Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl. 12.00"

Transkript

1 Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl Det innkalles herved til representantskapsmøte i Sparebanken Vest Mandag 26. oktober 2015 kl i møtelokale Alvøen på hotell Radisson Blu Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen. DAGSORDEN: 1. REFERAT Referat fra representantskapsmøte Følger vedlagt. 2. STATUS STRATEGI OG ØKONOMI Muntlig orientering v/adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth. 3. IMPLEMENTERING AV NY FINANSFORETAKSLOV - VEDTEKTSENDRINGER 1. GANGS BEHANDLING Følger vedlagt. 4. BANKENS SAMFUNNSANSVAR Muntlig orientering v/markedssjef Ingrid Paasche Vi gjør oppmerksom på at det også er sendt innkalling til representantskapsmøte samme dag kl for andre gangs behandling av saken «Implementering av ny finansforetakslov vedtektsendringer». Det vil bli enkel servering ved møtestart. Bergen, 05.oktober For Sparebanken Vest Borghild Storaas Ones Representantskapets leder Innkalling sendes også til: Styret, Kontrollkomiteen, samt intern revisor og ekstern revisor. Innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside

2

3

4

5

6 Til: Fra: Representantskapet Styret Implementering av ny finansforetakslov - vedtektsendringer 1. gangs behandling Innledning: Ny lov om finansforetak trer i kraft 1. jan og finansforetakene har ett års frist på å oppfylle lovens krav, dvs. innen 31. des En rekke av lovens bestemmelser vil imidlertid gjelde allerede fra 1. jan Ny lov har også en rekke forskriftshjemler. Nye forskrifter vil kun i et begrenset omfang foreligge pr. lovens ikrafttredelse. Inntil nye forskrifter foreligger vil gjeldende forskrifter videreføres, med mindre de er i motstrid med lovens tekst. Styret har vedtatt at Sparebanken Vest i all hovedsak tilpasser seg ny lov med virkning fra , noe som bl.a. innebærer at bankens vedtekter må tilpasses ny lov. Styret fremlegger derfor til 1. gangs behandling forslag til nye vedtekter for banken. Forslaget har vært drøftet med representantskapets arbeidsutvalg. Sparebankforeningen har sammen med en gruppe jurister fra sparebankene, hvor også Sparebanken Vest var representert, utarbeidet utkast til nye normalvedtekter for sparebanker. Finanstilsynet har gitt sin tilslutning til normalvedtektene og har uttalt at sparebanker som benytter disse kan påregne at vedtektene blir godkjent av Finanstilsynet. Forslaget til nye vedtekter for Sparebanken Vest er utarbeidet med utgangspunkt i disse normalvedtektene. Ny finansforetakslov erstatter bl.a. sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven. Den nye loven bygger på aksjelovens regler om selskapsstruktur og fokuserer bl.a. på at nye regler skal sikre forsvarlig virksomhet og betryggende systemer for styring og kontroll. Den nye loven innebærer en organisasjonsmessig forenkling og tydeliggjør ansvarsforholdene. En rekke av de særbestemmelser som i dag gjelder for sparebanker er ikke videreført i ny lov. Loven inneholder minstekrav til vedtekter, noe som innebærer at det i større grad enn tidligere vil være opp til bankene selv hva de skal vedtektsfeste. I sin innstilling vektlegger styret at man i minst mulig grad endrer sammensetningen av de valgte organer. Vesentlige endringer i ny lov: Ny lov er i hovedsak en systematisering og videreføring av gjeldende rett samt implementering av EU regler. Det er imidlertid en del vesentlige endringer i loven, samtidig som en rekke bestemmelser i aksjelovgivningen gis tilsvarende anvendelse for sparebanker. De viktigste endringene kan oppsummeres som følger: Nye regler om samarbeidsavtaler utenfor konsernforhold, og samarbeidende grupper Regulering av finansforetaks navnebruk enerett og plikt til å bruke «sparebank» Regulering av bankers plikt til å motta kontanter og gjøre tilgjengelig innskudd Innføring av krav til finansforetaks organisering av kundebehandling Kun minimumskrav til vedtekter for finansforetak Gjeldende krav om kontrollkomite oppheves. Funksjon ivaretas av internrevisjonen. Side 1

7 Ikke lovkrav om at det skal være valgkomite(-er) Ikke lenger lovkrav om maks. funksjonstid for valgte medlemmer Ikke lenger krav til at det skal være leder og nestleder i representantskapet Compliancekrav innføres for hele virksomheten Generalforsamling: Når det gjelder bankens øverste organ er lovens betegnelse «generalforsamling» og oppgavene blir mer som for generalforsamlinger i aksjeselskaper. Det er imidlertid åpnet for at sparebanker i vedtektene kan fastsette annet navn enn generalforsamling. Det vil videre som for aksjeselskap kun være krav til ett årlig møte. Hovedoppgavene til generalforsamlingen vil være: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av medlemmer til valgkomiteen Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte Opptak av eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondskapital Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen Særbestemmelser om at endringer i bankens pensjonsordning eller opprettelse og nedleggelse av filialer i kommuner hvor banken ikke ellers er representert er ikke videreført, hvilket medfører at beslutningskompetansen nå vil tilligge styret. Generalforsamlingen vil etter ny lov bli innkalt av styret og ikke av generalforsamlingens leder. Styret innstiller på at vi benytter generalforsamling som ny betegnelse på representantskapet, i tråd med lovens betegnelse. Andre store sparebanker vil benytte denne betegnelse og det vil lette kommunikasjonen mot investormarkedet og da særlig utenlandske investorer at vi bruker denne betegnelse. Det er ikke noe krav etter ny lov at det skal velges en leder eller nestleder til generalforsamlingen. Her følger man aksjelovens regler om at styrets leder åpner generalforsamlingen og at forsamlingen deretter velger en til å lede resten av møtet. Styret innstiller på at ordningen med leder av generalforsamlingen videreføres og at denne velges for 2 år. Nestleder vurderes ikke lenger like aktuelt. Dersom leder ikke kan møte, vil man falle tilbake på hovedregelen om at forsamlingen velger en leder etter at møtet er åpnet av styreleder. Som nevnt ovenfor forskriver loven ett generalforsamlingsmøte i året. Basert på gode erfaringer med møte om høsten, ønsker styret å videreføre dette møtet, hvor man bl.a. kan orientere om bankens drift og «rikets tilstand». Styret vurderer at generalforsamlingen er bredt sammensatt av representanter for alle bankens interessegrupper og innstiller ikke på noen endring av sammensetningen. Vedtektsendringer: Etter ny lov, er det i motsetning til i dag, tilstrekkelig med en gangs behandling av vedtektsendringer, forutsatt 2/3 flertall av de fremmøtte. Kontrollkomite: Etter ny lov er det ikke lenger krav til kontrollkomite. Dette begrunnes bl.a. med at kontrollkomiteens rolle ivaretas gjennom internrevisjon, ekstern revisor og egne kontrollfunksjoner i konsernet, herunder styreutvalg (risiko-, revisjon- og Side 2

8 godtgjørelsesutvalg) og uavhengige kontrollfunksjoner som risikostyring og compliance. Det bemerkes også at en rekke finansinstitusjoner allerede har iverksatt tiltak for å avvikle kontrollkomiteen ved utgangen av dette året. Styret innstiller derfor på at kontrollkomiteen avvikles med virkning fra Valgkomite: Etter ny lov er det ikke krav til å ha valgkomite(-er). Valgkomiteene vurderes som et særs viktig organer og styret innstiller derfor på å videreføre nåværende ordning med valgkomiteer, med en hovedvalgkomite og en valgkomite for EK-beviseiernes valg. Nåværende sammensetning anbefales videreført med den marginale endring at det i hovedvalgkomiteen gjøres den endring at bestemmelsen om at det tidligere styremedlem som velges til valgkomiteen fortrinnsvis skal være tidligere styreleder eller nestleder utgår. Dette for å øke valgkomiteens innstillingsmuligheter. Lengste samlet funksjonstid på 6 år for valgkomiteens medlemmer anbefales videreført. Foretaksforsamling: Ny lov åpner for etablering av en foretaksforsamling. Styret ser ikke behov for dette bl.a. grunnet ansattes representasjon i styret og innstiller derfor ikke på etablering av dette. Styrets sammensetning: Etter ny lov har de ansatte rett til inntil 1/3 representasjon i styret med personlige varemedlemmer, dersom banken ikke har foretaksforsamling. Styret innstiller derfor på at de ansattes representasjon i styret økes med ett medlem. Styrets sammensetning vil etter dette være 10 medlemmer, hvorav 3 ansattevalgte styremedlemmer og 7 eksterne styremedlemmer. Videre fremgår det av ny lov at bestemmelsen i allmennaksjeloven om at hvert kjønn skal være representert med minst 40% nå også gjelder for sparebanker. Funksjonstid i valgte organer: Sparebankloven inneholder bestemmelser om lengste funksjonstid for medlemmer av valgte organer, på hhv 12 år i samme verv og samlet 20 år i valgte organer. Denne bestemmelse er ikke videreført i ny lov. Dersom vi skal ha bestemmelser om lengste funksjonstid må dette vedtektsfestes. Styret anbefaler ikke at det i vedtektene inntas slike bestemmelser. Etter styrets vurdering har valgkomiteen her et særskilt ansvar ved sine innstillinger å påse at de valgte organer blir bredt sammensatt av med adekvat kompetanse, mangfold, aldersspredning balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning innen bankens markedsområder. Hvilket vurderes å være tilstrekkelig i denne sammenheng. Andre endringer: Når det gjelder bankens formål er dette foreslått endret for å bringes i samsvar med loven. Herunder er det tatt inn et punkt knyttet til investeringstjenester. Når det gjelder valgperioder er det foreslått en harmonisering ved at medlemmer og varamedlemmer nå velges for samme periode. Dette innebærer bl.a at varamedlemmer til generalforsamlingen nå velges for 4 år mot tidligere for 1 år. Det er også tatt inn forslag til bestemmelser om avvikling, hvilket er et nytt lovkrav. Bestemmelser som ikke lenger gjelder er tatt ut og der hvor forhold spesifikk fremgår av lovteksten har man ikke sett behov for å vedtektsfeste det samme, da det vil gjelde uansett. For øvrig er det i innstillingen til nye vedtekter angitt en del presiseringer som også følger av Side 3

9 gjeldende rett, men som ikke fremgår av bankens gjeldende vedtekter, som for eksempel at verv er personlig og at man ikke kan møte med fullmektig. Behandling: Etter gjeldende lov skal vedtektsendringer behandles i to representantskapsmøter. I det første møtet fremsettes forslag til endringer og i det andre møtet skal det stemmes over forslaget som krever 2/3 flertall for å bli godkjent. Dette innebærer at dersom det fremsettes alternative forslag må dette fremsettes på det første møtet for å kunne bli tatt i betraktning. Forutsatt representantskapets positive vedtak skal vedtektene godkjennes av Finanstilsynet før de trer i kraft. Vedtektsendringen vi uansett ikke gjelde før med virkning fra Vedlegg: Som vedlegg til saken følger eksisterende vedtekter, utkast til nye vedtekter samt til ren orientering en fremdriftsplan knyttet til implementering av loven. Forslag til vedtak: «Representantskapet tar styrets redegjørelse om virkninger av ny finansforetakslov for Sparebanken Vest til orientering. Styrets innstilling til nye vedtekter for Sparebanken Vest gjeldende fra som følge av ikrafttredelse av ny finansforetakslov, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak. Bergen 2. okt Trygve Bruvik Styrets leder Side 4

10 Nye vedtekter VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland, hvorav den eldste er stiftet i Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest. Sparebanken Vest har sitt forretningskontor i Bergen. 1-2 Formål Sparebanken Vest sitt formål er å levere forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. Sparebanken Vest kan yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. KAP. 2 EGENKAPITAL 2-1 Grunnfondet De opprinnelige grunnfond i de sammensluttende banker utgjorde til sammen kr ,76 samt speciedaler og 49 shilling. Av dette er kr ,- samt speciedaler og 70 shilling tilbakebetalt, mens resten pliktes ikke tilbakebetalt. Ingen har krav på utbytte av virksomheten utover eventuell forrenting av eierandelskapitalen. 2-2 Eierandelskapital Sparebanken Vest sin eierandelskapital utgjør kr fordelt på egenkapitalbevis pålydende kr. 25,- fullt innbetalt. KAP. 3 GENERALFORSAMLING 3-1 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Sparebanken Vest sin øverste myndighet. Generalforsamlingen skal ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer. Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver. Blant generalforsamlingens medlemmer velges en leder av generalforsamlingen som åpner og leder generalforsamlingens møter. Ved leders forfall åpnes generalforsamlingen av styrets leder, hvoretter generalforsamlingen velger en møteleder. 3-2 Generalforsamlingens sammensetning 16 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av og blant Sparebanken Vest sine kunder. 8 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av det offentlige. 12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 1

11 12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. 3-3 Valg til generalforsamlingen. Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Medlemmene og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift. 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen Kundenes valg til generalforsamlingen skjer på valgdager og innen utgangen januar. Bare myndig person kan som kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annens kundeforhold. Det er kun Sparebanken Vest sine kunder som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for kundene. Valg vil foregå i følgende valgdistrikter: Antall medlemmer Antall varamedlemmer Bergen 5 2 Sunnhordaland / Haugalandet 2 1 Hardanger / Midhordland 2 1 Vest 2 1 Nordhordland 2 1 Rogaland (sør for Boknafjorden) 1 1 Sogn og Fjordane Det offentliges valg til generalforsamlingen De offentliges representanter velges av og fordeler seg som følger: Antall medlemmer Antall varamedlemmer Bergen kommune 2 1 Sogn og Fjordane fylkesting 2 1 Hordaland fylkesting 3 1 Rogaland fylkesting 1 1 Medlemmer valgt av fylkestingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylke. Medlemmer valgt av Hordaland fylkesting skal heller ikke ha sitt bosted eller virke i Bergen kommune. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen De ansatte i Sparebanken Vest er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. Valg foretas innen utgangen av januar. Det er kun ansatte som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de ansatte. 3-7 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen Egenkapitalbeviseiernes valg foregår på valgmøte som avholdes innen utgangen av januar. Forskrift om egenkapitalbevis m.v. gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

12 Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for. 3-8 Innkalling til generalforsamlingsmøte Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Innkallingen vedlagt sakens dokumenter skal sendes generalforsamlingens medlemmer senest 21 dager før møtet. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige på Sparebanken Vest sine internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til generalforsamlingens medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem i generalforsamlingen eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen. Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall. 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme. Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre annet fremgår av disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til Generalforsamlingens oppgaver På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: Valg av generalforsamlingens leder for 2 år Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av medlemmer til valgkomiteen Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver Styret består av 10 medlemmer med 5 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. 3 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. Medlemmene, varamedlemmer og styrets leder og nestleder velges for 2 år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styrets oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter. 4-2 Administrerende direktør Sparebanken Vest skal ha en administrerende direktør. Administrerende direktørs oppgaver og ansvar følger av lov og forskrift.

13 KAP. 5 VALGKOMITEER 5-1 Valgkomité for kundenes og generalforsamlingens valg Generalforsamlingen velger en valgkomité på 7 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 6 medlemmer velges blant generalforsamlingens medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviseierne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer. Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder. Valgkomiteen skal forberede valg av: leder i generalforsamlingen leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valget gjelder for to år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen. 5-2 Valgkomité for egenkapitalbeviseiernes valg De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg. Bestemmelsen i 5-1 fjerde ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD 6-1 Anvendelse av overskudd Overskudd av Sparebanken Vest sin virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Sparebanken Vest etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. Overskudd som tilordnes Sparebanken Vest kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål. Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. 6-2 Inndekning av underskudd Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital. KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER 7-1 Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

14 KAP. 8 AVVIKLING 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av Sparebanken Vest. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer. 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling Ved avvikling av Sparebanken Vest skal overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

15 Gjeldende vedtekter VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland, hvorav den eldste er stiftet i Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest. Sparebanken Vests formål er å levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor i Vestlandsregionen. Virksomheten skal drives med tilfredsstillende lønnsomhet og forsvarlig risiko. Bankens hovedkontor er i Bergen. Ingen har krav på utbytte fra bankens virksomhet utover eventuelle forrenting av bankens eierandelskapital. KAP. 2 GRUNNFONDET 2-1 Grunnfondet De opprinnelige grunnfond i de sammensluttende banker utgjorde til sammen kr ,76 samt speciedaler og 49 shilling. Av dette er kr ,- samt speciedaler og 70 shilling tilbakebetalt, mens resten ikke skal tilbakebetales. Med Kongens/Finansdepartementet samtykke kan representantskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i representantskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2b Egenkapitalbevis Sparebankens eierandelskapital utgjør kr fordelt på egenkapitalbevis á kr. 25,- fullt innbetalt. KAP. 3 REPRESENTANTSKAP 3-1 Representantskapet Sparebanken skal ha et representantskap som skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets vedtak. Representantskapet skal ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer. 16 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av kundene i henhold til den fordeling som fremgår av

16 8 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av Bergen kommune, Hordaland Fylkesting, Sogn & Fjordane Fylketing og Rogaland Fylkesting i henhold til den fordeling som fremgård av medlemmer med 6 varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forrentingsbankenes styrende organer. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar. 12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseierne i samsvar med 3-4. Medlemmene av representantskapet velges for 4 år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for 1 år. Varamedlemmer som velges av de ansatte velges for 2 år. Varamedlemmer som velges av kommunestyret, fylkestinget eller egenkapitalbeviseierne, velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av representantskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken. 3-2 Kundenes valg til representantskapet Kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde. Kundenes valg av representantskapsmedlemmer skal skje på valgdager i samsvar med forskrift fastsatt i medhold av sparebankloven 8a femte ledd. Valg vil foregå i følgende valgdistrikter: Antall medlemmer Antall varamedlemmer Bergen 5 2 Sunnhordaland / Haugalandet 2 1 Hardanger / Midhordaland 2 1 Vest 2 1 Norhordaland 2 1 Rogaland (sør for Boknafjorden) 1 1 Sogn og Fjordane Kommunestyrets / fylkestingenes valg til representantskapet Bergen kommune velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Hordaland fylkesting velger hvert fjerde år 3 medlemmer og 1 varamedlem som ikke har sitt bosted eller virke i Bergen kommune. Sogn og Fjordane fylkesting velger hvert fjerde år 2 medlemmer og 1 varamedlem. Rogaland fylkesting velger hvert fjerde år 1 medlem og 1 varamedlem. Medlemmer valgt av fylkestingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylket. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. 3-4 Egenkapitalbeviseiernes valg til representantskapet Egenkapitalbeviseierne velger så mange medlemmer til representantskapet som 3-1 fastsetter. Valget skal skje i samsvar med regler fastsatt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven 2b-11, jf. 2b-10. Valget må være avholdt innen utgangen av april.

17 Representantskapets leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle registrerte egenkapitalbeviseiere senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i sparebankens ekspedisjonslokaler og kunngjøring i minst to alminnelig leste aviser. Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valget skal melde seg hos sparebanken innen en bestemt frist som angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn 3 dager før valget finner sted. Har en egenkapitalbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av Sparebanken Vests totale antall utstedte egenkapitalbevis. Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for. KAP. 4 KONTROLLKOMITÉ 4-1 Kontrollkomité Representantskapet velger annethvert år en kontrollkomité med 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ett medlem av komiteen og ett varamedlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene 54 annet ledd. Kontrollkomiteens leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. KAP. 5 STYRET 5-1 Styrets sammensetning Styret består av 9 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av representantskapet. Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken. Bare medlemmer av representantskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Utredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jf. likevel kapittel Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krevet det. Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget. Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

18 5-3 Styrets ansvar og plikter Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter en plan for sitt arbeid, herunder en årsplan med vekt på mål, strategi, kontroll og gjennomføring. Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar. Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet. Adm. direktør eller tre av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter. 5-4 Adm. direktørs ansvar og plikter Adm. direktør har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelse i saker som etter sparebankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Adm. direktør skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. KAP. 6 VALGKOMITEER 6-1 Valgkomité for representantskapets valg Representantskapet velger en valgkomité på 7 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i representantskapet. 6 medlemmer velges blant representantskapets medlemmer, hvorav ett medlem fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviseierne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer (fortrinnsvis tidligere styre- eller nestleder). Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder. De kundevalgte og den offentligvalgte skal komme fra følgende markedsområder: 1 medlem fra markedsområder nord for Bergen 1 medlem fra markesområder sør for Bergen 2 medlemmer fra Bergensområdet (Bergen og Vest)

19 Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i representantskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representantene for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valget gjelder for to år om gangen. 6-2 Valgkomité for egenkapitalbeviseiernes valg De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av representantskapet velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i 6-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende. Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av representantskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkommiteen for egenkapitalbeviseiernes valg. Valgkommiteens innstilling skal begrunnes. KAP. 7 ÅRSOPPGJØRET 7-1 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister. Styret skal sørge for at årsoppgjøret (årsregnskapet og årsberetning) legges fram for revisor og kontrollkomiteen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jf revisorloven 5-6, og kontrollkomiteen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jf sparebankloven 13 sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetningen og kontrollkomiteens melding til samtlige representanter innen 8 dager før det representantskapsmøtet som behandler årsregnskapet. Representantskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebankloven 11 første ledd bokstav b for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomiteens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbyttet på eventuelle egenkapitalbevis Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens nettsider Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet.

20 KAP. 8 REVISJON 8-1 Revisorvalg. Godtgjørelse. Ansvar. Representantskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen. Slutter revisor, kan representantskapets leder sammen med kontrollkomiteen engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste representantskapsmøte, hvor endelig valg foretas. KAP. 9 OVERSKUDD 9-1 Overskudd Gaver Overskudd av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og sparebanken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og for øvrig i samsvar med de regler som følger av finansieringsvirksomhetsloven 2b-18. Overskudd som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål. Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig. KAP. 10 TJENESTETID. ALDERGRENSE 10-1 Tjenestetid for tillitsvalgte Et valgt medlem eller varamedlem av representantskapet, kontrollkomiteen eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut Høyeste aldersgrense for tjenestemenn Høyeste aldersgrense for daglig leder og andre fast ansatte er 67 år. KAP. 11 VEDTEKTSENDRINGER 11-1 Vedtektsendringer Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet når forslag om det er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Kredittilsynet Vedtektenes ikrafttreden Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven 5 siste punktum. Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, sist godkjent av Finanstilsynet

21 Fremdriftsplan ny finansforetakslov Tema Styrets anbefaling Beslutning 1 Vedtekter Vedtektene endres med virkning fra => beslutning i representantskapet i høst (2 møter). Utkast til nye vedtekter er behandlet i styret og fremmes til vedtakelse i representantskapet 2 Kontrollkomite Kontrollkomiteen avvikles med virkning fra => vedtektsendring 3 Endre navn på representantskapet? 4 Foretaksforsamling (bedriftsforsamling) 5 Generalforsamlingens sammensetning 6 Styrets sammensetning Representantskapet endrer navn til generalforsamling i tråd med lovens intensjon => vedtektsendring. De større sparebankene vil skifte navn til generalforsamling. Er også hensiktsmessig i forhold til bl.a. utenlandske investorer. Anbefaler ikke opprettelse av foretaksforsamling Anbefaler ikke endringer i sammensetningen Ansattes representasjon i styret økes med 1 representant til 3 medlemmer. Styret vil etter dette bli på totalt 10 medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40%. Varamedlemmer må også oppfylle kjønnsbalansen. => vedtektsendring 7 Valgkomite(-er) Anbefaler å videreføre nåværende ordning med en hovedvalgkomite og en valgkomite for EK-beviseierne. Nåværende sammensetning videreføres med den endring at bestemmelsen om at det tidligere styremedlem fortrinnsvis skal være tidligere styre- eller nestleder utgår. Lengste funksjonstid på 6 år for medlemmer i valgkomiteene videreføres 8 Tjenestetid Anbefaler ikke å videreføre gjeldende ordning med lengste funksjonstid i valgte organer, med unntak for valgkomiteen 9 Generalforsamlingens oppgaver 10 Leder og nestleder i generalforsamlingen 11 Antall møter i generalforsamlingen Følger lovens krav om hva generalforsamlingen skal behandle Anbefaler at ordningen med leder av generalforsamlingen videreføres. Nestleder videreføres ikke. Velges for 2 år. => vedtektsendring Ett årsmøte (behandler både regnskap og valg) samt et mer uformelt møte om høsten. Ellers innkalling ved behov Representantskap 26. okt. Ikrafttred Representantskap 26. okt. Ikrafttred Representantskap 26. okt. Ikrafttred Ingen endring Ingen endring Representantskap 26. okt. Ikrafttred. med virkning for valgene 2016 Representantskap 26. okt. Ikrafttred Representantskap 26. okt. Ikrafttred Ingen endring Representantskap 26. okt. Ikrafttred Ingen endring av vedtekter 12 Instruks for AD Det utarbeides ny instruks for AD Styret 1.halvår 2016 Side 1

22 13 Instruks for valgkomiteen Ny instruks fremmes for endelig vedtakelse i representantskapet. Representantskap 26. okt. 14 Styreinstruks Styreinstruksen oppdateres. Styremøte 1.halvår Lån til ansatte/tillitsvalgte Det utarbeide nye retningslinjer og rapporteringskrav Styremøte des Compliance Compliancekrav for bankvirksomheten lovfestes og vil gjelde fra Styrebehandling des ved 17 Kundebehandling Rutiner og kundeavtaler gjennomgås for å sikre at disse er i overensstemmelse med lovens krav 18 Taushetsplikt Retningslinjer gjennomgås for å sikre at disse er i overensstemmelse med 19 Lån mellom konsernforetak lovens krav Retningslinjer gjennomgås for å sikre at disse er i overensstemmelse med lovens krav 20 Egnethetsvurdering Det utarbeides nye regler for å tilpasse ny lov og rapportering 21 Stillingsinstrukser Stillingsinstrukser for ledende ansatte gjennomgås 22 Øvrige regler og retningslinjer Øvrige regler og retningslinjer gjennomgås for å sikre at de er i overensstemmelse med ny lov, bl.a. utkontraktering, varsling internt og til myndigheter og kapitalforvaltning 23 Finanskonsern Retningslinjer gjennomgås for å sikre at våre retningslinjer og informasjonsutveksling er i overensstemmelse med lovens krav behov for endringer Administrasjonen. Frist Administrasjonen. Frist Administrasjonen. Frist Styret medio 2016 Administrasjonen. Frist Administrasjonen, frist Administrasjonen. Frist Side 2

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Vedtekter. Nidaros Sparebank

Vedtekter. Nidaros Sparebank Vedtekter Vedtatt av bankens Forstanderskap 7 mars 2019 Innhold Kapittel 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 3 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. 3 1-2 Formål 3 Kapittel 2 Sparebankens egenkapital

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune,

Detaljer

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune. VEDTEKTER for Sparebanken Møre KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Foretakets navn er Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune,

Detaljer

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK KAP.1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor. Fana Sparebank («sparebanken») som er opprettet 28. august 1878, har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge. 17. Mars 2016

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge. 17. Mars 2016 VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 17. Mars 2016 KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nord-Norge («Sparebanken») har sitt forretningskontor i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FORETAKSNAVN, FORRETNINGSADRESSE OG FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningsadresse Sparebankens navn er Sparebanken Telemark. Sparebanken Telemark (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank 24. mai 2011, i kraft fra 1. november 2011 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017

Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017 Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017 1 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877.

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hønefoss Sparebank

VEDTEKTER. for. Hønefoss Sparebank VEDTEKTER for Hønefoss Sparebank Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN Org.nr. 937 901 003 (Gjeldende fra 21.11.2017) Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 1-1 Sparebankens navn er SpareBank 1 SMN. Sparebanken skal ha sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Østfold Akershus (heretter kalt Sparebanken) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2017 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. Kap. 1. Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune.

Detaljer

Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån. Forslag til vedtak møte 1, sak 2 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån. Vedtak: Bankens styre gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

VEDTEKTER for. Opdals Sparebank Org. nr FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for. Opdals Sparebank Org. nr FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken har sitt forretningskontor i Oppdal kommune. Opdals

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FORETAKSNAVN, FORRETNINGSADRESSE OG FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningsadresse Sparebankens navn er Sparebanken Telemark. Sparebanken Telemark (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013 Vedtekter for Sparebanken Telemark Revidert februar 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål Sparebanken Telemark er dannet den

Detaljer

tirsdag 5. januar 2016, kl. 18.30, 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund Valg av to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen

tirsdag 5. januar 2016, kl. 18.30, 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund Valg av to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen Forstanderskapets medlemmer Styrets medlemmer og varamedlemmer Kontrollkomiteens medlemmer Bankens ledergruppe m.fl. Drammen, 10. desember 2015 FORSTANDERSKAPSMØTER TIRSDAG 5. JANUAR 2016 Det innkalles

Detaljer

Vedtekter. for. Jernbanepersonalets Sparebank

Vedtekter. for. Jernbanepersonalets Sparebank Vedtekter for Jernbanepersonalets Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 29.03 2017 VEDTEKTER FOR JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. FINANSKONSERN. 1-1 Foretaksnavn

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST Vedtatt i forstanderskapsmøte 05.01.16. Godkjent av Finanstilsynet 29.01.16. KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Firma og kontorkommune Sparebanken Øst er dannet

Detaljer

Valgmøte for innskytere

Valgmøte for innskytere Valgmøte for innskytere Valgmøte for innskytere avholdes Mandag 20. februar 2017, kl. 18.30 i bankens hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6 Valgkomiteens forslag, samt liste over nåværende medlemmer og

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 24. oktober 2018 kl

Innkalling til generalforsamling 24. oktober 2018 kl Innkalling til generalforsamling 24. oktober 2018 kl. 17.00 Det innkalles herved til generalforsamling i Sparebanken Vest onsdag 24. oktober 2018 kl. 17.00 ca 19.00 hos Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Gudbrandsdal

VEDTEKTER for SpareBank 1 Gudbrandsdal VEDTEKTER for SpareBank 1 Gudbrandsdal Vedtatt 28.04.2016. Erstatter vedtekter av 23.04.2013 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Gudbrandsdal

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS Til medlemmer av: Representantskapet Kontrollkomiteen Styret Revisor INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS Det innkalles herved til møte i representantskapet i SpareBank 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Kapittel 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres er dannet ved sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA Sist oppdatert 07.03.2019 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 KRAFT BANK ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor (hovedkontor) i

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene

Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene Fra: Styret Til: Forstanderskapet Dato: 29. mars 2016 NOTAT VEDR VEDTEKTSENDRINGER Ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for. En alliansebank i

Vedtekter for. En alliansebank i for En alliansebank i Etnedal Sparebank har sitt forretningskontor i Etnedal kommune. Etnedal Sparebank ble etablert den 8. november 1909. Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som

Detaljer

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus Instruks for valgkomité Godkjent av Representantskapet: 14.12.2015 Instruks for valgkomiteen Side 1 av 7 Dokumenthistorikk Instruks for valgkomité (Fastsatt av representantskapet

Detaljer

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN Org.nr. 937 901 003 (Gjeldende fra 1.1.2016) Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 1-1 Sparebankens navn er SpareBank 1 SMN. Sparebanken skal ha sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 30. september 2013 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert [ ] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert [ ] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert [5.3.2018] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank Vedtekter for Rygge-Vaaler Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 13. april 2007 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Rygge-Vaaler Sparebank ( heretter kalt Sparebanken ) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND gjeldende fra 18. mars 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA FORRETNINGSKONTOR FORMÅL

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA FORRETNINGSKONTOR FORMÅL VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND gjeldende fra 16. mars 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAP. 1 FIRMA FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 12. januar 2016 3

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 12. januar 2016 3 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 12. januar 2016 3 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål Kap. 2. Kap. 3. GRUNNFONDET 2-1 Grunnfondet

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus 11.06.2015, i kraft fra 1.7.2015 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

for SpareBank 1 Østfold Akershus

for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Østfold Akershus (heretter kalt Sparebanken) er dannet ved sammenslutning

Detaljer