Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf , eller sms til Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Anne Helene Espeland Medlem Delta Baarøy Kine Lorentzen Medlem Fagforbundet Lars Marius Dalane Medlem Utdanningsforbundet Kirsten Helen Myren Medlem SP Lars Espeland Medlem H Ragnar Ettestøl Medlem SP John Geir Smeland Medlem AP Kjersti Fossing Medlem AP Ingunn Landberg Rønningen Medlem H Med vennlig hilsen for ordfører Kjetil Torp Anne Helene E. Baarøy Konsulent, Rådmannens stab

2 Saksnr Innhold PS 17/15 Godkjenning av saksliste PS 18/15 Godkjenning av protokoll PS 19/15 Revidering av Etiske retningslinjer Vegårshei kommune 2015 PS 20/15 Eventuelt

3 PS17/15Godkjenningavsaksliste PS18/15Godkjenningavprotokoll

4 Saksframlegg Dato: Arkivref: /658-1 / X07 Anne Cecilie Guttormsen Saksnr Utvalg Møtedato 83/15 Kommunestyre /15 Administrasjonsutvalg REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER VEGÅRSHEI KOMMUNE 2015 Rådmannens innstilling Retningslinjer for Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte samt Etikkplakaten tas til etterretning, og gjøres gjeldende i Vegårshei kommune. Saksprotokoll i Kommunestyre Ragnhild Nærdal, KRF, fremmet forslag om utsette saken, slik at den kunne bli behandlet i administrasjonsutvalget først. Votering om utsettelse: Enstemmig Kommunestyrets vedtak i PS 83/ Behandling av saken i kommunestyret utsettes til saken har vært behandlet i administrasjonsutvalget.

5 Vedlegg: 1. Gjeldende etiske retningslinjer fra Forslag til reviderte retningslinjer for etiske retningslinjer 3. Etikkplakaten Dokumenter: Etikkveileder KS Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet Hms håndbok A-del Vegårshei kommune: - Retningslinjer for håndtering av vold og trusler (punkt og 6.7.3) - Retningslinjer varsel om kritikkverdige forhold (punkt 6.8) - Retningslinjer for håndtering av konflikter (punkt 6.9) Aktuelt lov og regelverk: Lover som omfattes i de etiske retningslinjer: Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arbeidsmiljøloven Saksopplysninger: Etiske retningslinjer ble sist revidert den Vegårshei kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet. Befolkningens tillit er en forutsetning for lokaldemokratiet. For kommunens virksomhet bør det i tillegg til det som følger av lover og regler drøftes og nedfelles hva som skal være organisasjonens etiske retningslinjer, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk godt, rett og rettferdig. Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit. Denne svekkes med mistanke om for eksempel korrupsjon, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger. Hva er etikk? Etikk er å begrunne våre oppfatninger innenfor det som er lovlig og i samsvar med de verdier vårt samfunn bygger på. Når man står ovenfor to valg der begge er lovlige, er utfordringen hva man bør gjøre i den gitte situasjonen. Her er det etikken som slår inn. De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Varsling gjør det mulig å rette opp i kritikkverdige forhold. Derfor må de etiske retningslinjer sees i samsvar med Retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold (HMS A- del). Hvorfor etiske retningslinjer? Etiske spørsmål er alltid aktuelle, og som ansatt og/eller folkevalgt skal vi utvikle våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger - både i forkant og i etterkant av våre handlinger. Målet med de etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv og god organisasjonskultur, hvor alle ansatte og folkevalgte i Vegårshei kommune er etisk bevisst og reflektert i sitt daglige arbeid. Etiske retningslinjer setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne har tillit til oss. Åpenhet og diskusjon på arbeidsplassen knyttet til etiske dilemma og problemstillinger, vil bidra til å øke bevisstheten om etiske spørsmål og bygge en felles etisk standard for hele organisasjonen.

6 Lederne på alle nivå skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere en gang i året og ved nyansettelse. Det er og ledernes ansvar at de etiske retningslinjene implementeres og etterleves. Lederne i Vegårshei kommune har ett selvstendig ansvar for å videreutvikle og styrke den etiske bevisstheten innenfor sin virksomhet. Lederne er rollemodeller, og vil gjennom ord, handlinger og lederstil ha en stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. Det er viktig at lederenes egne handlinger er i samsvar med etiske retningslinjer. Vi bygger ikke kompetanse om etiske spørsmål og ferdigheter i refleksjon, bare ved å ha det som tema en gang i året. Vi bygger etikken i hverdagen ved at vi alltid stiller spørsmål og alltid reflekterer på hva som er riktig og hva er galt. De reviderte Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (vedlegg 2) og Etikkplakaten (vedlegg 3), vil bli gjort tilgjengelige på ansattportalen og skal dermed være lett tilgjengelig og enkel å bruke. Enhetsleder har ansvar for å sørge for at informasjonen blir gjort kjent og implementert. Det forutsetter videre at den enkelte ansatte har ett selvstendig ansvar for å sette seg inn i og følge opp aktuelle kommunale reglement, retningslinjer, rutiner mm. Alle slike dokumenter, veiledere, lovverk mm vil være lett tilgjengelig i kommunen sitt kvalitetssystem ansattportal og QM- pluss. Alle ansatte og folkevalgte i Vegårshei kommune skal være bevisst på sitt ansvar for å kjenne kommunens etiske retningslinjer og andre aktuelle regelverk. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte og Etikkplakaten må sees i sammenheng med Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, samt Varlingsplakaten. HMS- A del vil bli ajourført med henvisning til de 2 nye dokumentene. Endringer i planen som etter rådmannens syn bør vurderes. De etiske retningslinjer av , har vist seg å være funksjonelle. Likevel er det gjort noen endringer ved å tilføye 4 nye punkter, samt at innledning til retningslinjene har blitt konkretisert for å gjøre dokumentet mer forståelig for ansatte og folkevalgte. Punkter som er tillagt dokumentet er punkt 1: ny innledning, samt punkt 13: Ansattes ytringsfrihet, 14: Bruk av kommunens materielle eiendeler, punkt 15: Bruk av internett og sosiale medier, samt punkt 16: om Sanksjoner, er viktige elementer som har blitt tilføyd retningslinjene. Videre har punkt 11 om åpenhet og varsling har blitt kortet noe ned, da kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold (HMS A- del). Forklaring i forhold til nye tilleggs-punkter i retningslinjene: 1.Ansattes ytringsfrihet: Ytringsfrihet er i stor grad et spørsmål om kultur og holdninger. Ytringsfrihet og offentlighet er viktig for å gi innsyn og kontroll med kommuner som forvalter av viktige samfunnsoppgaver og fellesskapets midler. Dette er ett viktig punkt å ha med. 2. Kommunens eiendeler/ privat bruk av kommunes utstyr Klare avklaringer vedrørende bruk av kommunens eiendeler/ privat bruk av kommunens utstyr, er en avklaring det er behov for å ha nedfelt i retningslinjer.

7 3.Bruk av internett og sosiale medier Sosiale medier og internett har i dagens samfunn blitt en del av vår hverdag, hvor vi kommuniserer og informerer gjerne til allmenheten. Det er det viktig med noen etiske føringer for hvordan kommunen ønsker at kommunikasjon og informasjon skal foregå, når en ansatt og folkevalgt arbeider i kommunen. 4.Sanksjoner Dette punktet tydeliggjør viktigheten og alvorligheten av å følge kommunens etiske retningslinjer som bygger på lovverk og regler, som igjen påvirker våre holdninger, kultur og atferd som igjen er vår etikk. Bevisstgjøre den enkelte ansatte og folkevalgte om deres ansvar. Brudd på de etiske retningslinjer kan få juridiske konsekvenser. Det har og blitt utarbeidet en Etikkplakat som tydeliggjør kommunens verdier og holdninger, med tanke på at kommunen skal gjenspeile seg i våres etiske kjerneverdier. Dette med ett ønske om at folkevalgte og ansatte skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg. Denne plakaten skal henge opp tydelig på de ulike arbeidsplassene og deles ut for å informere de ansatte (Vedlegg 3). Rådmannens vurdering: Planen anses som et viktig verktøy i forhold til kommunes arbeid med etikk både i forhold til folkevalgte og ansatte. Felles retningslinjer for etikk utgjør en felles plattform både de ansatte og folkevalgte. Dersom Vegårshei kommune skal lykkes med etikkarbeid, krever dette forankring, fokus, engasjement, tid og oppfølging. Etikk er en viktig del av organisasjonsutviklingen og det å bygge en god organisasjonskultur. Dette er både et virksomhetsansvar og et personlig ansvar for alle ansatte og folkevalgte. Rådmannen anbefaler at Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte og Etikkplakaten for Vegårshei kommune vedtas slik det fremkommer i vedlegg til saken. Anne Cecilie Guttormsen HR-og organisasjonsrådgiver

8 TEMA: Etiske retningslinjer Utarbeidet av: Anne Cecilie Guttormsen Versjon: 2.0 Dato: Godkjent dato: Sign.: ACG Revisjon dato: Sign.: OPS ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I VEGÅRSHEI KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret Revidert Vegårshei kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig makt som forvalter av en rekke lover og forskrifter. Det er derfor viktig at handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler høy etisk bevissthet. Befolkningens tillit er en forutsetning for lokaldemokratiet. Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk er å begrunne våre oppfatninger innenfor det som er lovlig og i samsvar med de verdier vårt samfunn bygger på. Når man står ovenfor to valg der begge er lovlige, er utfordringen hva man bør gjøre i den gitte situasjonen. Her slår etikken inn. Etiske spørsmål er alltid aktuelle, og som ansatt og/eller folkevalgt skal vi utvikle våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger - både i forkant og i etterkant av våre handlinger. Målet med de etiske retningslinjene er at de skal bygge opp under en positiv og god organisasjonskultur, hvor alle ansatte og folkevalgte i Vegårshei kommune er etisk bevisst og reflektert i sitt daglige arbeid. Etiske retningslinjer setter en standard for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at innbyggerne har tillit til oss. Åpenhet og diskusjon på arbeidsplassen knyttet til etiske dilemmaer og problemstillinger, vil bidra til å øke bevisstheten om etiske spørsmål og bygge en felles etisk standard for hele organisasjonen. Etikkplakaten er og en del av de etiske retningslinjene og følger dette dokumentet. De etiske retningslinjer må og sees i samsvar med varsling om kritikkverdige forhold. Varsling gjør det mulig å rette opp i kritikkverdige forhold. De etiske retningslinjer omfatter følgende lover: Kommuneloven, Forvaltningsloven, offentlighetsloven, og arbeidsmiljøloven. 1. Formål og virkeområde Vegårshei kommune legger vekt på åpenhet omkring kommunens virksomhet. Lojalitet, redelighet og ærlighet er blant de viktige verdiene som kommunen bygger sitt arbeid på. En god og forsvarlig etisk standard skal bidra til at befolkningen får tillit til sin kommune og til de ansatte og folkevalgtes evne til å forvalte fellesskapets ressurser. En god etisk praksis skal også bidra til at kommunen får et godt omdømme utad. De etiske retningslinjene skal danne grunnlaget for at etiske dilemmaer som politikere, ledere og ansatte møter blir håndtert på en forsvarlig måte, og at det skapes en positiv kultur for å hjelpe hverandre til etisk riktige handlinger. 2. Lojalitet, respekt og forståelse Det forventes at ledere, ansatte og folkevalgte lojalt følger opp vedtak og andre beslutninger som er fattet politisk og administrativt, og plikter å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for Vegårshei kommunes virksomhet. Både ansatte, ledere og folkevalgte skal medvirke til en kommunikasjon som er positiv og

9 Side 2 av 6 støttende. Gjennom ord og handling skal det signaliseres et positivt menneskesyn, slik at både brukere og ansatte opplever seg ivaretatt og sett. Den enkelte skal legge vekt på å føre et forståelig og enkelt språk. 3. Ansvar Ledere på alle nivå i kommunen har et særlig ansvar for å bidra til at medarbeidere gjøres kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Lederne skal på alle nivå gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere en gan gi året, og ved nyansettelse. Dersom ansatte er i tvil om hvordan de etiske retningslinjene skal tolkes og forstås, bør dette diskuteres med nærmeste leder. Den enkelte folkevalgte og de ansatte har et personlig ansvar for selv å gjøre seg kjent med og følge retningslinjene, og forplikte seg aktivt til å ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. 4. Konfliktløsning Både ledere og ansatte har et ansvar for snarest mulig å avklare eventuelle uoverensstemmelser på arbeidsplassen og derved forhindre at konflikter utvikles. Ledere har et særskilt ansvar, både når det gjelder å forebygge/avverge konflikter og for å løse dem. Eventuelle tvister skal fortrinnsvis løses gjennom organisasjonene og deres tillitsvalgt 5. Taushetsplikt og informasjon Folkevalgte og ansatte i Vegårshei kommune er i henhold til forvaltningslovens 13 pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tillitsverv eller arbeid. Hun/han kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Taushetsplikten dokumenteres ved at alle nye ansatte og folkevalgte underskriver egen taushetserklæring. Fortrolige opplysninger som den enkelte får kjennskap til i forbindelse med virksomhet for kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som formidles i forbindelse med kommunens virksomhet, skal være både utvetydig, korrekt, pålitelig og etterrettelig. Saksbehandlingsopplysninger skal behandles etter offentlighetsloven. Den lovpålagte taushetsplikten skal overholdes. 6. Habilitet og interessekonflikter Folkevalgte og ansatte i kommunen skal opptre upartisk, og plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter reglene om inhabilitet i forvaltningslovens 6. Dette innebærer blant annet at ingen i sitt arbeid skal involvere seg i saker der utfallet berører økonomiske eller andre interesser til en selv, ens familie eller andre en har nær personlig tilknytning til. Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser for den enkelte. Dette kan også gjelde forhold som ikke direkte rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: - Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer. - Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. - Engasjement eller verv i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. - Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.

10 Side 3 av 6 - Saker med tilknytning til familien eller andre nære sosiale forbindelser. Dersom den enkelte ansatte eller folkevalgt opplever å være i ferd med å komme i en situasjon som nevnt ovenfor, skal han eller hun straks ta dette opp med sin overordnet til drøfting og avklaring. 7. Gaver og representasjon Folkevalgte og ansatte må ikke motta penger, gaver, personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke, eller av giveren er ment å påvirke ens handlinger, saksforberedelse, vedtak eller andre tjenestelige handlinger. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Det gjelder heller ikke gaver som ut fra den konkrete sammenhengen, ikke vil være egnet til å påvirke en beslutningsprosess. Veiledende for vurderingen av om gaven er av ubetydelig verdi eller ikke, er om prisen på gjenstanden eller ytelsen er over eller under kr Ved tilbud om gaver o.l. som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Politikere kontakter ordføreren. Administrasjonen tar ansvaret for at mottatte gaver av en slik art skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. I forbindelse med denne type utveksling, vil det som oftest høre til alminnelig høflighet å kunne overrekke eller motta gaver av mindre verdi, eksempelvis en blomsterbukett, en bok, en konfekteske eller lignende. Graden og omfang av slik oppmerksomhet må likevel ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. 8. Reiseutgifter Reiseutgifter i alle tjenestelige sammenhenger skal dekkes av kommunen. Reiser med bakgrunn i invitasjon (gratisreiser) skal ikke foretas uten samtykke fra rådmannen. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører. Slike reiser skal ha en klar faglig forankring, og ikke ha karakter av ren kundeoppfølging. 9. Kurs / foredrag eller annet lønnet oppdrag i ordinær arbeidstid Kommunalt ansatte som innenfor ordinær arbeidstid engasjeres og mottar godtgjørelse av utenforstående for bidrag i forbindelse med kurs/foredrag og andre oppdrag, skal enten trekkes i lønn for den tiden oppdraget har vart eller betale inn godtgjøringen til kommunen. Dette gjelder ikke hvis den ansatte utfører slike oppdrag under avvikling av ferie, avspasering eller ulønnede permisjoner. Den enkelte har plikt til å informere sin nærmeste overordnede om all lønnet virksomhet som vedkommende påtar seg utover sin hovedstilling. Informasjonsplikt til overordnet gjelder også ansatt som er innvilget lønnet permisjon fra kommunen, og som samtidig mottar lønn fra annen arbeidsgiver i samme tidsrom. 10. Register Vegårshei kommune har avtale om å bruke Styrevervregisteret i KS. Dette er en frivillig ordning som krever samtykkeerklæring fra den enkelte. Så langt det er mulig bør alle politikere, ledere og saksbehandlere med delegert myndighet og ansvar oppfordres til å registrere seg, selv om de ikke har noe verv. Rådmannens stab i Vegårshei kommune er kontaktansvarlig overfor det sentrale registeret. 11. Åpenhet og varsling om kritikkverdige forhold Åpenhet er en av Vegårshei kommunes grunnleggende verdier, forankret i kommuneplanen.

11 Side 4 av 6 Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og trygghet. Med en åpen bedriftskultur legges det til rette for at ledere, tillitsvalgte og medarbeidere forstår de veivalg som tas. I den sammenheng kan det være viktig at velment kritikk kommer fram, som et ledd i å ta enda bedre beslutninger. Medarbeidere har rett og plikt til, på en forsvarlig måte å varsle om forhold i kommunen som anses kritikkverdige, uetiske eller uholdbare på annet vis (aml 2-4). Vegårshei kommune har en bevisst holdning mot enhver form for diskriminering, mobbing, vold, trusler og trakassering. Ansatte og folkevalgte i Vegårshei kommune har et ansvar for å virkeliggjøre denne holdningen. De etiske retningslinjene omhandler ikke varsling, da dette er omfattet av arbeidsmiljølovens regler og kommunens egne retningslinjer for Varsling av kritikkverdige forhold, samt Varslingsplakat. 12. Tiltak mot sosial dumping m.v. Vegårshei kommune skal aktivt motarbeide diskriminering i arbeidslivet og bidra til at ansatte gis like vilkår for likt arbeid, i samsvar med ILO konvensjon C94. Tiltak mot sosial dumping skal være en del av kommunens innkjøpsrutiner og tas med som klausul i alle kontraktsforhold som kommunen inngår med eksterne leverandører. Herunder skal det foreligge rutiner for oppfølging og kontroll av leverandørenes overholdelse av bestemmelsen. (kfr. Ksak 72/06). 13. Ansattes ytringsfrihet Ytringsfrihet er et grunnleggende prinsipp. Som alle andre borgere kan ansatte i Vegårshei kommune delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Dette gjelder også adgang til å ytre seg om forhold på eget arbeidsområde og egen arbeidsplass. Kommunens ledelse har rett til å avgjøre hvem som uttaler seg på kommunens vegne. I tråd med alminnelige kontraktsprinsipp er det en gjensidig lojalitetsplikt mellom ansatte og Vegårshei kommune som arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal ivareta de ansatte. Se punkt om varsling. Det er den enkelte ansattes ansvar at ytringen ikke kommer i konflikt med lojalitets og taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 14. kommunens eiendeler/ privat bruk av kommunens utstyr Kommunens eiendeler, som for eks biler, tilhengene, maskinpark osv, skal som hovedregel benyttes i kommunens tjeneste Enhetsleder avgjør om utstyret kan lånes til kommunalt ansatte til privat bruk. Slik bruk må ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlånet skal registreres og brukeren står ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet. Med privat bruk menes bruk som er i arbeidstakers interesse. Kommunal bruk er bruk som er i arbeidsgivers interesse. 15. Bruk av internett og sosiale medier Internett og andre sosial medier må ikke benyttes til innhenting av informasjon som er egnet til å nedverdige, latterliggjøre eller ydmyke mennesker på grunn av deres kjønn, rase, alder, religion, kultur eller sosiale posisjon. Tenk over hvilken rolle du har på sosiale medier. Dersom du er leder eller folkevalgt vil nok de fleste oppfatte deg som en offentlig person, også på fritiden. Vær varsom i omtale av jobben og arbeidsstedet ditt. Kommunen skal

12 Side 5 av 6 likevel ikke innskrenke ansattes og folkevalgtes ytringsfrihet. Her gjelder kommunens etiske retningslinjer. Viser til kommunens Datainstruks. 16. Sanksjoner Brudd på etiske retningslinjer vil kunne vurderes som tjenesteforsømmelse, og få konsekvenser for arbeidsforholdet i form av tilrettevisning eller ordenstraff. Avhengig av alvorlighetsgraden kan også den ansattes egnethet for stillingen tas opp til vurdering. Handlinger kan være av en slik art at de medfører tiltak etter arbeidsmiljøloven, eventuelt påtale og straffereaksjoner etter straffeloven. Ved brudd på etiske retningslinjer kan politiske vedtak kjennes ugyldig.

13 Side 6 av 6 Etikk plakaten For folkevalgte og ansatte i Vegårshei kommune Bedriftskulturen i Vegårshei kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier. Folkevalgte og ansatte skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg. De etiske kjerneverdiene i Vegårshei kommune er: Gjensidig tillit og respekt Ansvar Dialog Kunnskap Trivsel og glede Gjensidig tillit og respekt er utgangspunkt for all samhandling. Kunnskap er nøkkelen til gode løsninger Ansvar for enkeltmennesket og et inkluderende fellesskap Trivsel og glede er utgangspunkt for vekst og utvikling Dialog er grunnlaget for beslutninger.

14 PS20/15Eventuelt

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte Vedtatt av Administrasjonsutvalget i sak 07/669 den 21.9.2007 Side 1 av 5 Innhold Formål... 3 Lojalitet, respekt og forståelse... 3 Ansvar... 3 Taushetsplikt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 29/18 den 13.03.2018 Side 1 av 5 Innhold 1.0 Formål... 3 2.0 Lojalitet, respekt og forståelse... 3

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I VEGÅRSHEI KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret - 22.04.2008 Vedtatt i Kommunestyret - 13.10.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I VEGÅRSHEI KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret - 22.04.2008 Vedtatt i Kommunestyret - 13.10. TEMA: Etiske retningslinjer Revidert av: Anne Cecilie Guttormsen Behandlet av: Administrasjonsutvalget Kommunestyret Versjon: 2.0 Dato: 27.07.15 Dato: 22.09.15 13.10.15 Godkjent dato: Sign.: ACG Revisjon

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer For ansatte og folkevalgte i Kvinesdal kommune Utgave Beskrivelse Dato 1 For godkjenning 7.5.17 2 Kommentarer fra høringsrunden inkludert, for godkjenning 16.5.18 Etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hustadvika kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hustadvika kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hustadvika kommune 1 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I PARTSSAMMENSATTUTVALG DATO: GJELDER FRA: 1.1.2020 19 Etiske retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK, HABILITET OG VARSLING I HOLE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ETIKK, HABILITET OG VARSLING I HOLE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ETIKK, HABILITET OG VARSLING I HOLE KOMMUNE 1. ETIKK... 3 2. HABILITET (LOJALITET OG INTERESSEKONFLIKTER)... 5 3. VARSLING... 6 1. Etikk 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1. Hole kommune

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013 1 Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune. Vedtatt 11/9 2013, administrativt revidert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 02.06.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Vedtatt i Kommunstyret 19.06.2018 (KS 051/18) Formål Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder for folkevalgte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG

HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG Etiske RINGERIKE KOMMUNE retningslinjer VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MARS 2017 ETISKE RETNINGSLINJER HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG NYSKAPENDE ÆRLIG Etikk innebærer å

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

Verdier og etisk reglement for Tingvoll kommune

Verdier og etisk reglement for Tingvoll kommune Verdier og etisk reglement for Tingvoll kommune Formål og virkeområde Formålet med Tingvoll kommunes verdier og etiske retningslinjer, er å sikre en felles plattform, definere felles standarder og bidra

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer

Sør-Aurdal kommune. Etiske retningslinjer Sør-Aurdal kommune Etiske retningslinjer Rettferdighet Ærlighet Åpenhet Respekt Kvalitet 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret Lederforum 290113 AMU 2

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune Vedtatt av kommunestyret 11.06.2019 sak 027/19 ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÆRØY KOMMUNE De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper

Detaljer

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune

Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Etiske regler for ansatte og politikere i Molde kommune Hjelp til å ta de riktige valgene Her settes inn et passende bilde. Lay-out må tilpasses Nye Molde kommune. Det vil bli laget lederveiledning til

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER HORTEN KOMMUNE Administrasjonssjefen har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Kommunalsjefer og ledere av underliggende enheter har et

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Vadsø kommune 0 Folkevalgte og ansatte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse etiske retningslinjene skal bidra til en bevisstgjøring av folkevalgte og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Vigo IKS

Etiske retningslinjer i Vigo IKS Etiske retningslinjer i Vigo IKS Forord De etiske retningslinjer beskriver verdier, prinsipper og retning for høy etisk praksis. Varsling gjør det mulig å rette opp i kritikkverdige forhold. Ansatte i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesalen Tidspunkt: 05.11.2013 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no.

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 5. februar 2019 Erstatter kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.10.13 sak 42/13 Innledning: De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Lavangen kommune Etisk kvalitet på tjenesteyting

Detaljer

Etiske retningslinjer Våler Kommune januar 2017 side 1

Etiske retningslinjer Våler Kommune januar 2017 side 1 Etiske retningslinjer Våler Kommune januar 2017 side 1 Innholdsfortegnelse Formål...3 1. Grunnholdning...3 2. Offentlighet og aktiv opplysningsplikt...3 Offentlighetsprinsippet...3 Aktiv opplysningsplikt...3

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Sist revidert: 1.11.2013 Ansvar for revidering: Neste revidering: personalavdelingen ved behov, eller senest innen 31.12.2016 Innhold 1. GRUNNREGLER... 3 2. HENSYNET

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA KOMMUNE NOTAT Dato: 01.12.2015 Arkiv - arkivsak: 030-15/1031 Vår ref: 9249/15 Direkte telefon: 97423533 E-post: wigdis.n.andersen@sorreisa.kommune.no ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I SØRREISA

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Side 1 av 9 ETISKE RETNINGSLINJER FOR HAUGESUND KOMMUNE Innhold Formål... 3 Hvem gjelder retningslinjene for?... 3 Innledning... 3 Åpenhet, ytringsfrihet, lojalitet, taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 07.04.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold

ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold Saksnr: 201408516-22 Saksbehandler: KAMB Delarkiv: ESARK-0107 ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning 2. Åpenhet, ytringsfrihet, lojalitet og taushetsplikt 3. Respekt og mangfold 4. Bruk

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 007 &00 Arkivsaksnr.: 16/3480 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 07.09.2016 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Forslag til vedtak:

Detaljer

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling Saltdal kommune Etiske retningslinjer og rutiner for varsling for Saltdal kommune Vedtatt av kommunestyret 27.10.2016 Innhold 1 Formål... 2 2 Folkevalgte og ansatte... 2 2.1 Verdiforankring... 2 2.2 Møte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist:

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist: Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: 31.10.2012 Revisjonsfrist: 31.10.2013 Etiske retningslinjer ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SVELVIK KOMMUNE 1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, på eget web skjema på nettsiden,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE Vedtatt kommunestyret: 10.09.2015 sak 77/2015 Side 1 av 7 Audnedal framover Ansatte skal i sitt arbeid for Audnedal kommune ha fokus på kommunens valgte

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Vedtatt i Kommunestyret 7.4.2011, revidert 05.10 2017. Etiske retningslinjer "Etikk er lære om hvordan våre handlinger, innstillinger, målsettinger og motiver bør være for å kunne kalles "gode" eller "riktige".

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE SAKSPROTOKOLL - ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Formannskapet behandlet saken den 14.11.2016, saksnr. 145/16 Behandling: Innstillingen fra Administrasjonsutvalget vedtatt med 8 stemmer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2016 Innledning Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN. For ansatte og folkevalgte

VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN. For ansatte og folkevalgte VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN For ansatte og folkevalgte Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 13.11.2013 25/13 ØA 4.12.2013 170/13 Kommunestyret 5.2.2014 3/14 INNHOLD OM ETIKKPLAKATEN...

Detaljer

Etisk standard for Bergen kommune

Etisk standard for Bergen kommune Vår referanse: 2018/24329-3 Dato: 5. november 2018 Etisk standard for Bergen kommune Innhold 1. Innledning 2. Åpenhet, ytringsfrihet, lojalitet og taushetsplikt 3. Respekt og mangfold 4. Bruk av kommunens

Detaljer