PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24."

Transkript

1 ISIN NO ISIN NO PROSPEKT TINE BA 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/ august 2005 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med

2 INNHOLD 1 SAMMENDRAG KONSERNET NØKKELTALL TINE BA SAMMENDRAG AV FINANSIELLE HOVEDTALL TINE GRUPPA OBLIGASJONSLÅNENE 6 2 PRESENTASJON AV TINE BA HISTORIKK TINE BA SIN ROLLE I TINE GRUPPA TINE RÅVARE SAMVIRKEORGANISERINGEN EIERORGANISERINGEN STYRET I TINE BA KONTROLLKOMITÉ LEDELSEN I TINE BA (KONSERNLEDELSEN) INFORMASJONSPOLITIKK LOVGIVNING 12 3 PRESENTASJON AV TINE GRUPPA STRATEGI KONSERNETS VIRKSOMHETSOMRÅDER TINE MEIERIENE ANDRE DATTERSELSKAP TILKNYTTEDE SELSKAP 19 4 MARKEDSFORHOLD RAMMEBETINGELSER KONKURRANSEN I MARKEDET FOR MEIERIPRODUKTER 23 5 STRATEGI OG FREMTIDIG UVIKLING UTGANGSPUNKT TINE ØKONOMISK DATA RESULTATREGNSKAP TINE BA OG KONSERN BALANSEOPPSTILLING TINE BA OG KONSERN KONTANTSTRØM TINE BA OG KONSERN UTVIKLING ETTER 1. KVARTAL TINE BA FINANSIELLE NØKKELTALL REGNSKAPSPRINSIPPER OG KOMMENTARER FINANSIELL ORGANISERING RISIKOFORHOLD MELLOM TINE BA OG DATTERSELSKAP GARANTIER OG PANTSETTELSER INVESTERINGER 38 7 ØVRIGE FORRETNINGSADRESSE OG ORGANISASJONSNUMMER REVISOR TVISTER TILRETTELEGGER 39 8 ANNENHÅNDSMARKEDET VPS-FORHOLD NOTERING PÅ OSLO BØRS 40 9 TILLITSMANNSFUNKSJONEN 41 2

3 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedtekter for TINE BA Adresser Lånebeskrivelse Låneavtale Årsrapport (vedlegges løst) 3

4

5 1 Sammendrag 1.1 Konsernet TINE BA er morselskapet i samvirkekonsernet TINE Gruppa (konsernet) med hovedkontor i Oslo. Med basis i norsk melk driver konsernet foredling og omsetning av melk og melkeprodukter. I tillegg har konsernet virksomhet innenfor andre nærliggende næringsmidler og marin virksomhet. Konsernet har fem regionale meieriselskaper og flere hel- og deleide datterselskaper innen annen næringsmiddelvirksomhet. TINE BA eies av ca melkeprodusenter i et samvirke. TINE Gruppa har ansatte og en årlig omsetning på ca. 14,1 milliarder kroner. Resultatet i 2004 var 229,4 millioner kr før skatt. TINE BA mottar årlig ca 1,5 milliarder liter melk, hvorav ca 90 % foredles i egen industri til totalt ca ulike varelinjer. 80 % av salget foregår innenfor dagligvarehandelen. TINE BA eier 100 % av Diplom-Is som har produksjon av iskrem i Norge og Sverige og i tillegg salg i Danmark. TINE BA eier et eget datterselskap i USA som blant annet står for import av Jarlsberg til USA. I tillegg leieproduseres Jarlsberg i USA for å dekke etterspørselen. Konsernet er også engasjert innenfor marine virksomheter. 1.2 Nøkkeltall TINE BA 1.3 Sammendrag av finansielle hovedtall TINE Gruppa 5

6 1.4 Obligasjonslånene TINE BA har vedtatt å oppta NOK (norske kroner femhundremillioner) fordelt på to obligasjonslån. Beløpet er fordelt med NOK (norske kroner tohundremillioner) på lånet med navn 3,70 % TINE BA åpent obligasjons lån 2005/2010 og de resterende NOK (norske kroner trehundremillioner) på Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/ ,70 % TINE BA Åpent Obligasjonslån 2005/2010 ISIN: NO Type lån: Åpent lån, fast rente Løpetid: Første transje: NOK Emisjonsramme: NOK Obligasjonsstørrelse: NOK Kupong: 3,70 % Rentemetode: 30/360 ujustert Renteterminer: Årlig etterskuddsvis Sikkerhet: Negativ pantsettelsesklausul Innbetaling: 30. juni 2005 Rentereguleringsdatoer: 30. juni hvert år Børsnotering: Lånet vil bli søkt opptatt på Oslo Børs. Lånet vil kunne bli overført til Oslo Børs ASA s Alternative Bond Market (ABM) uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet. Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA Tilrettelegger: Nordea Bank Norge ASA Flytende rente TINE BA Åpent obligasjonslån 2005/2010 ISIN: NO Type lån: Åpent lån, flytende rente Løpetid: Første transje: NOK Emisjonsramme: NOK Obligasjonsstørrelse: NOK Kupong: 3 måneders NIBOR + 0,29 % Rentemetode: Act/360 Renteterminer: Kvartalsvis, etterskuddsvis Sikkerhet: Usikret lån. Negativ pantsettelsesklausul Innbetaling: 30. juni 2005 Rentereguleringsdatoer: 30. mars, 30. juni, 30. september og 30.desember Børsnotering: Lånet vil bli søkt opptatt på Oslo Børs. Lånet vil kunne bli overført til Oslo Børs ASA s Alternative Bond Market (ABM) uten at det avholdes obligasjonseiermøte og uten at det tilbys tilbakekjøp av Lånet. Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA Tilrettelegger: Nordea Bank Norge ASA 6

7 2 Presentasjon av TINE BA TINE BA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa og eies av melkeprodusenter i et samvirke. Foruten å være eier av en rekke datterselskap ivaretar TINE BA en rekke funksjoner, primært innenfor TINE Meieriene. TINE BA i sin nåværende form har bakgrunn i en fusjon innenfor meierisamvirket som ble gjennomført med virkning fra selvstendige meieriselskap ble da fusjonert inn i TINE Norske Meierier, som samtidig endret navn til TINE BA. Samtidig ble 5 regionale meieriseselskap, også organisert som samvirkeselskap, etablert som heleide datterselskap av TINE BA. 2.1 Historikk I 1881 ble den norske meieriforening stiftet som den første nasjonale meieriorganisasjonen i Norge. Meierisamvirket har 125- års jubileum i Den forretningsmessige forløper til TINE BA, Norske Meieriers eksportlag ble stiftet i 1928, som senere skiftet navn til Norske Meieriers salgssentral og så til Norske Meierier. Konsernet var da eid av lokale og selvstendige meieriselskap over hele Norge som i sin tur hadde melkeprodusentene som sine eiere. Fusjonen mellom disse meieriselskapene og TINE Norske Meierier markerte et vendepunkt ved at samtlige eiere innenfor meierisamvirket ble eier av samme selskap. TINE-merket ble etablert i 1992 som et felles varemerke for meierisamvirkets produkter. 2.2 TINE BA sin rolle i TINE Gruppa Svært mye av aktiviteten i konsernets meierivirksomhet går gjennom TINE BA. TINE BA har følgende oppgaver med betydelig økonomisk konsekvens: Kjøper all melk fra melkeprodusentene og selger den videre til TINE BAs datterselskap og TINE BAs konkurrenter til like vilkår Kjøper alle ferdigproduserte produkter i datterselskapenes meierier og selger de videre til TINE BAs eksterne kunder nasjonalt og internasjonalt Ivaretar størsteparten av aktivitetene innenfor meierivirksomheten som ikke inngår direkte i verdikjeden, organisert gjennom konsernets fellesfunksjoner (f.eks. logistikk, salg, marketing) De to første punktene over betyr at all melk omsettes to ganger i TINE BA. Av den grunn har TINE BA en omsetning som er høyere en konsernets samlede omsetning. Det foregår ingen produksjon av meieriprodukter i TINE BA. Store deler av konsernets egenkapital ligger i TINE BA. Datterselskapenes finansieringsbehov skjer gjennom konserninterne lån. Med unntak av enkelte av konsernets internasjonale datterselskap, er TINE BA ansvarlig for all ekstern finansiering på vegne av TINE Gruppa. TINE BA eier all bygningsmasse som benyttes i meierivirksomheten og det betales konsernintern husleie Organisering Organiseringen i TINE BA er knyttet til konsernets fellesfunksjoner. Dette er en blanding av stabsog linjefunksjoner som i stor grad er integrerte deler av TINE BAs meierivirksomhet i tillegg til å utføre ordinære hovedkontorfunksjoner. Fellesfunksjonene ledes av konserndirektørene. 7

8 Figur 1. Organisasjonskart for TINE BA 2.3 TINE Råvare TINE Råvare er en avdeling i TINE BA, men har en helt selvstendig rolle i forhold til TINE BAs øvrige virksomhet. Avdelingen holdes utenfor TINE BAs forretningsmessige virksomhet. TINE Råvare ble opprettet med virkning fra for å legge til rette for like konkurransevilkår for industriaktører i og utenfor TINE Gruppa. TINE Råvare har ansvaret for melken fra og med gårdstanken på gården og til og med noteringspunktet hvor den selges til TINE Meieriene eller andre aktører. Det føres et atskilt regnskap for TINE Råvare og aktivitetene baserer seg i stor grad på kjøp av tjenester fra TINE Meieriene gjennom separate avtaler, godkjent av Statens Landbruksforvaltning. TINE Råvare selger råvaren videre til den fastsatte noteringsprisen på salgs tidspunktet. Denne fastsettes på basis av målprisen på melk som fastsettes i de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og faglagene i landbruket. TINE Råvare skal i prinsippet ha kostnadsdekning og ikke gå med overskudd. Resultatet i TINE Råvare har ingen innvirkning på resultatet i TINE BA eller TINE Gruppa ettersom det er forutsatt at resultatet blir godskrevet melkeprodusenten og således avsatt som gjeld i TINE BAs regnskap. Både regnskap og budsjett for TINE Råvare godkjennes av Statens Landbruksforvaltning. TINE Råvare er også ansvarlig for markedsreguleringen, se pkt

9 2.4 Samvirkeorganiseringen TINE BA sitt formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis og arbeide for at eierne får et best mulig økonomisk resultat fra sin melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser. BA står for Begrenset Ansvar og innebærer at TINE BA er organisert som et samvirke. Hver enkelt eier er kun ansvarlig for sitt andelsinnskudd på kr 500,-. Den resterende delen av TINE BA sin egenkapital er kollektivt eid og innebærer at ingen av eierne får med seg sin andel av egenkapitalen ved uttreden. Eierne av TINE BA er hovedandelen av landets melkeprodusenter. Hver eier har èn eierandel, uavhengig av størrelse. Eierandelen følger gården og gir eieren en rett og en plikt til å levere melken til TINE Gruppa. Ved opphør av melkeproduksjon eller ved bytte til annen mottaker av melk enn TINE BA har bonden ikke lenger rett til å være eier i TINE BA. Bonden blir dermed utmeldt og får returnert sitt andelsinnskudd på kr 500,-. Som et samvirke har TINE BA som målsetting å levere en høyest mulig melkepris tilbake til sine eiere, både i dag og i fremtiden. TINE BA har også som målsetting å gjennom sin virksomhet sikre omfanget av norsk melkeproduksjon på dagens nivå og unngå overproduksjon. I tillegg består verdien av å være eier av TINE BA sikkerhet for levering, markedsstyrke, blant annet gjennom TINE-merket og rådgivning innen melkeproduksjon. Den samlede melkeprisen som bonden mottar består av en ren råvarepris samt en andel av overskuddet fra TINE BA. Råvareprisen er et månedlig oppgjør fra TINE Råvare og nivået på råvareprisen henger sammen med fastsatt målpris på melk, fastsatt i jordbruksoppgjøret. Det er styret i TINE BA som bestemmer hvor stor del av TINE Gruppas overskudd som skal utbetales til eierne, dette kan betraktes som utbytte ved det å være eier av TINE BA. Andelen av resultatet som deles ut som utbytte fordeles i forhold til levert kvantum melk. Noe utbetales løpende sammen med råvareprisen, mens hoveddelen utbetales etterskuddsvis i etterkant av årsoppgjørsdisposisjonene. 2.5 Eierorganiseringen TINE BA har et omfattende eierdemokrati som sikrer at alle eiere gis mulighet til innflytelse. Samtlige eiere tilhører et produsentlag som velger utsendinger til TINE BAs årsmøte og til de regionale meieriselskapenes regionmøter. Årsmøtet i TINE BA velger et konsernstyre som i tillegg til de ansattes representanter utelukkende består av tillitsvalgte eiere. Rådet i TINE BA fungerer som en bedriftsforsamling som møtes minst 2 ganger i året, blant annet for å være et strategi- og idèforum for styret og et rådgivende organ. Figur 2. Eierorganisering for TINE BA 9

10 2.6 Styret i TINE BA Styret i TINE BA består av følgende personer: Jostein Frøyland, Styrets leder (fra 2002), bonde, Kvernaland. Styreleder i TINE Norske Meierier Medlem Garantiutvalget for oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket Medlem Representantskapet i Norges Bondelag Nestleder Norsk Landbrukssamvirke Medlem Omsetningsrådet Ole Martin Pettersen, Nestleder (fra 2002), bonde, Fauske. Styremedlem i TINE Norske Meierier Styreleder i TINE Meieriet Nord BA Varamedlem Maritex AS Fredmund Sandvik, Styremedlem (fra 2002), bonde, Fanrem. Styreleder i TINE Midt Norge BA Styremedlem Matmerk Styremedlem MP Pensjon Styremedlem Norges Bondelag Varamedlem Styringsgruppe KSL Tor Inge Eidesen, Styremedlem (fra 2002), bonde, Haugesund. Styremedlem i TINE Norske Meierier Styreleder i TINE Meieriet Sør BA Varamedlem FellesJuice AS Styremedlem Norseland Inc. Varamedlem MP Pensjon Ingunn Sognnes, Styremedlem (fra 2005), bonde, Hyllestad. Nestleder i styret, TINE Meieriet Vest BA Steinar Grimsrud, Styremedlem (fra 2002), bonde, Øyer Styremedlem i TINE Meieriet Øst BA Nestleder Diplom-Is AS Nestleder FellesJuice AS Wenche Stuvland Knygh, Styremedlem (fra 2002), bonde, Sømna. Styremedlem TINE Meieriet Nord BA Varamedlem Diplom-Is AS Styremedlem Bovibank AS Medlem Helsetjeneste for Storfe Medlem Styringsgruppe KSL Eva Kaldahl, Styremedlem (fra 2002), bonde, Overhalla. Styremedlem i TINE Midt Norge BA Styremedlem Small People AS Styremedlem OsteCompagniet AS Marit Bårnes, Styremedlem (fra 2002), bonde, Larvik Styreleder i TINE Meieriet Øst BA Styremedlem Landbrukets Arbeidsgiverforening Varamedlem styret i Norges Bondelag Jan Ove Tryggestad, Styremedlem (fra 2002), bonde, Hellesylt Styremedlem TINE Biomarin AS Styremedlem Maritex AS Styremedlem Salmon Brands AS Medlem av Forhandlingsutvalget, Landbrukets Arbeidsgiverforening Styreleder i TINE Meieriet Vest Egil Torland, Ansattes representant (fra 2003), Nærbø Styremedlem i TINE Meieriet Sør BA Kjell Mjaatvedt, Ansattes representant (fra 2000), Loddefjord Styremedlem Landbrukets Ferskvaredistribusjon AS Styremedlem i TINE Meieriet Vest Nestleder i styret MP Pensjon Terje Falstad, Ansattes representant (fra 2000), Verdal Ingrid Haug, Ansattes representant (fra 2005), Ås Medlem av IDF-Nasjonalkomitèen 10

11 2.7 Kontrollkomité Årsmøtet i TINE BA utpeker en kontrollkomité bestående av 3 medlemmer, alle eiere: Henrik Lunde (Leder) Terje Amundsen (Nestleder) Endre Seljebø Kontrollkomitéens oppgaver fastsettes gjennom egen instruks besluttet i årsmøtet og innebærer blant annet kontroll med konsernets regnskaper. 2.8 Ledelsen i TINE BA (Konsernledelsen) Ledelsen i TINE BA består av 12 personer. Disse har delvis ansvar som organisatorisk ligger i TINE BA og delvis ansvar som ligger i de regionale meieriselskapene. Konserndirektørene leder en eller flere fellesfunksjoner i konsernet og/eller et av de fem meieriselskapene. Styrene i TINE BA sine andre datterselskap ledes av en av konserndirektørene. Figur 3. Oversikt over ledelsen i TINE BA Hanne Refsholt Konsernsjef Ansatt som konsernsjef for TINE Gruppa 21. juni Hun har vært direktør i konsernet siden 1998 og visekonsernsjef siden Hun er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole på Ås og har MBA fra Handelshøyskolen BI. 11

12 2.9 Informasjonspolitikk TINE BA legger i sin kommunikasjon til grunn; imøtekommenhet, åpenhet, ærlighet og troverdighet 2.10 Lovgivning TINE BA er underlagt norsk lov. Det finnes ingen egen lov som regulerer samvirkeorganiseringen spesifikt, men det juridiske følger alminnelig ulovfestet samvirkerett. Det er utarbeidet en NOU (NOU 2002:6) om behovet for egen samvirkelov og det vil bli utarbeidet en proposisjon på en egen lov om samvirke. Tidspunktet er imidlertid usikkert. 12

13 3 Presentasjon av TINE Gruppa 3.1 Strategi Visjon TINE Gruppa er Norges største næringsmiddelaktør, med en omsetning på 14,1 milliarder kroner. Konsernet er og ønsker fortsatt å være en viktig samfunnsaktør. Dette preger konsernets visjon: "Vi skal være Norges viktigste verdiskaper Det er mange som skaper verdier i Norge, men ikke mange som kan ta rollen som den viktigste verdiskaperen. Vi mener vi kan ta den posisjonen, fordi: Vi skal skape verdier både sosialt, miljømessig og økonomisk. Vi skal vise oss tilliten verdig i alle deler av verdikjeden. Vi skal være nyskapende, og tilby et mangfold av matvarer og måltider. Vi skal spre matglede og fremme matkultur Forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked TINE Gruppa er et samvirkeeid matkonsern som skal drive effektivt, nyskapende, kvalitets- og markedsrettet. TINE Gruppa skal gi eierne best mulig økonomisk resultat og høyest mulig melkevolum, på kort og lang sikt. 3.2 Konsernets virksomhetsområder Virksomhetsområdene kan deles inn i to hovedområder: Salg av produkter produsert i TINE Meieriene - Meieriprodukter (TINE Industri) - Andre næringsmidler Salg av produkter produsert helt eller delvis utenfor TINE Meieriene I tillegg kommer TINE Råvare som er en selvstendig funksjon i TINE BA. 13

14 Figur 4. Oversikt over virksomheten i TINE BA 3.3 TINE Meieriene Funksjon og oppgaver Kjernevirksomheten i TINE Gruppa er foredling av melk fra TINE Gruppas eiere. Dette skjer i de fem meieriselskapene som sammen med TINE BA kalles TINE Meieriene. Den delen av virksomheten som er knyttet til produkter innenfor markedsordningen for melk, det vil si produkter hvor melk er hovedingrediens, kalles TINE Industri. I tillegg produserer TINE Meieriene en rekke andre næringsmidler hvor melk har liten eller ingen betydning som ingrediens. Disse produktene selges både med TINE-merket (eksempelvis Piano sjokoladepudding), eller med andre varemerker (eksempelvis med Fjordland som avsender). De fem meieriselskapene er organisert som samvirkeselskap (BA). Hvert selskap ledes av et styre bestående av melkeprodusenter i regionen og representanter fra de ansatte. Styreleder i selskapene sitter også i konsernstyret. De fem meieriselskapenes ansvar er å foredle råvaren til ferdige produkter som selges via TINE BA ut i markedet. Størsteparten av de flytende produktene (melk, smør og yoghurt) distribueres direkte til kunden av TINE Gruppa selv. Faste produkter (eksempelvis ost) distribueres til kundenes grossistlagre for videre distribusjon av kjedene selv. 14

15 I tillegg har de fem meieriselskapene et omfattende rådgivningsapparat mot melkeprodusentene hvor det i tillegg til et utvalg gratis tjenester selges tjenester innenfor eksempelvis dyrehelse og driftsøkonomi på gården Produksjonsstruktur TINE Gruppa har samlet 50 meierianlegg fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Anleggene er delvis svært spesialiserte anlegg og anlegg som produserer et basisutvalg av flytende produkter. Det har vært en stor rasjonalisering av antallet anlegg de siste årene og dette er en utvikling som vil fortsette. I tråd med at anlegg blir nedlagt har andre anlegg blitt større og mer spesialiserte. Utvikling i antallet meierianlegg: Alle meierianleggene eies av TINE BA, mens de regionale meieriselskapene eier produksjonsutstyret. Det betales husleie til TINE BA. Figur 5. Bilde av TINE Meieriet Øst, Bredtvedt og TINE Meieriet Nord, Sandnessjøen 15

16 Ingen av de rene produksjonsmeieriene har en verdiskapning som overstiger 10 % av konsernets eller TINE BA sin omsetning. TINE Gruppa har to sentrallagre, Klepp på Jæren og Heimdal utenfor Trondheim, som hver har en omsetning som overstiger 10 % av konsernets omsetning. Dette skyldes at all ost produsert på TINE Gruppas ysterier selges til disse lagrene for videreforedling (rivost, porsjons- og skivepakket ost) og videre lagring før de selges til grossistene Melkeanvendelse TINE Gruppa mottar årlig rundt 1,5 milliarder liter melk Omsetning av meieriprodukter TINE Meieriene har fokus både på store volumprodukter og på mer nisjepregede produkter. Målet er at produktspekteret skal reflektere det mangfold som gjenspeiles i det norske folk. Det totale sortimentet har derfor blitt tilpasset de raske endringene vi har sett i samfunnet den siste tiden. Det finnes totalt ca. 490 TINE-produkter på dagligvaremarkedet. Av disse er det over 40 registrerte varemerker innen meieriprodukter og juice. Markedet for meieriprodukter er relativt stabilt ettersom det i hovedsak består av hverdagsprodukter som ikke påvirkes nevneverdig av svingninger i økonomien. Det gjennomføres nylanseringer årlig som inkluderer utvidelser i eksisterende sortiment og lansering av helt nye produkter. 16

17 Figur 6. Fordeling av TINE Meierienes salg i Figur 7. Fordeling av salg gjennom TINE Meieriene i De fire store dagligvarekjedene er TINE Gruppas største kunder og utgjør samlet ca 80 % av omsetningen i TINE Meieriene. 51,1 % av salget distribueres direkte til hver enkelt butikk, mens resten går via kjedenes grossistlagre. TINE Gruppas eksport er hovedsakelig salg av Jarlsberg. Det eksporteres i tillegg Norvegia samt noen mindre produkter som brunost, Ridder og Snøfrisk. USA er hovedmarkedet for Jarlsberg hvor det årlig eksporteres rundt tonn. 3.4 Andre datterselskap TINE BA har en lang rekke datterselskap som har ulik funksjon og bakgrunn. Disse kan inndeles etter følgende oppdeling: 17

18 Selskap hvor produksjon helt eller delvis foregår i TINE Meieriene: - Norseland Inc. - TINE Næringsmiddel AS - Fellesjuice AS - OsteCompagniet AS - Small People AS Selskap som har egen produksjon/selvstendig virksomhet: - Diplom-Is AS - Maritex AS I tillegg har TINE BA en del mindre datterselskap hvor omsetningen er marginal: - TINE Persveien 28 BA, 100 % - TINE UK ltd., 100 % - Salmon Brands AS, 66,67% - TINE Biomarin AS, 100% Norseland Inc. (100 %) Selskapet har ansvar for all omsetning av norske TINE-produkter på det amerikanske og kanadiske markedet. Norseland er i tillegg agent for andre europeiske meierier som eksporter ost til USA. Omsetningen i 2004 var USD 115,8 millioner kr. Selskapet har 30 ansatte i USA og Canada. Norseland Inc. ble opprettet i 1978 for å fremme eksport primært av Jarlsberg på det amerikanske markedet. Jarlsberg er nå den mest importerte osten til USA. For å dekke den økende etterspørselen ble det i 2000 etablert leieproduksjon av Jarlsberg i USA. 31 % av omsatt Jarlsberg var produsert i USA TINE Næringsmiddel AS (100 %) TINE Næringsmiddel er opprettet for å skille resultatet fra TINE Meierienes produkter som ikke har melk som hovedingrediens fra de ordnære meieriproduktene. Samtidig eier TINE BA varemerkene til disse produktene som det betales en årlig royalty på. Selskapet har ingen ansatte. Omsetning i 2004 var på 25 millioner kr FellesJuice AS (100 %) Fellesjuice har ansvaret for markedsføring og produktutvikling av meierienes juice og andre kalde drikker som ikke er basert på melk. Produktene produseres og selges gjennom TINE Meieriene og Fellesjuice mottar en kommisjon på produktene. Omsetning i 2004 var på 200 millioner kr. Selskapet har 2 ansatte OsteCompagniet AS (100 %) OsteCompagniet AS ble etablert i 2003 for å øke fokus på merkevareansvar, salg og markedsføring av nisjeprodukter, småskalaprodukter og spesialiteter innen ost fra TINE BA og andre norske produsenter. I tillegg importeres ost fra Danmark, England, Frankrike og Italia. OsteCompagniets produkter er å finne i delikatesseog spesialforretninger samt ostedisker i alle fullsortimentsbutikker i hele landet. Produktene selges gjennom TINE Meieriene og OsteCompagniet mottar provisjon. Omsetning i 2004 var på 18 millioner kr. Selskapet har 13 ansatte. 18

19 3.4.5 Small People AS (100 %) Small People AS ble kjøpt av TINE Gruppa i Selskapet selger og markedsfører norsk barnemat, Småfolk, som er basert på hjemmelagde oppskrifter og gode norske råvarer. Alle produktene produseres i TINE Gruppa og selges gjennom TINE Gruppas salgsapparat. Omsetning i 2004 var på 19 millioner kr. Selskapet har 4 ansatte Diplom-Is AS (100 %) Diplom-Is produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter. Selskapet har produksjonsanlegg i Brevik, i Rakkestad, på Gjelleråsen utenfor Oslo samt i Göteborg. Diplom-Is har i tillegg eget salgsselskap i Danmark. Markedsandelen i Norge er ca 55 %, i Sverige ca 20 % og i Danmark ca 12 %. Omsetning i 2004 var på 1,07 milliarder kr. Selskapet har 800 ansatte Maritex AS (100 %) Maritex AS ble fra oktober 2003 et heleid datterselskap i TINE Gruppa. Selskapets hovedvirksomhet er framstilling av høykvalitets marine oljer fra torskelever. Maritex har fra 2004 vært i gang med omfattende prosjekter for utvikling av biotekniske ingredienser med grunnlag i råstoffbasen i Lofoten og Vesterålen. Omsetning i 2004 var på 22 millioner kr. Selskapet har 18 ansatte. 3.5 Tilknyttede selskap TINE BA har 15 tilknyttede selskap, hvorav flesteparten har marginal betydning Landteknikk AL (49 %) Selskapet produserer og selger maskiner, utstyr og forbruksartikler til meierier, melkeprodusenter, slakterier, andre salgslag og næringsmiddelbedrifter. Omsetning i 2004 var på 405 millioner kr. Selskapet har 107 ansatte Fjordland AS (49 %) Fjordland er Norges største leverandør av ferske middagsretter. Sortimentet utvides stadig med nye sauser, supper og desserter. Felles for alle er at de er lette og raske å lage. Produktene er ferske, produsert i Norge og er i størst mulig grad basert på norske råvarer. I tillegg selges og markedsføres margariner og Youplait yoghurt. Omsetning i 2004 var på 693 millioner kr. Selskapet har 68 ansatte Norsk Mat- og Miljøanalyse AS (46 %) Norsk Matanalyse har Norges største landsdekkende rutinelaboratorium for næringsmidler med avdelinger i Oslo, Trondheim og på Klepp. Selskapet har et ledende laboratoriemiljø innen mat- og miljøanalyser. Omsetning i 2004 var på 33 millioner kr. Selskapet har 60 ansatte. 19

20 4 Markedsforhold 4.1 Rammebetingelser Markedsordningen for melk De sentrale rammebetingelsene for TINE Meieriene er knyttet til markedsordningen for melk. Denne ordningen omfatter følgende forhold: Prisutjevning Markedsregulering Kvoteordning Produsentrettede tilskudd Importvern som er notifisert i WTO De ulike elementene i markedsordningen har samme formål; å skape stabilitet og forutsigbarhet i melkeproduksjonen og i foredlingsindustrien. Det ble utarbeidet en ny markedsordning for melk gjeldende fra Et sentralt punkt i den nye ordningen var opprettelsen av TINE Råvare som en selvstendig enhet innenfor TINE BA. Prisutjevningen har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser i henhold til jordbruksavtalens bestemmelser. Dette gjennom å sikre et høyere samlet markedsuttak og samtidig gi melkeprodusentene lik pris for melken uavhengig av anvendelse og lokalisering av produksjonen. En viktig konekvens av ordningen er at den sikrer lik konkurransevilkår for aktørene som omfattes av ordningen. Dette innebærer at det settes krav til TINE Meieriene om full kostnadsdekning, inkludert en kapitalavkastning, på salget av sine meieriprodukter ut i markedet. Dette kontrolleres i etterkant av Statens Landbruksforvaltning. Det foreligger et forslag om å forsterke noe av kontrollen med TINE Gruppas priser gjennom å fastsette et normert egenkapitalavkastningskrav som skal kontrolleres i etterkant. Dersom TINE Meieriene ikke oppfyller dette kravet kan styringsprisen (råvareprisen på melk) settes ned tilsvarende mindreuttaket av kapitalavkastningskravet. Det vil i så fall innebære at et press på TINE Meierienes lønnsomhet reduserer råvareprisen og ikke overskuddet. Den endelige utformingen av forslaget er foreløpig ikke klar. TINE Råvare har ansvaret for markedsreguleringen, og er markedsregulator på vegne av alle landets melkeprodusenter. Hensikten er å kunne gjennomføre ulike reguleringstiltak for å sikre melkeprodusentenes avsetning for sine produkter til avtalt målpris og samtidig sørge for en tilfredsstillende forsyning av markedet til like vilkår. Behovet for markedsregulering oppstår som følge av forskjeller mellom melketilgang og etterspørsel etter melk gjennom året. De viktigste tiltakene er lagring av reguleringsprodukter, eksport av smør og hvitost samt salg til fôr. Kostnadene ved markedsreguleringen dekkes ved at alle melkeprodusenter betaler en avgift til et fond som forvaltes av Statens Landbruksforvaltning. Importvernet er knyttet inn i markedsordningen ved at tollsatsene er satt på et nivå hvor konkurransen fra utenlandske meierprodukter skal begrenses. Hensikten med importvernet er å stimulere norsk melkeproduksjon og å øke inntektsgrunnlaget for norske melkeprodusenter ved at de kan ta ut en pris som er høyere enn hva den ville vært med en større konkurranse fra importerte varer. Samtidig er det muligheter for å redusere tollen på meieriprodukter dersom markedsprisen for melk blir høyere enn den fastsatte målprisen. Dette er produkter som i utgangspunktet har svært lav toll, eksempelvis yoghurt. 20

21 4.1.2 Internasjonal konkurranse, WTO, EU og EØS Importvernet gjør at dagens konkurranse skjer hovedsakelig mellom norske aktører og basert på norsk melk. Utviklingen i internasjonale handelsavtaler vil få økt betydning for melkeprodusentenes og TINE Gruppas rammebetingelser i årene som kommer. Konkret gjelder dette: WTO- forhandlingene Utvikling av EØS-avtalen Et eventuelt norsk EU-medlemskap WTO-forhandlingene WTO-forhandlingene (DOHA-runden) går sin gang, men en ny avtale vil ikke trå i kraft før tidligst i Det er imidlertid klare føringer for forhandlingsrunden der målet er å øke handelen med landbruksvarer. I den forbindelse nevnes følgende som viktig for Norge: Eksportstøtten skal fjernes. For Norge betyr dette en gradvis utfasing av eksporten av ost som i dag utgjør tonn, tilsvarende i overkant av 10 % av melkeproduksjonen i Norge. Dette vil få konsekvenser for TINE Gruppas foredlingskapasitet for ost. Jarlsberg er den helt klart viktigste eksport osten for TINE Gruppa. I 2004 ble det eksportert tonn Jarlsberg fra Norge. Det forventes imidlertid en lang implementeringsfase for utfasing av eksportstøtten og en regner ikke med at konsekvensene av dette får utslag av betydning før rundt Det vurderes også muligheter for å beholde deler av eksporten gjennom løsninger som ikke betinger eksportstøtte og dermed ikke kommer inn under handelshindrende virkemidler. Grensevernet svekkes gjennom reduksjon av tollsatsene for å forbedre markedsadgangen for andre land. Føringene for forhandlingsrunden sier imidlertid at hvert enkelt land kan definere produktområder som sensitive, dvs. at de har stor nasjonal betydning og dermed kan unntas for generelle tollnedsettelser. Det er grunn til å tro at norske myndigheter vil definere melkeproduksjon og melkeforedling som sensitiv. Det er foreløpig uklart hvor lang implementeringstid det vil bli for tollreduksjoner. Mest sannsynlig blir det en lang overgangsfase. Det er klare utsagn fra norske myndigheter om at de forventer at en ny WTO-avtale vil gi godt handlingsrom for fortsatt å føre en landbrukspolitikk som sikrer en betydelig landbruksproduksjon og foredlingsindustri. Likevel må det forventes at en ny WTO-avtale fører til at norske melkeprodukter får økt konkurranse fra importprodukter i det norske markedet EØS-avtalen EØS-avtalen har egen bestemmelse om tollfrie kvoter for ost. Dette er en gjensidig avtale som fastlegger at EU kan eksportere tonn inn til Norge og Norge tilsvarende inn til EU, tollfritt. Gjeldende WTO-avtale fastlegger imidlertid at norsk osteeksport i sum ikke skal overstige tonn. Langsiktige eksportavtaler med andre land, bla. USA og Japan, har derfor medført at Norge ikke har kunnet utnytte osteavtalen med EU fullt ut. EU utnytter sin kvote inn til Norge. Det vil bli nye forhandlingsrunder med EU om utvikling av osteavtalen som høyst sannsynlig vil øke rammene for tollfri handel mellom Norge og EU. Det importeres for øvrig også ost til Norge med full toll. 21

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer