Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene"

Transkript

1 Sak 8, Vedtektsendringer og instruks for valgkomiteene Fra: Styret Til: Forstanderskapet Dato: 29. mars 2016 NOTAT VEDR VEDTEKTSENDRINGER Ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) trådte i kraft 1. januar Finansforetaksloven erstatter blant annet sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven, og bygger på allmennaksjelovens regler om selskapsstruktur. Institusjonene har ett år på seg til å tilpasse seg den nye loven. Styret viser til gjennomgangen av ny lov i forstanderskapsmøte 8. desember I dette møtet ble det redegjort for de virkningene loven ville få for Totens Sparebank, herunder endringer av vedtektene. På bakgrunn av informasjonen i dette møtet, legger nå styret fram for forstanderskapet forslag til nye vedtekter, samt forslag til instruks for valgkomiteene i Totens Sparebank. Sparebankforeningen og en gruppe jurister fra noen av sparebankene utarbeidet et utkast til normalvedtekter for sparebankene. Utkastet til vedtekter ble forelagt Finanstilsynet, som ga sin tilslutning til utkastet. Forslaget til nye vedtekter for Totens Sparebank bygger i all hovedsak på dette forslaget til normalvedtekter. Kontrollkomiteen Den nye finansforetaksloven stiller ikke lenger krav om egen kontrollkomite. Disse oppgavene dekkes i dag av bl.a. internrevisjonen, og lovforslaget er en forenkling og tydeliggjøring av ansvarsforholdene sammenlignet med dagens organisering. Avviklingen av kravet til kontrollkomite er i tråd med Banklovkommisjonens utkast, og både FNO og Sparebankforeningen støttet i sine høringskommentarer avvikling av kontrollkomiteen. Styret innstiller derfor på at kontrollkomiteen avvikles i tråd med finansforetakslovens intensjoner. Gavekomiteen Styret foreslår å videreføre generalforsamlingens valg av gavekomite, og foreslår dette formalisert i Instruks for valgkomiteene i Totens Sparebank. Gavekomiteens mandat og oppgaver er beskrevet i bankens gavestrategi, vedtatt på styremøte 12. januar Generalforsamlingens høstmøte Forstanderskapet har tidligere hatt et høstmøte, som har fungert som informasjonsmøte og kontaktpunkt mellom styret, forstanderskapet og bankens administrasjon. Det er styrets oppfatning at dette har vært nyttig for alle parter og ønsker derfor å videreføre ordningen med et høstmøte for generalforsamlingens medlemmer. Styret fremmer vedlagte forslag til vedtekter, samt instruks for valgkomiteene for forstanderskapet. Se vedlagte saksnotater: 1. Nye vedtekter 2. Gamle vedtekter 3. Instruks for valgkomiteene 4. Utdrag fra gavestrategien Forskrift om egenkapitalbevis m.v. Forskrift om innskyternes valg m.v.

2

3 Kap.1 Foretaksnavn forretningskontor formål

4

5

6

7 VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai Siste godkjenning i Finanstilsynet )

8 Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel 3 4 Forstanderskap 4 Innskyternes valg til Forstanderskapet 4 Kommunestyrenes valg til Forstanderskapet 5 Innskyternes deltagelse i valget til Forstanderskapet 5 Egenkapitalbeviseiernes deltagelse i valget til Forstanderskapet 5 Kapittel 4 6 Kontrollkomitéen 6 Kapittel 5 6 Styrets sammensetning 6 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll 6 Styrets ansvar og plikter 7 Revisjonsutvalg 7 Daglig leders ansvar og plikter 7 Kapittel 6 8 Valgkomiteen 8 Kapittel 7 8 Årsoppgjøret. Beretninger. Tidsfrister 9 Utsendelse av dokumenter lagt ut på bankens nettsider 9 Kapittel 8 9 Revisjonen 9 Kapittel 9 9 Overskudd - gaver 10 Kapittel Tjenestetid og aldersgrense 10 Høyeste aldersgrense for tjenestemenn 10 Kapittel Vedtektsendringer 10 VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 2 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

9 KAPITTEL 1 FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1 1 Totens Sparebank er opprettet den 15. februar Sparebanken har sitt sete i Østre Toten kommune og avdelinger i Vestre Toten, Gjøvik, Hamar, Eidsvoll, Lillehammer og Oslo kommuner. Den har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lover som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, samt de investeringstjenester i samsvar med verdipapirhandellovens bestemmelser Sparebanken til enhver tid har tillatelse til å tilby. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten utover utbytte på egenkapitalbevis.. KAPITTEL 2 GRUNNFONDET 2 1 Sparebankens opprinnelige grunnfond, spesidaler, var ytt av private bidragsytere. Dette fondet er tilbakebetalt. Med Kongens samtykke har Forstanderskapet vedtatt å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i Forstanderskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven. Sparebankens eierandelskapital i henhold til foranstående ledd utgjør NOK fordelt på egenkapitalbevis à kr 60 fullt innbetalt. Egenkapitalbevis som overdras til ny eier, gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt til banken. For egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eier ha stemmerett dersom det godtgjøres at ervervet er registrert i Verdipapirsentralen. VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 3 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

10 KAPITTEL 3 FORSTANDERSKAP 3 1 Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og Forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet skal ha 26 medlemmer med 16 varamedlemmer. Seks medlemmer med seks varamedlemmer velges av innskyterne, jfr Seks medlemmer med tre varamedlemmer velges av kommunene, jfr Seks medlemmer med tre varamedlemmer velges av de ansatte i samsvar med regler fastsatt av Kongen. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar. Åtte medlemmer med fire varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseierne i samsvar med forskrifter fastsatt av Finansdepartementet. Valget må være avholdt innen utgangen av april. Medlemmene av Forstanderskapet velges for fire år. Varamedlemmer som velges av innskyterne, velges for ett år. Varamedlemmer som velges av de ansatte, velges for to år. Varamedlemmer som velges av kommunestyrene og av egenkapitalbeviseierne, velges for fire år. Leder og nestleder velges i særskilt valg. Valgene gjelder for 1 år INNSKYTERNES VALG TIL FORSTANDERSKAPET 3 2 De innskyterne som bor eller har sitt virke, eller for upersonlig innskytere sitt sete i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, og som har, og i de siste seks månedene har hatt et innskudd på minimum 500 kroner, velger annethvert år henholdsvis ett og to medlemmer, og seks varamedlemmer. For de år der det velges to medlemmer, skal det velges ett medlem fra hver av Østre Toten og Vestre Toten kommuner. For de år der det velges ett medlem, skal dette velges fra Gjøvik kommune. Fordelingen ved de første valg etter vedtektsendringen avgjøres ved loddtrekning, som foretas av innskyternes valgkomitè. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer en to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgmøter i samsvar med forskrifter fastsatt av Finansdepartementet. Til forstandere og varamedlemmer kan innskytere bare velge myndige, personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd jfr. 8a i Sparebankloven. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 4 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

11 Av de innskytervalgte forstandere som er valgt ved første valg, går en fjerdedel ut etter loddtrekning hvert av de første tre år, og deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer kan gjenvelges jfr. kap 10. KOMMUNESTYRENES VALG TIL FORSTANDERSKAPET 3 3 Kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner velger hvert fjerde år 6 medlemmer med 3 varamedlemmer etter følgende fordeling: To medlemmer fra Østre Toten kommune To medlemmer fra Vestre Toten kommune To medlemmer fra Gjøvik kommune Ett varamedlem fra hver av kommunene. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar. INNSKYTERNES DELTAGELSE I VALGET TIL FORSTANDERSKAPET 3 4 Innskytere som vil delta i valg etter 3 2, skal melde seg hos banken innen en bestemt frist som angis i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn fem dager før valget finner sted. Har en innskyter ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget. EGENKAPITALBEVISEIERNES DELTAGELSE I VALGET TIL FORSTANDERSKAPET 3 5 Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valg til Forstanderskapet, skal melde seg hos banken innen en bestemt frist som angis i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn tre dager før valget finner sted. Har en egenkapitalbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen egenkapitalbeviseiere kan stemme for mer enn 10% av samtlige stemmeberettigede egenkapitalbevis eller avgi mer enn 20% av de stemmer som er representert i valgmøtet. Antall egenkapitalbevis i banken er For øvrig gjelder egenkapitalbevisforskriften 3-9 for egenkapitalbeviseiernes valg til Forstanderskapet. VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 5 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

12 KAPITTEL 4 KONTROLLKOMITÉEN 4 1 Forstanderskapet velger annethvert år en kontrollkomité med tre medlemmer og ett varamedlem. Ett medlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 om domstolene, 54, annet ledd.. Leder og nestleder i Kontrollkomiteen velges av Forstanderskapet ved særskilt valg. Valgene gjelder for 2 år Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med Sparebanklovens 13 og instruks gitt av Forstanderskapet og godkjent av Finanstilsynet. KAPITTEL 5 STYRETS SAMMENSETNING 5 1 Styret består av sju medlemmer med fem varamedlemmer valgt av Forstanderskapet. Leder og nestleder velges av Forstanderskapet ved særskilte valg. Valgene gjelder for 2 år. Minst ett medlem, med minst ett varamedlem velges blant de ansatte. For dette medlemmet skal det velges et personlig varamedlem. Det personlige varamedlemmet har møte- og talerett. Bare medlemmer av Forstanderskapet som er valgt av de ansatte, har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlem. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmer for ett år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jer. kap. 10. STYRET. INNKALLING. VEDTAK. PROTOKOLL 5 2 Leder kaller Styret sammen til møte minst én gang i måneden og/eller så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det. Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst fire medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens stemme utslaget. Styret forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær. VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 6 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

13 STYRETS ANSVAR OG PLIKTER 5 3 Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt av Forstanderskapet Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og har plikt til å sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret fastsetter bevilgningsreglementet for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal det fremgå i hvilken utstrekning andre enn Styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer. Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån og de nærmere vilkår for utlån og for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet. Styrets leder eller banksjefen eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelsen av sparebanken. Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. REVISJONSUTVALG 5 4 Banken skal ha et revisjonsutvalg som skal velges av og blant styrets medlemmer. Revisjonsutvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for Styret. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styremedlemmer som er ledende ansatte, kan ikke velges til medlemmer av revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget skal: a) forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen, b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert c) ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet, d) vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten. DAGLIG LEDERS ANSVAR OG PLIKTER VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 7 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

14 5 5 Banksjefen har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg Styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Banksjefen skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltning er ordnet på en betryggende måte. KAPITTEL 6 VALGKOMITEEN 6 1 Forstanderskapet velger en valgkomité blant Forstanderskapets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av sju medlemmer og fire varamedlemmer og representanter fra alle grupper som er representert i Forstanderskapet. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttrer de som har gjort lengst tjeneste. Første gang uttrer fire medlemmer etter loddtrekning. Loddtrekning foretas av valgkomiteen. Et komitémedlem som trer ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover seks år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år. Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i Forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til Styret eksklusive de ansattes representanter, Kontrollkomitéens leder, nestleder og medlemmer og varamedlemmer. For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte innstilling. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer og egenkapitalbeviseiernes valg av forstandere med varamedlemmer. For de innskytervalgte medlemmer med varamedlemmer som skal velges til Forstanderskapet skal kun de innskytervalgte representantene avgi innstilling. For de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer med varamedlemmer som skal velges til forstanderskapet, skal kun de egenkapitalbeviseiervalgte representantene avgi innstilling. Komiteen skal også forberede valg av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. KAPITTEL 7 VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 8 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

15 ÅRSOPPGJØRET. BERETNINGER. TIDSFRISTER 7 1 Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og Styrets årsberetning) legges fram for revisor og Kontrollkomitéen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og ferdig til revisjon innen utgangen av januar. Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven 5-6, og Kontrollkomitéen har gitt sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som bankens regnskap, jfr. sparebanklovens 13, 7. ledd, skal Styret sende årsoppgjøret, revisjonsberetning og kontrollkomitèens melding til samtlige representanter innen 8 dager før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet. Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens 11, 1. ledd, bokstav b for å ta imot Styrets årsberetning, revisjonsberetning og kontrollkomitèens melding og fastsette bankens regnskap og det årlige utbytte på egenkapitalbevisene. UTSENDELSE AV DOKUMENTER LAGT UT PÅ BANKENS NETTSIDER 7 2 Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet, er gjort tilgjengelige på bankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til forstanderskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet. Et medlem i forstanderskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet. KAPITTEL 8 REVISJONEN 8 1 Forstanderskapet velger revisor og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Slutter revisor, kan forstanderskapets leder sammen med Kontrollkomitéen engasjere en ny revisor som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelig valg foretas. Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskap og behandling av dens anliggender forøvrig i samsvar med lov og forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av Forstanderskapet. Revisjonsutvalgets uttalelse om forslag til revisor foreleges foranderskapet før valget. KAPITTEL 9 VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 9 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

16 OVERSKUDD - GAVER 9 1 Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte på egenkapitalbevis skal legges til sparebankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder finansieringsvirksomhetsloven 2b 18 første ledd Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven 2b-18. KAPITTEL 10 TJENESTETID OG ALDERSGRENSE 10 1 Et valgt medlem av eller leder for Forstanderskapet eller Kontrollkomitéen eller Styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom han på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut. HØYESTE ALDERSGRENSE FOR TJENESTEMENN 10 2 Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 67 år. KAPITTEL 11 VEDTEKTSENDRINGER 11 1 Endring av disse vedtekter kan vedtas av Forstanderskapet når forslag om dette er framsatt i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst 2/3-deler av dem som er tilstede, og minst ½-parten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i henhold til sparebankloven 5 siste punktum Fra samme tid oppheves tidligere vedtekter, fastsatt av Finanstilsynet 5. juli 1978 og senere endringer, sist godkjent av Finanstilsynet VEDTEKTER TOTENS SPAREBANK Side 10 av 10 (Behandlet i forstanderskapet 14. mail 2012) (Siste godkjenning i Finanstilsynet )

17 INSTRUKS FOR VALGKOMITÉENE i TOTENS SPAREBANK Totens Sparebank har to valgkomitéer. Valgkomitéen for kundenes og generalforsamlingens valg omhandles i denne instruksen. Valgkomité for egenkapitaleiernes valg Valgkomitéen for egenkapitalbeviseiernes valg forbereder valg av generalforsamlingens medlemmer med varamedlemmer som representerer egenkapitalbeviseierne samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen for egenkapitalbeviseierne og leder av denne valgkomitéen. Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg. Skulle forskriften oppheves, skal den fortsatt være virksom for Totens Sparebank inntil annet måtte bli bestemt av generalforsamlingen. Forskriften er vedlegg til denne instruksen. Valgene av kundenes og egenkapitalbeviseiernes representanter skal skje innen utgangen av februar måned.

18 Instruks for valgkomité for kundenes og generalforsamlingens valg Valg til og sammensetning av valgkomitéen. Generalforsamlingen velger valgkomitéen. Valgkomitéen består av fem medlemmer med to varamedlemmer. Alle grupperinger i generalforsamlingen skal være representert i valgkomitéen. I tillegg skal det være ett uavhengig medlem, fortrinnsvis et tidligere styremedlem. Valgkomitéen bør i størst mulig grad være representativ for kundesammensetning, aldersspredning, bankens markedsområde og rimelig fordeling mellom kjønnene. Valgkomitéens sammensetning må i tillegg være i tråd med kompetansekravene i denne instruksen. Funksjonstid. Valg til valgkomitéen gjelder for to år om gangen. Samlet funksjonstid for medlemmer av valgkomitéen er maksimalt 6 år. Valgkomitéens leder velges for 1 år. Valgbarhet betinger at man er myndig, norsk statsborger og bosatt i landet. Valgkomitéens oppgaver. Valgkomitéen skal forberede: valg av leder i generalforsamlingen valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret unntatt ansattes representanter kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen leder av valgkomitéen Valgkomitéen fremmer forslag til honorar for de tillitsvalgte. Gavekomitéen. Valgkomiteen skal innstille på medlemmer til Gavekomité i samsvar med de bestemmelser som styret til enhver tid har vedtatt om Totens Sparebanks gavefond. For øvrig gjelder bestemmelsene i denne instruks så langt de passer. Valgkomitéens kompetanse. Valgkomitéens innstillinger vil være førende for sammensetning av bankens øverste organer. Valgkomitéens arbeid er derfor svært viktig og ved sammensetningen av komitéen må det påses at denne har nødvendig kompetanse i forhold til bankens hovedoppgaver som: bankens mål og strategier bankens organisasjon bank og finansieringsvirksomhet generelt med sparebankvirksomhet spesielt investeringstjenester ledelse Valgkomitéens arbeid Valgkomitéens leder innkaller til komitéens møter og vedkommende leder også møtene. Valgkomitéen er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Det skal føres referat fra valgkomitéens møter som undertegnes av møtedeltagerne.

19 Valgkomitéen innkaller kandidater til viktige verv til intervju. Intervjuene kan gjennomføres av en samlet valgkomité eller et utvalg av komitéens medlemmer. Kandidatene bes om å framlegge CV. Styreleder kan delta i intervju med kandidatene. Valgkomitéen innhenter i tillegg bakgrunnsinformasjon for sine innstillinger. Herunder vil styrets årlige evaluering, styreinstruks samt vurderinger fra bankens styre og administrasjon være viktig grunnlag for komitéens innstilling. Bankens direksjonssekretariat kan benyttes ved behov. Innstilling og valg. Valgkomitéen må utarbeide en årsplan for sitt arbeid. Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet gjelder tilsvarende for kundenes valg til generalforsamlingen. Skulle forskriften oppheves, skal den fortsatt være virksom for Totens Sparebank inntil annet måtte bli bestemt av generalforsamlingen. Forskriften er vedlegg til denne instruksen. Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen som avholdes innen utgangen av mars og ellers etter behov. Innstillingen skal være skriftlig og begrunnes og eventuell dissens skal framgå av innstillingen. Valgkomitéens leder redegjør for innstillingen på generalforsamlingen. Kompetansekrav til valgte organer. Valgkomitéen skal påse at de valgte organer blir sammensatt av riktig kompetanse, kjønnsbalanse og geografisk spredning i henhold til lovkrav og beste praksis. Det skal påses at organene kan handle uavhengig av særinteresser. Ved valg til styret skal krav til egnethet ivaretas og det skal det påses at styresammensetningen medfører at styret samlet har kompetanse innen: bank og finansieringsvirksomhet generelt med sparebankvirksomhet spesielt økonomi, regnskap og revisjon investeringstjenester markedsføring og strategi ledelse Vedlegg 1: Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper Vedlegg2: Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

20 Vedlegg sak 8 Fra: Styret Til: Forstanderskapet Dato: 29. mars 2016 UTDRAG FRA TOTENS SPAREBANKS GAVESTRATEGI «Gavekomiteens sammensetning» Gavekomiteen består av tre medlemmer. Gavekomiteen velges etter innstilling fra valgkomiteen blant medlemmer i generalforsamlingen, hvorav ett medlem er valgt fra bankens ansatte. Bankens administrasjon har en forberedende «referansegruppe» som også deltar på møtene, og som forbereder saker for komiteen.

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012)

(Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) VEDTEKTER (Siste vedtatte endring foretatt i forstanderskapsmøte 14. mai 2012. Siste godkjenning i Finanstilsynet 23.06.2012) Kapittel 1 3 Firma Kontorkommune Formål 3 Kapittel 2 3 Grunnfondet 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014

Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 Vedtekter Vedtatt etter emisjon 2014 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Skudenes & Aakra Sparebank er opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015. Klepp Sparebank ble opprettet i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.

VEDTEKTER for FANA SPAREBANK. Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. VEDTEKTER for FANA SPAREBANK Vedtatt av forstanderskapet i møte 09.12,2015 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Fana Sparebank er opprette! 28. august 1878. Sparebanken

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank. DrammensBanken Skoger

Detaljer

SpareBank 1 Gudbrandsdal

SpareBank 1 Gudbrandsdal Bankens vedtekter VEDTEKTER SpareBank 1 Gudbrandsdal Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1 1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. SpareBank 1 Gudbrandsdal er dannet ved sammenslutning av Nord-Fron Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010

VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 VEDTEKTER for Vedtatt av representantskapet 25. mars 2010 HOVEDPUNKTENE I VEDTEKTENE Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6. Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Firma. Kontorkommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Vedtekter for SpareBank 1 Hallingdal Valdres Kapittel 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 SpareBank 1 Hallingdal Valdres er dannet ved sammenslutning mellom SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn: Kontorkommune. Formål Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013

Vedtekter for Sparebanken Telemark. Revidert februar 2013 Vedtekter for Sparebanken Telemark Revidert februar 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål Sparebanken Telemark er dannet den

Detaljer

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank

Vedtekter. for. Rygge-Vaaler Sparebank Vedtekter for Rygge-Vaaler Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 13. april 2007 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Rygge-Vaaler Sparebank ( heretter kalt Sparebanken ) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av forstanderskapet i Rygge-Vaaler Sparebank 24. mai 2011, i kraft fra 1. november 2011 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET KAP. 3 GENERALFORSAMLING. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HELGELAND SPAREBANK. Kap. 1. Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune.

Detaljer

Vedtekter Jæren Sparebank

Vedtekter Jæren Sparebank Vedtekter Jæren Sparebank Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Jæren Sparebank er dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar

Detaljer

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2017 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND KAP. 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL KAP. 2 GRUNNFONDET. 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1 1 Foretaksnavn og forretningskontor Skudenes & Aakra Sparebank ble opprettet den 25. april 1876 under navn Skudesnæs Sparebank. Ved kgl. res. av 1. april 1910 ble

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune.

VEDTEKTER for Aasen Sparebank. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor i Åsen i Levanger kommune. VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Vedtekter. Nidaros Sparebank

Vedtekter. Nidaros Sparebank Vedtekter Vedtatt av bankens Forstanderskap 7 mars 2019 Innhold Kapittel 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 3 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. 3 1-2 Formål 3 Kapittel 2 Sparebankens egenkapital

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hønefoss Sparebank

VEDTEKTER. for. Hønefoss Sparebank VEDTEKTER for Hønefoss Sparebank Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtatt av representantskapet i SpareBank 1 Østfold Akershus 11.06.2015, i kraft fra 1.7.2015 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 SpareBank 1 Østfold Akershus

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert [ ] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert [ ] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert [5.3.2018] KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune.

VEDTEKTER for Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund kommune. VEDTEKTER for Sparebanken Møre KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Foretakets navn er Sparebanken Møre. Sparebanken Møres forretningskontor er i Ålesund

Detaljer

Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017

Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017 Vedtekter Behandlet og vedtatt i generalforsamling 14. september 2017 1 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FORETAKSNAVN, FORRETNINGSADRESSE OG FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningsadresse Sparebankens navn er Sparebanken Telemark. Sparebanken Telemark (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK VEDTEKTER FOR FANA SPAREBANK KAP.1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor. Fana Sparebank («sparebanken») som er opprettet 28. august 1878, har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (Sist endret i styremøte 8. desember 2017 etter fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 29.

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (Sist endret i styremøte 8. desember 2017 etter fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 29. VEDTEKTER FOR BANK2 ASA (Sist endret i styremøte 8. desember 2017 etter fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 29. september 2017) Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Bank2 ASA ble opprettet

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1

VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 VEDTEKTER FOR KRAFT BANK ASA Sist oppdatert 07.03.2019 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 KRAFT BANK ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor (hovedkontor) i

Detaljer

tirsdag 5. januar 2016, kl. 18.30, 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund Valg av to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen

tirsdag 5. januar 2016, kl. 18.30, 3. etg. Sparebanken Øst, Hokksund Valg av to personer til, sammen med leder, å underskrive protokollen Forstanderskapets medlemmer Styrets medlemmer og varamedlemmer Kontrollkomiteens medlemmer Bankens ledergruppe m.fl. Drammen, 10. desember 2015 FORSTANDERSKAPSMØTER TIRSDAG 5. JANUAR 2016 Det innkalles

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN

V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN V E D T E K T E R for SpareBank 1 SMN Org.nr. 937 901 003 (Gjeldende fra 21.11.2017) Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål 1-1 Sparebankens navn er SpareBank 1 SMN. Sparebanken skal ha sitt forretningskontor

Detaljer

Saksbehandler: Anders N. ICvam DIr.tlf.: 22939927 V~referanse: 05111849 Deres referanse:

Saksbehandler: Anders N. ICvam DIr.tlf.: 22939927 V~referanse: 05111849 Deres referanse: The Ftha~icia1Supervisory Authority of Norway Aasen sparebank 7630 ÅsEN Saksbehandler: Anders N. ICvam DIr.tlf.: 22939927 V~referanse: 05111849 Deres referanse: ArIdvkode~ 52:2.21 Dato 20.12.2005 GODKJENNELSE

Detaljer

KLABIJ KOMMUNE ARKIVSAK/ R 5 60. 3. k«) ARK.KOD

KLABIJ KOMMUNE ARKIVSAK/ R 5 60. 3. k«) ARK.KOD Klæbu Kommune Postboks 200 7541 KLÆBU Deres ref.: KLABIJ KOMMUNE ARKIVSAK/ R 5 60 3. k«) ARK.KOD 11113 ARK.KODE JOURNALNR. 9 to SAKSBEH Vår ref.: BAR Klæbu, 9. mars 2010 Dintlf: 72830012 Hovedkontor Klæbu:

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar 1857. Sparebanken har sitt sete

Detaljer

Vedtekter for Skagerrak Sparebank

Vedtekter for Skagerrak Sparebank Vedtekter for Skagerrak Sparebank Kap. 1 Firma, kontorkommune, formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Skagerrak Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank den

Detaljer

Vedtekter. for. Jernbanepersonalets Sparebank

Vedtekter. for. Jernbanepersonalets Sparebank Vedtekter for Jernbanepersonalets Sparebank Vedtatt av forstanderskapet 29.03 2017 VEDTEKTER FOR JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. FINANSKONSERN. 1-1 Foretaksnavn

Detaljer

Protokoll fra årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010.

Protokoll fra årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010. Protokoll fra årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010. Den 25. mars 2010 kl. 14.00 ble det holdt årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble holdt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN TELEMARK KAP. 1 FORETAKSNAVN, FORRETNINGSADRESSE OG FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningsadresse Sparebankens navn er Sparebanken Telemark. Sparebanken Telemark (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK

VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004, 27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 23. mai 2018 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 30. september 2013 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp

Detaljer

Valgmøte for innskytere

Valgmøte for innskytere Valgmøte for innskytere Valgmøte for innskytere avholdes Mandag 20. februar 2017, kl. 18.30 i bankens hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6 Valgkomiteens forslag, samt liste over nåværende medlemmer og

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER for SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND gjeldende fra 18. mars 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KAP. 1 FIRMA KONTORKOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. august 2017. KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nordvest

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune,

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN MØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN MØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN MØRE KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1 Firma. Forretningskontor. Formål Sparebanken Møre er dannet 1. april 1985 ved en sammenslutning av en rekke banker i Møre og Romsdal.

Detaljer

VEDTEKTER for Melhus Sparebank

VEDTEKTER for Melhus Sparebank VEDTEKTER for Melhus Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Melhus Sparebank har sitt forretningskontor i Melhus kommune. Melhus Sparebank er opprettet

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus

Vedtekter. for. SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Østfold Akershus (heretter kalt Sparebanken) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

for SpareBank 1 Østfold Akershus

for SpareBank 1 Østfold Akershus Vedtekter for SpareBank 1 Østfold Akershus 1 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Østfold Akershus (heretter kalt Sparebanken) er dannet ved sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR

VEDTEKTER. for SPAREBANKEN SØR VEDTEKTER for SPAREBANKEN SØR KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Sparebanken Sør er dannet ved sammenslutning av Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør den 1. januar

Detaljer

Protokoll fra konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010.

Protokoll fra konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010. Protokoll fra konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank 25. mars 2010. Den 25. mars 2010 kl. 16.00 ble det holdt konstituerende møte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Møtet ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BV KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 BV (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Tønsberg kommune,

Detaljer

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST Vedtatt i forstanderskapsmøte 05.01.16. Godkjent av Finanstilsynet 29.01.16. KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Firma og kontorkommune Sparebanken Øst er dannet

Detaljer

Valginstruks for Surnadal Sparebank

Valginstruks for Surnadal Sparebank Valginstruks for Surnadal Sparebank Denne valginstruks blir gjeldende fra 10.januar 2018. Valginstruksen skal vedtas av generalforsamling etter innstilling fra styret. 1 Formål Denne instruksen skal sikre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Vedtekter vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan VEDTEKTER for SpareBank 1 Nordvest KAPITTEL 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014

MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 MEDLEMMER AV FORSTANDERSKAPET I FANA SPAREBANK PR. REGNSKAPSÅRET 2014 Valgt f.o.m. 1 Valgt t.o.m. På valg INNSKYTERVALGTE Anne Carlsen (leder) 2004 (2012) 2015 Grethe Utkilen (nestleder) 2005 (2013) 2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012)

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) VEDTEKTER FOR BANK2 ASA (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Bank2 ASA er opprettet den 12. mai 2005 og har sitt forretningskontor

Detaljer

SAK TIL FORSTANDERSKAPET I JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK 29. MARS 2017

SAK TIL FORSTANDERSKAPET I JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK 29. MARS 2017 SAK TIL FORSTANDERSKAPET I JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK 29. MARS 2017 FORSLAG TIL VALGINSTRUKS Konsernstyrets forslag til vedtak: 1. Forslag til ny valginstruks for JS vedtas. VALGINSTRUKS FOR JS Instruksen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS Til medlemmer av: Representantskapet Kontrollkomiteen Styret Revisor INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS Det innkalles herved til møte i representantskapet i SpareBank 1

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl. 12.00

Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl. 12.00 Innkalling til representantskapsmøte - møte 1: 26. oktober 2015 kl. 12.00 Det innkalles herved til representantskapsmøte i Sparebanken Vest Mandag 26. oktober 2015 kl. 12.00 13.30 i møtelokale Alvøen på

Detaljer