NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september Statens Forvaltningstjeneste statens trykning Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2003

2 ISSN ISBN GAN Grafisk AS, Oslo

3 Til Utdannings- og forskningsdepartementet Regjeringen Bondevik II oppnevnte ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 et utvalg for å utrede forhold knyttet til den overordnede styringen av høyere utdanning i Norge, og legge frem forslag til et felles lovverk for statlige og private universiteter og høyskoler, samt utrede ny tilknytningsform for statlige institusjoner. Utvalget avgir med dette sin innstilling. Oslo, 23. september 2003 Anders Rysdal leder Rigmor Austgulen Arne Benjaminsen Camilla Brautaset Nils-Henrik M. von der Fehr Jan Grund Monika Hestad Bjarne Kvam Inger Johanne Pettersen Vidar Oma Steine Erik Chr. Furu Lars Vasbotten

4 NOU 2002:? 4 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

5 Innhold Del I Sammendrag og forslag Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Sammensetning og mandat Oppbygging av innstillingen Hva bør reguleres i en felles lov? Utkast til lov om universiteter Sammendrag av utvalgets og høyskoler forslag og vurderinger Del II 9 Økonomiske og administrative Styring og organisering konsekvenser av høyere utdanning og forskning i Norge Vedlegg 4 Prinsipielle utgangspunkt Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet Statlig styring av 2 Kvalitet i norsk høyere utdanning høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv En delutredning for 6 Aktuelle organisasjonsformer Ryssdalutvalget for statlige høyere 3 Flertallets forslag til lov om utdanningsinstitusjoner universiteter og høyskoler Mindretallets forslag til lov om universiteter og høyskoler

6 6 NOU 2003:? Bygningsloven

7 Detaljert innholdsfortegnelse Del I Del II Sammendrag og forslag Sammensetning og mandat Utvalgets sammensetning Utvalgets mandat Utvalgets arbeid Møter Studieturer Andre utredninger Oppbygging av innstillingen Sammendrag av utvalgets forslag og vurderinger Statens styring Organisering av statlige institusjoner 18 Innledning Flertallets forslag Mindretallets forslag Felles lovverk Innledning lovens formål Behovet for felles bestemmelser Faglige fullmakter Kort om lovforslagets fellesbestemmelser Statsstøtte Gratisprinsippet Internasjonalisering Styring og organisering av høyere utdanning og forskning i Norge Prinsipielle utgangspunkt Oversikt over kapitlet Universitets- og høyskolesektorens samfunnsmessige betydning Innledning Samfunnsmessig gode Nasjonal verdiskapning Regional betydning Betydning for den enkelte Nasjonale og internasjonale målsetninger Dagens lover Universitets- og høgskoleloven Privathøyskoleloven Regjeringen Stortinget Mjøsutvalget Internasjonale trekk Bolognaprosessen EU-kommisjonen...35 OECD...35 UNESCO...36 Norsk høyere utdanning og forskning i et internasjonalt perspektiv...36 Innledning...36 Norsk høyere utdanning noen hovedtrekk...37 Strukturelle kjennetegn ved norsk universitets- og høyskolesektor...39 FoU-innsats i norsk universitets- og høyskolesektor...39 Kvalitet på forskning ved universiteter og høyskoler...42 Kvaliteten på norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv...43 WTO og GATS...43 Generelt...43 Nærmere om GATS og høyere utdanning...44 Spesielt om statsstøtte...44 Kort om studiefinansiering EØS-avtalens betydning...45 Innledning...45 Foretak av allmenn økonomisk betydning EØS-avtalens art. 59 nr Statsstøtte...46 Særskilt om kryssubsidiering...46 Statlig og privat høyere utdanning en sammenligning...46 Statlige universiteter og høyskoler likheter og ulikheter...47 Private høyskoler likheter og ulikheter...47 Likheter og ulikheter mellom statlige og private institusjoner Kvalitetsreformen...49 Generelt om Kvalitetsreformen...49 Endringer gjennom Kvalitetsreformen oppsummering...49 Statlig styring av høyere utdanning...50 Oversikt over kapitlet...50 Dagens styring av statlige utdanningsinstitusjoner 50

8 5.2.1 Gjeldende rett universitets- og høgskoleloven Lovens virkeområde og formål Institusjonens ledelse Grader og faglige fullmakter Organ for akkreditering og evaluering NOKUT Studentenes forhold Ansettelsesforhold Andre bestemmelser Departementets styringsmidler Departementets lovbestemte beslutningsmyndighet Styringsmøter Økonomiske styringsmidler Staten som ekstern oppdragsgiver Oppnevning av eksterne styremedlemmer Instrukser og begrensninger i instruksjonsmyndigheten Dagens styring av private utdanningsinstitusjoner Gjeldende rett privathøyskoleloven Lovens virkeområde og formål Generelle vilkår for eksamensrett, akkreditering eller statstilskudd Godkjennelse og akkreditering Studentenes rettigheter og plikter Statstilskudd Finansiering Om Utdannings- og forskningsdepartementet Om NOKUT Randsoneaktiviteter Innovasjon og formidling Ansvaret for spredningen av forskningens resultater Endringer i arbeidstakeroppfinnelsesloven Organisering av innovasjonsarbeidet Uformelle styringskanaler Departementet Stortinget Om lov som styringsverktøy Generelt Fordeler og ulemper ved bruk av lov Legalitetsprinsippet Alternativer til lov Utgangspunkt Avtalestyring Instruksjon Budsjettstyring Eierstyring Styring av høyere utdanning i andre land...70 Danmark...71 Bakgrunn...71 Den danske universitetssektoren...71 Ny dansk universitetslov av 8. mai Departementets rolle...72 Universitetenes selvstyre...72 Nederland...73 Bakgrunn...73 Reformer av den nederlandske utdanningssektoren...73 Ny ledelsesmodell ved utdanningsinstitusjonene...74 England...75 En kort beskrivelse av utdanningssystemet i England...75 Finansiering historisk bakgrunn...75 Eksempler på styreformer...77 USA...78 En kort beskrivelse av utdanningssystemet i USA...78 Organiseringen av høyere utdanning i USA...79 Eksempler på styreformer...80 Evaluering av norske universiteter...82 Internasjonale vurderinger av norske universiteter...82 Aktuelle organisasjonsformer for statlige høyere utdanningsinstitusjoner...84 Dagens ordning organisering som forvaltningsorgan...84 Om forvaltningsorganer...84 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter...84 Statlige universiteter og høyskoler som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter...86 Budsjettfullmakter...86 Endringer i lovverket...86 Instruksjonsmyndighet under gjeldende lov...86 Andre organisasjonsformer...87 Aksjeselskap...87 Generelt...87 Aksjeselskap som organisasjonsform i staten...87 Særregler for statlige heleide aksjeselskaper...87 Statsforetak...88 Stiftelse...88 Særlovsmodell...89

9 6.3 Valg av organisasjonsform for statlige universiteter og høyskoler innledning Utvalgets utgangspunkt og samstemmige vurderinger Valg av tilknytningsform Flertallets syn Hovedmålet: Styrking av universiteter og høyskoler som samfunnsinstitusjoner Styrking av ledelsesfunksjonen Universiteter og høyskoler som kompetanseinstitusjoner Autonomi og omstillingsevne Styret Daglig ledelse rektor Juridisk og økonomisk handlefrihet Kontroll med egne budsjetter Mulighet for å prioritere og inngå avtaler Rett ressursbruk: Driftskostnader mot investeringer Statsbudsjettet og andre inntektskilder Finansiering av samfunnspålagte oppdrag Åpningsbalansen Statens ansvar for institusjonens forpliktelser Statens eiendomsrett forholdet til Grunnlovens Ansettelsesforhold Innledning Avtalefestede rettigheter Plassering av arbeidsgiveransvar Tjenestemannsloven /arbeidsmiljøloven Særlig om embetsmenn Tjenestetvistloven /arbeidsmiljøloven Pensjonsspørsmål Statens rolle i styring av høyere utdanning Flertallets oppsummering Flertallets vurderinger av de alternative organisasjonsformer Kort om aksjeselskap og statsforetak Kort om særlovforetak Selveiende institusjoner Bør omorganisering være frivillig? Kort om mindretallets forslag «uavhengige forvaltningsorganer» Mindretallets syn Sammenfatning Forskning og utdanning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Universiteter og høyskoler som samfunnsinstitusjoner Statens rolle i styring av norsk utdanning og forskning Akademisk frihet/faglig autonomi Forskningsstrategi og forskningsledelse Alternative tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter Organisering som eget rettssubjekt Organisering som foretak Organisering som stiftelse eller stiftelseslignende organ Autonomi og omstilling Ledelsesfunksjonen ved statlige universiteter og høyskoler Utfordringer for institusjonenes styreorganer og ledelse Institusjonens styre Styremedlemmenes rolle Sammensetning av styret Daglig ledelse Ansettelsesforhold Private institusjoner i norsk forskning og utdanning Utdanning som et samfunnsgode «Gratisprinsippet» Internasjonale regler uklarheter omkring konsekvenser for norsk utdanning Kort vurdering av flertallets forslag Mindretallets oppsummering Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Hva bør reguleres i en felles lov? Lovens formål og virkeområde Lovens virkeområde Saklig virkeområde Stedlig virkeområde Lovens formål arbeidsdeling og overordnede krav Formål Virkemidler overordnede krav og arbeidsdeling Vern om akademisk frihet Kvalitetssikring Institusjonens verdigrunnlag...142

10 7.2 Organisatoriske bestemmelser Institusjonens ledelse Generelt Styrets rolle og sammensetning Institusjonens daglige ledelse rektor Konklusjon Ansettelser Ansettelse i undervisnings - og forskerstilling Ansettelse/valg av rektor og daglig leder Andre ansettelser Likestillingshensyn Forholdet til tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven Studentenes forhold Studentdeltakelse i styrende organer Studentorganer Læringsmiljø Rett til fødselspermisjon for studenter Studentsamskipnadene Annullering av eksamen, bortvisning og utestenging Studenters taushetsplikt Klagesystem forholdet til forvaltningsloven Faglige bestemmelser Faglige fullmakter for akkrediterte institusjoner Institusjonskategorier akkrediterte institusjoner Faglige fullmakter Godkjenning av annen utdanning Godkjenning av enkelteksamener Beskyttelse av tittel, grader og egennavn Opptak Eksamen Vitnemål Lærerutdanning Kvalitetssikring faglig tilsyn NOKUTs rolle Egenbetaling Sammenheng med statsstøtte Kjernevirksomhet Etter- og videreutdanning Privatister Andre tjenester Forholdet til annen lovgivning Forvaltningsloven og offentlighetsloven Likestillingsloven Arkivloven Målloven Finansiering rett til statsstøtte Utkast til lov om universiteter og høyskoler Flertallets forslag til lov Del I Fellesbestemmelser Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde Kapittel 2: Faglige bestemmelser Kapittel 3: Studentenes rettigheter og plikter Kapittel 4: Klage Kapittel 5: Organisatoriske bestemmelser Kapittel 6: Ansettelse Kapittel 7: Diverse bestemmelser Del II Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 8: Statlige høyere utdanningsinstitusjoner Kapittel 9: Stiftelse og vedtekter Kapittel 10: Statlige høyere utdanningsinstitusjoners kapital 171 Kapittel 11: Ledelse Kapittel 12: Representasjon Kapittel 13: Regnskap, revisjon og kontroll Kapittel 14: Forbud mot å motta gaver m.v Kapittel 15: Oppløsning og avvikling 174 Kapittel 16: Omdanning til statlig høyere utdanningsinstitusjon. 175 Kapittel 17: Erstatningsansvar Del III Diverse bestemmelser Kapittel 18: Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover Merknader til de enkelte bestemmelsene i flertallets forslag Mindretallets forslag til lov Del I Fellesbestemmelser Kapittel 1: Lovens formål og virkeområde Kapittel 6: Ansettelse Kapittel 7: Diverse bestemmelser Del II Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 8: Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9: Ledelse. Representasjon utad Kapittel 10: Forbud mot å motta gaver m.v...197

11 Del III Diverse bestemmelser Flertallets vurdering Kapittel 11: Ikrafttredelse Mindretallets vurdering og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover Vedlegg 8.4 Merknader til de enkelte 1 Brev fra Utdanningsbestemmelsene og forskningsdepartementet i mindretallets forslag Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv 9 Økonomiske og administrative konsekvenser En delutredning for Ryssdalutvalget Felles lovverk for statlige 3 Flertallets forslag til lov og private institusjoner om universiteter og høyskoler Ny tilknytningsform for statlige 4 Mindretallets forslag til lov høyere utdanningsinstitusjoner om universiteter og høyskoler...279

12 12

13 Del I Sammendrag og forslag

14 14 NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler

15 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 1 Kapittel 1 Sammensetning og mandat og statlig høgre utdanning både hva angår fag- 1.1 Utvalgets sammensetning lige fullmakter og finansieringsmodell, må det også vurderes hvorvidt de samme styringsvirke- Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. midlene skal brukes overfor offentlige og private desember 2002, og har hatt følgende sammenset- høgre utdanningsinstitusjoner. Overordnet i vurning: deringene må være at hensynet til studentenes Advokat, dr. juris, Anders Ryssdal, leder rettssikkerhet og høy kvalitet i utdanning og fors- Professor Rigmor Austgulen kning må balanseres mot målet om å gi institu Universitetsdirektør Arne Benjaminsen sjonene størst mulig autonomi og redusere depar- Forsker, dr. oecon, Camilla Brautaset tementets rolle i enkeltsaker; Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr vurdere hvordan gratisprinsippet i høyere utdan- Student, nå sivilindustridesigner, Monika ning fungerer gitt en større grad av likestilling Hestad mellom [private] og statlige institusjoner, og Professor Jan Grund hvordan dette virker inn på konkurransen mel- Rektor Bjarne Kvam lom private og offentlige utdanningsinstitusjoner; Professor Inger Johanne Pettersen utrede og fremme forslag til lovregulering av ny Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine tilknytningsform for statlige universiteter og høgskoler; vurdere ny tilknytningsform i forhold til spørs- 1.2 Utvalgets mandat målet om institusjonell autonomi og akademisk frihet, spørsmålet om institusjonenes handlings- Ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 ble rom i økonomiske og administrative spørsmål og utvalget gitt følgende mandat: deres mulighet for samarbeid med andre aktører Utvalget skal i samfunns- og næringsliv; utarbeide forslag til et felles lovverk for statlig og vurdere om ny tilknytningsform skal være obligatorisk for alle universiteter og høgskoler, eller om privat høyere utdanning innenfor rammene av Kvalitetsreformen og i lys av en økende grad av forvaltningsorganformen skal videreføres for internasjonalisering; visse av eller alle utdanningsinstitusjonene; vurdere om det skal være en eller flere felles lover vurdere hvilke konsekvenser en økende grad av og hvordan loven(e)s indre struktur bør være. internasjonalisering bør ha for lovgivningen Det må tas stilling til på hvilken måte ulike elementer i Kvalitetsreformen skal lovfestes innen lovenes virkeområde, men også i forhold til den både med hensyn til student- og lærermobilitet, for rammene av et felles lovverk, og i hvilken pågående WTO prosessen hvor utdanning vurderes som en av de tjenester som vil kunne omfattes grad man skal ha identisk regulering uavhengig av eierforhold og organisasjonsform; av den nye GATS-avtalen. vurdere lovregulering som styringsverktøy i forhold til andre virkemidler, som f.eks. avtalesty- Utvalget skal utrede økonomiske og administrative ring, instruks eller budsjettføringer, og hvorvidt konsekvenser av de forslag som blir fremmet, herlovregulering eller andre styringsverktøy vil være under se til at minst ett av de forslag til samlet lovredet mest hensiktsmessige virkemiddel for å nå gulering som fremmes, er innenfor rammene av gitte nasjonale mål. I denne sammenheng må dagens ressursbruk i universitets- og høyskolesektoren. det også vurderes hvor langt statsråden skal stå Utvalget skal avgi innstilling innen 1. september ansvarlig for aktiviteten ved institusjonene. I lys av den tilnærming som har skjedd mellom privat I tillegg mottok utvalget 11. april 2003 et brev

16 16 NOU 2003: 25 Kapittel 1 Ny lov om universiteter og høyskoler fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Departementet viser til en dom fra EFTA-domstolen 24. januar 2003, hvor det ble slått fast at Norge, ved å tillate at et antall akademiske stillinger øremerkes utelukkende for et underrepresentert kjønn, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen og likebehandlingsdirektivet. Departementet ba lovutvalget i sitt arbeide vurdere dommen og foreslå nødvendige endringer i gjeldende lov om universiteter og høgskoler, som en konsekvens av EFTA-domstolens avgjørelse. 1.3 Utvalgets arbeid Utvalgets sekretariat har vært organisert ved advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech. Utvalgets leder har også vært leder for sekretariatets arbeid. Advokat Erik Chr. Furu (Wiersholm, Mellbye & Bech) og rådgiver Lars Vasbotten (Utdanningsog forskningsdepartementet) har vært utvalgets sekretærer. I tillegg har rådgiver Anne Grøholt (Utdannings- og forskningsdepartementet) bidratt i arbeidet med å beskrive gjeldende rett. Utvalgsmedlemmet Brautaset har bidratt i arbeidet med å oppsummere utvalgets studieturer, samt med beskrivelser av systemet for høyere utdanning i de respektive land. Utvalgsmedlemmet Hestad har utarbeidet innstillingens forside Møter Utvalget har hatt 10 heldagsmøter. Utvalgets møter har vært avholdt i lokalene til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech i Oslo. Utvalget har videre gjennomført høringsmøter med representanter fra institusjonenes interesseorganisasjoner, studentene, arbeidstakerorganisasjonene og studentsamskipnadene. Disse møtene ble avholdt i lokalene til Arkitekthøgskolen i Oslo som angitt i det følgende. Utvalget ønsker å takke Arkitekthøgskolen og deres ansatte for bidraget i forbindelse med avviklingen av møtene. 10. mars 2003: Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler Norges forskningsråd NOKUT 11. mars 2003: Norsk studentunion Studentenes landsforbund Studentpolitisk lederutvalg BI Samskipnadsrådet 12. mars 2003: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Utdanningsgruppenes hovedsammenslutning Forskerforbundet Norsk tjenestemannslag Videre deltok utvalgslederen samt medlemmene Grund og Benjaminsen på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte i Bergen 19. og 20. mai På grunn av den knappe tid som har stått til utvalgets disposisjon, har utvalget måttet arbeide under høyt trykk. Utvalget fant likevel å måtte be om én måneds utsettelse med å avgi sin innstilling, og denne anmodning ble innvilget Studieturer Utvalget har i mindre grupper foretatt reiser til utlandet for å se nærmere på hvordan utdanningssystemet er organisert andre steder. Utvalget har fått presentert organisatoriske løsninger ved forskjellige enkeltinstitusjoner i de respektive land. Utvalget har også hatt møter med representanter som arbeider med høyere utdanning i OECD og UNESCO: USA (North Carolina): april. Møter med representanter fra University of North Carolina system, University of North Carolina Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School og Duke University. England: april. Møter med representanter fra the London School of Economics and Political Science. Nederland: 23. april. Møter med representanter fra Cheps Institute ved Universitetet i Twente. Frankrike: 24. april. Møter med representanter fra OECD og UNESCO i Paris Andre utredninger På oppdrag fra utvalget har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) levert to utredninger: Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv (Gornitzka red 2003). Denne utredningen følger som trykt vedlegg til innstillingen. Statlige tilknytningsformer i et internasjonalt perspektiv (Maasen/Børing 2003). Utredningen vil bli publisert i NIFUs egen skriftserie for 2003.

17 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 2 Kapittel 2 Oppbygging av innstillingen Innstillingen er bygget opp i tre deler og 9 kapitler: Del I Sammendrag og forslag Kap. 1 Sammensetning og mandat Kap. 2 Oppbygging av innstillingen Kap. 3 Sammendrag av utvalgets forslag Del III Felles lovverk for høyere utdanning i Norge Kap. 7 Hva skal reguleres i en felles lov? Kap. 8 Utkast til lov om universiteter og høyskoler Kap. 9 Økonomiske og administrative konsekvenser Vedlegg Brev til utvalget fra Utdannings- og forsknings- Del II Styring og organisering av høyere utdanning departementet datert 11. april 2003 og forskning i Norge Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjo- Kap. 4 Prinsipielle utgangspunkt nalt perspektiv (Gornitzka red 2003) Kap. 5 Statlig styring av høyere utdanning Flertallets forslag til lov Kap. 6 Aktuelle organisasjonsformer for statlige Mindretallets forslag til lov høyere utdanningsinstitusjoner

18 18 NOU 2003: 25 Kapittel 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 3 Sammendrag av utvalgets forslag og vurderinger 3.1 Statens styring Utvalget er samlet om at det er overordnet viktig at institusjonene, så vel statlige som private, er uavhengige fra staten i utførelsen av sine faglige oppgaver. Utvalget er delt i et flertall på syv og et mindretall på tre i spørsmålet om hvilken organisasjonsform som best kan sikre de statlige institusjonenes uavhengighet, men står samlet om at slik uavhengighet må være det overordnede mål, uavhengig av tilknytningen til staten. Statens direkte politiske styring av universitetene og høyskolene må som utgangspunkt være begrenset til rammestyring. Utførelsen av det faglige arbeid innen den enkelte institusjon kan ikke overprøves av de politiske myndigheter, dersom man skal sikre en fri og uavhengig universitets- og høyskolesektor. Etter utvalgets vurdering må de politiske myndigheter kunne kontrollere at institusjonene retter seg etter lov, forskrifter og enkeltvedtak samt stille krav til at den enkelte institusjon rent faktisk bedriver slik forskning og under visning som det ytes støtte til. Det vil imidlertid ikke være akseptabelt dersom lovgivnings-, vedtaks-, eierstyrings- eller bevilgningsmekanismer benyttes til å forsøke å overstyre utøvelsen av den faglige frihet. Når det gjelder de finansielle rammebetingelser, er det etter utvalgets vurdering viktig at disse ligger fast over tid, slik at det blir mulig for institusjonene å foreta investeringer og forstandig planlegging med et langt tidsperspektiv. Utvalget er også samlet når det gjelder spørsmålet om institusjonenes behov for uavhengighet også i den administrative delen av virksomheten. Institusjonene må selv kunne fastsette sin egen organisering og foreta de interne prioriteringer i møtet med stadig nye utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Institusjonell frihet og god omstillingsevne vil etter utvalgets vurdering være av avgjørende betydning for at de norske institusjonene skal kunne møte disse utfordringene og utføre sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Utvalget viser også til at universiteter og høyskoler er kompetanseinstitusjoner som stiller særlige utfordringer til så vel faglig som administrativ ledelse, og det er derfor viktig at universitetene og høyskolene her gis frihet til å tilpasse sin egen organisasjon til de særegne forholdene ved den enkelte institusjon. 3.2 Organisering av statlige institusjoner Innledning Universitetene og de statlige høyskolene er i dag organisert som for valtningsorganer med særskilte fullmakter. Valg av organisasjonsform er slik hele utvalget ser det avhengig av hvilke hovedutfordringer organisasjonene står overfor. Utvalget har delt seg i et flertall på syv og et mindretall på tre når det gjelder spørsmålet om universitetene og høyskolene bør omdannes til egne rettssubjekter. Slik utvalget ser det, er det overordnede spørsmål om det er ønskelig å foreta en omorganisering fra forvaltningsorganer til egne rettssubjekter. Flertallet mener at en slik omorganisering er nødvendig for at institusjonene skal ivareta sine samfunnsmessige oppgaver på en best mulig måte, og går inn for at statlige universiteter og høyskoler omorganiseres til selveiende institusjoner. Mindretallet ønsker å beholde dagens organisasjonsform, men mener det bør foretas enkelte justeringer for å sikre og tydeliggjøre de statlige institusjonenes uavhengighet fra staten, som uavhengige forvaltningsorganer med lovfestede fullmakter Flertallets forslag Flertallet, bestående av lederen Ryssdal og medlemmene Brautaset, Grund, Hestad, Kvam, Steine og von der Fehr, fremmer forslag om at universiteter og høyskoler omdannes til egne rettssubjekter i form av selveiende institusjoner. Styret blir institusjonens øverste organ. Ansatte og studenter er representert i styret, men flertallet består av

19 NOU 2003: Ny lov om universiteter og høyskoler Kapittel 3 eksterne medlemmer. Rektor blir institusjonens daglige leder. Rektor blir den øverste faglige og administrative leder, og institusjonens ansikt og representant utad. Rektor bør ha faglig autoritet så vel som administrative kvalifikasjoner. Rektor ansettes av styret. Stillingen administrerende direktør bortfaller i sin nåværende form, men stillingsinnholdet ventes i grove trekk videreført ved at en administrativ leder utnevnes under rektor. Departementet vil utføre tilsyn i kraft av særlige bestemmelser i flertallets forslag til ny lov. Departementet regnes imidlertid ikke som eier, og kan ikke instruere institusjonene verken gjennom et foretaksmøte eller indirekte ved å utnevne flertallet av styremedlemmene. De eksterne styremedlemmer skal tvert om utpekes av institusjonen selv, blant personer med faglige og allmenne kvalifikasjoner som institusjonen vil knytte til seg. Denne organisasjonsmodell vil best kombinere to hovedmålsetninger. For det første videreføres universitetenes og høyskolenes frie stilling som akademiske institusjoner, som verken kan instrueres eller overstyres i utøvelsen av sin virksomhet. For det andre bedres de organisatoriske muligheter for målrettet ledelse i en tid der institusjonene er stilt overfor store utfordringer. Universiteter og høyskoler vil gjennom iverksettelsen av Kvalitetsreformen og tilknyttede omlegninger møte vesentlige utfordringer: Etter Kvalitetsreformen er det overlatt til den enkelte institusjon å opprette og nedlegge faglige tilbud. Departementets overstyring av under visningstilbudet bortfaller. NOKUT fører imidlertid tilsyn med institusjonenes faglige nivå, og kan nekte akkreditering eller trekke tidligere tildelte akkrediteringer tilbake. Reformen av finansieringssystemet og overgangen til nettobudsjettering innebærer at universitetene og høyskolene har stor selvbestemmelsesrett når det gjelder å fordele tildelte økonomiske midler, og til å øke egne inntekter ved å bedre gjennomstrømningen samt ved å søke ekstern finansiering. Disse viktige reformene, som alt er vedtatt, innebærer at institusjonene i fremtiden trenger et øverste organ som kan foreta prioriteringer mellom fagtilbud, samt legge en overordnet strategi som tar utgangspunkt i institusjonens samlede utfordringer. Kvalitetsreformen og endringene av budsjettog finansieringssystemet utgjør de klart viktigste omlegninger av institusjonenes rammebetingelser. Også andre endringer i institusjonenes omgivelser vil imidlertid stille skjerpede krav til strategiarbeid og ledelse: i. Institusjonene må nå ha egne kvalitetssikringssystemer. ii. Universiteter og vitenskapelige høyskoler vil oppleve et sterkere innslag av internasjonal konkurranse. iii. Institusjonene bør gis bedre mulighet til å bidra til utviklingen av sine regioner. iv. Ved alle institusjoner er det behov for å kunne gjennomføre forbedringsprogram. v. Dagens todelte ledelsesstruktur er på vikende front internasjonalt. vi. Dagens uklare rettsforhold når det gjelder departementets instruksjonsmyndighet er heller ikke heldig og bør avklares ved at institusjonene gjøres til egne rettssubjekter. Behovet for å forbedre ledelsesfunksjonene, samtidig som man viderefører de sterkeste sider ved status quo, med institusjonene som selvstendige og uavhengige bærere av den akademiske tradisjon, begrunner etter dette forslag om omdanning til selveiende institusjoner. I andre land understrekes ofte behovet for at institusjonenes akademiske frihet er understøttet av deres frie rettslige stilling som selvstendige institusjoner. Dette er en forutsetning for at de kan være attraktive også som samarbeidspartnere. Flertallets modell har følgende hovedtrekk: Ved at institusjonene får et flertall av eksterne styremedlemmer, inkludert styrets leder, vil styrets arbeid som institusjonens øverste organ bli solid forankret i målsetningen om at styret skal arbeide for hele institusjonens beste og i mindre grad kunne preges av fordelingsdiskusjoner mellom representanter for ulike fagområder internt på institusjonen. Sterk representasjon fra ansatte og studenter i styret vil bidra til en god ledelse av universiteter og høyskoler som kompetanseinstitusjoner. Det foreslås også at ansatte og studenter skal delta i behandlingen av viktige saker de nærmere regler om dette fastsettes i vedtektene for den enkelte institusjon. Ledelse av kompetanseinstitusjoner fordrer at også den øverste utførende ledelse har solid forankring i institusjonens faglige miljø. At rektor blir institusjonens daglige leder, vil forene det faglige og det administrative lederskap. Dette er i tråd med den utvikling man ser i andre land.

20 20 NOU 2003: 25 Kapittel 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Flertallets modell legger opp til at de eksterne styremedlemmer må representere ledelsesinnsikt fra sektoren samt samfunnsinnsikt i bred forstand. Det er institusjonene selv som skal kunne finne frem til eksterne medlemmer til styret. Fremgangsmåte for utvelgelse av slike eksterne styremedlemmer, samt deres kvalifikasjoner, skal fastsettes i institusjonens vedtekter. Departementet skal kun ta stilling til om de oppnevnte personer fyller lovens krav. På denne måten styrkes institusjonens frie stilling, samtidig som styrearbeidet tilføres verdifull, ekstern kompetanse. De ansattes innflytelse blir i realiteten sterkere enn i dag. Ansatte og studenter velger direkte sine egne representanter, og indirekte øver de innflytelse ved at institusjonen selv utpeker de eksterne styremedlemmene. Departementet vil ha et soliditets- og legalitetstilsyn med virksomheten ved den enkelte institusjon. Departementets samtykke vil være påkrevet for å endre institusjonenes vedtekter, samt før det foretas større investeringer eller vesentlige omlegninger av virksomheten. Departementet vil imidlertid ikke kunne gi instrukser i noen sak, og heller ikke indirekte påvirke ledelsen av institusjonen ved å utpeke styreflertallet. Det forutsettes at de enkelte universitetene og høyskolene får overført eiendomsmasse samt andre ressurser etter en konkret vurdering, og at det settes opp en åpningsbalanse som gjør institusjonen i stand til å utføre sitt oppdrag. Den særlovsmodell flertallet foreslår, har likhetstrekk med den alminnelige stiftelsesmodell. Flertallet har imidlertid funnet det mest beskrivende å benytte betegnelsen «selveiende institusjoner» fremfor «stiftelser» om den form for egne rettssubjekter som utvalget går inn for. Fellesbetegnelsen foreslås å bli statlig høyere utdanningsinstitusjon (SHU). I tiden fremover blir det nødvendig at institusjonene kan foreta klare prioriteringer og forplikte seg til å gjennomføre sine strategiske valg. Flertallet mener at dagens modell er lite egnet til å sette institusjonene i stand til dette. Reform er også nødvendig for å forbedre institusjonenes juridiske handlekraft. Til tross for delegerte fullmakter er institusjonene i dag en del av for valtningen og har bare råderett over økonomiske ressurser innen de rammer som følger av statsbudsjettet og departementets utøvelse av sine kontroll- og styringsfullmakter. Flertallet mener at denne organiseringen i utgangspunktet vil måtte stille statlige institusjoner dårligere enn private. Flertallets modell vil erstatte dagens uklare og/eller uheldige styringssystem med klare regler tuftet på allment aksepterte prinsipper for ledelse av egne rettssubjekter, samtidig som institusjonenes frie og uavhengige stilling gis et reelt rettslig vern. Flertallets modell vil også bringe organiseringen av norske universiteter og høyskoler mer på linje med de organisasjonsformer som benyttes i en rekke andre land Mindretallets forslag Mindretallet, bestående av medlemmene Austgulen, Benjaminsen og Pettersen, fremmer forslag om at statlige universiteter og høyskoler opprettholdes som forvaltningsorgan, med utvidede fullmakter som lovfestes. Styret blir institusjonens øverste ledelse. Styret består av ansatte, studenter og eksterne representanter, med en sammensetning der ingen av grupperingene har flertall alene. Rektor blir institusjonens styreleder og dermed øverste leder, og velges av og blant institusjonens ansatte og studenter, slik ordningen er i dag. Alternativt kan institusjoner som ønsker det, velge en ordning der rektor ansettes som administrerende direktør. Dette alternativ innebærer at rektor ikke er medlem av styret, og at styrets leder velges blant styrets medlemmer. Styret skal, om en slik ordning velges, fortsatt være sammensatt slik at ingen gruppering har flertall. NOKUT fører tilsyn med institusjonens faglige nivå, og akkreditering er en forutsetning for å få statlige bevilgninger til et utdanningstilbud. Statlige utdanningsinstitusjoner skal bare kunne kreve egenbetaling fra studenter i forbindelse med videre og etterutdanning, og private høyere utdanningsinstitusjoner som mottar støtte til et utdanningstilbud, kan bare kreve egenbetaling i den grad dette er fastsatt i forbindelse med tildelingen av slik støtte. Norsk forskning må ses som et samlet nasjonalt anliggende hvis målsettingen skal være å øke den samlede aktivitet og kvalitet på utdanning og forskning. Mindretallet mener at det eksisterer et sektorovergripende og offentlig fordelingspolitisk ansvar når det gjelder anvendelse av statlige ressurser. En fragmentert modell hvor institusjonene er selvstendige rettsubjekter, fremmer ikke en nasjonal tilnærming til fremtidens utfordringer. En utvikling i retning av selvstendige utdanningsaktører medfører at konkurransemekanismer i større grad kan påvirke utviklingen innenfor høy

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 25 Penger teller, men stemmer avgjør Om partifinansiering, åpenhet og partipolitisk fjernsynsreklame Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 17.

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet. Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet Difi rapport 2015:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Difi foretatt en gjennomgang av det

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer