PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24."

Transkript

1 ISIN NO ISIN NO PROSPEKT TINE BA 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/ august 2005 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med

2 INNHOLD 1 SAMMENDRAG KONSERNET NØKKELTALL TINE BA SAMMENDRAG AV FINANSIELLE HOVEDTALL TINE GRUPPA OBLIGASJONSLÅNENE 6 2 PRESENTASJON AV TINE BA HISTORIKK TINE BA SIN ROLLE I TINE GRUPPA TINE RÅVARE SAMVIRKEORGANISERINGEN EIERORGANISERINGEN STYRET I TINE BA KONTROLLKOMITÉ LEDELSEN I TINE BA (KONSERNLEDELSEN) INFORMASJONSPOLITIKK LOVGIVNING 12 3 PRESENTASJON AV TINE GRUPPA STRATEGI KONSERNETS VIRKSOMHETSOMRÅDER TINE MEIERIENE ANDRE DATTERSELSKAP TILKNYTTEDE SELSKAP 19 4 MARKEDSFORHOLD RAMMEBETINGELSER KONKURRANSEN I MARKEDET FOR MEIERIPRODUKTER 23 5 STRATEGI OG FREMTIDIG UVIKLING UTGANGSPUNKT TINE ØKONOMISK DATA RESULTATREGNSKAP TINE BA OG KONSERN BALANSEOPPSTILLING TINE BA OG KONSERN KONTANTSTRØM TINE BA OG KONSERN UTVIKLING ETTER 1. KVARTAL TINE BA FINANSIELLE NØKKELTALL REGNSKAPSPRINSIPPER OG KOMMENTARER FINANSIELL ORGANISERING RISIKOFORHOLD MELLOM TINE BA OG DATTERSELSKAP GARANTIER OG PANTSETTELSER INVESTERINGER 38 7 ØVRIGE FORRETNINGSADRESSE OG ORGANISASJONSNUMMER REVISOR TVISTER TILRETTELEGGER 39 8 ANNENHÅNDSMARKEDET VPS-FORHOLD NOTERING PÅ OSLO BØRS 40 9 TILLITSMANNSFUNKSJONEN 41 2

3 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedtekter for TINE BA Adresser Lånebeskrivelse Låneavtale Årsrapport (vedlegges løst) 3

4

5 1 Sammendrag 1.1 Konsernet TINE BA er morselskapet i samvirkekonsernet TINE Gruppa (konsernet) med hovedkontor i Oslo. Med basis i norsk melk driver konsernet foredling og omsetning av melk og melkeprodukter. I tillegg har konsernet virksomhet innenfor andre nærliggende næringsmidler og marin virksomhet. Konsernet har fem regionale meieriselskaper og flere hel- og deleide datterselskaper innen annen næringsmiddelvirksomhet. TINE BA eies av ca melkeprodusenter i et samvirke. TINE Gruppa har ansatte og en årlig omsetning på ca. 14,1 milliarder kroner. Resultatet i 2004 var 229,4 millioner kr før skatt. TINE BA mottar årlig ca 1,5 milliarder liter melk, hvorav ca 90 % foredles i egen industri til totalt ca ulike varelinjer. 80 % av salget foregår innenfor dagligvarehandelen. TINE BA eier 100 % av Diplom-Is som har produksjon av iskrem i Norge og Sverige og i tillegg salg i Danmark. TINE BA eier et eget datterselskap i USA som blant annet står for import av Jarlsberg til USA. I tillegg leieproduseres Jarlsberg i USA for å dekke etterspørselen. Konsernet er også engasjert innenfor marine virksomheter. 1.2 Nøkkeltall TINE BA 1.3 Sammendrag av finansielle hovedtall TINE Gruppa 5

6 1.4 Obligasjonslånene TINE BA har vedtatt å oppta NOK (norske kroner femhundremillioner) fordelt på to obligasjonslån. Beløpet er fordelt med NOK (norske kroner tohundremillioner) på lånet med navn 3,70 % TINE BA åpent obligasjons lån 2005/2010 og de resterende NOK (norske kroner trehundremillioner) på Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/ ,70 % TINE BA Åpent Obligasjonslån 2005/2010 ISIN: NO Type lån: Åpent lån, fast rente Løpetid: Første transje: NOK Emisjonsramme: NOK Obligasjonsstørrelse: NOK Kupong: 3,70 % Rentemetode: 30/360 ujustert Renteterminer: Årlig etterskuddsvis Sikkerhet: Negativ pantsettelsesklausul Innbetaling: 30. juni 2005 Rentereguleringsdatoer: 30. juni hvert år Børsnotering: Lånet vil bli søkt opptatt på Oslo Børs. Lånet vil kunne bli overført til Oslo Børs ASA s Alternative Bond Market (ABM) uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet. Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA Tilrettelegger: Nordea Bank Norge ASA Flytende rente TINE BA Åpent obligasjonslån 2005/2010 ISIN: NO Type lån: Åpent lån, flytende rente Løpetid: Første transje: NOK Emisjonsramme: NOK Obligasjonsstørrelse: NOK Kupong: 3 måneders NIBOR + 0,29 % Rentemetode: Act/360 Renteterminer: Kvartalsvis, etterskuddsvis Sikkerhet: Usikret lån. Negativ pantsettelsesklausul Innbetaling: 30. juni 2005 Rentereguleringsdatoer: 30. mars, 30. juni, 30. september og 30.desember Børsnotering: Lånet vil bli søkt opptatt på Oslo Børs. Lånet vil kunne bli overført til Oslo Børs ASA s Alternative Bond Market (ABM) uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet. Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA Tilrettelegger: Nordea Bank Norge ASA 6

7 2 Presentasjon av TINE BA TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa og eies av melkeprodusenter i et samvirke. Foruten å være eier av en rekke datterselskap ivaretar TINE BA en rekke funksjoner, primært innenfor TINE Meieriene. TINE BA i sin nåværende form har bakgrunn i en fusjon innenfor meierisamvirket som ble gjennomført med virkning fra selvstendige meieriselskap ble da fusjonert inn i TINE Norske Meierier, som samtidig endret navn til TINE BA. Samtidig ble 5 regionale meieriseselskap, også organisert som samvirkeselskap, etablert som heleide datterselskap av TINE BA. 2.1 Historikk I 1881 ble den norske meieriforening stiftet som den første nasjonale meieriorganisasjonen i Norge. Meierisamvirket har 125- års jubileum i Den forretningsmessige forløper til TINE BA, Norske Meieriers eksportlag ble stiftet i 1928, som senere skiftet navn til Norske Meieriers salgssentral og så til Norske Meierier. Konsernet var da eid av lokale og selvstendige meieriselskap over hele Norge som i sin tur hadde melkeprodusentene som sine eiere. Fusjonen mellom disse meieriselskapene og TINE Norske Meierier markerte et vendepunkt ved at samtlige eiere innenfor meierisamvirket ble eier av samme selskap. TINE-merket ble etablert i 1992 som et felles varemerke for meierisamvirkets produkter. 2.2 TINE BA sin rolle i TINE Gruppa Svært mye av aktiviteten i konsernets meierivirksomhet går gjennom TINE BA. TINE BA har følgende oppgaver med betydelig økonomisk konsekvens: Kjøper all melk fra melkeprodusentene og selger den videre til TINE BAs datterselskap og TINE BAs konkurrenter til like vilkår Kjøper alle ferdigproduserte produkter i datterselskapenes meierier og selger de videre til TINE BAs eksterne kunder nasjonalt og internasjonalt Ivaretar størsteparten av aktivitetene innenfor meierivirksomheten som ikke inngår direkte i verdikjeden, organisert gjennom konsernets fellesfunksjoner (f.eks. logistikk, salg, marketing) De to første punktene over betyr at all melk omsettes to ganger i TINE BA. Av den grunn har TINE BA en omsetning som er høyere en konsernets samlede omsetning. Det foregår ingen produksjon av meieriprodukter i TINE BA. Store deler av konsernets egenkapital ligger i TINE BA. Datterselskapenes finansieringsbehov skjer gjennom konserninterne lån. Med unntak av enkelte av konsernets internasjonale datterselskap, er TINE BA ansvarlig for all ekstern finansiering på vegne av TINE Gruppa. TINE BA eier all bygningsmasse som benyttes i meierivirksomheten og det betales konsernintern husleie Organisering Organiseringen i TINE BA er knyttet til konsernets fellesfunksjoner. Dette er en blanding av stabsog linjefunksjoner som i stor grad er integrerte deler av TINE BAs meierivirksomhet i tillegg til å utføre ordinære hovedkontorfunksjoner. Fellesfunksjonene ledes av konserndirektørene. 7

8 Figur 1. Organisasjonskart for TINE BA 2.3 TINE Råvare TINE Råvare er en avdeling i TINE BA, men har en helt selvstendig rolle i forhold til TINE BAs øvrige virksomhet. Avdelingen holdes utenfor TINE BAs forretningsmessige virksomhet. TINE Råvare ble opprettet med virkning fra for å legge til rette for like konkurransevilkår for industriaktører i og utenfor TINE Gruppa. TINE Råvare har ansvaret for melken fra og med gårdstanken på gården og til og med noteringspunktet hvor den selges til TINE Meieriene eller andre aktører. Det føres et atskilt regnskap for TINE Råvare og aktivitetene baserer seg i stor grad på kjøp av tjenester fra TINE Meieriene gjennom separate avtaler, godkjent av Statens Landbruksforvaltning. TINE Råvare selger råvaren videre til den fastsatte noteringsprisen på salgs tidspunktet. Denne fastsettes på basis av målprisen på melk som fastsettes i de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og faglagene i landbruket. TINE Råvare skal i prinsippet ha kostnadsdekning og ikke gå med overskudd. Resultatet i TINE Råvare har ingen innvirkning på resultatet i TINE BA eller TINE Gruppa ettersom det er forutsatt at resultatet blir godskrevet melkeprodusenten og således avsatt som gjeld i TINE BAs regnskap. Både regnskap og budsjett for TINE Råvare godkjennes av Statens Landbruksforvaltning. TINE Råvare er også ansvarlig for markedsreguleringen, se pkt

9 2.4 Samvirkeorganiseringen TINE BA sitt formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis og arbeide for at eierne får et best mulig økonomisk resultat fra sin melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser. BA står for Begrenset Ansvar og innebærer at TINE BA er organisert som et samvirke. Hver enkelt eier er kun ansvarlig for sitt andelsinnskudd på kr 500,-. Den resterende delen av TINE BA sin egenkapital er kollektivt eid og innebærer at ingen av eierne får med seg sin andel av egenkapitalen ved uttreden. Eierne av TINE BA er hovedandelen av landets melkeprodusenter. Hver eier har èn eierandel, uavhengig av størrelse. Eierandelen følger gården og gir eieren en rett og en plikt til å levere melken til TINE Gruppa. Ved opphør av melkeproduksjon eller ved bytte til annen mottaker av melk enn TINE BA har bonden ikke lenger rett til å være eier i TINE BA. Bonden blir dermed utmeldt og får returnert sitt andelsinnskudd på kr 500,-. Som et samvirke har TINE BA som målsetting å levere en høyest mulig melkepris tilbake til sine eiere, både i dag og i fremtiden. TINE BA har også som målsetting å gjennom sin virksomhet sikre omfanget av norsk melkeproduksjon på dagens nivå og unngå overproduksjon. I tillegg består verdien av å være eier av TINE BA sikkerhet for levering, markedsstyrke, blant annet gjennom TINE-merket og rådgivning innen melkeproduksjon. Den samlede melkeprisen som bonden mottar består av en ren råvarepris samt en andel av overskuddet fra TINE BA. Råvareprisen er et månedlig oppgjør fra TINE Råvare og nivået på råvareprisen henger sammen med fastsatt målpris på melk, fastsatt i jordbruksoppgjøret. Det er styret i TINE BA som bestemmer hvor stor del av TINE Gruppas overskudd som skal utbetales til eierne, dette kan betraktes som utbytte ved det å være eier av TINE BA. Andelen av resultatet som deles ut som utbytte fordeles i forhold til levert kvantum melk. Noe utbetales løpende sammen med råvareprisen, mens hoveddelen utbetales etterskuddsvis i etterkant av årsoppgjørsdisposisjonene. 2.5 Eierorganiseringen TINE BA har et omfattende eierdemokrati som sikrer at alle eiere gis mulighet til innflytelse. Samtlige eiere tilhører et produsentlag som velger utsendinger til TINE BAs årsmøte og til de regionale meieriselskapenes regionmøter. Årsmøtet i TINE BA velger et konsernstyre som i tillegg til de ansattes representanter utelukkende består av tillitsvalgte eiere. Rådet i TINE BA fungerer som en bedriftsforsamling som møtes minst 2 ganger i året, blant annet for å være et strategi- og idèforum for styret og et rådgivende organ. Figur 2. Eierorganisering for TINE BA 9

10 2.6 Styret i TINE BA Styret i TINE BA består av følgende personer: Jostein Frøyland, Styrets leder (fra 2002), bonde, Kvernaland. Styreleder i TINE Norske Meierier Medlem Garantiutvalget for oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket Medlem Representantskapet i Norges Bondelag Nestleder Norsk Landbrukssamvirke Medlem Omsetningsrådet Ole Martin Pettersen, Nestleder (fra 2002), bonde, Fauske. Styremedlem i TINE Norske Meierier Styreleder i TINE Meieriet Nord BA Varamedlem Maritex AS Fredmund Sandvik, Styremedlem (fra 2002), bonde, Fanrem. Styreleder i TINE Midt Norge BA Styremedlem Matmerk Styremedlem MP Pensjon Styremedlem Norges Bondelag Varamedlem Styringsgruppe KSL Tor Inge Eidesen, Styremedlem (fra 2002), bonde, Haugesund. Styremedlem i TINE Norske Meierier Styreleder i TINE Meieriet Sør BA Varamedlem FellesJuice AS Styremedlem Norseland Inc. Varamedlem MP Pensjon Ingunn Sognnes, Styremedlem (fra 2005), bonde, Hyllestad. Nestleder i styret, TINE Meieriet Vest BA Steinar Grimsrud, Styremedlem (fra 2002), bonde, Øyer Styremedlem i TINE Meieriet Øst BA Nestleder Diplom-Is AS Nestleder FellesJuice AS Wenche Stuvland Knygh, Styremedlem (fra 2002), bonde, Sømna. Styremedlem TINE Meieriet Nord BA Varamedlem Diplom-Is AS Styremedlem Bovibank AS Medlem Helsetjeneste for Storfe Medlem Styringsgruppe KSL Eva Kaldahl, Styremedlem (fra 2002), bonde, Overhalla. Styremedlem i TINE Midt Norge BA Styremedlem Small People AS Styremedlem OsteCompagniet AS Marit Bårnes, Styremedlem (fra 2002), bonde, Larvik Styreleder i TINE Meieriet Øst BA Styremedlem Landbrukets Arbeidsgiverforening Varamedlem styret i Norges Bondelag Jan Ove Tryggestad, Styremedlem (fra 2002), bonde, Hellesylt Styremedlem TINE Biomarin AS Styremedlem Maritex AS Styremedlem Salmon Brands AS Medlem av Forhandlingsutvalget, Landbrukets Arbeidsgiverforening Styreleder i TINE Meieriet Vest Egil Torland, Ansattes representant (fra 2003), Nærbø Styremedlem i TINE Meieriet Sør BA Kjell Mjaatvedt, Ansattes representant (fra 2000), Loddefjord Styremedlem Landbrukets Ferskvaredistribusjon AS Styremedlem i TINE Meieriet Vest Nestleder i styret MP Pensjon Terje Falstad, Ansattes representant (fra 2000), Verdal Ingrid Haug, Ansattes representant (fra 2005), Ås Medlem av IDF-Nasjonalkomitèen 10

11 2.7 Kontrollkomité Årsmøtet i TINE BA utpeker en kontrollkomité bestående av 3 medlemmer, alle eiere: Henrik Lunde (Leder) Terje Amundsen (Nestleder) Endre Seljebø Kontrollkomitéens oppgaver fastsettes gjennom egen instruks besluttet i årsmøtet og innebærer blant annet kontroll med konsernets regnskaper. 2.8 Ledelsen i TINE BA (Konsernledelsen) Ledelsen i TINE BA består av 12 personer. Disse har delvis ansvar som organisatorisk ligger i TINE BA og delvis ansvar som ligger i de regionale meieriselskapene. Konserndirektørene leder en eller flere fellesfunksjoner i konsernet og/eller et av de fem meieriselskapene. Styrene i TINE BA sine andre datterselskap ledes av en av konserndirektørene. Figur 3. Oversikt over ledelsen i TINE BA Hanne Refsholt Konsernsjef Ansatt som konsernsjef for TINE Gruppa 21. juni Hun har vært direktør i konsernet siden 1998 og visekonsernsjef siden Hun er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole på Ås og har MBA fra Handelshøyskolen BI. 11

12 2.9 Informasjonspolitikk TINE BA legger i sin kommunikasjon til grunn; imøtekommenhet, åpenhet, ærlighet og troverdighet 2.10 Lovgivning TINE BA er underlagt norsk lov. Det finnes ingen egen lov som regulerer samvirkeorganiseringen spesifikt, men det juridiske følger alminnelig ulovfestet samvirkerett. Det er utarbeidet en NOU (NOU 2002:6) om behovet for egen samvirkelov og det vil bli utarbeidet en proposisjon på en egen lov om samvirke. Tidspunktet er imidlertid usikkert. 12

13 3 Presentasjon av TINE Gruppa 3.1 Strategi Visjon TINE Gruppa er Norges største næringsmiddelaktør, med en omsetning på 14,1 milliarder kroner. Konsernet er og ønsker fortsatt å være en viktig samfunnsaktør. Dette preger konsernets visjon: "Vi skal være Norges viktigste verdiskaper Det er mange som skaper verdier i Norge, men ikke mange som kan ta rollen som den viktigste verdiskaperen. Vi mener vi kan ta den posisjonen, fordi: Vi skal skape verdier både sosialt, miljømessig og økonomisk. Vi skal vise oss tilliten verdig i alle deler av verdikjeden. Vi skal være nyskapende, og tilby et mangfold av matvarer og måltider. Vi skal spre matglede og fremme matkultur Forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked TINE Gruppa er et samvirkeeid matkonsern som skal drive effektivt, nyskapende, kvalitets- og markedsrettet. TINE Gruppa skal gi eierne best mulig økonomisk resultat og høyest mulig melkevolum, på kort og lang sikt. 3.2 Konsernets virksomhetsområder Virksomhetsområdene kan deles inn i to hovedområder: Salg av produkter produsert i TINE Meieriene - Meieriprodukter (TINE Industri) - Andre næringsmidler Salg av produkter produsert helt eller delvis utenfor TINE Meieriene I tillegg kommer TINE Råvare som er en selvstendig funksjon i TINE BA. 13

14 Figur 4. Oversikt over virksomheten i TINE BA 3.3 TINE Meieriene Funksjon og oppgaver Kjernevirksomheten i TINE Gruppa er foredling av melk fra TINE Gruppas eiere. Dette skjer i de fem meieriselskapene som sammen med TINE BA kalles TINE Meieriene. Den delen av virksomheten som er knyttet til produkter innenfor markedsordningen for melk, det vil si produkter hvor melk er hovedingrediens, kalles TINE Industri. I tillegg produserer TINE Meieriene en rekke andre næringsmidler hvor melk har liten eller ingen betydning som ingrediens. Disse produktene selges både med TINE-merket (eksempelvis Piano sjokoladepudding), eller med andre varemerker (eksempelvis med Fjordland som avsender). De fem meieriselskapene er organisert som samvirkeselskap (BA). Hvert selskap ledes av et styre bestående av melkeprodusenter i regionen og representanter fra de ansatte. Styreleder i selskapene sitter også i konsernstyret. De fem meieriselskapenes ansvar er å foredle råvaren til ferdige produkter som selges via TINE BA ut i markedet. Størsteparten av de flytende produktene (melk, smør og yoghurt) distribueres direkte til kunden av TINE Gruppa selv. Faste produkter (eksempelvis ost) distribueres til kundenes grossistlagre for videre distribusjon av kjedene selv. 14

15 I tillegg har de fem meieriselskapene et omfattende rådgivningsapparat mot melkeprodusentene hvor det i tillegg til et utvalg gratis tjenester selges tjenester innenfor eksempelvis dyrehelse og driftsøkonomi på gården Produksjonsstruktur TINE Gruppa har samlet 50 meierianlegg fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Anleggene er delvis svært spesialiserte anlegg og anlegg som produserer et basisutvalg av flytende produkter. Det har vært en stor rasjonalisering av antallet anlegg de siste årene og dette er en utvikling som vil fortsette. I tråd med at anlegg blir nedlagt har andre anlegg blitt større og mer spesialiserte. Utvikling i antallet meierianlegg: Alle meierianleggene eies av TINE BA, mens de regionale meieriselskapene eier produksjonsutstyret. Det betales husleie til TINE BA. Figur 5. Bilde av TINE Meieriet Øst, Bredtvedt og TINE Meieriet Nord, Sandnessjøen 15

16 Ingen av de rene produksjonsmeieriene har en verdiskapning som overstiger 10 % av konsernets eller TINE BA sin omsetning. TINE Gruppa har to sentrallagre, Klepp på Jæren og Heimdal utenfor Trondheim, som hver har en omsetning som overstiger 10 % av konsernets omsetning. Dette skyldes at all ost produsert på TINE Gruppas ysterier selges til disse lagrene for videreforedling (rivost, porsjons- og skivepakket ost) og videre lagring før de selges til grossistene Melkeanvendelse TINE Gruppa mottar årlig rundt 1,5 milliarder liter melk Omsetning av meieriprodukter TINE Meieriene har fokus både på store volumprodukter og på mer nisjepregede produkter. Målet er at produktspekteret skal reflektere det mangfold som gjenspeiles i det norske folk. Det totale sortimentet har derfor blitt tilpasset de raske endringene vi har sett i samfunnet den siste tiden. Det finnes totalt ca. 490 TINE-produkter på dagligvaremarkedet. Av disse er det over 40 registrerte varemerker innen meieriprodukter og juice. Markedet for meieriprodukter er relativt stabilt ettersom det i hovedsak består av hverdagsprodukter som ikke påvirkes nevneverdig av svingninger i økonomien. Det gjennomføres nylanseringer årlig som inkluderer utvidelser i eksisterende sortiment og lansering av helt nye produkter. 16

17 Figur 6. Fordeling av TINE Meierienes salg i Figur 7. Fordeling av salg gjennom TINE Meieriene i De fire store dagligvarekjedene er TINE Gruppas største kunder og utgjør samlet ca 80 % av omsetningen i TINE Meieriene. 51,1 % av salget distribueres direkte til hver enkelt butikk, mens resten går via kjedenes grossistlagre. TINE Gruppas eksport er hovedsakelig salg av Jarlsberg. Det eksporteres i tillegg Norvegia samt noen mindre produkter som brunost, Ridder og Snøfrisk. USA er hovedmarkedet for Jarlsberg hvor det årlig eksporteres rundt tonn. 3.4 Andre datterselskap TINE BA har en lang rekke datterselskap som har ulik funksjon og bakgrunn. Disse kan inndeles etter følgende oppdeling: 17

18 Selskap hvor produksjon helt eller delvis foregår i TINE Meieriene: - Norseland Inc. - TINE Næringsmiddel AS - Fellesjuice AS - OsteCompagniet AS - Small People AS Selskap som har egen produksjon/selvstendig virksomhet: - Diplom-Is AS - Maritex AS I tillegg har TINE BA en del mindre datterselskap hvor omsetningen er marginal: - TINE Persveien 28 BA, 100 % - TINE UK ltd., 100 % - Salmon Brands AS, 66,67% - TINE Biomarin AS, 100% Norseland Inc. (100 %) Selskapet har ansvar for all omsetning av norske TINE-produkter på det amerikanske og kanadiske markedet. Norseland er i tillegg agent for andre europeiske meierier som eksporter ost til USA. Omsetningen i 2004 var USD 115,8 millioner kr. Selskapet har 30 ansatte i USA og Canada. Norseland Inc. ble opprettet i 1978 for å fremme eksport primært av Jarlsberg på det amerikanske markedet. Jarlsberg er nå den mest importerte osten til USA. For å dekke den økende etterspørselen ble det i 2000 etablert leieproduksjon av Jarlsberg i USA. 31 % av omsatt Jarlsberg var produsert i USA TINE Næringsmiddel AS (100 %) TINE Næringsmiddel er opprettet for å skille resultatet fra TINE Meierienes produkter som ikke har melk som hovedingrediens fra de ordnære meieriproduktene. Samtidig eier TINE BA varemerkene til disse produktene som det betales en årlig royalty på. Selskapet har ingen ansatte. Omsetning i 2004 var på 25 millioner kr FellesJuice AS (100 %) Fellesjuice har ansvaret for markedsføring og produktutvikling av meierienes juice og andre kalde drikker som ikke er basert på melk. Produktene produseres og selges gjennom TINE Meieriene og Fellesjuice mottar en kommisjon på produktene. Omsetning i 2004 var på 200 millioner kr. Selskapet har 2 ansatte OsteCompagniet AS (100 %) OsteCompagniet AS ble etablert i 2003 for å øke fokus på merkevareansvar, salg og markedsføring av nisjeprodukter, småskalaprodukter og spesialiteter innen ost fra TINE BA og andre norske produsenter. I tillegg importeres ost fra Danmark, England, Frankrike og Italia. OsteCompagniets produkter er å finne i delikatesseog spesialforretninger samt ostedisker i alle fullsortimentsbutikker i hele landet. Produktene selges gjennom TINE Meieriene og OsteCompagniet mottar provisjon. Omsetning i 2004 var på 18 millioner kr. Selskapet har 13 ansatte. 18

19 3.4.5 Small People AS (100 %) Small People AS ble kjøpt av TINE Gruppa i Selskapet selger og markedsfører norsk barnemat, Småfolk, som er basert på hjemmelagde oppskrifter og gode norske råvarer. Alle produktene produseres i TINE Gruppa og selges gjennom TINE Gruppas salgsapparat. Omsetning i 2004 var på 19 millioner kr. Selskapet har 4 ansatte Diplom-Is AS (100 %) Diplom-Is produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter. Selskapet har produksjonsanlegg i Brevik, i Rakkestad, på Gjelleråsen utenfor Oslo samt i Göteborg. Diplom-Is har i tillegg eget salgsselskap i Danmark. Markedsandelen i Norge er ca 55 %, i Sverige ca 20 % og i Danmark ca 12 %. Omsetning i 2004 var på 1,07 milliarder kr. Selskapet har 800 ansatte Maritex AS (100 %) Maritex AS ble fra oktober 2003 et heleid datterselskap i TINE Gruppa. Selskapets hovedvirksomhet er framstilling av høykvalitets marine oljer fra torskelever. Maritex har fra 2004 vært i gang med omfattende prosjekter for utvikling av biotekniske ingredienser med grunnlag i råstoffbasen i Lofoten og Vesterålen. Omsetning i 2004 var på 22 millioner kr. Selskapet har 18 ansatte. 3.5 Tilknyttede selskap TINE BA har 15 tilknyttede selskap, hvorav flesteparten har marginal betydning Landteknikk AL (49 %) Selskapet produserer og selger maskiner, utstyr og forbruksartikler til meierier, melkeprodusenter, slakterier, andre salgslag og næringsmiddelbedrifter. Omsetning i 2004 var på 405 millioner kr. Selskapet har 107 ansatte Fjordland AS (49 %) Fjordland er Norges største leverandør av ferske middagsretter. Sortimentet utvides stadig med nye sauser, supper og desserter. Felles for alle er at de er lette og raske å lage. Produktene er ferske, produsert i Norge og er i størst mulig grad basert på norske råvarer. I tillegg selges og markedsføres margariner og Youplait yoghurt. Omsetning i 2004 var på 693 millioner kr. Selskapet har 68 ansatte Norsk Mat- og Miljøanalyse AS (46 %) Norsk Matanalyse har Norges største landsdekkende rutinelaboratorium for næringsmidler med avdelinger i Oslo, Trondheim og på Klepp. Selskapet har et ledende laboratoriemiljø innen mat- og miljøanalyser. Omsetning i 2004 var på 33 millioner kr. Selskapet har 60 ansatte. 19

20 4 Markedsforhold 4.1 Rammebetingelser Markedsordningen for melk De sentrale rammebetingelsene for TINE Meieriene er knyttet til markedsordningen for melk. Denne ordningen omfatter følgende forhold: Prisutjevning Markedsregulering Kvoteordning Produsentrettede tilskudd Importvern som er notifisert i WTO De ulike elementene i markedsordningen har samme formål; å skape stabilitet og forutsigbarhet i melkeproduksjonen og i foredlingsindustrien. Det ble utarbeidet en ny markedsordning for melk gjeldende fra Et sentralt punkt i den nye ordningen var opprettelsen av TINE Råvare som en selvstendig enhet innenfor TINE BA. Prisutjevningen har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser i henhold til jordbruksavtalens bestemmelser. Dette gjennom å sikre et høyere samlet markedsuttak og samtidig gi melkeprodusentene lik pris for melken uavhengig av anvendelse og lokalisering av produksjonen. En viktig konekvens av ordningen er at den sikrer lik konkurransevilkår for aktørene som omfattes av ordningen. Dette innebærer at det settes krav til TINE Meieriene om full kostnadsdekning, inkludert en kapitalavkastning, på salget av sine meieriprodukter ut i markedet. Dette kontrolleres i etterkant av Statens Landbruksforvaltning. Det foreligger et forslag om å forsterke noe av kontrollen med TINE Gruppas priser gjennom å fastsette et normert egenkapitalavkastningskrav som skal kontrolleres i etterkant. Dersom TINE Meieriene ikke oppfyller dette kravet kan styringsprisen (råvareprisen på melk) settes ned tilsvarende mindreuttaket av kapitalavkastningskravet. Det vil i så fall innebære at et press på TINE Meierienes lønnsomhet reduserer råvareprisen og ikke overskuddet. Den endelige utformingen av forslaget er foreløpig ikke klar. TINE Råvare har ansvaret for markedsreguleringen, og er markedsregulator på vegne av alle landets melkeprodusenter. Hensikten er å kunne gjennomføre ulike reguleringstiltak for å sikre melkeprodusentenes avsetning for sine produkter til avtalt målpris og samtidig sørge for en tilfredsstillende forsyning av markedet til like vilkår. Behovet for markedsregulering oppstår som følge av forskjeller mellom melketilgang og etterspørsel etter melk gjennom året. De viktigste tiltakene er lagring av reguleringsprodukter, eksport av smør og hvitost samt salg til fôr. Kostnadene ved markedsreguleringen dekkes ved at alle melkeprodusenter betaler en avgift til et fond som forvaltes av Statens Landbruksforvaltning. Importvernet er knyttet inn i markedsordningen ved at tollsatsene er satt på et nivå hvor konkurransen fra utenlandske meierprodukter skal begrenses. Hensikten med importvernet er å stimulere norsk melkeproduksjon og å øke inntektsgrunnlaget for norske melkeprodusenter ved at de kan ta ut en pris som er høyere enn hva den ville vært med en større konkurranse fra importerte varer. Samtidig er det muligheter for å redusere tollen på meieriprodukter dersom markedsprisen for melk blir høyere enn den fastsatte målprisen. Dette er produkter som i utgangspunktet har svært lav toll, eksempelvis yoghurt. 20

21 4.1.2 Internasjonal konkurranse, WTO, EU og EØS Importvernet gjør at dagens konkurranse skjer hovedsakelig mellom norske aktører og basert på norsk melk. Utviklingen i internasjonale handelsavtaler vil få økt betydning for melkeprodusentenes og TINE Gruppas rammebetingelser i årene som kommer. Konkret gjelder dette: WTO- forhandlingene Utvikling av EØS-avtalen Et eventuelt norsk EU-medlemskap WTO-forhandlingene WTO-forhandlingene (DOHA-runden) går sin gang, men en ny avtale vil ikke trå i kraft før tidligst i Det er imidlertid klare føringer for forhandlingsrunden der målet er å øke handelen med landbruksvarer. I den forbindelse nevnes følgende som viktig for Norge: Eksportstøtten skal fjernes. For Norge betyr dette en gradvis utfasing av eksporten av ost som i dag utgjør tonn, tilsvarende i overkant av 10 % av melkeproduksjonen i Norge. Dette vil få konsekvenser for TINE Gruppas foredlingskapasitet for ost. Jarlsberg er den helt klart viktigste eksport osten for TINE Gruppa. I 2004 ble det eksportert tonn Jarlsberg fra Norge. Det forventes imidlertid en lang implementeringsfase for utfasing av eksportstøtten og en regner ikke med at konsekvensene av dette får utslag av betydning før rundt Det vurderes også muligheter for å beholde deler av eksporten gjennom løsninger som ikke betinger eksportstøtte og dermed ikke kommer inn under handelshindrende virkemidler. Grensevernet svekkes gjennom reduksjon av tollsatsene for å forbedre markedsadgangen for andre land. Føringene for forhandlingsrunden sier imidlertid at hvert enkelt land kan definere produktområder som sensitive, dvs. at de har stor nasjonal betydning og dermed kan unntas for generelle tollnedsettelser. Det er grunn til å tro at norske myndigheter vil definere melkeproduksjon og melkeforedling som sensitiv. Det er foreløpig uklart hvor lang implementeringstid det vil bli for tollreduksjoner. Mest sannsynlig blir det en lang overgangsfase. Det er klare utsagn fra norske myndigheter om at de forventer at en ny WTO-avtale vil gi godt handlingsrom for fortsatt å føre en landbrukspolitikk som sikrer en betydelig landbruksproduksjon og foredlingsindustri. Likevel må det forventes at en ny WTO-avtale fører til at norske melkeprodukter får økt konkurranse fra importprodukter i det norske markedet EØS-avtalen EØS-avtalen har egen bestemmelse om tollfrie kvoter for ost. Dette er en gjensidig avtale som fastlegger at EU kan eksportere tonn inn til Norge og Norge tilsvarende inn til EU, tollfritt. Gjeldende WTO-avtale fastlegger imidlertid at norsk osteeksport i sum ikke skal overstige tonn. Langsiktige eksportavtaler med andre land, bla. USA og Japan, har derfor medført at Norge ikke har kunnet utnytte osteavtalen med EU fullt ut. EU utnytter sin kvote inn til Norge. Det vil bli nye forhandlingsrunder med EU om utvikling av osteavtalen som høyst sannsynlig vil øke rammene for tollfri handel mellom Norge og EU. Det importeres for øvrig også ost til Norge med full toll. 21

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009.

Omsetningen i 2010 ble NOK 18,9 mrd., en økning på 0,8 % sammenliknet med 2009. TINE Gruppa 2010 God drift styrker TINEs inntjening Kostnadsreduksjoner, restrukturering av iskremaktiviteten og god respons på markedsaktiviteter styrket driftsresultatet i TINE Gruppa i 2010. Driftsresultatet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 4. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...6 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...7 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2012

TINE Gruppa 1. kvartal 2012 TINE Gruppa 1. kvartal 2012 Stabil utvikling for TINE TINE fortsetter den stabile utviklingen med et driftsresultat på NOK 273 mill som er NOK 12 høyere enn samme kvartal i 2011. I resultatet ligger gevinsten

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

TINE Gruppa Salgsinntektene i andre kvartal var MNOK 5 255, som er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2013. 2.KVARTAL 2014 Forbedringsarbeid løfter resultatet i TINE Driften av de nye anleggene viste god bedring i kvartalet og bidro sammen med iskremvirksomheten til et bedret resultat i andre kvartal 2014. Forbedringsprogrammet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

TINE Gruppa 3. kvartal 2011

TINE Gruppa 3. kvartal 2011 TINE Gruppa 3. kvartal 2011 Godt salg av ost og matlagingsprodukter kompenserer for lavere søtmelksalg Det var fortsatt reduksjon i søtmelksalget, men godt salg av matlagingsprodukter og osteporteføljen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer