Avtalevilkår P 770 Styreansvarsforsikring. Gjelder fra Erstatter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalevilkår P 770 Styreansvarsforsikring. Gjelder fra Erstatter"

Transkript

1 Avtalevilkår P 770 Styreansvarsforsikring

2 Side 2 av 17 Avtalevilkår Styreansvarsforsikring 1. Innledning 2. Hvem forsikringer gjelder for 3. Hva forsikringen omfatter 4. Forsikringsperioden 5. Geografisk område 6. Dekningsutvidelser 7. Unntak 8. Forsikringssum 9. Egenandel - dersom konsernet har plikt til å holde styremedlemmer m.fl. skadesløse ( Company Reimbursement ) 10. Serieskadeklausul 11. Skadeanmeldelse 12. Behandling av skader 13. Allokering 14. Informasjon gitt ved inngåelse av forsikringsavtalen 15. Risikoforandringer 16. Andre forhold 17. Bistand i klagesaker 1 Innledning Forsikringsavtalen består av: - Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår - Forsikringsvilkårene Selskapets vilkår P770 Eventuelle øvrige Avtalevilkår tilknyttet forsikringsavtalen - Lov av 16. juni 1989 om forsikringsavtaler (nedenfor omtalt som FAL) - Det øvrige lovverk. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Forsikringen er dekket i Protector Forsikring ASA. Protector Forsikring ASA benevnes heretter som selskapet.

3 Side 3 av 17 Avtalevilkår 2 Hvem forsikringen gjelder for 2.1 Sikrede under forsikringsavtalen er enhver fysisk person, som er tidligere, nåværende eller fremtidig medlem av styret og/eller ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, herunder de facto medlemmer og shadow directors, samt enhver tidligere, nåværende eller fremtidig ansatt i konsernet, som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar. Sikrede er også øvrige ansatte i konsernet som er anklaget sammen med et medlem av styret eller ledelsen i konsernet, for et krav som denne påstås å ha assistert eller medvirket til. 2.2 Med konsernet skal forstås Forsikringstakeren og dennes datterselskaper. Med datterselskap skal forstås juridiske enheter der forsikringstakeren på tidspunktet for forsikringens ikrafttredelse som angitt i Forsikringsbeviset, direkte eller indirekte: a. eier mer enn halvparten av aksjekapitalen, eller b. kontrollerer flertallet av de stemmeberettigede aksjer, eller c. har rett til å utpeke flertallet av styremedlemmene i styret, eller d. har rett til å utøve kontroll over den juridiske enhet i henhold til vedtekter eller avtale og inngår 100 % inn i Forsikringstakerens konsernregnskap, eller e. på grunn av avtale med andre eiere råder over flertallet av stemmerettighetene, og som er 100 % konsolidert i Forsikringstakerens konsernregnskap, eller f. øvrige juridiske enheter som fremgår av vedlegg til Forsikringsbeviset. 2.3 Med konsernet skal også forstås alle juridiske enheter hvor konsernet tidligere har hatt innflytelse som beskrevet i pkt. 2.2 (a) (e) ovenfor. 2.4 Forsikringen omfatter automatisk juridiske enheter som stiftes eller kjøpes opp etter at forsikringen trådte i kraft, jfr. forsikringsperioden som angitt i Forsikringsbeviset, dersom konsernet får en slik innflytelse som beskrevet i pkt. 2.2 (a)-(e) ovenfor, med unntak for juridiske enheter som: a. - er børsnotert, men har dets verdipapirer notert på noen børs eller marked i USA, eller - er registeret eller stiftet i USA, og har samlede eiendeler som overstiger 25 % av konsernets konsoliderte eiendeler ved forsikringsavtalens ikrafttredelsesdato, eller b. Har og fortsetter å ha verdipapirer notert på noen børs eller marked i USA. c. er å anse som en finansiell institusjon, herunder bank, forsikrings-, megler- eller investeringsforetak, dog ikke egne forsikringsselskap ( captives ) som ikke yter tjenester til tredjemann Dersom en juridisk enhet stiftes eller kjøpes opp etter forsikringsperiodens ikrafttredelse, og faller inn under pkt. 2.4 (a) (b) ovenfor, dekkes selskapet som en del av konsernet i enten 60 dager fra tidspunktet for stiftelsen eller oppkjøpet, eller inntil utløpet av ordinære forsikringsperiode dersom dette inntrer tidligere enn 60 dager. 2.5 Forsikringen omfatter kun krav som skyldes en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse begått i den periode da den juridiske enheten var en del av konsernet.

4 Side 4 av 17 Avtalevilkår 3 Hva forsikringen omfatter 3.1 a. Forsikringsselskapet vil - betale på vegne av sikrede enhver erstatning for formuestap som følge av krav fremsatt første gang mot sikrede for personlig ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det omfang sikrede ikke har blitt holdt skadesløs av konsernet, eller - godtgjøre eller betale på vegne av konsernet enhver erstatning for formuestap som følge av krav fremsatt første gang mot sikrede for personlig ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det omfang konsernet eller en juridisk enhet har skadesløsholdt sikrede. b. Med krav som nevnt over, skal forstås (1) krav om erstatning fremsatt i søksmål eller i voldgiftssak, (2) skriftlig melding fremsatt av andre enn konsernet om at noen har til hensikt å fremsette krav mot sikrede for formueskade, (3) strafferettslig forfølgning av sikrede, (4) administrativ eller offentlig prosess vedrørende sikredes handling, (5) sivilrettslig, strafferettslig, administrativ eller offentlig undersøkelse, gransking eller etterforskning av en sikret - når sikrede av det undersøkende, granskende eller etterforskende organ skriftlig er identifisert som et mulig subjekt for en slik prosess som nevnt over i punkt (4), eller - når sikrede har mottatt en formell, skriftlig henvendelse fra Kredittilsynet som tilkjennegir at sikrede personlig er gjenstand for en slik undersøkelse eller gransking som følge av en faktisk eller påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse, som medfører ledelsesansvar for sikrede i dennes egenskap av styremedlem, medlem av ledelsen eller andre sikrede i konsernet, eller for andre forhold, der det rettes krav mot sikrede utelukkende på grunn av sikredes posisjon som styremedlem, medlem av ledelsen eller andre sikrede i konsernet. - når sikrede har mottatt stevning i forbindelse med undersøkelse iverksatt av Securities Exchange Commission (SEC) eller lignende utenlandsk eller delstatsmyndighet, eller Med formuestap skal forstås økonomisk tap som ikke direkte er oppstått som følge av fysisk skade på person eller ting. 3.2 Forsikringen dekker rimelige omkostninger som sikrede pådrar seg som er nødvendig for å ivareta sikredes rettigheter ved krav som er dekket av forsikringen. Forsikringen dekker også omkostninger som sikrede dømmes til å betale motparten. Kostnadene erstattes kun i den utstrekning de ikke kan refunderes eller kreves dekket av en annen. Forsvarsomkostninger omfatter også rimelige omkostninger til innhenting av ekspertuttalelse og evaluering (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annen godtgjørelse eller andre omkostninger til sikrede), herunder utarbeidelse av rapport, i forbindelse med forberedelse av forsvar av et dekningsberettiget krav.

5 Side 5 av 17 Avtalevilkår Kostnader som nevnt ovenfor betales på vegne av sikrede som forskudd når de forfaller før endelig dom foreligger. Betaling av forsvarsomkostninger er betinget av forsikringsselskapets skriftlige forhåndsgodkjennelse, dog med unntak jfr pkt Forsikringsperioden 3.1 Forsikringen dekker krav som første gang fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden som angitt i Forsikringsbeviset. 3.2 Et krav anses som fremsatt når sikrede for første gang mottar et skriftlig krav. Krav som er fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden, men som meldes senere enn 12 måneder etter forsikringsperiodens utløp, dekkes ikke. 3.3 Videre dekker forsikringen krav fremsatt i forsikringsperioden som skyldes omstendigheter som kan lede til krav dekket under forsikringen, jfr. vilkårenes pkt. 11.3, dersom slike omstendigheter meldes i forsikringsperioden sammen med utfyllende informasjon om årsakene til erstatningsansvaret. 5 Geografisk område Med mindre annet fremgår av Forsikringsbeviset, dekker forsikringen krav fremsatt hvor som helst i verden. 6 Dekningsutvidelser Forsikringens øvrige vilkår og unntak gjelder, med mindre de er spesifikt fraveket. 6.1 Utvidet oppdagelsesperiode Dersom forsikringen ikke fornyes, og forsikring som omfatter styreansvar eller liknende dekning, herunder annen utvidet oppdagelsesperiode, ikke tegnes annetsteds, vil forsikringen gjelde for en utvidet oppdagelsesperiode på 60 dager etter forsikringens opphør. Utover dette er forsikringstakeren berettiget til en av følgende utvidede oppdagelsesperioder: (1) 12 måneder mot 75 % tilleggspremie (2) 24 måneder mot 100 % tilleggspremie (3) 36 måneder mot 125 % tilleggspremie (4) 72 måneder mot 200 % tilleggspremie under forutsetning av at forsikringstaker eller sikrede skriftlig anmoder en slik dekning og dersom tilleggspremien betales senest 60 dager etter forsikringsperiodens opphør og innenfor betalingsfristen for premien. Premien anses opptjent på det tidspunkt da den utvidede oppdagelsesperioden trer i kraft, og vil ikke bli refundert.

6 Side 6 av 17 Avtalevilkår Kjøp av en utvidet oppdagelsesperiode gir sikrede rett til å melde krav som rettes i den utvidede oppdagelsesperioden, og som gjelder: - Erstatningsbetingede handlinger eller unnlatelse som har funnet sted før den ordinære forsikringsperiodens opphør, eller - Offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning, utlevering, kausjon, frihetsberøvelse og beslagleggelse av aktiva, som har inntrådt eller vedrører omstendigheter som har inntrådt før utløpet av den ordinære forsikringsperioden Ved risikoforandringer, jfr. vilkårenes pkt. 15, bortfaller forsikringstakerens og de sikredes rett til utvidet oppdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Dog har forsikringstakeren og de sikrede retten til senest 60 dager etter forsikringsperiodens opphør å be om tilbud på en utvidet oppdagelsesperiode på inntil 72 måneder. Forsikringsselskapet skal ha rett, men ikke plikt til å gi tilbud, med de betingelser og vilkår som forsikringsselskapet finner rimelig Dersom Selskapet sier opp forsikringsavtalen på grunn av manglende betaling av premie gis ingen rett til utvidet oppdagelsesperiode. 6.2 Livsvarig oppdagelsesperiode for fratrådte sikrede Forsikringen er utvidet til å omfatte livsvarig oppdagelsesperiode for fratrådte (ikke avskjedigede, suspenderte, bortviste eller fratrådt av liknende årsaker) sikrede, som fratrer av andre årsaker enn ved inntredelse av risikoforandringer jfr. vilkårenes pkt. 15, før eller i forsikringsperioden, forutsatt at: - forsikringen ikke fornyes, eller forsikring som omfatter styreansvar eller liknende dekning, herunder utvidet oppdagelsesperiode, ikke tegnes eller plasseres annetsteds, eller - forsikringen fornyes, eller forsikring som omfatter styreansvar eller liknende dekning tegnes eller plasseres annet sted, og denne forsikringen ikke gir en utvidet oppdagelsesperiode på minst 6 år for slike sikrede Denne utvidede oppdagelsesperioden omfatter kun krav fremsatt mot fratrådte sikrede: - som baseres på ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser begått før utløpet av forsikringsperioden, jfr. Forsikringsbeviset, og som ellers er dekket under forsikringen, eller - i forbindelse med en offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning, samt ved saker om utlevering, kausjon, frihetsberøvelse og beslagleggelse av aktiva, som har inntrådt eller vedrører omstendigheter forut for forsikringens opphør. 6.3 Styreansvar utenfor konsernet Forsikringen er utvidet til å dekke krav fremsatt mot personer, som på konsernets spesifikke anmodning var, er eller blir medlem av ledelsen eller styret, herunder de facto medlemmer og

7 Side 7 av 17 Avtalevilkår shadow directors, i et utenforstående selskap, forutsatt at det fremsettes krav mot disse personer i deres egenskap av medlem av ledelsen eller styret som beskrevet ovenfor Denne dekningsutvidelse gjelder subsidiært i forhold til annen styreansvarsforsikring som er i kraft i det utenforstående selskapet. Det samme gjelder også dersom det utenforstående selskapet har forpliktet seg til å holde styremedlemmene skadesløse Med utenforstående selskap menes enhver juridisk enhet, med unntak av: - et datterselskap, eller - et selskap som er å anse som en finansinstitusjon, herunder bank, forsikrings-, megler eller investeringsforetak, med mindre dette er særskilt avtalt, eller - enhver juridisk enhet som omsetter eller har notert finansielle instrumenter på børs/marked, og/eller har utstedt finansielle instrumenter som omsettes overthe-counter i USA eller andre land eller stater underlagt USAs herredømme, og som er gjenstand for noen forpliktelse jfr. Section 13 i den amerikanske U.S. Securities and Exchange Act of Dekning under denne utvidelse skal ikke omfatte krav mot personer som er fremsatt før og som springer ut av en handling eller unnlatelse som er begått før kontinuitetsdatoen som nevnt nedenfor og som disse personene før eller på denne datoen burde ha forutsatt at kunne lede til et krav. Kontinuitetsdato for styreansvar utenfor konsernet skal for denne utvidelse være den dato personen tiltrådte som medlem av styret eller ledelsen, eller tilsvarende organ eller posisjon i et utenforstående selskap, på spesifikk anmodning av konsernet. 6.4 Krav fra ansatte (Employment practices claims) Forsikringen er utvidet til å omfatte krav for formuestap som fremsettes av eller på vegne av ansatte mot sikrede i dennes egenskap som definert i vilkårenes pkt I tillegg til erstatning for formuestap, omfatter forsikringen også erstatning for følelsesmessig forstyrrelser eller psykisk skade (emotional distress) Med krav fra ansatt skal under denne utvidelse forstås erstatningskrav fremsatt av en tidligere, nåværende, fremtidig eller potensiell ansatt i konsernet, som følge av faktisk eller påstått sjikane, trakassering, forskjellsbehandling eller liknende, herunder manglende innføring av og gjennomførelse av personalpolitikk eller prosedyrer Sikrede under denne utvidelse er alle tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer, medlemmer av ledelsen samt ansatte i konsernet. 6.5 Representasjon ved undersøkelse Forsikringen er utvidet til å omfatte rimelige og nødvendige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annet vederlag til sikrede) forbundet med ethvert pliktig fremmøte for enhver sikret i konsernet eller utenforstående selskap for enhver offentlig undersøkelse, granskning, etterforskning eller annen liknende prosess som er foranlediget av konsernets forretningsvirksomhet, når beskjed om slikt pliktig fremmøte er mottatt i forsikringsperioden, og omkostninger på forhånd er skriftlig godkjent av Selskapet. Dette skal også gjelde annet pliktig fremmøte for sikrede i vedkommendes egenskap av sin stilling i konsernet.

8 Side 8 av 17 Avtalevilkår Dette skal likevel ikke gjelde dersom slik offentlig undersøkelse, granskning, etterforskning eller lignende prosess er å anse som et krav i henhold til vilkårenes pkt. 3.1 (4) og/eller (5) ovenfor Denne utvidelsen omfatter ikke prosesser som er foranlediget av hendelser som generelt påvirker næringsområdet konsernet opererer innenfor. 6.6 Forundersøkelse Forsikringen er utvidet til å omfatte rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annet vederlag til sikrede) forbundet med å engasjere juridiske rådgivere, eller til forberedelse av en rapport til offentlig myndighet, som er nødvendig i forbindelse med en forundersøkelse til en offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning av sikrede Med en offentlig undersøkelse, etterforskning eller granskning skal forstås: a. en uanmeldt inspeksjon ( dawn raid ) eller virksomhetsbesøk i forsikringsperioden som fremgår i Forsikringsbeviset, foretatt av en offentlig myndighet, som medfører produksjon, gjennomgang, kopiering eller konfiskering av dokumenter, eller samtale med sikrede, eller b. en offentlig annonsering av det i pkt (a) nevnte, eller c. en offentlig myndighets formelle krav i forsikringsperioden om at sikrede produserer dokumenter, svarer på spørsmål eller deltar i samtale med denne myndighet Forsikringssummen til rådighet for omkostninger under denne utvidelse er begrenset til NOK 1,000, Punitive damage Forsikringen er utvidet til å omfatte punitive, exemplary, aggravated and multiple damages som er forårsaket av sikrede, jfr. vilkårenes pkt Denne utvidelse gjelder kun i den utstrekning det er lovlig adgang til å forsikre punitive, exemplary, aggravated and multiple damages. Dekning under denne utvidelse skal avgjøres av den lovgivning som gir videst adgang til dekning av punitive, exemplary, aggravated and multiple damages. Denne utvidelsen omfatter ikke vilkårenes pkt. 6.4, Employment Practices Claims / krav fra ansatte. 6.8 Omkostninger til gjenoppretting av renommé Forsikringen er utvidet til å dekke sikredes omkostninger til gjenoppretting av renommé som følge av et dekningsberettiget krav eller ved gjennomføring av en offentlig undersøkelse Med omkostninger til gjenoppretting av renommé menes rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annen godtgjørelse eller andre omkostninger til sikrede), som sikrede med Selskapets forhåndsgodkjennelse pådrar seg i forbindelse med konsulenttjenester med den hensikt å dempe den negative eller potensielt negative effekten på sikredes renommé, som følge av et dekket krav eller offentlig undersøkelse.

9 Side 9 av 17 Avtalevilkår 6.9 Nødkostnader Emergency costs Dersom Selskapets skriftlige godkjennelse av saksomkostninger ikke kan innhentes innen rimelig tid, er forsikringen utvidet til å dekke slike omkostninger uten forhåndsgodkjennelse, som følge av et ellers dekningsberettiget krav under forsikringsavtalen. Forsikringssummen til rådighet for omkostninger under denne utvidelse er begrenset til 20 % av forsikringssummen som er angitt i Forsikringsbeviset Person- og tingsskade Utover omkostninger som angitt under pkt. 3.2 er forsikringen utvidet til å dekke rimelige omkostninger til sikredes forsvar mot krav, jfr. pkt. 3.1 (b) mot den sikrede det gjelder og i dennes egenskap som definert under pkt. 3.1 for erstatning for faktisk eller påstått legemsbeskadigelse, sykdom, lidelse, død, følelsesmessig forstyrrelse eller psykisk skade eller annen personskade, samt erstatningskrav for tingskade. Forsikringen gir ikke dekning for selve kravet som er fremsatt. Forsikringssummen til rådighet for omkostninger under denne utvidelse er begrenset til 20 % av forsikringssummen som er angitt i Forsikringsbeviset Dødsfall grunnet arbeidsmiljø Utover omkostninger som nevnt under pkt. 3.2, er forsikringen utvidet til å dekke rimelige omkostninger til sikredes forsvar for krav, jfr. pkt. 3.1 (b), mot den gjeldene sikrede i dennes egenskap som nevnt i pkt. 2.1 om erstatning for dødsfall grunnet arbeidsmiljø. Forsikringen gir ikke dekning for selve kravet som fremsettes Med dødsfall grunnet arbeidsmiljø skal forstås persondødsfall som følge av arbeidsgivers grove sikkerhetsmessige pliktforsømmelse, herunder, men ikke begrenset til krav rettet i henhold til Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act Non-executive directors I tillegg til forsikringssummen som angitt i Forsikringsbeviset, er forsikringen utvidet til å dekke forsikringstakers non-executive directors, som definert under pkt , når følgende er oppbrukt: - forsikringssummen angitt i Forsikringsbeviset, og - enhver annen forsikringsdekning for styreansvar til rådighet for non-executive directors, og - enhver annen mulighet for skadesløsholdelse av non-executive directors Med non-executive directors skal forstås enhver sikret som: - innehar styreverv hos forsikringstakeren i løpet av forsikringsperioden som angitt i Forsikringsbeviset, og - ikke innehar eller har innehatt ledelsesansvar i konsernet, og - ikke er eller har vært ansatt i konsernet, og

10 Side 10 av 17 Avtalevilkår - ikke direkte eller indirekte mottar eller har mottatt betaling eller annen kompensasjon fra et selskap i konsernet for arbeid utført som konsulent, rådgiver eller enhver annen tjenesteyting, som ikke er relatert til styrevervet Forsikringssummen til rådighet for hver enkel non- executive director under denne utvidelse, er NOK 1,500,000 pr. forsikringstilfelle og totalt i løpet av forsikringsperioden Omkostninger ved beslagleggelse av personlige aktiva, frihetsberøvelse og kausjon Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige og nødvendige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annet vederlag til sikrede) som sikrede pådrar seg til sitt forsvar eller for å oppnå frifinnelse eller omstøtelse av en rettskjennelse som medfører: a. frarøvelse av sikredes rett til å inneha stilling som medlem av styret, ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, eller b. beslagleggelse av, overtakelse av eierskap og kontroll med, suspensjon av eller fastfrysning av eierrettigheter over fast eiendom eller personlige aktiva som tilhører sikrede, eller c. restriksjoner over sikredes fast eiendom eller personlige aktiva, eller d. midlertidig eller permanent forbud mot at sikrede besitter stilling som eller utfører arbeid som medlem av styret, ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, eller e. begrensning av sikredes personlige bevegelsesfrihet til en spesifikk privat bolig eller offentlig forvaring, eller f. deportasjon av sikrede som følge av tilbakekallelse av gjeldene og gyldig immigrasjonstillatelse, med mindre tilbakekallelsen skyldes at sikrede er dømt skyldig i en straffbar handling. Denne utvidelsen forutsetter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra forsikringsselskapet I forbindelse med en offentlig myndighets påbud under pkt (b) ovenfor, betaler forsikringen utgifter direkte til sikredes privatskole for umyndige barn, privat bolig, privat husholdning, herunder og begrenset til privat forbruk av vann, elektrisitet, gass, telefon og internett, samt private personforsikringer. Betingelse for dekning er dog at: - betalingsforpliktelsene er inngått forut for det offentlige påbud, og - ethvert annet beløp stilt til rådighet er oppbrukt. Forsikringssummen til rådighet for disse omkostninger er begrenset til NOK 500,000 pr. sikrede og totalt NOK 1,500,000 pr. forsikringsperiode, og dekker etter utløpet av en 30 dagers karenstid, innenfor forsikringssummen, inntil opphevelse av påbudet, dog maksimalt i 12 måneder.

11 Side 11 av 17 Avtalevilkår Forsikringen dekker utgifter til provisjon, gebyr og andre omkostninger med henblikk på å stille kausjon eller annen sikkerhet for et idømt eller avkrevd beløp med hensyn til et krav som ellers er dekket under forsikringen, såfremt slik sikkerhet er påkrevd av domstolene i forbindelse med rettergang, appell eller liknende. Dekningen omfatter ikke sikkerhetsstillelsen eller pant eller annen sikkerhet avkrevd en kausjonist, garantist eller liknende for å kunne stille sikkerheten Såfremt krav om rettighetsfrarøvelse m.v., jfr. pkt ovenfor, rettes under en straffesak eller annen sak som også angår andre forhold, omfatter dekningen for omkostninger kun de omkostninger som særskilt pådras som følge av kravet om rettighetsfrarøvelse m.v., men ikke sakens øvrige omkostninger Utleveringsomkostninger Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annen godtgjørelse eller andre omkostninger til sikrede) som enhver sikret pådrar seg ved: - enhver anmodning om utlevering av en sikret, herunder ved enhver appellsak, enhver juridisk undersøkelse og/eller prøvelse av anmodningen om utlevering, uansett hvilken lov eller konvensjon som ligger til grunn for anmodningen og hvilken offentlig myndighet som tar beslutning i saken, eller enhver søknad til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol eller tilsvarende domstol i en annen jurisdiksjon, eller - sikredes direkte engasjering av en advokat eller skatterådgiver i forbindelse med en utleveringssak mot sikrede, eller - sikredes engasjering av PR konsulenter i forbindelse med en utleveringssak, såfremt disse omkostningene er skriftlig forhåndsgodkjent av Selskapet Sikredes bo Dersom sikrede dør, umyndiggjøres, blir insolvent eller begjæres konkurs, er forsikringen utvidet til å dekke krav som rettes mot sikredes bo, administrator, representant, bobestyrer eller arvinger, men kun dersom kravet baseres på sikredes personlige ledelsesansvar Sikredes partner eller ektefelle Forsikringen er utvidet til å dekke krav rettet mot sikredes registrerte partner, samboer eller ektefelle, såfremt slike krav reises mot ham eller henne i egenskap av sikredes status som registrert partner, samboer eller ektefelle, men kun dersom kravet baseres på sikredes personlige ledelsesansvar Saksomkostninger som skyldes forurensning Forsikringen er utvidet til å omfatte saksomkostninger som følge av krav fremsatt mot sikrede på grunn av forurensning.

12 Side 12 av 17 Avtalevilkår Med "Forurensning" menes fast eller flytende gass eller forurensende stoff, herunder olje, røyk, fordampning, sot, syre, alkalier, kjemikalier og avfall. Avfall inkluderer materialer som skal resirkuleres, reetableres eller gjenvinnes Forsikringen dekker ikke krav mot sikrede som: a. skyldes asbestose eller materialer som inneholder asbestose. b. kjernereaksjoner, radioaktiv stråling eller radioaktiv forurensing forøvrig, 6.18 Omkostninger til PR konsulenttjenester i forbindelse med trusler fra sosiale medier Forsikringen er utvidet til å dekke rimelige omkostninger (ikke medregnet omkostninger til lønn, honorar eller annen godtgjørelse eller andre omkostninger til sikrede) til konsulenttjenester som følge av: (1) at selskapsinformasjon er lagt ut på en sosial media plattform eller internettside, eller (2) et selskaps mottak av trusler om at konfidensiell selskapsinformasjon legges ut på en sosial media plattform eller internettside, Med PR konsulenttjenester menes tjenester utført av PR konsulenter med den hensikt å dempe den negative eller potensielt negative effekten for sikredes renommé. Forsikringssum til rådighet for omkostninger under denne utvidelse er begrenset til NOK 750,000 for henholdsvis (1) og (2). 7 Unntak Forsikringen dekker ikke: 7.1 (1) Krav som skyldes at sikrede faktisk har oppnådd uberettiget personlig vinning, eller (2) krav som skyldes at sikrede forsettlig har forårsaket tap eller forsettlig begått en rettsstridig handling. Ovennevnte unntak i vilkårenes pkt. 7.1 (1) og (2) gjelder kun når det er fastslått ved rettskraftig dom eller annen endelig avgjørelse at omstendighetene som nevnt i unntakene faktisk foreligger eller at sikrede selv har tilstått forholdene. Dersom en sikret sin handling omfattes av unntakene som nevnt i pkt. 7.1 (1) og (2), skal dette ikke få innvirkning for de andre sikredes rett til erstatning. 7.2 (1) Krav som skyldes en rettstvist som pågår eller er avsluttet før den kontinuitetsdato som er angitt i Forsikringsbeviset eller som skyldes de samme eller i det vesentlige samme omstendigheter som ble påberopt i en slik pågående eller tidligere avsluttet rettstvist, eller (2) krav som skyldes eller følger av faktisk eller angivelig omstendighet som har blitt meldt til en tidligere forsikringsgiver, og som kan føre til krav.

13 Side 13 av 17 Avtalevilkår 7.3 Krav fremsatt av eller på vegne av noen av de sikrede, konsernet eller et utenforstående selskap, hvor sikrede var eller er medlem av styret, ledelsen eller tilsvarende ledelsesorgan eller posisjon, hvis kravet fremsettes i eller under anvendelse av gjeldende rett i USA eller noen stat eller territorium herunder, med unntak av: (1) ansettelsesrettslige erstatningskrav (Employment Practice Claim) fremsatt av en sikret, og (2) regresskrav fremsatt av en sikret som følge av et krav som for øvrig er omfattet av forsikringen, og (3) krav fremsatt av aksjonærer på konsernets vegne ( Shareholder derivate action ), dersom kravet er fremsatt eller fulgt opp uten bistand eller deltagelse fra sikrede eller konsernet, og (4) krav fremsatt av kurator eller midlertidig bobestyrer som fremsettes og følges opp uten bistand eller deltagelse fra sikrede eller konsernet, og (5) krav fremsatt av en tidligere sikret, og (6) forsvarsomkostninger, og (7) sikredes engasjement i enhver beskyttet aktivitet under 18 U.S.C. 1514(A) (whistleblowerbeskyttelse, jfr. Sarbanes-Oxley Act of 2002), eller enhver annen beskyttet aktivitet under enhver annen whistleblower-beskyttelse ihht. tilsvarende lovgivning 7.4 Krav om betaling av bøter, avgifter og skatter, eller andre forhold som ikke er forsikringsbare i henhold til gjeldende rett, med unntak av sikredes ansvar for konsernets unnlatelse av betaling av skatter, såfremt ansvaret er pålagt sikrede i henhold til gjeldende rett i den jurisdiksjon hvor kravet er rettet, og forutsatt at konsernet eller det tilknyttede selskapet ikke kan betale disse skattene (verken fullt eller delvis) på grunn av insolvens. 7.5 Krav om erstatning for tap ved faktisk eller påstått legemsbeskadigelse, sykdom, lidelse, død, følelsesmessig forstyrrelse eller psykisk skade eller annen personskade, eller skade eller ødeleggelse av fysiske ting, herunder tap som skyldes bruk av denne. Dog skal unntaket for følelsesmessig forstyrrelse og psykisk skade ikke gjelde for ansettelsesrettslige krav (Employment Practices Claims), jfr. pkt Dette unntaket gjelder dog ikke for forsvarsomkostninger ved: (1) krav vedrørende person- og tingsskade, jfr. pkt. 6.10, og (2) arbeidsrelaterte dødsfall, jfr. pkt Krav som skyldes eller på noen måte relateres til tilbud om kjøp eller salg av, eller kjøp av eller salg av verdipapirer utstedt av konsernet eller et tilknyttet selskap ved offentlig emisjon. Unntaket skal omfatte ethvert krav, som er en følge av, stammer fra, eller på noen måte relaterer seg til uriktige, misvisende eller mangelfulle opplysninger i noe registreringsdokument ("Registration statement"), prospekt, tilbudsdokument ("offering circular"), eller annet dokument eller meddelelse utarbeidet i forbindelse med utstedelse av verdipapirer, samt krav som skyldes eller på noen måte relateres til manglende registrering av dokumenter hos lokale eller utenlandske myndigheter, når en slik registrering er påkrevd. Dette unntaket skal dog ikke gjøres gjeldende ved: (1) tilbud om kjøp eller salg av, eller kjøp av verdipapirer utstedt av konsernet eller et tilknyttet selskap, før ikrafttredelse av denne forsikringen som angitt i Forsikringsbeviset, eller

14 Side 14 av 17 Avtalevilkår (2) krav fra konsernets aksjonærer eller innehavere av tegningsrettigheter til konsernets aksjer, ervervet før tilbud om kjøp eller salg av, eller kjøp eller salg av finansielle instrumenter som nevnt under pkt. 7.6 fant sted, eller (3) utstedelse av obligasjoner utenfor USA/Canada med en nominell verdi under NOK , og som utgjør under 10 % av konsernets samlede gjeld ved tidspunktet for utstedelsen. 8 Forsikringssum 8.1 Forsikringssummen som grense for forsikringsselskapets ansvar. Forsikringsselskapet svarer inntil forsikringssummen for samtlige krav som fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden. Alle dekninger og utvidelser er en del av og kommer ikke i tillegg til forsikringssummen, med unntak av den nevnte tilleggssummen for non-executive directors jfr. vilkårenes pkt Saksomkostninger: Hovedregel: Selskapet svarer for saksomkostninger innenfor samme forsikringssum som nevnt under vilkårenes pkt. 8.1, såfremt omkostningene er skriftlig godkjent av Selskapet. Angår påløpte saksomkostninger krav som overstiger forsikringssummen svarer Selskapet i henhold til første ledd både for den delen av saksomkostningene som gjelder Selskapets interesse og for den delen av saksomkostningene som angår sikredes interesse Forsikringer underlagt FAL s preseptoriske regler: For forsikringer som er underlagt FAL s preseptoriske regler, jfr. FAL 1-3, svarer Selskapets i henhold til FAL 6-4 jfr i tillegg til forsikringssummen for forsvarlige saksomkostninger pådratt for å avverge eller begrense krav som er omfattet av forsikringen jfr. FAL 6-4 og Bestemmelsene i vilkårenes pkt annet ledd gjelder tilsvarende. 9 Egenandel dersom konsernet har plikt til å holde styremedlemmer m.fl. skadesløse ( Company Reimbursement ) 9.1 Dersom konsernet har holdt sikrede skadesløs eller dersom konsernet i henhold til avtale er forpliktet til eller i henhold til gjeldende rett har adgang til å holde sikrede skadesløs for krav som er dekket av forsikringen, skal konsernet selv dekke den egenandel som er angitt i Forsikringsbevisets avsnitt om konsernets egenandel dersom kravet er fremsatt i USA eller Canada. 9.2 Konsernet vil bli vurdert som om det faktisk har holdt sikrede skadesløs for det maksimale beløp gjeldende rett, selskapets vedtekter eller kontrakt pålegger selskapet eller gir adgang til. De regler som gir videst adgang til å holde sikrede skadesløs, skal legges til grunn for avtalen.

15 Side 15 av 17 Avtalevilkår Konsernets egenandel som nevnt over skal forbli uforsikret. Enhver betaling av egenandel kan ikke pålegges noen sikret person. 10 Serieskadeklausul Alle krav som fremmes mot de sikrede og som utspringer fra samme, beslektede eller gjentatte ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser, skal anses for å være ett forsikringstilfelle og anses for å være fremsatt på det tidspunkt da første krav ble fremsatt mot de sikrede. 11 Skadeanmeldelse 11.1 Når sikrede får kjennskap til at krav er fremsatt eller at krav vil bli fremsatt, skal dette uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til Protector Forsikring ASA, Filipstad Brygge 1, 0113 Oslo, Norge Ved skade må Selskapet varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom forsikringskravet ikke er meldt til Selskapet innen ett -1- år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det Dersom sikrede eller konsernet i løpet av forsikringsperioden får kunnskap om omstendigheter som med rimelighet kan medføre at krav fremsettes mot sikrede og skriftlig melder dette til Selskapet sammen med detaljerte opplysninger om omstendighetene og grunnene for erstatningsplikten, skal krav som deretter fremsettes mot sikrede og som begrunnes med eller på annen måte utledes fra de samme omstendigheter, anses for å være fremsatt på det tidspunkt slike omstendigheter ble anmeldt jfr. vilkårenes pkt Behandling av skader 12.1 Sikrede må ikke uten Selskapets skriftlig samtykke innrømme erstatningsansvar, godkjenne erstatningskrav eller betale erstatning. Selskapet må ikke uten grunn tilbakeholde slikt samtykke Forsikringstakeren og sikrede har plikt til å gjøre det nødvendige og gi Selskapet informasjon for å vurdere forsikringstilfellet, sikredes erstatningsansvar og forøvrig behandle kravet Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Selskapet hvorvidt kravet skal bestrides, er verken sikrede eller Selskapet forpliktet til å bestride kravet, med mindre en upartisk oppmann finner at kravet skal bestrides. Oppmannen skal velges av Selskapet og sikrede i fellesskap. Utgiftene til oppmannen betales av Selskapet Ved behandling av dekningsberettigede krav under forsikringsavtalen, utbetales i ethvert tilfelle først erstatning til:

16 Side 16 av 17 Avtalevilkår (1) sikrede fysiske personer, og dernest (2) innenfor forsikringsavtalens fastsatte forsikringssum og på skriftlig anmodning fra forsikringstakers administrerende direktør eller tilsvarende ledende medarbeider hos denne, utbetales eller tilbakeholdes erstatning til eventuelt andre sikrede under forsikringsavtalen. 13 Allokering 13.1 Forsikringen omfatter ikke konsernets forsvarsomkostninger eller erstatningskrav fremsatt mot konsernet. Som følge av dette skal konsernet og Selskapet ved: (1) felles forsvarsomkostninger, (2) forlik som medfører solidarisk ansvar, eller (3) endelig dom eller avgjørelse som fastslår solidarisk ansvar for konsernet og sikrede forplikte seg til å søke og komme frem til den mest rimelige fordelingen mellom konsernet og Selskapet. Ved fordelingen skal det tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risikoen og de relative fordeler som oppnås av sikrede og konsernet Såfremt et krav vedrører så vel forsikrede som ikke- forsikrede omstendigheter, skal de sikrede og Selskapet bestrebe seg på å oppnå en rimelig fordeling av erstatninger og forsvarsomkostninger mellom de sikrede og Selskapet. Det skal tas hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de forsikrede og ikke-forsikrede omstendigheter Såfremt det ikke kan oppnås enighet om hvilket beløp Selskapet skal forskuttere av forsvarsomkostningene, skal Selskapet forskuttere det beløp som anses som rimelig inntil et annet beløp er fastsatt av en oppmann. Oppmannen skal velges av Selskapet og forsikringstakeren i fellesskap. 14 Informasjon gitt ved inngåelse av forsikringsavtalen Selskapets forpliktelser og forsikringsavtalen forøvrig er basert på de opplysninger som er gitt ved inngåelsen av forsikringsavtalen, jfr. FAL kap. 4 og påfølgende fornyelser. Opplysningene anses således som en del av forsikringsavtalen. Opplysningene anses gitt av hver enkelt av de sikrede. Eventuelle uriktige opplysninger eller fortielse av omstendigheter rammer kun sikrede som hadde kjennskap til at opplysningene var uriktige eller ufullstendige. 15 Risikoforandringer Forsikringstakeren er forpliktet til å informere Selskapet ved risikoforandringer. I tillegg til Forsikringsavtalelovens alminnelige regler om endring i risiko, vil følgende alltid være regnet som vesentlige risikoforandringer: (1) forsikringstakeren fusjonerer med eller selger alle eller en vesentlig del av sine aktiva til en

17 Side 17 av 17 Avtalevilkår annen person eller enhet, eller noen person eller enhet oppnår kontroll over forsikringstakeren ved erverv av mer enn 50 % av forsikringstakerens aksjekapital eller stemmerettigheter, eller forsikringstakeren går konkurs, avvikler sin virksomhet, eller blir satt under administrasjon, eller, (2) forsikringstakeren eller et datterselskap eller selskap eller virksomhet i konsernet utsteder eller registrerer verdipapirer i USA eller andre land eller stater underlagt USAs herredømme. Dersom en av ovennevnte hendelser finner sted, endres forsikringen bare til å gjelde krav basert på ansvarsbetingende handlinger eller unnlatelser begått før det tidspunkt da en av ovennevnte transaksjoner ble gjennomført. 16 Andre forhold 16.1 Forsikringen vil ikke være gjeldende dersom sikrede er dekket under annen forsikring. Er det i annen forsikring spesifisert at dekningen faller bort eller innskrenkes dersom dekning er tegnet annetsteds, gjelder samme forbehold under forsikringsavtalen Forsikringstakeren skal opptre på konsernets og de sikredes vegne med hensyn til å avgi og motta melding om rettigheter og plikter under forsikringsavtalen Forsikringen og enhver av de rettigheter som gjelder i henhold til denne, kan ikke overdras uten Selskapets skriftlige samtykke. 17 Bistand i klagesaker Hvis du mener at Selskapet har gjort feil ved behandlingen av din sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen, kan du uten omkostninger ta kontakt med: Finansklagenemnda (FinKN) Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO I klagen må det opplyses navn på selskapet og ditt saksnummer kravet er behandlet under hos selskapet. Det bør også gis en kort begrunnelse/årsak for hva klagen gjelder. Det er for øvrig opp til den enkelte hvor mye som skal beskrives med hensyn til hva klagen går ut på. FinKN er opprettet for å imøtekomme det behovet for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Kontorets virksomhet omfatter alle forsikringsbransjer - også forsikringer som gjelder næringsvirksomhet. Det koster ikke klager noe å søke råd hos kontoret. FinKN kontakter så selskapet etter mottak av en klage, og ber om å få en kopi av saken oversendt - sammen med forsikringsbetingelsene og en eventuell redegjørelse fra selskapet om saken.

Vilkår for: FL-406 Styreansvarsforsikring Business Guard. Gjelder fra Erstatter vilkår av

Vilkår for: FL-406 Styreansvarsforsikring Business Guard. Gjelder fra Erstatter vilkår av Vilkår for: FL-406 Styreansvarsforsikring 0111 - Business Guard Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

FL-406 Styreansvarsforsikring BusinessGuard

FL-406 Styreansvarsforsikring BusinessGuard Vilkår for: FL-406 Styreansvarsforsikring 0111 - BusinessGuard Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. ADGANGSNEKT OG UTELUKKELSE... 3 1.5. PERSONOPPLYSNINGER... 4 1.6.

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. OPPHØR, UTELUKKELSE ELLER ADGANGSNEKT... 3 1.5. OPPLYSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen

Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen og kan kun benyttes dersom du tegner forsikring gjennom Advokatforeningen 1. GENERELLE FORHOLD... 3 1.1. AVTALENS PARTER... 3 1.2. HVA AVTALEN OMFATTER... 3 1.3. REGLER FOR KOLLEKTIVAVTALEN. FAL 9-2... 3 1.4. ADGANGSNEKT OG UTELUKKELSE... 3 1.5. PERSONOPPLYSNINGER... 4 1.6.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår FL-429 Profesjonsansvar for praksisstudenter i utlandet

Vilkår FL-429 Profesjonsansvar for praksisstudenter i utlandet Vilkår FL-429 Profesjonsansvar for praksisstudenter i utlandet Gyldig fra 01.01.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av

FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av FORSIKRINGSVILKÅR Profesjonsansvarsforsikring for verger av 15.11.2016 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av Den norske veterinærforening Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for 2 3. Hvor forsikringen gjelder 2 4. Når forsikringen gjelder 2 5. Hva

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 6. FORSIKRINGSSUM...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Forsikringsvilkår av januar 2019 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR-, KAKERLAKK-

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018 Reise Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av juni 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD REISE VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 4 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 4 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK)... 4 6.

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår P 750 Formuesskadeforsikring Erstatter 01.01. 2011 1. Innledning 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hva forsikringen ikke omfatter

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Generelle vilkår Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Opphør av forsikring i avtaleperioden 4. Endring

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF

Kriminalitetsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

Ansvarsforsikring for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Vilkår BANGB101

Ansvarsforsikring for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Vilkår BANGB101 Ansvarsforsikring for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Vilkår BANGB101 Vilkår av 01.01.2019 Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made). 1 Forholdet til forsikringsbevis og fravikelig

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra Privatforsikring GENERELLE VILKÅR 1805-01, gyldig fra 01.11.2018 INNHOLD 1. Generelt om forsikringen... 2 1.1 Innledende bestemmelser... 2 1.2 Begrensning ved terrorhandlinger... 2 1.3 Andre særlige begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av NARF

Profesjonsansvarsforsikring for medlemmer av NARF Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 5

Innhold. Side 2 1. GENERELLE FORHOLD HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 5 Innhold 1. GENERELLE FORHOLD... 3 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)... 5 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 5 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 5 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER (UNNTAK)... 6 6.

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Misfuel- feilfylling av drivstoff

Misfuel- feilfylling av drivstoff Vilkår Misfuel- feilfylling av drivstoff Gyldig fra: 01.06.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

Vedlegg B. Vedrørende gjensidig administrativ bistand i tollsaker

Vedlegg B. Vedrørende gjensidig administrativ bistand i tollsaker Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 3 Vedlegg B. Vedrørende gjensidig

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2017-09-01 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2018 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for forsikring

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen...

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Misfuel- feilfylling av drivstoff

Misfuel- feilfylling av drivstoff Vilkår Misfuel- feilfylling av drivstoff Gyldig fra: 01.06.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer