Årsrapport ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!"

Transkript

1 Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

2 ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

3 Stolt! Sterk! Synlig!

4 INNHOLD ULOBAs visjon og verdier...s. 4 Ti kvalitetskrav til BPA...s. 5 Hva er ULOBA?...s. 6 Styrets beretning...s. 7 Regnskap...s. 23 Balansen...s. 24 Noter...s. 27 Kontantstrømanalyse...s. 33 Revisjonsberetning...s. 35 Organisasjonskart...s. 36

5 ULOBA skal gi borgere med assistansebehov muligheter til livsutfoldelse Visjon ULOBA skal rive samfunnsskapte barrierer slik at borgere med assistansebehov får frihet til å leve selvstendig ULOBAs viktigste verdier er respekt ansvarlighet solidaritet engasjement ULOBA skal bygge på Independent Living-ideologien være best på BPA i Norge utvikle BPA som et verktøy for myndiggjøring tilby lederopplæring, rådgivning og administrative tjenester for BPA 4

6 Ti Kvalitetskrav til Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. Assistansen skal gi et helhetlig, fleksibelt og variert liv. Arbeidslederens hjemkommune skal fatte et enkeltvedtak om BPA som omfatter assistansetimer for alle de ulike assistansebehovene arbeidslederen har. Arbeidsgiveren skal legge til rette for at arbeidslederen selv, fritt og fleksibelt, kan disponere sine tildelte assistansetimer gjennom et helt år. Assistansen skal kunne benyttes når som helst på døgnet, og hvor som helst i verden. Det skal være mulig å leve et variert liv, på samme måte som resten av befolkningen. 2. Arbeidsgiveren skal initiere klare avtaler. Arbeidslederen og arbeidsgiveren skal ha klare og skriftlige avtaler som regulerer forholdet dem imellom. Videre skal arbeidsgiveren ha klare og skriftlige avtaler med arbeidstakerne (assistentene) som regulerer ansettelsesforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 3. Arbeidsgiveren skal tilby lederopplæring og ledelsesverktøy. Arbeidsgiver har plikt til å gi arbeidslederen god og obligatorisk grunnopplæring i ledelse samt et reelt tilbud om videreutvikling og oppfølging i arbeidslederrollen. Lederopplæringen skal gis i et likemannsperspektiv og utøves av andre som leder sin egen BPA-ordning. Arbeidsledelse skal læres og videreutvikles. Arbeidsgiveren skal tilby oppdaterte ledelsesverktøy (håndbøker etc.) til arbeidslederen. Ledelsesverktøyene skal også være tilgjengelig for synshemmede. 4. Arbeidsgiveren skal tilby veiledning og råd. Et liv med assistanse er et liv i lederrollen. En arbeidsgiver skal hele tiden kunne stille til rådighet kompetent veiledning. Kompetent veiledning er veiledning gitt av veiledere med egenerfaring i å lede BPA-ordninger. Veiledning og råd skal ytes når arbeidslederen ønsker det. Man skal helst unngå å gi veiledning og råd til dem som ikke ber om det. 5. Arbeidslederen skal ha reell styring med rekrutteringen av assistenter. Arbeidslederen må selv kunne annonsere etter nye assistenter, intervjue søkere og velge ut og ansette de(n) som passer best. Arbeidslederen skal selv fritt kunne velge om arbeidsgiver skal opptre i annonse, intervju eller utvelgelse. 6. Arbeidslederen skal ha reelt ansvar for opplæring av assistenter. Arbeidslederen har selv det hele og fulle ansvaret for opplæring av sine personlige assistenter i arbeidet. Utøvelse av ledelse er en sentral del av livet for arbeidsledere, og følgelig skal det hele og fulle ansvaret ligger hos dem. Kvalitetssikring av assistansen skal foretas av arbeidslederen. 7. Arbeidsgiveren skal støtte arbeidslederen i arbeidslederrollen. Arbeidslederen skal i samarbeid med arbeidsgiveren kunne si opp assistenter som ikke fungerer tilfredsstillende i assistentrollen. Arbeidsledere som får tilværelsen forringet av dårlig assistanse, skal tilbys råd fra arbeidsgiveren om hvordan problemet kan løses. 8. Arbeidsgiveren skal gi arbeidslederen forutsigbarhet. Arbeidsgiveren skal gi arbeidslederen løpende orientering om forbruk av assistansetimer, slik at arbeidslederen kan planlegge sitt eget liv, for eksempel i forhold til kurs og fritidsaktiviteter. 9. Arbeidsgiveren skal påse at assistanseordningen ikke påfører arbeidslederen merutgifter. Det skal være klare regler for dekking av merutgifter i forbindelse med assistansen. En arbeidsleder skal ikke betale stillingsannonser av egen lomme. Den som har assistansebehov på kino, skal slippe å betale assistentens kinobillett. 10. Arbeidsgiveren skal sørge for nødvendige HMS-verktøy. Arbeidsgiveren skal påse at arbeidslederen har de nødvendige verktøy til selv å sikre HMS-arbeidet på arbeidsstedet. Copyright ULOBA BA 5

7 ULOBA er Norges eneste andelslag (samvirke) for Borgerstyrt personlig assistanse. ULOBA bygger sin virksomhet på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen. ULOBA eies av folk med assistansebehov og drives på nonprofitbasis. ULOBAs hovedkontor ligger i Drammen. ULOBA tilbyr sine tjenester i hele landet. ULOBA sin virksomhet drives på nonprofitbasis og er således en ideell, skattefri virksomhet. Alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 1 og 12) 6

8 STYRETS BERETNING 2009 Utvikling i ULOBA BA i 2009: 915 andelseiere (826 i 2008) 447 abonnenter (445 i 2008) 157 kontraktskommuner/bydeler (153 i 2008) 73 årsverk i administrasjonen (71 i 2008) personer mottok lønn og/eller feriepenger (5 029 i 2008) årsverk for personlige assistenter Aktiviteter i 2009: Arbeidet for rettighetsfesting av BPA Stortinget har nok en gang utsatt å rettighetsfeste BPA. ULOBAs arbeid for rettighetsfesting har derfor vært en sentral oppgave også i ULOBA hadde kontakt med alle partiene i forbindelse med Stortingsvalget høsten En samlet opposisjon støtter rettighetsfesting. Rett før valget lovet også Arbeiderpartiet en snarlig rettighetsfesting uten at dette ble innfridd. I løpet av 2009 har ULOBA blant drevet lobbyvirksomhet og hatt en større leserbrevkampanje til støtte for rettighetsfesting av BPA. Stolthetsparaden 2009 Også i 2009 var det stor oppslutning av funksjonshemmede på Stolthetsparaden. Datoen var 13. juni, og ruten var den samme som i 2008, men denne gangen endte paraden på Universitetsplassen. Nok en gang samlet hundrevis av funksjonshemmede fra mange organisasjoner og miljøer seg under slagordet Stolt! Sterk! Synlig! ULOBAs ønsker å bidra til at Stolthetsparaden blir en årlig parade for og med funksjonshemmede inspirert av Disability Pride Parade i USA. Stolthetsparaden 2009 satte så avgjort sitt preg på Karl Johan og Oslo, med glade, stolte og feststemte paradedel-takere. Slagord ble ropt, og mange hadde plakater med politisk budskap. Ved ankomst på Universitetsplassen gjennomførte Stella Polaris en forrykende forestilling, før assisterende daglig leder, Vibeke Marøy Melstrøm, holdt en sterk appell om menneskerettighet og likeverd. Daglig leder i ULOBA, Knut Flaaum, overrakte Stolthetsprisen 2009 til Inge Husmo for hans seire i kampen for å være far og for å bestemme over eget liv. Ann Kristin Krokan, kommunikasjonskonsulent i ULOBA, delte deretter ut Stolthetsparadens ærespris til mangeårige rettighetsforkjemper, generalsekretær i Norges Handikap Forbund, Lars Ødegård. Ny avtale med Oslo kommune i havn Etter mer enn to års forhandlinger med Oslo kommune er ULOBA tilfredse med at nye BPA-avtaler endelig er i havn. Takket være stort engasjement fra ULOBA-arbeidsledere i Oslo ble kampen for privatliv, frihet og fleksibilitet endelig kronet med seier. Husmo-saken ULOBA-andelseier Inge Husmo saksøkte staten fordi han ble nektet assistanse til å være far for barna sine. Dette er første gang en far med assistansebehov har gått rettens vei for å få assistanse til å fylle sin foreldrerolle. Saken var en prinsippsak som får virkning fra langt flere enn Inge Husmo. ULOBA var partshjelper i saken. Husmos hjemkommune, Randaberg, mente at Husmos assistansebehov var for stort til å anerkjenne hans rett og plikt for å være far. Kommunen sa at hans ektefelle, mor til barna, skulle fylle foreldrefunksjonen alene. Det var da fylkesmannen ga kommunen medhold, at Husmo med ULOBA som partshjelper saksøkte staten. Rettsaken ble avlyst i siste minutt da Helse- og omsorgsdepartementet ved regjeringsadvokaten dikterte Randaberg kommune til å fatte et BPA-vedtak som til fulle anerkjente og verdsatte Inge Husmo sin farsrolle. Regjeringsadvokaten sa at Husmo selvsagt skulle ha BPA-timer for å fylle farsrollen. Det ble full seier til Inge Husmo og hans familie. Saken må i framtida få presedens for andre som trenger BPA for å fylle en foreldrerolle. Norge rundt 2009 Gjennom markedsføringskampanjen Norge rundt 2009 drev ULOBA merkevarebygging av ULOBAs BPA og nådde ut til svært mange sentrale beslutningstakere over hele landet i kommuner der innbyggerne 7

9 ULOBA-logoen er godt synlig på Freedom Express sine busser. 8

10 ennå ikke kan velge ULOBAs BPA. I løpet av kampanjen fikk ordførere, rådmenn og relevante etatsledere økt kunnskap om ULOBAs BPA gjennom direkte møter med BPA-rådgivere som benyttet nyprodusert, skreddersydd informasjonsmateriell. Kampanjen ble støttet av lokale presseoppslag. ENIL European Network on Independent Living ULOBA er sentrale og aktive i ENIL som er et europeisk nettverk av Independent Living-sentre og individuelle aktivister. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Andelslaget ULOBA har siden stiftelsen i 1991 vokst til en rollemodell for mange. ULOBAs Bente Skansgård og Vibeke Marøy Melstrøm er henholdsvis president og styremedlem i ENIL (www.enil.eu). Nordisk Independent Living-samarbeid ULOBA inviterte i juni nordiske IL-kolleger til møte for å diskutere utfordringer i forhold til BPA og Independent Living generelt. Vi har mye å lære av hverandre og ble enige om å opprettholde kontakten (www.stil.se, se, Independent Living Institute (ILI) var også med. Det er ILI som er tenketanken for Independent Living i Europa. ULOBA samarbeider med ILI, som utreder sentrale spørsmål for ULOBA (www.independentliving.org). I november inviterte ILI europeiske IL-aktivister til et møte i Stockholm. Der ble vi enige om å reaktivisere det uformelle nettverket fordi det er mye vi kan, og bør, samarbeide om. Freedom Drive Sammen med IL-aktivister fra mange land dro ULOBA i september til Europaparlamentet i Strasbourg for å delta i både faglig og politisk arbeid. Der var det dobbelt så mange IL-entusiaster som for to år siden, mye sosial og politisk energi og mye å lære om hva slags problemstillinger IL-folk i resten av Europa strir med. Innleide busser med ULOBA-logoen vekte oppsikt gjennom hele Europa og begeistring i Strasbourg. Les mer fra Freedom Drive og se filmsnutter på Internasjonalt solidaritetsarbeid ULOBA støtter en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea. De driver mye med opplæring for at folk med en funksjonsnedsettelse skal kunne produsere noe til salg og dermed bli økonomisk uavhengig. ULOBA blir løpende oppdatert og er imponert over arbeidet som gjøres av funksjonshemmede for funksjonshemmede i beste IL-tradisjon. 9

11 ULOBAs datterselskap Bryt Lenkene A/S gir ut magasinet Selvsagt!, et tidskrift mot diskriminering av funksjonshemmede. 10

12 Datterselskap i ULOBA-konsernet ULOBA BA Freedom Express AS bryt lenkene as Assistanse eiendom AS Assistanse eiendomsutvikling AS Assistanse NYE EIENDOMMER AS ULOBA BA har datterselskapene Freedom Express AS, Bryt Lenkene AS, Assistanse eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Assistanse eiendomsutvikling AS. Datterselskapene er primært opprettet for å dekke ulike behov for ULOBA BA og for å fremme ULOBAs formål. Freedom Express AS Freedom Express er et datterselskap i ULOBA-konsernet, stiftet 10. mars 2008, som primært er opprettet for å dekke ULOBAs transportbehov. ULOBA har tegnet avtaler med selskapet som sikrer prioritet. Freedom Express har tre busser og tilbyr unik tilgjengelighet og komfort (www.freedomexpress.no). Bryt Lenkene AS I 2008 utga Bryt Lenkene AS bladet Selvsagt!, det første norske magasinet basert på Independent Livingideologien lansert. Det andre nummeret av magasinet ble gitt ut i Det ble trykket i et opplag på ble spredd i løpet av juni/juli. I løpet av 2009 var eksemplarer spredd til relevante målgrupper. Magasinet Selvsagt! har en cross disability -profil, dvs. det er rettet mot alle funksjonshemmede, uansett diagnose og type funksjonsnedsettelse. Tilbakemeldingene på magasinet har vært entydig positive. Den andre utgaven fikk enda bedre tilbakemeldinger enn den første. Magasinet har fått tilbakemeldinger fra synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede som viser at de setter stor og udelt pris på å bli sett i et blad som man forventet bare skulle konsentrere seg om rullestolbrukere, som blir oppfattet som dem det alltid tas hensyn til. Magasinet Selvsagt! er i en unik posisjon som blant annet gir mulighet til å styrke alle i kampen mot diskriminering. Dette felles talerøret vil dessuten bidra til at omverdenen ser på funksjonshemmede som én diskriminert gruppe i stedet for et utall forskjellige diagnosegrupper. Magasinet Selvsagt! er distribueres primært gjennom funksjonshemmedes organisasjoner. Det andre nummeret ble distribuert gjennom flere organisasjoner, som NFU og Mental Helse, og har dermed nådd enda bredere ut enn det første nummeret. Magasinet sendes også ut til alle politikere på Stortinget, relevante politiske miljøer og partier, kommunene, rådene for funksjonshemmede, konferanser og kurs, media, rehabiliteringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner osv. Nettsiden til Magasinet Selvsagt! er blitt videreutviklet i Nyhetsbrevene kommer ut mer regelmessig, og antall besøkende på nettsida øker. Man har lagt stor vekt på å gjøre nettsida enda bedre tilgjengelig (www.magasinet-selvsagt.no). Assistanse Eiendom AS Dette datterselskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til moderselskapet. Assistanse Eiendomsutvikling AS Dette datterselskapet har som oppgave å håndtere moderselskapets framtidige eiendomsbehov. Assistanse Nye Eiendommer AS Dette selskapet ble registrert 15. juni 2009 og har som formål å utvikle, bygge, kjøpe, selge og leie ut fast eiendom, samt annet som naturlig hører inn under dette. Hovedoppgaven i 2009 har vært kartlegging av egnet lokalisering, tomtesøk og planlegging av nytt hovedkontor for ULOBA BA med datterselskap. Jan Mannerud ble ansatt som daglig leder i Assistanse Nye Eiendommer AS med virkning fra 01. august

13 Votering på ULOBAs generalforsamling. 12

14 ULOBAs styre valgt på generalforsamlingen 13. juni 2009 Styreleder: Jan Kåre Stura Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eiliv Mæhle Liljevik, Henrik Mæland, Bente Skansgård, Mari Storstein, Tone Skavhaugen 1. varamedlem: Ann Kristin Krokan 2. varamedlem: Synnøve Nordeng 3. varamedlem: Thomas Ulven ULOBAs styre besto av fire menn og tre kvinner. Styret har avholdt 6 styremøter i saker ble behandlet. Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2009: Andelseiere: 915 (2008: 826) Abonnenter: 447 (2008: 445) Fylker Fylker Akershus Oslo Aust-Agder 9 8 Rogaland Buskerud Sogn og Fjordane 9 6 Finnmark 2 1 Sør-Trøndelag Hedmark Telemark Hordaland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder 7 7 Nordland Vestfold Nord-Trøndelag 7 4 Østfold Oppland Sum

15 Inge Husmo vant Stolthetsprisen Her er han sammen med kona og to av sine tre barn. 14

16 Kontraktskommuner per nye kommuner i 2009 er merket med * Alstadhaug Hadsel Nes (Akershus) Stjørdal Alvdal Halden Nes (Buskerud) Stokke Andebu Hamar Nittedal Stord Arendal Hareid* Nord-Aurdal Stryn Asker Harstad Norddal Sula Askøy Haugesund Nordreisa Sunndal* Aure Herøy Nordre Land Svelvik Aurskog Høland Hol (Buskerud) Nøtterøy Sykkylven Austevoll Hurum Odda Søgne Averøy Jevnaker Oppegård Sømna Bergen Karlsøy Os (Hordaland) Tingvoll* Bremanger* Karmøy Oslo (14 bydeler) Tinn Brønnøy Klepp* Porsgrunn Tjøme Bærum Klæbu* Rana Tranøy Drammen Kongsberg Randaberg Tromsø Dønna Kongsvinger Re Trondheim Eid Krødsherad Ringerike Tønsberg Eide* (Møre og Romsdal) Kvam Ringsaker Ullensaker Eidsberg Kvinesdal Rollag Ulstein Eidskog* Kvæfjord Rygge Vefsn Eidsvoll Lardal Rælingen Verran Elverum Lebesby Røros Vestby Evje og Hornes Lenvik Røyken Vestre Toten Fauske Lier Råde Vinje Fitjar Lierne Sande (Vestfold) Volda Fjell Lillehammer Sandefjord Voss Flekkefjord Lindås Sandnes Værøy Flora* Lunner Sarpsborg Vågan Flå Lyngdal Skaun Våler (Hedmark) Fredrikstad Lørenskog Skedsmo Våler* (Østfold) Froland Malvik Ski Ørsta* Førde Mandal Skien Østre Toten Gausdal Meldal Sogndal Øvre Eiker Giske* Melhus* Songdalen* Øygarden Gjesdal Midsund Sortland* Ål Gjøvik Modum Spydeberg Ålesund Gloppen Molde Stange Åmot Gol Moss Stavanger Årdal Gran Nedre Eiker Steinkjer Ås 15

17 Med stolthet i blikket oppover Karl Johan. 16

18 Fakta om ansatte i administrasjonen Den 31. desember var 82 (2008: 82) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 73 (2008: 71) årsverk. Det ble sendt ut til sammen 5714 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra ULOBA personer sluttet i administrasjonen i løpet av 2009, det vil si en turnover på 12 %. 61 % av alle administrativt ansatte hadde en funksjonsnedsettelse. 70 % av lederne hadde en funksjonsnedsettelse. 100 % av rådgiverkorpset hadde en funksjonsnedsettelse. Arbeidsmiljø Det har vært gjennomført en klimaundersøkelse for alle administrativt ansatte med en svarprosent på 84. Resultatene var gjennomgående svært gode. Det var tre svarkategorier grønne, gule og røde og det var 69 % grønne svar. Sykefravær blant administrativt ansatte Sykefraværet i ULOBAs administrasjon er svært høyt, det er på 16,5 %. Det er satt i gang arbeid for å finne ut hva fraværet skyldes, og mulige tiltak som kan redusere det. HMS-arbeid Det har vært avholdt fire AMU-møter i Det er gjennomført en HMS-runde blant alle ansatte i administrasjonen der det ble utarbeidet planer for forbedringer. Disse forbedringstiltakene er i all vesentlighet gjennomført. Miljøforurensing Styret er ikke kjent med forhold ved ULOBAs virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering. Medlemskap ULOBA er med i: European Network on Independent Living (ENIL) Menneskerettsalliansen Drammen Næringslivsforening Det Kgl. Selskap for Norges Vel Annet ULOBA støtter arbeidet til Amnesty International (Amnesty supporter). 17

19 Dette lover godt for framtida. 18

20 Økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner ULOBA BA: Årsregnskapet viser et overskudd på kr Styret anbefaler at årets overskudd disponeres slik: Til reservefond kr Til annen egenkapital kr Sum kr Omsetningsutvikling Omsetningsøkningen fra 2008 til 2009 har vært på 17 % ( : 23 %). Økningen vil si 93,2 millioner kroner Millioner kroner Millioner kroner Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i ULOBA. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte (2009: 5714 personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond i millioner kr 73,8 Annen egenkapital i millioner kr 29, Reservefond Annen egenkapital 19

21 ULOBA handler om selvbestemmelse. 20

22 Egenkapital Egenkapitalen er 104,5 millioner kroner Millioner kroner Egenkapitalandelen er 33,47 % (2008: 34,33 %). 35% 30% Prosent 25% 20% 15% 10% 5% ,55% 19,34% 9,16% 12,30% 13,61% 20,70% 25,83% 24,74% 33,80% 34,33% Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Drammen, 2. mars 2010 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Mari Storstein Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tone Skavhaugen Styremedlem Eiliv Mæhle Liljevik Styremedlem 21

23 Freedom Drive til Strasbourg. 22

24 Regnskap 2009 Resultatregnskap 2009 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA RESULTATREGNSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 9, Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Administrasjonskostnader 9, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat Overført til/fra annen egenkapital Overført til reservefond

25 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 0 0 Bygninger, fast eiendom 1, Tomter 1, Leasingavtaler 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Reservefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 2. mars 2010 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Mari Storstein Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tone Skavhaugen Styremedlem Eiliv Mæhle Liljevik Styremedlem 25

27 26

28 ULOBA BA med datterselskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ULOBA BA og følgende datterselskap: Assistanse Eiendom AS 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS 100 % Assistanse Nye Eiendommer AS 100 % Bryt Lenkene AS 100 % Freedom Express AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester og leieinntekter skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler / Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Leasing Leieavtaler behandles som finansiell leieavtale. Eiendelen er oppført til anskaffelseskost og avskrives i samsvar med avdragene. Rentedelen av finansieringskostnadene er behandlet som ordinære finanskostnader. 27

29 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER ULOBA BA Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre mv. 2-9 år Konsern Leasingavtaler Bygninger, fast eiendom Tomter Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Sum Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre 2-9 år * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Tomter avskrives ikke * Leasingavtaler Over leieperioden NOTE 2 Aksjer Datterselskap ULOBA BA Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets egenkapital Selskapets resultat Assistanse Eiendom AS Drammen 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS Drammen 100 % Assistanse Nye Eiendommer AS Drammen 100 % Bryt Lenkene AS Drammen 100 % Freedom Express AS Drammen 100 %

30 NOTE 3 Fordringer og gjeld ULOBA BA Fordringer med forfall senere enn ett år Det er ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Det er ingen gjeld sikret ved pant. Konsern Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld Sum Gjeld sikret ved pant Byggelån 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og fast eiendom Sum Leasingforpliktelse sikret ved pant Leasinggjeld Sum Pantsatte eiendeler Leaset anleggsmiddel Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av ett år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av 2-5 år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall senere enn 5 år Leasinggjeld Sum

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format. ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format. Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni 2009. Se

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer