Godstransportplaner. 421 Trykk nr (Gtp.) Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner. Jfr. Grønne bok Del A side 61 og 127.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godstransportplaner. 421 Trykk nr (Gtp.) Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner. Jfr. Grønne bok Del A side 61 og 127."

Transkript

1 421 Trykk nr. 421 Tjenesteskrifter utgitt av Norges Statsbaner Hovedstyret. Godstransportplaner (Gtp.) Gjelder fra under rute nr. 11. Jfr. Grønne bok Del A side 61 og 127. Centraltrykkeriet... :.. ::< : \i\ ~~,. <.:i

2 421 Trykk nr. 421 INNHOLD: Forkortelser Side III Orientering «IVXI Del I. Fraktstykkgods «175 Del II. Ilstykkgods «76119 Del III. Varme og kjølegods «12126 Del IV. Levende dyr << Del V. Sprengstoff «13614

3 III. Trykk nr Forkortelser: A. H. B. = Aurskog Hølandsbanen. Bb = sbanen e b = etter behov. frg. fraktgods. Gb. = Gjøvikbanen. ilg. = ilgods. kv. = konduktørvogn. o b. = og bortenfor. oml. = omlesses eller omlessing. opp!. = opplessing. sd. = samme dag. st. = stasjon(er). trptvg. = transportvogn. vg. = vogn(en). v gl. = vognladning. vgr. vogner. VL. Østfoldbanens vestre linje ØL. Østfoldbanens østre linje sø rna ti on ukedager. to fr lø nd = neste dag. Hld = helgedag. Hvd = hverdag. (transitt Ø) gjennomgangsgods til stasjoner i Oslo, Hamar og distrikter. (transitt V) gjennomgangsgods til stasjoner i, Kr.sand, og distrikter. For enkelte stasjonsnavn er nyttet en del gjengse forkortelser.

4 IV. Trykk 421. Godstransportplaner. (Gtp.) Orientering: Gtp. korrigerps i samsvar med de årlige ruteendringer og nytrykkes helt eller delvis hvert år ved Hovedstyrets forføyning og blir tilstillet alle stasjoner og konduktører. Så snart rutene er fastlagt, sender distriktene til Hovedstyret forslag til transportplaner for fraktstykkgods, ilstykkgods, gods i avkjølet eller oppvarmet vg., levende dyr og sprengstofforsendelser i den kommende rutesesong. Disse forslag samarbeides ved Hovedstyret. Planene tilsikter regelmessig og rask befordring av stykkgodset og rasjonell utnyttelse av materiellet. I forbindelse med Gtp. skal det for de i planene oppførte stykkgodsvogner (Trptvg.) nyttes ferdigtrykte vognlapper, som rekvireres hos Billettforvalteren (Jfr. Grønne bok, Del A s. 61). Vognlappene trykkes på begge sider og tekstformuleringen er standardisert i samsvar med oppbyggingen og grunnlaget for godstransportplanene etter følgende regler : Eks. 1 V 2. Til 687 nr. Vg. Br. vekt t. Gvarv, Bø (Tjønnås, Svendseid) Neslandsvatn Nelaug, Kristiansand ob. (og HelldalsmoMosby, og Setesdalsb.) Fra Larvik tog fvb. tog Vend

5 V. I. Vognenes nummerering: a. Stykkgodsvogner i retning fra Oslo nummereres med ulike tall, i omvendt retning med like tall (jfr. tognumrene). b. Forandrer vognene kjøreretning underveis etter passering av en forgreningsstasjon uten å anløpe Oslo, er som regel den siste strekning bestemmende for nummereringen. Se eks. 3. c. Vogner i gjennomgang over Oslo har dobbeltnummer, atskilt ved bindestrek. Eks. Hamar: 651, retur: d. Vognene har transportnummer i forskjellige tallserier etter den banestrekning som befares og etter utgangs eller sluttstasjon. Den nærmere fordeling av vognnumrene fastsettes av Hovedstyret for hver nytrykning. e. Lukkede vogner med enkeltnr. har tresifret eller lavere tall, åpne vogner har firesifret tall. Nummeret for en å p en vogn er ett tusen høyere enn nummeret for den nærmest tilsvarende lukkede vogn. Foran tallet er det for åpne vogner dessuten anbrakt en åpen firkant. Se eks. 2. Vg svarer til den lukkede vogn 672. Eks. 2 V 12. Til 1672 Heistad Larvik ob.) Vg. nr. Br. vekt t. Porsgrunn (Bjørkedal Skien G. ob. Fra Brevik fvb. tog 5365 tog 5368 Kipp Vend

6 _ VI. Eks. 3 V Vg. nr. Br. Til vekt. t. Brøsjø Nelaug, Kristiansand ob. (Helldalsmo No:feland Fra Skien G Kipp 56 fvb. tog Mosby, Setesdalsb. og Helleland) I 19 Vend ' II. L e s se p 1 an : a. Er et stasjonsnavn understreket, skal omlessing foregå på denne stasjon. Dette gjelder så vel en forgreningsstasjon underveis som en vogns sluttstasjon og kan i visse tilfelle også gjelde andre stasjoner f. eks. der hvor gods skal uttas for retur befordring til stasjoner som godset forskriftsmessig har passert. Se eks. 1, hvor en oml.stasjon (Kristiansand) uttar gods for så vel retur som viderebefordring. b. Er forgreningsstasjoner underveis navngitt i lesseplanen og understreket i egenskap av omlessingsstasjoner uten etterfølgende parentes, mottar de omlessingsgods for videre befordring til sidelinjer uten begrensning. (Se eks. 1 l. Er det etter omlessingsstasjonens navn tilføyet. en strekning i parentes, angir dette: 1) at gods skal uttas for returbefordring til den angitte strekning eller 2) at omlessingen til bortenforliggende stasjoner er begrenset til den eller de angitte strekninger. (Se eks. 1 og 3). c. Gods tas med også til omlessingsstasjonen når denne ikke spesielt er unntatt. Dersom gods lokalt til omlessingsstasjonen av praktiske grunner ikke tillates sammenlesset med omlessingsgodset transittgodset anføres enten ordet <<transitt,> i parentes etter stasjonsnavnet. (Se eks. 4, 5 og 6). Ellers anvendes betegnelsen «ob.» (Se eks. 1 og 2).

7 VII. Eks. 4 I V 1. Til 185b Vg. nr. Br. vekt t. (transitt) Fra Oslo Kipp I 19 fvb. tog 5357 Vend Eks. 5 Ø 26. Fra Eidsvoll Til Bøn ( og transitt V;) 112 Vg. nr. Br. vekt Leirsund, tog 52 I 19 t. fvb. tog 58 Vend d. For 's vedkommende tilsier de lokale losseforhold at transittgods ved ankomsten dit helst bør være oppdelt i to grupper en for gods i gjennomgang til Østbanenettet, som losses ved særskilt rampe og en for gods til Vestbanenettet som losses på samme sted som gods til lokalt. På de strekninger hvor det erfaringsmessig er behov for mer enn en vogn for gods til og bortenfor er der

8 VIII. for e n vogn som regel oppført med lesseplan = s 1 o Ø (transitt Ø) og en annen = s 1 o Ø (og transitt V). (Se nærmere definisjon under «Forkortelser»). Se eks. 6. Denne vg. skal lesses bare med transittgods til Østbanenettet. Eks. 6 Ø b Vg. nr. Br. Til Oslo vekt t. (transitt ) Fra Fred rikstad fvb. tog tog 5152 I 19 Vend e. Når en vogn av praktiske grunner ikke skal settes ut ved siste stasjon i avlessingsområdet beregnet på gods fra utgangsstasjonen tilføyes navnet på sluttstasjonen Eks. 7 Ø Vg. nr. Br. Til vekt t. Haslemo Vesterhaug Elverum Fra tog 543 I 19 fbv. tog Vend

9 IX. umiddelbart etter navnet på siste stasjon i avlessingsområdet, atskilt fra denne ved en skråstrek. (Se eks. 7). Underveisstasjoner kan i slikt tilfelle nytte vognen videre også for gods til eller forbi sluttstasjonen i den utstrekning dette er hensiktsmessig. Sluttstasjonen er da understreket. Ili. Befordringsplan: a. Når ett eller flere tognummer er understreket kan Eks. 8 en strekningsvogn nyttes for både på den tilsvarende strekning ning eller begrensning med mindre noe (Se eks. 8). Ø Til ob. (Opplessing Rognes opp og avlessing uten innskrenkspesielt er anført. nr. Vg. Br. vekt t. Grundset) Fra Støren tog 5712 fbv. tog I 19 Vend Enkelte understrekte tog, som kjører over <lengere» strekning, blir ofte for en del av denne bare nyttet som forbindelsestog. Av ruteboken framgår det for hvilken del av strekningen toget er beregnet å betjene stasjonenes av og opplessing av stykkgods. b. Ikke understrekede tog er forbindelses eller direktegående tog. (Se eks. 1 og flere). For «direkte stasjonsvogner» som fører gods bare fra vognens utgangsstasjon til eller forbi sluttstasjonen, er ingen tog understreket. (Se eks. 6 og 9). IV. D u b 1 e rin g s vogn e r : Inntreffer det at godsmengden fra en utgangsst. er så stor at den må lesse flere vogner med ens lesse og befordringsplan, skal den ordinære vogns trykte lapper nyttes, men dubleringen markeres ved å sette antall nyttede vogner (incl. den ordinære) i brøk under trpt. vg. numrene. (Se eks. 9),

10 X. Eks. 9 Ø 31. Til vekt t. Oslo ob. nr. 18;2 Vg. Br. Fra Kornsjø fvb. tog tog 5152 I 19 Vend V. S up p 1 e rin g s v o g ne r : a. Finner en utgangsst. når det i enkelte tilfelle p.g.a. godsmengden må settei> inn ekstra vogn at det er praktisk og fordelaktig å endre vognenes lesseplaner slik at en strekning deles på 2 eller flere vogner eller at gjennomgangsgods til en omlessingsst. sorteres ut og lesses i egen vg., skal den også da nytte de trykte vognlapper for vedkom. st. eller strekning, men rette lesseplanen i samsvar med innlessingen og markere avvikelsen ved å føye bokstav a.b.c. til transportvognnumret fortløpende etter antall nyttede vogner. (Se eks. 6). Hensikten med slike tilføyelser er at det tjenstgjørende personale i tog og på stasjoner, skal bli orientert om at strekningen eller st. for den dag betjenes av flere vogner. b. Suppleringsvogner som settes opp av stasjoner som ikke er oppført som utgangsst. i planen, skal på blankovognlappen foruten vognens lesseplan også med en «s~ tydelig markere at vg. er lesset med stykkgods. Angående plombering av stykkgodsvogner, se Grønne bok, del A. ny side 155. (Blir tatt inn i trykk 42). VI. V o g n 1 a p p e r : Tallet i øvre venstre hjørne på vog nlappen viser til strekningsnr. i Gtp. hvor vedkom. Trptvg. er oppført.

11 XI. Utenom de i planene oppførte transportvogner (Trptvg.) henstilles det til stasjonene (ekspedisjonene), også de som ikke er oppført som utgangsstasjoner, å lesse direkte vg. til en enkelt st., omlessingsst. eller strekning, når gods mottas i så store mengder at det ansees formålstjenlig. Jfr. suppleringsvogner punkt b. side X. Her må det imidlertid tas omsyn til at vg. blir forsvarlig utnyttet, og som en norm fastsettes som minste vekt ca. 3 kg. for de mindre vogntyper eller hvis godset overveiende består av «lett gods», at vognvolumet blir minst ¾ nyttet. Ved større vogntyper bør det forholdes forholdsvis. For G4vogner bør minste vekt være ca. 6 kg. Vg. må i tilfelle rekvireres eller tillates nyttet ved henvendelse tii distriktets vognkontor. Fordelene som tilsiktes oppnådd ved en slik direkte lessing er: Kortere transporttid, spart omlessingsarbeide, mindre slitasje på godset, samt en minsket risiko for brekasje og skader. Ennvidere kan stykkgodstogenes opphold ved stasjonene innskrenkes til det etter rutene forutsatte, idet opplessing av egen vg. som regel kan foretas før toget!'i ankomst. Obs! Når det lesses vg. til en omlessingsst. vil det alltid være en fordel om det ved innlessing en blir foretatt en sortering og plassering av godset gruppevis til de banestrekninger eller andre o mlessingsstasjoner som godset skal til. Som en orientering for omlessingsst. skal det da ved en plakat markeres skille mellom gruppene og angis hvilken strekning eller st. gruppen omfatter, slik at omlessingsst. ikke behøver å lesse ut alt gods fra vg., men eventuelt bare kan supplere ogeller sortere en gruppe før videresending av vg.

12 XII. Tegnforklaringer : Bindestrek mellom to stasjonsnavn betyr at vognens avlessingsområde omfatter samtlige stasjoner på strekningen mellom de to nevnte stasjoner og disse innkludert. Se eks. 1, 2 og 7. Bindestrek fonm ot tognr. betyr at vg. fortsetter etternevnte tog :!'ra bruddst. Understrelming av et stasjonsnavn betyr at denne st. skal foreta omlessing fra vg. av det gods som skal til vedkom. vogns O!: stasjons avvikende linjeforbindelser, se eks. J. 2 og 3 og under Lcsseplau punkt a og b side VI. Unde1 strek11ing av et tognummer belyr at 11,,r vg. fra mfy5res i nevnte tog, kan deu nyttes for opp og ::nlessing i snmsvar med lesseplanen. Se Ikfordringspl:lll, punkt fl og b sille IX. Ingen understrekning av tognumret betyr at under frarnføriug i nevnte tog, er opp og avlessing ikke forutsatt. (Pa1 entes) etter et understreket stasjonsnavn betyr at gods til de i parentesen angitte stasjoner skal omlesses for videresending fra vedkom. st., se ks. ]. 2 og:; og uncl er LP>'St>plnn 11trnk t h,:ide \'J. Skråstrek mellom to stasjonsnavn betyr at vg. fra utgangsst. bare er lesset med gods til den ffh stnevnte st., men at vg. av praktiske grunner skal fortsette fram til den sistnevnte. Ved underveisstasjoner kan det lesses op[) goll,; o.c::: t t'il oi; forui sistnevnte s~.. som da l'r underst.reket, se ek:;. 7 o;; uncle>r LC's~Pplan 1mnkt e. side YITI o~ ]X. Transportvognnumret med et tall i urøk under (se eks. () ) angir a t vg. er en «Dubleringsvgi>. Se side IX. Trans11rtvog11nurnret tilføyet t bokstav (se eks. G) angir at vg. er eu «Supleringsvg.> Se side X.

13 DEL I. Fraktstykkgods (Det nyttes bare vogner med tryklduftutstyr) 'l'rptvgr. som lesses s,hel med fraktgods som ilgods skal merkes med 1J,1de fraktgods og ilgodslapp. Side 175. Planene for fraktstykkgods er oppdelt i 2 hovedgrupper: Østbanenettet og Vestbanenettet. Hver gruppe er oppdelt i strekninger. Oppdelingen i strekninger faller i hovedtrekkene sammen med de strekninger som de enkelte stykkgodstog betjener, og sammen med de fleste strekningsvogners betjeningsområder. Betjener en transportvogn flere strekninger, er vognen gjentatt under de strekninger som. den betjener. For hovedlinjenes vedkommende er oppdelingen avvikende for de to transportretninger, og transportvognene er oppført særskilt for retningene ut fra og inn til og Oslo V. For sidelinjenes vedkommende er strekningsoppdelingen lik i begge transportretninger og transportvognene for begge retninger er oppført under samme strekningsnummer. Strekningene er nummerert fortløpende i retning ut fra og inn til og Oslo V. For hver strekning er samtlige transportvogner som enten har opp eller avlessing ved noen av strekningens stasjoner tatt med. Et unntak er gjort for, Grefsen,, Oslo V, og Kristiansand hvor det under den strekning som disse stasjoner hører til bare er oppført til!nil fu: og fra hvilke strekninger som de sender og mottar trptvogner. Selve planoppsettet for de enkelte vogner er tatt opp på de strekninger som vognene betjener.

14 Refning fro Oslo 6. Lonsdol Stasjoner som har omlosfng er undersfn:kel. ~, 4J t:lveru,n ~ ~,,:6~~Kamsj~.\ri C) t.je.rp_sbor:,.

15 Refning fil Osod Lonsdal Sfasjoner S171 hor on, lasfing er understrekei. Gjøvik f Mo i Rana ~ :o l Nomsos ;!'== 6"2===,; ~ Gron9_ Hell Sli:iren Steinkjer ".:=18~ Storen t ~ "1 rl Åndalsnes f=23=,tt Dombås,~ '<;:) '+' " "' ~ 24'f{omor t t Otta Kongsvn~er ~ ~!, ~.1' Lilehol71mer l ~ ~ t ~ Han1qr :~ TEvervrn ~ ~ K.. l ti. L,le.slroinJ, 28_.;.'V.Cl,arlafftmbera_ ~ ~1 ~.,, ~ ~I J Oslo V

16 Relmng fro Oslo V S!ason~r som ht7r ornlosl,n~ ttr vnderslreket Stovonger Flekkdjord Gonddal r.~ V9 ='; Ålgård ~ T Egersvnd l S;I Moi ~V7~ Sira l<rislionsond Grovone Ar"ndo ~ V ~V IS~ Byglondsf';;ord ~"="= 9 ==~ Trevngen Oslo

17 ?eining li Oslo V.51.11ner.5orr1 h~,,.. o,,.,,la.sfi"9 e r und~r.sfre.lel. S lovonqer Gonddal l!;.= VQ ~ Ålgonl ~! 1 ~ E9er.surrd ~ Moi Flekker ord,==v7~~ S ira

18 Strekning: Ø 2. Fetsund Skullerud Kongsvinger Charlottenberg. (, S.sand, K.vinger og Oh.berg er oml.st.) Oslo ø. U,;lo Ø. Grefsen Grefsen Grorud I~on;:;sYinger Kongs,inge, eb 71 Fetsund Sørumsand (A.H.B.) 73 Blaker Årnes D 173 Fetsund Årnes 75 Seterstøa Ga\~erud Kongsvinger D 175 Seterstøa Kongsvinger ob 77 Skarnes 79 Kongsvinger 81 Granli Skotterud 83 Magnor og Oharlottenberg ob 221 Fetsund K.vinger ob 2251 Fetsund Sørumsand (A.H.B. ) 235 I Fetsund K.vinger ob 241 I Granli Oha rlottenberg ob eb O 1241 I Granli Oharlottenberg ob j543 Alnabru 555 L.strØm Alnabru j 555 L.strØm Alnabru j 555 L.strØm Alnabru j O Alnabru jo Alnabru j O 5G5 543 Alnabru j O Alnabru jo 553 K.vinger Alnabru jo 553 K.vinger 563 Kipp 1 Alnabru jo G55 L.strØ~ 557 Årnes j O 55:i Kipp 1 Alnabru jo 555 L.strØru 557 j 53 L.strørn j ;;o;;, Årnes 5:;;; jo 563 jo 563 Sørumsand Årnes Arnes Kongsvinger Kongsvinger Skrunes Kongsvinger Skotterud Oh.berg Kongsvinger Sørumsand Kongsvinger Oh.berg Oh.berg 11

19 13 Oslo ~~ O~lo. Ski Moss Moss Fredriks~d H~~ Hul~n Dramm~ U~k Kr.sand Strekning : Ø 4. Kornsjø o V. L. (Utlandet). (, S.borg, Halden og KornsjØ er oml.st.) 111 ÅS Bekkelaget Oslo ø. 3 Ski 5 Holstad, As 7 Vestby Berg Halden O 117 Y est by Kornsjø ob 1 ) 9!\foss 11 Fredrikstad 13 Sarpsborg G4 15 Halden 17 Tistedal 1 ) Kornsjø ob 275 Holstad Halden ob eb 263 Dilling Halden ob 264 Sarpsborg~ ( Spydeberg Kråkstad) eb 271 Lisleby Halden ob 273 Aspcdamwen Kornsjø ob eb O 1273 Aspcdammen Korrn,jØ ob 8259 Holstad Halden Ti. To. LØ Moss, Fredrikstad, Sarpsborg (Askim), Halden ob 7289 I!\foss, Fredrikstad, Sarpsborg (Askim), Halden ob Ikke Ma. 77 I Moss, Fredrikstad, Sarpsborg (Askim), Halden ob 1) Gods til Tistedal omlastes i Halden og sendes Tistedal med k ipp. 511 Ski Kipp~ Ås Kipp 2 Ski r, Ski Kipp 19 [; Halden Gl53 Gl53 Gl JJnlden o Sarpsborg Oslo Y Kipp : S.fjord 5362 G346 Oslo V ki1jp 511 G64 Oslo V kipp ;7,_ Sandnes G84 Egers. GS4 Oslo V kipp GlOl Ski ÅS Halden KornsjØ Moss Fredrikstad Sarpsborg Halden KornsjØ Halden Halden Askim Halden Kornsjø KornsjØ Halden Halden Halden Halden

20 Strekning: Ø 6. Gjøvik. (, Grefsen og Eina er oml.st.) Gods til Skreia!. og Reinsvoll Nygard kjøres med bil fra og til Eina. ( Gods til og fra Tøyen sendes fra og til Grefsen i forstadstog). Grefsen sender trptvgr. til følgende strekninger: Ø 1Ø 3, Ø 6Ø 9, Ø 11Ø 14. Oslo ~\. Grefsen Grefsen Grefsen Hønefn:;s ])r:1 llllllt'i Hønefoss eb 57 Grefsen (TØyen) 41 Grefsen (Tøyen) HågårEina D 143 Grefsen Hønefoss ob (Ikke Roa) D 145 Roa Jaren 61 Gran 45 Jaren RØykenvik O 147 Ei~ (Hågår Bleiken og Skrei'al.) GjØvik 59a Eina ( Bøverbru Skreia) 59b ~ (R.voll Nygard) 47 GjØvik :!13 Kjelsi'ts Hønefoss ob 215 Lunner Eina ob eb 217 Jaren RØykenvik 279 Hval Eina (Reinsvoll Nygard og Skreiai:"i':"" GjØvik Hval Eina ob eb D 1279 Hval Eina (Reinsvoll Nygard og SkreiaiT,'" GjØvik Grefsen Grefsen ; 5165 Roa Grefsen Grefsen 5163 Jaren kipp 5171 Grefsen 5163 Jaren kipp 5171 Grefsen 5161 Eina Grefsen Grefsen Grefsen Roa kipp I O 5168 Roa Hønefoss 5168 Roa 5165 I O 5168 Roa 5165 Eina 5161 Grefsen Eina Hønefoss Jaren Gran RØykenvik GjØvik Eina Eina GjØvik Hønefoss Mina RØykenvik GjØvik Eina GjØvik 15

21 Strekning: Ø 8. Jaren Røykenvik Jaren. (Jaren er oml.st.) Grefsen Jaren J a ren RØykenvik R Øykenvik 45 Jaren RØykendk :;171 Grefsen 515 kipp eb 217 Jaren RØykenvik o 516.'3 k ipp eb 281 Brandbu og RØykenvik Kipp eb O 1281 Brandbu og RØykenvik Kipp 282 J a ren ob Kipp 1282 J a ren ob Kipp R Øykenvik RØykenvik RØykenvik R øykenvik Jaren J a ren Strekning: Ø 9. Eina Fagernes Eina. (Eina er oml.st.) Grefsen Grefsen Eina GjØvik Dokka Dokka Fagernes Fagernes Fagernes I eb eb 53 1 Tre, a tn D okka Grefsen 5161 Eina Kordsinni Fagernes 5171 Gref sen 5161 Eina 5181 D 135 Trevatn Fagernes 5171 Gref sen 5161 Eina 5185 Dokka !) Trevatn F agernes (eller Dokka) 5161 Eina 5185 Dokka ~ ordsinni Fagernes Gl Gl Eina Trevat n F agernes G185 Dokka ~1 288 Trevatn Fagernes Gl62 E ina 5185 Dokka ob 1) I O 5184 Eina G Odnes Eina ob G obl) 5182 Dokka 5182 Eina 5162 eb D 156 ~a E ina og ob 5182 Dokka G184 Eina Eina ob 1 ) 5182 Dokka 5184 I Dokka Fagernes Fagernes Fagernes Fagernes Fagernes Fagernes Os lo Ø. Eina Eina 1 ) Fagernes Nordsinni lesser også transitt Y i vogn 56, unntatt sb. og Ask Bnrud i vogn 286. Dokka Trevatn lesser bare Oslo og transitt Ø i vogn 294. Gods til andre strekninger lesses i vogn 28G og 29G. 17

22 Oslo ø. Oslo ø. Grefsen Lilles~røm Hamar Hamar Hamar Hama r Hama r Hama r H a ma r Moelv :'l:foelv ] )ra ll l l llt:'i eb eb Strekning : Ø 12. Hamar Lillehammer. (Hamar og Lillehammer er oml.st.) UD I J essncs Brumunddal D 1119 J essncs Brumunddal 121 Minnesund Ottestad, Veldre Moelv D 1127 I Veldre. Lillehammer 1271 Lilleha mmer (Ber gseng. Ring) 211 Veldre. Lillehammer 237 Veldre Otta ob 323 J essnes Brumunddal 31 Veldre Lillehammer D 131 Veldre Lillehammer 35 Lillehammer 33 1råbcrg ~(Bottbeim 133 Fåberg Ona ob 37 Sel Tro~ ob eb Ring Otta ob eb 1315 Ring Otta ob eb 6523 Lillehammer (Veldre Bergseng og Fåberg Otta) 537 Alnabru Hama r Alnabru 5271 H amar Alnabru 51 Eidsvoll 5277 Hamar A.lnabru 5271 Hama r Alnabru 5271 Hamar Kipp 1 Alnabru r,271 Hamar Ha~ 5283 L.hmr ; o Åndalsnes) Otta 571 Oppda l 579 Støren 572'7 I O 5283 Lillehooier 5281 I O 5283 Lillehammer Oslo V Kipp Aln~ 5273 Hamar 5281 Brumunddal Brumunddal i\foelv Lillehammer Lillehammer Lillehammer Otta Brumunddal Lillehammer Lillehammer J.ille hammer Otta Otta T rondheim Otta Otta Lillehammer 19

23 ~1,, f). Grefsen Grorud Hamar Otta Otta Otta Otta Åndalsnes 139, Sel Berkåk. Strekning: Ø 14. Otta. (Otta, Oppdal, Støren og er oml.st.) 141 I Oppdal ( Gar li S11Øan) 143 I D 1143 I ( Leangen Storlien og skipsanløpsteder) 1451 'l'rondheim ( SkipsanlØpsteder) 147 'l'rondheim (Leangen Storlien, Stjørdal Vist, Gartland Kvalfors) D 1147 'l'rondheim ( StjØrdal Lønsdal) eb 29 ob eb 229 ob 37 Sel ob 3191 Bottheim Andalsnes 1 ) D 1319 Bottheim Åndalsnes 321 Sel Oppdal (Støren Selsbakk) SnØan, ob D 1321 I Sel Støren ob Ma. On. Fr. 418 Fokstua Støren Tr.heim ob 1 ) ( Gods fra Sel Dovre til Raumab. lesses 1 kv. toi 5287) 543 Alnabru 575 Otta 571 Oppdal Alnabru O Alnabru Alnabru 575 o Kipp 1 Alnabru Alnabru Otta 571 Oppdal 579 Støren ~727 57()1 Dombås 5253 I O 571 Dombås Oppdal 579 Støren Oppdal 579 Støren Dombås 571 Oppdal 5~ Støren 5727 Berkåk Oppdal 'l'ron~heim Trondheµn Tron4heim Andalsnes Andalsnes Trondhei,m rrondheim 21 VI.li'!

24 Strekning: f) 15. Dombås Andalsncs Dombås. O~lo Ø. Lillel1:1111mer Otta Ot!a T rondheim Andalsnes Åndalsnes.Ånda ls ne;;: Å ~el:! l, nes Ånclal:::nes ÅnLlalsnes Anclalsnes.Å nda lsnes Ph C'h cb eb eb cb D 1135 I J:W1eim Åll(]:11,ncs.,O!::.\Jnahrn ;:;73 nom h,1,.,2:;3 1:3;; I Bot th, im Åll<l:11"11p,; ::iol::.\lnabrn :;7:; Do111b,1s r.2;;:1 137 An<lalsnes l:;,o:i nmnu:"1,: ::;; l :;2!) Olt:1 (SelDomb: 1:,). Tl.lwim Ån<labnP,.,281 Otta :i71 ])mnh:"1s 52:;:3 ~nu Hotth('illl,\ll(]ab11c".,71 JJ111h t1~ G:!:i:l 13]!) Bolll1l'i111 Ånd:11:<llPS.,,1 Do111b:1, G2:i:l 41 l)rlya.\rnlal,np,.,72 Domh:ts G2.i3 G: >l:i no1nl.l,1s A11dalsnC's 348 :<lo Y kipp.\lnnljrn :;7."i :~G2 I Oslo (1 oh ( Oppl.Yo~n) ms I Oslo ø rnc I Oslo y) (Transit ) GG5G I oh 2G53 I Kl'istiansan<l oh 34 I Rornsclalshorn Olla ob Domb:"ts r;2:;3 ::i25! Ot.ta G2SS Hnmnr fi27! AlnalJrn G2G fi254 OUa G28S Hnmar!i27! Alnabru G2G 5254 Otta G2SS Hamar G274 Alnabru 52G :,2G4 Otta G288 Hamar 5274 Alnabru 52G Oslo f.) Kipp Oslo V 5385.,254 Otta 5288 Hamar G27! Alnabrn 52G kipp Oslo Y 581 ;:;234 cb D 13! R.horn Otta ob (og Fokst. 'l'r.lieirn) G254 Ma. On. Fr. 418 Fokst. Støren Tr.hcim ob ~ Domb. ls 571 Oppdal G7!) StiSrcn 5727 Aralnlsnes An<lnlsnes Anclalsnes Å11clalsnes Anclalsnes Anclalsnes Anclalsnes Andalsncs ~1 ø.,1 ø. Krisli:msaud otta Otta Tro11tlheim 23

25 Strekning : Ø 17. Hell. (T.heim, Hommelvik og Hell er oml.st.) 'l'rondheim sender trptvgr. til følgende strekninger : Ø 17Ø 21. 'l'rondheim 'l'rondheim 451 Lademoen Hommelvik eb O 1453 Lademoen Hell 453 Hell 461 Eidnm Storlien ob eb O 1461 Eidum Storlien ob 465 Lademoen Grong Mosjøen ob. (For inn og utl. underveis) Hommelvik 57G9 ; o G7 Hommelvik 5751 Levanger 5753 Steinkjer 5755 Grong 5783 Hommelvik Hell Hell Storlien Storlien MosjØen Storlien Storlien 8trekning: Ø 18. Hell Storlien Hell. (Hell og Storlien er oml.st.) 461 Eidum Storlien ob 5759 eb O 1461 Eidum Storlien ob Teveldal Hell ob 576 eb O 1462 Teveldal Hell 'l'rondlleim ob o 576 Storlien Storlien 'l'rondheim 25

26 Strekning: Ø 2. Namsos Grnng Namsos. ( Grong er oml.st.) 'l'rnntlh E im 'l'rontlheim Xamsos :'\ HlllS():, Xawsos Rteinkjer Xa111sn,, <:! 47fi H75 Sjems1 oll X:.irnsos ByafoRS<'ll Xamso~ <:4.Hr. ilg 17G Skag(' (! rong ('l' r. hl'im olj til Yogn!SO ) J!onrnwh ik, 'l'r.heim ob (o g )lidtsnndan LP:rngen ) ~fa. On. Fr. D 1!7G I Skage Grong Hell olj 'l"'i. rro. D 1481 I Skage <; rong )fos jy5en ob :,7:'. J G77l J Steinkjer ::;7;:;i, Grong i:i7g!j.,771 J St.kjer it55 Grong i:i769 :,771 J St.kjer 57GG Grong G769 J G7G8 Grong ~ St.kjer J i"i754 J.pvnnger G73~ J i:i7g8 Gron~57i:i6 St.kjer J 5754 J,eyanger 5752 J 5768 Grongo 5783 Xamsos Xamsos :\"amsos 'l'rornlheim 'l'roncllieim )fosjøen 27

27 :Lønsdal Mo i Rana Mo i Rana Namsos Namsos Steinkjer Steinkjer Storlien Storlien Verdal Levanger Levanger Hommelvik rfr. ilg. Strekning: Ø 2%. LØnsdal. (Mo i Rana, Grong, Steinkjer, Hell og er oml.st.) 486 I Semskfjell Mo i Rana, (Dalselv Leangen), ob 48 I Dalselv Grong Steinkjer (Vist Leangen~ndheim ob,~ Mo i Rana 452 I 5788 Mosjøen 5784 Grong 5756 Steinkjer 57727c" Ti. To. LØ. D 148 I Dalselv. Grong Hell ob 5788 Mosjøen 5784 Grong 7o 5756 St.kjer 5754 Levanger 5752 G4 Jfr. ilg. 47G I Skage Grong (Tr.heim ob til vogn 48) Horn"meivik, ob (og Midtsandan Leangen) Ma. On. Fr. O 1476 I Skage Grong~ ob Gfo 472 Vist Levanger, ob eb O 1472 Vist Hell ob 462 Teveldal Hell ob eb D 1462 Teveldal ~ ob Jfr. ilg ob Gfo 458 Skogn ob eb Skogn ob 452 Midtsandan ob 5768 Grong 5756 St.kjer 5754 Levanger Grong 5756 St.kjer 5754 Levanger Levanger 5752 io" :\754 Levanger 5~ Hommelvik

28 Andalsnes Åndalsnes Åndalsnes Åndalsnes Åndalsnes eb eb eb 6 eb I ob (Oppi.vogn) 138 I 136 I ( transitt Ø) 655 I ob 653 I Kristiansand ob 5254 Otta 5288 Hamar 5274 Alnabru Otta 5288 Hamar 5274 :Unabru Otta 5288 Hamar 5274 Alnabru Otta 5288 Hamar 5274 AI "nabru 526 kipp Oslo V Dombås 576 kipp Oslo Y 581 Kristiansand Støren Røros Rena Rena Elverum Strekning: Ø 24. Støren Elverum Hamar. (Støren, Elverum og Hamar er oml.st.) O 1312 I Seisbakk Støren Elverum Hamar ob l 5726 Støren 5712 Tynset 5292Elverum Rognes Elverum ob 5718 Støren 5712 Tynset ob ( Oppi. Rognes Grundset) G4 G 44 1 H ØsØien Grunclset, Hamar ob 168 ob 337 I ob 328 I :matskog Hamar oh 5712 Tynset ~292 Hamar ;;;: Tynset G Elverum 5294 Hamar Elverum 5294 Hamar 5272 kipp Oslo V Hamar Elverum H a mar Hamar 31

29 Hamar Hamar Hamar Hamar Hnmar Hamar Hamar Hamar Eidsvoll Eidsvoll.Jessheim 234 Ottestad Lillestrøm ob 1234 Ottestad Lillestrøm ob 12() Oslo 12Gb (Transitt Ø) 126a ORlo Ø ob (Oppl.vogn) Strekning : Ø 26. Hamar Lillestrøm. ( Hamar og Lillestrøm er oml.st.) I O 5278 Eidsvoll Eidsvoll Eidsvoll 52 Lillestrøm ob I O 5272 kipp Oslo V 583 eb 335 (Kronstad Arna) 5272 Alnabru 5513 eb 2333 ~~er (Samtlige st. i Stvgr. distr.) 5272 kipp Oslo V IlØn Leirsund, (og trans~~t V) ~ Lillestrøm ('l'ransitt Ø) 52 Lillestrøm 58 eb 18 ob 52 Lillestrøm 38 Lillestrøm Lillestrøm Hamar Hamnr Elverum ElYerum ;El, enu:q Strekning: 27. Elverum l{ongsvinger. ( El vernm og Kongsvinger er oml.st.) D Hjellum Elverum Kongsvinger ob El,erum 582 :326 Vesterhaug Kongsvinger ob (ikke ob) 3291 Elverum ob 582 Kongsving~ 552 D 188 Yesterhaug Kongsvinger Lillestrøm. G82 Kongsvinger 554 Årnes ob 356 Lillestrøm G6 246 I Vesterhaug Kongsvinger ob 582 Kongsvinger Kongsvinger Kongsvinger :33

30 Strekning: Ø 29. Lillestrøm ( Lillestrøm og er oml.st.) Lillestrøm 16! :i8 L illestrøm 228 Oslo ob ( Oppi.vogn 11ndeneis ) :34 Lillestrøm D 112 Strµmmen ob 54 L illestrøm 226 Strømmen Bryn i\4 Rryn Strømmen 14 Bare g. t il!st. bortenfor H amar) i\4 Grorud 12 ob 54 Grorud eb 112b ob 54 mottar trptvgr. fra følgende strekninger: Ø 4, Ø 5, Ø 7, Ø 1, Ø 15, Ø 23, Ø 32, V 1, V 12, V 24, V 26, Y 2 V 32. G.i t, Yi.k Gjy5vik GjØvik Gjylvik Gjt,vik R aufoss Eina Eina Eina E ina Hønefoss H ønefoss Jevnaker Grefsen Grefsen 35 Strekning: Ø 3. Gjøvik ( Eina, R oa, Grefsen og er ornl.st.) 2S I Xygard Eina ( Skreia 1. og Grua Tøyen ) H ønefoss ( sb. og Ask Ilurud) 288 Treva tn Fagernes D 148 Xygard Eina R oa ob 48 (og transitv unntatt _.\sk Rurnd ) GO ('rransit Ø) eb 292 ob Jfr. ilg. 216 Hågår Grefsen (T Øyen) 42 Oslo ob ( Op1ji.vogn ) 6 O;;:lo Ø ob Ti. To. Ti. To. LØ ob 44 Grua ob 1441 IIn1l Hoa Grpf:sen 2TG ob 267 (Transit Ø) 2l2 l ~ en ob 5162 Eina ;3166 Roa 5169!il62 Eina 5185 Dokka 5181 :31G2 Eina 5166 :il62 :3162 : G6 Roa ;:;79 Hønefoss Roa 516 (Tylyen ), obl G168 Roa 5166 I O 5168 Roa kipp Oslo V 583 H ønefoss Fagernes Grefsen

31 Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg Askim Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad Moss Moss Moss Moss Moss Moss ÅS Ski 37 eb Ma. On. l!~r. eb eb eb eb eh Ma. On. Fr. eb eb eb eb 2 12 Ha 14b a 12b :H a 1b he Hekkelaget I se ob (Tra nsit Ø) ob Starnn;:er ( Samtlige st. i 8tvgr.distr.) (Kronstad Arna) Sarp~borg :\loss \loss (Transi.~ Ø) ob Kristiansand ob Rergen ( Kronstad Arna) ob (transit Ø) ob Kongs, inger Elvenun ob (Kronstad Arna) ob Oslo ob ob ÅS Bekkelaget Oslo ø 5124 Ski 5112 I O G124 Ski 5112 G kipp Oslo V 583 li12 kipp Oslo V 583 G152 kipp Alnabru 5Gl Sarpsborg kipp Oslo V kipp Oslo V kipp Alnabru GG kipp Alnabru Kipp Oslo V kipp Alnabru GO:i3 K ongsvinger kipp Alnabru G513 G12 kipp Alnabru fi75 Kipp 2 Ski Ski kipp 19 Ås kipp 2 Ski :;112 Moss Moss Kr.sand l~lverum

32 S trekning : V 1. Oslo V. (Lier og e r oml.st. ) Oslo V sender trpt\ gr. til f fi lgende strekninger : V 1 V 4, V 6. V 7. V 9. V 1. V 12. V 13. V 15. V sender t rp~vgr. til følgende strekninger: V 2 V 8. Y 1. Y 11. V 13. V 14. V 16. V 18. V 19. V 31. Ø 4Ø 7. Ø 11. Ø 12. Ø 14. Ø 13. Oslo V. Oslo V. Oslo V. Oslu,. Osl o V.. Os!n Y. Oslo V. Oslo V. Oslo V. Oslo V. l"y ::, 1kP1 :r :i ht kl< Stabekk A;;ker nra mmen eb D 151 I SlqSyen Lysaker 53 Stabekk 55 I IIØvik HØn Asker Stabekk Aske r 5351 Sandvika 5351 Asker H eggedal Lier (Kjells ta d)! 535~ 1517 H eggedal Kjelstad og Mjøndalen H okksund ( Gods til Gulskogen sendesl Hokksund D rammen for oml. ) Kipp 12 15::i ( Gulskogen ) 151:1 D rammen (Gulskogen ) eb ;,73 ob Ma. ons. fr..,77 D rammen ob T i. to lø. 178 Oslo ( tra nsitt Ø) G73 HØn Lier (Kjelstad l, D rammen ob.:;,g Sta bekk~hønasker 578 SkØyen Lysaker SkØyen (Xyttes for oppl. også av Oslo V.) 185a D rammen 185b ])rammen (tra nsitt) D 1185 D ra mmen ob V Oslo V. (Slqlyen Kjellstad ) vg. merkes a vg. Gx: Oslo V. K ipp Oslo V Oslo, Asker G3G2 Oslo V Asker 5352 Oslo V Kipp 5352 Oslo V I O Oslo V Oslo V 5355 Lysaker 5356 Kipp Oslo V 5357 Kipp Oslo V 5357 Kipp Oslo Y 5357 Lysaker Stabekk.\ ;;ker.a, k, 1 Sandvika Asker Dra uunen.:\ TjØrnl!l J,.11 nr:1lllllll'i Drnmruen Asker Skøyen Dr:uurnen Oslo V. }9

33 Horten 'l'ønsbcrg TØ11sl)erg Sandefjord Larvik Larvik Larvik Lanik 589 l Sandefjord Larvik (Kjose BjØrkedal) Borre Larvik ob 874 Skoppum Sem I~b 5361 eb ::i97 Larvik ~ ~ik ob ( SØrlandsb.) Kjose Porsgrunn (Nystrand Brevik) P.orgestad, Skien G ob (Jfr. vg. 687) 5365 Sk ien X kipp 51 eb O 1674 Kjose Skien G ob 5365 Skien X kipp Gmrv, BØ (TjØnnås Svenseid) Neslandsvatn Nelaug, Kr.sand ob. ( IIelldalsmo ~Iosby og Setesdalsb.) (Akkerhaugen sendes Skien G. for om!. ) 187 I Holmestrand, T r6nsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn 53~ Skien ~ 5344 Nordagutu 563 Kipp Oslo V Larvik 5365 Sandefjord Larvik Larvik Larvik Larvik L a rvik Porsgrunn Skien G. Skien G. Kristiansa rl'l l'orsgrunn Strekning: V 3. Skoppum Horten Skoppum. Skoppum er oml.st.) O,;lo V. Larvik Hor ten Horten!)3 Borre og Horten 'l85 Borre og Horten G94 Borre og Horten 586 Borre ob,m Borre Larvik ob Skoppum 867 I O 5361 Skoppum 867 I O 5362 Skoppum STI I O 866 Skoppum Skoppum 5361 Horten Horten Horten Larvik 41

34 Strekning : V 6. Øysteinstul. (, Hok<ksund og Kongsberg er oml.st.) Oslo V. O slo V. ~lo \. Oslo V. Oslo V. slu \'. J)r:1mmen 51!) Ma. ons. fr Ma. ons. fr.o Heggedal Kjelstad og 1\1:jØndalen Hokksund. ( Gods til Gulskogen sendes Hokksund for oml.) kipp MjØndalen Hokksund 5357 Drm 5373 II.sund kipp~ Ves:fossen Skollenborg Vestfossen Rødberg Kongsberg (Numedalsbanen og Sandsværmoen Øysteinstul) Saggrenda Kotodden (Dalsvatn IIoppestacl) Rjukan I O I O Kongsb. ~ 5385 D Mæl 6 61 M:jØndalen Hokksund ( Steinberg) og Vestfossen I Ma. ons. fr. O 5373 Hokksund G7 Vestfossen RØdberg 5387 Kongsberg 5399 G9 Darbu Skollenborg og Pikerfors RØdberg I 5387 Kongsberg I Kongsberg ( Sandsværmoen Øysteinst.) HjuksebØ 5448 Notodden 5456 Tinnoset MjØnclalen Mjøndaler, Skollenborg R Øclberg Kongsberg Rjukan MjØnclalen Ve;;tfossen R Ødberg RP<lheri:: Kongsberg I Strekning : V 7. Kongsberg Rødberg Kongsberg. (Kongsberg er oml.st.) Oslo V Dr:trnmen RØdberg RØclberg I Ma. ons. fr I \'estfossen RØclberg Ma. ons. fr Ye~tfossen RØclberg 69 Darbu Skollenborg og Pikerfoss RØclberg Ikke ma. 61 I Gvarnrnen Kongsberg ob eb D 161 Gnunmen Kongsberg ob Kongsberg 5399 I O 5387 Kongsberg 5399 I O 5387 Kongsberg R Ødberg RØdberg RØdberg Koni::sberg l~ougsberg 43

35 Rjukan Tinnoset Ti1moset Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Ikke ma. 66 Ingolfsland Notodden ob eb 662 Gransherad Notodden ob eb D 1662 Gransherad Notodden ob 665 Hjuksebø Skien ob eb O 1665 I Hjuksebø Skien ob Strekning: V 9. Rjukan Hjuksebø. (Notodden er oml.st.) 612 I Øysteinstul Kongsberg (Numedalsb. og Skollenborg Vestfossen) ob ~æl A Tinnoset Hjuksebø ~ Nordagutu ~ Skien N kipp Hjuksebø 5383 Nordagutu 5343 Skien N kipp Hjuksebø 5386 Kongsberg 5388 eb Øysteins.~ul Kongsberg obl 5461 Hjuksebø Oslo V 5451 Hjuksebø 564 ;o Jfr. ilgods 629 I Nordagutu (Akkerhaugen) BØ (TjØnnås, Svenseid) Neslandsvatn Nelaug, Kristiansand ob (og Helldnlsmo Mosby) eb 1667 I Akkerhaugen Lunde ob 5467 Nordagutu 563 I O 5461 HjuksebØ 5383 Notodden ~'fotodden Notodden Skien G. Skien G Drarurueu Oslo V Kristiansand Lunde 4i

36 Notodden Notodden Skien G Skien G Skien G ~Iden G Skien G Jfr. ilg. eb O Strekning : V 1 fortsatt. Akkerhaugen Lull(]C ob HjnksebØ Kordagutu (Akkerhaugen ) BØ (TjØnnås, Svenseid) Nesia'ruisvatn Nelaug, Kristiansand ob og H elhlalsmo Mosby ) 677 I Nordagutu, Grnrv, TjØnn,is Lunde 5467 Xordagutn., CT:1 Kipp 5 Skien X.,386 Xordagutu G I BØ, Lunde ('l'yri Kragerø) Kipp CiG Skien X~!! Xonlagutn 53 :.\fa. On. Fr. 183 I Xordagntn (Akkerhaugen ) BØ (TjØnu[1s, Svenseid) Nesimldsvatn Nelaug, Kristiansand ob (og Hell Kipp GO Skien X 53!! dalswo :.\Iosl.Jy og SetE's<.lalsb.) Xordagnltt G63 Ti. To. LØ. 79 I Drangednl KiJ)J) 5 Skien X G344 Korclagutu G63 'l'i. To. LØ. G83 I BrØsjØ Xelaug. Kr.sand (Helldalsn.1 MosbY, Setesdalsb. og :..rodeland H ellelnnd J l'orsgrunn jti. 'l'o. LØ. 685 I Gvarv, BØ (TjØmi: ts Svenseid) Nesla ndsvatn Xelaug, Kristiansand (Ilelldalswo :.\Iosby, Se tesdalsb. Xodeland H elleland) (Gods til Akkerhaugen ~e ndes Skien G for oml. ) Kipp 5 Skien X ii:1!! Xordngutu,,63 536:i Skien X.j:1!! XfJrdagu tu.i63 Lunde Kristiansand J.unde Lunde Kristiansand Dra ngedal Kristiansand Kristiansand 47

37 Oslo V O~lo V,lo,. Skien G Skien G Skien G Slden G XototltlC'll Xntodden Sta va11g, r Stavnngcr Strekning: V 11. 1'ordagutu Brevik. ( Skien G. o::; rorsgrnnn er oml.st.) Oods fra Oslo V og ])rammen til J>al, Yat n H oppestad "l'ndes Xotoddeu for onil Skien G 527 Porsgrunn (Borge,;ta<ll Brevik D 1527 j Skien (; BreYik 131 Skien G :\[a. On. Fr. 1G13 SkiPn <: Brvik 15, P orgrnnn (J:.st:Hl, Eiclange r BrYik ) 7 O"lo Ø ('l'nrns it t r)) 671 XysLrancl Hre rik 73 Bo rgestad L a rvik ob ell 173 I!orgPsta <l Lanik ob ().:; l Ij 11 k., eb5i Ski( 11 G oh eb D lg():i I Tljuk"ehil Skil' n G ol.j G3s.; j o Skie n X kipp Gl ii3sii jo Skien X S! P.grnnn 53()7 G3SG j o Skien X kipp ;:;1 Skien a=kipp :i6 Skiell i\' j o 53f,O P.grnnn.)3(iT :;:Js:; j Skie n X kipp 51 :i3i<:i j Skie n X. kipp.il Skien G ki.p11 :;u Skien :'\. I O,):!C1 i P.grunn :i:~<;7 ;:;::s:; jo Skien X SW Kip11 ;:;() Skien X j :;::GG Lanik.:i8G! Samkfj. j :;:;1;~ Dr,uumen.,:1!G O., lo Y kipp Kipp j () SkiPn X jo :,3G7 Kipp :;r, Skie n X :,:Jf,(; Kipp GH Ski C' ll X jo :;::m; jo :,,Gl Jlj11ksp])5i :,:l~3 Xordag 11(11 :;:;1:: Skien X kipp.it,,.u;j ITj11ksebØ :;:rn:: Xord:1g 11 t 11 Jfr. ilg. I I :;::1:: S kil 11 X kipp.,, Ikke ma. 69 Skien G (nn!s rntn Hrl'Yik Kjose ).,S I Sa n cl ne;.; ~ Egern. G84 jo.\" 1mlagni n :;:;,;.,Skien~ kipt) :il 11. Fr. D lf,2! I Skien U I IJ1i[)('sl:1 d Hjuknn ) 1; :;s1 S.11es., SOlc E ger,..,so! j P or:grnn11 T~,l n ~h PI'.!.!.' X.gutu :;:;s:, Skie n X kipl).il :;G Kri,liansancll'l'i. 'l'o. Ld. D ltlg I Ski('n (; Uopl)t's (:1<l Hjnkan J Kl'i.,I ia nsaml Lunde Lunde I Jfr. ilg.!on. LØ. Por:.;.!!,Tllllll 'l\\ 11...;IH 1 µ; Sk ie n X j :;:a;1; L:11Yik j o :;:JG2 :;1;1 X.,g n '. 1.,:,,<:::; Skien X kipp Gl.,Ci ~l,il' II X j :;:rng L:1nik jo :;:a;~ 71G I SPl,ts va tn Xesla lltlsrntn Tyri,.,n! Xonl:1.t: 11 (1 1 :;::s:; Skien X Skien (; (Dalsrnln B revik Lar;ik ) kipv Gl (i76 I SY~ Xonla ;,;n t n. Skiell G :;::S! Xonl:1,:11(11 j ;;;;s:; Skien~ ( D a lsrntn l:revik Larvik ) kipp Gl D 1G78 I Svenseid Skien C: ob :,:JS! N.gntu j o G'.lS:i Skien X kipp Gl I Skien G Brevik Bre vik Skien Brevik P 1,r:;gT11nn Hrevik L:HYik L:trYik Skien G Skie n G ~Iden G Tionsberg.r 51n~herg Hkien G Skien G Skien G

38 Porsgrunn P orsgrunn Porsgrunn Porsgrunn P orsgrunn Skien G Skien G Skien G Skien G Skien G Skien G Skien G Skien G Porsgrunn ITi. To. LØ. G85 I Gvarv, BØ (TjØnnås, Svenseid) Nesl. 'l'i. To. LØ. Ma. On. l!'r. 'l'i. To. LØ. Ma. On. Fr. :\fa. On. Fr. 'l'i. To. LØ. Ti. To. LØ. vatn Nelaug, Kr.sand (Heldalsmo Mosby, Setesdalsb., og Nodeland Helleland. Akkerhaugen sendes Skien G for oml.) 681 EgerRund (;\fario Algård) 616 ob 528 Oslo V 688 (Transit Ø) (Nyttes av Borgestall) 92G7 'l'rondheim ob og sped. i hver sin ende av vognen 666 I Hoppestad 'l'innegrend Notodden eb D Iloppestall :'fotodden oh G68 :'fotodden Tinnoset 535 Skien N G3H Xordagntn 53 G3G;; Skien N kipp N.gutn o 581 Egersund Skien N G Skien N G344 Drmn G5 Skien K fi:{41 Drnrn G35 Oslo Y kipp ;;3;; Skien N G:H4 Drmn 535 Oslo V kipp Alnab'ru 575 ;o Kipp GG Skien X ii386 Hj.bØ M44 Kipp 56 Skien X I 538G IIj.bØ ;;444 Kipp 5 Skien X I ii46g Notodden I Mæl Rjukan Kipp 56 Skien N G44 Tinn oset H Mæl Akkeil1a ugpn, Gntrv, 'l'jønni'1s Lunde Kipp 56 Skien X.:;:mo N.gutu ;; IlØ, Lunlle (Tyri Krager ø) Kipp :ig Skien X r,344 N.gntu G Drangedal Kipp GG Skien K :;:344 X.gutu RrØsjØ Nelaug, K~ (Helldalsmo :11:osby, Setesdalsb., og Nodelanll Helleland) IKipp 5 Skien X r;:h4 N.gu.tu ;,38 Kristiansand Oslo V Notodden :;otodden Tinnoset Rjukan Lunde Lunde Dra ngedal Kristiansand 51

39 Strekning: V 13. Neslandsvatn Kragerø Neslandsvatn. (Neslandsvatn er oml.st.) Oslo V G4 533 I BØ, 'l'yri Kragerø (Suppl. i Lun<le) G63 Xeslandsv. 56G7 Kragerø Oslo V D 1533 I Holtsus Kragerø ; 5357 _ Lunde ::ig3 1\"eslandsvatn :,u57 Kragerø Kragerø Kragerø Ma. On. l<' r. D 1617 I Holtsi'1s Kragerø G383 Lnnde GG:{ ;f.vatn G657 Jfr. ilg. 694 I Vadfoss Neslandsvatn (BrØsjØ ob) l G6GG.\eslandsrntn (:;64 Lunde ob D 1618 I Vnllfoss ).'eslandsvatn Nordagutu (Dalsvatn Skien ob og Holtsås Rjukan) Kongsberg (Numednlsh. og Øysteinstul V.fossen), ob :ig('i(l Xeslandsrntn. 5G4 Lunde 5384 Nordagutu fig4 Kragerø Lnnde 53

40 Treungen Treungen Treungen Grimstad Grimstad Arendal Arendal Arenda l Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Arendal Jfr. ilg Ti. To. LØ Ti. To. LØ Ma. On. Fr Jfr. ilg. 719 Ma. On. Fr. D Ma. On. Fr. D eb O 162 TjØnnefoss Kristiansand ob TjØnnefoss Arendal TjØnnefoss Arendal Roresand Arendal Roresand Arendal Rise Grimstad Rise Grimsta d TorbjØrnsbu Kristiansand ob TorbjØrnsbu Kristia nsand ob Simonsta d Treungen Simonstad Treungen Selåsvatn Neslandsvatn Lunde ( Gods til vg. 716 og 714), Oslo V Kongsberg (Numedalsba nen og Ø.stul 5673 Nelaug ~ Rise G76 Rise Rise Rise Nelaug 5647 (563) 5672 Nelaug j o Nela ug 564 Vestf.), ob Nela ug 564 Seli\srntn N.rntn Lunde Kongsb1irg 5678 Kela ug G64 ob Kristiansand Arendal Arendal Arendal Arendal Grimstad Grimstad Kristiansand Kristiansand Treungen Treungen Oslo V Strekning : V 15. Grovane Byglandsfjord Grovane. (Grovane er oml.s t.) Kristiansand Grovane Byglandsfj. 734 I RØyknes Byglandsfjord (Smalsporet G. kasse) D 1734 I RØyknes Byglandsfjord 733 Evje Kristiansand ob ( Øst og vestover) Byglandsfj. ITi. To. LØ. D 1733 Evje Grovane (Øst og vestover) I O 564 Grovane Grova ne Byglandsfj. Byglandsfj. Kristiansand Grovane 55

41 Strekning: V 17. Sira Flekkefjord Sira. ( Sira er oml.st.) Kristiansand Sandnes Egersund Jfr. ilg. Ma. On. Fr. 75 I Nodeland, Breland, Sandvatn Flekkefjord 772 I Sira Flekkefjord 5811 Sira G Bryne 5816 Egersund 582 Sira H elleland Flekkefjord 1 G81 ~ 5826 G4! (Transitt Ø) Lok alt Helleland Flekkefjord 1581 Sira 5826 F lekkefjord 5825 Sira 584 Oslo V kipp Egersund ri. To. LØ. :35 I ob 1581 Sira 5826 Flekkefjord 5825 Sira 584 Egersund ri. To. LØ 5!G I Oslo Y. Lokalt Helleland F l.fjord l581sira G826 Flekkefjord 5825 Sira 584 Flekkefjord Jfr. ilg. 773 Stanrnger (i\iariero Alg: ird ) 5825 S;ra G813 l~gersund 721 Flekkefjord 783 Loga Sandnes 5821 Sira 5811 Flekkefjord Jfr. ilg. 76 Loga Kristiansand ob G823 Sira 581 Flekkefjord Ma. On. Fr. D 176 Loga ~ Kristiansand ob 5823 Sira 581 Flekkefjord F lekkefjord F lekkefjord Oslo V Sandnes Kristiansand Kristiansand 57

42 Flekkefjord I Flekkefjord Jfr. ilg. Moi I Loga Sandnes 773 (Mariero Ålgård) 755 Heskestad (Mariero Ålgård) Egersund 781 I Hellvik Sandnes Egersund D 1765 H ellvik (Mariero Ålgård) Egersund 76G (Mariero Ålgård) Vigrestad eb 763 (Mariero Ålgård) N"ærbØ 761 S,~avanger (Mariero Ålgård) Bryne 759 Rtavanger (Mariero Ålgård) Ålgård 753 Figgjo Sta vanger ( Klepp ob) Ålgård Ti. To. LØ Figgjo (Klepp ob ) Sandnes 751 Sta, anger eb 195 C\Iariero Egersund) Sarpsborg Ma. On. Fr. 389 Stiwnnger (samtlige st. i Stvgr. distr.) Hamar eb 2333 Stannger (samtl'ge st. i Stvgr. distr.) 5821 Sira Sira G813 Egersund :;su : Sandnes 735 I O "795 Sandnes Kipp Oslo, kipp Oslo V kipp Oslo V 583 Sandnes Sandnes Sta,anger Strekning: \' l!j. Ganddal Ålgård Gancldal. Ålgård Ålgård 752 Ganddal Ålgård Ma. On. Fr. D 1752 Mariero Ålgård 753 Figgjo (Klepp ob) Ti. T o. LØ. D 1753 Figgjo (Klepp ob) 581 Sandnes 774 o G8Q4 Sandnes 774 I O 795 Sandnes 7M 795 Sandnes 5817 Ålgård Ålgård 59

43 Voss I O 187 I Bulken Garnes, (Kronstad Arna) Voss 87 Dale Voss 89 (Kronstad Arna) Dale so:; (Kronstad Arna) Arna 821 Kronstad SlG SG Dale sos Bulken Vaksdal (ikke Dale) 8283 P.iØsanger Arna IKlx1 Kronstad Arna Arna ( Oppi. til Yoss ob) 881 Kronstad Minde, l!l9 (Kronstad Arna) Moss eb 3G7 nergen (Kronstad Arna) Fredrikstad eb 34G (Kronstad Arna ) Sarpsborg eb 32~ Rergen (Kronstad Arna ) Halden Ti. Fr. 31 (Kronstad Arna) Askim eb 3Gl (Kronstad Arna ) Hamar eb 335 ( Kronstad Arna) Holmestrand eb 921 n ergen (Kronstad Arna ) 5515 ;o :;9 55:\ 5512 Voss :'i:\ Yoss 5515 :\58 Arna 5ii9 GG8 Arna 559 G58 Arna 5G9 554Minde 5iiG Kipp Alnabru 5513 ;o 512 kipp Alnabru Oslo kipp Alnabrn 5G kipp Alnabru 5513 Gli:\2 Rarpsborg :\12 kipp Alnabru Ski 512 k ipp Alnabru ~G Alnabru 5513 G HØnefos;, 5513 Dale Dale Vaksdal 61

44 Strekning : V 23. Egersund :uariero Sandnes jo G84 Ma. On. Fr. D 17G2 Mariero Ålg:'.t rd 752 Ganddal Ålg:hd 75S Bryne 7GO Xærb9l,Jfr. ilg. Jfr. ilg. Ikke ma. Ikke ma.,jfr. ilg. } Ikke ma. Jfr. ilg. } Ikke ma. Ikke ma. 762 Varhaug og Yigrestad 7G4 H ognestad, Brusand Hellvikj Egers. D 176! Sandnes Egersund 76S l~gersnnd 754 H elleland :\Ioi D 1542 I Helleland Kristiansand ( Mosby llelldalsmo, Setesdalsb.. Treungb., Grimstndb. ) Kong sbt'rg Drmn 772 I Si ra Flekkefjord jo :\S4 Sandnes 774 jo G81 Sandnes 774 jo GSlO jo :i81 jo fi81 jo G81() j o Bcyne G816 jo 581 j.,81 Kr.><:1 11 (1 1 ~ :\(i!j K.berg :;:rng 72 Bryne :,,=:1n Egt~d jo :i82 Sira GS Sira Xodelandj Kris.tiansand jo Kristia nsand (Mosby Rjukan ) 712 G2G ob (og Ø.rsteinstul Gulsko j GSlO Sandne~ 5S4 Egers. 5S4 jo gen, Skoger Barkåker) D ob 7GG Arendal (Grimstadb. og Treungbanen) 69 I Skien G (Da!s,. Brevik Kjose) 624 I La rvik (Viksfj. Sem), Sandefjord, '.rønsberg j O 581 Sandnes 584 Egers. 584 j f,81 Randnes 58! Egers. 584 Xelaug j 2517 j O G81 Sandnes G84 Egers. 584 j Nordagutu 538G Skien N Kipp 51 j O 581 Sandnes G84 Egers. 584 j Nordagutu 5385 Skien N 5366 Lan ik jo 33G2 Sandnes Ålg: trd Ålgftrd Bryne NærbØ Vigrestad Egersund Egersund Egersund Moi Flekkefjord Kristiansand Kristiansand Draruruen Arendal Skien G Tønsberg VI G2

45 Strekning: V 24. Egersuml Kristiansand. ( Moi, Sira og Kristiansand er oml.stasjoner). 754 H elleland Moi 1G42 Helleland Kristiansand ( Mosby Helldalsmo, Setesdalsb., Grimstadb, Trenngh.) K ongsteri:!jfr. ilg. 772 Sira Flekkefjord Sandnes Sandnes Egersund Egersund Egersund Egersund Egersund ). 72 Sira Nodeland Kr.sand J fr. ilg Kristiansand (l\iosby Rjukan) Helleland Flekkefjord 71 BjØrkevoll Kristiansand Ma. On. Fr. 712 Helleland Kristiarn,and ob Ti. '.ro. LØ. D 1712 Helleland Kristiansarnl o!j Ti. To. LØ. G5 I ob Ma. On. Fr. Ti. To. LØ. 544 I (Transitt Øl (Lokalt Helleland Flekkefjord ) G46 I Oslo V (Lokalt H elleland Fl.fjord) Flekkefjord Jfr. ilg. 76 Loga Kristiansand ob Flekkefjord Mo.On.Fr eb D 176 Loga Sira Kristiansand ob Snartemo 78 Audnedal Kristiansand ob Marnardal 726 IlØye Kristiansand ob ii Kr.sand 564 Kbg Bryne 3816 Egm 582 Sira I O 581 Sira 5822 o 581 G81 fi8l G81 Sira.i826 Fl.fjord :i82:i Sira 584 G81 Sira :.S2G Fl.fjord i382:'i Sira GS4 Oslo V kipp 581 Sira GS26 Fl.fjord 582ii Sira Sira G Sira :J G81 Moi Dra mmen Flekkefjord Kristiansand Kristiansand Flekkefjord Kristiansand Kristiansand Kristiansand Oslo V Kristiansand Kristiansand Kristiansand Kristiansand 65

46 Strekning : V 26. Nelaug Lunde. (Neslandsvatn og Lunde er oml.st.) D 134~, Helleland Kristiansand ( Mosby Hellclalsmo, Setesclalsb., Treungbanen, Grim:st:1tll,anen) K.berg 5S1 Kr.sand 564 Kbg 5386 Kristiansand 71G I Seliisrntn Xeslands~yri, Skien G G64 Nordagutu ~385 Skien N (Dalsnltn Brevik Larvik) kipp Gl Kristiansand Ti. '.ro. LØ. 171G Rkien G (Iloppestad Rjukan) 5G4 N.gutu 5385 Skien N Porsgrunn T Ønsbe rg kipp 5156 Skien N o 5366 Larvik 53G2 Kristiansand Jfr. ilg. Kristiansand Kristiansand Arendal Arendal Arendal Kragerø Kragerø Jfr. ilg. 714 mo 728fl Lunde ( S,enseicl, TjØnni'1s, Akkerh.) ~lclen ob 564 Hjuksebø 5466 (Transitt Ø) 564 Oslo V kipp ~loss, Fredrikstad, Sarpsborg (Askim), ~ Oslo Y kipp Halden ob :; Selåsvatn Xeslandsvatn Lunde (Gods til vg. 716 og 714), Oslo V Gfi78 Xel:111.l!: :rn4 o G'.W Kongsberg (:\'umedalsbanen og Ø.stul Yestf. ), Hokksund, ob i'ig78 Xelnng.'i64 o eb O 1G2 Selt1svat11. X.vatn Lunde K.berg ob ;o ri678 Xelaug 564 ;o D 1G18 Yndfoss :\'eslnnrl~va n Lunde (Dalsvatn Skien ob og Iloltsås Rjukan ) X.gut u. K.berg (N' umed.b. og Ø:,stcinstul Y. fossen ), Hokksuucl, 1 G~ Neslandsvatn 5~ ob Lunde 5~84 Nordagutu. 564 o 694 I Yadfoss X.vatn rnrøsjø ob) Lunde ob G6i'iG Xeslandsva.tn 564 Skien G T ønsberg Notodden Halden Oslo V Lunde 67

47 Kragerø Lunde Lunde Lunde Lunde Lunde Skien G Skien G Skien G Skien G Notodden Notodden Kongsberg Kongsberg Jfr. ilg. On. LØ. Jfr. ilg. Ma. On. Fr I Vadfoss Keslandsvatn Nordagutu (Dals,. Skien ob og IIoltsås Rjuka n Kongshe ri:: (Numedalsb. 1;., steinstnl Vestfossen ), oh 676 I Sn ~nseid l\"ordagntu, Skien G (Dalsrntn Brevik Larvik) D S, enseid Skien G ob Gl8 K ong,herg (Numedalsb. og Øysteinstul Yestfossen ), ob C96 I HjnksebØ, :\'"otodden ob ( og Holtsås, Tinnegrf'nd ) 5321 Oslo Y eb D 1614 Øys~einstul Yestf., ob 666 Iloppestad Tinnegrend Notodden eb D 16G6 I H oppestad Xotodden ob eb flso I Øysteinstul Kongsberg (Numedalsb. 5G5G Neslandsvatn 564 Lunde 5384 Kordagutu Nordagutu 5385 Skien N Kipp 51 ~ N.gutu 3385 Skien N Kipp Nordagutu l\""ordagutu 564 IIj.bØ N.gntn 564 Kipp GG Skien X 5386 Kipp 56 Skien N 5386 Hjuksebø :;,144 Kipp 56 Skien N 5386 IIj uksebø 3141 og Skollenborg Vestfossen) IKipp 36 Skien N 5386 ob 5461 Hjuksebø I Øysteinstul Kongeberg (Numedalsb.) Øysteinstul K ongsberg ob 5461 Hjuksebø Skollenborg ob (Oppl. ogs: t i Hokksund) Hokksund I Oslo V Skien G Skien G Notodden Oslo V Xotodden Notodden Kongsberg Oslo V 69

48 Hik G eb 8245 Strekning: V 29. Hønefoss., Voss, Myrdal og Hønefoss er oml.st.) Kronstad og Minde, Kronstad Arna Fjøsanger Arna Arna, ( Oppl. til Voss ob) Garnes ~ enesli Voss (F. o. m. Garnes oppl. Voss ob. KronstadArna oppl. lokalt til Vosseb.) Herland Voss ob Dale Bulken Vaksdal (Ikke Dale) Voss (Hardangerbana) Voss (Hardangerbana) Ygre Myrdal Hønefoss (Randsfjord Burud og GjØvikb. ) Ygre Hønefoss (Randsfjord Bnrnd og GjØvikb. ) Myrdal Flåm Hønefoss (Randsfjord Burud og 554 Minde 555 I O 558 Arna 559 I O 55S::<\.rna 559 I O 558 Arna Arna 5:516 I O 558 Arna oVoss Voss o 5512 ;o 551! Vo;s;s i'i Voss Voss 5532 Myrdal 1883 GjØvikbanen) G512 ob (og Gulskogen Vestf. ob) 5512 ;o ob (og Gulskogen Vestf. ob) 5512 ; o Oslo V 5514 kipp Oslo V 5514 kipp ( Transitt Ø) 5514 (Transitt Ø) 5514 ob 5514 Grefsen kipp Alnabru 575 Voss Voss Dale Vaksdal Voss Voss HØnefoss Hønefoss Flåm Hønefoss Oslo V Oslo V 71

49 Strekning: V 3. Eidanger. (Larvik, Skoppum og er oml.st. ) Ikke ma. Sta, anger On. l <'r Larvik (Viksfjord Sem), SandPfjord, Tønsberg O 1624 I Skien G (Hoppestad Rjukan) ~rnnn T ønsberg Kristiansand!Ti. To. LØ I Skien G (Hoppesta ll Rjukan ) Porsgrunn T yl nsberg Skien G Skien G Skien G Larvik Larvik La rvik Larvik Larvik Larvik Larvik Larvik Larvik G4 G 4 Ti. To. LØ. G73 I Borgestad Larvik ob eb O 1673 Borgestad Larvik ob 67 (Transitt ) 592 Viksfjord ob 1592 Viksfjord Skoppum ob 598 Sandefjord 596 TØn,;berg 594 Borre og Horten 91 Oslo V 912 (Tra nsitt Ø) 9167 I Moss, Fredrikstad, Sa rpsborg, (A skim) Halden ob Ma. On. Fr I ob G81 Sa11dnes 584 Flge rs G84 Nordagutu 5385 Skien ~ G366 La rvik ii Sandnes ii84 E gers. 584 N'.gutu :i385 Skien ~ kipp Skien?\., :1(16 Ln rvik G4 X.gut u :i385 Skien X Kipp GlGG Skien :\' 5366 Larvik 5362 Kipp 5G Skien N I O i'i::166 Kipp 5G Skien N G366 Kipp 56 Skien X G366 La r vik 5364 Sandefjord G362 G346 Oslo V kipp Skoppum 871 I O 5362 ;o"': T ønsberg 5364 o::534 Oslo V kipp 5364 Sandefj. G362 G346 Oslo V kipp Sandefjord 5362 T ønsberg Oslo V kipp Alnabru 575 'l'ønsberg TØm,berg Tønsberg Larvik Larvik Sandefjord 'l.'flnsberg Horten Oslo V H a lden 'l.'rondheim 73

50 l)ram111en Dram111en Drnmmen nrnmrnen l)r;l!llllll'll nr:.1 mrnen nrnmmen Asker.\ilker Asker Asker Sandvika Sandvika Stabekk Stabekk Lysaker Lysaker Skyen Strekning: V 31. Oslo V. ( og Oslo V er oml.st.) (blo V rnouar lrpl\ gr. fra fihgell(]p strckninger: V!l, Y 12, Y H, \" 17, V 2:1v ::1. :\f:i. On. Fr. Ma. On. Fr. Ti. To. LØ. eb eb!il2 li:i12 GJ4 G76 ms 18!b Kjellstad :lo Y ( Oppl.vogn) Kjc11,'acl Oslo Y (Oppl.vogn) Oslo V Stabekk liøn _\sker Sklyen L~,;:1ker Sk1Jyen (Xyttes for oppl. ogs: 1 av Oslo V ) ( Transitt Ø) Opp!. vg ().:lo (Tran:;itt Ø) (.\y fbtfoltlb. barp nekkelagt T.a nghns ) IIn Lier (Kjellstad), ob Oslo V Oslo V Oslo Y Oslo V ( Tran:itt Ø) r5"m~en ob (Transitt l ( Transitt l 5731 ob 5741 Oslo \' (transitt Y og Pl (Vg. merkes :w.!!:. gx..:lo Y ) ~:);~ I ~''" f.,:1.,1 ~ o :;:1:;4 Oslo Y r;:i:;1 :;:,.,8 Os ln Y :,:i:;:; L~s:1ker,,3:;c :;:::;4 Oslo \' kipp.'i:\48 Oslll Y kipp ;:;3:;2 Oslo V ii:~:;:, 5352.)852 :i354 G352 G352 Oslo Y kipp r;:1:;1.\skcr :;:i:;2 O:,lo V 538;:i ii:~iil.\sker ;,:r,2 Oslo Y kipp."i3:i2 Oslo 1 kitl[) ~ Oslo Y :;:;,q.; :;:rii: Oslo V Oslo V Oslo V Asker Skyen Oslo V Oslo V Oslo V Oslo V Oslo V 75

51 DELII ][stykkgods Side Planen for framføring av ilgods er satt opp strekningsvis, og for hver strekning er samtlige vogner (Kv. og Trptvg.) som betjener strekningen tatt med. Det framgår av planen hvilke stasjoner som har omlastning av det gods som ikke kan framføres direkte i Kv. eller Trptvg. For dette gods er. som regel strekningens bruddstasjoner også omlastningsstasjoner. Trptvg. som lesses såvel med ilg. som frg. skal merkes både med ilg.lapp og frg.lapp.

52 Når det i skjemaet for den trykte ilgods Gtp. står anført «kv.:», betyr dette at godset enten er innlastet i konduktørvognen eller i en godsvogn som tilhører den faste togstamme. Transportvognnumrene ved ilgodsvogner har anført en,:. foran nummeret til adskillelse fra fraktstykkgodsvognene. Til transport av ilgods skal nyttes vogner med trykkluftbremse eller ledning. Spesfrllc bestemmelser for de enkelte distrikter. distrikt. Over MossHorten sendes inntil videre bare til og fra stasjonene på strekningen SkogerBrevikSkien. Fra Halden sendes vogn i tog 5152 kipp (Oslo V.) 583 til ob. Se side 9 5. For å unngå unødig omlasting i, skal banens stasjoner sende ilgods til Randsf jordbanen og GulskogenKongsberg i de respektive tog som kjører disse strekninger. Jfr. transportplanen side Kristiansand distrikt. Lokalgods og små ilstykkgodskolli kan sendes med alle tog på sidelinjene og med togene 79, 71, 267 og Oslo distrild. Hovedbanen og Kongsvingerbanen. Lokalgods kan sendes med alle forstadstog. Ilgods til stasjonene StrømmenBryn som lastes om i Lillestrøm \ "

53 fra fjerntogene kan sendes videre fra Lillestrøm med etterfølgende forstadstog. I tiden fra kl. 6,9, og 14,17, mandagfredag og kl. 6,9, og 12,16, lørdager må ilgods i forstadstogene begrenses mest mulig. Ilgods fra: LeirsundEidsvoll til MinnesundOtta tog 311 og ««HjellumRøros ob. tog 311. Med de øvrige person og motorvogntog kan det lokalt mellom stasjonene sendes ilgods i den utstrekning det er plass i togenes reisegodsavdeling. Ekspressgods, medisiner og aviser tillates sendt i alle persontog. Østfoldbanen. Lokalgods sendes med alle forstadstog, unntatt togene i tiden mellom kl. 7, og 9, Ås og i tiden mellom kl. 15,3 og 17,3 Ås. Ellers må alminnelig ilgods ikke sendes med andre forstadstog enn de i Gtp. nevnte. Unntatt herfra er overgangsgods til LanghusBekkelaget, som omlastes i Ski for fjerntogene. Dette kan sendes videre fra Ski med etterfølgende forstadstog. Ilgods fra stasjonene AskimIse til stasjonene VestbyKornsjø sendes fortrinsvis i tog 18 3 over Sarpsborg. Ås st. tillates å sende daggamle kyllinger, samt blomster også med andre tog når det er av betydning for korrespondanse i Oslo. Gjøvikbanen. Aviser, medisiner og lett bedervelige varer m. v. kan sendes med persontogene. Lokalt innen Hønefosslinjen og Valdresbanen sendes ilgods med alle tog. Gjøuikbanen forøurig jfr. ilgods planen.

54 Oslo distrikt. Fersk fisk Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Solørbanen. Fra stasjon Tog nr. Strekning Vg. 11 i og 117 LeirsundEidsvoll c: 31 Rørosbanen << 311 M.sundL.hammer «317 Hamar ob. << 37 og 33 EidsvollHamar og nordenfor «151, 157 og 153 FetsundMagnor Eidsvoll 11 og 116 BønLeirsund 151, 157, 153 Grensebanen Kongsvinger l 5297 RoverudFlisa f 185 og 181 Solør banen l 186, 182 Solør banen Elverum 582 VesterhaugHaslemo 5298 FlisaKongsvinger Fiskeforsendelser fra i tog 574 og 576 til Bøn, Dal, Hauerseter, Kløfta, Lindeberg, Frogner og Leirsund omlastes i Eidsvoll til tog 116 henholdsvis tog 11. Merk: Foruten i forannevnte persontog foregår transport av fersk fisk i godstogene, således også på strekninger hvor transport er tillatt i persontog, når den med fordel kan skje i godstog. På strekningen LillestrØm sendes fisk i ilgodsførendc forstadstog. Østfoldbanen. Togene 19, 13 til stasjonene ÅsKornsjø. Togene 11, 115 til stasjonene VestbyKornsjø. Togene 181, 183, 185, 187 til stasjonene KråkstadIse. Merk: Fisk sendes til bystasjonene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg fortrinsvis i de respektive stasjoners Trptvgr. for ilstykkgods. Til Halden i G 4 vogn tog 13.

55 Hvis Mosjøen har stykksendinger av fisk av vekt 4 tonn eller mer til stasjonene Støren, Dombås, Otta og bortenfor (ikke ), lesses trykkluftbremset vogn som går i togene Fisk fra Mosjøen til stasjoner på strekningen Formofoss Stjørdal hvor tog 5772 ikke har stopp, omlastes i Steinkjer til togene 5755 og 5754 for strekningen FormofossFleskhus, og i Levanger til tog 5753 for Rinnan stasjon og i Stjørdal til tog 5751 for strekningen SbtvalSkogn. Fisk fra til stasjonene DrivaKongsvoll sendes i tog 574 og omlastes i Hjerkinn til tog 571. Fisk vgl. i gjennomgang over Alnabru og fra togene 574 og 576 oppnår rutemessig videresending slik: Fra tog 574: Til Østfoldbanen med tog 13 eller 5153 «Utlandet o Kornsjø med tog 5151 «sb. fra Alnabru med tog 5513 over Roa << Vestbanenettet med tog 563 og 583 Fra tog 576: Til Østfoldbanen med tog 11 eller 115 «Utlandet o Kornsjø med tog 11 «sbanen med tog 5511 over «Vestbanenettet med tog 583 distrikt. Egne stykkgodsvogner for fisk kjøres:, HaukelandVoss tog 612 «VossHønefoss ob tog «oh tog Fisk til stasjonene Y grehol UFmtatt Myrdal og Geilo lesses om i V oss til tog ,...

56 Side nr. Vestbanenettet: l O > Oslo V. SkogerHortenLarvik(B jør kedal) GulskogenVikersundKrøderenHønefoss Randsf jord Krøderen banen GulskogenKongsbergRødberg SandsværmoenBrevik (Hjuksebø og Nordagutu se de to neste strekninger) HjuksebøRjukan NordagutuKragerøArendalGrimstadKristiansand NodelandFlekkefjordÅlgård Ålgård SandnesSiraFlekkefjord BjørkevollKristiansand MosbyByglandsf jordnelaugtreungen ArendalGrimstad ArendalGrimstadArendalTreungenArendal 3elåsvatnKragerøBrevikSkicnRjukan Rødberg og, Oslo V. KragerøNeslandsvatnKragerø SkienBrevikSkienLarvikSkien SkienRjukanSkien HønefossVikersund og Oslo V. 119 LarvikHorten og Oslo V. l 19 BrakerøyaOslo V. og

57 Strekning: Jessnes Otta (Lillehannuer og Otta er oml.st.) Hamar Hamar H a mar.tessnes BergsengL.ha mmcr Lillcha 1unw r Fttberg Otta J essnes L illeha mmer Fii.berg Otta Sel S :øren Tr.h eim ob G283, 311, , G287 *111 *]25 ''ll3 5!) [Alnabru] :'i271 [II:nua rl :i28:1 (311 hld) I Lillehammer 5 [Alnabrn ) 5271 [IIamarl G2S1 (311 hill ) I Lillehamme r :3!) [Alna bru] 5271 [Hamar l G281 Ot ta *2Gl 137 [Otta ] G71 S trekning: Sel Åndalsnes Støren ( Kvalfors) (Dombås, Støren og er omls t.) Os lo Ø. IIamar Hamar Domb:is Domb:'i ;; (Sel Dovre) Støren (1IOl'in Seisbakk hvor 571 ikke stopper ) Bottheim Ånda lsnes Hjerkinn, Oppda l Sped. (Leangen Kvalfors) Sel Støren ( H ovin Seisbakk hvor tog GTOllkke stopper) Tr.heim oh Dombås ( Do ttheim Åndalsnes) l:"\287 Bottheim Åndalsnes 3Gl, G25~ *115 *117 *129 *119 *119a *119b * [Domb:'.'ts ] 571 I JG7:3 [Dombås] ~ Åndalsnes 573 Oppdal I 37 [Ottul

58 Strekning: Snøan Åndalsnes Hamar, Lillestrøm og ( Dombås, Otta, Lillebamruer, Hamar og Lillestrøm e r oml.st.) '.rrondhelru 'l'rondhdrn 'l'romlheim Dombås Åndalsnes Åndalsnes Åndalsnes Otta Lillel.tulllmer J,illeballlmer Lillehammer Suøau Fokslu:1 Underveis ogs,1 til J >ornb;is Lill(' hamrner ol.j ( Bergseng L.strØin til ln. to;.: :n2,. ( lslo oh Oppdal Hjerkinn, Dowl.Jtis J laurnr Lille:,;trfirn. O$lo ob ob ( flgods fr:1 :\'ordlaudsh. og 'l'r.heirn l Bottheim Åndalsnes H.horn Dombås Rel Ottn L.hammer (Berg:,;eng L.strølll til k.. tog :;12 1, Oslo "" Oslo oh Sjoa L.harnrner ( Hergseng L.strØm til kv. (og ::12J, Oslo oh Bergseng Hamar oh Bergsen:; Lillestrøm oh (II:unnr nytter trptvg. 11 ug 124 fra Hilrosb. for ilg. Oslo ob ) 3r :1,,2 f,2ii4 :i2s1, 312 I *lhl [Støren] 571 uwdal 572 [Otta) ~ [L.ham.l '' eb*l22,57g *11S [Otta] 5282 [L.hammer] 312 * [Dombils] G76 el.j''l [L.hanuner] 31:! *112 [5284 [IIaruar] 312 I (lppdal I 87

59 Strekning: Elverum Rognes (Elverum, Rena, Tolga, Røros og er oml.st.) Hamar Hamar Elverum Elverum Elverum ( Grundset Åsta til kv. 5291), Rena (Steinvik lijvenstad til kv. 5291), Stai Tolga (Telneset) Rognes Tr.heim ( Støren tar ut gods til de st. hvor 571 ikke stopper) Telnese t RØros ( Bare fra Oslo ) Elverum (Grundset Åsta til kv ), Rena ( Stein vik Evenstad til kv. 5291), Stai Tolga ('l'elneset) RØros ob Hjellum Koppang Grundset Tynset Gruud set 'l'rondheiw G (.Jfr. side 78) *123 *2fi5 33 [Hamar] 373 [Elverum] 529i ['.r.set] 5717 [Røros] 5ill [Støren] [Elverum] 5297 ['l'ynset] 5717 Røros Strekning: Rognes Elverum Hamar og (Elverum og Hamar er oml.st.) Koppang Rena Elverum 89 Rognes Elverum ob Underveis ogs: 1 til Hamar ob! ( Ottestad L.strØm til kv. tog 312 ) I og Oslo ob Rognes RØro: Stai Hamar Åsta Hamar LØ ten Haruar ob, ( Ottestad L.strØm ' til kv.tog 312), Oslo ob 32 ( Jfr. side 78 ) li32 (1722) ! * [Støren] 5712 ['l.'.set] 5292 [E.rum] 5292 [Hamar] 312 I *11 j 5294 [Hamar] 312

60 Lønsdal (Nyttes ogs:'i av ~ro i Rana) Dunder land Mo i Rana Namsos Grong Steinkjer Verdal Strekning: Lønsdal Namsos (Alt ilg. forbi T.heim oml. der, fors,lvrig er }fo i Rana, Grong, Levanger og StjØrdal oml.st.) Semskfjell Mo i Rana (Dalselv Hell I I 486 I 47 [Mo i Rana] 452i til vg. 24) Tr.hcim ob ( og Hommelvik Leangen) Ørtfjell Mo i Rana Dalselv Grong ob Skage Grong (Nord til vg. 477 og ''23, og syd til st. hvor tog 5772 ikke stopper til Yg. 26) Tr.heim ob (og Hommelvik Leangen) Formofoss Levanger (Skogn Skatval), StjØrdal ( Hell Leangen), ob Vist ob Tronuheim ob 43G * [!IIosjØen] Grong * [Grong] 5772 * Steinkjer 5754 I 474!5754 [Levanger] 5752 Namsos Namsos Strekning: Namsos Grong Namsos,Skage Grong (Kord til vg. 477 og 23, l I *28 I Og syd til st. hvor tog G772 ikke stopper til vg. 26) ob (og H.vik Leangen) Skage Grong!Alle tog Levanger, Snåsa, Sjemsvoll Namsos *27 IG771 [Grong] 2461 Namsos ( Grong lesser om for ubetj. st.) 1247 [Grong] 5772 ;o I Grong Storlien 91 I Sjemsvoll Xarusos Alle tog Strekning: Storlien Tr.heim Teveldal Hell (Nord) Tr.heim ob 12448, 424, (større kolli) \

61 Strekning : Elverum Kongsvinger Charlottenberg Skulernd L.strøm og (Kongsvinger, Sørumsand og Lillestrøm er oml.st.) Elverum Vesterhaug Kongsvinger ( Ikke til ob) 1S6, 182 ( 184, 188, 192 bare medisiner og aviser) Elverum Charlottenl:lerg Charlottenberg Kongsvinger Vesterllaug Kongsvinger, ob Magnor K ongsvinger SØrwnsand 11;:;2 Lillestrøm, Oslo ø. ob ob (Bare fra Cg) 1134 Galterud SØrumRand Lillestrøm, ob * [K.vingerl 552 * " Strekning : Vestby!Bekkelaget Kolbotn I Bekkelaget Ski Bekkelaget ÅS Myrvoll Ski Myrvoll Ås Ås (bare margarin og lett bedervelig gods) Holstad Vestby 277, 2721, , 2745, 27G , , 2761 *151 ' ÅS (Ski er oml.st. for ilg. forbi Vestby og til Ø. L.) 93

62 S (rckning: liorns.iø o V.L. og ( Sarpsborg, Ski og er oml.st.) Kornsjø Halden Halden Prestchakke S.borg Ski, ob Berg Sarps~Ski;<)slo Ø. ob Oslo ob (bare fra Halde_n_) 116, Halden Halden Sarpsborg!<'redrikstad Moss Vestby ÅS Ski Kolbotn ( Bystasjonene sender ob i egne ilgodsvogner) ob (Oppi. også i S.borg, ]' r.stad og Moss) ob Oslo ø. ob ob ~ ob ÅS Ski Oslo ø. ob Holstad OsloØ. ob Langhus ob Hauketo ob 278, , 2744, G, 27G6, , 2732 *162 l 5152 [l Kipp [Oslo V.] 583 *16 12 * * [ Ski l 188 *154 ri12 [Ski] 188 * Strekning: I se Ski og o Ø.L. Sarpsborg Ise Ski, ob ( Ski er oml.st. for ilg. til forstadss trekningen. Jfr. side 77) 18, 182, 184 1()2,

63 Strekning : Roa Hønefoss Roa (Roa og Hønefoss er oml.st.) (Nyttes også av Grefsen) Grefsen GjØvik Roa Hønefoss Hønefoss Hønefoss Hønefoss (Grefsen nytter vg.) (Grefsen nytter vg. ) (Grefsen nytter vg.) Grefsen Hønefoss Hønefoss Eina 97 Roa HØnefo~~ Kjelsås Roa (Grindvoll II.foss) l:i165 Nygard Eina (Valdresb., Skreial. og Grua Tøyen) H.foss ob Grindvoll Hønefoss ob 1241, 516, ;:;no, 243 Hval Roa ( Grua Kjelsås t il J(\_ filg6) 244, 5168 Hval Eina, GjØvik Luuner Eina GjØvik I Grefsen ('!'Øyen), Oslo ob *177 * * [Roa] [Eina] 5166 [Roa] GJ6l) 5168 [Roa] 516!5,[Eina] G [Roa] G162 Strekning: Bleiken Eina Fagernes og Eina Skreia Gjøvik (Eina, Fall og Fluberg er oml.st. Ilgods til Reinsmil Nygard og Skreia!. videresendes fra Eina med bil.) Eina (Bleiken H:"igår til 51G6 og Reinsvoll Nygard, Skreia!. for biltransp.) Fall ('l'revatn, Skrnkli til 5184) Fluberg (Bj.rnd til 5184 Dokka GjØvik Nordsinni Fagernes Bleiken Eina Hval Eina. GjØvik Lunner Eina GjØvik Trevatn Fagernes *179 *185 23, 27 *183 *187,,165, , 281, HØnefoss Hønefoss GjØ,ik [Grefsenl 5161 I Eina [Grefsen] 5161 I [Eina] 5181 I Dokka [Grefsen] 5161 I GjØvik [Eina] 5181 Fagernes [Roa] 5165 GjØvik [Eina] GIBl

64 .J }_... _j J l) :~ønefoss "I{Ønefoss?.ifyrdal..,.. Voss r \'oss,., <, \'oss r V. Garnes.,., Nesttun r,.,? Tl ';o ~.l I G "1C7 2~,2. '. "I ~ 1_, (Arna Kronstad) Gol, Ål Finse, Voss (Hardangerb. og Bulken Arna), ( Espeland Kronstad) Verne Myrdal Voss ob NØkleby Rallerud Vatnab. Flåm Palmafoss Granvin Bulken Bulken (bare melk, pakkegods og lett bedervelige varer) Arna Hop :Streirnrng: \'eme Flåm Granvin (Hønefoss, l\iyrdul, Voss og er oml.st.) Verne Ål \i\iyrdal Flåm til vogn 5;:;9) Hik *189 I Kipp [Oslo V.J 5511 Voss (Bulken Garnes) Granvin [H.foss] 5531 [Voss] 186:i *191 I Kipp [Oslo V.] 5511 * 39 i'i,'ill o Alle tog Alle tog unntatt 1867 :;;:;1;:;, ()13, 615 ( , :.:io!l Alle forstadstog unntatt , 1S7 og * 5 [:i531 1) Ilgods fra til st. som ikke betjenes av vg. ''39 sendes Hønefoss for oml. til Yg. *65. Jfr. side 12. Granvin I Voss 99

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement

Revisjon Grafene er utarbeidet/revidert i august 2018, og vil bli oppdatert årlig. Linjehastighet Vedlegg Network Statement Forklaring begreper og metode Vedlegget inneholder grafer over linjehastighet på de ulike strekningene, som definert i Network Statement 3.3.2.4. Kilde: BaneData Innsyn, Spesialrapporter, Sporgeo/Has Grafene

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 1 BANENUMMERERING...2 2 KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL...5 2.1 Kode for anleggstype...5 2.2 Kode for materiell...6 2.3 Kode for feil...6 2.3.1 Mekanisk feil...6

Detaljer

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til /99 00... 0... 0... 09... 00... 0... 0... 0... 0...9 0...9 9...9...9...9...0...0...0 0...0 09... 9............ 90... 9... 9... 9... 9... 99... 0... 9.................. 90... 90... 90... 90... 9... 9...

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.1 Network Statement 2016 3.6.5.1 Serviceanlegg og beredskapsmateriell Service Facilities and Salvage Rolling Stock Gyldighetsperiode: 13. desember

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør Rutesirkulære / Ruteområde Sør Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag.desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Sør Rune Selseng Oversikt NESLANDSVATN STAVANGER NELAUG -

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber

Gaute Borgerud. Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Gaute Borgerud Senioringeniør ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber KAPASITET Hvordan sikre en rasjonell kapasitetsvekst der den etterspørres?

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester

Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester 1 Bakgrunn Det vises til Network statement 2020 avsnitt 6.6.1 siste avsnitt: «Dette innebærer en prisjustering etterskuddsvis, og den gir forutsigbarhet

Detaljer

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer -. ),,,,,,,,, Søndag - fredag. ) - Rudshøgda Søndag

Detaljer

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv

Til bygningsmyndighetene i kommunen - jernbaneloven 10 mv Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 09.02.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake Telefon: Mobil: +47 91655127 E-post: gudrun.c.laake@banenor.no

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

000... 00... 00... 009... 00... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0.....................9 0...0...0............... 0........................9...0 0...... 9... /0 (HER) Gt 0 Sørli - Sørli Alle dager

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,.

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,. bj I~ I 'I CD CD.r:. en Ol Ol CD c: Cl) -C CD ca - c: C- ca al al Cl) E > en ca O) Z a: O>,.- ~ «S ::J ~.o C\I o en..,... CD CD E "';~ O) ~... -? l.v -J O.. ~,,i),... r' r..~ o i~ -~~ :';

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec.

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec. Vedlegg l / Annex l 3.3.2.4 Linjehastighet 3.3.2.4 Line Speed Network Statement 213 1. utgave 1 Edition 6. desember 212 6 December 212 Gyldighetsperiode: Validity Period: 9. des. 212-9 Dec. 212-14. des.

Detaljer

Togruter for NSB Regiontog i Norge

Togruter for NSB Regiontog i Norge Samletabell Foto: BITMAP/Markus Johansson Togruter for NSB Regiontog i Norge 815 00 888 Togreiser til utlandet 820 54 388 * * Kr. 5,45 pr minutt. S0000RH.1306 Foto: BITMAP/Markus Johansson Gjelder i perioden

Detaljer

18/ ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/ BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/ BINGO 1 AS, avd.

18/ ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/ BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/ BINGO 1 AS, avd. 18/01680-3 ARKEN BINGO AS - Arken Bingo AS Del 1 18/13222-3 BINGO 1 AS - Superbingo avd. Askim Del 4 18/01899-4 BINGO 1 AS, avd. Bjerke Del 4 18/01905-4 BINGO 1 AS, avd. Fredrikstad Del 4 18/01906-4 BINGO

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering:

Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra Siste oppdatering: Dekningsområde for hjemlevering av pakker På Døren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 01.10.2016 Siste oppdatering: 21.10.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Leverandørdagen 25. oktober 2012

Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leveranser til Banedivisjonen Assisterende banedirektør Tony Dæmring Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 900 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Linje 450 Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Tog nr 1691 500 2202 502 5042206 506 2208 508 2210 510 2212 512 2214514 07.01.01-16.06.01 1601 2102 1693 1605 2106 2108 1607 2110 S 2112 1609

Detaljer

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni BLAD NR., YEN - O S - EIDSVOLL Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 4, 4,,,, 4,,, Søndag - fredag.,,,,,, 4,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer - Drammen. 4) Drammen

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør Tjenestekatalog Implementering av ny forskrift og policy Gunnar Markussen, direktør Bakgrunn Samferdselsdepartementet ønsker gjennom jernbanereformen at brukerne av jernbaneinfrastrukturen i større grad

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN

June 10. Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN. Bergen kino Konsertpaleet 2 15 1 2 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 1 15 1 1 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 10 15 1 10 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 11 15 1 11 BERGEN Bergen kino Konsertpaleet 12 15 1 12 BERGEN June 10 Bergen kino Konsertpaleet

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

BLAD NR. 8, OSLO S - DRAMMEN Rutetermin 17.0 søndag lørdag Alle dager 32) 2280 (130) 36) 1696 (107) 38) 28) 34) 30) 34 36)

BLAD NR. 8, OSLO S - DRAMMEN Rutetermin 17.0 søndag lørdag Alle dager 32) 2280 (130) 36) 1696 (107) 38) 28) 34) 30) 34 36) BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),.,. Desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ikke.,.,. desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ikke.,. desember. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Detaljer

VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3

VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3 ANSKAFFELSENR.: A-92911 Verdivurdering Side 1 av 11 VEDLEGG B PRIS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Fast pris... 2 3. Timerater... 2 4. Prisendringer... 3 ANSKAFFELSENR.: A-92911 Verdivurdering

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

design barn Mod Forhandler: RAUMA ULLVAREFABRIKK AS, NO 6310 VEBLUNGSNES Tlf , fax

design barn   Mod Forhandler: RAUMA ULLVAREFABRIKK AS, NO 6310 VEBLUNGSNES Tlf , fax HOVEDForhandlere av RaumaGArn: * Tilsluttet Norges Husflidslag ALTA: Kilden, tlf. 78 44 01 01. Andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. ARENDAL*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. BARDUFOSS: Husfliden

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge

Nasjonal statusside Prosjektliste Norge Nasjonal statusside liste Norge inasjon Lysaker-Sandvika / BÆRUM Dobbelstspor. Vesentlig tunnel. Alle 3000 2007 2011 Kontrahert Sandnes - Stavanger / SANDNES OG STAVANGER Nytt permanent signalanleg ikke

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

01 Oslo S Halden Göteborg

01 Oslo S Halden Göteborg 01 Oslo S Halden Göteborg Rutetider Rutetider for 24.3., 25.3., for 25.12., 28.3., 5.5., 26.12., 16.5. og 1.1., 17.5., 17.4., se rutetabell 18.4., 21.4., for søndag. 1.5., 29.5. og 9.6., se rutetabell

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

/12

/12 0... 0... 09... 10...9 19...10 1/1 (NSB) Pt 0 Bergen - 0.,.,., 9. Desember Hast. 10 /1 1. Bergen... K+ 1.10. Ulriken Bp... 1.9 Arna... K+ 1.19 P.1 Trengereid... 0. Vaksdal.... Stanghelle... 0.9 Dale...

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2012 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

Bærekraftig arealbruk

Bærekraftig arealbruk AVDELING FOR REGIONAL UTVIKLING Bærekraftig arealbruk Plansamarbeidet (ATP) i Oslo og Akershus møte i arbeidsgruppa 11/11-2009. v/njål Hvilken type plan er... mulig?...-behov for? Lokalisering (ABC, rett

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F

AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F. AS Nordmaskin Tana Grenvn. 2 9845 Tana 78 92 81 96 M/Ch F Forhandler navn Hente / leveringsadresse Postadresse Postnr. Sted Tlf.nr. M=Mitsubishi R=Renault Ch=Chevrolet S=Serv.pkt. F=Forh. AS Maskinagentur Vestre Rosten 83 7489 Trondheim 72 89 72 89 Ch F AS Nordmaskin

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Løpshistorikk - Holm Jacob Matheson ( )

Løpshistorikk - Holm Jacob Matheson ( ) Løpshistorikk - Holm Jacob Matheson (1973-2005) 2005-06-05 ÅR: DATO: LØP: STED: LAND: PLASSERING: TOTAL PLASSERING ANTALL LØP: 1973 18.02. Israce Tisleia 1. plass 25.02. Israce Skumsjøen 2. plass 11.03.

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen

1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen 1 3Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Troms 0 3 BK - Vads 0 3 BK 2 Alta BK - Kirkenes BK 3 Alta BK - Troms 0 3 BK 4 Kirkenes BK - Vads 0 3 BK 5 Narvik BS - S 0 3rreisa BK 1 6 Ballangen BK - Sj 0 3vegan BK 2 7 M

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Møte med togoperatører og pendlerforeninger

Møte med togoperatører og pendlerforeninger Møte med togoperatører og pendlerforeninger Informasjon om kommende prisøkninger på Bane NORs pendler- og dagparkering 13. November 201 Agenda Her kommer endringene Bakgrunn for innføring av nye priser

Detaljer

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK

1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK Kamp Hjemmelag Bortelag 1 Alta BK - Sørreisa BK 2 2 Vadsø BK - Alta BK 3 Sørreisa BK 2 - Vadsø BK 4 Sørreisa BK 1 - Sjøvegan BK 5 Sørreisa BK 3 - Sørreisa BK 1 6 Sjøvegan BK - Sørreisa BK 3 7 Vestvågøy

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1. Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX:..2. Network Statement 2..2. Linjestigninger og fall I Line Gradients I Gyldighetsperiode:. desember 21. desember 2 Validity Period: December 21 December

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

IMP SP VP 1 Tromsø BK - Vadsø BK ,12-6,88 2 Alta BK - Kirkenes BK ,00-0,00 3 Alta BK - Tromsø BK ,32-14,68 4

IMP SP VP 1 Tromsø BK - Vadsø BK ,12-6,88 2 Alta BK - Kirkenes BK ,00-0,00 3 Alta BK - Tromsø BK ,32-14,68 4 Kamp Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Tromsø BK - Vadsø BK 62-46 2-0 13,12-6,88 2 Alta BK - Kirkenes BK 10-0 2-0 12,00-0,00 3 Alta BK - Tromsø BK 67-92 0-2 5,32-14,68 4 Kirkenes BK - Vadsø BK 62-104 0-2

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

1 3Dekningsomr 0 2de for hjemlevering av pakker P 0 2 D 0 3ren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 06.06.2016

1 3Dekningsomr 0 2de for hjemlevering av pakker P 0 2 D 0 3ren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 06.06.2016 1 3Dekningsomr 0 2de for hjemlevering av pakker P 0 2 D 0 3ren 1736 og Home Delivery Parcels 0349 Gjeldende fra 06.06.2016 Postnummer Stedsnavn 0139 OSLO 0151 OSLO 0152 OSLO 0153 OSLO 0154 OSLO 0155 OSLO

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

IMP SP VP 1 Alta BK - Kirkenes BK ,00-0,00 2 Vadsø BK 1 - Kirkenes BK ,87-18,13 3 Vadsø BK 2 - Alta BK ,00-20,00 4

IMP SP VP 1 Alta BK - Kirkenes BK ,00-0,00 2 Vadsø BK 1 - Kirkenes BK ,87-18,13 3 Vadsø BK 2 - Alta BK ,00-20,00 4 Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Alta BK - Kirkenes BK 10-0 2-0 12,00-0,00 2 Vadsø BK 1 - Kirkenes BK 62-119 0-2 1,87-18,13 3 Vadsø BK 2 - Alta BK 33-139 0-2 0,00-20,00 4 Vadsø BK 3 - Vadsø BK 2 116-77 2-0

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2017 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1978 Romedal S LM-J-10 Anita Nylende Tynset IF 52,5 19 1979

Detaljer

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl

Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars Ove Skovdahl Aktuelle jernbanesaker ATS Mjøsbyen 21.mars 2018 Ove Skovdahl «Jernbanedirektoratet skal på vegne av staten ha et helhetlig ansvar for styring og koordinering av jernbanesektoren.» Jernbanesektoren 2017

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 31.10.2015-30.11.2015

Detaljer

Divisjonsstaben Plankontoret

Divisjonsstaben Plankontoret Oppdragsgiver: NSB Bane Divisjonsstaben Plankontoret Prosjekt: Kapasitetsberegninger. En revisjon. Rapport nr.: 1 Dato: 15.05.1995 Rapporten omhandler (stikkord): Kapasitetsberegninger. Revisjon. Enkeltspor.

Detaljer

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Elisabeth Enger, Jernbanedirektør Dagfinn Berge, Direktør Persontrafikkavtaler Stavanger 12.10.2017 Mål for statens konkurranseutsetting Staten vil gjennom konkurranseutsetting

Detaljer

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK

IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK Vadsø BK 2 - Vadsø BK Kirkenes BK - Vadsø BK Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK Hjemmelag Bortelag IMP SP VP 1 Kirkenes BK - Vadsø BK 1 - - - 2 Vadsø BK 2 - Vadsø BK 1 - - - 3 Kirkenes BK - Vadsø BK 2 - - - 4 Mix-klubben Tromsø 1 - Alta BK - - - 5 Mix-klubben Tromsø 1 - Sørreisa BK

Detaljer

R 162.1 Bane Øst fastlagt

R 162.1 Bane Øst fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekni/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra kl Til kl DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Skøyen, branntiltak i Oslotunnelen.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer

Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer Oppdatert etter fastsettelse av handlingsprogrammet juli 2018. Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 2029: Oslo/Akershus: Det legges opp til store tilbudsforbedringer Kundetilbudet i Oslo og Akershus

Detaljer

Mål for statens konkurranseutsetting

Mål for statens konkurranseutsetting Mål for statens konkurranseutsetting Staten vil gjennom konkurranseutsetting av persontogtrafikken legge til rette for at kundene skal få et bedre togtilbud og at staten får mer igjen for de pengene som

Detaljer

Pl. Lag Spilt SP VP IMP Kvot. 1 Hamar BK , , Sunndalsøra BK , , Sørreisa BK , ,4359 4

Pl. Lag Spilt SP VP IMP Kvot. 1 Hamar BK , , Sunndalsøra BK , , Sørreisa BK , ,4359 4 Pl. Lag Spilt SP VP IMP Kvot. 1 Hamar BK 2 2 4 39,36 223-65 3,4308 2 Sunndalsøra BK 1 2 4 39,15 208-33 6,3030 3 Sørreisa BK 2 4 39,08 212-39 5,4359 4 Gol BK 2 2 4 39,08 252-89 2,8315 5 Bergen Akademiske

Detaljer