Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune"

Transkript

1 Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget , utvalgsak 2/12 1

2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde Hensikten med reglementet Hvem reglementet gjelder for Hjemmel og gyldighet Hjemmel Gyldighet Forvaltning og forvaltningstyper Målsettinger, strategier og rammer Formålet med fylkeskommunens finansforvaltning Overordnet formål og tilhørende delmål Generelle rammer og begrensninger Punktvis oppstilling av generelle rammer og begrensninger Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Rammer Rapportering Forvaltning av fylkeskommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Vedtak om opptak av lån Valg av låneinstrumenter Tidspunkt for låneopptak Konkurrerende tilbud Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Rapportering Forvaltning av fylkeskommunens langsiktige finansielle aktiva Presiseringer Rapportering Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko Risikovurderinger Kvalitetssikring VEDLEGG 1: NOEN RENTE OG FINANSTEKNISKE BEGREPER VEDLEGG 2: STANDARD OPPSETT FOR FINANSRAPPORTER

3 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for fylkeskommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 1.2 Hvem reglementet gjelder for Reglementet gjelder for Troms fylkeskommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er godkjent av fylkestinget. 2. Hjemmel og gyldighet 2.1 Hjemmel Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: a) Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 52. b) Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR nr 635). 2.2 Gyldighet Følgende gjelder: a) Reglementet trer i kraft fra og med Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver fylkestingsperiode. b) Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som fylkestinget eller annet politisk organ har vedtatt for fylkeskommunens finansforvaltning. 3. Forvaltning og forvaltningstyper 3.1 Målsettinger, strategier og rammer I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle fylkeskommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for: a) Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 1. 1 Med ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål legger man i dette reglementet til grunn kortsiktige likvide midler eksklusive fylkeskommunens RDA2- og RUP-midler, spillemidler, kulturbyggmidler, kulturvernmidler, midler tilknyttet den kulturelle skolesekk, mv. Dette er øremerkede fondsmidler, der renteinntektene tilfaller de ulike fond (egne kontoer). Med andre ord, ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er slike som fylkeskommunen fritt kan disponere. 3

4 b) Forvaltning av fylkeskommunens samlede gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. Det er ikke utarbeidet målsettinger, strategier og rammer for plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, da fylkeskommunen med visse unntak ikke skal være i besittelse av denne typen aktiva Formålet med fylkeskommunens finansforvaltning 4.1 Overordnet formål og tilhørende delmål Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader 3 for fylkeskommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: a) Fylkeskommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser. b) Plassering av likvide midler skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektivet på plasseringene. c) Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behovet for forutsigbarhet i lånekostnader. 5. Generelle rammer og begrensninger 5.1 Punktvis oppstilling av generelle rammer og begrensninger a) Fylkestinget skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning 4 og vesentlig finansiell risiko 5, jfr. kommunelovens 52. b) Reglementet skal baseres på fylkeskommunens egen kunnskap om finansforvaltning, herunder kunnskap om finansielle markeder, instrumenter, risikostyring mv. c) Fylkestinget skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva 6. Det påligger fylkesrådet en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for fylkestinget som anses som prinsipielle. d) Fylkesrådet skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer fylkeskommunen er eksponert for. 2 For nærmere detaljer henvises til reglementets pkt For Troms fylkeskommunes del, som med visse unntak ikke skal være i besittelse av langsiktige finansielle aktiva, vil netto finansieringskostnad fremkomme som differansen mellom totale rentekostnader fra samlet gjeldsmasse fratrukket totale renteinntekter fra beholdningen av kortsiktige likvide midler. 4 Reglementets pkt. 6.2 angir avkastningsnivåer som anses akseptable innen forvaltningen av kortsiktige likvide midler, mens pkt. 7.7 spesifiserer rentenivåer som betraktes som tilfredsstillende for samlet gjeldsforvaltning. 5 Vesentlig finansiell risiko defineres ikke mer konkret enn å fastslå at: Så lenge man i finansforvaltningen tar finansielle posisjoner som gjør at man havner innenfor rammene og reglene som finansreglementet spesifiserer, anses man å ligge innenfor de grenser for vesentlig finansiell risiko som Troms fylkeskommune opererer med ut i fra sine risikopreferanser. Det er underforstått at rammene og reglene i dette reglement ikke skal brytes, men beveggrunnen for å holde seg innenfor dem ligger nettopp i det å unngå vesentlig finansiell risiko og eventuelle påfølgende økonomiske tap som i verste fall fremtvinger nedskjæringer i tjenesteproduksjonen. 6 I reglementets pkt. 8.1 redegjøres for hva som anses som langsiktige finansielle aktiva. Her fremgår at Troms fylkeskommune med visse unntak ikke har anledning å plassere midler i denne typen aktiva. 4

5 e) Det tilligger fylkesrådet å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. I denne forbindelse gis fylkesrådet anledning å delegere fullmakt for inngåelse av avtaler i overensstemmelse med finansreglementet til den eller de på lavereliggende organisatorisk nivå som det er hensiktsmessig at har slik fullmakt. f) Det tilligger fylkesrådet med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med fylkeskommunens overordnede økonomibestemmelser. g) Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i fylkeskommunens finansforvaltning. h) Fylkeskommunen kan i sin finansforvalting benytte seg av andre finansielle instrumenter, såkalte avledede instrumenter/derivater, kun i de tilfeller at slike er konkret angitt under de enkelte forvaltningsformer. Eventuell bruk av avledede instrumenter/derivater skal være innenfor risikorammene for underliggende aktiva eller gjeld og skal inngå ved beregning av finansiell risiko. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis fylkeskommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver for seg. 6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 6.1 Rammer Fylkeskommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, dvs. kortsiktige likvide midler, kan kun plasseres som bankinnskudd 7 til flytende rentebetingelser. Tillatte rentetilknytninger kan maksimalt ha 12 måneders renteforfall 8. Det er ikke anledning å avtale tidsbindinger på innskutt kapital, dvs. at fylkeskommunens likvider til enhver tid skal være lett tilgjengelig (normalt 1-2 virkedager). Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). Fylkeskommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. Fylkeskommunens kortsiktige likviditet skal fortrinnsvis plasseres i fylkeskommunens hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med forvaltningskapital som overstiger NOK 25 mrd. og i tillegg med minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Eneste unntak fra regelen om at 100 prosent av ledig likviditet skal være plassert som bankinnskudd er i kriseliknende situasjoner, der man frykter at innskutte midler kan gå tapt 7 Denne strategien velges med utgangspunkt i fylkeskommunens risikopreferanser, som i vesentlig grad vektlegger å unngå økonomiske tap på kortsiktige likviditetsplasseringer, for eksempel i ulike typer rentebærende sertifikater og obligasjoner utstedt av kommuner, fylkeskommuner, bank og industriforetak. Når kortsiktige likviditetsplasseringer sammenlignes med ordinære bankinnskudd anses den ekstra rente- og kurstapsrisikoen ved dem for å være for høy i forhold til avkastningspotensialet. 8 Ved plassering av kortsiktige likvide midler som bankinnskudd skal fylkeskommunen fortrinnsvis benytte 3 måneder NIBOR rentetilknytning. Alternativt kan man for samlet beholdning av bankinnskudd søke å opprettholde samme fordeling på rentetilknytningene (eksempelvis 70 prosent av beholdning med 3 måneder NIBOR rentetilknytning og 30 prosent med 6 måneder NIBOR rentetilknytning) som man har for samlet lånevolum på flytende rentebetingelser (eksempelvis 70 prosent av beholdning med 3 måneder NIBOR rentetilknytning og 30 prosent med 6 måneder NIBOR rentetilknytning). 5

6 som følge av konkurs mv 9. I slike situasjoner har fylkesrådet fullmakt til å plassere inntil 100 prosent av fylkeskommunens likviditet i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, herunder statsforetak. 6.2 Rapportering Fylkesrådet skal i forbindelse med tertialrapportering pr og 31.8, legge frem rapporter for fylkestinget som viser status for forvaltningen av kortsiktige likvide midler 10. I tillegg skal det etter årets utgang legges frem en årsrapport for fylkestinget som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året for kortsiktige likvide midler. Rapport pr og 31.8 skal inngå som en separat del av budsjettoppfølgingssak henholdsvis pr og , mens årsrapporten som viser utviklingen gjennom året og status pr skal legges frem for fylkestinget som egen sak i mars måned det påfølgende året. Det henvises til vedlegg 2 som viser standard oppsett for finansiell tertial- og årsrapportering. Rapporten skal minimum angi følgende vedrørende kortsiktige likvider: a) Sammensetning av aktiva. b) Beholdning eventuelt markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva. c) Vesentlige markedsendringer. d) Endringer i risikoeksponering. e) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. f) Egne rentebetingelser sammenlignet med 3 måneder NIBOR, flat, som fylkeskommunen skal bruke som benchmark for markedsrenter. Ad. pkt. f): Det settes ikke som absolutt krav at fylkeskommunen til enhver tid i forvaltningen av kortsiktige likvide midler skal oppnå bedre rentebetingelser enn benchmark, gitt ved 3 måneder NIBOR, flat 12. I en normalsituasjon der 100 prosent av kortsiktige likvide midler er plassert som bankinnskudd til flytende rente, kan man forvente å oppnå rentebetingelser som er bedre enn NIBOR, flat. Normalt kan man forvente å oppnå et påslag mellom basispunkter 13 på eksempelvis 3 måneder NIBOR. I de tilfeller man i forvaltningen av kortsiktige likvide midler oppnår lavere rentebetingelser enn 3 måneder NIBOR, flat, må det tas stilling til om man skal gjøre tiltak for å søke å forbedre eksisterende rentebetingelser. 9 Ved vurdering av rådende pengemarkedsforhold kan man bruke bankenes kredittpåslag på bankobligasjoner med korte løpetider som indikator. I en normalsituasjon ligger bankenes påslag på for eksempel 3 måneder NIBOR rundt basispunkter (situasjonen før finanskrisen i 2008), mens påslaget i kriselignende situasjoner kan komme vesentlig mye høyere (under finanskrisen i 2008 var påslagene i perioder over 200 basispunkter, mens påslaget ved inngangen til 2010 lå rundt basispunkter for rentebærende verdipapirer med kortere rentetilknytninger og løpetider). 10 Dvs. ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 11 Budsjettoppfølgingssaken pr fremlegges fylkestinget i juni, mens oppfølgingen pr fremlegges i september. 12 Dvs. at et eventuelt påslag er 0,00 prosent p.a. 13 Dvs. mellom 0,25-0,50 prosent p.a. 6

7 7. Forvaltning av fylkeskommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 7.1 Vedtak om opptak av lån Fylkestinget fatter vedtak om opptak av lån. Slikt vedtak skal minimum angi: a) Lånebeløp. b) Nedbetalingstid. Ad. pkt. b): Generelt gjelder følgende vedrørende nedbetalingstider for ulike typer lånefinansierte investeringstiltak: Veger skal ha 30 års nedbetalingstid. Bygg skal ha 20 års nedbetalingstid. Inventar og utstyr, etc. skal ha nedbetalingstid tilsvarende investeringens forventede økonomiske levetid. Med utgangspunkt i fylkestingets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av fylkeskommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Videre gjelder en særskilt bestemmelse for Troms fylkeskommunes finansreglement om at alle enkeltlån skal ha serielånsstruktur. Dermed overoppfylles Kommunelovens 50, nr. 7a, som kun krever at samlet lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Eneste unntak fra den særskilte bestemmelsen om serielånsstruktur er ved etablering av byggelån og lignende typer lån der det er behov for å ta opp lån som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån). I slike tilfeller er det tillatt å benytte rammelån og/eller bulletlån frem til ferdigstillelse av aktuelle prosjekter. Etter ferdigstillelse må rammelån og/eller bulletlån konverteres til lån med ordinær serielånsstruktur. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 7.2 Valg av låneinstrumenter Det kan kun tas opp lån i norske kroner. Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet, men for slike lån må det etableres ordinær serielånstruktur. Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 7.3 Tidspunkt for låneopptak Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Dersom likviditetssituasjonen og øvrige forhold tillater det skal man etterstrebe låneopptak senest mulig i det budsjettåret fylkestinget har vedtatt at låneopptak skal gjennomføres. 7

8 7.4 Konkurrerende tilbud Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne regelen for situasjoner hvor fylkeskommunen velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank (for eksempel lån i Husbanken). 7.5 Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende: a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1,0 og 5,0 år. c) Minimum 40 prosent av samlet gjeldsportefølje skal ha flytende rente (rentebindig inntil ett år), minimum 40 prosent skal ha fast rente, mens 20 prosent skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, skal fordeles i 1 til 10 års segmentet på en slik måte at fylkeskommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko. Det er et absolutt krav at fylkeskommunen, til enhver tid i forvaltningen av samlet låneportefølje, holder seg innenfor følgende nedre og øvre grenser for tillatt fordeling på rentebindingsperiodene 0-1 år 14, 1-5 år 15 og 5-10 år 16 : Tabell 7.5.1: Risikoprofil Nedre grense Normalposisjon Øvre grense Rentebindingsperiode 0-1 år (flytende renter) 40,0 % 50,0 % 60,0 % Rentebindingsperiode 1-5 år (fastrenter) 35,0 % 37,5 % 40,0 % Rentebindingsperiode 5-10 år (fastrenter) 5,0 % 12,5 % 20,0 % I tabell er det, i tillegg til de absolutte nedre og øvre grensene for samlede flyt- og fastrenteandeler, oppgitt ønsket normalposisjon på fordelingen mellom flytende og fastrenter. e) I en normalsituasjon og som en primærbenchmark skal den samlede gjeldsporteføljens durasjon (vektet rentebindingstid) være 2,5 år 17. Ad. pkt. b) og e). Det er et absolutt krav at fylkeskommunen til enhver tid i forvaltningen av den samlede låneporteføljen holder seg innenfor nedre og øvre durasjonsgrense, som henholdsvis er mellom 1,0 og 5,0 år. For å oppnå ønsket durasjon, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP) 18. Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for fylkeskommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike 14 Dvs. flytende renter. 15 Dvs. fastrenter i det mellomlange segmentet. 16 Dvs. fastrenter i det lange segmentet. 17 For en nærmere forklaring henvises til pkt. 7.7, bokstav e), samt til vedlegg 1 der begrepet er definert. 18 I gjeldsforvaltningen åpnes ikke for bruk av andre typer finansielle instrumenter, for eksempel opsjoner (derivater) som gir produktkombinasjoner av rentetak eller rentetak og rentebunn mv. 8

9 kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig. Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger under pkt. b) og c) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån i låneporteføljen. Det skal kun benyttes større banker med bred erfaring innenfor dette området, som motpart ved slike kontrakter. 7.6 Størrelse på enkeltlån spredning av låneopptak Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at fylkeskommunen fordeler låneopptakene på flere lånegivere. 7.7 Rapportering Fylkesrådet skal i forbindelse med tertialrapportering pr og 31.8 rapportere om status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal det etter årets utgang gjennom egen årsrapport rapporteres til fylkestinget med hensyn på utviklingen gjennom året og status pr Det henvises til vedlegg 2 som viser standard oppsett for finansiell tertial- og årsrapport. Rapport pr og 31.8 skal inngå som en separat del av henholdsvis budsjettoppfølgingssak pr og , mens årsrapporten som viser utviklingen gjennom året og status pr skal legges frem for fylkestinget som egen sak i mars måned det påfølgende året. For gjeldsforvaltningen skal det minimum rapporteres om følgende: a) Sammensetning av passiva. b) Løpetid og durasjon for passiva. c) Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva. d) Vesentlige markedsendringer. e) Endringer i risikoeksponering. f) Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. g) Refinansiering av eldre lån så langt i året. h) Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. i) Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser (primær- og sekundærbenchmark). Fylkeskommunens primærbenchmark er 2,5 års norske swaprenter 20, mens sekundærbenchmark er 3 måneder NIBOR, flat 21. Ad. pkt. i): Det settes ikke som absolutt krav at fylkeskommunen i forvaltningen av den samlede låneporteføljen til enhver tid skal oppnå lavere gjennomsnittlige rentenivåer enn 19 Budsjettoppfølgingssaken pr fremlegges fylkestinget i juni, mens oppfølgingen pr fremlegges i september. 20 Gitt at man over tid i gjeldsforvaltningen opprettholder en durasjon rundt 2,5 år, kan man normalt forvente at gjennomsnittlig rentenivå for samlet gjeldsportefølje vil ligge omtrent på nivå med 2,5 års norske swaprenter. 21 Denne benyttes som en indikator for prisen på flytende renter. Gitt at man over tid i gjeldsforvaltningen har en durasjon rundt 2,5 år forventes at gjennomsnittlig rentenivå for gjeldsporteføljen normalt vil ligger over 3 måneder NIBOR, flat (anslagsvis basispunkter over). Dette på grunn av at nivåene på de kortere rentebindingene over tid i gjennomsnitt tenderer mot å være billigere enn nivåene på de lengre rentebindingene. 9

10 nivået på primærbenchmark, gitt ved 2,5 års norske swaprenter. I de tilfeller man oppnår høyere rentenivåer enn løpende 2,5 års norske swaprenter, må det tas stilling til om man skal reposisjonere gjeldsporteføljens fordeling over ulike rentebindingsperioder med det siktemål å oppnå lavere løpende gjennomsnittlig rentenivå enn benchmark over tid. 8. Forvaltning av fylkeskommunens langsiktige finansielle aktiva 8.1 Presiseringer Da fylkeskommunen med visse unntak ikke skal være i besittelse av langsiktige finansielle aktiva er det ikke utarbeidet målsettinger/formål, strategier og rammer for plassering og forvaltning av denne typen aktiva. For langsiktige finansielle aktiva gjelder følgende: a) Med unntak av aksjer definert som finansielle anleggsmidler 22, pensjonsmidler 23, midler brukt til innkjøp av elektrisk kraft 24 og eventuelt også midler brukt til direkte eller indirekte innkjøp av drivstoff 25 skal ingen midler plasseres som langsiktige finansielle aktiva. Herunder kommer plasseringer av midler som ikke har noen tiltenkt bruk i minimum de 5 nærmeste år og som gjerne involverer finansielle aktiva med varierende grad av risiko, for eksempel aksjer og rentebærende verdipapirer (sertifikater, obligasjoner mv.) med varierende grad av kurstapspotensial eller for den saks skyld produkter med garantert avkastning og varierende grad av kredittrisiko (konkurssannsynlighet). b) Dersom det på et gitt tidspunkt er nødvendig å ta stilling til plassering av langsiktige finansielle aktiva, utover nevnte unntak i pkt. a) ovenfor, skal det fremmes sak for politisk behandling i fylkestinget som eventuelt innstiller på at det åpnes for plassering av langsiktige finansielle aktiva. Forvaltning av slike midler må i så fall holdes atskilt fra fylkeskommunens midler beregnet for driftsformål. c) Hvis det åpnes for plassering av langsiktige finansielle aktiva, som nevnt under pkt. b) ovenfor, må finansreglementet modifiseres slik at det også omfatter en egen del som gir rammer og retningslinjer for plassering av disse midlene. Før nevnte plasseringer kan finne sted må fylkestinget i eget vedtak godkjenne det modifiserte finansreglementet. 22 Det påpekes at fylkeskommunen er eier av aksjeposter i ulike selskaper, for eksempel i Troms kraft AS, Hurtigruten ASA og Kunnskapsparken i Harstad AS. Disse aksjene er ikke omfattet av dette reglementet, da de er definert som finansielle anleggsmidler. Formålet med denne typen aksjeeierskap er av politisk- eller samfunnsmessig karakter og ikke å generere finansiell avkastning. I årsregnskapet, under posten anleggsmidler, fremkommer de aksjene fylkeskommunen er i besittelse av. Felles for alle disse er at de anses som finansielle anleggsmidler. 23 Forvaltningen av fylkeskommunale pensjonsmidler, som p.t. utføres av ulike norske pensjonsselskaper, er ikke omfattet av dette reglementet. Derfor kan pensjonsmidlene eller andeler av disse forvaltes som langsiktige finansielle aktiva i henhold til de lovbestemmelser og reguleringer som gjelder for norske pensjonsselskaper mv. 24 Fylkeskommunens innkjøp av elektrisk kraft forvaltes p.t. av en ekstern aktør. Denne forvaltningen omfattes ikke av dette reglementet selv om det kan tas i bruk fastpriskontrakter og finansielle instrumenter (derivater), som kan klassifiseres som langsiktige finansielle aktiva. Innkjøpet av elektrisk kraft er regulert gjennom egne kontraktsbestemmelser. 25 Fylkeskommunen, v/samferdselsetaten, svarer for innkjøp av drivstoff til buss-, ferge- og hurtigbåttransportører mv. som man har driftsavtaler med. I denne sammenheng kan det være at det er behov for fremtidig bruk av fastpriskontrakter/finansielle instrumenter (derivater) til prissikring av drivstoffvolumene som Samferdselsetaten direkte eller indirekte svarer for. Om denne typen prissikring, som involverer bruk av instrumenter som kan klassifiseres som langsiktige finansielle aktiva, skulle bli iverksatt vil det kreve godkjenning da denne typen derivatbruk ikke faller inn under dette reglementet. 10

11 8.2 Rapportering Fylkesrådet skal i forbindelse med tertialrapport pr og 31.8, samt årsrapport etter årsskiftet ikke rapportere om status for langsiktige finansielle aktiva, da fylkeskommunen ikke skal være i besittelse av slike aktiva utover de ovennevnte unntak. 9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 9.1 Risikovurderinger Det skal til hver rapportering til fylkestinget gjøres atskilte risikovurderinger som involverer såkalt stresstesting av renterisikoen for plasseringer av kortsiktige likvide midler 26 og gjeldsporteføljen sett i sammenheng. Med andre ord skal det gjøres en netto gjeldsbetraktning, som viser fylkeskommunens renterisiko angitt i NOK ved et 1,5 prosent parallelt skift i rentekurven Kvalitetssikring Finansforskriften pålegger fylkestinget å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Fylkesrådet pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før fylkestinget vedtar nytt, endret finansreglement. Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 26 Dvs. ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 27 Dvs. en generell 1,5 prosentpoeng endring i markedsrentene, som er uavhengig av rentebindingsperiodenes lengde. 11

12 VEDLEGG 1: NOEN RENTE OG FINANSTEKNISKE BEGREPER Derivativer (rentesikringsinstrumenter) Verdipapir som er avledet av andre verdipapirer (opsjoner og terminer). Verdien vil avhenge av verdien på underliggende verdipapir. Finansiell risiko Fylkeskommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Det eksisterer ulike typer av finansiell risiko. Definisjoner av typer av finansiell risiko er gitt under: Kredittrisiko Markedsrisiko Renterisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker, eller motparten i en derivatkontrakt, ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvingninger i de markedene kommunene er eksponert. Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp, går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Løpetid Tidsrom frem til forfall. Obligasjon Ihendehavergjeldsbrev med løpetid på over 12 måneder. Opsjoner En kontrakt som gir kjøperen rett, men ingen plikt til å kjøpe eller selge et gitt beløp/antall av et bestemt verdipapir til en fast pris på et bestemt tidspunkt eller innenfor en bestemt periode. Kjøpsopsjon: Rett til å kjøpe et verdipapir. Salgsopsjon: Rett til å selge et verdipapir. Renteavtale/ Future Rate Agreement (FRA) En FRA er en forpliktende avtale om sikring av lånerente eller plasseringsrente for en fremtidig renteperiode for et bestemt beløp. Rentebytteavtale (SWAP) En rentebytteavtale er en avtale om et bytte av to rentebetalingsstrømmer i samme valuta knyttet til henholdsvis fast og flytende rente og beregnet med referanse til en felles nominell hovedstol. Rentefølsomhet Rentefølsomheten viser endringen i eksempelvis låneporteføljens samlede rentekostnader ved 1 prosentpoeng endring av nivået på markedsrentene. 12

13 Renteopsjon En avtale om sikring av lånerente/plasseringsrente for en fremtidig renteperiode (normalt opsjon på FRA). En renteopsjon er en rett og ingen plikt. Renteopsjonen kan anvendes som en forsikring mot uønsket renteutvikling. Sertifikat Ihendehavergjeldsbrev med løpetid inntil 12 måneder. Termin En avtale om å kjøpe eller selge et verdipapir til en på forhånd avtalt pris på et gitt tidspunkt i fremtiden. Forwards: Futures: Terminkontrakter som inngås mellom to parter. Terminkontrakter som handles på børs og som er standardiserte. Durasjon (varighet) Et mål på et verdipapirs løpetid eller et mål på en låneporteføljes løpetid som tar hensyn til når rente- og avdragsbetalinger finner sted. Durasjon defineres som veid gjennomsnittlig løpetid av alle betalinger, dvs. renter og avdrag, og hvor vektene er nåverdien av betalingsstrømmene. Åpne lån Et åpent lån vil si at det legges ut lån med en maksimal låneramme. Første lånebeløp, nominell rente og avdragstid fastsettes ved åpning av lånet. Senere og innenfor lånets løpetid og maksimal låneramme, kan det legges ut lånebeløp av passende størrelse. Stresstest Test for å måle effekten på en eller flere porteføljer av forhåndsdefinerte markedssjokk. For Troms fylkeskommunes del vil markedssjokk utelukkende være knyttet til endringer i renten. Fylkeskommunens finansforvaltning er sammensatt slik at den samlede finansforvaltning kan stresstestes ved at man inkluderer låneporteføljen og porteføljebeholdningen av kortsiktige likvide midler. 13

14 VEDLEGG 2: STANDARD OPPSETT FOR FINANSRAPPORTER Her følger et eksempel på finansiell årsrapport, der det legges til grunn faktiske tall pr Fylkestingets tertialvise rapport pr og 31.8, samt årsrapporten pr skal utelukkende være oppsatt i henhold til formatet i oppsettet nedenfor. Det legges opp til å bruke samme inndeling og tabeller fra gang til gang. Det eneste som skiller oppsettet i de tertialvise rapportene og i årsrapporten er rapporteringsperioden. De tertialvise rapportene dekker 4 måneders perioder, mens årsrapporten er gjeldende for 12 måneder. FINANSIELL ÅRSRAPPORT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE 28 Rapporteringsdato: Periode: DEL 1: KORTSIKTIGE LIKVIDE MIDLER Etter fylkesrådets vurdering råder ingen kriseliknende situasjon i pengemarkedet pr , som tilsier at det er nødvendig å søke sikkerhet i norske statspapirer 29. Dermed er 100 prosent 30 av kortsiktige likvide midler plassert som innskudd i bank 31. Tabell 1.1 gir en oversikt henholdsvis pr og Tabell 1.1: Kortsiktig likviditetsbeholdning Innskudd i banker Banker Beholdning i mill. kroner pr Beholdning i mill. kroner pr Betingelser pr Betingelser pr Sparebanken 354,8 470,5 1 MNIB 1 MNIB Nord-Norge (100,0 %) (100,0 %) + 40 BP + 40 BP Andre banker 0,0 0,0 (0,0 %) Sum 354,8 (100,0 %) (0,0 %) 470,5 (100,0 %) Rente pr. Rente pr Rating pr Rating pr ,4 % 2,4 % A A Veid snitt: 4,4 % Veid snitt: 2,4 % 28 Denne rapporten er satt opp i henhold til kravene i 7 i ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. 29 Fortsatt er kredittpåslagene høyere enn normalen før finanskrisen, men betydelig lavere enn under krisen. Høye kredittpåslag taler isolert sett for at det kan være fornuftig å plassere andeler av kortsiktig likviditet i statspapirer fremfor å plassere 100 prosent som bankinnskudd. Det vil fortløpende vurderes om fylkeskommunen skal plassere andeler av kortsiktig likviditet i statspapirer. 30 Dette gjelder med unntak av en obligasjonsportefølje som pr har en beholdning på 45,96 mill. kroner og er plassert i henhold til retningslinjene i det gamle finansreglementet som per tiden gjelder inntil nytt finansreglement vedtas av fylkestinget i løpet av Denne obligasjonsporteføljen holdes utenfor i dette eksempelet på rapporteringsoppsett som er dekkende for det nye finansreglementet. Overgang til nytt finansreglement vil eventuelt medføre at man selger ut obligasjonsporteføljen gitt at det nye reglementet ikke gir anledning til å være i besittelse av obligasjoner. 31 Primært skal 100 prosent av kortsiktige likvide midler være plassert som innskudd i bank, jfr. finansreglementet pkt I kriseliknende situasjoner, der man frykter at midler kan gå tapt som følge av konkurs mv., kan fylkeskommunen fravike dette kravet. I slike situasjoner har fylkesrådet fullmakt til å plassere inntil 100 prosent av likvide midler i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, herunder statsforetak. 32 Beholdningsstørrelsene i tabell 1.1 inkluderer fylkeskommunens kortsiktige likvide midler eksklusive RDA2- og RUP-midler, spillemidler, kulturbyggmidler, kulturvernmidler, midler tilknyttet den kulturelle skolesekk, mv. Dette er øremerkede fondsmidler, der renteinntektene tilfaller de ulike fond (egne kontoer). Oppgitte beholdninger er slike som fylkeskommunen fritt kan disponere. Dessuten er det i parenteser oppgitt tilhørende beholdninger i prosent av totalbeholdningen. 33 Her oppgis hvilken rentetilknytning det er på bankinnskudd i de ulike banker og i tillegg opplyses hvor mange basispunkter (BP) som gis i påslag (10 BP er lik 0,1 prosent, 20 BP er lik 0,2 prosent etc.). Videre er 1 MNIB en forkortelse for 1 måneder NIBOR rentetilknytning. 34 Rentesatsene som oppgis i denne og neste kolonne er gjeldende p.a. 14

15 Pr er kredittratingen til bankene der fylkeskommunen har innskudd A, dvs. at finansreglementets krav om minimum A- i kredittrating tilfredsstilles. I tillegg er veid gjennomsnittlig rente for totalbeholdningen av kortsiktige likvide midler 2,4 prosent. Det er 0,2 prosent høyere enn benchmark gitt ved 3 måneder NIBOR, flat, som pr er 2,2 prosent 35. Konklusjon: Pr er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementets pkt Det foreligger etter fylkesrådets vurdering heller ingen vesentlige markedsendringer, dvs. endringer i norske og internasjonale pengemarkeder, som tilsier at det er behov for forvaltningsmessige grep verken for ned- eller oppjustering av risikoeksponeringen i forvaltningen av kortsiktige likvide midler. Med bakgrunn i rådende markedsforhold og den høye graden av risikoaversjon som fylkeskommunen har i forhold til plassering av kortsiktige likvide midler anses egne rentebetingelser pr som tilfredsstillende. DEL 2: LÅNEPORTEFØLJEN Finansreglementet 37 stiller krav til hvordan samlet låneportefølje skal være fordelt på rentebindingsperioder. Tabell 2.1 gir en oversikt over faktisk fordeling og om denne tilfredsstiller kravene pr og Tabell 2.1:Samlet låneporteføljes fordeling på ulike rentebindingsperioder 38 Rentebindingsperiode Beholdning i mill. kroner pr Beholdning i mill. kroner pr Krav til fordeling, jfr. finansreglementets pkt. 7.5, bokstav d) 0-1 år (flytende renter) 576,0 (46,0 %) 1-5 år (fastrenter) 423,7 (34,0 %) 5-10 år (fastrenter) 243,7 (20,0 %) Sum 1 243,4 (100,0 %) 768,7 (54,0 %) 412,8 (29,0 %) 242,0 (17,0 %) 1 423,5 (100,0 %) Faktisk beholdning skal ligge i intervallet 40,0 60,0 %. Faktisk beholdning skal ligge i intervallet 35,0 40,0 %. Faktisk beholdning skal ligge i intervallet 5,0 20,0 %. Er det pr avvik mellom faktisk beholdning og krav? Nei, faktisk beholdning på 54,0 % ligger innenfor tillatt intervall. Ja, faktisk beholdning på 29,0 % ligger 6 % under tillatt intervall. Nei, faktisk beholdning på 17,0 % ligger innenfor tillatt intervall. Når planlegges eventuelt avvik å lukkes? Intet avvik å lukke. I løpet av 1. kvartal 2010 Intet avvik å lukke. Pr har låneporteføljen en fordeling over rentebindingsperiodene 0-1, 1-5 og 5-10 år som med ett unntak tilfredsstiller finansreglementets krav. Unntaket er fastrenteandelen for perioden 1-5 år som ligger 6 prosent for lavt i forhold til tillatt intervall. Dette avviket lukkes fortrinnsvis via en reduksjon av flytrenteandelen. Videre skal man i gjeldsforvaltningen oppnå en veid gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) innenfor gitte rammer. Tabell 2.2 gir en oversikt over dette henholdsvis pr og Tabell 2.2:Samlet låneporteføljes veide gjennomsnittlige rentebindingstid (durasjon) Pr Pr Krav til durasjon, jfr. finansreglementets pkt. 7.5, bokstav b) og e) Veid gjennomsnittlig rentebindingstid (durasjon) 2,1 år 1,5 år Faktisk durasjon må ligge i intervallet 1,0-5,0 år. Ønsket normalposisjon er 2,5 år. Er det pr avvik mellom faktisk durasjon og krav? Nei, faktisk durasjon på 1,5 år ligger innenfor tillatt intervall. Når planlegges eventuelt avvik å lukkes? Intet avvik å lukke. 35 Siden avkastningen på kortsiktige likvide midler er 0,2 prosent høyere enn benchmark oppnås en anualisert meravkastning på kroner p.a., dvs. 470,5 mill. kroner*(0,2%/100%). 36 Med unntak av det som nevnes i fotnote Dvs. reglementets pkt. 7.5, bokstav d). 38 Av beholdning pr som er fastrentesikret er et volum på 136,14 mill. kroner sikret via ordinære fastrentelån, mens et volum på 518,6 mill. kroner er sikret via SWAP-avtaler henholdsvis med DnB NOR Markets, Fokus Bank, Nordea bank og Sparebank1 Nord-Norge. 15

16 Pr har samlet låneportefølje en durasjon som er innenfor de tillatte rammer og porteføljens veide gjennomsnittlige løpetid er 19,7 år 39. Tabell 2.3 gir pr og en oversikt over veid gjennomsnittlig rente for samlet låneportefølje sammenlignet med primær- og sekundærbenchmark. Tabell 2.3:Samlet låneporteføljes veide snittsrente vs. benchmark Veid gjennomsnittsrente for samlet låneportefølje 40 Primærbenchmark, Norske swaprenter 2,5 år 41 Sekundærbenchmark, 3 måneder NIBOR, flat 42 Nivå pr ,4 % 3,0 % 4,0 % Nivå pr ,2 % 3,7 % 2,2 % Pr er veid gjennomsnittlig rente for låneporteføljen lavere enn primærbenchmark. Pr. denne dato var porteføljens snittrente 3,2 prosent, dvs. 0,5 prosent lavere enn primærbenchmark som var 3,7 prosent 43. Ut ifra rådende forhold vurderes dette som akseptabelt 44. Eventuelle endringer i låneporteføljen over perioden : Opptak av nye lån: 182,89 mill. kroner i desember Refinansiering av eldre lån: Ingen i perioden. Konklusjon: Med unntak av ovennevnte avvik som planlegges lukket er det pr ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementets pkt Etter fylkesrådets vurdering foreligger ingen vesentlige markedsendringer, dvs. endringer i norske og internasjonale pengemarkeder, som tilsier at det er behov for vesentlige justeringer av risikoeksponeringen i forvaltningen av samlet låneportefølje. Med bakgrunn i rådende markedsforhold og fylkeskommunens balanserte risikopreferanser for forvaltningen av samlet låneportefølje anses oppnådde rentebetingelser pr som tilfredsstillende. DEL 3: LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA Troms fylkeskommune har per tiden ingen langsiktige finansielle aktiva som omfattes av gjeldende finansreglement 45. Dermed er det intet å rapportere på dette punkt. DEL 4: STRESSTEST Her medtas en stresstest som simulerer hvordan et momentant sjokk, representert ved en 1,5 prosents endring i det generelle rentenivået 46, vil slå ut for fylkeskommunens samlede finansforvaltning (alt annet like). 39 Løpetid er gjenstående løpetid for et lån eller en låneportefølje er nedbetalt. 40 I et normalt fungerende pengemarked vil rentenivået på korte rentebindinger (flytende renter, 0-1 års rentebinding) være lavere enn nivået på lengre rentebindinger (fastrenter, 1-10 års rentebinding, osv.). Dess lengre rentebindingene er, jo høyere vil det tilhørende rentenivået vanligvis være. 41 Siden låneporteføljens normalposisjon for veid gjennomsnittlig rentebindingstid er 2,5 år kan man forvente at nivået på veid gjennomsnittlig rente for samlet låneportefølje over tid vil være om lag på samme nivå som primærbenchmark (norske 2,5 års swaprenter). Dette forutsetter at man over tid ligger på en durasjon for samlet låneportefølje som tilsvarer normalposisjonen på 2,5 år. 42 Det er nærliggende å anta at veid gjennomsnittlig rente for samlet låneportefølje over tid vil være høyere enn korte markedsrenter representert ved sekundærbenchmark (3 måneder NIBOR, flat). 43 Siden porteføljesnittet ligger 0,5 prosent under primærbenchmark oppnås en anualisert besparelse på 7,1 mill. kroner i gjeldsforvaltningen, dvs. 1,42 mrd*(0,5%/100%). 44 Det gjøres oppmerksom på at finansreglementet ikke stiller absolutte krav til nivået på veid gjennomsnittlig rente for samlet låneportefølje, jfr. pkt For nærmere detaljer henvises til pkt. 8.2 i finansreglementet. 46 Dvs. et positivt parallelt skift i rentekurven tilsvarende 1,5 prosentpoeng. 16

17 Tabell 4.1 oppgir momentan verdiendring pr både for samlet låneportefølje og samlede kortsiktige likvider ved nevnte rentesjokk. Tabell 4.1:Stresstest Troms fylkeskommune. Beholdninger pr Balanse i % (faktisk fordeling) Balanse i mill. kroner Endringsparameter (sjokk) Forvaltning av samlet gjeldsportefølje: Durasjon Beregnet tap* Gjeld med p.t. rente/flytende rente 54 % 768,7 1,50 % 11,5 Gjeld med fast rente 46 % 654,8 1,50 % 2,6-25,5 Sum finanspassiva 100 % 1 423,5-14,0 Forvaltning av kortsiktige likvide midler: Innskudd i bank, flytende rente 100 % 516,4 1,50 % -7,7 Norske statspapirer el.l. 0 % 0,0 1,50 % 0,0 Sum kortsiktige finansaktiva 100 % 516,4-7,7 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva: Skal ikke ha slike med visse unntak 0 % 0, ,0 Sun langsiktige finansaktiva 0 % 0,0 0,0 Mulig finansielt tap/finansiell gevinst vil i mill. kroner utgjøre: -21,8 * Positive tall utgjør et finansielt tap, mens negative tall utgjør en finansiell gevinst. Konklusjon: Testen viser at en momentan økning i generelt rentenivå på 1,5 prosent medfører en samlet finansiell gevinst for Troms fylkeskommune på 21,8 mill. kroner, mens et tilsvarende stort fall i rentenivået gir et samlet finansielt tap på 21,8 mill. kroner (der gjeld med fast rente bidrar til et papirtap på 25,5 mill. kroner som ikke trenger å bli realisert gjennom at man betaler seg ut av de etablerte fastrenteavtaler med mindre man er i en situasjon der gjelden skal innfris før hovedforfall). Etter fylkesrådets vurdering har fylkeskommunen finansiell kapasitet til å bære et potensielt tap av denne størrelsesorden uten at man får betalingsproblemer eller tvinges til nedskjæringer i tjenesteproduksjonen 48. DEL 5: UTFØRT KVALITETSSIKRING Troms fylkeskommunes nye finansreglement kvalitetssikres av Komrev Nord IKS i løpet av første halvår (Etter denne dato har ingen endringer av finansreglementet funnet sted.) 47 Følgende forutsetninger ligger til grunn for stresstesten: a) sjokket som slår inn er en generell endring i renten på 1,5 %, dvs. økning eller nedgang på 1,5 prosent, b) benytter faktisk veid gjennomsnittlig durasjon for fastrentelånene på 2,6 år som er gjeldende pr og c) balansetallet for bankinnskudd er oppjustert med 45,9 mill. kroner siden fylkeskommunen i henhold til gammelt finansreglement har en beholdning av bankobligasjoner tilsvarende dette beløp. 48 Dersom fylkesrådets vurdering er at det potensielle tapet er for stort i forhold til fylkeskommunens risikobærende evne, skal det legges frem forslag til risikonedjusterende endring i den risikobærende porteføljens sammensetning eventuelt også i reglementet om det skulle være påkrevd. 49 Dvs. reglementet som skal fremlegges for vedtak i fylkestinget i juni

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune

Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Reglement for finansforvaltning VENNESLA kommune Vedtatt av kommunestyret 24.03.11 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Januar 2010 Reglement for finansforvaltning Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2010 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement.

Lov om interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for kommuner til grunn for IVARs finansreglement. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement

Vedlegg 14. Forslag til revidert finansreglement Vedlegg 14 Forslag til revidert finansreglement 1 Innledning/bakgrunn for saken I økonomiplanen for 2015 til 2018 ble det gjort vedtak om at det skal foretas en vurdering av kommunens lånesikringsstrategi.

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning 1 Framlegg til nytt finansreglement Reglement for finansforvaltning Vestnes kommune Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010 2 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 4 1.1 Kven

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Utarbeidet iht: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning (9. juni 2009) Finansreglement for

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 1. Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer