Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller på e-post til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten sekretær Orientering - Gjennomgang av oppfølgingstiltak. -1-

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr PS 14/8 Godkjenning av protokoll fra møte /117 PS 14/9 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - godkjenning av forslag til forskrift 2010/2191 RS 14/1 REFERATSAKER Starter'n - Hold byen ren! 2014/ RS 14/2 Trafikksikkerhetssituasjonen på Gomalandet 2012/1269 RS 14/3 Hurtigladere 2014/

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av protokoll fra møte Det vises til vedlagte protokoll. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten utvalgssekretær -3-

4 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Irene Skaret Leder AP Steinar Betten Nestleder AP Kjell Neergaard Medlem AP Anne Elisabeth Nilssen Medlem AP Terje Larsen Medlem AP Robert Nordvik Medlem FRP Trond Sæterøy Medlem H Liv B Aspaas Kristiansen Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christanse R Yttervik Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Andreas Sandvik Christanse R Yttervik V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Karl Kjetil Skuseth Eivind Raanes Sissel Finnøy Tor Inge Ulvund Linn Stokke Rigmor Holten Stilling Kommunalsjef Byingeniør Sjefsingeniør Prosjektkoordinator Miljørådgiver Utvalgssekretær -4-

5 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr PS 14/4 Godkjenning av protokoll fra møte /117 PS 14/5 Orienteringssaker /2612 PS 14/6 PS 14/7 Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Renovasjonstjenestene - vedr. ordning med innlevering hageavfall mv. Hagelin 2014/ /2593 Etter dagorden: Leder Kirsten I. Skaret ønsker sak/orientering om følgende: Nedsatt fartsgrense på innfartsveien ved krysset til flyplassen Trafikksikkerhetsplanen (handlingsdelen) fartsreduksjon til 30 km i Langveien Liv A. Kristiansen får svar på følgende i neste møte: Graving i gata (fiberkabel) Ansvar for klokka på Piren Lengere intervaller i lyskrysset Langveien/Festiviteten PS 14/4 Godkjenning av protokoll fra møte /117 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. PS 14/5 Orienteringssaker /2612 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Eivind Raanes orienterte og svarte på spørsmål vedr. - Dalegata, parkering og plassering av søppeldunker Kirsten I. Skaret vil gi noe tilbake til beboerne i Dalegata som har vært svært tålmodige under anleggsperioden. Hun vil derfor invitere dem til åpningen av gata. - Økonomi, investeringer og drift - Arbeidet med nytt renseanlegg status Saken skal opp i Fast byggekomité Hovedutvalget vil få en grundig orientering i neste møte. -5-

6 -Fjernvarmeanlegg NEAS Tor Inge Ulvund orienterte og svarte på spørsmål vedr. - Reguleringsplan Hagelin status. Planen blir lagt ut til offentlig ettersyn før ferien. - Ekstramøte i mai: 22. mai Linn Stokke orienterte om -vannprøver tatt i bekken fra Vollvatnet forbi SAR. Vannprøvene var i orden og området var ryddig og ordentlig. Det var satt opp vaskehall. Hovedutvalget ble invitert på befaring. Rydding i byen var tatt opp av hovedutvalget tidligere. NAV skulle komme med en tilbakemelding. Karl Kjetil Skuseth vil purre på saken. Det er viktig med holdningsskapende arbeid både for voksne og barn. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalget tar sakene til orientering. PS 14/6 Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 2014/281 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalget for miljø og tekniske tjenester legger Kristiansund kommune - Forskrift av 10. februar 2014 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn. PS 14/7 Renovasjonstjenestene - vedr. ordning med innlevering hageavfall mv. Hagelin 2013/2593 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester På vegne av AP og V la Terje Larsen fram følgende endringsforslag (understreket): Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen og innfører derfor gebyrfritak for levering av hageavfall fra private husholdninger. -6-

7 Ved voteringen ble rådmannens innstilling delt i pkt. 1 og 2: 1. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen. Eventuell ny pris ut fra andre kriterier vurderes i forbindelse med kommunens behandling av budsjett og betalingssatser for Utenom i forbindelse med Rusken -aksjoner på vår og evt. høst vil det ikke være økonomisk rom for utvidet åpningstid i 2014 ved Miljøstasjonen på Hagelin. Rådmannens innstilling i pkt. 1 ble satt opp mot forslaget fra AP og V. Forslaget fra AP og V ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Kommunalsjef opplyste at når vedtatte betalingssatser ble endret av hovedutvalget må saken tilbake til bystyret. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen og innfører derfor gebyrfritak for levering av hageavfall fra private husholdninger. Utenom i forbindelse med Rusken -aksjoner på vår og evt. høst vil det ikke være økonomisk rom for utvidet åpningstid i 2014 ved Miljøstasjonen på Hagelin. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester, Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten utvalgssekretær -7-

8 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Bystyret Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer Vedlegg 1 Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune 2 Saksprotokoll Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Tidligere saksutredning Rådmannen ber hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund bystyre vedtar revidert lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune. Saksopplysninger Denne saken gjelder forslag til lokal forskrift om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte den , sak nr. 14/2, å legge forslag til gebyrforskrift ut til offentlig ettersyn. Formålet med forskriften er å gi nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Høringsuttalelser offentlig ettersyn Forslag til gebyrforskrift ble utlagt til offentlig ettersyn med annonse i Tidens Krav , og på kommunens hjemmeside med frist for merknader Det var ved fristens utløp ikke kommet noen merknader/uttalelser til forslag til gebyrforskrift. Rådmannens vurdering Forskriften er revidert blant annet på bakgrunn av revidert lov som gir kommunen hjemmel til å utferdige forskrift. Rådmannen mener forslag til gebyrforskrift viderefører -8-

9 dagens bestemmelser, og innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere praksis. Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtar forslag til forskrift. Saken foreslås oversendt bystyret for endelig vedtak. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef -9-

10 Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den XX.XX.201X med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, og forskrift 1. juli 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 annet ledd og Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Viktige bestemmelser når det gjelder vannog avløpsgebyrer, er følgende: - Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg - Forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer - Forskrift XX.XX.201X nr. X om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal (dette dokumentet). - Gebyrregulativ for det enkelte år Øvrige dokumenter: - Standard abonnementsvilkår for Kristiansund kommune (tekniske og administrative bestemmelser) - Vann- og avløpsnorm (VA-norm) for Kristiansund kommune vedtatt NS3940 Areal- og volumberegninger av bygninger 1-1 Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 1-2 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i Definisjoner Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning. Når det gjelder seksjonsnummer vil eier/fester bare bli regnet som egen abonnent i de tilfeller der eier/fester har egne tilknytningsledninger for vann og avløp. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 1 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -10-

11 - Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller når fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de plasserte bygninger på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 og 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. - Andre kunder som kjøper vann- og/eller avløpstjenester av kommunen er også definert som abonnenter. Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet i henhold til NS3940. Stipulert forbruk: Forventet gjennomsnittsforbruk hos en abonnent, fastsatt på basis av bebyggelsens areal (BRA). Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenten for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Gebyr for leie av vannmåler kommer i tillegg for de som betaler etter målt forbruk. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for vannog/eller avløpstjenester. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Avlesningsgebyr: Gebyr til kommunen dersom kommunen må foreta årlig avlesning for abonnenten. Gebyr for midlertidig tilknytning: Med midlertidig tilknytning menes bygg eller anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget eller anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slike anlegg er anleggsbrakker. Det samme vil gjelde for byggvann. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 2 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -11-

12 Nettgebyr: Gebyr for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt og beregningsregler for vann- og avløpsgebyr. Satsene i Gebyrregulativet blir årlig oppdatert gjennom vedtak i bystyret. Privat stikkledning: Ledning tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett som er eid av abonnenten. For vann blir ledningen regnet fra bygningsliv til kommunal ledning inklusiv anboringsklave. For avløpsledning regnes ledningen fra bygningsliv til kommunal ledning ved overgang til grenrøret. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via felles privat stikkledning. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Fritidshus/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert eller godkjent til fritidshus/hytte og som ikke blir benyttet til fast bolig. Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk er det her ment endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser): Et dokument som skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, og påfølgende drift og vedlikehold. Sier også noe om hva som skjer når rettigheter og plikter ikke blir overholdt og hvilke klagemuligheter som eksisterer. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 3 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -12-

13 2 Vann- og avløpsgebyr 2-1. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: - Engangsgebyr for tilknytning - Årsgebyr - Gebyr for leie av vannmåler - Oppmøte for avlesning og tilsyn med vannmåler - Gebyr for midlertidig tilknytning - Nettgebyr - Tilleggsgebyr 2-2 Engangsgebyr for tilknytning Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret betales også for utvidelse av eksisterende bygningsmasse utover 30m 2 (BRA). Engangsgebyret fastsettes ved å multiplisere bruksarealet (BRA) til bygningene på eiendommen med en enhetspris i kr/m 2 (se 2-9). Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 2-3 Årsgebyr Årsgebyret for vann- og/eller avløpstjenester betales av alle abonnenter som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, og skal beregnes fra det tidspunkt eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret beregnes etter stipulert eller målt vannforbruk, og vann ut (avløpsmengde) settes lik vann inn (vannforbruk). Se 2-7. Årsgebyret består av to deler, en fast og en variabel del: Abonnementsgebyr (fast del) Forbruksgebyr (variabel del) Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 4 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -13-

14 Abonnementsgebyr Abonnementsgebyr, for henholdsvis vann og avløp, fastsettes med grunnlag i eiendommens bebygde bruksareal (BRA) i kr/m 2. Gebyrsatsen i kr/m 2 fremgår av Gebyrregulativet. Nettgebyr Gebyr (pr. m 3 ) for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. Nettgebyret kommer i stedet for abonnementsgebyret da slike vannuttak ikke er knyttet til eiendommens areal. Nettgebyret fremgår av Gebyrregulativet. Forbruksgebyr Næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige virksomheter betaler årsgebyr for vann og avløp basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m3 eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940. Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m3 eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde er lik vannmengde. Se 2-7. Stipulert forbruk All bebyggelse betaler forbruksgebyr, for henholdsvis vann og avløp, basert på faktisk (målt) forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler. Unntatt er boliger og fritidshus/hytter eldre enn som betaler etter stipulert forbruk. Disse kan velge å fortsette betaling etter stipulert forbruk for henholdsvis vann og avløp. Det stipulerte vannforbruket/avløpsmengden baseres på et antatt forbruk pr. m 2 (BRA) i henhold til NS3940. Omregningsfaktoren (spesifikt forbruk) for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. Målt forbruk For alle eiendommer hvor det drives næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal det betales årsgebyr etter målt forbruk og enhetspris i kr/m3. Også eiendommer som benyttes til boligformål kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 5 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -14-

15 Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Størrelsen på årsgebyret i kr/m3 og omregningsfaktoren for stipulert vannforbruk/avløpsmengde i m3 pr. m2 bruksareal fastsettes årlig av bystyret i Gebyrregulativet. 2-4 Installasjon og bruk av vannmåler For installasjon, flytting og bruk av vannmåler gjelder bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Eiendommer tilknyttet etter skal ha installert vannmåler. Vannmåleren er kommunens eiendom og innkjøpskostnad for måleren blir bekostet av kommunen. Alle abonnenter som betaler etter målt forbruk skal betale et gebyr for leie av vannmåler. Gebyret blir fastsatt årlig av bystyret og fremgår av Gebyrregulativet. Avlesningsgebyr Abonnenten foretar selv avlesning én gang hvert år og oversender data til kommunen innen angitt tidsfrist. Dersom avlesning av vannmåler og innmelding av data til kommunen ikke utføres innen den angitte tidsfrist kan kommunen stipulere årsforbruket eller selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. I sistnevnte tilfelle belastes abonnenten med et avlesningsgebyr pr. avleste vannmåler. Abonnenten kan også etter skriftlig forespørsel velge at kommunen skal foreta den årlige avlesningen mot det samme avlesningsgebyret (pr. avlest vannmåler) under forutsetning av at kommunen har adgang til aktuelle vannmålere. Avlesningsgebyret fastsettes årlig av bystyret og fremgår av Gebyrregulativet (se 2-8). 2-5 Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker og bygg og anlegg under opparbeiding. Eier av midlertidig tilknytningsobjekt skal betale et gebyr for midlertidig bruk av vann og/eller avløp. Det betales for minimum et fastsatt årsforbruk. Størrelsen av gebyret fremkommer av Gebyrregulativet. Kommunen kan kreve at eier av det midlertidige tilknyttede objekt skal betale etter målt forbruk. I slike tilfeller skal det svares for fullt abonnements- og forbruksgebyr for det tilknyttede objekt. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 6 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -15-

16 2-6 Eiendommer med spesielle tilknytningsforhold m.m. Eier av eiendommer med slamavskiller eller lukket tank betaler et årlig tømmegebyr. Gebyrets størrelse framkommer av Gebyrregulativet. Krav til slike installasjoner er behandlet i Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Kristiansund kommune vedtatt , samt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett og har direkte utslipp uten gyldig utslippstillatelse, skal betale et tillegg på vannavgiften med 50 % (miljøgebyr). På eiendommer med ulike tilknytningsforhold for avløp skal vannforbruket skilles med egne vannmålere. Det skal i slike tilfeller opprettes et abonnement pr. tilknytningsforhold. I de tilfeller der slike abonnement har eget utslipp og gyldig utslippstillatelse, skal det ikke svares avløpsgebyr for disse. Ved videreleveranse/salg av vann til andre mottakere er dette kun tillatt når vannforsyningssystemet er godkjent av Mattilsynet, jfr. drikkevannsforskriften 8. På slike eiendommer skal det monteres egne vannmålere som måler vannuttak til salg. Det skal videre opprettes egne abonnement knyttet til det samlede vannuttak for salg fra eiendommen. Eier av vannuttaket til salg betaler et nettgebyr (pr. m 3 ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp. Eiere av egne vannuttak for fylling av båter eller til utendørs idrettsanlegg, kan etter søknad til kommunen opprette egne abonnement for slike vannuttak. Forutsetningen er at det monteres vannmåler og at vann fra vannuttaket ikke belaster kommunens avløpsnett. Eiere av slike vannuttak betaler et nettgebyr (pr. m 3 ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp. 2-7 Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk av andre årsaker enn det som framgår av 2-6, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde. Med vesentlig større eller mindre menes her minst et dokumentert avvik på 50 % av årsforbruket. I tillegg må det totale forbrukets størrelse overgå 5000 m3 per år. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 7 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -16-

17 Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 2-8 Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jfr. Forurensningsloven 7. Iht. Forurensingsloven 73 kan det gis tvangsmulkt til fordel for statskassen dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre lekkasjer på egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres lekkasjen til 100 % av ordinært årsforbruk til forholdet er utbedret og anmeldt kommunen av godkjent ansvarlig rørlegger. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan dessuten kommunen sørge for iverksetting av tiltakene for den avgiftspliktiges regning, jfr. Forurensingsloven Innbetaling av gebyrer Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over fire terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets eller forventet årsforbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen fastsette et nytt à konto-beløp for eiendommen. Etter skriftlig søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når anmeldelse om plomberte anboringspunkt er mottatt av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr, med mindre det er foretatt vesentlig bygningsmessig utvidelse, jf. 2-2 om engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 8 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -17-

18 3 Avsluttende bestemmelser 3-1 Innkreving av gebyr Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 3-2 Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens gjeldende delegasjonsreglement. 3-3 Klage Avgjørelser etter forskriften er enkeltvedtak, og for saksbehandlingen gjelder forvaltningsloven kap. IV-VI. Eventuell klage sendes til den første instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. Forvaltningsloven kap. VII. 3-4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra xx.xx.201x. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 9 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -18-

19 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Maren F. Alvheim og Eivind Raanes orienterte. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legger Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester, Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten utvalgssekretær -19-

20 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Vedlegg 1 Forslag for Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune 2 Tidligere Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Saken legges frem for Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legger Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Saksopplysninger Denne saken gjelder revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer. I bystyrets møte ble det vedtatt å utarbeide forslag til ny gebyrforskrift. Kristiansund bystyre vedtok i sak PS 11/3 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund kommune. Det fremgår av punkt 5 i vedtaket at kommunen også skal utarbeide forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr. Ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 2012 aktualiserer ytterligere behovet for at kommunen oppdaterer tidligere forskrift vedtatt i Forslag til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer er i hovedsak en videreføring og modernisering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune, vedtatt Forslag til gebyrforskriften gir nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Oppdateringen av tidligere forskrift er basert på mal for gebyrforskrift fra Norsk Vann med erfaringer fra andre kommuner. -20-

21 Rådmannens vurdering Forslaget til utarbeiding av gebyrforskrift viderefører i hovedsak dagens bestemmelser, og innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere praksis. Rådmannen tilrår at forslaget blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn slik at berørte parter og interessenter kan komme med innspill og merknader. Etter offentlig ettersyn og eventuelle justeringer av forslaget til ny forskrift tas saken opp til andregangs behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester og oversendes bystyret for endelig vedtak. Når ny forskrift er vedtatt i kommunen skal den kunngjøres og iverksettes. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef -21-

22 -22- file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_kru/239263_fix.html Side 1 av Status Starter n hold byen ren! Har snakket med parksjefen i dag og etterspurt framdrift. Han har snakket med byingeniøren. Det er snakk om å legge aktiviteten til ruta fra kongens plass kaibakken kaia, evt. med noen avstikkere (rundt rådhuset f.eks.). Nå er parksjefens base i Roligheten nedlagt en stund tilbake. Det innebærer at utgangspunkt for arbeidsgruppa kanskje bør være lokalene i Vågetorget. Alternativt Hagelin, men det kan bli tungvint i og med at man da må kjøres til byen fra Hagelin. Tore Aukan arbeider med å anskaffe nødvendig utstyr; renholdsvogn, kost/støvbrett og ryddeklype, samt antrekk/hansker. Vi kommer tilbake med mer detaljplanlegging når det er mer avklart fra parksjefens side. Når utstyr er på plass vil aktiviteten kunne starte opp på kort varsel. Geir Obed / Fra: Nordli, Geir Obed Sendt: 28. april :15 Til: Helge A. Carlsen Kopi: 'Karl Kjetil Skuseth'; Harstad, Per Ola; Sivertsen, Hilde Svensson; Olsen, Idar Helge; Rolland, Wenche; Nedrelid, May-Britt; Nils T. Walseth Dahl, Jan Emne: SV: Aktivisere slitere til å rydde byen sammen med NAV? Hold byen ren! Saken er tatt opp ved NAV Kristiansund og i styringsgruppen for Aktiv kommune.. Aktivisering av «byens slitere» vil innebære en mer omfattende organisering og er ikke aktuell på det nåværende tidspunkt. NAV Kristiansund har imidlertid et tiltak som heter «Starter n» som aktiviserer ungdom som er inne i en uavklart situasjon/periode, enten på vei mot utdanning eller mot arbeid/annen avklaring.. Dette er en gruppe knyttet til AKTIV KOMMUNE. Oppdraget utføres av Varde as. Denne gruppen har sine aktiviteter primært innenfor Varde sine aktivitetsområder. Gruppen utgjør 4 7 personer og deltakere er inne i gruppen i kortere eller lengere perioder. Gruppen har en arbeidsleder/tilrettelegger: Lisbeth Bergheim, tlf Vi er nå enige om at denne gruppen eller deler av denne gruppen vil kunne utføre enkle ryddeoppdrag f.eks. 2 dager i uka; f.eks. 09: Jeg har vært i kontakt med Tore Aukan som vil kunne stille nødvendig utstyr til disposisjon. Tore Aukan vil ta kontakt med byingeniøren for å avklare aktuell «rydde-rute» i sentrum. Han oppgir at han vil ha avklart dette i løpet av denne uka. Praktiske rutiner må deretter avklares før dato for oppstart fastsettes. Dette som en foreløpig informasjon! Vennlig hilsen Geir Obed Nordli leder, NAV Kristiansund

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKÅNLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 11.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STRAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE /"./7(2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARNARDAL KOMMUNE vedtatt av Marnardal kommunestyre den 24.03 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann-

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER i Vestre Slidre kommune vedtatt av kommunestyre den 03.05. 2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR AVERØY KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann-

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune

Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune Forskrift om Vann- og avløpsgebyr i Nord-Fron kommune INNHOLD I. GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 FORSKRIFTENS FORMÅL... 2 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 3 DEFINISJONER... 2 II. VANN- OG AVLØPSGEBYRER...

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

I. GENERELLE BESTEMMELSER

I. GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av Tingvoll kommunestyre XX.XX.2012 med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 3, og forskrift 1. juni 2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR LINDESNES KOMMUNE FRA OG MED ÅR 2003 vedtatt i kommunestyret den 12.12. 02 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HOF KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 12.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR BJUGN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Forskriften om vann- og avløpsgebyr i Bjug kommune er vedtatt i Bjugn kommunestyre i sak 09/56, den 15. desember 2009. Forskriften er hjemlet i lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE Forskriften er revidert og vedtatt av Gausdal kommunestyre i møte den ** ** **** og behandlet som sak ****/2015. Vedtaket er gjort i medhold av lov

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 14.12 2011 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 14.12.2016 nr. 1960 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE - 1 - Skjervøy kommune FORSKRIFT OM AVGIFTSREGULATIV FOR VANN- OG AVLØPAVGIFTER I SKJERVØY KOMMUNE Fastsatt av Skjervøy kommunestyre den xx.xxxx 2016, med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet i styremøte av 07.10.2009 Vedtatt i representantskapet av 04.11.2009 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS abonnenter

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 15.12.2010 i medhold av 3 i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 1974 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN

Foto: Gunnar Nygård NÆRINGSETATEN Foto: Gunnar Nygård NORDNORD-ODAL KOMMUNE NÆRINGSETATEN NÆRINGSETATEN Vedtatt. desember 2011. I kraft fra 1. januar 2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORD- ODAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre

Detaljer

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE

Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE Høringsutkast av 28.10.2010 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TANA KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den.. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I LILLESAND KOMMUNE Vedtatt av Lillesand bystyre 06.12.2006 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16, jf.

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Side 1 av 8 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HAUGESUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret den 15.06.2005 med virkning fra 01.07.2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune.

Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Veiledning til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestvågøy kommune er vedtatt av Vestvågøy kommunestyre den 22.juni 2004 i medhold av Lov om

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT MIDTRE GAULDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2009 Siide 2//8 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra xx.xx.2015 Vedtatt av Trysil kommunestyre den XXXX i medhold 3 i lov av 16.03.2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forurensingsforskriften

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Forskrift om vann- og avøpsgebyrer, Sarpsborg kommune

Forskrift om vann- og avøpsgebyrer, Sarpsborg kommune Forskrift om vann- og avøpsgebyrer, Sarpsborg kommune INNHOLD I. Generelle bestemmelser...3 1. Forskriftens formål...3 2. Forskriftens virkeområde...3 3. Definisjoner...3 II. Vann- og avløpsgebyrer...6

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune

Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Alvdal kommune - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - KS 21.12.2006 1 Forskrift 21.desember 2006 nr.xxx om vannog avløpsgebyrer i Alvdal kommune Fastsatt av kommunestyret den 21.12.2006 med hjemmel i

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 08/3832 OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Arkivsak: 08/3832 Sakstittel: K-kode: 149 Saksbehandler: Siw Jensen Saksfremlegg OFFENTLIG ETTERSYN: FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Innstilling: Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyrer for

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vedtatt i Skaun kommunestyre 8.12.10, sak 81/10 K2000-sak: 10/1439 Vedtatt i kommunestyret den 8.12.2010 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale

Detaljer

PS 33/12 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune Saksprotokoll i Teknisk utvalg

PS 33/12 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune Saksprotokoll i Teknisk utvalg MØTEPROTOKOLL PS 33/12 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 17.10.2012 Administrasjonssjefen la fram ny innstilling: Teknisk utvalg tiltrer foreliggende

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER

VANN- OG AVLØPSGEBYRER KLÆBU KOMMUNE 1 2010 VANN- OG AVLØPSGEBYRER OM FORSKRIFT Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune 3. Forskrift av 10. januar 1995 nr.

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer