NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2003

2 ISSN ISBN GAN Grafisk AS, Oslo

3 Til Utdannings- og forskningsdepartementet Regjeringen Bondevik II oppnevnte ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 et utvalg for å utrede forhold knyttet til den overordnede styringen av høyere utdanning i Norge, og legge frem forslag til et felles lovverk for statlige og private universiteter og høyskoler, samt utrede ny tilknytningsform for statlige institusjoner. Utvalget avgir med dette sin innstilling. Oslo, 23. september 2003 Anders Rysdal leder Rigmor Austgulen Arne Benjaminsen Camilla Brautaset Nils-Henrik M. von der Fehr Jan Grund Monika Hestad Bjarne Kvam Inger Johanne Pettersen Vidar Oma Steine Erik Chr. Furu Lars Vasbotten

4 NOU 2002:? 4 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

5 Innhold Del I Sammendrag og forslag Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Sammensetning og mandat Oppbygging av innstillingen Hva bør reguleres i en felles lov? Utkast til lov om universiteter Sammendrag av utvalgets og høyskoler forslag og vurderinger Del II 9 Økonomiske og administrative Styring og organisering konsekvenser av høyere utdanning og forskning i Norge Vedlegg 4 Prinsipielle utgangspunkt Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet Statlig styring av 2 Kvalitet i norsk høyere utdanning høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv En delutredning for 6 Aktuelle organisasjonsformer Ryssdalutvalget for statlige høyere 3 Flertallets forslag til lov om utdanningsinstitusjoner universiteter og høyskoler Mindretallets forslag til lov om universiteter og høyskoler

6 6 NOU 2003:? Bygningsloven

7 Detaljert innholdsfortegnelse Del I Del II Sammendrag og forslag Sammensetning og mandat Utvalgets sammensetning Utvalgets mandat Utvalgets arbeid Møter Studieturer Andre utredninger Oppbygging av innstillingen Sammendrag av utvalgets forslag og vurderinger Statens styring Organisering av statlige institusjoner 18 Innledning Flertallets forslag Mindretallets forslag Felles lovverk Innledning lovens formål Behovet for felles bestemmelser Faglige fullmakter Kort om lovforslagets fellesbestemmelser Statsstøtte Gratisprinsippet Internasjonalisering Styring og organisering av høyere utdanning og forskning i Norge Prinsipielle utgangspunkt Oversikt over kapitlet Universitets- og høyskolesektorens samfunnsmessige betydning Innledning Samfunnsmessig gode Nasjonal verdiskapning Regional betydning Betydning for den enkelte Nasjonale og internasjonale målsetninger Dagens lover Universitets- og høgskoleloven Privathøyskoleloven Regjeringen Stortinget Mjøsutvalget Internasjonale trekk Bolognaprosessen EU-kommisjonen...35 OECD...35 UNESCO...36 Norsk høyere utdanning og forskning i et internasjonalt perspektiv...36 Innledning...36 Norsk høyere utdanning noen hovedtrekk...37 Strukturelle kjennetegn ved norsk universitets- og høyskolesektor...39 FoU-innsats i norsk universitets- og høyskolesektor...39 Kvalitet på forskning ved universiteter og høyskoler...42 Kvaliteten på norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv...43 WTO og GATS...43 Generelt...43 Nærmere om GATS og høyere utdanning...44 Spesielt om statsstøtte...44 Kort om studiefinansiering EØS-avtalens betydning...45 Innledning...45 Foretak av allmenn økonomisk betydning EØS-avtalens art. 59 nr Statsstøtte...46 Særskilt om kryssubsidiering...46 Statlig og privat høyere utdanning en sammenligning...46 Statlige universiteter og høyskoler likheter og ulikheter...47 Private høyskoler likheter og ulikheter...47 Likheter og ulikheter mellom statlige og private institusjoner Kvalitetsreformen...49 Generelt om Kvalitetsreformen...49 Endringer gjennom Kvalitetsreformen oppsummering...49 Statlig styring av høyere utdanning...50 Oversikt over kapitlet...50 Dagens styring av statlige utdanningsinstitusjoner 50

8 5.2.1 Gjeldende rett universitets- og høgskoleloven Lovens virkeområde og formål Institusjonens ledelse Grader og faglige fullmakter Organ for akkreditering og evaluering NOKUT Studentenes forhold Ansettelsesforhold Andre bestemmelser Departementets styringsmidler Departementets lovbestemte beslutningsmyndighet Styringsmøter Økonomiske styringsmidler Staten som ekstern oppdragsgiver Oppnevning av eksterne styremedlemmer Instrukser og begrensninger i instruksjonsmyndigheten Dagens styring av private utdanningsinstitusjoner Gjeldende rett privathøyskoleloven Lovens virkeområde og formål Generelle vilkår for eksamensrett, akkreditering eller statstilskudd Godkjennelse og akkreditering Studentenes rettigheter og plikter Statstilskudd Finansiering Om Utdannings- og forskningsdepartementet Om NOKUT Randsoneaktiviteter Innovasjon og formidling Ansvaret for spredningen av forskningens resultater Endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven Organisering av innovasjonsarbeidet Uformelle styringskanaler Departementet Stortinget Om lov som styringsverktøy Generelt Fordeler og ulemper ved bruk av lov Legalitetsprinsippet Alternativer til lov Utgangspunkt Avtalestyring Instruksjon Budsjettstyring Eierstyring Styring av høyere utdanning i andre land...70 Danmark...71 Bakgrunn...71 Den danske universitetssektoren...71 Ny dansk universitetslov av 8. mai Departementets rolle...72 Universitetenes selvstyre...72 Nederland...73 Bakgrunn...73 Reformer av den nederlandske utdanningssektoren...73 Ny ledelsesmodell ved utdanningsinstitusjonene...74 England...75 En kort beskrivelse av utdanningssystemet i England...75 Finansiering historisk bakgrunn...75 Eksempler på styreformer...77 USA...78 En kort beskrivelse av utdanningssystemet i USA...78 Organiseringen av høyere utdanning i USA...79 Eksempler på styreformer...80 Evaluering av norske universiteter...82 Internasjonale vurderinger av norske universiteter...82 Aktuelle organisasjonsformer for statlige høyere utdanningsinstitusjoner...84 Dagens ordning organisering som forvaltningsorgan...84 Om forvaltningsorganer...84 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter...84 Statlige universiteter og høyskoler som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter...86 Budsjettfullmakter...86 Endringer i lovverket...86 Instruksjonsmyndighet under gjeldende lov...86 Andre organisasjonsformer...87 Aksjeselskap...87 Generelt...87 Aksjeselskap som organisasjonsform i staten...87 Særregler for statlige heleide aksjeselskaper...87 Statsforetak...88 Stiftelse...88 Særlovsmodell...89

9 6.3 Valg av organisasjonsform for statlige universiteter og høyskoler innledning Utvalgets utgangspunkt og samstemmige vurderinger Valg av tilknytningsform Flertallets syn Hovedmålet: Styrking av universiteter og høyskoler som samfunnsinstitusjoner Styrking av ledelsesfunksjonen Universiteter og høyskoler som kompetanseinstitusjoner Autonomi og omstillingsevne Styret Daglig ledelse rektor Juridisk og økonomisk handlefrihet Kontroll med egne budsjetter Mulighet for å prioritere og inngå avtaler Rett ressursbruk: Driftskostnader mot investeringer Statsbudsjettet og andre inntektskilder Finansiering av samfunnspålagte oppdrag Åpningsbalansen Statens ansvar for institusjonens forpliktelser Statens eiendomsrett forholdet til Grunnlovens Ansettelsesforhold Innledning Avtalefestede rettigheter Plassering av arbeidsgiveransvar Tjenestemannsloven /arbeidsmiljøloven Særlig om embetsmenn Tjenestetvistloven /arbeidsmiljøloven Pensjonsspørsmål Statens rolle i styring av høyere utdanning Flertallets oppsummering Flertallets vurderinger av de alternative organisasjonsformer Kort om aksjeselskap og statsforetak Kort om særlovforetak Selveiende institusjoner Bør omorganisering være frivillig? Kort om mindretallets forslag «uavhengige forvaltningsorganer» Mindretallets syn Sammenfatning Forskning og utdanning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Universiteter og høyskoler som samfunnsinstitusjoner Statens rolle i styring av norsk utdanning og forskning Akademisk frihet/faglig autonomi Forskningsstrategi og forskningsledelse Alternative tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter Organisering som eget rettssubjekt Organisering som foretak Organisering som stiftelse eller stiftelseslignende organ Autonomi og omstilling Ledelsesfunksjonen ved statlige universiteter og høyskoler Utfordringer for institusjonenes styreorganer og ledelse Institusjonens styre Styremedlemmenes rolle Sammensetning av styret Daglig ledelse Ansettelsesforhold Private institusjoner i norsk forskning og utdanning Utdanning som et samfunnsgode «Gratisprinsippet» Internasjonale regler uklarheter omkring konsekvenser for norsk utdanning Kort vurdering av flertallets forslag Mindretallets oppsummering Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Hva bør reguleres i en felles lov? Lovens formål og virkeområde Lovens virkeområde Saklig virkeområde Stedlig virkeområde Lovens formål arbeidsdeling og overordnede krav Formål Virkemidler overordnede krav og arbeidsdeling Vern om akademisk frihet Kvalitetssikring Institusjonens verdigrunnlag...142

10 7.2 Organisatoriske bestemmelser Institusjonens ledelse Generelt Styrets rolle og sammensetning Institusjonens daglige ledelse rektor Konklusjon Ansettelser Ansettelse i undervisnings - og forskerstilling Ansettelse/valg av rektor og daglig leder Andre ansettelser Likestillingshensyn Forholdet til tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven Studentenes forhold Studentdeltakelse i styrende organer Studentorganer Læringsmiljø Rett til fødselspermisjon for studenter Studentsamskipnadene Annullering av eksamen, bortvisning og utestenging Studenters taushetsplikt Klagesystem forholdet til forvaltningsloven Faglige bestemmelser Faglige fullmakter for akkrediterte institusjoner Institusjonskategorier akkrediterte institusjoner Faglige fullmakter Godkjenning av annen utdanning Godkjenning av enkelteksamener Beskyttelse av tittel, grader og egennavn Opptak Eksamen Vitnemål Lærerutdanning Kvalitetssikring faglig tilsyn NOKUTs rolle Egenbetaling Sammenheng med statsstøtte Kjernevirksomhet Etter- og videreutdanning Privatister Andre tjenester Forholdet til annen lovgivning Forvaltningsloven og offentlighetsloven Likestillingsloven Arkivloven Målloven Finansiering rett til statsstøtte Utkast til lov om universiteter og høyskoler Flertallets forslag til lov Del I Fellesbestemmelser Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde Kapittel 2: Faglige bestemmelser Kapittel 3: Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 4: Klage Kapittel 5: Organisatoriske bestemmelser Kapittel 6: Ansettelse Kapittel 7: Diverse bestemmelser Del II Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 8: Statlige høyere utdanningsinstitusjoner Kapittel 9: Stiftelse og vedtekter Kapittel 10: Statlige høyere utdanningsinstitusjoners kapital 171 Kapittel 11: Ledelse Kapittel 12: Representasjon Kapittel 13: Regnskap, revisjon og kontroll Kapittel 14: Forbud mot å motta gaver m.v Kapittel 15: Oppløsning og avvikling 174 Kapittel 16: Omdanning til statlig høyere utdanningsinstitusjon. 175 Kapittel 17: Erstatningsansvar Del III Diverse bestemmelser Kapittel 18: Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover Merknader til de enkelte bestemmelsene i flertallets forslag Mindretallets forslag til lov Del I Fellesbestemmelser Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde Kapittel 6: Ansettelse Kapittel 7: Diverse bestemmelser Del II Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 8: Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9: Ledelse. Representasjon utad Kapittel 10: Forbud mot å motta gaver m.v...197

11 Del III Diverse bestemmelser Flertallets vurdering Kapittel 11: Ikrafttredelse Mindretallets vurdering og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover Vedlegg 8.4 Merknader til de enkelte 1 Brev fra Utdanningsbestemmelsene og forskningsdepartementet i mindretallets forslag Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv 9 Økonomiske og administrative konsekvenser En delutredning for Ryssdalutvalget Felles lovverk for statlige 3 Flertallets forslag til lov og private institusjoner om universiteter og høyskoler Ny tilknytningsform for statlige 4 Mindretallets forslag til lov høyere utdanningsinstitusjoner om universiteter og høyskoler...279

12 12

13 Del I Sammendrag og forslag

14 14 NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler

15 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 1 Kapittel 1 Sammensetning og mandat og statlig høgre utdanning både hva angår fag- 1.1 Utvalgets sammensetning lige fullmakter og finansieringsmodell, må det også vurderes hvorvidt de samme styringsvirke- Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. midlene skal brukes overfor offentlige og private desember 2002, og har hatt følgende sammenset- høgre utdanningsinstitusjoner. Overordnet i vurning: deringene må være at hensynet til studentenes Advokat, dr. juris, Anders Ryssdal, leder rettssikkerhet og høy kvalitet i utdanning og fors- Professor Rigmor Austgulen kning må balanseres mot målet om å gi institu Universitetsdirektør Arne Benjaminsen sjonene størst mulig autonomi og redusere depar- Forsker, dr. oecon, Camilla Brautaset tementets rolle i enkeltsaker; Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr vurdere hvordan gratisprinsippet i høyere utdan- Student, nå sivilindustridesigner, Monika ning fungerer gitt en større grad av likestilling Hestad mellom [private] og statlige institusjoner, og Professor Jan Grund hvordan dette virker inn på konkurransen mel- Rektor Bjarne Kvam lom private og offentlige utdanningsinstitusjoner; Professor Inger Johanne Pettersen utrede og fremme forslag til lovregulering av ny Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine tilknytningsform for statlige universiteter og høgskoler; vurdere ny tilknytningsform i forhold til spørs- 1.2 Utvalgets mandat målet om institusjonell autonomi og akademisk frihet, spørsmålet om institusjonenes handlings- Ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 ble rom i økonomiske og administrative spørsmål og utvalget gitt følgende mandat: deres mulighet for samarbeid med andre aktører Utvalget skal i samfunns- og næringsliv; utarbeide forslag til et felles lovverk for statlig og vurdere om ny tilknytningsform skal være obligatorisk for alle universiteter og høgskoler, eller om privat høyere utdanning innenfor rammene av Kvalitetsreformen og i lys av en økende grad av forvaltningsorganformen skal videreføres for internasjonalisering; visse av eller alle utdanningsinstitusjonene; vurdere om det skal være en eller flere felles lover vurdere hvilke konsekvenser en økende grad av og hvordan loven(e)s indre struktur bør være. internasjonalisering bør ha for lovgivningen Det må tas stilling til på hvilken måte ulike elementer i Kvalitetsreformen skal lovfestes innen lovenes virkeområde, men også i forhold til den både med hensyn til student- og lærermobilitet, for rammene av et felles lovverk, og i hvilken pågående WTO prosessen hvor utdanning vurderes som en av de tjenester som vil kunne omfattes grad man skal ha identisk regulering uavhengig av eierforhold og organisasjonsform; av den nye GATS-avtalen. vurdere lovregulering som styringsverktøy i forhold til andre virkemidler, som f.eks. avtalesty- Utvalget skal utrede økonomiske og administrative ring, instruks eller budsjettføringer, og hvorvidt konsekvenser av de forslag som blir fremmet, herlovregulering eller andre styringsverktøy vil være under se til at minst ett av de forslag til samlet lovredet mest hensiktsmessige virkemiddel for å nå gulering som fremmes, er innenfor rammene av gitte nasjonale mål. I denne sammenheng må dagens ressursbruk i universitets- og høyskolesektoren. det også vurderes hvor langt statsråden skal stå Utvalget skal avgi innstilling innen 1. september ansvarlig for aktiviteten ved institusjonene. I lys av den tilnærming som har skjedd mellom privat I tillegg mottok utvalget 11. april 2003 et brev

16 16 NOU 2003: 25 Kapittel 1 Ny lov om universiteter og høyskoler fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet viser til en dom fra EFTA-domstolen 24. januar 2003, hvor det ble slått fast at Norge, ved å tillate at et antall akademiske stillinger øremerkes utelukkende for et underrepresentert kjønn, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen og likebehandlingsdirektivet. Departementet ba lovutvalget i sitt arbeide vurdere dommen og foreslå nødvendige endringer i gjeldende lov om universiteter og høgskoler, som en konsekvens av EFTA-domstolens avgjørelse. 1.3 Utvalgets arbeid Utvalgets sekretariat har vært organisert ved advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Utvalgets leder har også vært leder for sekretariatets arbeid. Advokat Erik Chr. Furu (Wiersholm, Mellbye & Bech) og rådgiver Lars Vasbotten (Utdanningsog forskningsdepartementet) har vært utvalgets sekretærer. I tillegg har rådgiver Anne Grøholt (Utdannings- og forskningsdepartementet) bidratt i arbeidet med å beskrive gjeldende rett. Utvalgsmedlemmet Brautaset har bidratt i arbeidet med å oppsummere utvalgets studieturer, samt med beskrivelser av systemet for høyere utdanning i de respektive land. Utvalgsmedlemmet Hestad har utarbeidet innstillingens forside Møter Utvalget har hatt 10 heldagsmøter. Utvalgets møter har vært avholdt i lokalene til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo. Utvalget har videre gjennomført høringsmøter med representanter fra institusjonenes interesseorganisasjoner, studentene, arbeidstakerorganisasjonene og studentsamskipnadene. Disse møtene ble avholdt i lokalene til Arkitekthøgskolen i Oslo som angitt i det følgende. Utvalget ønsker å takke Arkitekthøgskolen og deres ansatte for bidraget i forbindelse med avviklingen av møtene. 10. mars 2003: Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Norges forskningsråd NOKUT 11. mars 2003: Norsk studentunion Studentenes landsforbund Studentpolitisk lederutvalg BI Samskipnadsrådet 12. mars 2003: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Utdanningsgruppenes hovedsammenslutning Forskerforbundet Norsk tjenestemannslag Videre deltok utvalgslederen samt medlemmene Grund og Benjaminsen på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte i Bergen 19. og 20. mai På grunn av den knappe tid som har stått til utvalgets disposisjon, har utvalget måttet arbeide under høyt trykk. Utvalget fant likevel å måtte be om én måneds utsettelse med å avgi sin innstilling, og denne anmodning ble innvilget Studieturer Utvalget har i mindre grupper foretatt reiser til utlandet for å se nærmere på hvordan utdanningssystemet er organisert andre steder. Utvalget har fått presentert organisatoriske løsninger ved forskjellige enkeltinstitusjoner i de respektive land. Utvalget har også hatt møter med representanter som arbeider med høyere utdanning i OECD og UNESCO: USA (North Carolina): april. Møter med representanter fra University of North Carolina system, University of North Carolina Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School og Duke University. England: april. Møter med representanter fra the London School of Economics and Political Science. Nederland: 23. april. Møter med representanter fra Cheps Institute ved Universitetet i Twente. Frankrike: 24. april. Møter med representanter fra OECD og UNESCO i Paris Andre utredninger På oppdrag fra utvalget har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) levert to utredninger: Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv (Gornitzka red 2003). Denne utredningen følger som trykt vedlegg til innstillingen. Statlige tilknytningsformer i et internasjonalt perspektiv (Maasen/Børing 2003). Utredningen vil bli publisert i NIFUs egen skriftserie for 2003.

17 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 2 Kapittel 2 Oppbygging av innstillingen Innstillingen er bygget opp i tre deler og 9 kapitler: Del I Sammendrag og forslag Kap. 1 Sammensetning og mandat Kap. 2 Oppbygging av innstillingen Kap. 3 Sammendrag av utvalgets forslag Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Kap. 7 Hva skal reguleres i en felles lov? Kap. 8 Utkast til lov om universiteter og høyskoler Kap. 9 Økonomiske og administrative konsekvenser Vedlegg Brev til utvalget fra Utdannings- og forsknings- Del II Styring og organisering av høyere utdanning departementet datert 11. april 2003 og forskning i Norge Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjo- Kap. 4 Prinsipielle utgangspunkt nalt perspektiv (Gornitzka red 2003) Kap. 5 Statlig styring av høyere utdanning Flertallets forslag til lov Kap. 6 Aktuelle organisasjonsformer for statlige Mindretallets forslag til lov høyere utdanningsinstitusjoner

18 18 NOU 2003: 25 Kapittel 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 3 Sammendrag av utvalgets forslag og vurderinger 3.1 Statens styring Utvalget er samlet om at det er overordnet viktig at institusjonene, så vel statlige som private, er uavhengige fra staten i utførelsen av sine faglige oppgaver. Utvalget er delt i et flertall på syv og et mindretall på tre i spørsmålet om hvilken organisasjonsform som best kan sikre de statlige institusjonenes uavhengighet, men står samlet om at slik uavhengighet må være det overordnede mål, uavhengig av tilknytningen til staten. Statens direkte politiske styring av universitetene og høyskolene må som utgangspunkt være begrenset til rammestyring. Utførelsen av det faglige arbeid innen den enkelte institusjon kan ikke overprøves av de politiske myndigheter, dersom man skal sikre en fri og uavhengig universitets- og høyskolesektor. Etter utvalgets vurdering må de politiske myndigheter kunne kontrollere at institusjonene retter seg etter lov, forskrifter og enkeltvedtak samt stille krav til at den enkelte institusjon rent faktisk bedriver slik forskning og under visning som det ytes støtte til. Det vil imidlertid ikke være akseptabelt dersom lovgivnings-, vedtaks-, eierstyrings- eller bevilgningsmekanismer benyttes til å forsøke å overstyre utøvelsen av den faglige frihet. Når det gjelder de finansielle rammebetingelser, er det etter utvalgets vurdering viktig at disse ligger fast over tid, slik at det blir mulig for institusjonene å foreta investeringer og forstandig planlegging med et langt tidsperspektiv. Utvalget er også samlet når det gjelder spørsmålet om institusjonenes behov for uavhengighet også i den administrative delen av virksomheten. Institusjonene må selv kunne fastsette sin egen organisering og foreta de interne prioriteringer i møtet med stadig nye utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Institusjonell frihet og god omstillingsevne vil etter utvalgets vurdering være av avgjørende betydning for at de norske institusjonene skal kunne møte disse utfordringene og utføre sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Utvalget viser også til at universiteter og høyskoler er kompetanseinstitusjoner som stiller særlige utfordringer til så vel faglig som administrativ ledelse, og det er derfor viktig at universitetene og høyskolene her gis frihet til å tilpasse sin egen organisasjon til de særegne forholdene ved den enkelte institusjon. 3.2 Organisering av statlige institusjoner Innledning Universitetene og de statlige høyskolene er i dag organisert som for valtningsorganer med særskilte fullmakter. Valg av organisasjonsform er slik hele utvalget ser det avhengig av hvilke hovedutfordringer organisasjonene står overfor. Utvalget har delt seg i et flertall på syv og et mindretall på tre når det gjelder spørsmålet om universitetene og høyskolene bør omdannes til egne rettssubjekter. Slik utvalget ser det, er det overordnede spørsmål om det er ønskelig å foreta en omorganisering fra forvaltningsorganer til egne rettssubjekter. Flertallet mener at en slik omorganisering er nødvendig for at institusjonene skal ivareta sine samfunnsmessige oppgaver på en best mulig måte, og går inn for at statlige universiteter og høyskoler omorganiseres til selveiende institusjoner. Mindretallet ønsker å beholde dagens organisasjonsform, men mener det bør foretas enkelte justeringer for å sikre og tydeliggjøre de statlige institusjonenes uavhengighet fra staten, som uavhengige forvaltningsorganer med lovfestede fullmakter Flertallets forslag Flertallet, bestående av lederen Ryssdal og medlemmene Brautaset, Grund, Hestad, Kvam, Steine og von der Fehr, fremmer forslag om at universiteter og høyskoler omdannes til egne rettssubjekter i form av selveiende institusjoner. Styret blir institusjonens øverste organ. Ansatte og studenter er representert i styret, men flertallet består av

19 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 3 eksterne medlemmer. Rektor blir institusjonens daglige leder. Rektor blir den øverste faglige og administrative leder, og institusjonens ansikt og representant utad. Rektor bør ha faglig autoritet så vel som administrative kvalifikasjoner. Rektor ansettes av styret. Stillingen administrerende direktør bortfaller i sin nåværende form, men stillingsinnholdet ventes i grove trekk videreført ved at en administrativ leder utnevnes under rektor. Departementet vil utføre tilsyn i kraft av særlige bestemmelser i flertallets forslag til ny lov. Departementet regnes imidlertid ikke som eier, og kan ikke instruere institusjonene verken gjennom et foretaksmøte eller indirekte ved å utnevne flertallet av styremedlemmene. De eksterne styremedlemmer skal tvert om utpekes av institusjonen selv, blant personer med faglige og allmenne kvalifikasjoner som institusjonen vil knytte til seg. Denne organisasjonsmodell vil best kombinere to hovedmålsetninger. For det første videreføres universitetenes og høyskolenes frie stilling som akademiske institusjoner, som verken kan instrueres eller overstyres i utøvelsen av sin virksomhet. For det andre bedres de organisatoriske muligheter for målrettet ledelse i en tid der institusjonene er stilt overfor store utfordringer. Universiteter og høyskoler vil gjennom iverksettelsen av Kvalitetsreformen og tilknyttede omlegninger møte vesentlige utfordringer: Etter Kvalitetsreformen er det overlatt til den enkelte institusjon å opprette og nedlegge faglige tilbud. Departementets overstyring av under visningstilbudet bortfaller. NOKUT fører imidlertid tilsyn med institusjonenes faglige nivå, og kan nekte akkreditering eller trekke tidligere tildelte akkrediteringer tilbake. Reformen av finansieringssystemet og overgangen til nettobudsjettering innebærer at universitetene og høyskolene har stor selvbestemmelsesrett når det gjelder å fordele tildelte økonomiske midler, og til å øke egne inntekter ved å bedre gjennomstrømningen samt ved å søke ekstern finansiering. Disse viktige reformene, som alt er vedtatt, innebærer at institusjonene i fremtiden trenger et øverste organ som kan foreta prioriteringer mellom fagtilbud, samt legge en overordnet strategi som tar utgangspunkt i institusjonens samlede utfordringer. Kvalitetsreformen og endringene av budsjettog finansieringssystemet utgjør de klart viktigste omlegninger av institusjonenes rammebetingelser. Også andre endringer i institusjonenes omgivelser vil imidlertid stille skjerpede krav til strategiarbeid og ledelse: i. Institusjonene må nå ha egne kvalitetssikringssystemer. ii. Universiteter og vitenskapelige høyskoler vil oppleve et sterkere innslag av internasjonal konkurranse. iii. Institusjonene bør gis bedre mulighet til å bidra til utviklingen av sine regioner. iv. Ved alle institusjoner er det behov for å kunne gjennomføre forbedringsprogram. v. Dagens todelte ledelsesstruktur er på vikende front internasjonalt. vi. Dagens uklare rettsforhold når det gjelder departementets instruksjonsmyndighet er heller ikke heldig og bør avklares ved at institusjonene gjøres til egne rettssubjekter. Behovet for å forbedre ledelsesfunksjonene, samtidig som man viderefører de sterkeste sider ved status quo, med institusjonene som selvstendige og uavhengige bærere av den akademiske tradisjon, begrunner etter dette forslag om omdanning til selveiende institusjoner. I andre land understrekes ofte behovet for at institusjonenes akademiske frihet er understøttet av deres frie rettslige stilling som selvstendige institusjoner. Dette er en forutsetning for at de kan være attraktive også som samarbeidspartnere. Flertallets modell har følgende hovedtrekk: Ved at institusjonene får et flertall av eksterne styremedlemmer, inkludert styrets leder, vil styrets arbeid som institusjonens øverste organ bli solid forankret i målsetningen om at styret skal arbeide for hele institusjonens beste og i mindre grad kunne preges av fordelingsdiskusjoner mellom representanter for ulike fagområder internt på institusjonen. Sterk representasjon fra ansatte og studenter i styret vil bidra til en god ledelse av universiteter og høyskoler som kompetanseinstitusjoner. Det foreslås også at ansatte og studenter skal delta i behandlingen av viktige saker de nærmere regler om dette fastsettes i vedtektene for den enkelte institusjon. Ledelse av kompetanseinstitusjoner fordrer at også den øverste utførende ledelse har solid forankring i institusjonens faglige miljø. At rektor blir institusjonens daglige leder, vil forene det faglige og det administrative lederskap. Dette er i tråd med den utvikling man ser i andre land.

20 20 NOU 2003: 25 Kapittel 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Flertallets modell legger opp til at de eksterne styremedlemmer må representere ledelsesinnsikt fra sektoren samt samfunnsinnsikt i bred forstand. Det er institusjonene selv som skal kunne finne frem til eksterne medlemmer til styret. Fremgangsmåte for utvelgelse av slike eksterne styremedlemmer, samt deres kvalifikasjoner, skal fastsettes i institusjonens vedtekter. Departementet skal kun ta stilling til om de oppnevnte personer fyller lovens krav. På denne måten styrkes institusjonens frie stilling, samtidig som styrearbeidet tilføres verdifull, ekstern kompetanse. De ansattes innflytelse blir i realiteten sterkere enn i dag. Ansatte og studenter velger direkte sine egne representanter, og indirekte øver de innflytelse ved at institusjonen selv utpeker de eksterne styremedlemmene. Departementet vil ha et soliditets- og legalitetstilsyn med virksomheten ved den enkelte institusjon. Departementets samtykke vil være påkrevet for å endre institusjonenes vedtekter, samt før det foretas større investeringer eller vesentlige omlegninger av virksomheten. Departementet vil imidlertid ikke kunne gi instrukser i noen sak, og heller ikke indirekte påvirke ledelsen av institusjonen ved å utpeke styreflertallet. Det forutsettes at de enkelte universitetene og høyskolene får overført eiendomsmasse samt andre ressurser etter en konkret vurdering, og at det settes opp en åpningsbalanse som gjør institusjonen i stand til å utføre sitt oppdrag. Den særlovsmodell flertallet foreslår, har likhetstrekk med den alminnelige stiftelsesmodell. Flertallet har imidlertid funnet det mest beskrivende å benytte betegnelsen «selveiende institusjoner» fremfor «stiftelser» om den form for egne rettssubjekter som utvalget går inn for. Fellesbetegnelsen foreslås å bli statlig høyere utdanningsinstitusjon (SHU). I tiden fremover blir det nødvendig at institusjonene kan foreta klare prioriteringer og forplikte seg til å gjennomføre sine strategiske valg. Flertallet mener at dagens modell er lite egnet til å sette institusjonene i stand til dette. Reform er også nødvendig for å forbedre institusjonenes juridiske handlekraft. Til tross for delegerte fullmakter er institusjonene i dag en del av for valtningen og har bare råderett over økonomiske ressurser innen de rammer som følger av statsbudsjettet og departementets utøvelse av sine kontroll- og styringsfullmakter. Flertallet mener at denne organiseringen i utgangspunktet vil måtte stille statlige institusjoner dårligere enn private. Flertallets modell vil erstatte dagens uklare og/eller uheldige styringssystem med klare regler tuftet på allment aksepterte prinsipper for ledelse av egne rettssubjekter, samtidig som institusjonenes frie og uavhengige stilling gis et reelt rettslig vern. Flertallets modell vil også bringe organiseringen av norske universiteter og høyskoler mer på linje med de organisasjonsformer som benyttes i en rekke andre land Mindretallets forslag Mindretallet, bestående av medlemmene Austgulen, Benjaminsen og Pettersen, fremmer forslag om at statlige universiteter og høyskoler opprettholdes som forvaltningsorgan, med utvidede fullmakter som lovfestes. Styret blir institusjonens øverste ledelse. Styret består av ansatte, studenter og eksterne representanter, med en sammensetning der ingen av grupperingene har flertall alene. Rektor blir institusjonens styreleder og dermed øverste leder, og velges av og blant institusjonens ansatte og studenter, slik ordningen er i dag. Alternativt kan institusjoner som ønsker det, velge en ordning der rektor ansettes som administrerende direktør. Dette alternativ innebærer at rektor ikke er medlem av styret, og at styrets leder velges blant styrets medlemmer. Styret skal, om en slik ordning velges, fortsatt være sammensatt slik at ingen gruppering har flertall. NOKUT fører tilsyn med institusjonens faglige nivå, og akkreditering er en forutsetning for å få statlige bevilgninger til et utdanningstilbud. Statlige utdanningsinstitusjoner skal bare kunne kreve egenbetaling fra studenter i forbindelse med videre og etterutdanning, og private høyere utdanningsinstitusjoner som mottar støtte til et utdanningstilbud, kan bare kreve egenbetaling i den grad dette er fastsatt i forbindelse med tildelingen av slik støtte. Norsk forskning må ses som et samlet nasjonalt anliggende hvis målsettingen skal være å øke den samlede aktivitet og kvalitet på utdanning og forskning. Mindretallet mener at det eksisterer et sektorovergripende og offentlig fordelingspolitisk ansvar når det gjelder anvendelse av statlige ressurser. En fragmentert modell hvor institusjonene er selvstendige rettsubjekter, fremmer ikke en nasjonal tilnærming til fremtidens utfordringer. En utvikling i retning av selvstendige utdanningsaktører medfører at konkurransemekanismer i større grad kan påvirke utviklingen innenfor høy

NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002. Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september 2003 Til Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fristilling og litt til

Fristilling og litt til Produktivitetskommisjonen Fristilling og litt til Nils-Henrik M. von der Fehr Gardermoen, 14. desember 2015 Ryssdal-utvalget om tilknytningsform Et flertall på syv utvalgsmedlemmer (Ryssdal, Brautaset,

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/2 Deres ref: Oslo, 28. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

Ny lov om universiteter og høyskoler. Ot.prp. nr. 79: Veiplan for et nytt universitets- og høyskole-norge?

Ny lov om universiteter og høyskoler. Ot.prp. nr. 79: Veiplan for et nytt universitets- og høyskole-norge? Ny lov om universiteter og høyskoler Ot.prp. nr. 79: Veiplan for et nytt universitets- og høyskole-norge? A. Et blikk i bakspeilet De motvillige universitetene Universitetsloven 1995 En konsolideringslov

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo + ULQJVVYDU1281\ORYRPXQLYHUVLWHWHURJK \VNROHU

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo + ULQJVVYDU1281\ORYRPXQLYHUVLWHWHURJK \VNROHU Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/2 Deres ref: Oslo, 28. januar 2004 + ULQJVVYDU1281\ORYRPXQLYHUVLWHWHURJK \VNROHU Det vises til NOU 2003:25 - Ny lov om

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING

HØRINGSUTTALELSE OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING HØRINGSUTTALELSE OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING (HiST) støtter i hovedsak forslaget fra utvalgets mindretall, da man er av den oppfatning at dette best sikrer at sektoren kan realisere sine overordnede

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet

Finansdepartementet 18. mai Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen. for Folketrygdfondet Finansdepartementet 18. mai 2012 Høringsnotat om enkelte endringer i styreordningen for Folketrygdfondet 1 Innledning og sammendrag Finansdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til enkelte

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 28.01.04 SL NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER Det vises til NOU 2003:25 - Ny lov om universiteter og høyskoler fra

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

NOU 1991:8. side 1 av 6

NOU 1991:8. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1991:8 Dokumentdato 1991-02-15 Tittel Lov om statsforetak Utvalgsnavn Statsselskapslovutvalget Utvalgsleder Knudsen, Gudmund Utgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1990-08-24

Detaljer

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Forvaltningsrett JUS 2211 Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Inger-Johanne Sand, IOR Våren 2017 Personell kompetanse : Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren

Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren v/ avdelingsdirektør Lars Vasbotten Om institusjonene 33 universiteter og høyskoler direkte underlagt KD 8 universiteter

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven

Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven Universitetet i Oslo Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven Innledning Kunnskapsdepartementet har ved brev av 26. juni 2015 oversendt til uttalelse

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden 2005 Fremme

Detaljer

Høgskolen i Telemark 22. september 2011 Avd.dir. Lars Vasbotten, Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Telemark (1) Viktige samfunnsoppgaver utdanning, forskning, formidling Kvalitetsreformen, 2003: Mål:

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Akademisk frihet ved norske universiteter og høyskoler åtte år etter lovendringen

Akademisk frihet ved norske universiteter og høyskoler åtte år etter lovendringen Akademisk frihet ved norske universiteter og høyskoler åtte år etter lovendringen Arild Underdal Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 17.11.2015 To grunnelementer Institusjonell autonomi Har lenge

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Ivar Bleiklie Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Regimeendring

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Alternative styringsmodeller ved universiteter og høyskoler

Alternative styringsmodeller ved universiteter og høyskoler Jan Fridthjof Bernt: Alternative styringsmodeller ved Foredrag på åpent møte ved Høgskolen i Volda 1. februar Bakgrunn og utviklingslinjer 2 Historisk utgangspunkt: To ulike styringstradisjoner for institusjoner

Detaljer

2.2 Hjemmel, finansiering formål, organisering og arbeidsform

2.2 Hjemmel, finansiering formål, organisering og arbeidsform HØRINGSNOTAT endringer i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Dagens forvaltning

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene

Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene Jan Fridthjof Bernt Lederansvar og roller i styringsmodellen i helseforetakene Foredrag på Lederdagene 2015 NITO Ålesund 27. oktober 2015 Innledning: Helseforetaksloven som ny organisasjonsmodell for spesialisthelsetjenestene

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030 Oslo Oslo, 8. mars 2011 Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen er studentorganet for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 66/13 Sak nr.: 2010/10116 Møte: 26.09.2013 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler ( )

Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler ( ) Kvalitetsreformen for universiteter og høgskoler (2001-2004) Utgangspunkt (2000): Sterk statlig (sentral) styring av utdanningstilbudet (oppretting/nedlegging/dimensjonering) og arbeidsdeling mellom institusjoner:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer