RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON"

Transkript

1 RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

2 INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING 8 FILMVISNING BAWKE 9 UTADRETTEDE AKTIVITETER 10 STARTE AKTIVITET PÅ ASYLMOTTAK 10 INTERNASJONAL KVELD ELLER ÅPEN DAG PÅ ASYLMOTTAKET 12 VEILEDER FOR RØDE KORS ARBEID PÅ ASYLMOTTAK 13 ARRANGER ET HUMANITÆRT FORUM 14 STÅ PÅ STAND 15 ROLLESPILLET PÅ FLUKT 16 2

3 INTRODUKSJON Det finnes i dag nærmere 200 millioner migranter på verdensbasis. Det er mange og sammensatte årsaker til at mennesker flytter over landegrenser. Noen gjør det frivillig fordi de vil arbeide eller studere i et annet land, mens andre kan se seg tvunget til å flykte fra hjemlandet på grunn av krig og konflikt, eller på bakgrunn av menneskehandel. Globalisering, økte økonomiske og sosiale forskjeller, konfliktsituasjoner og klimaendringene, vil føre til at antall migranter vil øke i fremtiden. Hvert år kommer det barn og unge til Norge for å søke asyl. Asylsøkerne utgjør en sammensatt gruppe når det gjelder nasjonalitet, alder og bakgrunn. Noen har flyktet til Norge sammen med familien, mens andre har kommet alene. Felles for alle, er at de er i en sårbar livssituasjon. Livet på asylmottak er ofte preget av usikkerhet, psykisk stress, mangel på regelmessig skolegang og sosialt nettverk. Mange lider under manglende ressurser til oppfølging. Røde Kors Ungdom ønsker å legge press på norske myndigheter for å sikre at barn og ungdom som søker asyl skal bli ivaretatt på en verdig måte. Gjennom å tilby aktiviteter og muligheter for engasjement i Røde Kors Ungdom, ønsker vi å bidra til en mer meningsfylt hverdag for unge asylsøkere som venter på at deres fremtid skal avgjøres. Ved å delta i våre aktiviteter blir de kjent med ungdom fra lokalsamfunnet og sammen legger vi grunnlaget for gjensidig forståelse og en bedre inkludering. Mennesker som kommer til Norge, må få beskyttelse hvis de har krav på det, eller ikke kan returneres. De som ikke har krav på beskyttelse og kan returneres, må returneres på en human måte. Røde Kors Ungdom ser at årsakene til at mennesker blir drevet på flukt endrer seg, og at det er behov for internasjonale avtaler som sørger for at mennesker får den beskyttelsen de har behov for. Naturkatastrofer fører til at mange millioner mennesker blir fordrevet, men det finnes ikke et internasjonalt lovverk som forplikter statene og sikrer beskyttelse. RØDE KORS UNGDOM HAR DISSE MÅLENE: - Ungdom har forståelse for årsakene til og konsekvensene av migrasjon - Mennesker med beskyttelsesbehov får beskyttelse - Asylsøkere får en human behandling - Alle mennesker, uavhengig av oppholdstillatelse, får innfridd sine grunnleggende rettigheter 3

4 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE? TIPS! KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT For tips om innhold i et foredrag om asyl- eller flyktningfeltet, se migrasjonskokeboken. Eller bruk Når Krigen Raser -boken, som har et eget kapittel som omhandler krigens konsekvenser. FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET Som frivillige innenfor migrasjonsfeltet i Røde Kors Ungdom, er det et mål at dere skal være gode talspersoner for hvorfor vi trenger en human asyl- og flyktningpolitikk, både nasjonalt og internasjonalt. I dag baserer dessverre mye av retorikken rundt asyl- og flyktningfeltet seg på usannheter, stereotypier, fordommer og utdatert informasjon om religion, flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Intern skolering og opplæring er derfor spesielt viktig innenfor migrasjonsfeltet. Hva med å invitere noen som har god oversikt over migrasjonsfeltet til å holde en opplæringskveld for dere? Dette kan være en aktiv frivillig i Røde Kors Ungdom eller en annen relevant organisasjon, eller en ansatt i kommunens Flyktningtjeneste. Røde Kors Ungdom arrangerer også årlige inspirasjonssamlinger for aktiviteter innefor migrasjonsfeltet. Hvis det er noen fra din lokale Røde Kors Ungdomsforening som har vært med på inspirasjonssamling, kanskje de kan utfordres til å holde et foredrag for de andre i foreningen? Det er utarbeidet et eget helgekurs som dere kan arrangere på lokalt plan eller distrikt. Dette kan også være en fin aktivitet for Røde Kors Studentlag som vil øve på presentasjonsteknikk og på å holde foredrag. Avslutt gjerne foredraget med en migrasjonsquiz. 4

5 BEGREPER sfeltet kan av og til se ut som et virvar av begreper. Vi har derfor laget en ordliste for å gi klarhet i hva som er hva: En migrant er en person som har bodd utenfor sitt hjemland i mer enn ett år. En asylsøker er en person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. En irregulær migrant defineres som en person som oppholder seg ulovlig i et land for en kortere eller lengre periode. Det er ulike grunner til at de betegnes som irregulære. Noen har vært asylsøkere, men fått avslag og har derfor gått under jorden for ikke å bli kastet ut. Dette kan også være asylsøkere som kommer fra land som Norge ikke har noen returavtale med, og som den norske stat derfor ikke kan tvangsreturnere. En annen gruppe er de som har tatt seg inn i Norge uten å registrere seg. Dette kan både være arbeidsinnvandrere, men også ofre for menneskehandel. En flyktning er en person som har måttet flykte fra hjemstedet på grunn av fare for sitt liv og helse. Hvis du får et positivt svar på asylsøknaden, får du innvilget flyktningstatus. En flyktning kan ha kommet til Norge som asylsøker, overføringsflyktning eller gjennom familiegjenforening. Innvandrer: En utenlandskfødt person, fast bosatt i Norge, som har utenlandsfødte foreldre. Barn av innvandrere, født og oppvokst i Norge, regnes etter denne definisjonen ikke som innvandrere. VIL DU VITE MER?

6 BEVISSTGJØRING KREVER EN DEL UTSTYR Tid: 30 min-1 time Antall deltakere: 5- ca 30 Mål: Få deltakerne til å reflektere over hvorfor noen velger å flytte fra hjemlandet og hvordan vi inkluderer emigranter som kommer til Norge. Utstyr: Flip-over Start med å stille spørsmålet: Hvorfor velger noen å forlate hjemlandet? Spør deltakerne om de kan nevne noen grunner og skriv disse opp på en flip-over. Oppfordr deltakerne til å tenke på familie eller venner som har flyttet til utlandet, og hva som var årsaken til at de flyttet. Presenter årsakene i plenum. Forklar til deltakerne at årsaken til at noen velger å emigrere alltid vil være forskjellig. Vi kan allikevel dele de inn i to kategorier. Push-faktorer (hva som får noe til å emigrere). Inkluderer konflikt, mangel på tilgang til mat, det politiske klimaet i landet, jordskjelv, oversvømmelse, fattigdom, arbeidsløshet og forfølgelse. Pull-faktorer (hvorfor noen velger å flytte til et land). Inkluderer å søke trygghet, et bedre liv, tilgang til jobb og muligheten til å leve et verdig liv. Spør deltakerne om de kunne tenke seg å flytte til et annet land, og eventuelt hvorfor. Hvis svaret er ja, hvordan ville de da håpe på å bli tatt i mot. Diskuter først i grupper på 2-3, og oppsummer i plenum. Ut i fra hvordan deltakerne selv ønsker å bli tatt i mot- kan du spørre om det er slik vi i Norge tar i mot emigranter som har flyttet hit. Diskuter. Enhver som påberoper seg å være flyktning, har rett til å søke asyl og å få sin asylsøknad behandlet. Asylsøkere får 3158 kr fra den norske stat til mat og andre utgifter mens de bor på asylmottak. Hvis de får endelig avslag, reduseres summen til 1910 kr. Dette skal dekke mat, klær, legebesøk og andre utgifter. Asylsøkere får ikke innvilget arbeidstillatelse, men de har lov til å jobbe frivillig i for eksempel Røde Kors. Irregulære migranter har i følge norsk lov krav på legehjelp på lik linje med andre, men mange uttrykker at de enten ikke får den hjelpen de trenger eller at de ikke tør å benytte seg av offentlige helsetjenester. Derfor har Røde Kors og Kirkens Bymisjon startet et helsesenter for irregulære immigranter. 6

7 DUELL Tid: 1-2 timer Antall deltakere: 6- ca 30 Mål: Få argumenter for hvorfor vi trenger en human asyl- og flyktningpolitikk i Norge. Øvelse i å diskutere. Se en sak fra et annet synspunkt. Utstyr: penner, post-it-lapper, ark Kilde: Norges Fredslag Diskusjonstema: - Bør alle som vil få muligheten til å søke asyl i Norge? - Bør man få penger av den norske stat mens man venter på å få asylsøknaden behandlet? - Bør man få muligheten til å få legehjelp på lik linje med alle andre i Norge, hvis man er irregulær migrant og lever i skjul for myndighetene? - Bør det være mulig å få innvilget arbeidstillatelse mens man venter på at asylsøknaden behandles? - Bør man kunne få lov til å være med som frivillig i Røde Kors mens man venter på at asylsøknaden avgjøres? Gjennomføring: 1) Velg en ordstyrer. Del gruppen i to lag. Det ene skal argumentere for diskusjonstemaet, det andre mot. 2) Velg 1-2 observatører som skriver ned argumentene til en oppsummering (kan droppes). 3) Gruppene setter seg hver for seg og finner argumenter for sitt syn (ca 10 min). Tips: Det kan være lurt å tenke på motstanderens argumenter, slik at man kan svare tilbake. 4) Hver gruppe velger en representant (evt to, hvis det er store grupper, og de ikke er vant til å diskutere, eller usikre på hverandre). 5) Representantene fra hver gruppe begynner å diskutere med hverandre. Publikum kan ikke si noe, men de kan skrive tips eller argumenter på lapper, og gi til representanten sin. Evt kan de også få stille spørsmål. 6) Etter noen minutter byttes representantene ut, slik at flere får prøvd seg. 7) Ordstyrer gir poeng og kårer det beste laget (hvis mulig). Debriefing: 1) Gå gjennom argumentene for og mot. 2) Var det noen som opplevde å argumentere for noe de var mot, eller omvendt? 3) Gå igjennom hvordan den norske og den internasjonale asylpraksisen er i dag. benytte seg av offentlige helsetjenester. Derfor har Røde Kors og Kirkens Bymisjon startet et helsesenter for irregulære immigranter. KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KREVER EN DEL UTSTYR TIPS TIL ORDSTYRER: Vær oppmerksom mot personangrep. Bli enige om noen regler på forhånd, for eksempel at man får minuspoeng dersom man kommer med usaklige argumenter rettet mot person og ikke sak. Er man mange deltakere kan man dele i flere lag, og ha en representant fra hvert lag oppe samtidig slik at det blir flere i panelet. 7

8 FILMVISNING Tid: 1,5-2 timer $ HENRI SIER: KREVER EN DEL UTSTYR KOSTER PENGER NRK har et eget skolebibliotek online med mange kortfilmer om krigens konsekvenser og migrasjon. Å se en film er en fin aktivitet for temakvelder og kan skape gode diskusjoner rundt temaet migrasjon. Hvis man ønsker å arrangere en filmkveld kan det være lurt å ha sett filmen selv først, eller i det minste sjekke aldersgrense og tematikk på forhånd. Noen filmer kan ha voldsomme scener som kan støte deltakere. Sjekk med biblioteket om de har aktuelle filmer dere kan låne. Her er noen ideer til relevante filmer: The Visitor: To irregulære flyktninger og vennskapet til en amerikansk professor, kampen mot et tungt byråkrati. Zozo: Zozo vokser opp under Libanons borgerkrig. Larmen fra bombene er en konstant påminnelse om hverdagens farer. Zozos familie bestemmer seg for å vende hjemlandet ryggen for å få et tryggere liv i Sverige. Skilpadder kan fly: Her møter vi barn som har mistet armer eller bein i møte med miner, og som fortsatt desarmerer dem for å tjene til livets opphold. Fortellingen kretser rundt tre foreldreløse søsken i en flyktningleir i Irak i dagene før den amerikanske invasjonen. Kinyarwanda: forteller om håp, forsoning og religiøs toleranse under det rwandiske folkemordet i Sterke scener. War Child (Barnesoldat, Sudan): En prisbelønnet overlevelseshistorie fra det borgerkrigsherjede Sudan. Rapperen Emmanuel Jal kom tidlig i barndommen bort fra foreldrene sine og endte som barnesoldat for opprørshæren sør i landet. Nå er han bosatt i Storbritannia, og bruker musikken til både å bearbeide og å formidle sin historie. Drageløperen: Bestevennene Amir og Hassan vokser opp i Afghanistan på 70-tallet, men skiller lag like før Amir må flykte fra landet. I voksen alder vil han gjøre bot for en urett han begikk mot Hassan. Amir vender hjem til et nytt og farlig Afghanistan. The Beautiful Country: Handler om Binhs reise på tvers av verden. Som fattig flyktning føres han via Malaysia til New York, før han til sist tar reisen til Texas hvor han håper å finne sin far. Behold ditt gode hjerte sier Binh s mor til ham før han flykter fra Vietnam. Det er et tøft løfte å holde, men Binhs ankomst i Texas blir en hyllest til storheten som kan bo i oss alle. The Constant Gardener: En fiksjonsfilm som tematiserer økonomisk globalisering, der et multinasjonalt legemiddelfirma spiller en av hovedrollene. Filmer om menneskehandel: Human trafficking, Taken, Trade. 8

9 FILMFORSLAG BAWKE Vis kortfilmen Bawke og ha en kort diskusjon i etterkant. Dette er en god måte å starte på, fordi filmen på en god måte viser mange sider av det vi i Røde Kors Ungdom jobber med. Filmen kan dere se gratis på Filmen er følelsesmessig sterk og kan gjøre et sterkt inntrykk på flere av seerne. Det kan være lurt å ha en liten diskusjon i etterkant av filmen. HER ER NOEN FORSLAG TIL SPØRSMÅL SOM KAN STILLES: 1. Hva betyr Bawke? (pappa) 2. Hvordan kommer gutten og faren seg inn i Norge? (ved å gjemme seg under en lastebil som kjører inn i Norge. Vi ser at de ankommer havnen i Oslo) 3. Hvor skal de? (Faren spør etter veien til politistasjonen. Alle asylsøkere må registrere seg på politistasjonen når de ankommer Norge) 4. Hva skjer på asylmottaket? (Faren forlater sønnen igjen. Vi ser at han blir kjørt vekk i en bil mens sønnen står utenfor og fortvilet roper på faren sin) 5. Hvorfor tror dere faren forlater sønnen på asylmottaket? (Det er lettere for barn å få opphold i Norge hvis de kommer uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Da blir de regnet for enslige mindreårige asylsøkere og skal ha ekstra beskyttelse). 6. Hvordan tror dere det er for faren å ta denne avgjørelsen om å forlate sønnen på mottaket? 7. Hvorfor tror dere at vi startet med å vise denne filmen i en presentasjon om migrasjonsfeltet? (Vi ønsker å vise en menneskelig side av migrasjonsfeltet. og flyktningspørsmål er mye mer enn tall og fakta om hvem som kommer og hvor de kommer fra. Det handler om mennesker, om familier som blir oppløst, om vanskelige valg og om vanskelige livssituasjoner. Og det er nettopp derfor Røde Kors Ungdom jobber med dette temaet). KREVER EN DEL UTSTYR 9

10 UTADRETTEDE AKTIVITETER STARTE AKTIVITET PÅ ASYLMOTTAK $ KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KOSTER PENGER I Barnekonvensjonene påpekes barn og unges rett til lek, hvile og fritid, og til å leve i et bra miljø. På asylmottaket sitter de som har flyktet til Norge. De fleste sitter og venter på at asylsøknaden deres skal behandles og det kan ta nesten ett år, og av og til flere år! Det er ingen god situasjon å sitte slik å vente, for man vet ikke om man skal få bli i Norge eller kanskje må ut på flukt igjen. Som frivillige i Røde Kors Ungdom kan dere gjøre en god gjerning samtidig som dere gjør noe morsomt med andre ungdommer. Hvordan gå frem? Det viktigste når man skal starte opp aktiviteter, er å ha lyst og engasjement til å gjennomføre dem. Men, ingen klarer å dra lasset alene! Det er viktig å ha minst én annen person som kan være med å ta ansvar, slik at man slipper å ta alle avgjørelsene på egenhånd. Ta kontakt med et asylmottak i ditt nærmiljø, og hør om det er mulig å arrangere aktiviteter sammen med ungdommene på asylmottaket. Erfaring viser at aktiviteter på mottak er et område innenfor Røde Kors Ungdom som det ikke er så vanskelig å få med seg folk på, men det kan allikevel være lurt å kjøre en liten rekrutteringskampanje. Tips til aktiviteter på mottak Her er det nærmest ubegrenset med ting dere kan finne på. Det er lurt å finne ut hva slags aktiviteter som går an å gjennomføre og hva som er ønskelig hos deltagerne. Dere som arrangerer aktivitetene kan først ha en idémyldring, men det er også lurt å høre med deltagerne fra asylmottaket hva de har lyst til å gjøre. Her er noen forslag: Fotball Matlaging Kino/filmkveld Fisketur Miming Sjongleringskurs Teatersport Bowling Juleverksted 10

11 Hvis dere har Hjelpekorps i deres lokalforening, kanskje de kan utfordres til å stille med snøscooter og hjelpe dere med å arrangere en vinteraktivitet? Eller kanskje de til og med kan lære bort enkel førstehjelp eller tips til hvordan dere kan knytte forskjellige knuter? Det kan være at barn og unge på mottaket har et ønske om å fokusere på noen typer aktiviteter, så glem ikke å ta med på råd. For eksempel kan de lage mat fra sine hjemland, lære bort leker eller danser. Det er lurt å forklare til beboerne på mottaket at dere er der for å gi barn og unge et sosialt tilbud, og at det er aktivitetene står i fokus når dere er besøker mottaket. Å gjøre aktiviteter sammen med ungdommer fra asylmottaket er gøy for alle! KONKRETE FORSLAG TIL AKTIVI- TETSKVELDER PÅ ASYLMOTTAK: LEKER OG ICE-BREAKERS Dere trenger: frivillige og fantasi TID: Så mange kvelder dere vil Noen ganger kan det enkle være det beste. Leker som stolleken, hode-skulder-kne-og-tå, mingleleken eller andre enkle ice-breakers som dere kjenner fra Røde Kors Ungdom fungerer også like bra på asylmottak. Dere kan gjerne ha fokus på enkle og morsomme leker hvor det ikke er behov for gode norskkunnskaper. Siden det fort kan bli utmattende å leke leker hele kvelden, kan det være lurt å kombinere leker med en annen aktivitet i tillegg. DEN STORE SMAKSPRØVEN Dere trenger: Råvarer og et kjøkken Dere låner et kjøkken, inviterer ungdommer (og foreldrene deres?) og lager mat fra de ulike landene som er representert i gruppa. Har du smakt sambusa fra Somalia, couscous fra Midtøsten, pinnekjøtt fra vestlandet eller kofta fra Afghanistan? Kanskje finnes det et kjøkken på asylmottaket dere kan bruke? Hvis ikke kan dere kanskje få til kvelden på et skolekjøkken eller et lokalt Røde Kors-hus? Dere kan også gjøre det slik at dere skal lære litt om det landet dere lager mat fra. For eksempel kan de som er fra det landet fortelle og kanskje vise noen bilder. Kanskje de også vet noe om Røde Kors/Røde halvmåne i det landet? Kanskje dere kan forberede dere litt og vite litt om Røde Kors i Norge sitt samarbeid med det landet? Kanskje dere finner noe på nettsiden om det? KREVER EN DEL UTSTYR KOSTER PENGER $ 11

12 INTERNASJONAL KVELD ELLER ÅPEN DAG PÅ ASYLMOTTAKET $ KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KOSTER PENGER Tid: Så mange kvelder/dager dere vil Dere trenger: Oppholdsrom, Råvarer og et kjøkken Mange av de som sitter på asylmottakene er stolte av sin kultur og har gjerne lyst til å vise frem denne til lokalmiljøet. Hva med om Røde Kors Ungdom kunne ta initiativ til å arrangere en åpen internasjonal kveld eller åpen dag med mat, sang og musikk? Dere kan enten velge å fokusere på et spesielt land, eller arrangere en internasjonal kveld der alle de forskjellige folkegruppene på mottaket kan vise frem sin kultur. De som bor i området rundt asylmottaket vil sikkert også ønske å besøke mottaket og menneskene som bor der hvis dere inviterer. Det er få aktiviteter som bidrar til å bygge flere broer mellom kulturer- enn nettopp matopplevelser, dans, sang og musikk! Hvis det ikke er plass til å arrangere et åpent arrangement på asylmottaket, kan dere høre med lokalforeningen om det er i orden at dere kan låne Røde Kors-huset. For å sikre at mange kommer, er det også viktig å tenke på hvordan informasjonen om arrangementet kan nå ut til så mange som mulig. Ta kontakt med lokalavisen for å få de til å lage en liten forhåndsomtale og heng gjerne opp plakater for å informere om kvelden. For flere tips om hvordan dere kan starte eller styrke en aktivitet innenfor migrasjonsfeltet, se heftet i Røde Kors Ungdom- en kokebok eller Inspirasjonshefte for aktivitet på asylmottak. 12

13 VEILEDER FOR RØDE KORS ARBEID PÅ ASYLMOTTAK Røde Kors har utarbeidet en Veileder for Røde Kors arbeid på asylmottak, som det er viktig å sette seg inn i før dere startet opp. Ta kontakt med distriktskontoret eller gå inn på Korsveien for å finne en kopi av veilederen. Veilederen sier blant annet at: alle frivillige må sette seg inn i, og signere etikk- og taushetserklæringen frivillige ikke skal gå ut med kontaktinformasjon til beboerne på asylmotakket hvis det oppstår et ønske om et tettere privat forhold mellom beboer på mottaket og den Røde Kors frivillige, skal dette meldes umiddelbart til aktivitetsansvarlig i Røde Kors. der det er barn eller ungdom under 18 år med i en aktivitet, skal det være minimum 1, men helst 2 minst to voksne tilstede. Med voksne menes personer over 18 år. TIPS! Antirasistisk Senter har en flerkulturell skolekalender som kan bestilles på no Her kan dere finne en god oversikt over ulike lands nasjonaldager eller høytider. ET GODT EKSEMPEL: Hamar Røde Kors Ungdom har to aktivitetsgrupper for barn og unge på Ormseter asylmottak; Time for fun og jentegruppe. Dette er aktivitetstilbud som er opprettet for å hindre isolasjon og fremme nettverksbygging og sosial inkludering /integrering for de som bor på Ormseter. Opprettelsen av en egen jentegruppe er gjort på bakgrunn av at en del av jentene på Ormseter ikke kunne delta på aktiviteter hvor begge kjønn er representert. Dette gjør at disse jentene ofte har en lite innholdsrik hverdag og er ekstra utsatt for sosial isolasjon. 13

14 ARRANGER ET HUMANITÆRT FORUM KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT Røde Kors har lang tradisjon med å arrangere humanitære forum for å rette oppmerksomhet mot humanitære utfordringer i samfunnet. Det kan være lurt å gå sammen med Røde Kors Omsorg i din lokalforening for å arrangere et humanitært formum. Aktuelle temaer for et forum innefor asyl- og flyktningfeltet kan for eksempel være: dagens flyktningsituasjon barn på flukt tvungen retur av flyktninger papirløses situasjon i Norge HENRI SIER: Ta en titt i Strategi for Røde Kors Ungdom eller Politisk Plattform, som dere finner i hefte 1, for å finne tips eller innspill omaktuelle temaer. Det er lurt å starte tidig med planleggingen. Inviter interne og eksterne foredragsholdere. Kanskje Røde Kors i din kommune har hatt en delegat i et konfliktområde som kan inviteres til å holde et innlegg? Flyktninghjelpen har også et informatørkorps som dere kan spørre. Andre aktuelle foredragsholdere kan være ressurspersoner tilknyttet kommune, interesseorganisasjoner, UDI eller IMDi. HENRI SIER: Det kan være lurt å sende deltakere på Inspirasjonssamlinger for saktiviteter eller arrangere et skurs på lokal- eller på distriktsplan. 14

15 STÅ PÅ STAND Å stå på stand er en fin måte å komme i kontakt med andre på og kan være til god hjelp hvis dere ønsker å drive holdningsskapende arbeid eller rekruttere nye medlemmer eller frivillige. Sett dere inn i fakta om migrasjonsfeltet på forhånd og ikke minst hva Røde Kors Ungdom har av aktiviteter innenfor arbeidsområdet. Det kan også være lurt å ha noe som kan lokke folk til standen. Vis godt frem med banner eller plakater at det er Røde Kors Ungdom som står på stand. Ha gjerne en bolle med Røde Kors-sukkertøy eller lignende på bordet på standen - folk spiser hvis de får! For å trekke oppmerksomhet: Hva med å henge opp post it-lapper i området rundt standen, hvor det for eksempel står: Visste du at det på verdensbasis finnes 42 millioner på flukt?, Visste du at det finnes mellom til papirløse i Norge? eller at Visste du at enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år diskrimineres i henhold til barnvernsloven?. Heng opp lapper på ulike steder og kanskje de som har sett lappene og blitt nysgjerrige kommer bort for å snakke med dere? KREVER EN DEL FORBEREDELSER OG PLANLEGGING KREVER FAGKUNNSKAP ELLER AT MAN FÅR MED EN EKSPERT KREVER EN DEL UTSTYR Tips til aktuelle temadager for stand, foredrag eller et humanitært forum: Selv det ikke må være en spesiell dag for å stå på en stand eller arrangere et humanitært forum, er det en idé å kombinere det med å markere en bestemt temadag. Eksempler på datoer som kan være aktuelle: - Verdens Flyktningedag 20. juni - denne dagen er opprettet for å gi oppmerksomhet til flyktningers situasjon verden over desember er den internasjonale migrasjonsdagen november er FN Internasjonale barnedag, og som skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd. 15

16 ROLLESPILLET PÅ FLUKT Er du for en rettferdig behandling av flyktninger og asylsøkere? Liker du å holde på med teater? Har du lyst til å få venner for livet? Da er På flukt en perfekt aktivitet for deg! På flukt er et rollespill over ca. 24 timer om det å være flyktning. Røde Kors Ungdoms instruktører spiller byråkrater, grensevakter og andre roller i spillet. Rollespillet er beregnet for deltakere i alderen 13 til 30 år, men flertallet er ofte mellom 13 og 20 år. HVORDAN GJENNOMFØRES ROLLESPILLET? Deltakerne blir organisert i familier som skal prøve å flykte til Norge De blir tvunget til å forlate noe som er deres, måtte fylle ut diverse formularer flere ganger, vente i lengre perioder uten at noe skjer, krysse en grensepost, søke tilflukt i en flyktningleir og til slutt søke om asyl i Norge. I tillegg foregår spillet på et fremmed språk (engelsk) og deltakerne må ut på lengre fluktetapper i skog og mark. Avslutningen på rollespillet er en gjennomgang/evaluering av deltakernes tanker og opplevelser og en sammenlikning med virkelige flyktningers situasjon. Etter gjennomføring vil deltakerne ha opplevd både fysiske og psykiske reaksjoner som er lærerike og nyttige for forståelsen av flyktningenes situasjon. INFO: Målgruppen for prosjektet er skoleelever i ungdomsskoler, videregående skoler og på folkehøgskoler, studenter, ungdomsklubber, medlemmer i Røde Kors og ellers alle som er interessert i å øke sin forståelse for flyktningers situasjon. 16

17 Det er Røde Kors Ungdom sentral som arrangerer På Flukt. Det pedagogiske målet er å gi deltakerne en forenklet, men realistisk opplevelse av de problemer og vanskeligheter som flyktninger utsettes for. Det overordnede målet med På flukt er å motvirke fremmedfrykt og rasisme gjennom å øke ungdoms forståelse av hva en flyktning går igjennom. Som integreringstiltak skiller På flukt seg fra mange andre fordi På flukt retter seg mot miljøet en flyktning eller asylsøker skal integreres i. Vi ønsker gjennom dette å understreke at integrering er et spørsmål om samarbeid og vi har alle har et felles ansvar for dette. Det bør være en bevissthet om at alle kan gjøre en forskjell for noen. HENRI SIER: Har du spørsmål angående aktiviteten er det bare å ta kontakt med den ansvarlige for På flukt i sekretariatet. På flukt er den største av Røde Kors Ungdoms aktiviteter og siden oppstarten i 1997 har omkring ungdommer har vært deltakere. På flukt er utviklet av den danske pedagogen Steen Cnops Rasmussen og testet av Dansk pedagogisk råd og Røde Kors Ungdom eier rettighetene til På flukt i Norge. HVORDAN KAN DU BLI MED? Alle kan bli instruktører i På flukt fra det året man fyller 16 år. For å bli instruktør må du delta på instruktørkurset som arrangeres i januar/februar og august/september hvert år. Her lærer du alt du trenger for å bli en god instruktør. Du får innføring i rollespill som læringsmetode, lærer å lage dine egne roller og ikke minst, møter mange spennende folk som også er interesserte i å kjempe mot rasisme og fremmedfrykt blant ungdom i Norge. SAMARBEIDSPARTNERE I arbeidet med fremmedfrykt og rasisme har Røde Kors mottatt støtte fra NORAD til informasjonstiltak. Det er ved hjelp av disse midlene vi arrangerer dette rollespillet over hele landet. 17

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Innhold 03 Forord 04 N.K.S. satsing på minoritetskvinner 08 SESAM 12 N.K.S. flyktningprosjekt 16 Organisering av møter 17 Tips til aktiviteter 18 Informasjonsmøter

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Røde kors ungdom. Regler i krig

Røde kors ungdom. Regler i krig Røde kors ungdom HEFTE 5 Introduksjon Innhold Hva kan du gjøre for å nå målene? 4 For å bli bedre kjent med temaet 4 Utadrettede aktiviteter 8 Skolebesøk 8 Stå på stand! 10 Humanitært forum 11 Forby atomvåpen-aksjon

Detaljer

INKLUDERING OG DELTAKELSE. Norsk Folkehjelps håndbok for frivillig aktivitetet i et flerkulturelt miljø

INKLUDERING OG DELTAKELSE. Norsk Folkehjelps håndbok for frivillig aktivitetet i et flerkulturelt miljø INKLUDERING OG DELTAKELSE Norsk Folkehjelps håndbok for frivillig aktivitetet i et flerkulturelt miljø Boken og konseptet er et resultat av et bredt samarbeid i organisasjonen. På en av Norsk Folkehjelps

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen

DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen DEN GODE SITUASJON En pedagogisk verktøypakke til hjelp ved asylsøkerfamiliers første møte med barnehagen Av: Lise Angeltveit-Baltzersen Hege Fareed Lisbeth Norum Rigmor Tømmerholt Pettersen Tordis M.

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer