Compello Software AS. Arsberetning 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Compello Software AS. Arsberetning 2010"

Transkript

1 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte i 1998 en spesialisert løsning for elektronisk fakturabehandling. Selskapet har utviklet sin løsning videre slik at produktene støtter hele innkjøpsprosessen fra behov oppst~r til handelen er ferdig bokført. Compellos produkter har integrasjon mot de fleste ledende administrative systemer. Integrasjonene har blitt utviklet i tett samarbeid med selskapets forretningspartnere som ogs~ er distribusjonskanaler for Compello. Selskapets forretningskontor ligger p~ Fornebu i Bærum. Selskapets virksomhet Selskapet har i 2010 hatt fokus p~ ~ øke omsetningsveksten samtidig som man har beholdt lønnsomheten. Det er lagt ned ressurser i å bygge gode strukturer og systemer som sikrer at selskapet kan skalere nasjonalt og internasjonalt. Dette ga gode resultater i annet halv~r, med en vekst p~ 20 % i forhold til 6 % i første halvår. Styret forventer at veksten opprettholdes i Selskapet har investert i ~ bygge en plattform i nettskyen og det er forventet at dette vil kommersialiseres de neste ~rene. Styret godkjente 15. februar 2011 en integrasjonsavtale med Client Computing Europe ASA. Avtalens intensjon er at styrene skal jobbe for en fusjon mellom selskapene. Styret har tro p~ at en slik fusjon vil kunne danne et ledende norsk programvareselskap innen fakturabehandling og meldingsutveksling. Felles fusjonsplan planlegges undertegnet av styret i de to selskapene i mars Fusjonsplanen vil deretter forelegges selskapenes generalforsamling for godkjenning. Den selskapsrettslige gjennomføring av fusjonen planlegges til 2. kvartal 2011 med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Forsknings- og utviklingsaktiviteter Mer enn 1/ 3 av selskapets ansatte arbeider i utviklings- og supportavdelingen og er derav direkte knyttet til selskapets utviklingsaktiviteter. I 2010 har selskapet hatt fokus p~ ~ lansere Compello 6, som er en forbedret versjon. I tillegg har utviklingsressurser vært benyttet til ~ stabilisere eksisterende løsninger. I 2008 og 2009 investerte Compello i ~ bygge ett rammeverk for videre utvikling - " Compello Software Framework" og "Scaling invoice management software globally in the cloud". Sistnevnte er et langsiktig prosjekt som foreløpig g~r frem til Prosjektet er godkjent og støttet av Skattefunn. Selskapet har i 2010 hatt forsknings- og utviklingskostnader for kr som er støttet av Skattefunn med kr Av de samlede FoU-kostnadene er to prosjekter aktivert i selskapets balanse med kr De to aktiverte prosjektene er Compello 6 Value Pack, en modul med ny funksjonalitet, og Compello Azure, som er en produktifisering p~ "Scaling invoice management software globally in the cloud". Compello Software AS - Årsberetning 20 l O Side l av 2

2 Forskningen har et både kortsiktig og langsiktig perspektiv. Vi viser i den sammenheng til årsregnskapet med noter. Selskapet vil i 2011 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt. Arsregnskapet 2010 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det ble i 2010 rapportert totalt 172 sykedager tilsvarende et sykefravær på 3,55 % mot et sykefravær på 175 dager (3,6 %) i Ca. 135 av disse dagene skyldes langtidssykemeldinger. Det gjøres systematisk kartlegging av helse og trivsel blant alle ansatte. Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 19 ansatte er 7 kvinner. Selskapets styre forskjellsbehandler ikke kvinner og menn. ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapets produkter benyttet etter intensjonen bidrar vesentlig til redusert papirforbruk Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Oslo, den 28. februar 2011 Halvor Walla Gustav Line (Daglig leder) Compello Software AS - Årsberetning 20 l O Side 2 av 2

3 Resultatregnskap Compello Software AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad, solgte varer og tjenester l Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler 3 l Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Endring utsatt skattefordel 5 l Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Compello Software AS Org. nr

4 Balanse Compello Software AS Eiendeler Note Anleggsmidler Forskning og utvikling 3 l Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler CompcUo Software AS Org. nr

5 Balanse Com peil o Software AS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital ( il kr 0,40) Overkursfond O Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital II Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpiikeiser Kortsiktig gjeld Konvertible lån 1,4 O Leverandørgjeld J Skyldige offentlige avgifter I I Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Lysaker, den /o/ {!li,<-<"j Tore N us Rudol :1 Galligani Styremedlem 4wlmro10' alvor Walla Styremedlem Gustav Line Daglig leder CompcUo Software AS Org. nr

6 Compello Software AS Noter til regnskapet for 2010 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regns ka pssta n da rde r. Alle beløp er i hele NOK. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntektsføring ved salg av lisenser skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Kostnader som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som annen kortsiktig gjeld, og tilbakeføres deretter i takt med levering av ytelse. ASP leieinntekter fra EdB Business Partner inntektsføres forskuddsvis hvert halvår for 6 mnd. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansetidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aktivering av egne forsknings- og utviklingsprosjekter opplyses i note. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Øvrige utviklingskostnader utgiftsføres løpende etter samme regnskapsprinsi pp som tidligere år. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Øvrige omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Offentlige tilskudd og tilskudd via SkatteFunn-ordningen som er knyttet til aktiverte forsknings og utviklingsprosjekter er balanseført som utsatt inntekt (bruttometoden). Pensjonsordninger er finansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført. Pensjonspremie vedrørende sikrede ordninger er klassifisert som lønnskostnader. Compello Software AS Noter 2010 Side 1

7 Compello Software AS Noter til regnskapet for 2010 Note 1: Aksjekapital og eierstruktur Aksjekapitalen i Compello Software AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført Ordinære-aksjer , ,60 Sum , ,60 Aksjekapitalen er i 2010 økt fra kr med kr ved konvertering av konvertibelt lån. Eierstruktur De største aksjonærene i % pr var: Ordinære Eierandel Skyfri Holding ,68 % Etrinell AS S,99 % Decision Lab AS ,32 % Tore Nyhus ,67% Steinar Teien ,47% Raptor AS ,85 % Gleff AS ,85 % Trine Ditlevsen ,40% Gustav Line ,13 % Ole Johan Olsen ,08% Yngvar Ugland ,07 % Geir Johannessen ,03 % Sum >1% eierandel ,56 % Sum øvrige ,44% Totalt antall aksjer ,00 % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Verv Antall aksjer Eierandel John Artur Olafsen/ Etrinell AS Styrets leder ,99 % Rudolf Galligani/ Skyfri Holding AS Styremedlem ,68 % Tore Nyhus Styremedlem ,67% Gustav Line Daglig leder ,13 % Selskapet har utsedt tegningsretter, hver på en aksje, til nøkkelpersoner ansatt i selskapet. Retten til å tegne nye aksjer kan utøves i perioden fra 1 november 2012 til 1 desember Selskapet er nå i fusjonsforhandlinger. Nøkkelpersonene med tegningsretter har i den anledning gjort krav på å utøve sine rettigheter og styret har innstilt for dette for generalforsamlingen. For hver aksje som tegnes i medhold av tegningsrettene skal det betales kr 30, hvorav kr 0,40 utgjør pålydende og kr 29,60 utgjør overkurs. Daglig leder er tildelt tegningsretter for aksjer i samsvar med ovennevnte. Compello Software AS Noter 2010 Side 2

8 Compello Software AS Noter til regnskapet for 2010 Note 2: Ansatte, lønn og godtgjørelser, lån til ansatte og aksjonærer m.v. Selskapet sysselsatte ca 19 ansatte i LØnnskostnader: Lønninger Arbeidsgiveravgift Skattefunn/aktiverte utviklingskostnader OTP Andre ytelser Sum Godtgjørelser/ytelser: Utbetalt lønn i 2010 Utbetalt bonus i 2010 avsatt 2009 Avsatt bonus 2010 Utbetalt honorar i 2010 avsatt i 2009 Avsatt honorar 2010 Daglig leder Styret Selskapet har ikke ytt lån til, eller stilt sikkerhet for aksjonærer, styremedlemmer, ledelse eller andre ansatte. Kostnadsført honorar til revisor utgjorde i 2010 kr for revisjon og kr for annen bistand Annen bistand var teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Hvis styret ønsker at administrerende direktør skal fratre sin stilling, forplikter han seg til dette mot en etterlønn på 12 måneders lønn. OTP Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har inngått avtale som tilfredsstiller lovens krav. Compello Software AS Noter 2010 Side 3

9 Compello Software AS Noter til regnskapet for 2010 Note 3: Anleggsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang egenutviklet software i Anskaffelseskost = Akkumulerte avskrivninger = Bokført verdi Egenutviklet software Sum Årets ordinære avskrivninger Selskapets prinsipp for aktivering av forsknings- og utviklingskostnader er at kostpris på prosjektene aktiveres fra det tidspunkt selskapet finner det overveiende sannsynlig at selskapet får en kommersiell verdi av prosjektet som overstiger prosjektkostnaden. Kostnader nedlagt i prosjektet før dette tidspunktet er delvis støttet av skattefunn og aktiveres ikke. Selskapet har i 2010 hatt forsknings- og utviklingskostnader på omtrent kr hvorav kr er gitt i støtte av skattefunn. Av disse kostnadene er kr aktivert i selskapets balanse. De to aktiverte prosjektene er CampeIlo 6 Value Pack, en modul med ny funksjonalitet, og CampeIlo Azure, som er en produktifisering på "Scaling invoice management software globally in the cloud". Støtten fra Skattefunn gjenspeiler at selskapet har nedlagt en betydelig investering i neste generasjon løsninger i nettskyen. Endelig produktifisert vil dette gi grunnlagt for fremtidig vekst. Aktiveringen av disse investeringene vurderes å være konservativ. Basert på en forventet økonomisk levetid på ca 3 år har selskapets aktiverte del av FoU-prosjekter vært avskrevet lineært over 3 år. Årets kostnadsførte avskrivninger på aktiverte FoU kostnader er redusert med nedregulering av mottatte tilskudd knyttet til prosjekter. For 2010 utgjør dette kr i reduksjon av avskrivninger. Note 4: Egenkapital Egenkapital pr Gjeldskonvertering Årets resultat Foreslått aksjeutbytte Egenkapital pr Selskapskapital Overkurs- Annen fond egenkapital Sum Campeilo Software AS Noter 2010 Side 4

10 Compello Software AS Noter til regnskapet for 2010 Note 5: Skatt Årets skattekostnad: Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultat Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt Sum betalbar skatt ordinært resultat Betalbar skatt i balansen: Sum betalbar skatt i balansen Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Endring Varige driftsmidler Fordringer Avsetninger mv Sum Akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt (28 %) Note 6: Bundne midler Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr Skyldig skattetrekk pr utgjør kr Compello Software AS Noter 2010 Side 5

11 BOT VIKEN Til generalforsamlingen i Compello Software AS Ansvarlige partnere: Jens Petter Auring Svein Brataas Kjersti Øyslebø Bralaas Trygve Plener Ole Christian Rasmussen KimAtlc Svendsen Ame Buer Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Compello Software AS, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avslultet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om delte årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi elterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige elter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. BOT Viken Revisjon AS Statsautoriserte revisorer Org.nr: MVA WofoNI.bdtviken.no...~-._-~_ KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN ~ OSLO I TONSBERG I HORTEN I MOSS I HALDEN ~~

12 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Compello Software AS per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttatetse om øvrige forhotd Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av histori sk finansiell informasjonl>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo 8. mars 2011 ~:1n~~~ Kjersti 0ysle ø Brattaas Statsautorisert revisor BOT Viken Revisjon AS Statsautoriserte revisorer Org.nr: MVA no ~-~--_..... _~--.,,-"1-... KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN ~ OS LO I TONSBERG I HORT EN I MOSS I HALDEN ~~

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer