VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET"

Transkript

1 VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no

2 Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til å vidareutvikle og skape nye ting til beste for bygda. Framtidsutfordringar skal vi løyse i fellesskap. Vi skal sjå moglegheiter og sørgje for at alle som bur i Vågå skal ha lik rett til å utnytte evnene sine. Eit overordna mål for Vågå Arbeiderparti er å gjera Vågå til ei levande, attraktiv og trygg bygd å bu i. Barn skal få vekse opp i eit aktivt og engasjerande lokalmiljø. Vi vil leggje til rette for at barnehage og skule gjennom gode oppvekstvilkår skal bidra til fagleg og sosial utvikling hjå barn. For at folk skal velja å bu, må dei også ha eit arbeid å gå til. Derfor vil vi arbeide aktivt for å skape fleire arbeidsplassar. Dette skal skje ved å vidareutvikle eksisterande næringar og støtte opp om nyetableringar. Å leggje til rette for eit livskraftig landbruk er ikkje minst viktig. Vi vil bidra til verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplassar. Det er viktig å sjå ressursen det enkelte mennesket er i eit samfunn. Vi vil sikre ei verdig eldreomsorg i Vågå, der kvar einskild skal føle seg trygg på at dei får den hjelpa dei treng til kvar tid. Dette inneber at vi må søkje samarbeid mellom kommunane i Nord- Gudbrandsdalen for å kunne sikre gode og framtidsretta velferdstilbod i framtida. Vi vil arbeide vidare, vi ønskjer eit samfunn der fellesskapsløysingar er viktige, der alle er med! Våre viktigaste mål: - vi skal vera garantisten for at frivillige lag og foreiningar får gode og tilrettelagte støtteordningar - styrke satsinga for eit attraktivt og levande sentrum - fortsetja styrkinga av det lokale verkemiddelapparatet retta mot eksisterande og nytt næringsliv og landbruk - Sikre forsvarleg vedlikehald av vegnettet - 100% fiber til heimen i heile kommunen - garantere forutsigbare, trygge og gode helse- og omsorgstenester - garantist for fortsatt gratis halleige og open symjehall for born og unge i heile bygda!

3 Lokalsamfunnet i framtida For oss er det eit mål at Vågå kommune skal vera ei aktiv og pulserande bygd. Derfor ønskjer vi busetting i heile kommunen. Vågåmo treng livskraftige grender, og grendene treng eit sterkt kommunesenter. Slik vil vi skapa framgang og livskvalitet. Vi trur at vi får til meir saman enn kvar for oss. Fellesskap gjev støtte, tryggheit og moglegheiter for den enkelte. Målet vårt er å vera ein kommune med sterke og solidariske fellesskap som gjev fridom og tryggleik for enkeltmennesket. Faktorar som klimaendringar, tilflytting og fråflytting, høgare levealder og ny teknologi påverkar kvardagen vår. Kunnskap er avgjerande i møte med nye krav. Det er viktig at vi gjer oss attraktive som arbeidsgjevar, slik at vi kan trekkje til oss den arbeidskrafta vi treng og kjem til å trenge. Vi vil skape arenaer for medverknad og deltaking. Såleis vil vi invitere innbyggjarane i lokalsamfunnet med på diskusjonar, både i partisamanheng og elles. Innbyggjarane er lokalsamfunnet. arbeide vidare med samfunnsutviklingsprosjektet «Vaken og Vågal» i Vågå vera pådrivar for å få gjennomført det nasjonale ikonpunktet på Gjende sikre midlar til opprusting av kommunale vegar skape fleire trygge og gode gang- og sykkelvegar vera ein pådrivar for god nett- og breibandløysning kartleggje leidningsnettet for vatn og avløp for å kunne prioritere midlar til opprusting sikre støtte til etter- og vidareutdanning for tilsette i kommunen vidareføre ordninga med stønad til grendevegar ta eit særskilt ansvar for å sikre kulturarven vår leggje til rette for utvikling av luftsportssenteret i Vågå nytte naturgjevne ressursar til å skapa attraksjonar satse vidare på turløyper og skilting for turgåing, sykling og ski halde eigedomsskatten på dagens nivå arbeide for å sikre ein berekraftig kommuneøkonomi arbeide for ei ny busslomme på Tessanden at løyvingar til kyrkja skal vera påreknelege og følgje budsjett og økonomiplan hjelpe grendehusa til å vera sjølvstendige einingar sikre prioriteringar som skapar eit berekraftig sentrum i Vågå

4 Barn og oppvekst Ungane er vår framtid. Gjennom eit aktivt og engasjerande lokalmiljø skal vi sikre ungane i Vågå dei beste oppvekstvilkår. Hovudoppgåva til skulen er å sikre at barn og unge får den kunnskapen og dei ferdigheitene dei treng i livet. Kvart enkelt individ er unikt, og vi må sjå heile mennesket. Den gode starten for all skulegang blir lagt i heim og barnehage. Eit trygt og godt barnehagetilbod betyr at barn kan oppleva leik, sosialisering og meistring saman med andre på same alder. Det er difor viktig for oss å sikre at ein stor del av dei tilsette har fagutdanning, og at barnehagestyrarane har vidareutdanning. Innan 2020 skal alt undervisningspersonell i grunnskulen ha formell kompetanse. Barnehagen gjer det mogleg å kombinere arbeid med familieliv. leggje til rette for eit fagleg og sosialt utviklande barnehagetilbod til alle som ønskjer det, og sikre eit samarbeid med dei private barnehagane garantere full barnehagedekning sikre eit godt grunnskuletilbod for alle grunnskuleelevar, der kvalitet og utvikling ligg i botn for å nå det langsiktige målet «Norges beste skule» vidareføre dei tre satsingsområda tidleg innsats, sansebasert læring og forpliktande samarbeid heim, barnehage og skule slik at dette blir innarbeidd i ordinær drift leggje til rette for gode friluftsaktivitetar i heile kommunen. gratis halleige og open symjehall for barn og unge sikre full barnehagedekning heile året ved å halde oppe ei av barnehageavdelingane om sommaren opparbeide eit fullverdig parkanlegg på Moajordet at SFO skal vera eit innhaldsrikt og godt tilbod til alle ha nulltoleranse for mobbing i Vågå setje av midlar til å ruste opp aktivitetshuset fortsetje satsinga på korps i skulen

5 Verdiskaping og næringsliv Arbeid for alle har alltid vore mål nummer ein. Det at folk har arbeid, er viktig for å skapa eit godt samfunn for velferd, verdiskaping og rettferd. Vågå treng nye og fleire arbeidsplassar. Vi vil arbeide for ein god og aktiv næringspolitikk gjennom vidareutvikling av eksisterande bedrifter og hjelp til nyetableringar. Vi ønskjer samspel mellom næringsliv, partane i arbeidslivet og det offentlege. Dei demografiske utfordringane vi står overfor, krev at vi må ha skarpare fokus på å sikre god arbeidskraft. Vi må ha arbeidsfolk som kan levere dei tenestene som blir etterspurde. Næringsstrukturen vår er prega av små og mellomstore bedrifter, som krev stabil og langsiktig politikk. Dei må få stimulanse til utvikling. For at det varierte lokale næringslivet skal kunne vera ei drivkraft i utviklinga, er det viktig med auka tilførsel av risikokapital. Vi skal vera gründerkommune nr. 1, der vi legg til rette for eit konkurransedyktig næringsliv. Det er viktig å sikre gode infrastruktur for bedriftene, gjennom god arealplanlegging og konkrete planar. Eit eksempel på dette er at vi vil garantere at næringsområda våre skal ha tilgang på fiberløysningar med kapasitet til å bruke ny teknologi. Kommunen skal i størst mogleg grad nytte lokale produkt i byggeprosjekta sine. Ved alle innkjøp skal kommunen sjå etter lokale produktalternativ. Dette er i tråd med lov om offentleg innkjøp. leggje til rette for at folk med gode idear til nye produkt eller nye bedrifter skal kunne realisere dette leggje til rette for eksisterande næringsliv 1 % av den totale inntektsramma til Vågå kommune skal gå til styrking av næringslivet 3 % prosent av overføringane frå Eidefoss skal brukast på næringsutvikling garantere at det er 100% næringssjef i kommunen samarbeide med det private næringslivet for å etablere nye bueiningar utvikle næringsområdet på Kolbotn ved å etablere god infrastruktur, attraktive tomter og arbeide for ei utviding av næringsområdet. Ny industrihall på Kolbotn skal vera disponibel for bedrifter som treng areal for å kunne etablere seg eller ekspandere utvikle næringsområde på Kolbotn med sikte på kraftutbygging og framtidig næringsutvikling, også utover kommunegrensene at næringssjefen må nytte kontaktnettet sitt for å setja bedrifter i kontakt med fagmiljø som gjev utvikling ha rask og effektiv saksbehandling stimulere til vidareutvikling av Vågå næringspark stille areal disponible til utleige for bedrifter som ønskjer å etablere seg i sentrum leggje til rette med torg som kan nyttast til marknad skapa vekstmiljø for nisjebutikkar i sentrum etablere trådlaus internettsone i sentrum skapa gode møteplassar

6 Samferdsel Ein politikk som legg til rette for dei gode vegar også ute i grendene. Det krev at vi evnar å avsetje og prioritere midlar til samferdselstiltak. Vi har derfor vore garantist for at det gjennom fleire periodar har vorte avsett midlar til dette formålet. Vi vil sikra at denne ordninga held fram dei komande åra. Det er også viktig at vi tek del i ei regional utvikling av vegnettet. Ferdselsårane inn og ut av regionen er svært viktige for næringslivet, og ved fleire av dei regionale felles prioriteringane på veg vil det skape moglegheit for ei utvikling av næringslivet. Skal man lykkes med å få større investeringer på riksveier og jernbane inn i NTP må man ha alliansepartnere politisk og i næringslivet i egen region, men også utenfor egen region. Det er fortsatt store utfordringar knytt til riksvegnettet vårt. Derfor er det viktig at vi også framover står samla for å få gjennomslag for større investeringar i NTP avsetjing til vedlikehald veg på 1,5 mill. pr. år fortsetje tilskotsordninga for sætervegar støtte opp om regionale prioriteringar innan samferdsel i NTP R15 frå Otta-Stryn med tunellarm til Geiranger. fortsatt utbetring av E6 og jernbane utvikle gode kollektivtilbod til og frå Nord-Gudbrandsdalen arbeide for heilårsopen veg over Valdresflya, dette for å få en raskare forbindelse mellom Bergen Trondheim utbygging av gang- og sykkelveg langs Skogbygdsvegen fortsatt utbetring av Øvre Nordheradsveg utbetring av Nedre Nordheradsveg, slik at den også kan fungere som omkjøringsveg for R15

7 Bustadpolitikk Arbeiderpartiet vil ha bustader for alle livsfasar. Vi vil ha ein bustadplan som sikrar at vi kan møte framtidsbehovet. Variert bustadsamansetting og offentlege tenestetilbod i nærleiken er sentrale element i dette. Vi vil nytte husbanklån for å gje fleire høve til å delta i bustadmarknaden. Vi skal vera pådrivar overfor sentrale styresmakter for å skaffe billige lån til unge/fyrstegongsetablerarar. samarbeide med privat næringsliv for å etablere nye bueiningar utvide byggjefeltet i Skogbygda, Nordherad, Sjårdalen, Tessand, Randsverk og Lalm når etterspørselen tilseier det. Vi vil opne for variert byggestil på definerte område leggje til rette med ungdomsbustader etter prinsippet «leige for eige» ha fortetting i sentrum og leggje til rette for hus med tre plan utanfor sentrumsaksen revidere reguleringsføresegnene for bygg

8 Levande landbruk Landbruket er ei viktig næring, som vi vil utvikle for framtida. Jord- og skogbruk er av dei viktigaste bidragsytarane for å halde oppe busettingsmønsteret i Vågå. Landbruket i heile kommunen må kunne produsere mat. Ved sia av matproduksjonen gjev landbruket viktige synergiar som sysselsetting, busetting, kulturlandskap og grunnlag for anna næringsverksemd. Det er viktig at politikken blir utforma slik at yrkesutøvarane i landbruket blir sikra inntektsutjamning og sosiale vilkår på line med andre grupper i samfunnet. nytte ressurspersonar ved landbrukskontoret til å gjennomføre ein analyse av landbruket for å kartleggje moglegheitene for utvikling i eksisterande landbruksnæring leggje til rette for rasjonelle driftseiningar der det er mogleg sikre løyvinga til næringsfond for landbruket leggje til rette for nydyrking ved å gje tilskot pr. dekar sikre gode vilkår for vidare tamreindrift arbeide saman med sentrale styresmakter for å sikre gode lønns- og sosialvilkår for landbruket redusere talet på jerv til bestandsmålet, der lisenskvotane skal nyttast som verkemiddel. Vi vil påverke sentrale styresmakter til å ha ei meir balansert praktisering av rovdyrforliket gjennom f.eks. dispensasjon for motorferdsel i utmark ved åtejakt og bruk av jervebåsar. Uttak av restkvote må skje på sporsnø, der SNO nyttar helikopter og samarbeider med lokale jaktlag.

9 Reiseliv I 1855 kom Eardley John Blackwell og Theodore Rathbone til Gjendeosen. Sidan den gong har fleire og fleire kome til området vårt for å oppleva storslåtte natur. Det er viktig at vi er bevisste på korleis vi møtar dagens turisme. Derfor har Vågå Arbeiderparti fått gjennomslag for at vi utarbeider ein reiselivsstrategi i denne perioden. For å få til eit godt samspel mellom private, frivillige og det offentlege må vi sjå felles behov og ønske for utvikling, og følgje opp dette med nødvendige tiltak. utvikle ein god innfallsport til sentrum der næringslivet blir synleggjort følgje opp reiselivsstrategien ved å sikre løyvingar til gjennomføring av tiltak leggje til rette for skånsam hytteutbygging vidareutvikle eksisterande hyttefelt sikre lokal forvaltning av Sjodalen og Heimfjellet gjennom Vågå fjellstyre og framleis statleg eigarskap av statsallmenningane opne for høgstandardhytter innanfor reguleringsføresegnene.

10 Helse og omsorg Vi vil sikre trygge og nære velferdstenester for alle. Eit godt helsetilbod skal skape tryggheit for enkeltmennesket og fremje vekst, velstand og sosial utjamning. Nøkkelen til god helse er førebygging og tidleg innsats. Velfungerande samhandling mellom tenestene er avgjerande for å få dette til, og for å skape ei heilskapleg oppfølging. Derfor er det viktig å ha fagmiljø som sikrar gode kommunale tenester. Dei eldre er ein viktig ressurs for familien og samfunnet. Det er viktig at det blir lagt til rette for ein god alderdom i Vågå, der søkelyset blir retta mot ein verdig alderdom. skapa trygge og nære velferdstenester og innføre kvardagsrehabilitering styrke overføringane til psykisk helse og rusførebygging i takt med det aukande behovet arbeide vidare med verdigheitsgaranti førebygge sjukdom og lidingar gjennom aktivt folkehelsearbeid sikre at førebygging og tidleg innsats er grunnleggjande i alt arbeid vidareføre dagens ordning med gratis tryggheitsalarm sørgje for døgnbaserte omsorgsbustader for eldre/demente gje råd om bustad til eldre og gjera bustadbehova deira til ein del av kommuneplanlegginga laga ein utviklingsplan som viser behovet for tenester i eit framtidsperspektiv sikre god brukarmedverknad vidareføre «Grøn omsorg» og «Inn på tunet». Innfri eineromsgaranti Garantere einerom for langtidsopphald

11 Frivilligheit og kultur Ein kan ikkje måle kor vellykka samfunnet er berre i materielle gode. Det å høyre til i små eller store fellesskap er viktig for å kunne leva eit godt liv. Eit samfunn som stiller opp når vi treng kvarandre, er ein viktig faktor i dette. Vi må stimulere til frivillig innsats på alle plan. Lokalsamfunnet treng frivillige med engasjement som er med på å skapa aktivitet, som har evne til å mobilisere dugnadsinnsats og omstille seg raskt. Eit godt samspel mellom alle frivillige og offentleg sektor vil styrke oss i arbeidet for å nå måla våre. Derfor vil vi sikre at Frivilligsentralen er offentleg eigd også dei fire neste åra. Kunst og kultur aukar livskvaliteten og gjev oss identitet. Opplevingar og deltaking på ulike kunst- og kulturområde kan ikkje løysast av marknadskreftar åleine. Det krevst også eit politisk og offentleg engasjement. Eit levande kulturliv består av både profesjonelle og frivillige. ha ein 100 % offentleg eigd frivilligsentral styrke overføringane til dei ikkje offentleg eigde grendahusa vidareføre stønadsordning til lag og organisasjonar innan kultur og idrett støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoritetar sikre at kompetansen i organisasjonslivet blir nytta meir bevisst for å utvikle tenestetilbodet utvikle biblioteket til å bli studiebibliotek utvide ordninga med kulturkort for ungdom styrke idretten ved å opprette tippemiddelfond etablere ei ordning med kulturkort for ungdom

12 Interkommunalt samarbeid Gode samarbeidsmodellar har gjeve oss gode fagmiljø og gode tilbod for innbyggjarane på mange område. Det er framleis fleire kommunale oppgåver vi meiner kan løysast til det beste for innbyggjarane i Vågå i samarbeid med andre kommunar. Målet med samarbeidet er å få ei kvalitetsutvikling av tenestene, ei økonomisk og rasjonell drift og forvaltning til beste for innbyggjarane i Vågå. Vi skal sikre god politisk styring av dei interkommunale samarbeidet i eigarmeldinga til Vågå kommune. Her vil vi setja krav og forventningar til samarbeidet, samt risikofaktorar som vi kan vurdere og evaluere samarbeida ut i frå til ein kvar tid. vera pådrivar for ei vidare utvikling av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. samarbeide om å utvikle eit attraktivt regionsenter og attraktive kommunesenter som styrkar bulyst, næringsutvikling og reiselivssatsing styrke yrkesfagopplæringa styrke agronomutdanninga i Oppland ved å støtte ei vidare utvikling av avdeling Gausdal sikre den desentraliserte høgskuleutdanninga ved OPUS Nord- Gudbrandsdal vidareføre ruspolitisk handlingsplan for Nord-Gudbrandsdalen med førebyggjande tiltak mot rus og narkotikamisbruk styrke utviklinga av IKT-løysingar gjennom samarbeidet Regiondata vidareføre «Bedriftene i fokus»

13 Klima Vi vil tenkje globalt og handle lokalt. Det krev samfunnsendring og god samfunnsplanlegging. Her har kommunen ei heilt sentral rolle. Kommunen sit på mange av ressursane og verkemidla som må takast i bruk for å skapa ei framtidsretta klimaomstilling. Klimaperspektivet må vera del av all kommunal planlegging, og omsyn til klimaet må vera til stades i kommunale tenester. Dei tilsette i kommunen må ha god kunnskap om klima og miljø. Tilrådingane frå FNs klimapanel vera leiande i klimaarbeidet lokalt. Kommunen kan også stille miljøkrav gjennom si rolle som innkjøpar. Det må planleggjast regionalt og heilskapleg i organisering av avfallshandteringa for å sikre effektivitet og unødvendig transport av avfall. følgje opp tiltaka i Klima- og miljøplan for Vågå kommune utnytte ressursar for småkraftverk at kommunen kjøper produkt med miljøvenleg emballasje utnytte varme og biogass frå gjødsellager byggje gang- og sykkelvegar for å stimulere til gåing og sykling auke bruken av videokonferanse for å redusere bilkøyring til og frå ulike møte sikre at den kommunale bilparken er mest mogleg miljøeffektiv installere styringssystem for lys og varme som miljøeffektivisering av offentlege bygg og anlegg utarbeide retningsliner for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale.

14 Demokrati Aktive innbyggjarar er grunnlaget for godt og levande lokaldemokrati. Deltaking i politiske parti, idrettslag, velforeiningar eller frivillige lag og organisasjonar er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggjarane skal ha like moglegheiter til demokratisk deltaking og til å forme sine lokalsamfunn. Vi ønskjer at fleire i alle aldrar og med ulik bakgrunn har arenaer der dei kan bruke engasjementet sitt. Mange velferdsoppgåver kan ikkje løysast utan eit tett samarbeid med det sivile samfunnet og dei frivillige. sikre deltaking og inkludering av innbyggjarane i politisk og frivillig arbeid skape arenaer for medverknad og deltaking for innbyggjarane digitalisere tenester og kontakt med innbyggjarane der det er mogleg ha ei aktiv rolle som innkjøpar og stille krav om rettane til arbeidstakarar og bruk av lærlingar når det gjeld offentlege innkjøp at saksframlegg til kommunale organ som hovudregel skal vera på maks to sider arbeide aktivt for målretta integreringstiltak og busetting av fleire flyktningar.

15 Kommunen som arbeidsgjevar Dei folkevalde er arbeidsgjevar i kommunen. Den viktigaste ressursen i kommunen er menneska som arbeider der. Eit godt partssamarbeid lokalt er viktig for korleis kommunen blir styrt. Arbeidarpartiet vil utvikle eit program for folkevalde og leggje vekt på bevisstgjering av arbeidsgjevarrolla. For å gjera oss attraktive som arbeidsgjevar, er det viktig at vi held fram arbeidet med å opprette fleire heiltidsstillingar. Vi vil redusere ufrivillig deltid. Dei beste fagfolka skal vera nærast mogleg deg som innbyggjar. Vi skal arbeide aktivt for å skapa ein open kultur, der varsling blir teken på alvor. Trepartssamarbeidet skal vidareførast. Målet vårt er best moglege tenester til alle i Vågå. Tenestene skal vera uavhengige av storleiken på lommeboka. Ein sterk og moderne offentleg sektor er det beste verkemiddelet for å nå dette målet. arbeide aktivt for å skapa ein open kultur der varsling blir teken på alvor vidareføre trepartssamarbeidet gje tilbod om fagopplæring i kombinasjon med arbeid at det skal takast inn fire lærlingar per 1000 innbyggjar stille til disposisjon praksisplasser som er relevante for kommunen støtte eit opplæringskontor for fleire fag i offentleg og privat sektor.

16 Politisk rekneskap for Vi har lagt bak oss fire år, der vi har fått gjennomført mykje god politikk. Vi gjekk til val 2011 med mange ambisiøse mål for perioden. Vi takkar deg som veljar for tillita og vil her vise deg nokre av dei lovnadene vi har greidd å innfri: Implementert tidleg innsats, sansebasert læring og forpliktande samarbeid heim, skule og barnehage Vidareutvikla kulturskulen Korps i skulen for 3. klassingane Sikra Lalm skule Open symjehall Gratis tryggheitsalarm Etablert rehabiliteringsplassar ved Vågåheimen Grøn omsorg er vidareført Har sikra frivilligsentralen som 100% offentleg eigd Styrka NGLMS med gode og nære helsetenester Ruspolitiskplan for Nord- Gudbrandsdalen Sikra god regional jordmorteneste Auka støtta til næringslivet Bevilga pengar til opparbeiding av busstasjon på OKB Satt i gang arbeide med reiselivsstrategien, der vi mellom anna legg inn ei samla plan for fritidsbustader. Omorganisert Vågå kommune Redusert bruken av ufrivillig deltid Gjeve støtte til etablering av treningssenter Støtta Lalm ishockey Vi har til ei kvar tid hatt fleire lærlingar enn KS si anbefaling Sikra ordninga med trygt heim for ein 50-lapp Sikra ungdomsmedarbeidaren Satt i gang arbeidet med ei rehabiliteringsplan for aktivitetshuset Vidareført ordninga med sommararbeid for ungdom Styrka overføringane til grendehusa som ikkje er eigd av Vågå kommune Utbetring av Rv15, ved strekkevise tiltak Gang og sykkelveg ved Klebervegen er etablert Sikra løyving til opprusting av det kommunal vegnettet Oppretthaldt ordninga med støtte til gards- og grendevegar Sikra tilstrekkeleg areal for utbygging private bustader og til næringsformål Løyvd midlar til gjennomføring av Ikonpunkt Gjende Auka bruken av fornybar energi Vekst i antal nyetableringar 2,7 % auke i antal arbeidsplassar Støtta opp om felles samferdselstiltak i regionen Sikra 100% næringssjef Prosjektert byggjing av hall på Kolbotn Sikra løyvingar til næringsfond for landbruket Sikra vidare tamreindrift Auka overføringane til næringsfondet med 1,5 million Gratis halleige og symjehall for born og unge i heile bygda Starta arbeidet med reiselivsstrategi Rullert areal og samfunnsdelen

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt.

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt. Kjære veljar! Ein politikar si hovudoppgåve er å vera til for folk der folk bur. Fusa kommune er ein flott kommune med eitt stort potensiale. Ei viktig sak for meg og Fusa Ap i kommande periode er å satsa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI 1. kandidat Anna K Valle 2. kandidat Jarle Vassdal LINDÅS KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLAR Det som kjenneteiknar ein god kommune er Tilgang på varierte arbeidsplassar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram

Ei samla bygd. Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram 2011 2015 Ei samla bygd Sogndal Arbeidarparti sitt kommuneprogram Den norske samfunnsmodellen er unik. Han skil oss frå dei fleste andre land. I Noreg er me med i eit solidarisk spleiselag som sikrar alle

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019

Politisk program. Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Politisk program Førde Kristeleg Folkeparti partiprogram 2016-2019 Verdiforankring KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn der alle har lik verdi, opplever rettferd og at ressursane vert forvalta

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad mdg.no/meland Grøne visjonar for Meland: Miljøpartiet de grøne er den norske greina av de internasjonale Grøne som opplever vekst over heile verda. Nå har den grøne

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer