Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen Planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram"

Transkript

1 Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn

2 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale planer og vedtak 3. Planprosess 4 4. Opplegg for medvirkning 5 5. Framdrift 6 6. Konsekvensutredning for arealdelen 7 7. Utredningsbehov samfunnsdelen 8 8. Utredningsbehov arealdelen 10 2

3 1 INNLEDNING Drangedal kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanen. Kommunen utarbeider selv samfunnsdelen, mens Rambøll Plan og Arkitektur Grenland er engasjert for å utarbeide ny arealdel. Dette dokumentet er et forslag til planprogram for både samfunnsdelen og arealdelen. Kommunen har også vedtatt å revidere kommunedelplanen for Gautefallheia, og Rambøll er engasjert for å utarbeide også dette planforslaget. Det er utarbeidet et eget forslag til planprogram for Gautefall-planen. Kommunen har en helt fersk kommunedelplan for Toke Oseidvann. Denne vil ikke bli tatt opp til revisjon i dette arbeidet. Arealdelen vil derfor ta for seg hele kommunen med unntak av Gautefallplanen og Toke-Oseid-planen. Det vurderes også hvilke øvrige planer som ikke tas opp til revisjon i denne planprosessen. Hensikten med planprogrammet er å avklare premisser og utredningsbehov for arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen. Planprogrammet skal gjøre rede for målsettingene for planarbeidet, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Det skal gjennomføres en konsekvensutredning for arealdelen. Utredningene som gjennomføres som grunnlag for denne skal så langt som mulig baseres på foreliggende kunnskap. Samtidig som planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn ble det varslet om oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens Ingen privatpersoner har kommet med merknader til programmet. Det har kommet merknader til innholdet i planprogrammet fra de regionale myndighetene: Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune Statens vegvesen Miljørettet helsevern i Grenland Alle konkrete innspill til innholdet i planprogrammet er innarbeidet i programmet. Det er også innarbeidet planprogram for samfunnsdelen, slik at dokumentet nå framstår som et felles planprogram for samfunnsdelen og arealdelen. Øvrige innspill som gjelder utforming av samfunnsdelen eller arealdelen vil bli vurdert i det videre arbeidet med planene. 2 RAMMER FOR PLANARBEIDET En lang rekke lover, forskrifter, retningslinjer, planer og vedtak danner rammene for planarbeidet. Noen av de viktigste er: Nasjonale føringer Plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov (plandelen) trådte i kraft 1.juli Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Forskrift om konsekvensutredning Planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og/ eller samfunn, skal i henhold til plan- og bygningsloven konsekvensutredes. Naturmangfoldloven 3

4 Loven omhandler forvalting av naturens mangfold. Kulturminneloven Vannressursloven Loven omhandler bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Vannforskriften Forurensningsloven Formålet til loven er å verne det ytre miljø mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Drikkevannsforskriften Forskriften skal sikre forsyning av tilfredsstillende drikkevann. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. RPR for samordnet areal- og transportplanlegging RPR for verna vassdrag RPR for styrking av barn og unges interesser Regionale planer og føringer Bærekraftige Telemark - Regional planstrategi Regional plan for nyskaping og næringsutvikling 2011 Senterstrukturplan for Telemark 2003 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark (under arbeid) Kommunale planer og føringer Kommunal planstrategi Gir en samlet oversikt over status og planoppgaver innenfor alle kommunens ansvarsområder. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2011 Boligsosial handlingsplan 2012 Energi- og klimaplan 2010 Kommuneplanen (samfunnsdelen) Et hovedmål er å stabilisere folketallet og deretter få til en befolkningsvekst. Hyttebygging er en meget viktig næring i kommunen og Gautefall har vært det viktigste satsingsområdet hittil. Næringsplan for Drangedal kommune Mange av Kommuneplanens målsettinger og strategier er gjentatt og utdypet som prosjektretta oppgaver i næringsplanen, innenfor reiseliv/kultur, håndverk og industri, jord og skogbruk og handel og service. Planen revideres/suppleres i løpet av Boligpolitisk tiltaksplan. Det fremmes en sak til politisk behandling i som omhandler bl.a. prioriteringer, tilskuddsordninger og reglene om boplikt. 3 PLANPROSESS Planprosessen er i store trekk fastlagt i plan- og bygningsloven, og for arealdelen vil den bli lagt opp slik: 1 Utarbeiding av planprogram Samordnes med bl.a. kommunens planstrategi og Samfunnsdelen av kommuneplanen. Formål med prosessen, viktige fokusområder Opplegg for medvirkning Opplegg for konsekvensutredning Behov for utredninger Prosess og framdrift 4

5 2 Vedtak av forslag til planprogram 3 Varsling om oppstart av planprosessen Avisannonse, brev til offentlige instanser, foreninger, lag m.m. Frist for innspill som for planprogrammet. 4 Offentlig ettersyn for planprogrammet Kunngjøres sammen med varsel om oppstart Frist for innspill minimum 6 uker 5 Åpne møter 6 Vurdering av innspill Evt. endringer i planprogrammet 7 Vedtak av planprogrammet 8 Utredninger 9 Utarbeiding av planforslag 10 Konsekvensutredning 11 Saksframlegg 12 Behandling 1. gang 13 Offentlig ettersyn Kunngjøring med avisannonse og brev Frist for innspill minimum 6 uker 14 Åpne møter 15 Vurdering av innspill 16 Saksframlegg 17 Behandling 2. gang 17 Sluttbehandling i kommunestyret Samfunnsdelen vil bli lagt fram til behandling, offentlig ettersyn og sluttbehandling samtidig med arealdelen, slik at en får anledning til å se de to delene av kommuneplanen i sammenheng. 4 OPPLEGG FOR MEDVIRKNING Varsel om oppstart av planarbeidet Offentlig ettersyn for planprogrammet Kunngjøres med annonse, brev og på hjemmeside Brosjyre om innhold i samfunnsdelen som bilag til lokalavisa 5

6 Åpne møter i grendene om samfunnsdelen og arealdelen Tørdal, Bostrak, Sentrum, Kjosen, Gautefall og Nesland Orientering om innholdet i planprogrammet og om arealdelen og samfunnsdelen Spørsmål, innspill og diskusjon Skriftlige innspill min 6 uker frist Offentlig ettersyn planforslag Kunngjøres med annonse, brev og på hjemmeside Åpne møter Antall møter vurderes ut fra den konkrete situasjonen Informasjon om planforslagene Spørsmål, innspill og diskusjon Skriftlige innspill min 6 uker frist 5 FRAMDRIFT KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR DRANGEDAL FRAMDRIFTSPLAN Framdrift for samfunnsdelen vil følge framdriften for arealdelen. Framdriften er foreløpig og kan bli forskjøvet dersom det er behov for det. Framdriften er bl.a. avhengig av at: - kommunen kan stille nok ressurser til disposisjon for å utføre kommunens del av arbeidet - det er økonomi til å gjennomføre prosessen - en unngår tidkrevende konflikter Framdriften vil bli vurdert fortløpende. Det er uansett en målsetting å få planen endelig vedtatt i inneværende kommunestyreperiode. 6

7 6 KONSEKVENSUTREDNING FOR AREALDELEN Hva som skal konsekvensutredes I arealdelen er det særlig virkninger av nye utbyggingsområder og samlede virkninger av arealendringene som skal utredes. Ved denne revisjonen vil ikke gjeldende hovedstrategier endres vesentlig, men alle nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende byggeområder, skal konsekvensutredes. Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad baseres på eksisterende kunnskap, utredninger og kartlegginger som finnes fra før. Der en mangler viktig kunnskap kan det være behov for å utføre enkelte utredninger i tillegg. KU-temaer Hvilke temaer som er aktuelle å utrede for hvert enkelt område kan variere mye ut fra den lokale situasjonen. Her er en liste over temaer som kan være aktuelle for ulike områder: 1. Samfunnssikkerhet og beredskap /Risiko og sårbarhet - Flom i hovedvassdrag - Flomveger og overvann - Kvikkleireskred, jordskred og steinsprang - Drikkevannsforsyning - Eksponering for miljøgifter fra forurenset grunn - Radonstråling - Luftforurensning - Støyforurensning 2. Teknisk infrastruktur - Veg - Vann - Avløp - Renovasjon - Energi - Høyspent 3. Sosial infrastruktur - Skole - Barnehage - Sykehjem - Helsetilbud - Fritidstilbud 4. Friluftsliv (grønn-, blå- og hvitstruktur) - Barn og unges lek- og oppvekstmiljø - Nærfriluftsliv (gate, park, torg, lekeplass, skog, strand mm.) - Regionalt friluftsliv (marka, utfartsmål) - Forbindelser for gående og syklende. 5. Bomiljø og miljø for fritidsbolig - Attraktivitet - Tilgjengelighet i uteområder - Landskap - Estetikk 6. Kulturmiljø - Automatisk fredete kulturminner - Nyere tids kulturminner 7. Naturmiljø - Naturmangfold 7

8 - Vannmiljø - Jordbruk - Skogbruk - Viltforvaltning 7 UTREDNINGSBEHOV SAMFUNNSDELEN I samfunnsdelen bør det gjøres en statusgjennomgang for alle de viktigste samfunnsområdene, og legges opp en strategi for hvilken utvikling kommunen ønsker eller ser for seg i årene framover. Nedenfor blir de viktigste samfunnsområdene omtalt. For alle disse gjelder at det skal gjøres en statusgjennomgang og en vurdering av hvilken utvikling kommunen ønsker eller ser for seg. For noen av områdene pekes det dessuten på mer omfattende og konkrete utredningsbehov. Økonomi Kommunen har vært gjennom en periode med betydelige investeringer til bl.a. skolebygg, spesialboliger og kommunaltekniske anlegg. Det vil ikke være økonomisk handlingsrom for tilsvarende investeringer i åra framover. Det tilsier at en i stor grad må satse på å utnytte de investeringene som er gjort og den infrastrukturen som er lagt i de nærmeste åra. Først om ca. 5 år kan det igjen bli noe økonomisk handlefrihet. Da vil kommunen ha valget mellom å redusere avgiftstrykket eller ta på seg nye oppgaver. Den begrensede økonomiske handlefriheten kommunen har i de nærmeste åra gjør at denne rulleringen av samfunnsdelen ikke blir omfattende. Befolkningsutvikling Ved forrige revisjon av samfunnsdelen i kommuneplanen ble det lagt til grunn som et overordna mål at folketallet skulle øke til 4200 i 2020, og denne målsettingen legges fortsatt til grunn. Framskriving av folketallet (SSB) År Prognosen fra SSB ovenfor tyder på at dette kan være mulig, og at folketallet kan øke med ca. 220 personer fram til Antall barn og unge 0-20 år vil holde seg forholdsvis stabilt, mens antall eldre over 80 år vil gå ned. Kommunen hadde nettoinnflytting i årene , bl.a. som følge av Nederlandprosjektet, men har senere hatt netto utflytting. Oversikt over befolkningsutviklingen de senere årene, med bl.a. aldersfordeling, inn- og utflytting. Prognoser for befolkningsutvikling og konkretisering av hvilken utvikling kommunen legger til grunn for planarbeidet. Sysselsetting Kommunen hadde 1194 sysselsatte i Sysselsettingen gikk ned med 3 % fra 2008 til Jordog skogbruk gikk mest ned med ca. 30 %. De gruppene som økte en del var særlig ulike former for tjenesteyting, særlig helse- og sosialtjenester. 8

9 Det er en relativt stor andel av de sysselsatte som pendler ut av kommunen 45 % som er 5. plass i Telemark. Antallet som jobber utafor kommunen er større enn tallet på de som jobber i private virksomheter i kommunen. Å legge til rette for pendlere er derfor avgjørende. Det er likevel sterkt ønskelig å legge til rette for å øke antall arbeidsplasser i kommunen og at dette blir tatt hensyn til i arealdelen. Samtidig er det opplagt at med det nære naboskapet til byene i Grenland med et langt mer differensiert næringsliv vil en del mennesker med spesialiserte yrker velge å bo i Drangedal og ha jobb i byen. Den reduserte økonomiske handlefriheten til kommunen tilsier redusert kommunal sysselsetting i en periode, derfor er det ekstra viktig å øke sysselsettingen i privat sektor. Oversikt over utviklingen i sysselsettingen de senere årene, med bl.a. inn- og utpendling. Helsetilstand Kunnskap om befolkningens helsetilstand er viktig for å styre ressurser og innsats på best mulig måte. Et nyttig redskap er utarbeiding av helseprofil for kommunen. Utarbeiding av helseprofil for Drangedal. Boligsituasjonen En befolkningsøkning som prognosene viser vil bety behov for flere boliger. Ønske om standardheving og tilpasning av boligen vil bety minst like mye. Drangedal er en kommune med god plass og bør kunne tilby boliger med store tomter for dem som ønsker det. Det er likevel behov for ulike typer boliger i kommunen. En har erfart at det kan være vanskelig for innflyttere til Drangedal å skaffe et sted å bo. Det er dokumentert et økende behov for sentrumsnære boliger. Leiligheter er aktuelle typer for mange boligsøkende, for eksempel enslige, eldre, førstegangs etablerere m.fl. Bolyst-prosjektet Toke brygge er et eksempel på slik satsing. I arealdelen bør det legges til rette for at det kan bygges nok boliger av forskjellige typer til å dekke behovet og etterspørselen fra ulike grupper. Kommunen har utarbeidet en boligsosial handlingsplan i Vurdering av boligbehov for ulike grupper, også de som er avhengige av spesielle støtteordninger for å skaffe seg bolig, er en viktig oppgave både i samfunnsdelen og arealdelen, og det legges opp til en prosess som tar hensyn til alle disse behovene. Skoler og barnehager Det er gjennomført en ny skolestruktur ved at flere mindre skoler er lagt ned og skolen i sentrum er rustet opp og bygd ut. Skole- og barnehagestrukturen er dermed på plass for de neste åra. Prognosene viser nedgang i elevtallet, og barnehagene vil også ha nok plass. Slik Drangedal er plassert får elever på videregående skoler lang reise. Gode kommunikasjoner er derfor viktig for disse. Noen vil velge å bo på hybel på skolestedet og ukependle. Helse og velferd Ut fra dagens befolkningssammensetning anses omsorgstilbudet å være på et riktig nivå. Forventet befolkningsutvikling neste ti år viser en nedgang i gruppen over 80 år, men økning i gruppen år. Dette vil trolig gi redusert behov for heldøgns omsorgstjenester og økt behov for individuelle tjenester i hjemmet. Risiko og samfunnssikkerhet 9

10 Kommunen har utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i I arbeidet med arealdelen skal det utarbeides mer detaljerte ROS-analyser for nye byggeområder som foreslås. Resultatene i den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen skal gjennomgås og evt. revideres/suppleres årlig. ROS-analysen er et kunnskapsgrunnlag som bl.a. kan brukes til å vurdere hvilket risikonivå en vil akseptere på ulike områder. Det kan bl.a. være behov for å vurdere virkning av klimaendringer og hvilke tiltak disse krever. Næringsutvikling Kommunen har utarbeidet en plan for bruk av kommunale midler i næringsarbeidet som er til behandling. Behov for nedkjøling av offentlig sektor de nærmeste åra gjør det enda viktigere å skape nye arbeidsplasser i privat sektor. Hytteturisme og besøksnæring er viktig og betyr mye for inntekter og sysselsetting i kommunen, både direkte og indirekte. Gautefall-området er viktig og bør utvikles videre (egen kommunedelplan). En vil undersøke muligheter for at offentlig og privat sektor kan få til ting sammen, for på den måten å få større effekt av tiltak og initiativ. Infrastruktur Kommunen er godt dekket når det gjelder el-forsyning og fibertilbud, men det bør arbeides videre for å få bedre mobildekning i enkelte områder. Det skal gjennomføres sanering av utslipp noen steder. Kommunen må tilpasse seg den statlige drikkevannsforskriften. Krav til kvalitet på drikkevann vil føre til at kommunen reduserer antall produksjonssteder og i stedet investerer i distribusjonsnettet. Landbruk Skogbruk er tradisjonelt den viktigste primærnæringen i Drangedal, og har fortsatt stor betydning, selv om det bare var 7,6% sysselsatt i jord- og skogbruk i Det har skjedd en sterk rasjonalisering i næringen og det er svært viktig for Drangedal at det fortsatt blir lønnsomt å levere tømmer fra skogene i kommunen. Det bør stimuleres til større lokal verdiskaping basert på skogen som ressurs. Hytteturismen og besøksnæringen kan gi tilleggsinntekter til landbruket. Det kan ligge lønnsomhet i nisjeprodukter fra landbruket, gjerne sammen med opplevelser i tilknytning til besøksnæringen. Drangedal er attraktivt som bosted for folk som har et bevisst forhold til livsstil, og landbruk som tilleggsnæring kan ha stor betydning for utviklingen i kommunen. Kultur Det er stor interesse for historie, kultur, foreningsliv og idrettsaktiviteter i befolkningen, og det er stort omfang av frivillig arbeid. Dette bidrar strekt til at folk ønsker å bo i kommunen. Det er god balanse mellom breie folkelige kulturtilbud og smalere tilbud. Den nyåpnede Tokestua er et lokalt lite kulturhus i tilknytning til den nyopprustede skolen som tilbyr konserter, kino og andre kulturtilbud. Folkehelse I folkehelsebegrepet legger en avgjørende vekt på forebygging. Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av Samhandlingsreformen, og griper over mange sektorer i samfunnet. Drangedal har, som mange kommuner, en del utfordringer på dette området. Det er grunnleggende for folkehelsearbeidet at det griper over mange sektorer og det meste en kan ta tak i ligger utenfor helsesektoren. Arealplanene kan bidra til å møte noen av disse utfordringene. Det gjelder særlig å legge til rette for friluftsliv, idrett, gang- og sykkeltrafikk og andre former for fysisk aktivitet som fremmer folkehelse. 10

11 Gode møteplasser i sentrum og i grendene er viktige bidrag til folkehelsa og til trivselen i lokalsamfunnet. Andre folkehelsetiltak som ikke fanges opp gjennom arealplanene kan være kostholdvaner, røyking m.m. Det bør drøftes hvordan folkehelsearbeidet best kan drives og koordineres i Drangedal. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen medfører bl.a. at en del oppgaver som tidligere ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten overføres til kommunene. Samtidig er satsingen på forebygging gjennom Folkehelsearbeidet viktig. Kommunen har behov for å avklare hvordan den skal møte disse utfordringene ved å samarbeide med andre kommuner eller ved å bygge opp egne tilbud. 8 UTREDNINGSBEHOV AREALDELEN Viktige oppgaver Infrastruktur Gode veger som er tilfredsstillende vedlikeholdt er helt avgjørende for bosettingen og næringslivet i kommunen. Å opprettholde og videreutvikle togtilbudet er også av stor betydning. Drangedal har nå et svært godt utbygd fibernett i hele kommunen som det er viktig å utnytte i det videre arbeidet med bolig- og næringsutvikling. Kommunen bør fortsette arbeidet med best mulig mobildekning i hele kommunen. Næringsliv Flere arbeidsplasser, økt sysselsetting, redusert utpendling. Legge til rette arealer for næringsvirksomhet. Attraktiv besøkskommune Utvikle kommunen som en attraktiv besøkskommune. Legge til rette for planmessig utvikling av fritidsboliger, helårs reiselivstilbud opplevelsesbasert næring. Dette gir ringvirkninger i form av arbeidsplasser i bygg og anlegg, service og handel. Legge til rette arealer for fritidsbebyggelse og turistvirksomhet. Boliger Variert boligtilbud for mange ulike grupper, også leiligheter for utleie og for salg. Legge til rette arealer for boliger som egner seg for ulike grupper. Folkehelse Utfordringene i helse- og velferdssektoren gjør det nødvendig med en sterk satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak. Her kan arealdelen først og fremst bidra med arealer og legge til rette for aktiviteter som kan fremme folkehelse. Gode møteplasser i lokalmiljøet i de ulike delene av kommunen er svært viktig i folkehelseperspektiv. Legge til rette arealer for friluftsliv, idrett og andre aktiviteter som kan fremme bedre folkehelse. Legge til rette for gode møteplasser for ulike aktiviteter i sentrum og i grendene. Kulturbasert og naturbasert utvikling Ta vare på og utvikle natur- og kulturkvaliteter som grunnlag for å gjøre Drangedal til en attraktiv besøkskommune, der en kommer natur og kultur tett inn på livet og kan oppleve kortreist mat og kortreist energi. 11

12 Legge til rette for kultur- natur basert og utvikling og utbygging, bl.a. gjennom å ivareta kulturminner og landskap. Generelle utredninger Samfunnssikkerhet overordnet nivå Det er gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Drangedal kommune i Denne dekker hele kommunen og tar for seg alle de viktigste temaene som hører med i en slik analyse. Vurdere om det er behov for ytterligere vurderinger på overordnet nivå Vurdere om det er behov for supplering for klimaendringer Langsiktig arealbruk analyse basert på utviklingstrekk og prioriterte utfordringer Den langsiktige arealbruken i kommunen som planen legger opp til skal bygge på de utfordringene en ser i samfunnsutviklingen når det gjelder befolkningsutvikling, aldersfordeling, bosettingsmønster, boligbehov, sysselsetting, pendling m.m. Vurdering av ønsket langsiktig arealbruk i kommunen, basert på den samfunnsutviklingen en ser. Boligbehov og boligdekning Boligtilbudet i kommunen må tilpasses til den samfunnsutviklingen en ser slik at ulike grupper kan få dekket sine behov. Samtidig er det å kunne tilby attraktive boliger et viktig virkemiddel for å øke folketallet i kommunen. Vurdering av samlet boligbehov, boligtyper og lokalisering i planperioden. Vurdering av ubrukt reserve i eksisterende planer og evt. behov for nye områder. Behov for næringsområder og dekning Flere arbeidsplasser i kommunen er en viktig målsetting. Næringsarealer må være tilpasset de typene arbeidsplasser som kan være aktuelle. Plassering er også viktig. Vurdere behovet for nye næringsarealer av ulik type, samt plassering av disse. Utredninger som grunnlag for konsekvensutredningen 1 Samfunnssikkerhet og beredskap Det er gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse som dekker hele kommunen i Det vil likevel være behov for å vurdere sikkerhet for nye byggeområder som vurderes tatt inn i planen, for eksempel når det gjelder flom eller ras. ROS-analyse for alle nye byggeområder, og for eksisterende byggeområder som videreføres der det ikke er utført tidligere. 2 Teknisk infrastruktur Det er ikke rom for mange og store nye infrastrukturprosjekter i de nærmeste årene. Nye utbyggingsområder må derfor som regel ligge slik til at de kan utnytte eksisterende struktur. Vurdere behov for ny infrastruktur for nye utbyggingsområder. 12

13 3 Sosial infrastruktur Nye utbyggingsområder bør i hovedsak ligge slik til at de kan utnytte eksisterende sosial infrastruktur (skole, barnehage, sykehjem, helsetilbud, fritidstilbud). Vurdere nye utbyggingsområder med hensyn til sosial infrastruktur. 4 Friluftsliv Nye utbyggingsområder for boliger skal ha et tilfredsstillende tilbud når det gjelder friluftsliv (barn og unges lek- og oppvekstmiljø, nærfriluftsliv (gate, park, torg, lekeplass, skog, strand mm), regionalt friluftsliv (marka, utfartsmål), forbindelser for gående og syklende) Vurdere nye utbyggingsområder med hensyn til friluftsliv. 5 Bomiljø Nye boligområder for boliger skal vurderes med hensyn til bomiljø (attraktivitet, tilgjengelighet i uteområder, landskap, estetikk). Vurdere nye utbyggingsområder med hensyn til bomiljø. 6 Kulturmiljø Det forutsettes at den kunnskapen som finnes om både eldre tids og nyere tids kulturminner er tilstrekkelig til å håndtere dette temaet i arealdelen. Det vil bli foreslått krav om at det skal foretas undersøkelser (automatisk fredete kulturminner) og registreringer/vurderinger (nyere tids kulturminner) når det utarbeides reguleringsplaner og ved spredt bebyggelse. Kommunen har til hensikt å utarbeide en kulturplan som også skal omfatte kulturminner. 7 Naturmiljø Naturmangfold Det er gjennomført en rekke registreringer av naturmangfold i kommunen. Det gjennomføres registreringer av naturmangfold i alle nye byggeområder dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap fra før. Det skal gjennomføres nye feltundersøkelser etter standard metode (DN-håndbok , revidert 2007) i alle slike områder. Nye arealer lagt ut til spredt bebyggelse i LNFR bør også utredes med slike nye undersøkelser dersom det ikke foreligger noe kunnskapsgrunnlag om naturmiljø fra før. Vannmiljø Omtale av vannmiljø innarbeides i planbeskrivelsen. Forslag til regional vannforvaltningsplan og tiltaksanalyser vil foreligge før arealdelen er ferdig utarbeidet. Elementer fra disse som er relevante for arealbruken vil bli innarbeidet i planen og/eller beskrivelsen. Jord- og skogbruk Omtale av jord og skogbruk vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen. Næringsplanen til kommunen omhandler en rekke tiltak innenfor jord- og skogbruk, men de fleste av disse er lite aktuelle å innarbeide i arealdelen. Derimot vil de ha en naturlig plass i framtidige landbruksmeldinger og skogbruksplaner. Jordvern vil være et viktig hensyn i arbeidet med arealplanen. 13

14 Viltforvaltning Omtale av hjorteviltforvaltning kan innarbeides i planbeskrivelsen. En plan for hjorteviltforvaltning er ikke hensiktsmessig å utarbeide som en del av arealdelen. Derimot vil kjente trekkveger for vilt være en del av kunnskapsgrunnlaget for konsekvensutredningen. Transport og trafikksikkerhet Trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende, samt bruk av kollektivtransport er viktige temaer ved utarbeiding av arealdelen. Trafikksikkerhet Tilrettelegging for gående og syklende samt bruk av kollektivtransport 14

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet 4 Nasjonale føringer Regionale føringer Kommunale

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. Bakgrunn og formål...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål med planarbeidet...3 1.3 Formål

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Skudeneshavn 19.02.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023, Skudeneshavn

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM Sauherad kommune Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM 30.10.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Planområdet... 3 2 Rammebetingelser

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Folkehelse i planarbeidet Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Nettverksamling for regional og kommunal planlegging 8.-9. desmber 2015 Oversikt Fylkesmannesinnstruks jf. folkehelseloven jf. plan

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen

Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING. Våler kommune. Åsnes kommune. Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Felles PLANPROGRAM FELLES KOMMUNEPLAN NÆRING Våler kommune og Åsnes kommune Foto: Hestekrefter før og nå. Lise Glorvigen Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 3 RAMMER OG FØRINGER

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR SØGNE Samfunnsdel og arealdel

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR SØGNE Samfunnsdel og arealdel PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR SØGNE 2017 2030 Samfunnsdel og arealdel Dato: 07.11.16. Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Innhold 1 Innledning...2 1.1 Bakgrunn og forankring...2 1.2 Krav om planprogram...2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/4269 / FMAABKO 22.10.2012 VEGÅRSHEI KOMMUNE - FYLKESMANNENS UTTALELSE

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram til kommuneplan for Lillesand 2014 2026. Høringsforslag per 5.12.12

LILLESAND KOMMUNE Planprogram til kommuneplan for Lillesand 2014 2026. Høringsforslag per 5.12.12 LILLESAND KOMMUNE Planprogram til kommuneplan for Lillesand 2014 2026 Høringsforslag per 5.12.12 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for planarbeidet... 4 1.1 Nasjonale føringer... 4 1.2 Regionale føringer...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Forslag til planprogram ved rullering av kommuneplanens arealdel, landdelen Forslag til planprogram Side 1 av 8 Innhold: 1. Generelt om arealplanen 1 2. Aktuelle problemstillinger

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer