Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller på e-post til Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten sekretær Orientering - Gjennomgang av oppfølgingstiltak. -1-

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr PS 14/8 Godkjenning av protokoll fra møte /117 PS 14/9 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - godkjenning av forslag til forskrift 2010/2191 RS 14/1 REFERATSAKER Starter'n - Hold byen ren! 2014/ RS 14/2 Trafikksikkerhetssituasjonen på Gomalandet 2012/1269 RS 14/3 Hurtigladere 2014/

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av protokoll fra møte Det vises til vedlagte protokoll. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten utvalgssekretær -3-

4 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Irene Skaret Leder AP Steinar Betten Nestleder AP Kjell Neergaard Medlem AP Anne Elisabeth Nilssen Medlem AP Terje Larsen Medlem AP Robert Nordvik Medlem FRP Trond Sæterøy Medlem H Liv B Aspaas Kristiansen Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christanse R Yttervik Medlem AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Andreas Sandvik Christanse R Yttervik V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Karl Kjetil Skuseth Eivind Raanes Sissel Finnøy Tor Inge Ulvund Linn Stokke Rigmor Holten Stilling Kommunalsjef Byingeniør Sjefsingeniør Prosjektkoordinator Miljørådgiver Utvalgssekretær -4-

5 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr PS 14/4 Godkjenning av protokoll fra møte /117 PS 14/5 Orienteringssaker /2612 PS 14/6 PS 14/7 Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Renovasjonstjenestene - vedr. ordning med innlevering hageavfall mv. Hagelin 2014/ /2593 Etter dagorden: Leder Kirsten I. Skaret ønsker sak/orientering om følgende: Nedsatt fartsgrense på innfartsveien ved krysset til flyplassen Trafikksikkerhetsplanen (handlingsdelen) fartsreduksjon til 30 km i Langveien Liv A. Kristiansen får svar på følgende i neste møte: Graving i gata (fiberkabel) Ansvar for klokka på Piren Lengere intervaller i lyskrysset Langveien/Festiviteten PS 14/4 Godkjenning av protokoll fra møte /117 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. PS 14/5 Orienteringssaker /2612 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Eivind Raanes orienterte og svarte på spørsmål vedr. - Dalegata, parkering og plassering av søppeldunker Kirsten I. Skaret vil gi noe tilbake til beboerne i Dalegata som har vært svært tålmodige under anleggsperioden. Hun vil derfor invitere dem til åpningen av gata. - Økonomi, investeringer og drift - Arbeidet med nytt renseanlegg status Saken skal opp i Fast byggekomité Hovedutvalget vil få en grundig orientering i neste møte. -5-

6 -Fjernvarmeanlegg NEAS Tor Inge Ulvund orienterte og svarte på spørsmål vedr. - Reguleringsplan Hagelin status. Planen blir lagt ut til offentlig ettersyn før ferien. - Ekstramøte i mai: 22. mai Linn Stokke orienterte om -vannprøver tatt i bekken fra Vollvatnet forbi SAR. Vannprøvene var i orden og området var ryddig og ordentlig. Det var satt opp vaskehall. Hovedutvalget ble invitert på befaring. Rydding i byen var tatt opp av hovedutvalget tidligere. NAV skulle komme med en tilbakemelding. Karl Kjetil Skuseth vil purre på saken. Det er viktig med holdningsskapende arbeid både for voksne og barn. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalget tar sakene til orientering. PS 14/6 Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 2014/281 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester I samsvar med rådmannens innstilling gjorde hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalget for miljø og tekniske tjenester legger Kristiansund kommune - Forskrift av 10. februar 2014 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn. PS 14/7 Renovasjonstjenestene - vedr. ordning med innlevering hageavfall mv. Hagelin 2013/2593 Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester På vegne av AP og V la Terje Larsen fram følgende endringsforslag (understreket): Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen og innfører derfor gebyrfritak for levering av hageavfall fra private husholdninger. -6-

7 Ved voteringen ble rådmannens innstilling delt i pkt. 1 og 2: 1. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen. Eventuell ny pris ut fra andre kriterier vurderes i forbindelse med kommunens behandling av budsjett og betalingssatser for Utenom i forbindelse med Rusken -aksjoner på vår og evt. høst vil det ikke være økonomisk rom for utvidet åpningstid i 2014 ved Miljøstasjonen på Hagelin. Rådmannens innstilling i pkt. 1 ble satt opp mot forslaget fra AP og V. Forslaget fra AP og V ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Kommunalsjef opplyste at når vedtatte betalingssatser ble endret av hovedutvalget må saken tilbake til bystyret. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester gjorde dermed følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester mener pris for levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin bør ses i forhold til kostnadene med håndteringen og innfører derfor gebyrfritak for levering av hageavfall fra private husholdninger. Utenom i forbindelse med Rusken -aksjoner på vår og evt. høst vil det ikke være økonomisk rom for utvidet åpningstid i 2014 ved Miljøstasjonen på Hagelin. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester, Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten utvalgssekretær -7-

8 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Bystyret Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer Vedlegg 1 Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune 2 Saksprotokoll Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Tidligere saksutredning Rådmannen ber hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund bystyre vedtar revidert lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune. Saksopplysninger Denne saken gjelder forslag til lokal forskrift om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte den , sak nr. 14/2, å legge forslag til gebyrforskrift ut til offentlig ettersyn. Formålet med forskriften er å gi nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Høringsuttalelser offentlig ettersyn Forslag til gebyrforskrift ble utlagt til offentlig ettersyn med annonse i Tidens Krav , og på kommunens hjemmeside med frist for merknader Det var ved fristens utløp ikke kommet noen merknader/uttalelser til forslag til gebyrforskrift. Rådmannens vurdering Forskriften er revidert blant annet på bakgrunn av revidert lov som gir kommunen hjemmel til å utferdige forskrift. Rådmannen mener forslag til gebyrforskrift viderefører -8-

9 dagens bestemmelser, og innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere praksis. Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtar forslag til forskrift. Saken foreslås oversendt bystyret for endelig vedtak. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef -9-

10 Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den XX.XX.201X med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3, og forskrift 1. juli 2004 nr.931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 annet ledd og Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Viktige bestemmelser når det gjelder vannog avløpsgebyrer, er følgende: - Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg - Forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer - Forskrift XX.XX.201X nr. X om vann- og avløpsgebyrer, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal (dette dokumentet). - Gebyrregulativ for det enkelte år Øvrige dokumenter: - Standard abonnementsvilkår for Kristiansund kommune (tekniske og administrative bestemmelser) - Vann- og avløpsnorm (VA-norm) for Kristiansund kommune vedtatt NS3940 Areal- og volumberegninger av bygninger 1-1 Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 1-2 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i Definisjoner Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning. Når det gjelder seksjonsnummer vil eier/fester bare bli regnet som egen abonnent i de tilfeller der eier/fester har egne tilknytningsledninger for vann og avløp. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 1 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -10-

11 - Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller når fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de plasserte bygninger på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens 27-1 og 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. - Andre kunder som kjøper vann- og/eller avløpstjenester av kommunen er også definert som abonnenter. Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet i henhold til NS3940. Stipulert forbruk: Forventet gjennomsnittsforbruk hos en abonnent, fastsatt på basis av bebyggelsens areal (BRA). Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenten for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Gebyr for leie av vannmåler kommer i tillegg for de som betaler etter målt forbruk. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for vannog/eller avløpstjenester. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Avlesningsgebyr: Gebyr til kommunen dersom kommunen må foreta årlig avlesning for abonnenten. Gebyr for midlertidig tilknytning: Med midlertidig tilknytning menes bygg eller anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget eller anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slike anlegg er anleggsbrakker. Det samme vil gjelde for byggvann. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 2 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -11-

12 Nettgebyr: Gebyr for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt og beregningsregler for vann- og avløpsgebyr. Satsene i Gebyrregulativet blir årlig oppdatert gjennom vedtak i bystyret. Privat stikkledning: Ledning tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett som er eid av abonnenten. For vann blir ledningen regnet fra bygningsliv til kommunal ledning inklusiv anboringsklave. For avløpsledning regnes ledningen fra bygningsliv til kommunal ledning ved overgang til grenrøret. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via felles privat stikkledning. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Fritidshus/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert eller godkjent til fritidshus/hytte og som ikke blir benyttet til fast bolig. Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk er det her ment endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og næringsvirksomhet eller offentlig virksomhet. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser): Et dokument som skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, og påfølgende drift og vedlikehold. Sier også noe om hva som skjer når rettigheter og plikter ikke blir overholdt og hvilke klagemuligheter som eksisterer. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 3 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -12-

13 2 Vann- og avløpsgebyr 2-1. Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: - Engangsgebyr for tilknytning - Årsgebyr - Gebyr for leie av vannmåler - Oppmøte for avlesning og tilsyn med vannmåler - Gebyr for midlertidig tilknytning - Nettgebyr - Tilleggsgebyr 2-2 Engangsgebyr for tilknytning Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Engangsgebyret betales også for utvidelse av eksisterende bygningsmasse utover 30m 2 (BRA). Engangsgebyret fastsettes ved å multiplisere bruksarealet (BRA) til bygningene på eiendommen med en enhetspris i kr/m 2 (se 2-9). Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. 2-3 Årsgebyr Årsgebyret for vann- og/eller avløpstjenester betales av alle abonnenter som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, og skal beregnes fra det tidspunkt eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret beregnes etter stipulert eller målt vannforbruk, og vann ut (avløpsmengde) settes lik vann inn (vannforbruk). Se 2-7. Årsgebyret består av to deler, en fast og en variabel del: Abonnementsgebyr (fast del) Forbruksgebyr (variabel del) Størrelsen på abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 4 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -13-

14 Abonnementsgebyr Abonnementsgebyr, for henholdsvis vann og avløp, fastsettes med grunnlag i eiendommens bebygde bruksareal (BRA) i kr/m 2. Gebyrsatsen i kr/m 2 fremgår av Gebyrregulativet. Nettgebyr Gebyr (pr. m 3 ) for abonnenter med eget abonnement for vannuttak til båt, utendørs idrettsanlegg eller videresalg. Nettgebyret kommer i stedet for abonnementsgebyret da slike vannuttak ikke er knyttet til eiendommens areal. Nettgebyret fremgår av Gebyrregulativet. Forbruksgebyr Næringseiendommer, gårdsbruk og offentlige virksomheter betaler årsgebyr for vann og avløp basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler. Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m3 eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940. Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk pr. m3 eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS3940. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde er lik vannmengde. Se 2-7. Stipulert forbruk All bebyggelse betaler forbruksgebyr, for henholdsvis vann og avløp, basert på faktisk (målt) forbruk. Forbruket måles med installert vannmåler. Unntatt er boliger og fritidshus/hytter eldre enn som betaler etter stipulert forbruk. Disse kan velge å fortsette betaling etter stipulert forbruk for henholdsvis vann og avløp. Det stipulerte vannforbruket/avløpsmengden baseres på et antatt forbruk pr. m 2 (BRA) i henhold til NS3940. Omregningsfaktoren (spesifikt forbruk) for stipulert forbruk [m 3 /m 2 ] er definert i Gebyrregulativet. Målt forbruk For alle eiendommer hvor det drives næringsvirksomhet og offentlig virksomhet skal det betales årsgebyr etter målt forbruk og enhetspris i kr/m3. Også eiendommer som benyttes til boligformål kan kreve at årsgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 5 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -14-

15 Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Størrelsen på årsgebyret i kr/m3 og omregningsfaktoren for stipulert vannforbruk/avløpsmengde i m3 pr. m2 bruksareal fastsettes årlig av bystyret i Gebyrregulativet. 2-4 Installasjon og bruk av vannmåler For installasjon, flytting og bruk av vannmåler gjelder bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Eiendommer tilknyttet etter skal ha installert vannmåler. Vannmåleren er kommunens eiendom og innkjøpskostnad for måleren blir bekostet av kommunen. Alle abonnenter som betaler etter målt forbruk skal betale et gebyr for leie av vannmåler. Gebyret blir fastsatt årlig av bystyret og fremgår av Gebyrregulativet. Avlesningsgebyr Abonnenten foretar selv avlesning én gang hvert år og oversender data til kommunen innen angitt tidsfrist. Dersom avlesning av vannmåler og innmelding av data til kommunen ikke utføres innen den angitte tidsfrist kan kommunen stipulere årsforbruket eller selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. I sistnevnte tilfelle belastes abonnenten med et avlesningsgebyr pr. avleste vannmåler. Abonnenten kan også etter skriftlig forespørsel velge at kommunen skal foreta den årlige avlesningen mot det samme avlesningsgebyret (pr. avlest vannmåler) under forutsetning av at kommunen har adgang til aktuelle vannmålere. Avlesningsgebyret fastsettes årlig av bystyret og fremgår av Gebyrregulativet (se 2-8). 2-5 Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode inntil tre år. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker og bygg og anlegg under opparbeiding. Eier av midlertidig tilknytningsobjekt skal betale et gebyr for midlertidig bruk av vann og/eller avløp. Det betales for minimum et fastsatt årsforbruk. Størrelsen av gebyret fremkommer av Gebyrregulativet. Kommunen kan kreve at eier av det midlertidige tilknyttede objekt skal betale etter målt forbruk. I slike tilfeller skal det svares for fullt abonnements- og forbruksgebyr for det tilknyttede objekt. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 6 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -15-

16 2-6 Eiendommer med spesielle tilknytningsforhold m.m. Eier av eiendommer med slamavskiller eller lukket tank betaler et årlig tømmegebyr. Gebyrets størrelse framkommer av Gebyrregulativet. Krav til slike installasjoner er behandlet i Forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Kristiansund kommune vedtatt , samt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett og har direkte utslipp uten gyldig utslippstillatelse, skal betale et tillegg på vannavgiften med 50 % (miljøgebyr). På eiendommer med ulike tilknytningsforhold for avløp skal vannforbruket skilles med egne vannmålere. Det skal i slike tilfeller opprettes et abonnement pr. tilknytningsforhold. I de tilfeller der slike abonnement har eget utslipp og gyldig utslippstillatelse, skal det ikke svares avløpsgebyr for disse. Ved videreleveranse/salg av vann til andre mottakere er dette kun tillatt når vannforsyningssystemet er godkjent av Mattilsynet, jfr. drikkevannsforskriften 8. På slike eiendommer skal det monteres egne vannmålere som måler vannuttak til salg. Det skal videre opprettes egne abonnement knyttet til det samlede vannuttak for salg fra eiendommen. Eier av vannuttaket til salg betaler et nettgebyr (pr. m 3 ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp. Eiere av egne vannuttak for fylling av båter eller til utendørs idrettsanlegg, kan etter søknad til kommunen opprette egne abonnement for slike vannuttak. Forutsetningen er at det monteres vannmåler og at vann fra vannuttaket ikke belaster kommunens avløpsnett. Eiere av slike vannuttak betaler et nettgebyr (pr. m 3 ) basert på forbruket i stedet for abonnementsgebyr i tillegg til ordinært forbruksgebyr. Øvrig forbruk på eiendommen reguleres som et ordinært abonnement og svarer på vanlig måte for abonnements- og forbruksgebyr for henholdsvis vann og avløp. 2-7 Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk av andre årsaker enn det som framgår av 2-6, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde. Med vesentlig større eller mindre menes her minst et dokumentert avvik på 50 % av årsforbruket. I tillegg må det totale forbrukets størrelse overgå 5000 m3 per år. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 7 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -16-

17 Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 2-8 Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jfr. Forurensningsloven 7. Iht. Forurensingsloven 73 kan det gis tvangsmulkt til fordel for statskassen dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre lekkasjer på egne drikkevannsanlegg innen angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres lekkasjen til 100 % av ordinært årsforbruk til forholdet er utbedret og anmeldt kommunen av godkjent ansvarlig rørlegger. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan dessuten kommunen sørge for iverksetting av tiltakene for den avgiftspliktiges regning, jfr. Forurensingsloven Innbetaling av gebyrer Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis, eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over fire terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets eller forventet årsforbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen fastsette et nytt à konto-beløp for eiendommen. Etter skriftlig søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når anmeldelse om plomberte anboringspunkt er mottatt av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr, med mindre det er foretatt vesentlig bygningsmessig utvidelse, jf. 2-2 om engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 8 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -17-

18 3 Avsluttende bestemmelser 3-1 Innkreving av gebyr Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 3-2 Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens gjeldende delegasjonsreglement. 3-3 Klage Avgjørelser etter forskriften er enkeltvedtak, og for saksbehandlingen gjelder forvaltningsloven kap. IV-VI. Eventuell klage sendes til den første instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. Forvaltningsloven kap. VII. 3-4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra xx.xx.201x. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Side 9 av 9 Bystyret: xx.xx.201x -18-

19 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 14/ Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Maren F. Alvheim og Eivind Raanes orienterte. I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester følgende enstemmige vedtak: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legger Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester, Kirsten Irene Skaret leder Rigmor Holten utvalgssekretær -19-

20 Arkiv: M00 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Maren Fladseth Alvheim Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Vedlegg 1 Forslag for Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune 2 Tidligere Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune Saken legges frem for Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester legger Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Saksopplysninger Denne saken gjelder revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer. I bystyrets møte ble det vedtatt å utarbeide forslag til ny gebyrforskrift. Kristiansund bystyre vedtok i sak PS 11/3 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund kommune. Det fremgår av punkt 5 i vedtaket at kommunen også skal utarbeide forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr. Ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 2012 aktualiserer ytterligere behovet for at kommunen oppdaterer tidligere forskrift vedtatt i Forslag til Forskrift for vann- og avløpsgebyrer er i hovedsak en videreføring og modernisering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kristiansund kommune, vedtatt Forslag til gebyrforskriften gir nærmere regler om gjennomføring av gebyrvedtak og innkreving av gebyrer for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Oppdateringen av tidligere forskrift er basert på mal for gebyrforskrift fra Norsk Vann med erfaringer fra andre kommuner. -20-

21 Rådmannens vurdering Forslaget til utarbeiding av gebyrforskrift viderefører i hovedsak dagens bestemmelser, og innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere praksis. Rådmannen tilrår at forslaget blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn slik at berørte parter og interessenter kan komme med innspill og merknader. Etter offentlig ettersyn og eventuelle justeringer av forslaget til ny forskrift tas saken opp til andregangs behandling i Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester og oversendes bystyret for endelig vedtak. Når ny forskrift er vedtatt i kommunen skal den kunngjøres og iverksettes. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef -21-

22 -22- file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_kru/239263_fix.html Side 1 av Status Starter n hold byen ren! Har snakket med parksjefen i dag og etterspurt framdrift. Han har snakket med byingeniøren. Det er snakk om å legge aktiviteten til ruta fra kongens plass kaibakken kaia, evt. med noen avstikkere (rundt rådhuset f.eks.). Nå er parksjefens base i Roligheten nedlagt en stund tilbake. Det innebærer at utgangspunkt for arbeidsgruppa kanskje bør være lokalene i Vågetorget. Alternativt Hagelin, men det kan bli tungvint i og med at man da må kjøres til byen fra Hagelin. Tore Aukan arbeider med å anskaffe nødvendig utstyr; renholdsvogn, kost/støvbrett og ryddeklype, samt antrekk/hansker. Vi kommer tilbake med mer detaljplanlegging når det er mer avklart fra parksjefens side. Når utstyr er på plass vil aktiviteten kunne starte opp på kort varsel. Geir Obed / Fra: Nordli, Geir Obed Sendt: 28. april :15 Til: Helge A. Carlsen Kopi: 'Karl Kjetil Skuseth'; Harstad, Per Ola; Sivertsen, Hilde Svensson; Olsen, Idar Helge; Rolland, Wenche; Nedrelid, May-Britt; Nils T. Walseth Dahl, Jan Emne: SV: Aktivisere slitere til å rydde byen sammen med NAV? Hold byen ren! Saken er tatt opp ved NAV Kristiansund og i styringsgruppen for Aktiv kommune.. Aktivisering av «byens slitere» vil innebære en mer omfattende organisering og er ikke aktuell på det nåværende tidspunkt. NAV Kristiansund har imidlertid et tiltak som heter «Starter n» som aktiviserer ungdom som er inne i en uavklart situasjon/periode, enten på vei mot utdanning eller mot arbeid/annen avklaring.. Dette er en gruppe knyttet til AKTIV KOMMUNE. Oppdraget utføres av Varde as. Denne gruppen har sine aktiviteter primært innenfor Varde sine aktivitetsområder. Gruppen utgjør 4 7 personer og deltakere er inne i gruppen i kortere eller lengere perioder. Gruppen har en arbeidsleder/tilrettelegger: Lisbeth Bergheim, tlf Vi er nå enige om at denne gruppen eller deler av denne gruppen vil kunne utføre enkle ryddeoppdrag f.eks. 2 dager i uka; f.eks. 09: Jeg har vært i kontakt med Tore Aukan som vil kunne stille nødvendig utstyr til disposisjon. Tore Aukan vil ta kontakt med byingeniøren for å avklare aktuell «rydde-rute» i sentrum. Han oppgir at han vil ha avklart dette i løpet av denne uka. Praktiske rutiner må deretter avklares før dato for oppstart fastsettes. Dette som en foreløpig informasjon! Vennlig hilsen Geir Obed Nordli leder, NAV Kristiansund

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer