Sykehusene. - formål, organisering og økonomisk styring. Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusene. - formål, organisering og økonomisk styring. Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009"

Transkript

1 Sykehusene - formål, organisering og økonomisk styring Seminar for Fagforbundet, FO og NSF i Helse Vest Bergen 2, desember 2009 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol LO

2 Offisiell status for helseforetakene (bl.a) Riksrevisjonens (RR) ferske undersøkelse viser manglende økonomisk st yring (bl.a 1 mrd. merinnt ekt pga. feil DRGkoding) RR mener oppdragsdokumentet er for omfattende i forhold til bevilgningene, og medfører at styrene må prioritere RRs undersøkelse viser at ledere synes det er for tidkrevende å involvere ansatte i budsjett og strategiarbeidet Stadig økte bevilgninger; ca. 100 mrd for 2010 Akkumulert underskudd er på 25,2 mrd, korrigert underskudd på 10,1 mrd Men få (inkl.rrs undersøkelse) stiller spørsmål ved selve systemet, og hvor hensiktsmessig det er. 4. des side 2 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

3 LOs høringsuttalelse fra 22.juni 2007: I tillegg til den gjennomførte vurderingen av finansieringssystemet etterlyser LO en analyse av hva det innebærer at helseforetakene er underlagt forretningsmessige prinsipper. En slik analyse bør særlig omfatte hvordan lokalsykehusenes situasj on påvirkes av de regionale helseforetakenes (morselskapenes) strategiske og forretningsmessige tilpasninger og krav om å gå i balanse. I den forbindelse bør det besvares om det er noen sammenheng mellom salg av bygninger, planer om salg av enheter (som for eksempel psykiatriske sykehus), forslag om nedlegging av lokalsykehus og bruken av regnskapslovens bestemmelser. 4. des side 3 Konferanse Lokalsykehusene Høgskolen og helseforetaksreformen i NarvikFagforbundet Oslo

4 4. des side 4 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

5 Hva har skjedd med sykehusene? Hvordan drives sykehusene - etter 2002? Sammenhengen med andre endringer i offentlig sektor Noen konsekvenser Alternativer 4. des side 5 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

6 Helseforetakene ; organisering og styring Statsråden (departementet) Helse Helse Helse Helse RHF SørØst RHF Vest RHF Nord RHF Midt Helse Helse Helse Helse Apoteka Stavanger Fonna Bergen Førde Vest HF HF HF HF HF totalt 57 sjukehus og institusjoner under de 5 HF 4. des side 6 Konferanse NTL-tillitsvalgtsamling Høgskolen i på NarvikFagforbundet Sørmarka Oslo

7 Drift og styring av sykehusene Skilt ut fra forvaltningen i egne foretak gj ennom Lov om Helseforetak (særlovselskaper) Beslutningsmyndighet delegert fra politisk nivå til konsernstyrene i RHF også videre nedover Ikke krav om overskudd, men krav om å gå i balanse. Økonomisk resultatansvar (inntj eningsfokus) Deling av bestiller-utfører funksjoner i stor grad, også innen det enkelt e sykehus (int ernfakt urering) Basisfinansiering skal dekke både investering & drift + ISF (fra 40 til30% i 2010) Rapporterer ihht. regnskapsloven (for privat forretningsdrift) Privat revisj on av helseforet akenes regnskaper 4. des side 7 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

8 Eksempel: Nye verdiberegninger og underskudd Helseforetakene gikk over til nye regnskapsregler i Det førte til at bygninger og tomter (driftsmidler) fikk ny verdi (gjenanskaffelsesverdi). For Helse Sør sin del ble verdien av de samme bygninger og tomter oppj ustert fra 11,3 til 18,7 mrd! Helse Sør (og de andre helseforetakene) fikk svære underskudd (høyere avskrivninger) som departementet måtte tilleggsbevilge penger for å dekke. 4. des side 8 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

9 Balanse Helse sør 2002 / 2003 Helse Sør RHF Helse Sør Konsern (Beløp i hele tusen kroner) Note Justering Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datter- og tilknyttede selskaper Øvrige finansielle anleggsmidler 10, Sum anleggsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser 6, Annen langsiktig gjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld Forskjell = des side 9 Konferanse NTL-tillitsvalgtsamling Høgskolen i på NarvikFagforbundet Sørmarka Oslo

10 Eksempel; Tap ved salg av bygning Universitetssykehuset Nord-Norge hadde verdsatt en bygning til 23,4 mill. Bygningen ble solgt for 600 tusen. Tapet på 22,8 mill som måtte dekkes på annet vis ved sykehuset. 4. des side 10 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

11 Nye regnskapsregler Hvilke regler er det snakk om? Internasjonale regler for offentlig sektor (IPSAS) Reglene bygger på regnskapsregler for børsnoterte private selskaper (IFRS). Norsk regnskapslov er t ilpasset disse Ikke historisk rapportering, men beregninger basert på framtidig inntjeningspotensiale gjennom bruk av såkalt gjenanskaffelsesverdi Kortsiktig perspektiv Målemetodene har store manipulasjonsmuligheter Akseptert at IFRS forsterket finanskrisa i fjor Reglene er rent bedriftsøkonomiske og beregner forrentning av kapital.! Private revisorer har kunnskapsmonopol! 4. des side 11 Konferanse Årsmøte NTLs Høgskolen fylkesutvalg i NarvikFagforbundet Oslo Oslo

12 New Public Financial Management Statsbudsj ettutvalget (NOU 2003:6) foreslo at både statsbudsj ett og statsregnskap skulle settes opp i tråd med nye regnskapsregler. Det betyr ett samlet regnskap for Norge AS og ville i så fall inkludere kommuner, statlige selskaper og forvaltningen. Er innført i New Zealand, Storbritannia og Australia. 4. des side 12 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

13 Noen generelle, formelle endringer i Norge Fra ; Utskilling fra forvaltningen og etablering av flere statlige selskaper samt flere kommunale og interkommunale AS (regnskapsloven) 2002: Helseforetaksreformen (regnskapsloven) :NOU:2003:6 Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten (statsbudsjettutvalget) : Flere endringer i Kommuneloven. bl.a. Kommunale og interkommunale aksjeselskaper, kommune stiftelser, legater kan revideres av privat revisor. Revisorutdanningen endres 2004: Opprettelse av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) :Revidert reglement for økonomistyring og nytt bevilgningsreglement (delegert beslutningsmyndighet og resultatansvar) 2005: Periodiseringsprosjektet : Pilotprosjekt i 10 statlige virksomheter med utprøving av nye regnskapsregler (SRS) 2005: Arbeidsgruppe vurderer etter innspill fra revisorforeningen, NHO og KS om kommuner bør bruke regnskapsregler fra privat sektor. KRD har så langt avvist prøveprosjekt 2006: 9 Statlige RegnskapsStandarder (SRS) basert på regnskapsregler fra privat sektor 2006-: SSØ avholder kurs i risikostyring og mål & resultatstyring, BI er engasjert for å drive økonomi- og lederopplæring 2009: Statelige regnskapsstandarder blir anbefalte for statlige virksomheter, men ingen endring i rapportering til staten (Statsbudsjettet for 2010) 4. des side 13 Konferanse FO tillitsvalgte Høgskolen Spekter i Helse NarvikFagforbundet Oslo

14 4. des side 14 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

15 Lønnsomhetsbasert styringssystem for offentlig sektor - en internasjonal trend Overordnet drivkraft: Bedre kontroll med offentlige utgifter Skal gi: Bedre oversikt over kostnader Bedre oversikt over offentlig eiendeler og forpliktelser Bedre styringsverktøy Anbefalt for Norge av OECD i Reformen promoteres aktivt av Det internasjonale pengefondet (IMP), Verdensbanken og Den internasj onale Revisorforeningen (IFAC). 4. des side 15 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

16 Økonomistyringssystemet består av: Administrative/ Finansielle/ organisatoriske tiltak (NPM) økonomiske tiltak (NPFM Utskilling/oppsplitting av forvaltningen i AS/foretak Delegert beslutningsmyndighet Delt bestiller/utfører funksjon Mål & resultatstyring (NY!) Virksomhetsstyring Underlagt aksjelov, SF eller særlov + regnskapslov AS/foretak eller enhet får resultatansvar (inntjeningsfokus) Krav om selvkost (alle kostnader,inkl. felleskostnader, internfakturering) Måleparametre + resultatansvar Nye finansieringssystem og insentivordninger (resultatlønn mv.) Virksomhetsregnskap ut fra nye regnskapsregler, hentet fra privat sektor (inkl. kapitalkostnad) Ett statsregnskap (og budsjett) for Den Norske Stat AS 4. des side 16 NTL Sentralforvaltningen

17 4. des side 17 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

18 Nei; Staten følger etter! Hvorfor er det interessant å vite gjenanskaffelsesverdien av 100 år gamle jernbaneskinner eller av gamle sykehusbygninger? (Dette er j o for lengst betalt for av skattebetalerne!) Under dekke av å finne ut hva det koster eiendommer, tomter mv. ihht. såkalte gjenanskaffelseverdier eller bruksverdier beregnes Beregningene er kompliserte, subj ektive og svært usikre, jfr. finanskrisa 4. des side 18 Konferanse Fagforbundet Høgskolen Oslo i NarvikFagforbundet Oslo

19 Internasjonal kritikk mot systemet Systemet (som sykehusene er underlagt) har ført til nedbygging av offentlig sektor og svekket parlamentarisk kontroll over skattebetalernes penger fordi systemet: Tilrettelegger for privatisering Fremmer offentlig-private løsninger Krever nye lover som begrenset offentlig innsyn + ingen land har så langt kunnet påvise besparelser for skattebetalerne! 4. des side 19 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

20 LOs forskningsoppdrag 2007/ 2008/ funn Høgskolen i Hedmark: Norge bruker ikke mer til helse enn andre land vi kan sammenligne oss med (korrigering av t all fra OECDrapport) Det nye systemet ER beregning av lønnsomhet! Ikke underskudd for helseforetakene hvis de hadde ført regnskaper som før helseforetaksreformen Forretningsbasert økonomistyringssystem lite egnet for offentlig sektor. Må videreutvikle regler for god offentlig økonomistyring Fafo: Regnskapsreglene er utarbeidet av private revisorer (uten offentlig deltakelse) Både Ledere og tillitsvalgte mener det er mer fokus på økonomi og mindre på tjenestene. + LOs eget arbeid (påvist sosial dumping) 4. des side 20 Konferanse FO tillitsvalgte Høgskolen Spekter i Helse NarvikFagforbundet Oslo

21 Fra Helse Vest styreprotokoll des side 21 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

22 Status - systemet brukt i offentlig sektor Statsbudsj ettet/ Gul Bok for 2010 fastslår ingen endring for statsbudsj ett og statsregnskap(fortsatt kontantprinsippet) MEN; Internt kan statlige virksomheter bruke de nye regnskapsreglene (universiteter og høgskoler, UDI, Forsvarsbygg etc. ) Sykehusene fort sat t underlagt regnskapsloven og er organisert i forretningslignende konsernstruktur 4. des side 22 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

23 Oppsummering - helseforetakene Mange utfordringer i helsesektoren, men dette økonomistyringssystemet (regnskapsregler og organisering) løser ingen av dem. Alternativ finnes: Sterkere politisk styring utgangspunkt i folks behov Erstatte konsernmodellen med forvaltningsstyring (med lokal forankring) Erstatte regnskapsloven med regler for kommunal regnskapsføring (skiller investering & drift) Riksrevisjonen må ha all revisjon av sykehusene Ansattemedvirkning vet hvor skoen trykker! Samhandlingsreformen? kontrakter eller samarbeidsavtaler? 4. des side 23 Konferanse FO tillitsvalgte Høgskolen Spekter i Helse NarvikFagforbundet Oslo

24 4. des side 24 Konferanse Høgskolen i NarvikFagforbundet Oslo

25 Kilder: Ellwood Sheila and Newberry Susan; Public sector accrual accounting: institutionalising neo-liberal principles? Accounting, Auduting & Accountability Journal Vol. 20 No Guthrie James and Humphrey Christopher, J.R.Jones, Olov Olson; International Public Financial Management Reform. Progress, contradictions and challenges, IAP 2005 Howard Mellett, Louise Macniven, Neil Marriott; NHS Resource Accounting in Wales: Problems of Implementation, The Institute of Chartered Accountants of Scotland 2007 Jensen Bjarne og Bollingmo Magnar, Helsereform- utfordringer og løsninger, Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 15 Jensen Bjarne; Offentlige velferdsgoder. Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management. Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 12 Newberry Susan M.; New Zealand s Public Sector Financial Management System: Financial Resource Erosion in Government Department, University og Canterbury Newberry Susan and Pallot June; New Zealand Public Sector Management and Accounting reforms. The Hidden agenda, International Public Financial Management Reform, Progress, contradictions and challenges, Guthrie, Humphrey, Jones, Olson, Information Age Publishing, Connecticut 2005 Newberry Susan, Kostnadssammenligninger og konstitusjonell kontroll, Stat & Styring 04/2006 Paulsson Gert: Accrual Accounting in the Public Sector: Experiences from the Central Government in Sweden, Financial Accountability & Management 22 (1) February 2006 Savas E.S.; Privatizing the Public Sector. How to Schrink Government, Chatham House Publishers 1982 Savas E.S.; Privatization. The Key to Better Government, Chatham House Publishers 1987 Statskonsult; Oppsummering og vurdering av erfaringer med periodiseringsprosjektet, juni2006 The Legacy of June Pallot. Ed Susan Newberry, 2006 Voldnes Fanny; Helseforetakene forretningsmessige foretak i en større reform, Alternativ evaluering av helseforetaksreformen, Folkebevegelsen for lokalsykehusene Østre, Stein; Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning, Høgskolen i Hedmark 2007 rapport nr. 14 NOU 2003:6 Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten 4. des side 25 Konferanse FO tillitsvalgte Høgskolen Spekter i Helse NarvikFagforbundet Oslo

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

Hvordan få gode offentlige tjenester?

Hvordan få gode offentlige tjenester? Hvordan få gode offentlige tjenester? Virkemidler, sammenhenger - og handlingsrom Velferdskonferansen 23. Mai 2011 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand. philol Leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Stein Østre Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Delrapport 3: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 14 2007 Fulltekstutgave

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728

Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie. Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Administrative støttefunksjoner i staten - forstudie Difinotat 2012: 2 ISSN 1892-1728 Forord FAD har planlagt en kartlegging og analyse av effektiviseringsmulighetene innenfor administrative støttefunksjoner.

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer