Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt."

Transkript

1 Årsberetning 2008 Virksomhetens art og beliggenhet utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte i 1998 en spesialisert løsning for elektronisk fakturabehandling. Selskapet har utviklet sin løsning videre slik at produktene støtter hele innkjøpsprosessen fra behov oppst~r til handelen er ferdig bokført. Compellos produkter har integrasjon mot de fleste ledende administrative systemer. Integrasjonene har blitt utviklet i tett samarbeid med selskapets forretningspartnere som ogs~ er distribusjonskanaler for Compello. Selskapets forretningskontor ligger p~ Fornebu i Bærum. Selskapets virksomhet i 2008 Selskapets styre har vedtatt en offensiv strategi hvor man i perioden har fokusert p~ ~ bygge opp organisasjonen for fremtidig vekst. Selskapet har utviklet produkter og opparbeidet kundegrunnlag som ~pner nye muligheter nasjonalt og internasjonalt. msetning har økt med 12% i 2008 p~ tross av et vanskelig økonomisk klima i annet halv~r. Det er inng~tt avtaler med kunder hvor potensialet for økt omsetning i ~rene fremover er betydelig. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Mer enn 1/3 av selskapets ansatte arbeider i utviklings- og supportavdelingen og er derav direkte knyttet til selskapets utviklingsaktiviteter. Selskapet har ogs~ i 2008 hatt en betydelig forsknings- og utviklingsinnsats. Compello har i 2008 aktivert arbeidet som er lagt ned i ~ bygge Compello Software Framework. Prosjektet er godkjent og støttet av Skattefunn. Kostnadene er i hovedsak lønnskostnader til standard Skattefunn timepriser. Gjennom forskningsprosjektet CSF har selskapet kommet frem til en metodisk utvikling som optimaliserer selskapets interne prosess for produktutvikling. Dette er en plattform som sikrer at selskapet utvikler programvare med større produktivitet og kvalitet fremover. Compello Web 2009, som er bygget p~ denne plattformen, danner grunnlaget for fremtidig vekst for selskapet. Totalt er det i 2008 aktivert forsknings- og utviklingskostnader med kr Forskningen har et både kortsiktig og langsiktig perspektiv. Vi viser i den sammenheng til ~rsregnskapet med noter. Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt. Arsregnskapet 2008 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntr~dt forhold etter regnskaps~rets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Styret og ledelsen har særlig vurdert den aktiverte utsatte skattefordelen i selskapets balanse. Basert på de vurderingene som er gjort er det etter styrets oppfatning riktig ~ beholde - Årsberetning 2008 Side l av 2

2 aktiveringen av denne posten i balansen til tross for en viss og naturlig usikkerhet. Den største delen av den utsatte skattefordelen er opparbeidet ved underskudd i selskapets oppstartsperiode Underskuddene ble løpende finansiert ved kapitaltilskudd fra aksjonærene. har etter dette og frem til 2007 vist en solid og jevn inntjening. I 2007 skalerte selskapet for vekst og budsjetterte med underskudd. I forbindelse med tilsetting av ny daglig leder i mars 2008 ble strategien endret og det ble besluttet å redusere kostnadene og fokusere på kjerneområdene. I tillegg ble det gjort en grundig gjennomgang av selskapets balanseposter. Gjennomgangen utløste kostnadsføring av poster som ble oppfattet som usikre. Styret kjenner ikke til flere usikre negative forhold som ikke er avklart ved avleggelse av regnskapet. Selskapet er nå i en posisjon med relativt store faste årlige inntekter og med god kostnadskontrolj. Antall ansatte er betydelig redusert gjennom 2008 og teller ved årsskiftet 22 mot 34 på det meste i To av de 22 ansatte er i oppsigelse. Med en redusert kostnadsmasse, betydelig økt fokus på omsetning og strategi vil selskapet ha et positivt resultat i Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det ble i 2008 rapportert totalt 328 sykedager tilsvarende et sykefravær på 5,9% mot et sykefravær på 296 dager (4,2%) i av disse dagene skyldes langtidssykemeldinger. Det gjøres systematisk kartlegging av helse og trivsel blant alle ansatte. Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 22 ansatte er 8 kvinner. Selskapets styre forskjellesbehandler ikke kvinner og menn. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. (styreleder) Th~J{ Tore Nyhus Halvor Walla Gustav Line (Daglig leder) - Årsberetning 2008 Side 2 av 2

3 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftsl<ostnader Notc Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad, solgte varer og tjenester Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning av driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnad Cl' Renteinntekter IS 944 Almen finansinntekt Rentekostnader I Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Endring utsatt skattefordel rdinært resultat Årsresultat verføringer Avsatt til wmen egenkapital Sum overføringer r Comprllo SoHWRrt AS rg. nr

4 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 4, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler l 000 Sum finansielle anleggsmidler Snm anleggsmidler mløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Snm fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Comprllo Sofhrlrt AS rg. nr

5 Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital ( Il kr 0,40) Sum innskutt egenkapital pptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpjikelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld o o Kortsiktig gjeld Konvertible lån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgj eld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld o Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Lysaker, den li t nlpello Software AS Halvor Walla Styremedlem Thorvald Hærem Styremedlem ljrwh Gustav Line Daglig leder rg. nr

6 Noter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntektsføring ved salg av lisenser skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Kostnader som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som annen kortsiktig gjeld, og tilbakeføres deretter i takt med levering av ytelse. ASP leieinntekter fra EdB Business Partner inntektsføres forskuddsvis hvert halvår for 6 mnd. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Øvrige omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aktivering av egne forsknings- og utviklingsprosjekter opplyses i note. Balansefmt forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Øvrige utviklingskostnader utgiftsføres løpende etter samme regnskapsprinsipp som tidligere år. ffentlige tilskudd og tijsk'udd via SkatteFunn-ordningen knyttet til aktiverte FoU prosjekter er balansefmt som utsatt inntekt (bruttometoden). Note 1 Aksjonærtabell Aksjekapitalen i pr består av folgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført rdinære-aksjer Snm , , ,60 Eierstru ktur De største aksjonærene i % pr var: EIrinelI AS Inger lsen Decision Lab AS FA Eiendom AS Tore Nyhus Steinar Teien GleffAS Raptor AS Trine DitJevsen Rkhard Berggren Gustav Line le Johan lsen Media Technology Group AS NialcriAS insalvo AS Geir Johannessen Totalt antall aksjer Sum> 1 % eierandel Sum øvrige 70,525 b rg.nr: Eier- rdinære andel , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 91,4 8,6,

7 Noter Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Navn John Artur lafsen! Etrineil AS Thorvald HæremI Deeision Lab AS Rudolf Galliganil FA Eiendom AS Tore Nyhus Gustav Line Ver\' Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder Totalt.ntall aksjer 174,821 87,495 77,749 70,140 20,000 Selskapet har tatt opp et på konvertibelt I"n kr kr 4,000,500 ved utstede!>e av 114,300 konvertible obligasjoner hver pålydende kr 35, som hver gir rett til Il kreve en aksje pålydnede kr 0,40, og med en overkurs på kr 34,60. Konvertering av samtlige obligasjoner vil medføre at aksjekapitalen utvides ITa kr 329,643 med kr 45,720 til kr 375,363 Selskapet har vedtatt Il utsede 80,000 tegningsretter hver pli en aksje, hvorav daglig leder tildeles 50,000. For hver aksje skal det betales kr 40, hvorav kr 0,40 utgjør pålydende og kr 39,60 utgjør overkurs. Note 2 Ansatte. godtgjørelser. lån fil ansatte/aksjonærer m.v. Godtgjørelser/ytelser Daglig leder StY"et Lønn og annet vederlag kr. 1,017,500 Honorarer til styret for 2008 Avatt bonus 2008 kr 200,000 er avsatt med kr Tildelte opsjoner 50,000 aksjer Antall ansatle Antall årsverk i Revisor Revisjon Annen kllsulentblstand Honorar kosutadsført i 2008 kr.121,238 kr. 64,550 Hvis styret ønsker at administrerende direktør skal fratre sin stiling, forplikter han seg til dette mot en etterlømt på 12 måneders lønn. Note 3 Lønnskostnader, antan ansatte. godtgløreiser. Iltn mansatte m.m. Lønnskostnader LØIl/linger Arbeidsgiveravgift Andre )Iteiser Sum I l TP Selskapet er pliktig til It ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har inngått avtale som tilfredsstiller lovens krav bcompell0 Software AS. rg.nr: :58

8 Noter No!e 4 Anleggsmidler Immaterielle Eiendeler Sum Anskaffelseskost pr I Tilgang kjøpte anleggsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger 3 I Av- og nedskrivninger pr Dokfort verd Årets ordinære avskrivninger Arets nedskrivninger Økonomisk leve Lid ca 3 år Avskrivningsplan lineært 33 % Arets kostnadsførte avskrivninger på aktiverte FoU kostnader er redusert med nedregulering av mottatte tilskudd knynet til prosjekter. For 2008 utgjør dette kr 408,000 i reduksjon av avskrivninger. Note 5 Skattenote Årets skattekostnad ResuitatfØl1 skatt på odrinært resultat Endring i utsatt skatt I utsatt skattefordel Skattekostnad ordiuært resultat l Betalbar skatt i Arets skattekostnad: rdinært resultat før skatt Pemlanente forskjeller GrunnIng for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Skattepliktig Inntekt Sum betalbar skatt ordinært resultat Betalbar skatt i balansen: Snm betalbar skatt i balansen Skattefunn Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fl'emful'ing som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: bc ompell Software AS rg.nr: s8

9 Noter Varige driftsmidler Fordringer Avsetninger mv Sum l Endring Akkumu lert frem førbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt (28 %) Note 6 LAn og pantstillelser Konvertibelt Illn fra en av selskapets eiere utgjør kr 4,000,500. Det betales rente med 7 % etterskuddsvis den 30,09,2008,31,12,2008,31,03,2009 og 30,06,2009. U net er avdragsfritt og forfaller i sin helhet til betaling 30,06,2009. Unet er sikret med pant i selskapets kundemasse, med prioritet etter IAn fra kredittinstitusjoner. Fristen for å kreve utstedt aksjer er 30,04,2009. Ungiver kan når som helst innen denne fristen for hele eller deler av fordringen kreve aksjer utstedt suksessivt inntil fordringen s samlede beløp. Gjeld til kredittinstitusjoner, kr 1,661,910 er sikret med pant i kundefordringer. BokfØl1 verdi utgjør kr 5,815,915. Note 7 Aktivering av utviidingskostnader Selskapet bar i 2008 ak1ivert forsknings- og utviklingskostnader som gjelder nye selvstendige programvnremoduler for til sammen kr. 3,958,000. Prosjektene avskrives linært over tre år fra dato for ferdigstillelse. Det er forventet inntekter fra disse modulene som minst tilsvarer det aktiverte beløpet. l tilknytting til forsknings- og utviklingsprosjektene har selskapet mottatt tilskudd fra Norges Forskningsrlld, samt tilskudd via Skattefunnsordningen. Tilskuddene er sammenholdt med de ak1iverte prosjektkostuadene, og en forholdsmessig andel av tilskuddene er balanseført som en utsatt innleli. Denne vil bli inntektsført over avskrivningsperioden for de aktiverte kostnadene. Note 8 Bankinnskudd A v selskapets bundne bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 601,62 J Skyldig skattetrekk pr utgjør kr. 612,814. For lite innsatt bankkonto skattetrekk er satt inn i bank i Selskapet har bevilget kreditt på kassekredittkontoen kr Disponibelt beløp inkl. kreditt er kr 838,090 bcompeli Software AS rg.nr:

10 BDT VIKEN Til generalforsamlingen i Ans~ a rlige partnere: Jens Petter Auring Svein Brataas Kjersti Øyslebø Brat;las Trygve Plener le Christian Rasmussen Ame Buer Kjell Kristian lsen Geir-Johnny ls:lksen Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISJNSBERETNING FR 2008 Vi har revidert årsregnskapet for for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittet over, vil vi presiserer at det kan hefte vesentlig usikkerhet ved virkelig verdi av aktivert utsatt skattefordel. Verdien av denne er basert på vesentlige resultatforbedringer de kommende år. Vi viser for øvrig til styrets årsberetning. slo 20. mai 2009 BT Viken Revisjon AS ~~~~ Kjersti Øyslebø Brattaas Statsautorisert revisor BT Viken Revisjon AS Statsautoriserte revisorer arg. nr MVA E post: www. bdtviken.no... ~_ _oi.a._ljit KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN ~ SL I TNSBEAG I HRTEN I MSS I HALEN ~~

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS, og datterselskapet Multipower Manufacturing AS, utvikler og distribuer engangsbatterier

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS sin virksomhet består i dag av oppfølging av søksmål. Virksomheten relatert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2009 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer