansvar for, og gir ingen garanti for at informasjonen i denne veiledningen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Navn, varemerker, merker osv. som brukes av Watson-Marlow B.V, kan ikke, i henhold til lovgivningen om beskyttelse av varemerker, anses som tilgjengelige. 4

5 INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Slik bruker du denne håndboken Opprinnelige instrukser Annen dokumentasjon Service og støtte Miljø og avfallshåndtering SIKKERHET 2.1 Symboler Anvendelsesområde Bruk i mulig eksplosjonsfarlige omgivelser Ansvar Brukerens kvalifikasjoner Regler og instruksjoner GARANTIBETINGELSER 4 BESKRIVELSE 4.1 Identifikasjon av produktet Identifikasjon av produktet Identifikasjon av pumpen Identifikasjon av girkassen Identifikasjon av elektromotoren Identifikasjon av pumpeslangen Pumpens oppbygging Bruk av pumpen Pumpeslangen Generelt Justering av slangekompresjon (shimming) Smøring og kjøling Girkasse Elektromotor Tilgjengelig tilleggsutstyr

6 5 INSTALLASJON 5.1 Utpakking Inspeksjon Installasjonsbetingelser Omgivelser Montering Rørsystem Løfting og flytting av pumpen Plassering av pumpen IGANGKJØRING 6.1 Forberedelser Igangkjøring VEDLIKEHOLD 7.1 Generelt Vedlikehold og periodisk ettersyn Rengjøring av pumpeslangen Skifte olje Skifte olje i girkassen Skifte av pumpeslangen Fjerning av pumpeslangen Rengjøring av pumpehuset Montering av pumpeslangen Skifting av deler Skifting av glidesko Skifte av tetning og slitering Skifting av lagre Justering av slangekompresjon (shimming) Montering av tilleggsutstyr Montering av flottørbryter for høyt nivå Montering av flottørbryter for lavt nivå Montering av omdreiningsteller LAGRING 8.1 Slangepumpe Pumpeslangen

7 9 FEILSØKING 10 SPESIFIKASJONER 10.1 Pumpehus Ytelse Materialer Overflatebehandling Oljetabell for pumpe Vekt Tiltrekkingsmomenter Spesifikasjon av antall shims Oljetabell for girkasse Elektromotor Deleliste Oversikt Pumpedeksel Rotor Pumpehus Brakett Flens Turtellermontering Smøremidler

8 GENERELT 1 GENERELT 1.1 Slik bruker du denne håndboken Denne håndboken er ment som en referansebok for kvalifiserte brukere til bruk ved installasjon, bruk og vedlikehold av slangepumpene som er angitt på forsiden. 1.2 Opprinnelige instrukser De opprinnelige instruksene i denne håndboken ble skrevet på engelsk. Andre språkutgaver av denne håndboken er en oversettelse av de opprinnelige instruksene. 1.3 Annen dokumentasjon I denne håndboken er det ikke tatt med dokumentasjon om pumpekomponenter som for eksempel motorer og frekvensomformere. I de tilfeller dokumentasjonen er en del av denne håndboken, må instruksjonene respekteres og overholdes slik de er gitt i den medfølgende dokumentasjonen om gjeldende komponent. 1.4 Service og støtte Hvis du ønsker informasjon om spesifikk justering, installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som faller utenfor innholdet i denne håndboken, må du kontakte din -representant. Sørg for at du har følgende informasjon for hånden: Serienummer for slangepumpe Artikkelnummer for pumpeslange Artikkelnummer for girkasse Artikkelnummer for elektromotor Artikkelnummer for frekvensomformer 8

9 GENERELT Du kan finne disse dataene på identifikasjonsplatene eller etikettene på pumpehuset, pumpeslangen, girkassen og elektromotoren. Se Miljø og avfallshåndtering FORSIKTIG Lokale regler og forskrifter om behandling av (ikke gjenvinnbare) deler i slangepumpen må overholdes. Forhør deg med de lokale myndighetene angående mulighetene for gjenbruk eller miljøvennlig behandling av innpakningsmateriale, (brukt) smøremiddel og olje. 9

10 SIKKERHET 2 SIKKERHET 2.1 Symboler I denne håndboken brukes følgende symboler: ADVARSEL Fremgangsmåter som kan føre til alvorlig skade på slangepumpen eller alvorlig personskade hvis de ikke utføres med nødvendig forsiktighet. FORSIKTIG Fremgangsmåter som kan føre til alvorlig skade på slangepumpen, omgivelsene eller miljøet hvis de ikke utføres med nødvendig forsiktighet. Merknader, forslag og råd. ADVARSEL Fremgangsmåter, merknader, forslag eller råd som henviser til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser, i henhold til ATEX-direktivet 94/9/EF. 2.2 Anvendelsesområde Slangepumpen er utelukkende laget for pumping av egnede produkter. Enhver annen eller ytterligere bruk er ikke i samsvar med anvendelsesområdet. Anvendelsesområde slik det er fastsatt i EN 292-1, er anvendelsen som det tekniske produktet er ment for, i samsvar med spesifikasjonene fra produsenten, inklusive angivelsene fra produsenten i salgsbrosjyren. I tvilstilfeller er det den bruken som later til å være dets anvendelsesområde, vurdert ut fra produktets 10

11 SIKKERHET konstruksjon, virkemåte og funksjon. Å observere instruksjonene i brukerens dokumentasjon tilhører også til tiltenkt bruk. Pumpen må bare brukes i samsvar med anvendelsesområdet, som beskrevet over. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade eller ulempe som følge av bruk som ikke er i samsvar med anvendelsesområdet. Hvis du vil endre anvendelsen av slangepumpen, må du først kontakte din representant. 2.3 Bruk i mulig eksplosjonsfarlige omgivelser Pumpehodet og girkassen som er nevnt i denne håndboken, er egnet til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Bruk i eksplosjonfarlige omgivelser krever spesialkonfigurasjon av pumpeenheten (Se 4.7). Pumpene som er omtalt, oppfyller kravene i EU-direktiv 94/9/EF (ATEX-direktivet). Pumpene tilhører: Apparater i gruppe II, kategori 2 G ck T4 2.4 Ansvar Produsenten påtar seg intet ansvar for skade som er forårsaket av at sikkerhetsbestemmelsene og instruksjonene i denne håndboken og den medfølgende dokumentasjonen ikke er (nøye) overholdt, eller uaktsomhet under montering, bruk, vedlikehold og reparasjon av slangepumpene som er nevnt på forsiden. Det kan kreves ekstra sikkerhetsinstruksjoner, avhengig av de spesielle arbeidsbetingelsene eller tilleggsutstyr som brukes. 11

12 SIKKERHET Kontakt din -representant umiddelbart hvis du legger merke til en mulig fare mens du bruker slangepumpen. ADVARSEL Brukeren av slangepumpen er alltid ansvarlig for å følge gjeldende lokale bestemmelser og direktiver om sikkerhet. Følg disse bestemmelsene og direktivene om sikkerhet når du bruker slangepumpen. 2.5 Brukerens kvalifikasjoner Slangepumpen bør bare installeres, brukes og vedlikeholdes av personer med riktig opplæring og kvalifikasjoner. Midlertidig personale og personer under opplæring kan bare bruke slangepumpen under veiledning og oppsyn fra opplærte og kvalifiserte brukere. 2.6 Regler og instruksjoner Alle som arbeider med slangepumpen må være oppmerksomme på innholdet i denne håndboken og følge instruksjonene svært nøye. Endre aldri rekkefølgen av handlingene som skal utføres. Oppbevar alltid håndboken i nærheten av slangepumpen. 12

13 GARANTIBETINGELSER 3 GARANTIBETINGELSER Produsenten gir en 2-års garanti på alle deler i slangepumpen. Det betyr at alle deler vil bli reparert eller erstattet uten kostnader, med unntak av forbruksartikler, for eksempel pumpeslanger, slangeklemmer, kulelagre, sliteringer og pakninger, eller deler som har vært misbrukt eller skadet med vilje. Dersom det brukes deler som ikke er Watson-Marlow B.V.-deler, vil alle garantier være ugyldige. Skadede deler som dekkes av gjeldende garantibetingelser, kan returneres til produsenten. Delene må ledsages av et fullstendig utfylt og signert sikkerhetsskjema, slik det foreligger bak i denne håndboken. Sikkerhetsskjemaet må vedlegges på utsiden av forsendelsespakningen. Deler som er forurenset eller er korrodert av kjemikalier eller andre stoffer som kan utgjøre en helsefare, må rengjøres før de returneres til produsenten. Det skal også angis på sikkerhetsskjemaet hvilken spesifikk rengjøringsprosedyre som er fulgt, og det må angis at utstyret er renset. Sikkerhetsskjemaet må brukes for alle deler, selv om delene ikke er blitt brukt. Garanti som gis på vegne av fremsatt av noen person, inkludert representanter for Watson-Marlow BV, deres datterselskap eller deres forhandlere, som ikke samsvarer med betingelsene for denne garantien skal ikke være bindende for Watson- Marlow BV om det ikke uttrykkelig skriftlig godkjennes av en direktør eller leder hos B.V. 13

14 BESKRIVELSE 4 BESKRIVELSE 4.1 Identifikasjon av produktet Identifikasjon av produktet Slangepumpen kan identifiseres ut fra identifikasjonsskiltene eller klistremerkene på: A: Pumpehus B: Girkasse C: Elektromotor D: Pumpeslangen Identifikasjon av pumpen Identifikasjonsskiltet på pumpehuset inneholder følgende data: A: Typenummer B: Serienummer C: ATEX-kode D: ATEX-dokumentnummer E: Produksjonsår Identifikasjon av girkassen Identifikasjonsskiltet på girkassen inneholder følgende data: A: Serienummer (S.N.) B: Typenummer (Type/Output) C: Omsetningsforhold (i=) D: IEC norm flens (B5) E: Dato F: artikkel- eller bestillingsummer (PN) 14

15 BESKRIVELSE Identifikasjon av elektromotoren Identifikasjonsskiltet på elektromotoren inneholder følgende data: A: Serienummer B: Typenummer C: Effekt D: Spenning E: Frekvens F: Turtall G.: Isolasjonsklasse H: Beskyttelsesklasse I: artikkel- eller bestillingsnummer Identifikasjon av pumpeslangen Merkelappen på pumpeslangen inneholder følgende data: A: Pumpetype B: Nummer for etterbestilling C: Innvendig diameter D: Materialtype i innerbelegg E: Bemerkninger, hvis det er aktuelt F: Maks. tillatte arbeidstrykk G.: Produksjonskode 15

16 BESKRIVELSE 4.2 Pumpens oppbygging A: Pumpeslangen B: Pumpehus C: Rotor D: Glidesko E: Pumpedeksel F: Inspeksjonsvindu G.: Pumpestøtter H: Girkasse I: Elektromotor 16

17 BESKRIVELSE 4.3 Bruk av pumpen Pumpehuset inneholder en spesialkonstruert pumpeslange (A) som ligger bøyd mot innsiden av pumpehuset (B). Begge ender av slangen er koplet til innløps- og utløpsrørene via en flenskonstruksjon (C). En lagermontert rotor (D) med to motstående glidesko (E) er senteret i pumpehuset. I fase 1 komprimerer den nedre glideskoen pumpeslangen ved rotorens rotasjonsbevegelse og tvinger væsken gjennom slangen. Når glideskoen har passert, får slangen tilbake sin opprinnelige form på grunn av de mekaniske egenskapene i slangematerialet. I fase 2 blir produktet trukket inn i slangen av rotorens (kontinuerlige) dreiebevegelse. I fase 3 vil den andre glideskoen deretter komprimere pumpeslangen. På grunn av rotorens kontinuerlige rotasjonsbevegelse blir ikke bare ny væske sugd inn, men væsken som allerede er inne, blir også presset ut av glideskoen. Når den første glideskoen forlater pumpeslangen, har den andre gildeskoen allerede lukket pumpeslangen, og produktet hindres i å renne tilbake. Denne metoden for væskefortrenging kalles også det positive fortrengingsprinsippet. 17

18 BESKRIVELSE 4.4 Pumpeslangen Generelt A: Ekstrudert ytterlag av naturgummi B: Fire lag med nylonforsterking C: Ekstrudert innerbelegg Materialet i belegget i pumpeslangen må være kjemisk bestandig mot produktet som skal pumpes. Du må velge en pumpeslange som er egnet i henhold til de spesielle kravene som stilles til din bruk av pumpen. For hver pumpemodell finnes det flere ulike slangetyper. Materialet i innerbelegget i pumpeslangen er det som bestemmer slangetypen. Hver slangetype er merket med en entydig fargekode. Slangetype Materiale Fargekode NR Naturgummi Lilla NBR Nitrilgummi Gul EPDM EPDM Rød Slange - CSM Slange - CSM Blå Rådfør deg hos din -representant for å få nærmere informasjon om pumpeslangenes bestandighet mot kjemiske stoffer og temperatur. pumpeslanger er nøyaktig utformet og det er derfor minimumstoleranser i veggtykkelse. Det er svært viktig å kunne garantere riktig kompresjon i pumpeslangen, av følgende årsaker: Når kompresjon er for høy, skaper det en ekstrabelastning på pumpen og pumpeslangen, som kan føre til kortere levetid for pumpeslangen og lagrene. 18

19 BESKRIVELSE Når kompresjon er for lav, vil det føre til dårligere ytelse og tilbakestrømming. Tilbakestrømming fører til kortere levetid for pumpeslangen Justering av slangekompresjon (shimming) For å oppnå optimal levetid for pumpeslangen kan du justere kompresjonen av pumpeslangen ved å sette inn shims under glideskoene. Shimsene (A) festes mellom rotoren (B) og glideskoen (C). Antall shims vil variere for hver mottrykkssituasjon. Avsnittet 7.8 forklarer hvordan du velger og monterer shims Smøring og kjøling Pumpehodet som rotoren og pumpeslangen ligger i, er fylt med Genuine Hose Lubrican. Denne oljen smører kontaktflatene mellom slangen og glideskoene og fordeler varmen som dannes, via pumpehuset og dekselet. Smøremiddelet er næringsmiddelgodkjent. Se for påkrevet mengde og NSF-registrering. Kontakt din -representant for smøringsanbefalinger når du bruker slangepumpen med under 2 rpm. 4.5 Girkasse I de typene av slangepumper som beskrives i denne håndboken, brukes planetgir. Planetgir kjennetegnes av deres kompakte og modulære oppbygging. Denne modulære oppbyggingen muliggjør en lang rekke omsetningsforhold, dreiemomenter og tilkoplingsmuligheter for elektromotoren.. 19

20 BESKRIVELSE 4.6 Elektromotor Hvis elektromotoren er levert som standard av produsenten, er den en standardisert kortslutningsmotor. Se 10.3 for spesifikasjoner. Hvis pumpen skal brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, bør du kontakte din -representant. 4.7 Tilgjengelig tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for slangepumpen: Flottørbryter for høyt oljenivå Flottørbryter for lavt oljenivå Turteller Adapter for drivverk med høy ytelse (kun 65 og 80) Flottøren for høyt nivå er påkrevet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Hvis pumpen skal brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser, bør du kontakte din -representant. 20

21 INSTALLASJON 5 INSTALLASJON 5.1 Utpakking Følg instruksjonene på pakningen eller på slangepumpen nøye når du pakker ut slangepumpen. 5.2 Inspeksjon Kontroller at leveransen er korrekt, og se etter eventuelle transportskader. Se Rapporter eventuell skade umiddelbart til din -representant. 5.3 Installasjonsbetingelser Omgivelser Sørg for at slangepumpen monteres på et sted der omgivelsestemperaturen ved bruk ikke er lavere enn -20 C og ikke høyere enn +45 C Montering Pumpematerialene og overflatebehandlingen er egnet for innendørs montering og beskyttet utendørs montering. Under visse forhold er pumpen egnet for begrenset utendørs montering eller saltholdige eller aggressive omgivelser. Kontakt -representanten for å få mer informasjon. Sørg for at underlaget er vannrett og har et maksimalt fall på 10 mm pr. meter. Sørg for at det er nok plass rundt pumpen til å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid. Sørg for at rommet har tilstrekkelig ventilasjon, slik at varmen som dannes av pumpen og drevet, kan slippe ut. Hold noe avstand mellom ventilasjonsdekselet på elektromotoren og veggen, for å sørge for nødvendig tilførsel av kjøleluft. 21

22 INSTALLASJON Rørsystem Når du bestemmer deg for og kobler til innløps- og utløpsrørene, bør du ta hensyn til følgende punkter: Indre diameter på innløps- og utløpsrørene må være større enn diameteren på pumpeslangen. Kontakt din -representant hvis du ønsker mer informasjon. Unngå skarpe bøyer på utløpsrøret. Sørg for at radiusen på det bøyde utløpsrøret er så stor som mulig (helst 5S). Det anbefales å bruke Y- forgreninger i stedet for T-forgreninger. Rørene SKAL være overdimensjonerte. Minimum rørdimension skal være tilsvarende eller større enn pumpeslangens innvendige diameter. Den innvendige diameteren på rørene skal økes hvis væsken som pumpes har høy viskositet eller stor treghet. Dette vil bidra til å begrense friksjonstapet til et minimum. I tilfeller der kritiske hastigheter er av betydning, må du ta kontakt med din -representant. Materialet i de fleksible slangene må være kompatibelt med væsken som skal pumpes. Innløps- og utløpsrørene skal være så korte og rette som mulig. Unngå alle muligheter for å overstige maksimalt arbeidstrykk på slangepumpen. Se Monter en trykkventil om nødvendig. FORSIKTIG Vurder det største tillatte arbeidstrykket på utløpssiden. Pumpen kan bli skadet hvis maksimalt arbeidstrykk overstiges. Sørg for at maksimumstrykket på flensene ikke overstiges. Tillatte belastninger er angitt i tabellen nedenfor. 22

23 INSTALLASJON Maks. tillatte belastninger [N] på pumpeflensen Trykk F F F Løfting og flytting av pumpen Pumpen er utstyrt med et løftepunkt til bruk ved løfting og flytting av pumpen. Dette løftepunktet (A) er festet på oversiden av dekselet. Den maksimale belastningen på løftepunktet avhenger av pumpemodellen. Kontroller at den samlede vekten som skal flyttes, ikke overstiger denne maksimumsbelastningen. For vektene, se Maksimumsbelastning på pumpehodets løftepunkt kg 390 kg 670 kg 1020 kg 1580 kg Hele slangepumpen, altså pumpehuset, girkasse og elektromotor, må løftes etter løftepunktet på pumpehuset, pluss ekstra støtte av egnede stropper eller remmer (A). Maksimumsbelastningen for løftepunktet på pumpehodet må aldri overstiges. ADVARSEL Hvis pumpen skal løftes, må alle vanlige fremgangsmåter for løfting følges og kun utføres av kyndig personale. 23

24 INSTALLASJON ADVARSEL Ikke løft slangepumpen etter hullene i pumpestøttene. 5.5 Plassering av pumpen Plasser pumpen på et vannrett underlag. Bruk egnede festebolter til å feste pumpen til underlaget. 24

25 IGANGKJØRING 6 IGANGKJØRING 6.1 Forberedelser 1. Kople til elektromotoren i samsvar med gjeldende lokale regler og bestemmelser. Sørg for at elektrisk installeringsarbeid utføres av kvalifisert personale. 2. Kontroller at oljenivået er over minimumsstreken i inspeksjonsvinduet. Fyll på Genuine Hose Lubricant via avlufter-/ ventilpluggen om nødvendig. Se også Kontroller motorens rotasjonsretning. 4. Sjekk at riktig antall shims samsvarer med ditt bruksområde. Se Når du skal justere kompresjonskraften for slangen, se Igangkjøring 1. Kople til rørsystemet. Kontroller at det ikke finnes hindringer som for eksempel lukkede ventiler. 2. Slå på slangepumpen. 3. Kontroller rotorens rotasjonsretning. 4. Kontroller kapasiteten til slangepumpen. Hvis kapasiteten avviker fra spesifikasjonen, følg instruksjonene i kapittel 9 eller kontakt din -representant. 5. Sjekk slangepumpen i samsvar med punkt 1 til 4 i vedlikeholdstabellen fra

26 VEDLIKEHOLD 7 VEDLIKEHOLD 7.1 Generelt ADVARSEL Bruk bare originaldeler når du vedlikeholder slangepumpen. kan ikke garantere riktig funksjon og eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av bruk av uoriginale deler. Se også kapitlene 2 og 3. ADVARSEL Hvis dekselet fjernes når pumpeslangen fortsatt står i pumpehuset, kan trykket på slangen føre til at pumpehuset deformeres. Slangen må fjernes på en sikker måte før dekselet settes på igjen. Trykket kompenseres vanligvis av dekselet. 7.2 Vedlikehold og periodisk ettersyn Vedlikeholdsskjemaet nedenfor viser hva slags vedlikehold og periodisk ettersyn som må utføres på slangepumpen for å garantere optimal sikkerhet, drift og levetid. Punkt Handling Utføres Merknad 1 Kontroller oljenivå. Før pumpen startes og ved fastsatte intervaller under drift. 2 Kontroller pumpehuset for eventuell oljelekkasje rundt dekselet, flensene og bak på pumpehuset. Før pumpen startes og ved fastsatte intervaller under drift. Kontroller at oljenivået er over minimumsstreken i inspeksjonsvinduet. Fyll olje om nødvendig. Se også 7.4. Se 9. 26

27 VEDLIKEHOLD Punkt Handling Utføres Merknad 3 Kontroller girkassen for eventuell lekkasje. 4 Kontroller pumpen for temperaturavvik eller uvanlige lyder. 5 Kontroller glideskoene for skade. 6 Innvendig rengjøring av pumpeslangen. Før pumpen startes og ved fastsatte intervaller under drift. Ved fastsatte intervaller under drift. Ved skifte av pumpeslangen. Ved rengjøring av systemet eller endring av pumpemedium. 7 Skifte av pumpeslangen. Forebyggende, det vil si 75 % av levetiden for den første slangen. 8 Skifte olje i pumpehus. Etter hvert andre slangeskifte eller etter driftstimer (det som oppstår først), eller etter slangebrudd. 9 Skifte olje i girkassen. Etter de første 100 driftstimene, og deretter årlig eller etter 2500 driftstimer. I tilfelle lekkasje, rådfør deg med din representant. Se 9. Se 7.6. Se 7.3. Se 7.6. Se 7.4 Se Skifte pumpepakning. Ved behov. Se Skifte slitering. Ved behov. Se Skifting av glidesko. Ved slitasje på glideflaten. Se Skifting av lagre. Ved behov. Se I eksplosjonsfarlige omgivelser forebyggende etter driftstimer eller ved mistanke om skade. Se Gjelder utelukkende for eksplosjonsfarlige omgivelser (Gruppe II-apparater, kategori 2GckT4). 27

28 VEDLIKEHOLD 7.3 Rengjøring av pumpeslangen Innsiden av pumpeslangen kan enkelt rengjøres ved å skylle pumpen med rent vann. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel i vannet, kontroller at innerbelegget i slangen tåler det. Kontroller også at pumpeslangen kan tåle rengjøringstemperaturen. Spesiell baller for rengjøring er også tilgjengelige. Kontakt representanten for mer informasjon. 7.4 Skifte olje 1. Sett et brett (A) under dreneringspluggen i bunnen av pumpen. Ta ut dreneringspluggen (B). Tapp smøremiddel fra pumpehuset i bretten. Kontroller at pakningen (C) ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Sett i dreneringspluggen og trekk den godt til. 2. Du kan fylle olje i pumpehuset via avlufteren/ ventilen (A) bak på pumpehuset. Ta av avlufterhetten (B) og sett en trakt (C) i avlufteren. For å gjøre det enklere å fylle smøremiddel kan du fjerne pluggen (D) på forsiden av pumpehuset. Hell oljen i pumpehuset via trakten. Fortsett helt til oljenivået har nådd minimumsstreken. For riktig mengde smøremiddel, se

29 VEDLIKEHOLD 7.5 Skifte olje i girkassen 1. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 2. Sett et brett under girkassen. Fjern pluggen (A) og tøm girkassen. 3. Pluggen (A) er magnetisk. Dermed blir metallpartikler i oljen trukket til pluggen. Rengjør pluggen og fjern metallpartikler om nødvendig. Kontroller at pakningen ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Sett inn igjen pluggen i girkassen og trekk den godt til. 4. Fjern nivåpluggen (B) og luftepluggen (C). Sett en trakt i hullet på avlufteren (C) og fyll girkassen med olje inntil oljen kommer ut av nivåpluggåpningen (B). Fest plugg (B) og plugg (C) igjen og trekk dem godt til. For å nødvendig smøremiddel, se Koble til strømforsyningen til pumpen. 7.6 Skifte av pumpeslangen Fjerning av pumpeslangen 1. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 2. Steng eventuelle avstengingsventiler både i innløps- og utløpsrøret for å redusere tap av væske. 29

30 VEDLIKEHOLD 3. Sett et brett (A) under dreneringspluggen i bunnen av pumpehuset. Brettet må være stort nok til all oljen, som kan være forurenset med prosessvæske, fra pumpehuset. Ta ut dreneringspluggen (B). Samle opp oljen fra pumpehuset i brettet. Kontroller at lufteventilen som er montert på baksiden, ikke er blokkert. Kontroller at pakningen (C) ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Sett i dreneringspluggen og trekk den godt til. 4. Løsne festeboltene (A) for både innløps- og utløpsrøret (B). Kople fra innløps- og utløpsledningene. 5. Løsne slangeklemmen (A) både på innløps- og utlløpside ved å løsne festeskruen (B). 6. Trekk innsatsen (B) fra slangen og fjern flensene (A). Følg denne fremgangsmåten både for innløps- og utløpside. 30

31 VEDLIKEHOLD 7. Løsne festeskruene (A) på flensbraketten (B) og fjern skruene. Skyv flensbraketten og slangeklemmen (C) av slangen. Følg denne fremgangsmåten både for innløps- og utløpside. 8. Trekk av tettningsringen (A). Kontroller at tetningsringen ikke er deformert, og skift den om nødvendig. Følg denne fremgangsmåten både for innløps- og utløpside. 9. Koble pumpen til strømforsyningen. 10. Driv slangen (A) ut fra huset ved å kjøre motoren rykkvis. ADVARSEL Under rykkvis kjøring: - Stå ikke foran pumpeportene. - Forsøk ikke å føre slangen for hånd. 31

32 VEDLIKEHOLD Rengjøring av pumpehuset 1. Koble fra strømforsyningen til pumpen. ADVARSEL Ikke demonter dekselet når pumpeslangen er inne i pumpehuset. Trykket på pumpeslangen kompenseres delvis av dekselet. Pumpehuset kan bli deformert hvis dekselet fjernes. 2. Bruk løftehullet (D) til å flytte dekselet. Ta av dekselet (B) ved å løsne festeboltene (A). 3. Kontroller pakningen (C) og skift den om nødvendig. 4. Skyll pumpehuset med rent vann og fjern alle produktrester. Tørk og kontroller at det ikke ligger igjen skyllevann i pumpehuset. 5. Kontroller glideskoene for slitasje eller skade, og skift dem om nødvendig. Se Se også vedlikeholdsskjemaet i 7.2. FORSIKTIG Når glideskoene er slitt, reduseres trykkraften i slangen. Hvis trykket er for lavt, kan det føre til dårligere kapasitet på grunn av tilbakestrømming av væsken som pumpes. Tilbakestrømming fører til kortere levetid for pumpeslangen. 6. Sett på dekselet og trekk til festeskruene med riktig tiltrekkingsmoment. Se Koble til strømforsyningen til pumpen. 32

33 VEDLIKEHOLD Montering av pumpeslangen 1. Rengjør (den nye) pumpeslangen på utsiden, og smør den godt med Genuine Hose Lubricant. 2. Monter pumpeslangen (A) via en av åpningene. 3. La motoren gå for å trekke slangen inn i pumpehuset. Rotoren vil bevege slangen. Stopp motoren når slangen stikker ut like mye fra begge sider av pumpehuset. ADVARSEL Under rykkvis kjøring: - Stå ikke foran pumpeportene. - Forsøk ikke å føre slangen for hånd. 4. Monter først innløpssiden. Monter tetningsringen. Kontroller at tetningsringen (A) ikke er skadet før du monterer, og skift den om nødvendig. 5. Kontroller at slangeklemmen ikke er skadet før du monterer og skift den om nødvendig. Skyv flensbraketten (B) og slangeklemmen (C) sammen inn over slangen. Tilpass hullene i flensbraketten med hullene foran på porten. Plasser de fire festeboltene (A) og trekk dem til inntil de er om lag 5 mm fra porten, slik at åpningen mellom flensbraketten og porten beholdes. 33

34 VEDLIKEHOLD 6. Skyv innsatsen (B) inn i flensen (A) og press innsatsen inn i slangen. Sett inn innsatsen med Genuine Hose Lubricant om det er nødvendig for å gjøre monteringen lettere. Kontroller at hullene i flensen (A) stemmer overens med hullene i flensbraketten (C). Kontroller at innsatsen er riktig plassert. Hvis innsatsen ikke er riktig plassert, kan produktet som pumpes, eller oljen lekke ut. 7. Drei rotoren slik at slangen (A) blir presset hardt mot flensoverflaten (B). 8. Trekk nå godt til festeboltene (A) på flensbraketten (B). Kontroller at festeskruene er strammet til med riktig tiltrekkingsmoment. Se Sett slangeklemmen (A) mot O-ringkammeret i flensbraketten (B) og fest festeskruen. Kontroller at festeskruene er strammet til med riktig tiltrekkingsmoment. Se Monter nå utløpssiden. Gå frem på samme måte for denne siden som for innløpssiden som er beskrevet ovenfor 11. Fyll pumpehuset med Genuine Hose Lubricant. Se

35 VEDLIKEHOLD 12. Koble til innløps- og utløpsrørene (B) og monter festeboltene (A) Trekk til festeboltene med riktig tiltrekkingsmoment. Se Skifting av deler Skifting av glidesko 1. Kjør motoren rykkvis helt til glideskoen (B) vises i inspeksjonsvinduet (A). 2. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 3. Sett et brett (A) under dreneringspluggen i bunnen av pumpehuset. Ta ut dreneringspluggen. Tøm ut så mye Genuine Hose Lubricant at nivået kommer like under inspeksjonsvinduet (D). Kontroller at pakningen (C) ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Sett i dreneringspluggen og trekk den godt til 35

36 VEDLIKEHOLD 4. Løsne festeskruene (A) på inspeksjonsvinduet (B) og fjern skruene. Fjern inspeksjonsvinduet. Vær forsiktig så ikke pakningen blir skadet (C). 5. Løsne festebolten(e) (A) på glideskoen (B) et par omdreininger. Fjern eventuelle shims (C). Løsne festeboltene(e) (A) på glideskoen (B) helt og fjern glideskoen. 6. Plasser (den nye) glideskoen (A), kontroller at NordLock -låseskiver (B) er riktig plassert, og trekk til festebolten(e) et par omdreininger. 7. Sett på igjen shimsene (A). Trekk til festebolten(e) (B) med riktig tiltrekkingsmoment. Se

37 VEDLIKEHOLD 8. Monter inspeksjonsvinduet (B). Kontroller inspeksjonsvinduet for skade (C) og skift ut om nødvendig. Kontroller at alle skruer (A) er festet, og at de blir trukket til i riktig rekkefølge, diagonalt på hverandre. 9. Koble til strømforsyningen til pumpen. 10. Kjør motoren rykkvis helt til den andre glideskoen vises foran inspeksjonsvinduet. 11. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 12. Gjenta fremgangsmåten for å fjerne og montere den andre glideskoen, ved å gjenta trinn 4 til Fyll olje. Se Skifte av tetning og slitering 1. Ta slangen ut. Se Koble fra strømforsyningen til pumpen. 3. Bruk løftehullet (D) til å flytte dekselet. Ta av dekselet (B) ved å løsne festeboltene (A). Kontroller pakningen (C) for pumpedekselet for skade. 4. Fjern festeskruene (A) for drivakselen (B) og fjern drivakselen. Kontroller pakningen (C) for skade. Hvis drivakselen ikke kan fjernes manuelt, bruker du en skrutrekker i sporene i rotoren, som er ment til dette formål. 37

38 VEDLIKEHOLD 5. Ta av seger-ringen for rotoren (A), som låser rotoren på navet. Bruk riktig verktøy til dette. 6. Fest nødvendig løfteredskap før du demonterer rotoren. Trekk rotoren (A) ut fra navet. Du trenger en egnet avtrekker eller lignende avtrekksverktøy for denne delen av demonteringen. ADVARSEL Når du fjerner rotoren, må vekten av rotoren holdes oppe av en rem eller lignende løfteanordning. For å finne den spesifikke vekten av rotoren, se Fjern tetningen (A) fra navet (B). Rengjør og avfett hullet. 8. Fest en ny tetning ved hjelp av en trekloss og en hammer. Slå tetningen forsiktig på tvers og med jevn kraft inn i hullet til den berører navet. Tetningen må monteres i riktig retning (C). Sørg for at den åpne siden peker mot pumpedekselet. 38

39 VEDLIKEHOLD 9. Legg rotoren på treklosser i 90 vinkel på ribbene i rotoren, med ringen (A) ned. Sett en egnet dor mot baksiden av den pålimte sliteringen. Unngå å skade sliteringen eller andre deler. 10. Snu rotoren rundt. Sørg for at anleggsflatene for den nye sliteringen (A) og rotoren er rene, tørre og frie for fett. Påfør Loctite type 641 eller 603 både på rotoren og på sliteringen. Plasser den nye sliteringen med den koniske kanten opp. Bruk en plasthammer til å montere ringen på rotoren inntil den har full kontakt med rotoren. 11. Kontroller at navet er rent og fritt for fett. Monter rotoren (A). Lagrene er trangtsittende på navet. Bruk et verktøy for å presse rotoren på navet. 12. Kontroller seger-ringen for rotoren (A) for tegn på skade, og skift den om nødvendig. Monter seger-ringen. Bruk riktig verktøy til dette formål. 39

40 VEDLIKEHOLD 13. Ha rikelig med grafittholdig fett i sporet (D) på drivakselen (B). Sørg for at kontaktflatene på drivakselen og rotoren er rene, tørre og fri for olje og fett. Kontroller at pakningen (C) ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Legg O- ringen i sporet i akselflensen. Monter drivakselen. Drei rotoren helt til bolthullene i drivakselen samsvarer med gjengehullene i rotoren Monter festeboltene (A) for drivakselen. Trekk til boltene med fingrene. Trekk dem til diagonalt mot hverandre til de angitte grensene for tiltrekkingsmoment. Se Sett på dekselet og trekk til festeskruene med riktig tiltrekkingsmoment. Se Koble til strømforsyningen til pumpen. 16. Monter (den nye) pumpeslangen. Se Skifting av lagre 1. Demonter pumpeslangen, dekselet og rotoren ved å følge trinn 1 til 6 i Legg rotoren på et flatt underlag med sliteringen opp. Fjern festeklemmen (A) med riktig verktøy. 40

41 VEDLIKEHOLD 3. Snu rotoren rundt. Fjern med riktig pressverktøy først det første lageret (C), avstandsringen (B) og det andre lageret (A) fra rotoren. Kontroller avstandsringen for skade. Ta vare på avstandsringen (B). 4. Snu rotoren rundt. Kontroller at navet er rent og tørt. Press det første lageret (C) på plass med et verktøy. Plasser avstandsringen (B). Press deretter det andre lageret (A) på plass. 5. Monter seger-ringen (A) i rotoren. Bruk riktig verktøy til dette formål. 6. Demonter rotoren, dekselet og pumpeslangen ved å følge trinn 11 til 16 i

42 VEDLIKEHOLD 7.8 Justering av slangekompresjon (shimming) Å montere og fjerne shims er en enkel prosedyre som kan utføres via inspeksjonsvinduet foran på pumpehuset. Du behøver ikke å ta av pumpeslangen eller pumpedekselet. For å bestemme riktig antall shims til ditt spesifikke bruk, se FORSIKTIG For mange shims, som betyr for høy kompresjonskraft på pumpeslangen, skaper for stor belastning på pumpehuset og pumpeslangen. Dette kan føre til kortere levetid for pumpeslangen og lagrene. FORSIKTIG For få shims, som betyr for lav kompresjonskraft på pumpeslangen, skaper dårligere ytelse og glidning eller tilbakestrømming. Tilbakestrømming fører til kortere levetid for pumpeslangen. 1. Kjør motoren rykkvis helt til glideskoen (B) vises i inspeksjonsvinduet (A). 2. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 42

43 VEDLIKEHOLD 3. Sett et brett (A) under dreneringspluggen i bunnen av pumpehuset. Ta ut dreneringspluggen. Tøm ut så mye Genuine Hose Lubricant at nivået kommer like under inspeksjonsvinduet (D). Kontroller at pakningen (C) ikke er skadet, og skift den om nødvendig. Sett i dreneringspluggen og trekk den godt til. 4. Løsne festeskruene (A) på inspeksjonsvinduet (B) og fjern skruene. Fjern inspeksjonsvinduet. Pass på at ikkje pakningen (C) blir skadet når du gjør dette. 5. Løsne festebolten(e) (A) på glideskoen (B) et par omdreininger. Legg på eller ta av shims (C), helt til det er riktig antall (se veiledningen for montering av shims. Se Trekk til festebolten(e) for glideskoen med riktig tiltrekkingsmoment. Se Kontroller inspeksjonsvinduet for skade og skift ut om nødvendig. Monter inspeksjonsvinduet (B). Kontroller at alle skruer (A) er festet, og at de blir trukket til i riktig rekkefølge, diagonalt på hverandre, til angitt tiltrekkingsmoment. Se Koble til strømforsyningen til pumpen. 8. Kjør motoren rykkvis helt til den andre glideskoen vises foran inspeksjonsvinduet. 43

44 VEDLIKEHOLD 9. Koble fra strømforsyningen til pumpen. 10. Gjenta fremgangsmåten for denne glideskoen ved å gjenta trinn 4, 5, 6 og Fyll olje via lufteren. Se Montering av tilleggsutstyr Montering av flottørbryter for høyt nivå For eksplosjonsfarlige omgivelser, kontakt din -representant. 1. Demonter lufteren (A) på baksiden av pumpen, ved å demontere den fra koplingsstykket (B). 2. Fjern luftehetten (A) fra lufteren (B). 44

45 VEDLIKEHOLD 3. Bytt ut standard luftehette med luftehetten med flottørbryter (A) for høyt nivå og skyv den over lufteren (B). 4. Monter avlufteren (A) på baksiden av pumpen, ved å montere den på koplingsstykket (B). 5. Koble høynivå-flottørbryteren til den ekstra strømkretsen via en 2 meter lange PVC-kabel (2 x 0,34 mm 2 ). Husk på at den elektriske kontakten for flottørbryteren vanligvis er lukket (NC). Knotten er oppover for normalt lukket drift. Når oljenivået er (for) høyt, blir kontakten åpnet. Spesifikasjoner * Spenning: Maks. 230 V AC/DC Strøm: Maks. 2 A Effekt: Maks. 40 VA * For bruk i ikke-eksplosjonsfarlige atmosfærer: 45

46 VEDLIKEHOLD Der flottørbryteren er konstruert til å stoppe utstyret, må betjening ordnes slik at stoppfunksjonen stenger og hindrer utstyret fra å starte opp igjen før det er tilbakestilt. Kontroller om flottørbryteren er montert med NC-tegnet øverst Montering av flottørbryter for lavt nivå For eksplosjonsfarlige omgivelser, kontakt din -representant. For å finne spesifikasjoner, se Hvis pumpen er fylt med olje, må det fjernes først. Sett et brett (A) under dreneringspluggen i bunnen av pumpen. Ta ut dreneringspluggen (B). Tapp smøremiddel fra pumpehuset i bretten. Kontroller pakningen (C) for skade. 2. Fest koplingstykket (A) sammen med pakningen (B) til pumpehuset. Monter flottørbryteren (C) for lavt nivå til koplingsstykket (A). 3. Kople flottørbryteren til strømforsyningen. Husk på at den elektriske kontakten for flottørbryteren vanligvis er lukket (NC). Når oljenivået er (for) lavt, blir kontakten åpnet. 46

47 VEDLIKEHOLD 4. Fyll pumpehuset til riktig nivå med Genuine Hose Lubricant. 5. Luft flottørbryteren ved å åpne pluggen (D) forsiktig helt til oljen er ut. Steng deretter pluggen igjen Montering av omdreiningsteller 1. Fjern den ene av glideskoene for rotoren ved å følge trinn 1 til 5 i avsnittet Skift ut glideskoen med bruk av spesialglideskoen med en magnet (A) ved å følge steg 6 til 8 fra Monter den induktive sensoren (A) i pluggen (B) og juster til dimensjon "X" som angitt i tabellen under. Pumpetype Dimensjon "X" / / / / /-1 4. Stram justeringsmutrene. 47

48 VEDLIKEHOLD 5. Fjern en plugg (A) og forseglingsringen (B) på baksiden av pumpehuset. 6. Monter pluggen med den induktive sensoren (A) sammen med pakningen (B) på pumpehuset. 7. Fyll pumpehuset riktige nivået med -olje. 8. Koble til sensoren via den 2 meter lange PVCkabelen (3 x 0,34 mm 2 ). Spesifikasjoner Spenning: VDC Strøm: Maks. 150 ma ADVARSEL Ta kontakt med din -representant for riktig tilkobling av sensoren. For eksplosjonsfarlige omgivelser, kontakt din -representant. 48

49 LAGRING 8 LAGRING 8.1 Slangepumpe Slangepumpe og pumpedeler lagres på et tørt sted. Sørg for at slangepumpen eller pumpedelene ikke utsettes for temperaturer under -40 C eller over +70 C Dekk til åpningene for innløp- og utløp i pumpehuset. Forebygg rustdannelse på ubehandlede deler. Til dette formål bruker du egnede midler for beskyttelse eller overflatebehandling. Etter en lang periode med stillstand eller lagring kan den statiske belastningen på pumpeslangen ha forårsaket varig deformering, som vil redusere levetiden til pumpeslangen. For å forhindre dette fjerner du en glidesko. Kjør rotoren rykkvis helt til den andre glideskoen er plassert mellom innløps- og utløpssiden. Dermed er det ingen belastning på pumpeslangen. 8.2 Pumpeslangen Lagre pumpeslangen i et mørkt og kjølig rom. Etter to år vil slangematerialet være eldet, noe som reduserer levetiden til slangen. 49

50 FEILSØKING 9 FEILSØKING ADVARSEL Kople fra og blokker strømforsyningen til pumpa før noe arbeid utføres. Dersom motoren er utstyrt med en frekvensomformer og har en enfaset strømforsyning, vent i to minutter for å forsikre at kondensatorene er blitt utladet. Hvis slangepumpen ikke fungerer (som den skal), kontrollerer du sjekklisten nedenfor for å se om du kan rette feilen selv. Hvis det ikke går, kontakter du din representant. Problem Mulig årsak Utbedring Vil ikke starte. Ingen strøm. Kontroller at strømtilførselen er slått på. Kontroller at det er strømtilførsel til pumpen. Rotoren er blokkert. Overvåkingssystemet for olje er aktivert. Kontroller at pumpen ikke har blokkert pga, feil montering av slangen. Kontroller om overvåkningssystemet for oljenivå har stanset pumpen. Kontroller om overvåkningssystemet for oljenivå fungerer, eller sjekk oljenivået. 50

51 FEILSØKING Problem Mulig årsak Utbedring Høy pumpetemperatur. Bruk av uoriginal olje i pumpehuset. Lavt oljenivå. Temperatur på prosessvæske for høy. Intern oppvarming i slangen forårsaket av tett sugeledning eller dårlige sugeforhold. For mange shims under rotorens glidesko. Høy pumpehastighet. Rådfør deg med -representanten ang. riktig smøremiddel. Fyll på med Genuine Hose Lubricant. For nødvendig mengde smøremiddel, se Rådfør deg med -representanten ang. maksimumstemperaturen for produktet. Kontroller om ledninger/ventiler er tette. Sørg for at innløpsrøret er så kort som mulig, og at diameteren er stor nok. Se i diagrammet. Se Ta bort overflødig mellomlegg. Reduser pumpehastigheten til et minimum. Rådfør deg med representanten på stedet for råd om optimale pumpehastigheter. 51

52 FEILSØKING Problem Mulig årsak Utbedring Lav kapasitet/ trykk. Vibrasjon i pumpen og rørsystemet. Ødelagte skruer på pumpedeksel. Innløps-/utløpsventil (delvis) lukket. For få shims på rotorens glidesko. Slangebrudd eller utslitt slange. Innløpsledningen er (delvis) tett, eller det er for lite væske tilgjengelig på tilførselssiden. Koblinger og slangeklemmer er feil montert, slik at pumpen suger inn luft. Fyllingsgraden av pumpeslangen er for lav, fordi hastigheten er for høy i forhold til viskositeten til væsken som skal pumpes, og innløpstrykket. Innløpsrøret kan være for langt eller for ha for liten diameter, eller en kombinasjon av disse faktorene. Innløps- og utløpsrørene er ikke ordentlig festet. Høy pumpehastighet med lange innløps- og utløpsrør, eller høy relativ egenvekt, eller en kombinasjon av disse faktorene. For liten diameter på innløps- og/eller utløpsrøret. Pumpedekselet (de)montert med slangen i pumpen. Åpne innløps-/utløpsventilen helt opp. Se i diagrammet under Monter riktig antall shims. Skift slange. Se 7.6. Se etter at innløpet er åpent og at det er tilstrekkelig væske i tanken. Stram til koblinger og slangeklemmer. Rådfør deg med -representanten for en anbefaling. Kontroller og skru rørene fast. Reduser pumpehastigheten. Reduser lengden på både innløpsog utløpsrør hvor dette er mulig. Rådfør deg med -representanten for en anbefaling. Øk diameteren på innløps-/utløpsrørene. Du må aldri (de)montere pumpedekselet når slangen fortsatt står i pumpen. 52

53 FEILSØKING Problem Mulig årsak Utbedring Kort levetid på slangen. Slange trukket inn i pumpehuset. Oljelekkasje ved flensbrakett. Kjemikalieangrep på slangen. Høy pumpehastighet. Høyt utløpstrykk. Produktet har høy temperatur. Høy pulsering. For lite eller tomt for olje i pumpehuset. Feil smøremiddel: ingen Genuine Hose Lubricant i pumpehodet. Ekstremt høyt innløpstrykk - høyere enn 300 kpa. Slangen er blokkert av en gjenstand som ikke lar seg sammenpresse. Slangen kan ikke komprimeres og trekkes inn i pumpehuset. Bolter til flensbraketten er løse. Bolter til slangeklemmer er løse. Kontroller kompatibiliteten til slangematerialet og produktet som pumpes. Rådfør deg med representanten om valg av riktig slange. Reduser pumpehastigheten. Maksimalt arbeidstrykk 1600 kpa. Kontroller at utløpsrøret ikke er blokkert, avstengingsventilene er helt åpne og at sikkerhetsventilen fungerer riktig (hvis den er montert på utløpsrøret). Rådfør deg med -representanten om valg av riktig slange. Endre på forholdene for innsug og utløp. Fyll på smøremiddel. Se 7.4. Rådfør deg med -representanten ang. riktig smøremiddel. Reduser innløpstrykket. Demonter slangen, kontroller hvor den er tett og skift slange om nødvendig. Skru fast til spesifisert tiltrekkingsmoment. Se Skru fast til spesifisert tiltrekkingsmoment. Se

54 FEILSØKING Problem Mulig årsak Utbedring Lekkasje fra baksiden av pumpehusets "buffersone". Motoren går, men rotoren dreier ikke. Skadet slitering og tetning. Brudd i bruddsone på pumpeakselen. Skadet slitering og tetning. Følg fremgangsmåten for installasjon som følger med den nye akselen. 54

55 SPESIFIKASJONER 10 SPESIFIKASJONER 10.1 Pumpehus Ytelse Beskrivelse Maks. kapasitet, kontinuerlig [m 3 /h] 6,0 10,5 20,0 28,0 36,0 Maks. kapasitet, periodisk [m 3 /h] * 9,6 17,5 32,0 42,0 60,0 Kapasitet pr omdreining [l/rev] 1,33 2,9 6,7 11,7 20,0 Maks. tillatte utløpstrykk [kpa] 1600 Tillatt omgivelsestemperatur [ C] -20 til +45 Tillatt produkttemperatur [ C] 10 til +80 Lydnivå ved 1 m [db(a)] 70 * Periodisk drift: "La pumpen stå stille og kjøle seg ned i minst 1 time etter 2 timers drift". 55

56 SPESIFIKASJONER Materialer Pos Beskrivelse Materiale 1 Pumpehus Støpejern 2 Pumpedeksel Vanlig bløtt stål 37 av handelskvalitet 3 Pumperotor Støpejern 4 Glidesko Aluminium (Epoksy som valgmulighet) 5 Pumpestøtter Bløtt stål, galvanisert 6 Braketter for slangeflens Bløtt stål, galvanisert 7 Dekselfester Bløtt stål, galvanisert 8 Motorfester Bløtt stål, galvanisert 9 Monteringsmateriale for støtter Bløtt stål, galvanisert 10 Tetninger og pakninger Neopren eller Nitril 56

57 SPESIFIKASJONER Overflatebehandling Etter klargjøring av overflaten, brukes et lag to-komponent-akrylat for overflatebeskyttelse. Standardfarge er RAL 3011, men andre farger er tilgjengelige som valg. Ta kontakt med din -representant for ytterligere informasjon om overflatebehandling. På alle galvaniserte deler er det et lag med elektrolytisk sink på mikron Oljetabell for pumpe 40 Smøremiddel * : ** * Genuine Hose Lubricant er registrert hos NSF ** NSF-registreringsnr ; kategorikode H1. Se også * * * * Nødvendig mengde [liter] Hvis du trenger mer informasjon om dataarket for sikkerhet, kontakter du din -representant Vekt Beskrivelse Vekt [kg] Slangepumpe, maks.vekt * Pumpehode ** Rotor Glidesko 0,8 1,8 4 6,6 12,6 Pumpedeksel ,5 106,5 195 Drivaksel 2,5 5,9 7,7 16,6 19,5 Nav Slange 3,8 6,4 11, * Maks. nettovekt av slangepumpen med den tyngste girkassen og elektromotoren. ** Vekt av et komplett montert pumpehus (inklusive slange, olje og pumpestøtter). 57

58 SPESIFIKASJONER Tiltrekkingsmomenter G I F A C B D E H Pos Beskrivelse Tiltrekkingsmoment [Nm] A Glidesko bolten(e) B Inspeksjonsvindu C Pumpedeksel D Slangeklemmer * E Flensbrakett F Drivaksel G. Nav H Pumpestøtter I Girkasse * På grunn av krymping av slangematerialet, vil slangeklemmens styrke reduseres over tid. Dersom det oppstår lekkasje, stram slangeklemmen til angitt moment på ny. De oppgitte momentverdiene gjelder for en ny slangeklemme. 58

59 SPESIFIKASJONER Spesifikasjon av antall shims Når produkttemperaturen er over 60 C, må du alltid bruke én shim mindre enn angitt i diagrammene. Avrund alltid antallet shims oppover. 59

60 SPESIFIKASJONER 10.2 Oljetabell for girkasse Nedenfor finner du en oversikt over noen av de anbefalte smøremidlene for planetgirkassen. I de fleste tilfeller anbefales en mineralolje ISO VG 150 eller ISO VG 220. Ved svært lav- eller romtemperatur anbefales en mineral ISO VG100. Ved svært høy omliggende temperatur eller relativt stort spenn i omliggende temperatur anbefales en syntetisk olje. En syntetisk olje er også å foretrekke ved svært tunge belastninger som resulterer i høye driftstemperaturer. Kontakt din -representant for råd. Anbefalte smøremidler for -planetgirkassene * -20 C / +5 C IV 95 min +5 C / +30 C IV 95 min +30 C / +50 C IV 95 min -30 C / +65 C IV 165 min ISO 3448 VG 100 VG 150 VG 320 VG AGIP Blasia 100 Blasia 150 Blasia 320 Blasia SX 220 ARAL Drgol BG 100 Drgol BG 150 Drgol BG 220 Drgol PAS 220 BP MACH Energol GR-XP Energol GR-XP Energol GR-XP Enersyn EXP CASTROL Alphamax 100 Alphamax 150 Alphamax 320 Alphasyn SN 150 ESSO Spartan EP 100 Spartan EP 150 Spartan EP 320 Spartan SEP 200 Q8 Goya NT 100 Goya NT 150 Goya NT 320 El Greco 220 I.P. Mellana 100 Mellana 150 Mellana 320 Telesia Oil 150 MOBIL Mobilgear XMP 100 Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 320 Mobilgear SHC XMP 220 SHELL Omala oil 100 Omala oil 150 Omala oil 320 Omala HD 220 TOTAL Carter EP 100 Carter EP 150 Carter EP 320 Carter SH 220 KLÜBER Klüberoil GEM Klüberoil GEM Klüberoil GEM Klübersynth EG Texaco Meropa 100 Meropa 150 Meropa 320 Pinnacle EP 220 * For en fullstendig oversikt over anbefalte smøremidler, ta kontakt med din -representant. 60

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5912 VELA B=60 1 2 3 4 5 2 GENERELL INFORMASJON Generelt Dette er monteringsanvisninger for kjøkkenviften fra Novy som vist på forsiden. Håndboken er et eget hefte

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

The Masterpiece. by Bredel MIN

The Masterpiece. by Bredel MIN The Masterpiece by Bredel MIN SPX KONSEPTET Et helt nytt konsept for høytrykks-slangepumper ble lansert med Bredel's introduksjon av den patenterte SPX serien. Enkelheten, påliteligheten og de lave behovene

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Liberty Hanging Heater

Liberty Hanging Heater Liberty Hanging Heater Art. Nr. 305040 Brukermanual Pakk opp terrassevarmeren og sjekk at alle delene er der, og at ingenting ligger igjen i esken. Pass også på at all emballasje er fjernet. Bruk den detaljerte

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Noah Wall Heater Art. Nr:

Noah Wall Heater Art. Nr: Brukermanual Noah Wall Heater Art. Nr: 305030 Takk for at du valgte vår terrassevarmer. Denne brukermanualen vil gi deg nødvendig informasjon for riktig bruk og vedlikehold av din nye terrassevarmer. Vennligst

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Brukermanual. Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB

Brukermanual. Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB Brukermanual Maritim 280 Maritim 270 RIB Maritim 310 RIB 1 Kjære kunde. Gratulerer med ny båt. Denne er produsert i henhold til sikkerhetsbestemmelsene som gjelder i EU/EØS området. Hver enkelt båt har

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Fjerne den eksisterende motoren. Klargjøre maskinen. Motorsett GreensPro 1200-greenvalse. Prosedyre. Fjerne girdekslet (modell 44912) Løse deler

Fjerne den eksisterende motoren. Klargjøre maskinen. Motorsett GreensPro 1200-greenvalse. Prosedyre. Fjerne girdekslet (modell 44912) Løse deler Motorsett GreensPro 1200-greenvalse Modellnr. 136-6189 Form No. 3414-756 Rev B Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt. Prosedyre

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Instruksjons håndbok

Instruksjons håndbok Instruksjons håndbok Modell VRX 1200/330 (323-1130) Modell VRX 1400/330 (323-1135) Modell VRX 1500/330 (323-1136) Modell VRX 1600/330 (323-1137) Modell VRX 1800/330 (323-1140) Modell VRX 2000/330 (323-1145)

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5902 CLOUD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GENERELL INFORMASJON Generelt Dette er monteringsanvisninger for Novy-enheten som vist på forsiden. Bruksanvisningen leveres separat

Detaljer

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001

Aurora R6. Væskekjølemodul. Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Aurora R6 Væskekjølemodul Forskriftsmessig modell: D23M Forskriftmessig type: D23M001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Cim 3739G. Den garanteres i 5 år. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: C

Cim 3739G. Den garanteres i 5 år. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: C Cim 79G Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nav for skivebremser - landeveisykler

Nav for skivebremser - landeveisykler (Norwegian) DM-HB0004-01 Forhandlermanual Nav for skivebremser - landeveisykler HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIKTIG MELDING Denne forhandlermanualen er beregnet hovedsakelig til bruk for profesjonelle

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

ARIDA. 25 Pro og 35 Pro Sorpsjonsavfukter. Instruksjonsmanual. Utgave for juli 2017

ARIDA. 25 Pro og 35 Pro Sorpsjonsavfukter. Instruksjonsmanual. Utgave for juli 2017 ARIDA 25 Pro og 35 Pro Sorpsjonsavfukter Instruksjonsmanual Utgave for juli 2017 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk

Detaljer

- kjettingdrevne - skyve til 20000kg

- kjettingdrevne - skyve til 20000kg Bruksanvisning Nr.063 for Superclamp løpekatter Generelt om sikker bruk av løfteredskap: Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til forskrift om

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG

NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG NY F - NBR SLANGE TILGJENGELIG HVIT GUMMI I INNERLAG Høytrykksslangepumper fra Bredel Bredel Pumpe uten tetninger eller ventiler som kan føre til slitasje, blokkeringer eller lekkasjer. En peristaltisk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Drifts- og installasjonsveiledning

Drifts- og installasjonsveiledning NO Drifts- og installasjonsveiledning 5907 SKY EKST. MOTOR B=90 CM STÅL 1 2 3 4 2 GENERELL INFORMASJON Generelt Dette er monteringsanvisninger for Novy-enheten som vist på forsiden. Bruksanvisningen leveres

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic

BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic BrukerveiIedning Citrocasa Fantastic Version: 27.09.2011 Citrocasa Fantastic F/Digi Produkt nr. 40.000 Version 00 Citrocasa Fantastic F/SB Produkt nr. 40.500 Version 00 Side 2: Plassering av maskin Side

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Cim 3739B. Den garanteres i 5 år. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: C

Cim 3739B. Den garanteres i 5 år. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: C Cim 79B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og 2017 MONTERINGSVEILEDNING Vinduspesialisten as Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf:+47 908 59 849 og 902 29 592 1 Takk for at du har valgt et produkt fra Vinduspesialisten as. Vinduspesialisten AS ble stiftet

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

ESSENSSE NEO BASIC. NO Monterings- og bruksanvisning

ESSENSSE NEO BASIC. NO Monterings- og bruksanvisning ESSENSSE NEO BASIC NO Monterings- og bruksanvisning SIKRE LEVERING Vennligst merk PAKKEINNHOLD 1x 1x Sjekk produktet umiddelbart etter levering at det ikke er skadet. Informer transportørens representant

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere

Nederman serie H20 - Slangeoppruller. Nederman serie H30 - Slangeoppruller. Nederman serie 883 - Slangeoppruller. opprullere Opprullere Nederman serie H20 - Slangeoppruller Sikre og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk, profesjonelle håndverkere og gjør det selv verksteder. Robust konstruksjon av støtsikre komposittmaterialer.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Vannkoker. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Vannkoker Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Vennligst les disse anvisningene nøye før du bruker apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer