VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET"

Transkript

1 VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no

2 Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til å vidareutvikle og skape nye ting til beste for bygda. Framtidsutfordringar skal vi løyse i fellesskap. Vi skal sjå moglegheiter og sørgje for at alle som bur i Vågå skal ha lik rett til å utnytte evnene sine. Eit overordna mål for Vågå Arbeiderparti er å gjera Vågå til ei levande, attraktiv og trygg bygd å bu i. Barn skal få vekse opp i eit aktivt og engasjerande lokalmiljø. Vi vil leggje til rette for at barnehage og skule gjennom gode oppvekstvilkår skal bidra til fagleg og sosial utvikling hjå barn. For at folk skal velja å bu, må dei også ha eit arbeid å gå til. Derfor vil vi arbeide aktivt for å skape fleire arbeidsplassar. Dette skal skje ved å vidareutvikle eksisterande næringar og støtte opp om nyetableringar. Å leggje til rette for eit livskraftig landbruk er ikkje minst viktig. Vi vil bidra til verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplassar. Det er viktig å sjå ressursen det enkelte mennesket er i eit samfunn. Vi vil sikre ei verdig eldreomsorg i Vågå, der kvar einskild skal føle seg trygg på at dei får den hjelpa dei treng til kvar tid. Dette inneber at vi må søkje samarbeid mellom kommunane i Nord- Gudbrandsdalen for å kunne sikre gode og framtidsretta velferdstilbod i framtida. Vi vil arbeide vidare, vi ønskjer eit samfunn der fellesskapsløysingar er viktige, der alle er med! Våre viktigaste mål: - vi skal vera garantisten for at frivillige lag og foreiningar får gode og tilrettelagte støtteordningar - styrke satsinga for eit attraktivt og levande sentrum - fortsetja styrkinga av det lokale verkemiddelapparatet retta mot eksisterande og nytt næringsliv og landbruk - Sikre forsvarleg vedlikehald av vegnettet - 100% fiber til heimen i heile kommunen - garantere forutsigbare, trygge og gode helse- og omsorgstenester - garantist for fortsatt gratis halleige og open symjehall for born og unge i heile bygda!

3 Lokalsamfunnet i framtida For oss er det eit mål at Vågå kommune skal vera ei aktiv og pulserande bygd. Derfor ønskjer vi busetting i heile kommunen. Vågåmo treng livskraftige grender, og grendene treng eit sterkt kommunesenter. Slik vil vi skapa framgang og livskvalitet. Vi trur at vi får til meir saman enn kvar for oss. Fellesskap gjev støtte, tryggheit og moglegheiter for den enkelte. Målet vårt er å vera ein kommune med sterke og solidariske fellesskap som gjev fridom og tryggleik for enkeltmennesket. Faktorar som klimaendringar, tilflytting og fråflytting, høgare levealder og ny teknologi påverkar kvardagen vår. Kunnskap er avgjerande i møte med nye krav. Det er viktig at vi gjer oss attraktive som arbeidsgjevar, slik at vi kan trekkje til oss den arbeidskrafta vi treng og kjem til å trenge. Vi vil skape arenaer for medverknad og deltaking. Såleis vil vi invitere innbyggjarane i lokalsamfunnet med på diskusjonar, både i partisamanheng og elles. Innbyggjarane er lokalsamfunnet. arbeide vidare med samfunnsutviklingsprosjektet «Vaken og Vågal» i Vågå vera pådrivar for å få gjennomført det nasjonale ikonpunktet på Gjende sikre midlar til opprusting av kommunale vegar skape fleire trygge og gode gang- og sykkelvegar vera ein pådrivar for god nett- og breibandløysning kartleggje leidningsnettet for vatn og avløp for å kunne prioritere midlar til opprusting sikre støtte til etter- og vidareutdanning for tilsette i kommunen vidareføre ordninga med stønad til grendevegar ta eit særskilt ansvar for å sikre kulturarven vår leggje til rette for utvikling av luftsportssenteret i Vågå nytte naturgjevne ressursar til å skapa attraksjonar satse vidare på turløyper og skilting for turgåing, sykling og ski halde eigedomsskatten på dagens nivå arbeide for å sikre ein berekraftig kommuneøkonomi arbeide for ei ny busslomme på Tessanden at løyvingar til kyrkja skal vera påreknelege og følgje budsjett og økonomiplan hjelpe grendehusa til å vera sjølvstendige einingar sikre prioriteringar som skapar eit berekraftig sentrum i Vågå

4 Barn og oppvekst Ungane er vår framtid. Gjennom eit aktivt og engasjerande lokalmiljø skal vi sikre ungane i Vågå dei beste oppvekstvilkår. Hovudoppgåva til skulen er å sikre at barn og unge får den kunnskapen og dei ferdigheitene dei treng i livet. Kvart enkelt individ er unikt, og vi må sjå heile mennesket. Den gode starten for all skulegang blir lagt i heim og barnehage. Eit trygt og godt barnehagetilbod betyr at barn kan oppleva leik, sosialisering og meistring saman med andre på same alder. Det er difor viktig for oss å sikre at ein stor del av dei tilsette har fagutdanning, og at barnehagestyrarane har vidareutdanning. Innan 2020 skal alt undervisningspersonell i grunnskulen ha formell kompetanse. Barnehagen gjer det mogleg å kombinere arbeid med familieliv. leggje til rette for eit fagleg og sosialt utviklande barnehagetilbod til alle som ønskjer det, og sikre eit samarbeid med dei private barnehagane garantere full barnehagedekning sikre eit godt grunnskuletilbod for alle grunnskuleelevar, der kvalitet og utvikling ligg i botn for å nå det langsiktige målet «Norges beste skule» vidareføre dei tre satsingsområda tidleg innsats, sansebasert læring og forpliktande samarbeid heim, barnehage og skule slik at dette blir innarbeidd i ordinær drift leggje til rette for gode friluftsaktivitetar i heile kommunen. gratis halleige og open symjehall for barn og unge sikre full barnehagedekning heile året ved å halde oppe ei av barnehageavdelingane om sommaren opparbeide eit fullverdig parkanlegg på Moajordet at SFO skal vera eit innhaldsrikt og godt tilbod til alle ha nulltoleranse for mobbing i Vågå setje av midlar til å ruste opp aktivitetshuset fortsetje satsinga på korps i skulen

5 Verdiskaping og næringsliv Arbeid for alle har alltid vore mål nummer ein. Det at folk har arbeid, er viktig for å skapa eit godt samfunn for velferd, verdiskaping og rettferd. Vågå treng nye og fleire arbeidsplassar. Vi vil arbeide for ein god og aktiv næringspolitikk gjennom vidareutvikling av eksisterande bedrifter og hjelp til nyetableringar. Vi ønskjer samspel mellom næringsliv, partane i arbeidslivet og det offentlege. Dei demografiske utfordringane vi står overfor, krev at vi må ha skarpare fokus på å sikre god arbeidskraft. Vi må ha arbeidsfolk som kan levere dei tenestene som blir etterspurde. Næringsstrukturen vår er prega av små og mellomstore bedrifter, som krev stabil og langsiktig politikk. Dei må få stimulanse til utvikling. For at det varierte lokale næringslivet skal kunne vera ei drivkraft i utviklinga, er det viktig med auka tilførsel av risikokapital. Vi skal vera gründerkommune nr. 1, der vi legg til rette for eit konkurransedyktig næringsliv. Det er viktig å sikre gode infrastruktur for bedriftene, gjennom god arealplanlegging og konkrete planar. Eit eksempel på dette er at vi vil garantere at næringsområda våre skal ha tilgang på fiberløysningar med kapasitet til å bruke ny teknologi. Kommunen skal i størst mogleg grad nytte lokale produkt i byggeprosjekta sine. Ved alle innkjøp skal kommunen sjå etter lokale produktalternativ. Dette er i tråd med lov om offentleg innkjøp. leggje til rette for at folk med gode idear til nye produkt eller nye bedrifter skal kunne realisere dette leggje til rette for eksisterande næringsliv 1 % av den totale inntektsramma til Vågå kommune skal gå til styrking av næringslivet 3 % prosent av overføringane frå Eidefoss skal brukast på næringsutvikling garantere at det er 100% næringssjef i kommunen samarbeide med det private næringslivet for å etablere nye bueiningar utvikle næringsområdet på Kolbotn ved å etablere god infrastruktur, attraktive tomter og arbeide for ei utviding av næringsområdet. Ny industrihall på Kolbotn skal vera disponibel for bedrifter som treng areal for å kunne etablere seg eller ekspandere utvikle næringsområde på Kolbotn med sikte på kraftutbygging og framtidig næringsutvikling, også utover kommunegrensene at næringssjefen må nytte kontaktnettet sitt for å setja bedrifter i kontakt med fagmiljø som gjev utvikling ha rask og effektiv saksbehandling stimulere til vidareutvikling av Vågå næringspark stille areal disponible til utleige for bedrifter som ønskjer å etablere seg i sentrum leggje til rette med torg som kan nyttast til marknad skapa vekstmiljø for nisjebutikkar i sentrum etablere trådlaus internettsone i sentrum skapa gode møteplassar

6 Samferdsel Ein politikk som legg til rette for dei gode vegar også ute i grendene. Det krev at vi evnar å avsetje og prioritere midlar til samferdselstiltak. Vi har derfor vore garantist for at det gjennom fleire periodar har vorte avsett midlar til dette formålet. Vi vil sikra at denne ordninga held fram dei komande åra. Det er også viktig at vi tek del i ei regional utvikling av vegnettet. Ferdselsårane inn og ut av regionen er svært viktige for næringslivet, og ved fleire av dei regionale felles prioriteringane på veg vil det skape moglegheit for ei utvikling av næringslivet. Skal man lykkes med å få større investeringer på riksveier og jernbane inn i NTP må man ha alliansepartnere politisk og i næringslivet i egen region, men også utenfor egen region. Det er fortsatt store utfordringar knytt til riksvegnettet vårt. Derfor er det viktig at vi også framover står samla for å få gjennomslag for større investeringar i NTP avsetjing til vedlikehald veg på 1,5 mill. pr. år fortsetje tilskotsordninga for sætervegar støtte opp om regionale prioriteringar innan samferdsel i NTP R15 frå Otta-Stryn med tunellarm til Geiranger. fortsatt utbetring av E6 og jernbane utvikle gode kollektivtilbod til og frå Nord-Gudbrandsdalen arbeide for heilårsopen veg over Valdresflya, dette for å få en raskare forbindelse mellom Bergen Trondheim utbygging av gang- og sykkelveg langs Skogbygdsvegen fortsatt utbetring av Øvre Nordheradsveg utbetring av Nedre Nordheradsveg, slik at den også kan fungere som omkjøringsveg for R15

7 Bustadpolitikk Arbeiderpartiet vil ha bustader for alle livsfasar. Vi vil ha ein bustadplan som sikrar at vi kan møte framtidsbehovet. Variert bustadsamansetting og offentlege tenestetilbod i nærleiken er sentrale element i dette. Vi vil nytte husbanklån for å gje fleire høve til å delta i bustadmarknaden. Vi skal vera pådrivar overfor sentrale styresmakter for å skaffe billige lån til unge/fyrstegongsetablerarar. samarbeide med privat næringsliv for å etablere nye bueiningar utvide byggjefeltet i Skogbygda, Nordherad, Sjårdalen, Tessand, Randsverk og Lalm når etterspørselen tilseier det. Vi vil opne for variert byggestil på definerte område leggje til rette med ungdomsbustader etter prinsippet «leige for eige» ha fortetting i sentrum og leggje til rette for hus med tre plan utanfor sentrumsaksen revidere reguleringsføresegnene for bygg

8 Levande landbruk Landbruket er ei viktig næring, som vi vil utvikle for framtida. Jord- og skogbruk er av dei viktigaste bidragsytarane for å halde oppe busettingsmønsteret i Vågå. Landbruket i heile kommunen må kunne produsere mat. Ved sia av matproduksjonen gjev landbruket viktige synergiar som sysselsetting, busetting, kulturlandskap og grunnlag for anna næringsverksemd. Det er viktig at politikken blir utforma slik at yrkesutøvarane i landbruket blir sikra inntektsutjamning og sosiale vilkår på line med andre grupper i samfunnet. nytte ressurspersonar ved landbrukskontoret til å gjennomføre ein analyse av landbruket for å kartleggje moglegheitene for utvikling i eksisterande landbruksnæring leggje til rette for rasjonelle driftseiningar der det er mogleg sikre løyvinga til næringsfond for landbruket leggje til rette for nydyrking ved å gje tilskot pr. dekar sikre gode vilkår for vidare tamreindrift arbeide saman med sentrale styresmakter for å sikre gode lønns- og sosialvilkår for landbruket redusere talet på jerv til bestandsmålet, der lisenskvotane skal nyttast som verkemiddel. Vi vil påverke sentrale styresmakter til å ha ei meir balansert praktisering av rovdyrforliket gjennom f.eks. dispensasjon for motorferdsel i utmark ved åtejakt og bruk av jervebåsar. Uttak av restkvote må skje på sporsnø, der SNO nyttar helikopter og samarbeider med lokale jaktlag.

9 Reiseliv I 1855 kom Eardley John Blackwell og Theodore Rathbone til Gjendeosen. Sidan den gong har fleire og fleire kome til området vårt for å oppleva storslåtte natur. Det er viktig at vi er bevisste på korleis vi møtar dagens turisme. Derfor har Vågå Arbeiderparti fått gjennomslag for at vi utarbeider ein reiselivsstrategi i denne perioden. For å få til eit godt samspel mellom private, frivillige og det offentlege må vi sjå felles behov og ønske for utvikling, og følgje opp dette med nødvendige tiltak. utvikle ein god innfallsport til sentrum der næringslivet blir synleggjort følgje opp reiselivsstrategien ved å sikre løyvingar til gjennomføring av tiltak leggje til rette for skånsam hytteutbygging vidareutvikle eksisterande hyttefelt sikre lokal forvaltning av Sjodalen og Heimfjellet gjennom Vågå fjellstyre og framleis statleg eigarskap av statsallmenningane opne for høgstandardhytter innanfor reguleringsføresegnene.

10 Helse og omsorg Vi vil sikre trygge og nære velferdstenester for alle. Eit godt helsetilbod skal skape tryggheit for enkeltmennesket og fremje vekst, velstand og sosial utjamning. Nøkkelen til god helse er førebygging og tidleg innsats. Velfungerande samhandling mellom tenestene er avgjerande for å få dette til, og for å skape ei heilskapleg oppfølging. Derfor er det viktig å ha fagmiljø som sikrar gode kommunale tenester. Dei eldre er ein viktig ressurs for familien og samfunnet. Det er viktig at det blir lagt til rette for ein god alderdom i Vågå, der søkelyset blir retta mot ein verdig alderdom. skapa trygge og nære velferdstenester og innføre kvardagsrehabilitering styrke overføringane til psykisk helse og rusførebygging i takt med det aukande behovet arbeide vidare med verdigheitsgaranti førebygge sjukdom og lidingar gjennom aktivt folkehelsearbeid sikre at førebygging og tidleg innsats er grunnleggjande i alt arbeid vidareføre dagens ordning med gratis tryggheitsalarm sørgje for døgnbaserte omsorgsbustader for eldre/demente gje råd om bustad til eldre og gjera bustadbehova deira til ein del av kommuneplanlegginga laga ein utviklingsplan som viser behovet for tenester i eit framtidsperspektiv sikre god brukarmedverknad vidareføre «Grøn omsorg» og «Inn på tunet». Innfri eineromsgaranti Garantere einerom for langtidsopphald

11 Frivilligheit og kultur Ein kan ikkje måle kor vellykka samfunnet er berre i materielle gode. Det å høyre til i små eller store fellesskap er viktig for å kunne leva eit godt liv. Eit samfunn som stiller opp når vi treng kvarandre, er ein viktig faktor i dette. Vi må stimulere til frivillig innsats på alle plan. Lokalsamfunnet treng frivillige med engasjement som er med på å skapa aktivitet, som har evne til å mobilisere dugnadsinnsats og omstille seg raskt. Eit godt samspel mellom alle frivillige og offentleg sektor vil styrke oss i arbeidet for å nå måla våre. Derfor vil vi sikre at Frivilligsentralen er offentleg eigd også dei fire neste åra. Kunst og kultur aukar livskvaliteten og gjev oss identitet. Opplevingar og deltaking på ulike kunst- og kulturområde kan ikkje løysast av marknadskreftar åleine. Det krevst også eit politisk og offentleg engasjement. Eit levande kulturliv består av både profesjonelle og frivillige. ha ein 100 % offentleg eigd frivilligsentral styrke overføringane til dei ikkje offentleg eigde grendahusa vidareføre stønadsordning til lag og organisasjonar innan kultur og idrett støtte og oppfordre lag og organisasjoner til å inkludere minoritetar sikre at kompetansen i organisasjonslivet blir nytta meir bevisst for å utvikle tenestetilbodet utvikle biblioteket til å bli studiebibliotek utvide ordninga med kulturkort for ungdom styrke idretten ved å opprette tippemiddelfond etablere ei ordning med kulturkort for ungdom

12 Interkommunalt samarbeid Gode samarbeidsmodellar har gjeve oss gode fagmiljø og gode tilbod for innbyggjarane på mange område. Det er framleis fleire kommunale oppgåver vi meiner kan løysast til det beste for innbyggjarane i Vågå i samarbeid med andre kommunar. Målet med samarbeidet er å få ei kvalitetsutvikling av tenestene, ei økonomisk og rasjonell drift og forvaltning til beste for innbyggjarane i Vågå. Vi skal sikre god politisk styring av dei interkommunale samarbeidet i eigarmeldinga til Vågå kommune. Her vil vi setja krav og forventningar til samarbeidet, samt risikofaktorar som vi kan vurdere og evaluere samarbeida ut i frå til ein kvar tid. vera pådrivar for ei vidare utvikling av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter. samarbeide om å utvikle eit attraktivt regionsenter og attraktive kommunesenter som styrkar bulyst, næringsutvikling og reiselivssatsing styrke yrkesfagopplæringa styrke agronomutdanninga i Oppland ved å støtte ei vidare utvikling av avdeling Gausdal sikre den desentraliserte høgskuleutdanninga ved OPUS Nord- Gudbrandsdal vidareføre ruspolitisk handlingsplan for Nord-Gudbrandsdalen med førebyggjande tiltak mot rus og narkotikamisbruk styrke utviklinga av IKT-løysingar gjennom samarbeidet Regiondata vidareføre «Bedriftene i fokus»

13 Klima Vi vil tenkje globalt og handle lokalt. Det krev samfunnsendring og god samfunnsplanlegging. Her har kommunen ei heilt sentral rolle. Kommunen sit på mange av ressursane og verkemidla som må takast i bruk for å skapa ei framtidsretta klimaomstilling. Klimaperspektivet må vera del av all kommunal planlegging, og omsyn til klimaet må vera til stades i kommunale tenester. Dei tilsette i kommunen må ha god kunnskap om klima og miljø. Tilrådingane frå FNs klimapanel vera leiande i klimaarbeidet lokalt. Kommunen kan også stille miljøkrav gjennom si rolle som innkjøpar. Det må planleggjast regionalt og heilskapleg i organisering av avfallshandteringa for å sikre effektivitet og unødvendig transport av avfall. følgje opp tiltaka i Klima- og miljøplan for Vågå kommune utnytte ressursar for småkraftverk at kommunen kjøper produkt med miljøvenleg emballasje utnytte varme og biogass frå gjødsellager byggje gang- og sykkelvegar for å stimulere til gåing og sykling auke bruken av videokonferanse for å redusere bilkøyring til og frå ulike møte sikre at den kommunale bilparken er mest mogleg miljøeffektiv installere styringssystem for lys og varme som miljøeffektivisering av offentlege bygg og anlegg utarbeide retningsliner for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale.

14 Demokrati Aktive innbyggjarar er grunnlaget for godt og levande lokaldemokrati. Deltaking i politiske parti, idrettslag, velforeiningar eller frivillige lag og organisasjonar er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggjarane skal ha like moglegheiter til demokratisk deltaking og til å forme sine lokalsamfunn. Vi ønskjer at fleire i alle aldrar og med ulik bakgrunn har arenaer der dei kan bruke engasjementet sitt. Mange velferdsoppgåver kan ikkje løysast utan eit tett samarbeid med det sivile samfunnet og dei frivillige. sikre deltaking og inkludering av innbyggjarane i politisk og frivillig arbeid skape arenaer for medverknad og deltaking for innbyggjarane digitalisere tenester og kontakt med innbyggjarane der det er mogleg ha ei aktiv rolle som innkjøpar og stille krav om rettane til arbeidstakarar og bruk av lærlingar når det gjeld offentlege innkjøp at saksframlegg til kommunale organ som hovudregel skal vera på maks to sider arbeide aktivt for målretta integreringstiltak og busetting av fleire flyktningar.

15 Kommunen som arbeidsgjevar Dei folkevalde er arbeidsgjevar i kommunen. Den viktigaste ressursen i kommunen er menneska som arbeider der. Eit godt partssamarbeid lokalt er viktig for korleis kommunen blir styrt. Arbeidarpartiet vil utvikle eit program for folkevalde og leggje vekt på bevisstgjering av arbeidsgjevarrolla. For å gjera oss attraktive som arbeidsgjevar, er det viktig at vi held fram arbeidet med å opprette fleire heiltidsstillingar. Vi vil redusere ufrivillig deltid. Dei beste fagfolka skal vera nærast mogleg deg som innbyggjar. Vi skal arbeide aktivt for å skapa ein open kultur, der varsling blir teken på alvor. Trepartssamarbeidet skal vidareførast. Målet vårt er best moglege tenester til alle i Vågå. Tenestene skal vera uavhengige av storleiken på lommeboka. Ein sterk og moderne offentleg sektor er det beste verkemiddelet for å nå dette målet. arbeide aktivt for å skapa ein open kultur der varsling blir teken på alvor vidareføre trepartssamarbeidet gje tilbod om fagopplæring i kombinasjon med arbeid at det skal takast inn fire lærlingar per 1000 innbyggjar stille til disposisjon praksisplasser som er relevante for kommunen støtte eit opplæringskontor for fleire fag i offentleg og privat sektor.

16 Politisk rekneskap for Vi har lagt bak oss fire år, der vi har fått gjennomført mykje god politikk. Vi gjekk til val 2011 med mange ambisiøse mål for perioden. Vi takkar deg som veljar for tillita og vil her vise deg nokre av dei lovnadene vi har greidd å innfri: Implementert tidleg innsats, sansebasert læring og forpliktande samarbeid heim, skule og barnehage Vidareutvikla kulturskulen Korps i skulen for 3. klassingane Sikra Lalm skule Open symjehall Gratis tryggheitsalarm Etablert rehabiliteringsplassar ved Vågåheimen Grøn omsorg er vidareført Har sikra frivilligsentralen som 100% offentleg eigd Styrka NGLMS med gode og nære helsetenester Ruspolitiskplan for Nord- Gudbrandsdalen Sikra god regional jordmorteneste Auka støtta til næringslivet Bevilga pengar til opparbeiding av busstasjon på OKB Satt i gang arbeide med reiselivsstrategien, der vi mellom anna legg inn ei samla plan for fritidsbustader. Omorganisert Vågå kommune Redusert bruken av ufrivillig deltid Gjeve støtte til etablering av treningssenter Støtta Lalm ishockey Vi har til ei kvar tid hatt fleire lærlingar enn KS si anbefaling Sikra ordninga med trygt heim for ein 50-lapp Sikra ungdomsmedarbeidaren Satt i gang arbeidet med ei rehabiliteringsplan for aktivitetshuset Vidareført ordninga med sommararbeid for ungdom Styrka overføringane til grendehusa som ikkje er eigd av Vågå kommune Utbetring av Rv15, ved strekkevise tiltak Gang og sykkelveg ved Klebervegen er etablert Sikra løyving til opprusting av det kommunal vegnettet Oppretthaldt ordninga med støtte til gards- og grendevegar Sikra tilstrekkeleg areal for utbygging private bustader og til næringsformål Løyvd midlar til gjennomføring av Ikonpunkt Gjende Auka bruken av fornybar energi Vekst i antal nyetableringar 2,7 % auke i antal arbeidsplassar Støtta opp om felles samferdselstiltak i regionen Sikra 100% næringssjef Prosjektert byggjing av hall på Kolbotn Sikra løyvingar til næringsfond for landbruket Sikra vidare tamreindrift Auka overføringane til næringsfondet med 1,5 million Gratis halleige og symjehall for born og unge i heile bygda Starta arbeidet med reiselivsstrategi Rullert areal og samfunnsdelen

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer