RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON"

Transkript

1 RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

2 INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING 8 FILMVISNING BAWKE 9 UTADRETTEDE AKTIVITETER 10 STARTE AKTIVITET PÅ ASYLMOTTAK 10 INTERNASJONAL KVELD ELLER ÅPEN DAG PÅ ASYLMOTTAKET 12 VEILEDER FOR RØDE KORS ARBEID PÅ ASYLMOTTAK 13 ARRANGER ET HUMANITÆRT FORUM 14 STÅ PÅ STAND 15 ROLLESPILLET PÅ FLUKT 16 2

3 INTRODUKSJON Det finnes i dag nærmere 200 millioner migranter på verdensbasis. Det er mange og sammensatte årsaker til at mennesker flytter over landegrenser. Noen gjør det frivillig fordi de vil arbeide eller studere i et annet land, mens andre kan se seg tvunget til å flykte fra hjemlandet på grunn av krig og konflikt, eller på bakgrunn av menneskehandel. Globalisering, økte økonomiske og sosiale forskjeller, konfliktsituasjoner og klimaendringene, vil føre til at antall migranter vil øke i fremtiden. Hvert år kommer det barn og unge til Norge for å søke asyl. Asylsøkerne utgjør en sammensatt gruppe når det gjelder nasjonalitet, alder og bakgrunn. Noen har flyktet til Norge sammen med familien, mens andre har kommet alene. Felles for alle, er at de er i en sårbar livssituasjon. Livet på asylmottak er ofte preget av usikkerhet, psykisk stress, mangel på regelmessig skolegang og sosialt nettverk. Mange lider under manglende ressurser til oppfølging. Røde Kors Ungdom ønsker å legge press på norske myndigheter for å sikre at barn og ungdom som søker asyl skal bli ivaretatt på en verdig måte. Gjennom å tilby aktiviteter og muligheter for engasjement i Røde Kors Ungdom, ønsker vi å bidra til en mer meningsfylt hverdag for unge asylsøkere som venter på at deres fremtid skal avgjøres. Ved å delta i våre aktiviteter blir de kjent med ungdom fra lokalsamfunnet og sammen legger vi grunnlaget for gjensidig forståelse og en bedre inkludering. Mennesker som kommer til Norge, må få beskyttelse hvis de har krav på det, eller ikke kan returneres. De som ikke har krav på beskyttelse og kan returneres, må returneres på en human måte. Røde Kors Ungdom ser at årsakene til at mennesker blir drevet på flukt endrer seg, og at det er behov for internasjonale avtaler som sørger for at mennesker får den beskyttelsen de har behov for. Naturkatastrofer fører til at mange millioner mennesker blir fordrevet, men det finnes ikke et internasjonalt lovverk som forplikter statene og sikrer beskyttelse. RØDE KORS UNGDOM HAR DISSE MÅLENE: - Ungdom har forståelse for årsakene til og konsekvensene av migrasjon - Mennesker med beskyttelsesbehov får beskyttelse - Asylsøkere får en human behandling - Alle mennesker, uavhengig av oppholdstillatelse, får innfridd sine grunnleggende rettigheter 3

4 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE? TIPS! KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT For tips om innhold i et foredrag om asyl- eller flyktningfeltet, se migrasjonskokeboken. Eller bruk Når Krigen Raser -boken, som har et eget kapittel som omhandler krigens konsekvenser. FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET Som frivillige innenfor migrasjonsfeltet i Røde Kors Ungdom, er det et mål at dere skal være gode talspersoner for hvorfor vi trenger en human asyl- og flyktningpolitikk, både nasjonalt og internasjonalt. I dag baserer dessverre mye av retorikken rundt asyl- og flyktningfeltet seg på usannheter, stereotypier, fordommer og utdatert informasjon om religion, flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Intern skolering og opplæring er derfor spesielt viktig innenfor migrasjonsfeltet. Hva med å invitere noen som har god oversikt over migrasjonsfeltet til å holde en opplæringskveld for dere? Dette kan være en aktiv frivillig i Røde Kors Ungdom eller en annen relevant organisasjon, eller en ansatt i kommunens Flyktningtjeneste. Røde Kors Ungdom arrangerer også årlige inspirasjonssamlinger for aktiviteter innefor migrasjonsfeltet. Hvis det er noen fra din lokale Røde Kors Ungdomsforening som har vært med på inspirasjonssamling, kanskje de kan utfordres til å holde et foredrag for de andre i foreningen? Det er utarbeidet et eget helgekurs som dere kan arrangere på lokalt plan eller distrikt. Dette kan også være en fin aktivitet for Røde Kors Studentlag som vil øve på presentasjonsteknikk og på å holde foredrag. Avslutt gjerne foredraget med en migrasjonsquiz. 4

5 BEGREPER sfeltet kan av og til se ut som et virvar av begreper. Vi har derfor laget en ordliste for å gi klarhet i hva som er hva: En migrant er en person som har bodd utenfor sitt hjemland i mer enn ett år. En asylsøker er en person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. En irregulær migrant defineres som en person som oppholder seg ulovlig i et land for en kortere eller lengre periode. Det er ulike grunner til at de betegnes som irregulære. Noen har vært asylsøkere, men fått avslag og har derfor gått under jorden for ikke å bli kastet ut. Dette kan også være asylsøkere som kommer fra land som Norge ikke har noen returavtale med, og som den norske stat derfor ikke kan tvangsreturnere. En annen gruppe er de som har tatt seg inn i Norge uten å registrere seg. Dette kan både være arbeidsinnvandrere, men også ofre for menneskehandel. En flyktning er en person som har måttet flykte fra hjemstedet på grunn av fare for sitt liv og helse. Hvis du får et positivt svar på asylsøknaden, får du innvilget flyktningstatus. En flyktning kan ha kommet til Norge som asylsøker, overføringsflyktning eller gjennom familiegjenforening. Innvandrer: En utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge, som har utenlandsfødte foreldre. Barn av innvandrere, født og oppvokst i Norge, regnes etter denne definisjonen ikke som innvandrere. VIL DU VITE MER?

6 BEVISSTGJØRING KREVER EN DEL UTSTYR Tid: 30 min-1 time Antall deltakere: 5- ca 30 Mål: Få deltakerne til å reflektere over hvorfor noen velger å flytte fra hjemlandet og hvordan vi inkluderer emigranter som kommer til Norge. Utstyr: Flip-over Start med å stille spørsmålet: Hvorfor velger noen å forlate hjemlandet? Spør deltakerne om de kan nevne noen grunner og skriv disse opp på en flip-over. Oppfordr deltakerne til å tenke på familie eller venner som har flyttet til utlandet, og hva som var årsaken til at de flyttet. Presenter årsakene i plenum. Forklar til deltakerne at årsaken til at noen velger å emigrere alltid vil være forskjellig. Vi kan allikevel dele de inn i to kategorier. Push-faktorer (hva som får noe til å emigrere). Inkluderer konflikt, mangel på tilgang til mat, det politiske klimaet i landet, jordskjelv, oversvømmelse, fattigdom, arbeidsløshet og forfølgelse. Pull-faktorer (hvorfor noen velger å flytte til et land). Inkluderer å søke trygghet, et bedre liv, tilgang til jobb og muligheten til å leve et verdig liv. Spør deltakerne om de kunne tenke seg å flytte til et annet land, og eventuelt hvorfor. Hvis svaret er ja, hvordan ville de da håpe på å bli tatt i mot. Diskuter først i grupper på 2-3, og oppsummer i plenum. Ut i fra hvordan deltakerne selv ønsker å bli tatt i mot- kan du spørre om det er slik vi i Norge tar i mot emigranter som har flyttet hit. Diskuter. Enhver som påberoper seg å være flyktning, har rett til å søke asyl og å få sin asylsøknad behandlet. Asylsøkere får 3158 kr fra den norske stat til mat og andre utgifter mens de bor på asylmottak. Hvis de får endelig avslag, reduseres summen til 1910 kr. Dette skal dekke mat, klær, legebesøk og andre utgifter. Asylsøkere får ikke innvilget arbeidstillatelse, men de har lov til å jobbe frivillig i for eksempel Røde Kors. Irregulære migranter har i følge norsk lov krav på legehjelp på lik linje med andre, men mange uttrykker at de enten ikke får den hjelpen de trenger eller at de ikke tør å benytte seg av offentlige helsetjenester. Derfor har Røde Kors og Kirkens Bymisjon startet et helsesenter for irregulære immigranter. 6

7 DUELL Tid: 1-2 timer Antall deltakere: 6- ca 30 Mål: Få argumenter for hvorfor vi trenger en human asyl- og flyktningpolitikk i Norge. Øvelse i å diskutere. Se en sak fra et annet synspunkt. Utstyr: penner, post-it-lapper, ark Kilde: Norges Fredslag Diskusjonstema: - Bør alle som vil få muligheten til å søke asyl i Norge? - Bør man få penger av den norske stat mens man venter på å få asylsøknaden behandlet? - Bør man få muligheten til å få legehjelp på lik linje med alle andre i Norge, hvis man er irregulær migrant og lever i skjul for myndighetene? - Bør det være mulig å få innvilget arbeidstillatelse mens man venter på at asylsøknaden behandles? - Bør man kunne få lov til å være med som frivillig i Røde Kors mens man venter på at asylsøknaden avgjøres? Gjennomføring: 1) Velg en ordstyrer. Del gruppen i to lag. Det ene skal argumentere for diskusjonstemaet, det andre mot. 2) Velg 1-2 observatører som skriver ned argumentene til en oppsummering (kan droppes). 3) Gruppene setter seg hver for seg og finner argumenter for sitt syn (ca 10 min). Tips: Det kan være lurt å tenke på motstanderens argumenter, slik at man kan svare tilbake. 4) Hver gruppe velger en representant (evt to, hvis det er store grupper, og de ikke er vant til å diskutere, eller usikre på hverandre). 5) Representantene fra hver gruppe begynner å diskutere med hverandre. Publikum kan ikke si noe, men de kan skrive tips eller argumenter på lapper, og gi til representanten sin. Evt kan de også få stille spørsmål. 6) Etter noen minutter byttes representantene ut, slik at flere får prøvd seg. 7) Ordstyrer gir poeng og kårer det beste laget (hvis mulig). Debriefing: 1) Gå gjennom argumentene for og mot. 2) Var det noen som opplevde å argumentere for noe de var mot, eller omvendt? 3) Gå igjennom hvordan den norske og den internasjonale asylpraksisen er i dag. benytte seg av offentlige helsetjenester. Derfor har Røde Kors og Kirkens Bymisjon startet et helsesenter for irregulære immigranter. KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KREVER EN DEL UTSTYR TIPS TIL ORDSTYRER: Vær oppmerksom mot personangrep. Bli enige om noen regler på forhånd, for eksempel at man får minuspoeng dersom man kommer med usaklige argumenter rettet mot person og ikke sak. Er man mange deltakere kan man dele i flere lag, og ha en representant fra hvert lag oppe samtidig slik at det blir flere i panelet. 7

8 FILMVISNING Tid: 1,5-2 timer $ HENRI SIER: KREVER EN DEL UTSTYR KOSTER PENGER NRK har et eget skolebibliotek online med mange kortfilmer om krigens konsekvenser og migrasjon. Å se en film er en fin aktivitet for temakvelder og kan skape gode diskusjoner rundt temaet migrasjon. Hvis man ønsker å arrangere en filmkveld kan det være lurt å ha sett filmen selv først, eller i det minste sjekke aldersgrense og tematikk på forhånd. Noen filmer kan ha voldsomme scener som kan støte deltakere. Sjekk med biblioteket om de har aktuelle filmer dere kan låne. Her er noen ideer til relevante filmer: The Visitor: To irregulære flyktninger og vennskapet til en amerikansk professor, kampen mot et tungt byråkrati. Zozo: Zozo vokser opp under Libanons borgerkrig. Larmen fra bombene er en konstant påminnelse om hverdagens farer. Zozos familie bestemmer seg for å vende hjemlandet ryggen for å få et tryggere liv i Sverige. Skilpadder kan fly: Her møter vi barn som har mistet armer eller bein i møte med miner, og som fortsatt desarmerer dem for å tjene til livets opphold. Fortellingen kretser rundt tre foreldreløse søsken i en flyktningleir i Irak i dagene før den amerikanske invasjonen. Kinyarwanda: forteller om håp, forsoning og religiøs toleranse under det rwandiske folkemordet i Sterke scener. War Child (Barnesoldat, Sudan): En prisbelønnet overlevelseshistorie fra det borgerkrigsherjede Sudan. Rapperen Emmanuel Jal kom tidlig i barndommen bort fra foreldrene sine og endte som barnesoldat for opprørshæren sør i landet. Nå er han bosatt i Storbritannia, og bruker musikken til både å bearbeide og å formidle sin historie. Drageløperen: Bestevennene Amir og Hassan vokser opp i Afghanistan på 70-tallet, men skiller lag like før Amir må flykte fra landet. I voksen alder vil han gjøre bot for en urett han begikk mot Hassan. Amir vender hjem til et nytt og farlig Afghanistan. The Beautiful Country: Handler om Binhs reise på tvers av verden. Som fattig flyktning føres han via Malaysia til New York, før han til sist tar reisen til Texas hvor han håper å finne sin far. Behold ditt gode hjerte sier Binh s mor til ham før han flykter fra Vietnam. Det er et tøft løfte å holde, men Binhs ankomst i Texas blir en hyllest til storheten som kan bo i oss alle. The Constant Gardener: En fiksjonsfilm som tematiserer økonomisk globalisering, der et multinasjonalt legemiddelfirma spiller en av hovedrollene. Filmer om menneskehandel: Human trafficking, Taken, Trade. 8

9 FILMFORSLAG BAWKE Vis kortfilmen Bawke og ha en kort diskusjon i etterkant. Dette er en god måte å starte på, fordi filmen på en god måte viser mange sider av det vi i Røde Kors Ungdom jobber med. Filmen kan dere se gratis på Filmen er følelsesmessig sterk og kan gjøre et sterkt inntrykk på flere av seerne. Det kan være lurt å ha en liten diskusjon i etterkant av filmen. HER ER NOEN FORSLAG TIL SPØRSMÅL SOM KAN STILLES: 1. Hva betyr Bawke? (pappa) 2. Hvordan kommer gutten og faren seg inn i Norge? (ved å gjemme seg under en lastebil som kjører inn i Norge. Vi ser at de ankommer havnen i Oslo) 3. Hvor skal de? (Faren spør etter veien til politistasjonen. Alle asylsøkere må registrere seg på politistasjonen når de ankommer Norge) 4. Hva skjer på asylmottaket? (Faren forlater sønnen igjen. Vi ser at han blir kjørt vekk i en bil mens sønnen står utenfor og fortvilet roper på faren sin) 5. Hvorfor tror dere faren forlater sønnen på asylmottaket? (Det er lettere for barn å få opphold i Norge hvis de kommer uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Da blir de regnet for enslige mindreårige asylsøkere og skal ha ekstra beskyttelse). 6. Hvordan tror dere det er for faren å ta denne avgjørelsen om å forlate sønnen på mottaket? 7. Hvorfor tror dere at vi startet med å vise denne filmen i en presentasjon om migrasjonsfeltet? (Vi ønsker å vise en menneskelig side av migrasjonsfeltet. og flyktningspørsmål er mye mer enn tall og fakta om hvem som kommer og hvor de kommer fra. Det handler om mennesker, om familier som blir oppløst, om vanskelige valg og om vanskelige livssituasjoner. Og det er nettopp derfor Røde Kors Ungdom jobber med dette temaet). KREVER EN DEL UTSTYR 9

10 UTADRETTEDE AKTIVITETER STARTE AKTIVITET PÅ ASYLMOTTAK $ KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KOSTER PENGER I Barnekonvensjonene påpekes barn og unges rett til lek, hvile og fritid, og til å leve i et bra miljø. På asylmottaket sitter de som har flyktet til Norge. De fleste sitter og venter på at asylsøknaden deres skal behandles og det kan ta nesten ett år, og av og til flere år! Det er ingen god situasjon å sitte slik å vente, for man vet ikke om man skal få bli i Norge eller kanskje må ut på flukt igjen. Som frivillige i Røde Kors Ungdom kan dere gjøre en god gjerning samtidig som dere gjør noe morsomt med andre ungdommer. Hvordan gå frem? Det viktigste når man skal starte opp aktiviteter, er å ha lyst og engasjement til å gjennomføre dem. Men, ingen klarer å dra lasset alene! Det er viktig å ha minst én annen person som kan være med å ta ansvar, slik at man slipper å ta alle avgjørelsene på egenhånd. Ta kontakt med et asylmottak i ditt nærmiljø, og hør om det er mulig å arrangere aktiviteter sammen med ungdommene på asylmottaket. Erfaring viser at aktiviteter på mottak er et område innenfor Røde Kors Ungdom som det ikke er så vanskelig å få med seg folk på, men det kan allikevel være lurt å kjøre en liten rekrutteringskampanje. Tips til aktiviteter på mottak Her er det nærmest ubegrenset med ting dere kan finne på. Det er lurt å finne ut hva slags aktiviteter som går an å gjennomføre og hva som er ønskelig hos deltagerne. Dere som arrangerer aktivitetene kan først ha en idémyldring, men det er også lurt å høre med deltagerne fra asylmottaket hva de har lyst til å gjøre. Her er noen forslag: Fotball Matlaging Kino/filmkveld Fisketur Miming Sjongleringskurs Teatersport Bowling Juleverksted 10

11 Hvis dere har Hjelpekorps i deres lokalforening, kanskje de kan utfordres til å stille med snøscooter og hjelpe dere med å arrangere en vinteraktivitet? Eller kanskje de til og med kan lære bort enkel førstehjelp eller tips til hvordan dere kan knytte forskjellige knuter? Det kan være at barn og unge på mottaket har et ønske om å fokusere på noen typer aktiviteter, så glem ikke å ta med på råd. For eksempel kan de lage mat fra sine hjemland, lære bort leker eller danser. Det er lurt å forklare til beboerne på mottaket at dere er der for å gi barn og unge et sosialt tilbud, og at det er aktivitetene står i fokus når dere er besøker mottaket. Å gjøre aktiviteter sammen med ungdommer fra asylmottaket er gøy for alle! KONKRETE FORSLAG TIL AKTIVI- TETSKVELDER PÅ ASYLMOTTAK: LEKER OG ICE-BREAKERS Dere trenger: frivillige og fantasi TID: Så mange kvelder dere vil Noen ganger kan det enkle være det beste. Leker som stolleken, hode-skulder-kne-og-tå, mingleleken eller andre enkle ice-breakers som dere kjenner fra Røde Kors Ungdom fungerer også like bra på asylmottak. Dere kan gjerne ha fokus på enkle og morsomme leker hvor det ikke er behov for gode norskkunnskaper. Siden det fort kan bli utmattende å leke leker hele kvelden, kan det være lurt å kombinere leker med en annen aktivitet i tillegg. DEN STORE SMAKSPRØVEN Dere trenger: Råvarer og et kjøkken Dere låner et kjøkken, inviterer ungdommer (og foreldrene deres?) og lager mat fra de ulike landene som er representert i gruppa. Har du smakt sambusa fra Somalia, couscous fra Midtøsten, pinnekjøtt fra vestlandet eller kofta fra Afghanistan? Kanskje finnes det et kjøkken på asylmottaket dere kan bruke? Hvis ikke kan dere kanskje få til kvelden på et skolekjøkken eller et lokalt Røde Kors-hus? Dere kan også gjøre det slik at dere skal lære litt om det landet dere lager mat fra. For eksempel kan de som er fra det landet fortelle og kanskje vise noen bilder. Kanskje de også vet noe om Røde Kors/Røde halvmåne i det landet? Kanskje dere kan forberede dere litt og vite litt om Røde Kors i Norge sitt samarbeid med det landet? Kanskje dere finner noe på nettsiden om det? KREVER EN DEL UTSTYR KOSTER PENGER $ 11

12 INTERNASJONAL KVELD ELLER ÅPEN DAG PÅ ASYLMOTTAKET $ KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KOSTER PENGER Tid: Så mange kvelder/dager dere vil Dere trenger: Oppholdsrom, Råvarer og et kjøkken Mange av de som sitter på asylmottakene er stolte av sin kultur og har gjerne lyst til å vise frem denne til lokalmiljøet. Hva med om Røde Kors Ungdom kunne ta initiativ til å arrangere en åpen internasjonal kveld eller åpen dag med mat, sang og musikk? Dere kan enten velge å fokusere på et spesielt land, eller arrangere en internasjonal kveld der alle de forskjellige folkegruppene på mottaket kan vise frem sin kultur. De som bor i området rundt asylmottaket vil sikkert også ønske å besøke mottaket og menneskene som bor der hvis dere inviterer. Det er få aktiviteter som bidrar til å bygge flere broer mellom kulturer- enn nettopp matopplevelser, dans, sang og musikk! Hvis det ikke er plass til å arrangere et åpent arrangement på asylmottaket, kan dere høre med lokalforeningen om det er i orden at dere kan låne Røde Kors-huset. For å sikre at mange kommer, er det også viktig å tenke på hvordan informasjonen om arrangementet kan nå ut til så mange som mulig. Ta kontakt med lokalavisen for å få de til å lage en liten forhåndsomtale og heng gjerne opp plakater for å informere om kvelden. For flere tips om hvordan dere kan starte eller styrke en aktivitet innenfor migrasjonsfeltet, se heftet i Røde Kors Ungdom- en kokebok eller Inspirasjonshefte for aktivitet på asylmottak. 12

13 VEILEDER FOR RØDE KORS ARBEID PÅ ASYLMOTTAK Røde Kors har utarbeidet en Veileder for Røde Kors arbeid på asylmottak, som det er viktig å sette seg inn i før dere startet opp. Ta kontakt med distriktskontoret eller gå inn på Korsveien for å finne en kopi av veilederen. Veilederen sier blant annet at: alle frivillige må sette seg inn i, og signere etikk- og taushetserklæringen frivillige ikke skal gå ut med kontaktinformasjon til beboerne på asylmotakket hvis det oppstår et ønske om et tettere privat forhold mellom beboer på mottaket og den Røde Kors frivillige, skal dette meldes umiddelbart til aktivitetsansvarlig i Røde Kors. der det er barn eller ungdom under 18 år med i en aktivitet, skal det være minimum 1, men helst 2 minst to voksne tilstede. Med voksne menes personer over 18 år. TIPS! Antirasistisk Senter har en flerkulturell skolekalender som kan bestilles på no Her kan dere finne en god oversikt over ulike lands nasjonaldager eller høytider. ET GODT EKSEMPEL: Hamar Røde Kors Ungdom har to aktivitetsgrupper for barn og unge på Ormseter asylmottak; Time for fun og jentegruppe. Dette er aktivitetstilbud som er opprettet for å hindre isolasjon og fremme nettverksbygging og sosial inkludering /integrering for de som bor på Ormseter. Opprettelsen av en egen jentegruppe er gjort på bakgrunn av at en del av jentene på Ormseter ikke kunne delta på aktiviteter hvor begge kjønn er representert. Dette gjør at disse jentene ofte har en lite innholdsrik hverdag og er ekstra utsatt for sosial isolasjon. 13

14 ARRANGER ET HUMANITÆRT FORUM KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT Røde Kors har lang tradisjon med å arrangere humanitære forum for å rette oppmerksomhet mot humanitære utfordringer i samfunnet. Det kan være lurt å gå sammen med Røde Kors Omsorg i din lokalforening for å arrangere et humanitært formum. Aktuelle temaer for et forum innefor asyl- og flyktningfeltet kan for eksempel være: dagens flyktningsituasjon barn på flukt tvungen retur av flyktninger papirløses situasjon i Norge HENRI SIER: Ta en titt i Strategi for Røde Kors Ungdom eller Politisk Plattform, som dere finner i hefte 1, for å finne tips eller innspill omaktuelle temaer. Det er lurt å starte tidig med planleggingen. Inviter interne og eksterne foredragsholdere. Kanskje Røde Kors i din kommune har hatt en delegat i et konfliktområde som kan inviteres til å holde et innlegg? Flyktninghjelpen har også et informatørkorps som dere kan spørre. Andre aktuelle foredragsholdere kan være ressurspersoner tilknyttet kommune, interesseorganisasjoner, UDI eller IMDi. HENRI SIER: Det kan være lurt å sende deltakere på Inspirasjonssamlinger for saktiviteter eller arrangere et skurs på lokal- eller på distriktsplan. 14

15 STÅ PÅ STAND Å stå på stand er en fin måte å komme i kontakt med andre på og kan være til god hjelp hvis dere ønsker å drive holdningsskapende arbeid eller rekruttere nye medlemmer eller frivillige. Sett dere inn i fakta om migrasjonsfeltet på forhånd og ikke minst hva Røde Kors Ungdom har av aktiviteter innenfor arbeidsområdet. Det kan også være lurt å ha noe som kan lokke folk til standen. Vis godt frem med banner eller plakater at det er Røde Kors Ungdom som står på stand. Ha gjerne en bolle med Røde Kors-sukkertøy eller lignende på bordet på standen - folk spiser hvis de får! For å trekke oppmerksomhet: Hva med å henge opp post it-lapper i området rundt standen, hvor det for eksempel står: Visste du at det på verdensbasis finnes 42 millioner på flukt?, Visste du at det finnes mellom til papirløse i Norge? eller at Visste du at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år diskrimineres i henhold til barnvernsloven?. Heng opp lapper på ulike steder og kanskje de som har sett lappene og blitt nysgjerrige kommer bort for å snakke med dere? KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KREVER EN DEL UTSTYR Tips til aktuelle temadager for stand, foredrag eller et humanitært forum: Selv det ikke må være en spesiell dag for å stå på en stand eller arrangere et humanitært forum, er det en idé å kombinere det med å markere en bestemt temadag. Eksempler på datoer som kan være aktuelle: - Verdens Flyktningedag 20. juni - denne dagen er opprettet for å gi oppmerksomhet til flyktningers situasjon verden over desember er den internasjonale migrasjonsdagen november er FN Internasjonale barnedag, og som skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd. 15

16 ROLLESPILLET PÅ FLUKT Er du for en rettferdig behandling av flyktninger og asylsøkere? Liker du å holde på med teater? Har du lyst til å få venner for livet? Da er På flukt en perfekt aktivitet for deg! På flukt er et rollespill over ca. 24 timer om det å være flyktning. Røde Kors Ungdoms instruktører spiller byråkrater, grensevakter og andre roller i spillet. Rollespillet er beregnet for deltakere i alderen 13 til 30 år, men flertallet er ofte mellom 13 og 20 år. HVORDAN GJENNOMFØRES ROLLESPILLET? Deltakerne blir organisert i familier som skal prøve å flykte til Norge De blir tvunget til å forlate noe som er deres, måtte fylle ut diverse formularer flere ganger, vente i lengre perioder uten at noe skjer, krysse en grensepost, søke tilflukt i en flyktningleir og til slutt søke om asyl i Norge. I tillegg foregår spillet på et fremmed språk (engelsk) og deltakerne må ut på lengre fluktetapper i skog og mark. Avslutningen på rollespillet er en gjennomgang/evaluering av deltakernes tanker og opplevelser og en sammenlikning med virkelige flyktningers situasjon. Etter gjennomføring vil deltakerne ha opplevd både fysiske og psykiske reaksjoner som er lærerike og nyttige for forståelsen av flyktningenes situasjon. INFO: Målgruppen for prosjektet er skoleelever i ungdomsskoler, videregående skoler og på folkehøgskoler, studenter, ungdomsklubber, medlemmer i Røde Kors og ellers alle som er interessert i å øke sin forståelse for flyktningers situasjon. 16

17 Det er Røde Kors Ungdom sentral som arrangerer På Flukt. Det pedagogiske målet er å gi deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av de problemer og vanskeligheter som flyktninger utsettes for. Det overordnede målet med På flukt er å motvirke fremmedfrykt og rasisme gjennom å øke ungdoms forståelse av hva en flyktning går igjennom. Som integreringstiltak skiller På flukt seg fra mange andre fordi På flukt retter seg mot miljøet en flyktning eller asylsøker skal integreres i. Vi ønsker gjennom dette å understreke at integrering er et spørsmål om samarbeid og vi har alle har et felles ansvar for dette. Det bør være en bevissthet om at alle kan gjøre en forskjell for noen. HENRI SIER: Har du spørsmål angående aktiviteten er det bare å ta kontakt med den ansvarlige for På flukt i sekretariatet. På flukt er den største av Røde Kors Ungdoms aktiviteter og siden oppstarten i 1997 har omkring ungdommer har vært deltakere. På flukt er utviklet av den danske pedagogen Steen Cnops Rasmussen og testet av Dansk pedagogisk råd og Røde Kors Ungdom eier rettighetene til På flukt i Norge. HVORDAN KAN DU BLI MED? Alle kan bli instruktører i På flukt fra det året man fyller 16 år. For å bli instruktør må du delta på instruktørkurset som arrangeres i januar/februar og august/september hvert år. Her lærer du alt du trenger for å bli en god instruktør. Du får innføring i rollespill som læringsmetode, lærer å lage dine egne roller og ikke minst, møter mange spennende folk som også er interesserte i å kjempe mot rasisme og fremmedfrykt blant ungdom i Norge. SAMARBEIDSPARTNERE I arbeidet med fremmedfrykt og rasisme har Røde Kors mottatt støtte fra NORAD til informasjonstiltak. Det er ved hjelp av disse midlene vi arrangerer dette rollespillet over hele landet. 17

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien

Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien Underveis: En studie av enslige mindreårige asylsøkere Fafo-frokost 18. juni 2010 Cecilie Øien 1 Hvem er de enslige mindreårige? Utlendingsdirektoratet (UDI) definerer enslige mindreårige som asylsøkere

Detaljer

Fagsamling barnevernstjenesten

Fagsamling barnevernstjenesten ( 1 ) Fagsamling barnevernstjenesten Barn på flukt Trondheim 28.10.2015 Agenda Migrasjonssituasjonen i verden Sentrale begrep Noen tall fra Norge i dag Asylintervju og asylprosess Beskyttelse innvilgelse

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016

Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 Hvordan håndterer Oslo kommune flyktningsituasjonen? Trygve G. Nordby Oslo. 9. mars 2016 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom

Detaljer

Norsk asyl- og flyktningpolitikk

Norsk asyl- og flyktningpolitikk DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Norsk asyl- og flyktningpolitikk Sammendrag Kirkens møte med flyktninger og asylsøkere aktualiserer en rekke spørsmål av praktisk, politisk og teologisk

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn.

Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Fra Kongo til Melhus Nye muligheter i et nytt samfunn. Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær Norges Røde Kors Verden i dag Internasjonal migrasjon doblet de siste 25 årene i dag 200 millioner

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

Innvandring til Norge En kort innføring. Innføringskurs, Oslo, mars 2016 Thor Indseth, NAKMI E-post: thor.indseth@nakmi.no

Innvandring til Norge En kort innføring. Innføringskurs, Oslo, mars 2016 Thor Indseth, NAKMI E-post: thor.indseth@nakmi.no Innvandring til Norge En kort innføring Innføringskurs, Oslo, mars 2016 Thor Indseth, NAKMI E-post: thor.indseth@nakmi.no INNVANDRING TIL NORGE Kilde: Kjeldstadli 2001 2 Tall: Innvandrere og deres barn

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen

RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm. Tema for presentasjonen RVTS Midt Jur. Rådgiver Leif Strøm Tema for presentasjonen 1. Flyktninger og asylsøkeres rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester 2. Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere Utlendingslovens

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad

kursmateriell for deltakere Forfatter: M. Birch, redaktører: M. Rowson og K. Melf, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Asyl og migrasjon Øvelse 1, del 1 Deltakerne deles inn i grupper og mottar instruksjoner som gjør det mulig å gjennomføre øvelsen. DEFINISJONER TIL BRUK I GRUPPEARBEIDET 1) En flyktning er

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune

Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Flyktningehelsetjenesten i Tromsø kommune Sentrum helsestasjon To helsesøstre for bosatte flyktninger 1,8 % stilling Lege for bosatte flyktninger Camilla Eilifsen Midtbu 20 % stilling Jordmor for både

Detaljer

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II)

Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis og beredskapsdepatementet Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 09022016 Høringssuttalelse til forslag om endringer i utlendingsloven (Innstramminger II) NHO Service organiserer

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt

Detaljer

UKM 08/16 Hvem er så min neste?

UKM 08/16 Hvem er så min neste? UKM 08/16 Hvem er så min neste? Kirken og kirkelige organisasjoner har lang historie med å ta flyktningenes side i tider med uro i verden. I 1993 var hjelpearbeidere fra Kirkens Nødhjelp viktige for de

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge

Molde 17.10.2011. Flyktninger og asylsøkere i Norge Molde 17.10.2011 Flyktninger og asylsøkere i Norge Hvilke minoritetsgrupper har vi i n Asylsøkere n Flyktninger n FN-kvoteflyktninger Norge n Kvinner/menn utsatt for tvangsekteskap n Transnasjonale ekteskap

Detaljer

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI

Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Enslig mindreårige - Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12 Jonas Lea, BFE/ UDI Innhold BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn Etter intervju Utfall: tillatelser og avslag Reisedokument Familiegjenforening

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud

Vergesamling 20. november Bente Aavik Skarprud Vergesamling 20. november 2012 Bente Aavik Skarprud Innhold UDI-ASA-BFE Søknadsprosessen Vurderinger og tillatelser Tidsbegrenset tillatelse: Hvem er de? Hvor er de? Kort oppsummering 2 UDI ASA - BFE UDI

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN

ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG REPRESENTANTORDNINGEN Rett på representant Rett på representant? - Utlendingsloven 98 a Mindreårig Søker om beskyttelse eller Særskilt ordninger for personer antatt utsatt

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref.

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Vår ref. #296513 Deres ref. Oslo, 15.05.2015 Høringsuttalelse endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere INTRODUKSJON Veiledningsheftes tre hoveddeler SIDE Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

INFORMASJON OM ARBEIDET MED ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I MOLDE KOMMUNE

INFORMASJON OM ARBEIDET MED ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I MOLDE KOMMUNE INFORMASJON OM ARBEIDET MED ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER I MOLDE KOMMUNE Flyktningtjenesten er egen enhet i Molde kommune 62 ansatte Ca. 40 ansatte arbeider med enslige mindreårige flyktninger 3 bofellesskap

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28.

Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer. Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. Utviklingen på migrasjonsfeltet - nye utfordringer Direktør Trygve G. Nordby, UDI Foredrag for Polyteknisk Forening 28. september 2005 Ulike typer tillatelser gitt 1995-2004 60000 40000 20000 0 1995 1996

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper. Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon, helse og sårbare migrantgrupper Ida Marie Bregård, fagutviklingssykepleier og undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 UTSATTE MIGRANTGRUPPER Enkelte innvandrergrupper kan være i mer

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten 1 Asylmottak - Beboere i mottak fordelt på aldergruppe januar 2012 Alder Antall 0 5 år 1 918 6-10 år 909 11 17 år 971 Voksen 12 034 Totalt 15 832 2 Asylmottak beboere fordelt på status første halvdel 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret Utfordringer sett fra en fastleges ståsted Introduksjonssenteret Drammen kommune Drammen 30.okt 2016 Trygve Kongshavn Hva skal jeg snakke om? Litt om meg og Fjell Innvandrere/flyktninger i et historisk

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II)

Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. februar 2016 Endring i utlendingsloven (Innstramminger II) Juristforbundet er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer