Årsrapport ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!"

Transkript

1 Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

2 ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

3 Stolt! Sterk! Synlig!

4 INNHOLD ULOBAs visjon og verdier...s. 4 Ti kvalitetskrav til BPA...s. 5 Hva er ULOBA?...s. 6 Styrets beretning...s. 7 Regnskap...s. 23 Balansen...s. 24 Noter...s. 27 Kontantstrømanalyse...s. 33 Revisjonsberetning...s. 35 Organisasjonskart...s. 36

5 ULOBA skal gi borgere med assistansebehov muligheter til livsutfoldelse Visjon ULOBA skal rive samfunnsskapte barrierer slik at borgere med assistansebehov får frihet til å leve selvstendig ULOBAs viktigste verdier er respekt ansvarlighet solidaritet engasjement ULOBA skal bygge på Independent Living-ideologien være best på BPA i Norge utvikle BPA som et verktøy for myndiggjøring tilby lederopplæring, rådgivning og administrative tjenester for BPA 4

6 Ti Kvalitetskrav til Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. Assistansen skal gi et helhetlig, fleksibelt og variert liv. Arbeidslederens hjemkommune skal fatte et enkeltvedtak om BPA som omfatter assistansetimer for alle de ulike assistansebehovene arbeidslederen har. Arbeidsgiveren skal legge til rette for at arbeidslederen selv, fritt og fleksibelt, kan disponere sine tildelte assistansetimer gjennom et helt år. Assistansen skal kunne benyttes når som helst på døgnet, og hvor som helst i verden. Det skal være mulig å leve et variert liv, på samme måte som resten av befolkningen. 2. Arbeidsgiveren skal initiere klare avtaler. Arbeidslederen og arbeidsgiveren skal ha klare og skriftlige avtaler som regulerer forholdet dem imellom. Videre skal arbeidsgiveren ha klare og skriftlige avtaler med arbeidstakerne (assistentene) som regulerer ansettelsesforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 3. Arbeidsgiveren skal tilby lederopplæring og ledelsesverktøy. Arbeidsgiver har plikt til å gi arbeidslederen god og obligatorisk grunnopplæring i ledelse samt et reelt tilbud om videreutvikling og oppfølging i arbeidslederrollen. Lederopplæringen skal gis i et likemannsperspektiv og utøves av andre som leder sin egen BPA-ordning. Arbeidsledelse skal læres og videreutvikles. Arbeidsgiveren skal tilby oppdaterte ledelsesverktøy (håndbøker etc.) til arbeidslederen. Ledelsesverktøyene skal også være tilgjengelig for synshemmede. 4. Arbeidsgiveren skal tilby veiledning og råd. Et liv med assistanse er et liv i lederrollen. En arbeidsgiver skal hele tiden kunne stille til rådighet kompetent veiledning. Kompetent veiledning er veiledning gitt av veiledere med egenerfaring i å lede BPA-ordninger. Veiledning og råd skal ytes når arbeidslederen ønsker det. Man skal helst unngå å gi veiledning og råd til dem som ikke ber om det. 5. Arbeidslederen skal ha reell styring med rekrutteringen av assistenter. Arbeidslederen må selv kunne annonsere etter nye assistenter, intervjue søkere og velge ut og ansette de(n) som passer best. Arbeidslederen skal selv fritt kunne velge om arbeidsgiver skal opptre i annonse, intervju eller utvelgelse. 6. Arbeidslederen skal ha reelt ansvar for opplæring av assistenter. Arbeidslederen har selv det hele og fulle ansvaret for opplæring av sine personlige assistenter i arbeidet. Utøvelse av ledelse er en sentral del av livet for arbeidsledere, og følgelig skal det hele og fulle ansvaret ligger hos dem. Kvalitetssikring av assistansen skal foretas av arbeidslederen. 7. Arbeidsgiveren skal støtte arbeidslederen i arbeidslederrollen. Arbeidslederen skal i samarbeid med arbeidsgiveren kunne si opp assistenter som ikke fungerer tilfredsstillende i assistentrollen. Arbeidsledere som får tilværelsen forringet av dårlig assistanse, skal tilbys råd fra arbeidsgiveren om hvordan problemet kan løses. 8. Arbeidsgiveren skal gi arbeidslederen forutsigbarhet. Arbeidsgiveren skal gi arbeidslederen løpende orientering om forbruk av assistansetimer, slik at arbeidslederen kan planlegge sitt eget liv, for eksempel i forhold til kurs og fritidsaktiviteter. 9. Arbeidsgiveren skal påse at assistanseordningen ikke påfører arbeidslederen merutgifter. Det skal være klare regler for dekking av merutgifter i forbindelse med assistansen. En arbeidsleder skal ikke betale stillingsannonser av egen lomme. Den som har assistansebehov på kino, skal slippe å betale assistentens kinobillett. 10. Arbeidsgiveren skal sørge for nødvendige HMS-verktøy. Arbeidsgiveren skal påse at arbeidslederen har de nødvendige verktøy til selv å sikre HMS-arbeidet på arbeidsstedet. Copyright ULOBA BA 5

7 ULOBA er Norges eneste andelslag (samvirke) for Borgerstyrt personlig assistanse. ULOBA bygger sin virksomhet på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen. ULOBA eies av folk med assistansebehov og drives på nonprofitbasis. ULOBAs hovedkontor ligger i Drammen. ULOBA tilbyr sine tjenester i hele landet. ULOBA sin virksomhet drives på nonprofitbasis og er således en ideell, skattefri virksomhet. Alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 1 og 12) 6

8 STYRETS BERETNING 2009 Utvikling i ULOBA BA i 2009: 915 andelseiere (826 i 2008) 447 abonnenter (445 i 2008) 157 kontraktskommuner/bydeler (153 i 2008) 73 årsverk i administrasjonen (71 i 2008) personer mottok lønn og/eller feriepenger (5 029 i 2008) årsverk for personlige assistenter Aktiviteter i 2009: Arbeidet for rettighetsfesting av BPA Stortinget har nok en gang utsatt å rettighetsfeste BPA. ULOBAs arbeid for rettighetsfesting har derfor vært en sentral oppgave også i ULOBA hadde kontakt med alle partiene i forbindelse med Stortingsvalget høsten En samlet opposisjon støtter rettighetsfesting. Rett før valget lovet også Arbeiderpartiet en snarlig rettighetsfesting uten at dette ble innfridd. I løpet av 2009 har ULOBA blant drevet lobbyvirksomhet og hatt en større leserbrevkampanje til støtte for rettighetsfesting av BPA. Stolthetsparaden 2009 Også i 2009 var det stor oppslutning av funksjonshemmede på Stolthetsparaden. Datoen var 13. juni, og ruten var den samme som i 2008, men denne gangen endte paraden på Universitetsplassen. Nok en gang samlet hundrevis av funksjonshemmede fra mange organisasjoner og miljøer seg under slagordet Stolt! Sterk! Synlig! ULOBAs ønsker å bidra til at Stolthetsparaden blir en årlig parade for og med funksjonshemmede inspirert av Disability Pride Parade i USA. Stolthetsparaden 2009 satte så avgjort sitt preg på Karl Johan og Oslo, med glade, stolte og feststemte paradedel-takere. Slagord ble ropt, og mange hadde plakater med politisk budskap. Ved ankomst på Universitetsplassen gjennomførte Stella Polaris en forrykende forestilling, før assisterende daglig leder, Vibeke Marøy Melstrøm, holdt en sterk appell om menneskerettighet og likeverd. Daglig leder i ULOBA, Knut Flaaum, overrakte Stolthetsprisen 2009 til Inge Husmo for hans seire i kampen for å være far og for å bestemme over eget liv. Ann Kristin Krokan, kommunikasjonskonsulent i ULOBA, delte deretter ut Stolthetsparadens ærespris til mangeårige rettighetsforkjemper, generalsekretær i Norges Handikap Forbund, Lars Ødegård. Ny avtale med Oslo kommune i havn Etter mer enn to års forhandlinger med Oslo kommune er ULOBA tilfredse med at nye BPA-avtaler endelig er i havn. Takket være stort engasjement fra ULOBA-arbeidsledere i Oslo ble kampen for privatliv, frihet og fleksibilitet endelig kronet med seier. Husmo-saken ULOBA-andelseier Inge Husmo saksøkte staten fordi han ble nektet assistanse til å være far for barna sine. Dette er første gang en far med assistansebehov har gått rettens vei for å få assistanse til å fylle sin foreldrerolle. Saken var en prinsippsak som får virkning fra langt flere enn Inge Husmo. ULOBA var partshjelper i saken. Husmos hjemkommune, Randaberg, mente at Husmos assistansebehov var for stort til å anerkjenne hans rett og plikt for å være far. Kommunen sa at hans ektefelle, mor til barna, skulle fylle foreldrefunksjonen alene. Det var da fylkesmannen ga kommunen medhold, at Husmo med ULOBA som partshjelper saksøkte staten. Rettsaken ble avlyst i siste minutt da Helse- og omsorgsdepartementet ved regjeringsadvokaten dikterte Randaberg kommune til å fatte et BPA-vedtak som til fulle anerkjente og verdsatte Inge Husmo sin farsrolle. Regjeringsadvokaten sa at Husmo selvsagt skulle ha BPA-timer for å fylle farsrollen. Det ble full seier til Inge Husmo og hans familie. Saken må i framtida få presedens for andre som trenger BPA for å fylle en foreldrerolle. Norge rundt 2009 Gjennom markedsføringskampanjen Norge rundt 2009 drev ULOBA merkevarebygging av ULOBAs BPA og nådde ut til svært mange sentrale beslutningstakere over hele landet i kommuner der innbyggerne 7

9 ULOBA-logoen er godt synlig på Freedom Express sine busser. 8

10 ennå ikke kan velge ULOBAs BPA. I løpet av kampanjen fikk ordførere, rådmenn og relevante etatsledere økt kunnskap om ULOBAs BPA gjennom direkte møter med BPA-rådgivere som benyttet nyprodusert, skreddersydd informasjonsmateriell. Kampanjen ble støttet av lokale presseoppslag. ENIL European Network on Independent Living ULOBA er sentrale og aktive i ENIL som er et europeisk nettverk av Independent Living-sentre og individuelle aktivister. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Andelslaget ULOBA har siden stiftelsen i 1991 vokst til en rollemodell for mange. ULOBAs Bente Skansgård og Vibeke Marøy Melstrøm er henholdsvis president og styremedlem i ENIL (www.enil.eu). Nordisk Independent Living-samarbeid ULOBA inviterte i juni nordiske IL-kolleger til møte for å diskutere utfordringer i forhold til BPA og Independent Living generelt. Vi har mye å lære av hverandre og ble enige om å opprettholde kontakten (www.stil.se, se, Independent Living Institute (ILI) var også med. Det er ILI som er tenketanken for Independent Living i Europa. ULOBA samarbeider med ILI, som utreder sentrale spørsmål for ULOBA (www.independentliving.org). I november inviterte ILI europeiske IL-aktivister til et møte i Stockholm. Der ble vi enige om å reaktivisere det uformelle nettverket fordi det er mye vi kan, og bør, samarbeide om. Freedom Drive Sammen med IL-aktivister fra mange land dro ULOBA i september til Europaparlamentet i Strasbourg for å delta i både faglig og politisk arbeid. Der var det dobbelt så mange IL-entusiaster som for to år siden, mye sosial og politisk energi og mye å lære om hva slags problemstillinger IL-folk i resten av Europa strir med. Innleide busser med ULOBA-logoen vekte oppsikt gjennom hele Europa og begeistring i Strasbourg. Les mer fra Freedom Drive og se filmsnutter på Internasjonalt solidaritetsarbeid ULOBA støtter en interesseorganisasjon for og av funksjonshemmede i Guinea. De driver mye med opplæring for at folk med en funksjonsnedsettelse skal kunne produsere noe til salg og dermed bli økonomisk uavhengig. ULOBA blir løpende oppdatert og er imponert over arbeidet som gjøres av funksjonshemmede for funksjonshemmede i beste IL-tradisjon. 9

11 ULOBAs datterselskap Bryt Lenkene A/S gir ut magasinet Selvsagt!, et tidskrift mot diskriminering av funksjonshemmede. 10

12 Datterselskap i ULOBA-konsernet ULOBA BA Freedom Express AS bryt lenkene as Assistanse eiendom AS Assistanse eiendomsutvikling AS Assistanse NYE EIENDOMMER AS ULOBA BA har datterselskapene Freedom Express AS, Bryt Lenkene AS, Assistanse eiendom AS, Assistanse Nye Eiendommer AS og Assistanse eiendomsutvikling AS. Datterselskapene er primært opprettet for å dekke ulike behov for ULOBA BA og for å fremme ULOBAs formål. Freedom Express AS Freedom Express er et datterselskap i ULOBA-konsernet, stiftet 10. mars 2008, som primært er opprettet for å dekke ULOBAs transportbehov. ULOBA har tegnet avtaler med selskapet som sikrer prioritet. Freedom Express har tre busser og tilbyr unik tilgjengelighet og komfort (www.freedomexpress.no). Bryt Lenkene AS I 2008 utga Bryt Lenkene AS bladet Selvsagt!, det første norske magasinet basert på Independent Livingideologien lansert. Det andre nummeret av magasinet ble gitt ut i Det ble trykket i et opplag på ble spredd i løpet av juni/juli. I løpet av 2009 var eksemplarer spredd til relevante målgrupper. Magasinet Selvsagt! har en cross disability -profil, dvs. det er rettet mot alle funksjonshemmede, uansett diagnose og type funksjonsnedsettelse. Tilbakemeldingene på magasinet har vært entydig positive. Den andre utgaven fikk enda bedre tilbakemeldinger enn den første. Magasinet har fått tilbakemeldinger fra synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede som viser at de setter stor og udelt pris på å bli sett i et blad som man forventet bare skulle konsentrere seg om rullestolbrukere, som blir oppfattet som dem det alltid tas hensyn til. Magasinet Selvsagt! er i en unik posisjon som blant annet gir mulighet til å styrke alle i kampen mot diskriminering. Dette felles talerøret vil dessuten bidra til at omverdenen ser på funksjonshemmede som én diskriminert gruppe i stedet for et utall forskjellige diagnosegrupper. Magasinet Selvsagt! er distribueres primært gjennom funksjonshemmedes organisasjoner. Det andre nummeret ble distribuert gjennom flere organisasjoner, som NFU og Mental Helse, og har dermed nådd enda bredere ut enn det første nummeret. Magasinet sendes også ut til alle politikere på Stortinget, relevante politiske miljøer og partier, kommunene, rådene for funksjonshemmede, konferanser og kurs, media, rehabiliteringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner osv. Nettsiden til Magasinet Selvsagt! er blitt videreutviklet i Nyhetsbrevene kommer ut mer regelmessig, og antall besøkende på nettsida øker. Man har lagt stor vekt på å gjøre nettsida enda bedre tilgjengelig (www.magasinet-selvsagt.no). Assistanse Eiendom AS Dette datterselskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til moderselskapet. Assistanse Eiendomsutvikling AS Dette datterselskapet har som oppgave å håndtere moderselskapets framtidige eiendomsbehov. Assistanse Nye Eiendommer AS Dette selskapet ble registrert 15. juni 2009 og har som formål å utvikle, bygge, kjøpe, selge og leie ut fast eiendom, samt annet som naturlig hører inn under dette. Hovedoppgaven i 2009 har vært kartlegging av egnet lokalisering, tomtesøk og planlegging av nytt hovedkontor for ULOBA BA med datterselskap. Jan Mannerud ble ansatt som daglig leder i Assistanse Nye Eiendommer AS med virkning fra 01. august

13 Votering på ULOBAs generalforsamling. 12

14 ULOBAs styre valgt på generalforsamlingen 13. juni 2009 Styreleder: Jan Kåre Stura Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eiliv Mæhle Liljevik, Henrik Mæland, Bente Skansgård, Mari Storstein, Tone Skavhaugen 1. varamedlem: Ann Kristin Krokan 2. varamedlem: Synnøve Nordeng 3. varamedlem: Thomas Ulven ULOBAs styre besto av fire menn og tre kvinner. Styret har avholdt 6 styremøter i saker ble behandlet. Andelseiere og abonnenter per 31. desember 2009: Andelseiere: 915 (2008: 826) Abonnenter: 447 (2008: 445) Fylker Fylker Akershus Oslo Aust-Agder 9 8 Rogaland Buskerud Sogn og Fjordane 9 6 Finnmark 2 1 Sør-Trøndelag Hedmark Telemark Hordaland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder 7 7 Nordland Vestfold Nord-Trøndelag 7 4 Østfold Oppland Sum

15 Inge Husmo vant Stolthetsprisen Her er han sammen med kona og to av sine tre barn. 14

16 Kontraktskommuner per nye kommuner i 2009 er merket med * Alstadhaug Hadsel Nes (Akershus) Stjørdal Alvdal Halden Nes (Buskerud) Stokke Andebu Hamar Nittedal Stord Arendal Hareid* Nord-Aurdal Stryn Asker Harstad Norddal Sula Askøy Haugesund Nordreisa Sunndal* Aure Herøy Nordre Land Svelvik Aurskog Høland Hol (Buskerud) Nøtterøy Sykkylven Austevoll Hurum Odda Søgne Averøy Jevnaker Oppegård Sømna Bergen Karlsøy Os (Hordaland) Tingvoll* Bremanger* Karmøy Oslo (14 bydeler) Tinn Brønnøy Klepp* Porsgrunn Tjøme Bærum Klæbu* Rana Tranøy Drammen Kongsberg Randaberg Tromsø Dønna Kongsvinger Re Trondheim Eid Krødsherad Ringerike Tønsberg Eide* (Møre og Romsdal) Kvam Ringsaker Ullensaker Eidsberg Kvinesdal Rollag Ulstein Eidskog* Kvæfjord Rygge Vefsn Eidsvoll Lardal Rælingen Verran Elverum Lebesby Røros Vestby Evje og Hornes Lenvik Røyken Vestre Toten Fauske Lier Råde Vinje Fitjar Lierne Sande (Vestfold) Volda Fjell Lillehammer Sandefjord Voss Flekkefjord Lindås Sandnes Værøy Flora* Lunner Sarpsborg Vågan Flå Lyngdal Skaun Våler (Hedmark) Fredrikstad Lørenskog Skedsmo Våler* (Østfold) Froland Malvik Ski Ørsta* Førde Mandal Skien Østre Toten Gausdal Meldal Sogndal Øvre Eiker Giske* Melhus* Songdalen* Øygarden Gjesdal Midsund Sortland* Ål Gjøvik Modum Spydeberg Ålesund Gloppen Molde Stange Åmot Gol Moss Stavanger Årdal Gran Nedre Eiker Steinkjer Ås 15

17 Med stolthet i blikket oppover Karl Johan. 16

18 Fakta om ansatte i administrasjonen Den 31. desember var 82 (2008: 82) personer ansatt i administrasjonen fordelt på 73 (2008: 71) årsverk. Det ble sendt ut til sammen 5714 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra ULOBA personer sluttet i administrasjonen i løpet av 2009, det vil si en turnover på 12 %. 61 % av alle administrativt ansatte hadde en funksjonsnedsettelse. 70 % av lederne hadde en funksjonsnedsettelse. 100 % av rådgiverkorpset hadde en funksjonsnedsettelse. Arbeidsmiljø Det har vært gjennomført en klimaundersøkelse for alle administrativt ansatte med en svarprosent på 84. Resultatene var gjennomgående svært gode. Det var tre svarkategorier grønne, gule og røde og det var 69 % grønne svar. Sykefravær blant administrativt ansatte Sykefraværet i ULOBAs administrasjon er svært høyt, det er på 16,5 %. Det er satt i gang arbeid for å finne ut hva fraværet skyldes, og mulige tiltak som kan redusere det. HMS-arbeid Det har vært avholdt fire AMU-møter i Det er gjennomført en HMS-runde blant alle ansatte i administrasjonen der det ble utarbeidet planer for forbedringer. Disse forbedringstiltakene er i all vesentlighet gjennomført. Miljøforurensing Styret er ikke kjent med forhold ved ULOBAs virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering. Medlemskap ULOBA er med i: European Network on Independent Living (ENIL) Menneskerettsalliansen Drammen Næringslivsforening Det Kgl. Selskap for Norges Vel Annet ULOBA støtter arbeidet til Amnesty International (Amnesty supporter). 17

19 Dette lover godt for framtida. 18

20 Økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner ULOBA BA: Årsregnskapet viser et overskudd på kr Styret anbefaler at årets overskudd disponeres slik: Til reservefond kr Til annen egenkapital kr Sum kr Omsetningsutvikling Omsetningsøkningen fra 2008 til 2009 har vært på 17 % ( : 23 %). Økningen vil si 93,2 millioner kroner Millioner kroner Millioner kroner Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i ULOBA. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte (2009: 5714 personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond i millioner kr 73,8 Annen egenkapital i millioner kr 29, Reservefond Annen egenkapital 19

21 ULOBA handler om selvbestemmelse. 20

22 Egenkapital Egenkapitalen er 104,5 millioner kroner Millioner kroner Egenkapitalandelen er 33,47 % (2008: 34,33 %). 35% 30% Prosent 25% 20% 15% 10% 5% ,55% 19,34% 9,16% 12,30% 13,61% 20,70% 25,83% 24,74% 33,80% 34,33% Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Drammen, 2. mars 2010 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Mari Storstein Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tone Skavhaugen Styremedlem Eiliv Mæhle Liljevik Styremedlem 21

23 Freedom Drive til Strasbourg. 22

24 Regnskap 2009 Resultatregnskap 2009 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA RESULTATREGNSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 9, Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Administrasjonskostnader 9, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat Overført til/fra annen egenkapital Overført til reservefond

25 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 0 0 Bygninger, fast eiendom 1, Tomter 1, Leasingavtaler 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

26 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Reservefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 2. mars 2010 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Mari Storstein Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tone Skavhaugen Styremedlem Eiliv Mæhle Liljevik Styremedlem 25

27 26

28 ULOBA BA med datterselskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ULOBA BA og følgende datterselskap: Assistanse Eiendom AS 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS 100 % Assistanse Nye Eiendommer AS 100 % Bryt Lenkene AS 100 % Freedom Express AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester og leieinntekter skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler / Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Leasing Leieavtaler behandles som finansiell leieavtale. Eiendelen er oppført til anskaffelseskost og avskrives i samsvar med avdragene. Rentedelen av finansieringskostnadene er behandlet som ordinære finanskostnader. 27

29 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER ULOBA BA Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre mv. 2-9 år Konsern Leasingavtaler Bygninger, fast eiendom Tomter Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Sum Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre 2-9 år * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Tomter avskrives ikke * Leasingavtaler Over leieperioden NOTE 2 Aksjer Datterselskap ULOBA BA Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets egenkapital Selskapets resultat Assistanse Eiendom AS Drammen 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS Drammen 100 % Assistanse Nye Eiendommer AS Drammen 100 % Bryt Lenkene AS Drammen 100 % Freedom Express AS Drammen 100 %

30 NOTE 3 Fordringer og gjeld ULOBA BA Fordringer med forfall senere enn ett år Det er ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Det er ingen gjeld sikret ved pant. Konsern Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld Sum Gjeld sikret ved pant Byggelån 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og fast eiendom Sum Leasingforpliktelse sikret ved pant Leasinggjeld Sum Pantsatte eiendeler Leaset anleggsmiddel Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av ett år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av 2-5 år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall senere enn 5 år Leasinggjeld Sum

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer