Notat: Bakgrunn for anbefalt inntak- og utslippspunkt ved Langsetvågen for Arctic Seafarm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat: Bakgrunn for anbefalt inntak- og utslippspunkt ved Langsetvågen for Arctic Seafarm"

Transkript

1 Aqua Kompetanse AS Storlavika Flatanger Mobil: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: For Aqua Kompetanse: Karen Fosse Sivertsen Dato: Notat: Bakgrunn for anbefalt inntak- og utslippspunkt ved Langsetvågen for Arctic Seafarm Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Arctic Seafarm gjennomgått tilgjengelige data fra Langsetvågen og vurdert disse i sammenheng med framtidige planer for utbygging av landanlegg (se Kart). Aqua Kompetanse anbefaler følgende punkter for inntak og utslipp basert på tilgjengelige data: Punktformål Breddegrad Lengdegrad Dybde (ca. meter) Hovedinntak N Ø 85 Sekundært inntak* N Ø 30 Utslipp* N Ø 30 * se forbehold på side 2 Kart: Skisse over anleggsområdet ved Langsetvågen (oransje firkant), med planlagt undersjøisk molo inntegnet (grønt område, grovt estimert fra skisse). Anbefalte punkter for inntak og utslipp er markert. Kartkilde: Olex. Strømmålinger fra 2018 i viser tydelig nordøstgående hovedkomponent for vanntransporten gjennom hele vannsøylen i Litlsjona. Hovedtanken bak plasseringen av disse punktene er at inntak plasseres oppstrøms fra utslipp (som plasseres nedstrøms) for å minimere sjansen for at inntaket påvirkes av utslippet. I tillegg vurderes dybden i punktene ut fra vannets egenskaper N AQUA KOMPETANSE AS 1

2 Forbehold Punktene for sekundært inntak og utslipp er estimert ut fra kart og en skisse av planlagt undersjøisk molo. Siden moloen ikke er laget enda vil det være usikkerheter rundt dybden i området, og anbefalte punkter vil derfor være omtrentlige. Dybden i posisjonene vil ikke være sikre før moloen er bygd, og følgelig vil punktene kunne bli justert til riktig dybde når denne informasjonen er på plass. En videre evaluering av tilgjengelige og etter hvert nye data, (bl.a. modellering av innlagringsdyp) kan føre til at anbefalt dybde på sekundært inntak (30 m) og utslipp (30 m) blir justert som forsikring om at kortslutning ikke inntreffer. Rørenes startposisjon på land vil trolig justeres gjennom byggeprosessen, som igjen kan føre til små endringer i rørtraseen. Rørene bør uansett ikke krysse hverandre. Andre forhold og hensyn som dukker opp fram til utbygging. Beskrivelse av punkter og bakgrunn for anbefalingen Hovedinntaket på 85 meters dyp er orientert langs med fjorden på sørsiden av planlagt molo, med røråpningen pekende mot sørvest. Rørtraseen går nordvest-/vestover ut fra land og svinger gradvis mot sørvest nedover moloen. Vanntransporten på 85 meters dyp har hovedkomponent mot nordøst, med en mindre komponent mot sørvest. Strømkomponenten mot nordøst forventes å fortsatt være tydelig i dette punktet etter utbygging av molo, og inntaket er orientert med tanke på dette. Det sekundære inntaket på omtrent 30 meters dyp er planlagt benyttet i sesongen der temperaturen i øvre halvdel av vannsøylen er varmere enn underliggende vannmasser (sensommer/tidlig høst). Inntakspunktet for dette røret vil også være orientert langs med fjorden med åpningen mot sørvest, plassert på sørsiden av planlagt molo. Innkommende vanntransport vil antagelig ikke påvirkes for mye av tenkt molo. Punktet er plassert «rundt hjørnet» av moloen og i god avstand fra anbefalt utslippspunkt. Hensikten med dette inntakspunktet er å kunne hente inn vann med høyere temperatur gjennom sommerhalvåret. Dette er også perioden av året med høyest biologisk aktivitet. Fordelene av å hente inn vann med høyere temperatur må vurderes opp mot utfordringene det eventuelt kan ha å hente inn vann fra et vannlag med høy biologisk aktivitet, og det bør vurderes å legge inntaket til under eufotisk sone (40 meters dyp eller mer). Utslippspunktet legges nedstrøms av inntakspunktene, altså mot nordøst. Utslippsrørets orientering er rett ut fra land (perpendikulært på anlegget) mot nordvest. Utslippet må ikke legges på nord- /nordøstsiden av planlagt molo da det kan oppstå strømskygge eller bakevje som vil akkumulere utslippet heller enn å føre det bort. Utslippets hydrografiske egenskaper må vurderes sammen med strøm målt etter at moloen er bygd for å verifisere, eventuelt justere, utslippspunktets posisjon og dybde. Innledning tilgjengelig data og anbefalte videre målinger Dette notatet presenterer videre en oppsummering av tidligere undersøkelser som ligger til grunn for anbefalingen, samt anbefalt videre oppfølging gjennom prosessen fram til og med utbygging. I tillegg diskuteres andre aspekter som er framkommet gjennom prosjekteringsprosessen N AQUA KOMPETANSE AS 2

3 Havbunnskartlegging I april 2018 ble det utført opplodding av havbunnen ved Langsetvågen med multistråle ekkolodd ii. Det kartlagte området ligger i det sørvest-nordøst orienterte sundet Litlsjona. Havbunnen skrår relativt hurtig fra Langsetvågen i sørøst ned til en maksimumsdybde på 85 meter i sørvest og 112 meter i nordøst av det opploddete området, før det igjen skrår opp mot Handnesøya i nordvest med noen mindre helning. Gjennom utbygging av undersjøisk molo vil batymetrien ved Langsetvågen naturligvis endres betraktelig. Ny opplodding av havbunnen (eller tilsvarende undersøkelser) etter at moloen står ferdig er nødvendig for å nøyaktig kunne planlegge rørtrasé for inntak og utslipp. Strøm I perioden ble det målt vannstrøm ved Langsetvågen med to profilerende dopplermålere. Rapportert strøm er hentet fra 5, 15 og 80 meters dyp i, men data fra flere dyp er tilgjengelig og tatt i betraktning i anbefalingen av inntak- og utslippspunkt. Størst vanntransport er rettet mot nordøst i alle rapporterte dyp gjennom måleperioden, med en mindre komponent mot sørvest som bare er av betydning på 80 meters dyp. Vannstrømmen registrert i Litlsjona har en tidevannskomponent, og vannstrøm med to retningskomponenter må forventes. En gjennomgang av registrert vannstrøm i alle tilgjengelige måledyp er utført. Fra overflaten og ned til omtrent 40 meters dyp er vanntransporten svært ensrettet mot nordøst både de sterkeste strømtoppene og flest registreringer er rettet mot nordøst. En komponent mot sørvest registreres i noen perioder, men hastigheten er lav og dette utgjør svært lite for samlet vanntransport. Fra 45 meters dyp og ned mot 78 meters dyp blir den sørvestlige komponenten stadig mer framtredende og på meters dyp er vanntransporten omtrent like stor mot nordøst og sørvest. Videre ned mot bunnen avtar den sørvestlige komponenten, men er likevel mer tydelig enn i øvre del av vannsøylen. Utbygging av molo kan endre strømbildet ved Langsetvågen, spesielt på nordøstlige side av moloen. Her kan det oppstå strømskygge eller bakevjer, som vil kunne føre til akkumulering av utslippet. Også på sørvestlige side av moloen, inn mot land, kan det forventes mindre endringer i strømforholdene. Det forventes ikke store endringer i strømmen mot midten av fjorden der vannet fortsatt får strømme fritt fra moloen. Hydrografi Det ble utført hydrografiske målinger ved tre stasjoner (H1 H3) fordelt langs Litsjona iii ved tre anledninger i 2018; , og (siste måledato er ikke rapportert). I tillegg var 7 temperaturloggere plassert jevnt fordelt i vannsøyla i en rigg like ved stasjon H1 i perioden iv. Salinitetsprofilene fra CTD-målingene i februar og april viser en stort sett godt mikset vannsøyle med svakt stigende salinitet med dypet. Et svakt hopp i salinitet observeres rundt 70 meters dyp ved stasjon H1 og H2 i februar. I juni er det et tydelig overflatelag med lavere salinitet, og generelt er saliniteten i hele vannsøylen lavere i juni enn i februar og april. Temperaturprofilene ved stasjon H1 (midten) og H2 (lengst nord) målt i februar viser en godt mikset vannsøyle ned til omtrent 65 meters dyp, hvor temperaturen øker ned mot bunnen. Profilen fra stasjon H3 (lengst sør) er bare 65 meter dyp, men presenterer et overflatelag med lavere temperatur. I april er temperaturen ved H1 og H2 noen lavere enn i februar, men viser en godt mikset vannsøyle ned mot ca. 60 meters dyp og økning i temperatur N AQUA KOMPETANSE AS 3

4 videre ned mot bunnen. Stasjon H3 presenterer for april en relativt godt mikset vannsøyle med varmere temperaturer i overflaten og kaldere temperaturer i nedre del av vannsøylen sammenliknet med målingene fra februar. I juni presenteres et varmere overflatelag og gradvis avtagende temperaturer med dypet ved samtlige stasjoner. Basert på disse tre profilene er området fra 45 til 60 meters dyp mest stabil mht. temperatur. Oksygensensoren brukt ved Langsetvågen viste seg å gi korrupte målinger i februar og april, mens målingene utført i juni presenterer gode oksygenverdier gjennom hele vannsøylen ved alle tre stasjoner. Med bakgrunn i den gode gjennomstrømningen i Litlsjona ansees det ikke å være fare for lave oksygenverdier ved Langsetvågen. Det ble også målt fluorescens som en del av CTD-målingene ved Langsetvågen. Resultatene presenterer biologisk aktivitet ned til ca. 35 meters dyp i april og til omtrent 25 meters dyp i juni, men med noe biologisk aktivitet ned mot 55 meters dyp i april og ned mot 45 meters dyp i juni. I februar er det som forventet ikke registret betydelige verdier av fluorescens. Tidsserien for temperaturloggingen er begrenset til en periode av året der temperaturen forventes å stige med økende dybde, og dette bekreftes i logget gjennomsnittstemperatur iv. Variasjonen i temperatur mellom de ulike dypene er størst i begynnelsen av måleserien, og forventet videre utvikling gjennom vår og sommer vil være en oppvarmet overflate og avtagende temperatur med økende dybde (som i temperaturprofilene fra juni). Temperaturen i registrerte dyp varierer opp mot 2 C mellom høyvann og lavvann som følge av en tidevannsstyrt strømdynamikk. Siden vannsøylens egenskaper varierer gjennom året er det viktig å få dekt opp alle sesonger med hydrografiske profiler. Noen perioder av året vil være mer kritiske for om avløpsvann stiger fra utløpspunktet og legger seg i overflaten. Da det ikke er utført noen hydrografiske målinger eller temperaturlogging mellom siste halvdel av juni fram til januar, er det sterk anbefalt å utføre minst én CTD-profil i september og én i desember. Videre presiseres det at en månedlig frekvens på CTDprofilene vil være optimalt. Temperaturlogging i kritiske punkt, slik som planlagte inntakspunkt, og gjennom kritiske perioder av året, f.eks. sommerhalvåret, må vurderes dersom temperatur i inntaksvannet er kritisk for driften. Modellering av innlagringsdyp Modellen Visual Plumes bruker informasjon om utslippsrøret (diameter, koordinater, dyp, himmelretning) og utslippets egenskaper (bl.a. temperatur, salinitet, rensegrad, mengde) sammen med sjøens egenskaper i nærområdet (strømforhold, hydrografiprofiler) til å estimere retningen utslippet brer seg, hvilket dyp utslippet stabiliserer seg på og fortynningen av utslippet. Ved Langsetvågen vil det være kritisk dersom utslippet påvirker vannet ved inntakspunktene, eller dersom det når overflaten i nærområdet av anlegget. Aqua Kompetanse er i gang med å samle inn informasjon til en slik modellering, og modelleringen kjøres når all nødvending informasjon er på plass. Dersom resultatene fra modellkjøringen viser kortslutning eller påvirket overflate, vil den være et nyttig verktøy ved endring av f.eks. posisjon eller dybde på inntak eller utslipp. Resipientundersøkelse ble det utført en akkreditert C-undersøkelse v i resipienten til det planlagte anlegget ved Langsetvågen etter metodikk beskrevet i Norsk Standard NS 9410:2016, som en del av N AQUA KOMPETANSE AS 4

5 forundersøkelsen som skal si noen om miljøtilstanden i nærområdet før produksjonsstart. Rapporten konkluderer med at området utenfor Langsetvågen trolig har god bæreevne. Etter utbygging av undersjøisk molo og endelig plassering av utslippsrør kan det komme krav om ny resipientundersøkelse/forundersøkelse før produksjonen ved anlegget settes i gang. Westcon Westcon Helgeland er et verft/sliperi som ligger omtrent 600 meter nordvest for det planlagte anlegget ved Langsetvågen. Det hender de tar brønnbåter inn på slipen for nedvask og desinfisering, men dette skjer med relativt lav frekvens. Spylevannet består av ferskvann som vil legge seg i overflaten/blande seg inni øvre del av vannsøylen. Vanntransporten i øvre del av vannsøylen er som tidligere beskrevet rettet mot nordøst og vekk fra det planlagte landanlegget til Arctic Seafarm. Aqua Kompetanse har ikke nok kjennskap til Westcon Helgeland sin drift til å vurdere andre potensielle følger for Arctic Seafarm, men vurderer det til at dersom Westcon Helgeland overholder sin utslippstillatelse og følger sitt miljøprogram vil det ikke oppstå problematiske situasjoner. Aqua Kompetanse ser heller ikke at etablering av Arctic Seafarm sitt planlagte anlegg vil ha negative konsekvenser for Westcon Helgeland. Westcon sitt miljøprogram vi følger opp alle komponenter gjennom grenseverdier gitt i Forurensningsforskriften og andre komponenter som er rapporteringspliktige i hht. Miljødirektoratets veileder for egenkontroll. Utslipp til luft ansees som ubetydelig, mens utslipp til vann følges opp med vannprøver i sandfangkummer minst en gang per kvartal og sandprøver tas ved tømming av sandfangkummene (minst to ganger i året). Godkjent laboratorie analyserer prøvene opp mot grenseverdier. Hver enkelt prosjektleder er ansvarlig for at skip osv. ikke inneholder farlige stoffer. i Sivertsen, K. F. (2018) Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar- april Rapportnummer S, levert av Aqua Kompetanse AS. ii Pedersen, A. I. (2018) Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april Rapportnummer M, levert av Aqua Kompetanse AS. iii Sivertsen, K. F. (2018) Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 208. Rapportnummer H, levert av Aqua Kompetanse AS. iv Austad, M. (2018) Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar-april Rapportnummer H, levert av Aqua Kompetanse AS. v Austad, M. (2018) C-undersøkelse ved Langsetvågen i Nesna kommune, april Rapportnummer C, levert av Aqua Kompetanse AS vi Westcon (2017) Miljøprogram for Westcon Helgeland, kap. 5.7 Måleprogram. Prosedyrenr. WCP wh, N AQUA KOMPETANSE AS 5

Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018

Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 2018 Temperaturmålinger i sju dyp ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post:

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018

Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018 2018 Havbunnskartlegging ved Langsetvågen i Nesna kommune, april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018

Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018 2018 Hydrografi ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar og april 2018 Arctic seafarm holding AS AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Bromsen, Åfjord, oktober-november 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse

Detaljer

Samlerapport fra Langsetvågen i Nesna kommune Basert på data tilgjengelig per

Samlerapport fra Langsetvågen i Nesna kommune Basert på data tilgjengelig per 2018 Samlerapport fra Langsetvågen i Nesna kommune Basert på data tilgjengelig per 16.04.2018 Arctic seafarm holding AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS SAMLERAPPORT Aqua Kompetanse

Detaljer

Vannstrømmåling ved Hamnholmen, Lurøy, juni - juli 2017

Vannstrømmåling ved Hamnholmen, Lurøy, juni - juli 2017 2017 Vannstrømmåling ved Hamnholmen, Lurøy, juni - juli 2017 Vigner Olaisen AS Etter Norsk Standard NS 9425-1:1999 AQUA KOMPETANSE AS 163-6-17S Hamnholmen Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger

Detaljer

Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april Arctic Seafarm Holding AS

Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april Arctic Seafarm Holding AS 2018 Vannstrømmåling ved Langsetvågen i Nesna kommune, februar - april 2018 Arctic Seafarm Holding AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger

Detaljer

Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS

Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS Hydrografi Skråfjorden, Åfjord kommune, september NorgeSkjell AS AQUA KOMPETANSE AS --H SKRÅFJORDEN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : Flatanger Telefon : Mobil : E-post

Detaljer

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 2017 Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 VikingBase Havbruk AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 2017 Vannstrømmåling ved Håvær, Rødøy, november-desember 2016 / januar-februar 2017 Marine Harvest ASA avd. Nord Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 46-3-17S HÅVÆR Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS

Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS 2017 Vannstrømmåling ved Skjerpøyskjæra, Namdalseid, august - september 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 230-9-17S SKJERPØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen

Detaljer

Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017

Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017 2017 Hydrografi Geitaneset i Namsenfjorden, august 2017 Norgeskjell AQUA KOMPETANSE AS 226-9-17H GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Rundreimstranda, Selje, juli - august Marine Harvest region Midt

Vannstrømmåling ved Rundreimstranda, Selje, juli - august Marine Harvest region Midt 2018 Vannstrømmåling ved Rundreimstranda, Selje, juli - august 2018 Marine Harvest region Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 124-9-18S RUNDREIMSTRANDA Aqua Kompetanse AS Storlavika

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

ANSVARLIG ENHET Marint miljø og havbruk Nord. Figur 1 Skisse av foreslåtte moloalternativer(100 og 150 m lengde).

ANSVARLIG ENHET Marint miljø og havbruk Nord. Figur 1 Skisse av foreslåtte moloalternativer(100 og 150 m lengde). NOTAT OPPDRAG Langsetvågen Industripark DOKUMENTKODE 418823-RIMT-NOT-001 EMNE Strømforhold TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark AS OPPDRAGSLEDERSissel Enodd KONTAKTPERSON Rolf H. Jenssen SAKSBEHANDLERJuliane

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017

Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 2017 Havbunnskartlegging ved Geitaneset, Namdalseid, 2017 Norgeskjell AS AQUA KOMPETANSE AS 242-9-17M GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS

Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september Norgeskjell AS 2017 Vannstrømmåling ved Geitaneset, Namdalseid, august - september 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 231-9-17S GEITANESET Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S

Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S 2017 Havbunnskartlegging ved Brakstadsundet, Fosnes Namdal Settefisk A/S AQUA KOMPETANSE AS 0 Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

Havbunnskartlegging ved Stadsøya i Nærøy kommune, mars 2019

Havbunnskartlegging ved Stadsøya i Nærøy kommune, mars 2019 2019 Havbunnskartlegging ved Stadsøya i Nærøy kommune, mars 2019 Emilsen Fisk AS AQUA KOMPETANSE AS 100-4-19M STADSØYA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017

Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017 2017 Havbunnskartleggingved Skjerpsøyskjæra,Namdalseid,2017 NorgeskjellAS AQUAKOMPETANSE AS 238-9-17M SKJERP SØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Utslippsmodelleringer

Utslippsmodelleringer Til: Fra: Gunn Lise Haugestøl Pernille Bechmann Sted, dato Horten, 2017-11-23 Kopi til: Utslippsmodelleringer Dette notatet er oppdatert med modellering gjennomført med resipientbetingelser fra målinger

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 2016 Havbunnskartlegging ved Håvær, Rødøy, november 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Nord Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 211-11-16M HÅVÆR Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse :

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017

Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017 2017 Hydrografi Skjerpøyskjærai Namsenfjorden, august 2017 Norgeskjell AQUAKOMPETANSE AS 225-9-17HSKJERPØYSKJÆRA Aqua Kompetanse AS Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Vannstrømmåling ved Tårnesbukta, Åfjord, februar-mars 2017

Vannstrømmåling ved Tårnesbukta, Åfjord, februar-mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Tårnesbukta, Åfjord, februar-mars 2017 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Tårnesbukta, Åfjord, februar-mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Dønna kommune Juni Strømmåling Lille Åsvær Juli Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille Åsvær Juni

Detaljer

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden

Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden Spredning av sigevannsutslipp ved Kjevika, Lurefjorden presentasjon av resultater fra NIVAs målinger 2000 Torbjørn M. Johnsen Arild Sundfjord 28.03.01 Fosenstraumen Fonnesstraumen Kjelstraumen Kjevika

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord

Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord Figur 1. Oversikt over anleggsområde der strømmålingene er tatt Tabell 1. Kort oppsummering av

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016

Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 2016 Bunnkartlegging og strømmåling ved Ulen, Lierne kommune, september 2016 Blåfjell AS Etter NS 9425-1:1999 og NS 9425-2:2003 AQUA KOMPETANSE AS 178-9 - 16 ULEN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Kleppe, Leka Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 148-8-16M KLEPPE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770

Detaljer

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211

Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1211 Strømmålinger og en enkel resipientvurdering av Omsundet i Kristiansund kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1211 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Strømmålinger og en enkel resipientvurdering

Detaljer

Gaia Salmon AS. Sondemålinger. Leines. i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Mars LetSea AS

Gaia Salmon AS. Sondemålinger. Leines. i Leirfjord kommune, Nordland fylke. Mars LetSea AS Gaia Salmon AS Sondemålinger Leines i Leirfjord kommune, Nordland fylke LetSea AS Mars 16 Sondemålinger Leines mars 16 Tittel Sondemålinger lokalitet Leines Mars 16 Oppsummering LetSea har gjennomført

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato

Vår referanse Deres referanse Dato ÅFJORD KOMMUNE Øvre Årnes 10 ÅFJORD Vår referanse Deres referanse Dato 2012093-2 21.11.201 Norgeskjell AS - Akvakultur av blåskjell Søknad om ny lokalitet Bromsen i Åfjord kommune - Oversendelse for høring

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

OKSYGENMÅLINGER HORTEN INDRE HAVN

OKSYGENMÅLINGER HORTEN INDRE HAVN NOTAT Forfatter: Tore Joranger Dato: 27.8.2013 OKSYGENMÅLINGER HORTEN INDRE HAVN 13.august 2013 Innledning Den 2.mai 2013 gjennomførte Forsvarsbygg Futura Miljø en undersøkelse av oksygensituasjonen i

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard

Førdefjorden. Måleprogram for tilleggsundersøkelser. Tone Nøklegaard Måleprogram for tilleggsundersøkelser Tone Nøklegaard (tone.noklegaard@dnv.com) Det Norske Veritas (DNV)- Miljøovervåking DNV er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global

Detaljer

Effekt av molo på bølgeforhold oyn HF / ABUS oyn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Effekt av molo på bølgeforhold oyn HF / ABUS oyn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Langsetvågen Industripark DOKUMENTKODE 418823-RIMT-NOT-002 EMNE Effekt av molo på bølgeforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Mo Industripark AS OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Forundersøkelse og alternative undersøkelser

Forundersøkelse og alternative undersøkelser Forundersøkelse og alternative undersøkelser Miljøseminar Florø 07.02.2017 Pia Kupka Hansen Miljøundersøkelser av oppdrettslokaliteter NS9410:2016 Forundersøkelse Hvorfor gjøre en forundersøkelse Hvor

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6671. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad?

Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? Utslipp av syrer og baser til sjø - kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? Av John Arthur Berge Morten Thorne Schaanning og André Staalstrøm

Detaljer

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009

Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 2016 Havbunnskartlegging ved Drevflesa, Roan, juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9415: 2009 AQUA KOMPETANSE AS 9 8-6 - 16M DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur Nr. 38-2017 Rapport fra Havforskningen ISSN 1893-4536 (online) Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for oppdatering august 2017 Jon Albretsen og Lars Asplin www.hi.no Prosjektrapport Rapport:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Grieg Seafood Finnmark Strømmålinger 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 7171.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Generelt Anbefalt trase for den nye vannledningen fra Storestraumen til Gåssand er lagt på austsida av vatnet mellom Storestraumen og Sandholmen, og v

Generelt Anbefalt trase for den nye vannledningen fra Storestraumen til Gåssand er lagt på austsida av vatnet mellom Storestraumen og Sandholmen, og v TRASE UNDERSØKELSE Rapport nr. 1/14 Dato 17. og 20. juni 2014 Oppdragsgiver: Os kommune, Prosjektavdeling v/johannes Haakonsund Anlegg: Traser og dybde målinger for vannledninger i Gåssandvatnet Kart Kartutsnittet

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma

9/4/2014. Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS. Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Råvannskilde Glomma Mengdemåling og overløp Akkrediteringsdagen 2014 NRV IKS Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har Fet, Sørum, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen og Nittedal kommune som eiere Råvannskilde Glomma Grunnlagt i 1971,

Detaljer

RAPPORT L.NR Beregning av innlagringsdyp i Dalabukta ved bruk av diffusor

RAPPORT L.NR Beregning av innlagringsdyp i Dalabukta ved bruk av diffusor RAPPORT L.NR. 6587-2013 Beregning av innlagringsdyp i Dalabukta ved bruk av diffusor Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika Sør S A. i Dønna kommune April k b v

Strømundersøkelse Breivika Sør S A. i Dønna kommune April k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika Sør i Dønna kommune April 1 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 Sandnessjøen are@havforsk.com, 93 Informasjon om

Detaljer

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008

Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges 150 m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november 2008 Trondheim Lufthavn Værnes Biologiske miljøkonsekvenser av at rullebanen forlenges m ut i sjøen ved Langøra Stjørdal kommune, november Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post:

Detaljer

Isfjorden Åndalsnes Rauma

Isfjorden Åndalsnes Rauma RAPPORT LNR 5296-2006 Rauma kommune Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann Åndalsnes Isfjorden Rauma Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Vedlegg 8. Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning

Vedlegg 8. Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning Vedlegg 8 Søkers vurdering for behov for konsekvensutredning Yngve Paulsen Konsult AS NOTAT Oppdrag: Laksefjord AS SØKNAD OM UTVIDELSE AV KONSESJOM Tema: Dato: 03.07.2913 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS)

Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse til å undersøke sør for N i russisk økonomisk sone (RØS) HAVFORSKNINGINSTITUTTET Pelagisk Seksjon TOKTRAPPORT FARTØY: TOKTNR.: 2001108 AVGANG: Bodø 04 juni 2001. ANKOMST: Tromsø 25 juni 2001. OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Det var ikke gitt tillatelse

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

RAPPORT LNR Hemnes kommune. Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann. Bjerka

RAPPORT LNR Hemnes kommune. Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann. Bjerka RAPPORT LNR 5326-2006 Hemnes kommune Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann H2 H1 Røssåga Bjerka Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Bunnkartlegging deponi, Februar 2017

Bunnkartlegging deponi, Februar 2017 Bunnkartlegging deponi, Februar 2017 Oppsummering: SalMar Settefisk AS ønsker Kjørsvikbugen, Aure kommune i Møre og Romsdal, utmudret, og planlagt dumpeområde er et tidligere brukt deponi rett nord for

Detaljer

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø.

72.75$33257Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã TOKTNR.: AVGANG: Bodø 07 juni ANKOMST: Tromsø 06 juli Barentshavet fra 17 Ø til 40 Ø. Ã Ã +$9)256.1,1*,167,7877(7Ã Ã 3HODJLVNÃ6HNVMRQÃ Ã 72.75$33257Ã FARTØY: TOKTNR.: 2002107 AVGANG: Bodø 07 juni 2002 ANKOMST: Tromsø 06 juli 2002 OMRÅDE: Barentshavet fra 17 Ø til Ø. 'HWÃEOHÃLNNHÃJMRUWÃXQGHUV

Detaljer

O2-data for lokalitet Rundreimstranda

O2-data for lokalitet Rundreimstranda O2-data for lokalitet Rundreimstranda Generasjon: Høst 2012-2016G Målepunkt Se kartbilde Lokalitetskommune: Selje Sensorer: Blå sensor: 5 m dybde Rød sensor: 10m dybde Fylke: Sogn & Fjordene Måleperiode:

Detaljer

RAPPORT LNR Skaun kommune. Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann

RAPPORT LNR Skaun kommune. Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann RAPPORT LNR 5185-2006 Skaun kommune Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Knive Laks Vardø AS. Strømmålinger Bussesundet 4 m, 14 m, 24 m og 7 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Knive Laks Vardø AS. Strømmålinger Bussesundet 4 m, 14 m, 24 m og 7 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Knive Laks Vardø AS Strømmålinger Bussesundet 4 m, 14 m, 24 m og 7 m Akvaplan-niva AS Rapport: 60700.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur ISSN 1893-4536 (online) RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 11 2017 Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur Jon Albretsen og Lars Asplin 31. mars 2017 www.imr.no Fysisk oseanografiske

Detaljer

Strømmåling i perioden

Strømmåling i perioden Strømmåling i perioden 18.7.8-1.8.8 Marin Harvest Nord Lokalitet: Geitryggen (NY) Nærøy Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet Dybde på målested: ca

Detaljer

Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune,

Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune, 2018 Forundersøkelse ved Drevflesa i Roan kommune, 2016-2017 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 149-7-18FU Drevflesa Aqua Kompetanse AS Storlavika 7 7770 Flatanger Mobil:

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

RAPPORT. Norsk institutt for vannforskning ISBN

RAPPORT. Norsk institutt for vannforskning ISBN RAPPORT 5557-2008 Levanger kommune Undersøkelse for å finne miljømessig gunstig utslippsdyp for kommunalt avløpsvann Ytterøy Verdal Levanger Skogn Hoplafjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Simanes 17 og 40 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy 2014 Vanntransport, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Strømmålinger Hjartøy 2014 Vanntransport, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: Cermaq Norway AS Strømmålinger 21 Vanntransport, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 7391.1 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

RAPPORT. Bodalstranda Strømnings- og sprangsjiktsutredning Isesjø OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS

RAPPORT. Bodalstranda Strømnings- og sprangsjiktsutredning Isesjø OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS Bodalstranda Strømnings- og sprangsjiktsutredning Isesjø OPPDRAGSNUMMER 21545001 SWECO NORGE AS FREDRICK MARELIUS KVALITETSSIKRET AV PETTER STENSTRÖM KARIN ANJA ARNESEN Sweco 2 (12) Endringslogg VER. DATO

Detaljer