FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE"

Transkript

1 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai og forskrift om begrensning av forurensning av 1 juni 2004 I GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1 Lov av 31 mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2 Forskrift av 1 juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning 3 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Notodden kommune (dette dokumentet) 4 Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Bestemmelser for bruk av vannmåler - Leveringsvilkår Drikkevann/Avløpstjenester - Gjeldende normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser) - Gjeldende reglementer og bestemmelser for rørleggerarbeider mv 1 FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3 3 DEFINISJONER Abonnent: - Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent - Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

2 2 - Eier av egen boenhet og/eller næringsenhet Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester Arealberegningsmetode: Arealberegningen skal følge de regler som er trukket opp i rundskriv Bygg Nr 342 av 15 desember 1969 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Boligbygg beregnes ut fra byggets leieareal, andre typer bygg ut fra bruttoareal Boenhet: Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel Som boenhet regnes også hybeldel i hybelhus/studentboliger Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her; a) endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet, b) å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler, c) annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller b når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert) Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i bystyret Kombinerte bygg (næringsvirksomhet bolig): Kombinerte bygg består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter Næringsenhet: Et selvstendig lokale (egen enhet som er utleid til næringsvirksomhet) Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune

3 3 Privat stikkledning: Ledningsanlegg som strekker seg fra og med anboringsklammer og/eller grenrør på kommunal hovedledning og fram til eiendommens bygning(er) Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr II VANN- OG AVLØPSGEBYRER 4 GEBYRTYPER Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for abonnenter med vannmåler Gebyr for midlertidig tilknytning 5 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 er eier/fester av eiendom pliktig til å betale engangsavgifter for tilknytning Engangsgebyr skal betales: - ved bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett Engangsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning Når det kreves engangsgebyr for tilknytning for eiendommer der kommunen eller private utbyggere har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen, kan kommunen fastsette lavere engangsgebyrer for tilknytning for disse eiendommene Det samme gjelder i forhold til krav om naturalopparbeidelse og refusjoner Kommunen kan fastsette inntil 3 forskjellige satser for engangsgebyrer for tilknytning Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet Kommunen kan fastsette avvikende tilknytningsgebyr når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader 6 ÅRSGEBYR Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

4 4 abonnementsgebyr forbruksgebyr Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenestene Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenestene Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret Abonnementsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk beregnes fra og med måneden etter at innflytting skjer Eiendom med vannmåler, svarer gebyr etter målt forbruk fra det tidspunkt måler blir installert Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori Alle abonnenter i én kategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet Abonnementsgebyr for næring Betales, i forhold til siste registrerte årsforbruk, av alle abonnenter som driver næringsvirksomhet/offentlig virksomhet De ulike kategoriene er: Kategori 1: Årsforbruk m 3 Kategori 2: Årsforbruk m 3 Kategori 3: Årsforbruk m 3 Kategori 4: Årsforbruk m 3 Kategori 5: Årsforbruk > m 3 Abonnementsgebyr i kombinerte bygg Betales pr boenhet/næringsenhet Abonnementsgebyr i borettslag/andelslag Betales pr boenhet Abonnementsgebyr for bolig og fritidsbolig/hytte Betales pr boenhet av øvrige abonnenter, ref definisjoner 3 Forbruksgebyr Næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr m 3 Forbruket måles med installert vannmåler Fritidsbebyggelse betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk basert på beregning av leieareal i henhold til 3 Fritidsbebyggelse som betaler forbruksgebyr

5 5 etter stipulert forbruk med vann på egen tomt betaler ½ årsgebyr og med vann fra felles vannpost betaler ¼ årsgebyr Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk eller etter stipulert forbruk basert på beregning av leieareal, og pris pr m 3 For eiendommer uten vannmåler stipuleres et forbruk av vann og/eller avløp som følger: Inntil 2 boenheter: Areal (m 2) Vannforbruk (m 3 ) inntil over mer enn 2 boenheter: 1 ) Areal pr boenhet (m 2) Vannforbruk (m 3 ) inntil pr boenhet 2 ) pr boenhet over pr boenhet Merknader: 1 Leiligheter der kommunen sender samlet faktura for alle enhetene til eier/administrator 2 Gjelder også hybler med felles vaskerrom og kjøkken Arealer avrundes nedover til nærmeste hele m 2 Boenhet: Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel (se merknad 2 ovenfor) For eiendom med flere boenheter er det arealet i den enkelte boenhet som skal danne grunnlag for beregning av stipulert forbruk Disse skal så summeres For eiendommer som består av en kombinasjon av næringsenheter og boenheter der næringsenhetene utgjør mer enn 50 % av eiendommens bebygde areal, skal det svares gebyr etter vannmåler For alle abonnenter, som er tilknyttet offentlig vann og avløp, gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8 Alle eiendommer kan etter søknad installere vannmåler og få vann- og avløpsgebyret beregnet etter denne Det skal foreligge skriftlig tillatelse før vannmåler blir utlevert hos Notodden vannverk Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes utfra målt forbruk 7 LEIE AV VANNMÅLER For installasjon, bruk og leie av vannmålere gjelder kommunens bestemmelser Kommunen holder vannmåleren og kostnader for installasjon dekkes av abonnenten mens kostnader til måler, drift, vedlikehold, kontroll mm dekkes gjennom kommunens leiegebyr

6 6 for måleren Installasjon og avlesning er abonnentens ansvar og kostnadene dekkes av abonnenten Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret og fremkommer av Gebyrregulativet 8 AVVIK I ÅRSGEBYR/ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyr og engangsgebyr for tilknytning fastsettes ved avtale For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til/fra forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene Tilleggets/fradragets størrelse fastsettes etter avtale Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrets størrelse av teknisk utvalg Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel For eiendommer med meldepliktige/søknadspliktige basseng skal forbruksgebyret beregnes på grunnlag av faktisk (målt) forbruk Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene 9 MIDLERTIDIG TILKNYTNING Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse For øvrig skal Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg, jfr I Generelle bestemmelser følges 10 PÅLEGG OM UTBEDRING Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr forurensningsloven 7 Iht forurensningsloven 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr forurensningsloven 74 Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre privat stikkledning og sanitæranlegg innen angitt frist Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan forbruket stipuleres for

7 7 perioden fra angitt frist til forholdet er utbedret Dersom lekkasjevannet er registrert med måler faktureres abonnenten for det registrerte forbruket Det skal svares både vann- og avløpsgebyrer i forbindelse med lekkasjer Dersom lekkasjevannet beviselig ikke belastes kommunens avløpsnett, kan deler av forbruksgebyret for avløp frafalles 11 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning Arbeider som krever byggetillatelse, herunder gravings- og fyllingsarbeider, må ikke igangsettes før gebyret er betalt Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 93 eller melding etter 84 eller 85 Teknisk utvalg kan dispensere fra denne bestemmelse Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr år Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr år Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk Avregning skjer fortrinnsvis på 1 termin etter måleravlesning Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted Gebyrpliktige som unnlater å sende inn utfylte selvavlesningskort (vannmålere), 2 år på rad, vil måtte svare gebyr etter 6 (stipulert forbruk), fra og med det andre gebyråret det ikke er sendt inn avlesningskort for Abonnenter som unnlater å oppgi opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av denne forskrift vil måtte svare et gebyr basert på et forbruk stipulert av kommunen Det gis anledning til at eiere av eiendommer i samme bygning (feks seksjonerte leiligheter) etter avtale med kommunen kan faktureres felles III AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 12 FRITAK/TILBAKEBETALING Midlertidig fritak for årsgebyret (fast og variabel del) gis kun hvis vannet stenges på hovedledning/klave, eller om første stoppekran plomberes Ved eiendommer med flere boenheter hvor vannet til den enkelte enhet ikke kan stenges separat kan det ikke gis fritak for en enkelt boenhet Stenging på hovedledning/klave skal utføres for eiers regning av autorisert rørlegger og skal meldes til Notodden kommune Plombering/åpning foretas av kommunen Tilbakebetaling av gebyr kan gis på bakgrunn av skjønn etter søknad ved følgende tilfeller:

8 8 1 Feil innbetalt avløpsgebyr som følge av merforbruk tilbakebetales for inntil 3 år (jfr foreldelsesloven 2) uten renter, dersom det kan påvises at vann som følge av vannlekkasje ikke har rent tilbake til avløpet 2 Feil innbetalt vann- og avløpsgebyr tilbakebetales for inntil 3 år (jfr foreldelsesloven 2) med renter, dersom abonnenten har betalt feil gebyr som følge av at det samme vannet har blitt målt flere ganger Virksomhetsleder kan innvilge tilbakebetaling/fritak på bakgrunn av skjønn innenfor vedtatte gebyrforskrifter 13 INNKREVING AV GEBYRER Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant 6-1 Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt 14 VEDTAKSMYNDIGHET Vedtak etter denne forskrift fattes av seksjon for tekniske tjenester v/virksomhet vann, avløp og renovasjon (VAR) 15 KLAGE Avgjørelser som er enkeltvedtak etter denne forskriften følger forvaltningslovens kap IV-VI og kan påklages Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr forvaltningslovens kap VII 16 IKRAFTTREDELSE/OVERGANGSREGLER Forskriften trer i kraft Fra samme tidspunkt opphører tidligere gebyrforskrift i Notodden kommune Gebyrer i medhold av forskriften blir å beregne med virkning fra For forhold som av praktiske årsaker ikke kan gjennomføres innen denne dato gjelder bestemmelser i gebyrforskrift av , inntil forholdene er brakt i samsvar med denne forskrifts bestemmelser Slike årsaker kan bla være at fullstendige eiendomsdata mangler eller at påbudt vannmåler ikke er installert

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer