ARKIVLEIAR I KYRKJELEG FELLESRÅD - SOKNERÅD. - oppgåver, fullmakter, posisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKIVLEIAR I KYRKJELEG FELLESRÅD - SOKNERÅD. - oppgåver, fullmakter, posisjon"

Transkript

1 ARKIVLEIAR I KYRKJELEG FELLESRÅD - SOKNERÅD - oppgåver, fullmakter, posisjon 1. Innleiing s 2 2. Aktuelle arkivføresegner s 4 3. Kva er ein kyrkjearkivar? s 8 4. Kyrkjearkivaren - ansvar og oppgåver s 9 5. Organisering av arkivtenesta s Eigenutvikling og kompetanseheving s Yrkesetiske retningsliner for arkivarar s Rettleiande stillingsomtale for arkivleiar s Internasjonale retningslinjer for arkivarar s 15

2 INNLEIING Denne rettleiinga er utarbeidd for å gi retningslinjer og hjelp i arbeidet med å etablere gode og ryddige arkivforhold i store arkiveiningar så vel som i mindre. Omgrepet arkivleiar vil vere knytt til større avdelingar med eigen arkivfunksjon. I mindre einingar vil dette ansvaret vere knytt opp mot kyrkjeverje eller dagleg leiar. Kyrkjearkivar Vi har i denne samanhengen innført omgrepet kyrkjearkivar i avdelingar med ein eigen arkivleiar. Elektroniske system Elektronisk saksbehandling med elektronisk journal, elektronisk lagring av dokument, inngåande skanning av dokument er på full fart inn også i kyrkjelege organ. Dei nye bevarings- og kassasjonsreglane for elektronisk arkivmateriale legg nettopp til rette for elektronisk sak/arkiv. Reglane krev likevel at saksbehandlingssystema skal ha Riksarkivarens NOARK godkjenning. Nokre omgrep I dette dokumentet er det brukt nokre omgrep som skal giast ei nærmare forklaring. Offentleg organ Riksarkivaren har definert kyrkjeleg organ som offentleg organ. Dette inneber mellom anna at kyrkjelege organ er omfatta av forvaltningslova og offentleglova. Sjå elles kyrkjelova 38. Organ er å forstå som; kyrkjeleg fellesråd, sokneråd, sokneprest eller prost. Kvart organ skal ha sitt arkiv, det vil seie at kyrkjeleg fellesråd, sokneråd, sokneprest og prost skal ha sitt eige fråskilde arkiv, sjølv om ein vel å samarbeide om å løyse dei praktiske arkivoppgåvene. Kyrkjearkivar stilling som har funksjonar særleg knytt til arkivarbeidet, kan vere del av ei anna stilling, sekretær eller saksbehandlar. Kontekst i arkivmessig samanheng tyder det at dokumenta blir plasserte i sin rette samanheng, slik at ein har det nødvendige grunnlaget for å forstå innhaldet rett. Proveniensprinsippet opphavet til arkivmaterialet, altså kven som er "arkivskaparen". Akkvisisjon politikk for anskaffing og samlingsutvikling i arkivsamanheng. Aksesjonar tilvekst tilkomst til arkivet. Autensitet at eit dokument er kva det gir seg ut for å vere, for eksempel at avsendar sin identitet er rett. 2

3 Korleis få gjennomført arkivtiltak? Det er mange som hevdar det er vanskeleg å få gjennomslag for viktige arkivtiltak i eigen administrasjon. Det er heilt klart eit behov for å løfte haldningane til arkivarbeidet mange stader. Ofte er det manglande forståing for arkivarbeidet. Kva gjer vi dersom det er manglande motivasjon for gode arkivrutinar. Syter og klagar over at ingen forstår oss? Eller tek vi fatt på oppgåvene med optimisme og gjer noko? Har ein konkrete resultat og prosjekt å vise til er det lettare å argumentere for ressursar til arkivarbeidet. Saman med IKT-ansvarleg er den som har arkivansvar (kyrkjearkivaren) hovudpersonar når det gjeld å få til eit velfungerande, rasjonelt og forskriftsmessig arkiv. Tryggingsrutinar og arkivrutinar går hand i hand og overlappar kvarandre. Det blir tilrådt å bruke den kompetansen og støtte IKT-folka kan gi. Dei forstår kor naudsynt det er med bevaring av informasjon, og trongen for standardisering. Gå saman om å få til nødvendig og forskriftsmessig periodisering, og for å få utarbeidt interne reglar for bruk av IT i saksbehandling og arkivforvaltning. Det blir tilrådt at det blir laga ein plan over oppgåver som skal løysast i løpet av året, innanfor arkivområdet, og at denne vert lagt fram for leiinga. Andre tiltak som gjer arkivarbeidet synleg bør også vurderast. Arkivforvaltninga bør sjåast på som ein heilskap, og ein bør sørgje for at arkivet er i samsvar med gjeldande arkivføresegner og standard. Det kan vere nyttig å hente informasjon om korleis liknande problem er løyst i nabofellesråd og i kommunen. Ta gjerne kontakt med KA (brev/tlf./e-post) for råd, opplæring, tilrettelegging og oppfølging. KA kan også kontaktast for tilbakemeldingar på lokale planar og anna praktisk rettleiing i arkivsaker. God og sakleg argumentasjon og ei balansert framstilling av problema fører ofte til løysingar. Ver realistisk og ta ein ting om gongen. Tenk langsiktig, lag planar for utviklingsarbeidet og diskuter arkiv og arkivforvaltninga med jamne mellomrom for å halde saka varm. Lukke til med arkivarbeidet! 3

4 AKTUELLE ARKIVFØRESEGNER Rettleiingsmateriell Som rettleiing til ein del av føresegnene nedanfor vert det synt til Arkivhåndboken gitt ut av Riksarkivaren i september Arkivlova og arkivforskrifta Både i 6 i arkivlova og i 1-1 i arkivforskrifta er arkivansvaret i offentlege organ omtalt. 6 i arkivlova: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. 1-1 i arkivforskrifta: Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som offentleg organ blir rekna statleg,(kyrkjeleg*), fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller eining, jf arkivlova 2. Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. *) Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett. Arkivansvaret etter dei enkelte føresegnene i forskrifta her er knytte til organet, ikkje den enkelte tenestemann, med mindre anna er særskilt fastsett. Dette inneber at det er den øvste leiinga som står ansvarleg for at arkivarbeidet blir utført i tråd med dei lover og reglar som gjeld for offentlege arkiv, dvs. arkivlova og andre lover som vedkjem arkiv samt forskrifter til desse lovene. Oppgåver knytt til arkivet, kan delegerast, også overordna funksjonar og kontrolloppgåver, men ansvaret kan ikkje delegerast. Kyrkjeverja eller dagleg leier, sokneprest eller prost må alltid sikre seg at arkivarbeidet held mål, og det er kyrkjeverja, dagleg leiar eller sokneprest og prost som står ansvarleg på organet sin vegner, mellom anna i høve Riksarkivaren som tilsynsstyresmakt. Kyrkjelege organ er små einingar samanlikna med stat og kommune, vi må derfor finne praktiske måtar å nærme oss lov og forskrift. I arkivsamanheng er det viktig å finne samarbeidsmodellar mellom fellesråd, sokneråd, sokneprest og prost der det ligg til rette for det. Det er ingen ting i vegen for at alle desse organa kan ha ein felles arkivleiar kyrkjearkivar. Men organa må ha kvar sine arkiveiningar. *) Red. anm.: I kyrkjeleg fellesråd, sokneråd, sokneprest og prost er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt kyrkjeverja, dagleg leiar, sokneprest eller prost. 4

5 I følgje Arkivhåndboken vil det overordna ansvaret omfatte dei oppgåvene som er nødvendig for å oppfylle krava, og følgjande vil stå sentralt: Å tilsetje eller utnemne ein arkivansvarleg som har det operative (daglege) ansvaret for arkivarbeidet, og etablere ei felles arkivteneste under leiing av denne. Å sørgje for tilstrekkeleg bemanning til å utføre arkivarbeidet etter føresetnadene. Dersom den arkivansvarlege også har andre oppgåver, må det sørgjast for at det vert sett av tilstrekkeleg tid til arkivarbeidet. Å stille tilfredsstillande lokale og nødvendig utstyr til disposisjon for arkivtenesta. Lokale og utstyr skal oppfylle dei krava som er fastsett i gjeldande regelverk. Å sørgje for at arkivtenesta har dei nødvendige ressursane til å utføre arkivarbeidet etter føresetnadene, mellom anna midlar til innkjøp av nødvendige varer og tenester. Å leggje til rette for at arkivpersonalet held ein tilfredsstillande fagleg kompetanse, mellom anna gjennom kursdeltaking og deltaking på andre opplæringstiltak. Å sørgje for tilfredsstillande rapportering frå arkivtenesta slik at denne kan oppfylle sitt overordna ansvar etter føresetnadene. 2-1 i arkivforskriften: Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarlig. Arkivtenesta skal vere felles for organet. Dersom ikkje særlege omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker. Det operative arkivansvaret, dvs. den daglege leiinga av arkivarbeidet i organet, skal etter forskrifta vere plassert ein stad, hos ein arkivansvarleg. Den arkivansvarlege skal vere dagleg leiar for arkivtenesta som utfører arkivarbeidet i organet sin administrasjon. Arkivtenesta skal organiserast som ei eiga eining og vere felles for heile organet. Vidare nemner arkivforskrifta ei rekkje oppgåver og plikter lagde til arkivtenesta - som altså skal leiast av ein arkivansvarleg - frå ein lagar eit til det endar i eit arkivdepot. I forskrift til arkivlova kap. 2 Arkivorganisering og arkivsystem og kap. 3 Arkivrutinar, er det detaljert omtale av oppgåvene som er lagt til arkivtenesta. 5

6 Forskrift om offentlege arkiv kap 2 og kapitel 3 Klikk på lenkene under dei viser til oppslag på lovdata.no Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem A. Organisering og ordning 2-1. Organisering av arkivarbeidet 2-2. Arkivplan 2-3. Arkivnøkkel 2-4. Arkivordning 2-5. Oppstilling av arkivet B. Journal og elektroniske arkivsystem 2-6. Journalføring og anna registrering 2-7. Opplysningar i journal- og arkivsystem 2-8. Journalar på papir 2-9. Elektronisk journalføring Kvalitetssikring av elektronisk journal og arkivsystem C. Lagringsmedium Generelt Papirkvalitet Elektroniske saksdokument Anna elektronisk arkivmateriale Mikrofilm som arkivmedium Kapittel III. Arkivrutinar A. Behandling av post og saksdokument 3-1. Mottak og opning av vanleg post 3-2. Behandling av telefaks og elektronisk post 3-3. Behandling av dokument på ulike medium 3-4. Stempling av saksdokument 3-5. Registrering og fordeling 3-6. Behandling av dokument som tilhøyrer den same saka 3-7. Oppfølging av saksbehandlinga 3-8. Avskriving og arkivlegging 3-9. Kopibok Interne utlån, intern informasjon Eksterne utlån B. Periodisering av arkiv Journalperiodar Skarpt periodeskilje eller overlappingsperiode Bortsetjing av arkivmateriale 6

7 3-15. Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Framfinning i elektronisk journal og arkiv frå avslutta periodar Klargjering av elektronisk journal og arkiv for deponering i arkivdepot C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring Definisjonar Arkivavgrensing Bevaringspåbod Kassasjon D. Overføring av arkiv Overføringsliste Behandling av overført arkiv 7

8 KVA ER EIN KYRKJEARKIVAR? Ei effektiv arkivteneste føreset at overordna ansvar for utstyr, lokale, arkivmateriale og oppgåver er avklara. Ein viktig del av arkivorganiseringa er å gjere ansvaret for overordna funksjonar og faste oppgåver eintydig og spesifiserte. Det vil seie ei fordeling av ansvar og oppgåver mellom kyrkjeverje/dagleg leiar, kyrkjearkivar og dei andre som er knytt til arkivtenesta (arkivmedarbeidarar). I vanleg språkbruk er arkivleiar synonymt med det arkivforskrifta kallar arkivansvarleg og slik blir det også nytta i Arkivhåndboken. Ein kan også bruke omgrepet "kyrkjearkivar" om arkivleiaren i kyrkjeleg sektor. I ei slik stilling vil det som regel inngå ein del oppgåver ut over dei reine arkivoppgåvene. Slike oppgåver kan t.d. vere sekretær- og saksbehandlingsoppgåver. Stillingsnemninga "Arkivleiar" var tidlegare mest brukt i statsforvaltninga. Det fanst også ein eigen instruks for arkivleiarar i staten, og ein del av ordlyden er brukt som grunnlag for dei aktuelle føresegnene i arkivforskrifta. Kyrkjearkivaren er leiar for organet si arkivteneste, som utfører arkivoppgåvene, og leier dei arkivfaglege daglege gjeremåla. Han/ho har ein funksjon som øvste faglege ansvarlege for arkivtenesta i organet anten dette er ei heiltids- eller deltidsstilling. Ansvaret for både arkivdanninga og arkivbevaringa kan leggjast til kyrkjearkivaren, som då blir fagleg overordna alle dei arkivansvarlege på dei einskilde tenestestadene og verksemdene. Det faglege leiaransvaret inneber i utgangspunktet ikkje personalleiaransvar, men det kan vere mogeleg at arkivleiaroppgåva blir lagd til ei stilling med personalleiaransvar. I nokre tilfelle kan kyrkjearkivaren også ha systemansvar for elektroniske journalar og sak/arkivsystem. Oppgåver, ansvar og fullmakt for ei slik stilling vil såleis variere frå fellesråd til fellesråd. Altså: Det å vere kyrkjearkivar tyder at ein har ein bestemt funksjon meir enn ei bestemt stilling. Denne funksjonen går ut på å vere leiar og fagleg ansvarleg for organet si arkivteneste. 8

9 KYRKJEARKIVAREN - ANSVAR OG OPPGÅVER Ansvar og fullmakter Funksjonen som kyrkjearkivar er avgjerande for at arkivarbeidet skal bli utført tilfredsstillande. Det er derfor viktig at kyrkjearkivaren får dei fullmaktene som er nødvendige, og den oppfølging som er lagt til det overordna arkivansvar. På tilsvarande måte kan det forventast at den som har funksjonen som kyrkjearkivar, utfører oppgåva med den presisjonen og fokus som oppgåva føreset. All delegering av ansvar skal skje skriftleg. Med ansvar må det følgje med ei viss fullmakt. Mange arkivfolk har ofte mye ansvar, men lita fullmakt. Blir ein peika ut til å vere kyrkjearkivar, og har fått dette ansvaret, må det informerast om det internt i organisasjonen. Dette er kyrkjeverja/ dagleg leiar si oppgåve. Kyrkjearkivaren sine oppgåver Kyrkjearkivaren er delegert leiaransvar for arkiv- og informasjonsforvaltninga i organet. Kyrkjearkivaren leier arkivtenesta i organet og har normalt følgjande oppgåver: (I følgje Arkivhåndboken vil følgjande oppgåver vere sentrale og bør normalt leggjast til arkivleiaren) Utarbeider planer for organet sitt arkivarbeid i samarbeid med leiinga, melde inn og dokumentere arkivtenesta sine behov for bemanning, lokale, utstyr og anna materiell samt eksterne tenester. Setje i verk planane på grunnlag av dei vedtak som er fatta. Personalansvar for og leiing av de tilsette i arkivtenesta. Sørge for tilstrekkelig faglig kompetanse i arkivtenesta. Intern og ekstern kursing og opplæring, jobbrotasjon og arbeidsfordeling. Sjå til at arkivarbeidet, både dei daglege og dei periodiske oppgåvene, blir utført i tråd med gjeldande lov- og regelverk, dels gjennom eigeninnsats dels gjennom oppfølging av dei tilsette i arkivtenesta. Holde oversikt over organet sitt arkivmateriale, arkivorganisasjon, samt interne instruksar og internt regelverk, jf. føresegnene om arkivplan. Jamleg rapportering til kyrkjeverje/dagleg leiar, særleg om slikt som krev tiltak for å bli i samsvar med gjeldande regelverk. Andre arbeidsoppgåver: a) føre tilsyn med at posthandsaming og arkivlegging skjer i samsvar med dei reglane som er fastsett i arkivplanen b) avlevering til og handsaming av fjernarkivet c) føre tilsyn med at gamalt og avslutta arkiv i organet er forsvarlig oppbevart og sikra d) tilpasse arkivrutinar for personregister i samarbeid med de registeransvarlege e) ta initiativ til naudsynt opplæring av arkivpersonalet f) ta initiativ til oppdateringar/endringar i arkivplanen g) være leiar for arkivforum i organet 9

10 Følgjande forhold er viktig for eit godt fungerande arkiv: 1. At arkivering skjer etter dei vilkåra som er lagt til grunn i arkivnøkkelen, at det skjer ei eintydig arkivering av saker etter emne og logikk. Dette gjer attfinning av saker enkelt. Arkivleiar må gi rettleiing og ha ansvaret for at alle som brukar arkivet får tilstrekkeleg opplæring. 2. Arkivet skal fungere formålstenleg som informasjonsbase for saksbehandlarane dvs. at post- og ekspedisjonsrutinane er klare og funksjonelle, tilrettelagde for organisasjonen. Informasjon må vere lett tilgjengeleg for alle. 3. Arkivrutinane blir følgde i heile organisasjonen, for eksempel at utlån av arkivmateriale skjer kontrollert, at det blir sørgt for regelmessig arkivperiodisering bortsetjing og overføring til fjernarkiv/arkivdepot. 4. Arkiv med personopplysningar skal vere spesielt godt sikra og det skal finnast konsesjon for dei personregistera ein har i verksemda. 5. Oppbevaringsforholda skal vere i samsvar med dei krava som er fastsette i lov og forskrift For å få til betring av arkivrutinane og opprydding i arkivet, er det viktig at følgjande forhold er på plass: 1. Delegering av arkivansvar og fullmakt skjer skriftleg frå leiing til arkivpersonale. Ein får då spesifisert kva som er delegert og kva arbeidsoppgåver kyrkjearkivaren har ansvar for. Slik delegering av fullmakt skal vere omtalt i arkivplanen. 2. Det blir laga ei liste over arbeidsoppgåver som høyrer med til arkivet, slik at ein får ei skriftleg ansvars- og oppgåvefordeling. 3. Forslag til endringar/tiltak blir lagde fram skriftleg i ei punktvis oversikt, gjerne med oversikt over kostnader dersom det må gjerast innkjøp eller frikjøp av personale. Andre aktuelle oppgåver: Ei stadig aktuell oppgåve er ansvar knytt til elektronisk produsert og lagra arkivmateriale, slik som e-post og andre dokument som berre finst elektronisk. Det trengst og arkivfagleg vurdering og behandling når system blir avslutta og nye blir tekne i bruk, fordi dokumentasjonen skal kunne lesast i lang tid framover. Kyrkjearkivaren bør altså vere aktiv deltakar ved innkjøp/byte av elektroniske system brukt til journalføring eller anna registrering av saksdokument. Elektroniske arkivsystem skal ha NOARK-godkjenning frå Riksarkivaren. 10

11 Kyrkjearkivaren bør også sørgje for at det blir etablert ei arkivgruppe/eit arkivforum i organet, der alle som har ansvar for arkivbehandling skal delta. Det er naturleg at kyrkjearkivaren er leiar for dette forumet. Kyrkjearkivaren skal halde seg oppdatert om den arkivfaglege og teknologiske utviklinga som har konsekvensar for organet si arkivbehandling, og gjennom arkivforum blir dette formidla vidare til resten av arkivtenesta. Kva ansvar og oppgåver har kyrkjeverja/dagleg leiar Det er kyrkjeverja/dagleg leiar som har ansvar for tryggleiken til arkiva og ansvar for at nødvendige ressursar og kompetanse er på plass. Vidare må kyrkjeverja/dagleg leiar sjå til at jamleg rapportering kan skje og formidle kor viktig arkivfunksjonen er. Oppsummering: Kyrkjearkivaren sine oppgåver vil nok variere ein del frå organ til organ. Dette vil blant anna avhenge av stort organet og organisasjon er, og av kva fullmakter som er gitt arkivleiaren for eksempel når det gjeld personalansvar og økonomi. I små organ med få tilsette, vil det vere naturleg at arkivleiaren er kyrkjeverja/dagleg leiar. Det samla ansvaret ligg då hos kyrkjeverje/dagleg leiar. I større organ blir mye av det praktiske arkivarbeidet delegert til arkivtenesta elles. Det bør utarbeidast instruks for kyrkjearkivaren, gjerne i samband med utarbeiding av ein arkivplan. Organisering av arkivtenesta Kyrkjeverje Kyrkjearkivar/ arkivleiar Arkivmedarbeidarar Arkivmedarbeidarar 11

12 EIGENUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING Vår tids raske endringar innan teknologi og organisasjonsformer, stiller store krav til dei som skal leie arkivtenesta på ein profesjonell og velkvalifisert måte. Det vil derfor vere nødvendig at arkivfolk må vere i permanent kvalifisering og profesjonalisering. Dette stiller krav til dei som skal leie arkivtenesta. Mange har lang erfaring og høg kompetanse, men lita formell utdanning i arkivfaget. Læring gjennom handling har vore den vanlege metoden. Å få formalisert eigen kompetanse kan vere tilrådeleg av omsyn til påverknad, fullmakt og eiga sjølvkjensle. Formell utdanning kan også gi meir fagleg tryggleik til å tematisere arkivsaker. KA gir i ei viss utstrekning auka kompetanse gjennom arkivkursa sine. Det er likevel aktuelt å styrkje arkivkompetansen gjennom lokale arkivfôra knytte opp mot kyrkjeverjelaga eller i prostinettverket. Kva for arkivutdanning finst i Noreg i dag? 1. Semesteremne og grunnfag i Arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo. Til denne utdanninga blir det stilt krav om generell studiekompetanse. 2. Arkivakademiet, eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk Arkivråd og Riksarkivaren. Har eksistert i ei 10 års tid. 3. Dokumentasjonsvitskap ved Universitetet i Tromsø. Er først og fremst retta mot biblioteksektoren. Studentar må ha studiekompetanse, men kan få godkjend arbeidserfaring som kompetansegivande. 4. KA sine kurs og opplæringstiltak. Desse er ikkje formelt kompetansegivande, men er å sjå på som interne opplæringstiltak. 5. Norsk Arkivråd tilbyr også ei grunnopplæring på seks delar delt inn i 3 modular. Dette blir arrangert regionalt. Dei har også større faglege seminar i samband med årsmøte, både sentralt og dei i regionale avdelingane. Ved akutte motivasjonsproblem: Søk saman som arkivleiarar i kyrkjeverjelaga på bispedøme- eller på prostinivå. Søk støtte hos kollegaer. 12

13 YRKESETISKE RETNINGSLINER FOR ARKIVARAR Alle som arbeider med arkiv i kyrkjeleg samanheng får tilgang til mye sensitiv informasjon om andre menneske med krav om teieplikt. Særleg ved innføring av sentralarkiv kjem ein i ein posisjon der informasjon om innbyggjarane i kyrkjelydane kjem til arkivet og blir samla ein stad. Reglane om teieplikt som finst i forvaltningslova, personopplysningslova og i særlovgivinga, skal sikre personvernet. Dessutan har fleire kommunar som yter tenester til fellesråd og sokneråd, interne reglar om tilgang til informasjon og utveksling av informasjon. Det er ikkje slik at alle bør ha tilgang til alt, sjølv om informasjonsteknologien har opna for tilgang til det meste for dei fleste. Sjølv om lovverket pålegg oss klare reglar for både arkivbehandling og teieplikt, vil vi stadig kome i situasjonar der lovverket ikkje kan hjelpe oss, og vi må gjere val der etiske retningslinjer er ei hjelp for å kunne gjere riktige val. På generalforsamlinga i Beijing i september 1996 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen, International Council on Archives (ICA), yrkesetiske retningslinjer for arkivarane i verda. Ei norsk omsetjing kom i 1998, utgitt som eige hefte i Riksarkivarens skriftserie "Rapporter og retningslinjer". Regelverket er delt inn i 10 grunnreglar der kvar grunnregel blir følgt av ein kommentar. Til saman utgjer dei det internasjonale regelverket. Sjå vedlegg. Det handlar om dei etiske hovudtemaa for arkivyrket: Kvifor skal vi arkivere for ettertida? Kva skal vere tilgjengeleg? I det internasjonale etiske regelverket for arkivarbeidet, er det skissert ein del arbeidsoppgåver som arkivmedarbeidarane skal vareta ut frå eit yrkesetisk perspektiv. Her viser ein til etiske retningsliner trykt som vedlegg. For ytterlegare informasjon og fordjuping, blir vist det til heimesidene til arkivverket med desse adressene: og 13

14 Rettleiande stillingsutforming for arkivleiar Administrativ plassering Kyrkjearkivaren er administrativt underlagt kyrkjeverja/dagleg leiar, eventuelt direkte plassert under den leiaren som har ansvaret for verksemda sin administrative fellessaker. Ansvar Kyrkjearkivaren har eit overordna fagleg ansvar for den samla arkivtenesta for organet, for etablering av arkiv og for oppbevaringa av arkivmaterialet. Kyrkjearkivaren er systemansvarleg for elektronisk journal, for saksarkivet og elektronisk sak/arkivsystem. Kyrkjearkivaren skal sjå til at arkivverksemda er i samsvar med gjeldande lover og reglement og at arbeidsoppgåvene vert gjort på ein rasjonell og effektiv måte slik at brukarane får den service og de tenester dei har krav på, samt at arkivarbeidet vert gjort i tråd med dei yrkesetiske retningslinene for arkivarar. Kyrkjearkivaren skal rapportere til nærmaste overordna, har plikt til å påpeke manglar og feil og sjå til at desse blir retta opp. Kyrkjearkivaren skal være representert i utval som tek for seg saker som er viktige for organet si arkivforvaltning, og skal ha høve til å uttale seg i saker som gjeld arbeidsområdet. Kyrkjearkivaren er organet sin kontaktperson i saker som gjelder arkivverksemda. Arbeidsoppgåver: Arkivfagleg leiaransvar for personale som arbeider med arkiv. Ansvar for at vert gitt nødvendig opplæring, rettleiing og oppfølging innafor arbeidsområda. Ansvar for at det vert laga ein samla arkivplan og at denne blir halde vedlike. Ansvar for at det vert laga instruksar og reglement innafor arbeidsområda. Ansvar for at det vert brukt godkjent arkivnøkkel og at denne er oppdatert til ei kvar tid. Ansvar for at det vert brukt elektroniske sak-/arkivsystem i samsvar med offentleg standard. Ansvar for at arkivavgrensing og kassasjon skjer i samsvar med gjeldande regelverk. Ansvar for å føre tilsyn med arkivlokala og arkivrom og sjå til at desse er i forskriftsmessig stand. Ansvar for at organet sitt historiske arkivmateriale alltid er tilgjengelig (ordna, katalogisert og på lesbart medium). Ansvar for bruk og utlån av materiale frå arkivdepot. Ansvar for å innkalle til felles arkivforum med jamne mellomrom, leie møta og skrive referat. Delar av disse ansvarsområda og arbeidsoppgåvene kan, etter vedtak i kyrkjeleg fellesråd, løysast gjennom internt kyrkjeleg samarbeid. 14

15 Retningsliner for arkivarar 1. Arkivarar bør verne om arkivmaterialets integritet i all samanhengar, og på den måten sikre at det også i framtida blir ei truverdig kjelde til kunnskap om fortida. Arkivarane si viktigaste oppgåve er å oppretthalde integriteten i det arkivmaterialet dei har til forvaring. Arkivarane bør i sitt arbeid ta omsyn til dei legitime, men av og til motstridande rettar og interesser som kan oppstå hos arbeidsgjevarar, eigarar og brukarar av arkiv, og personar som er registrert i arkiv - i fortid, notid og framtid. Det er eit mål på arkivarane sin profesjonalitet kor objektive og upartiske dei er. Dei bør stå imot alt press som kan ha til formål å manipulere prov for på den måten å skjule eller vrengje fakta. 2. Arkivarar bør vurdere, velje ut og oppbevare arkivmateriale i historiske, juridiske og administrative kontekst; og slik halde på proveniensprinsippet, bevare og tydeleggjere arkivdokumenta sin opphavlege samanheng. Arkivarane bør arbeide i samsvar med allment godkjende prinsipp og praksis. Dei bør løyse oppgåvene sine i samsvar med arkivfaglege prinsipp, med omsyn til 1. korleis aktive arkiv og bortsettingsarkiv - også elektroniske arkiv og arkiv i multimediaformat - oppstår, blir vedlikehaldne og arkivlagt 2. utveljing og akkvisisjon av arkiv 3. sikring, bevaring og konservering av dei arkiva som dei har ansvar for 4. ordning, katalogisering, publisering og tilgjengeleggjøring av arkiva Arkivarane bør vurdere arkiv upartisk og basere sine avgjerder på ein grundig kjennskap til det administrative behovet og akkvisisjonspolitikken, til institusjonen sin. Dei bør ordne og katalogisere dei arkiva som skal bevarast i samsvar med arkivfaglege prinsipp (særleg omsynet til ytre og indre proveniens) og godkjend standard, så snart som ressursane tillét det. Arkivarane bør ta imot arkiv i samsvar med arkivinstitusjonen sin akkvisisjonspolitikk og ressursar. Dei bør ikkje skaffe arkiv som kan skade arkivdokumenta sin integritet eller vern; men samarbeide med andre arkivarar for å sikre at arkiv kjem til den arkivinstitusjonen der det er mest naturleg at dei blir oppbevarde. Arkivarar bør også samarbeide med sikte på å tilbakeføre arkiv som er komne på avvegar til det oppbevaringsstad der dei naturleg høyrer heime. 3. Arkivarar bør forsvare dokumenta sin autentisitet under arkivordning, bevaring og bruk. Arkivarar bør sikre at verdien til eit arkiv (også elektroniske arkiv og arkiv i multimediaformat) ikkje blir forringa gjennom kassasjons-, ordnings- og katalogiseringsprosessen. Eit eventuelt utveljing av arkivmateriale bør skje i samsvar med gjennomtenkte metodar og kriterium. Dersom originale dokument blir vurderte erstatta av andre format, bør dette skje i samsvar med originalen sin rettslege verdi, eigenverdi og informasjonsverdi. Dersom klausulerte dokument mellombels er tekne ut av eit arkiv, skal brukarar gjerast merksam på dette 15

16 4. Arkivarar bør sikre at arkivdokument også i framtida blir tilgjengelege og lesbare. Arkivarar bør velje ut dokument for bevaring eller kassasjon i fyrste rekkje for å bevare viktige kjelder til kunnskap om aktiviteten hos den personen eller institusjonen som skapte eller samla arkivet, men også med auge for at forskinga sine behov er skiftande. Arkivarar bør vere seg medvitne at innsamling av arkivdokument av tvilsamt opphav, same kor interessante dei er, kan verke oppmuntrande på ulovleg omsetning av dokument. Dei bør samarbeide med andre arkivarar og styresmakter som søkjer å straffeforfølgje personar mistenkte for tjuveri av arkivmateriale. 5. Arkivarar bør dokumentere disposisjonane sine i forhold til arkivmateriale, og bør vere i stand til å forsvare disposisjonane sine på fagleg grunnlag. Arkivarar bør hevde gode arkivrutinar gjennom heile livssyklusen til dokumenta, og i samarbeid med arkivskaparar vere spesielt merksame på nye informasjonsberarar og nye måtar å behandle informasjon på. Dei bør ikkje berre vere opptekne av noverande arkiv, men også forsikre seg om at dagens informasjons- og arkivsystem heilt frå starten har innebygde rutinar som sikrar at verdifulle dokument blir bevarde. Arkivarar som forhandlar om avlevering av eit arkiv med arkiveigaren eller arkivpersonalet hans, bør søkje å oppnå laglege avtalar med utgangspunkt i følgjande omsyn: Fullmakt til å overføre, donere eller selje arkivet; økonomiske vilkår; planar for vidare arbeid med arkivet i depot; opphavsrett og vilkår for tilgjenge. Arkivarar bør kontinuerleg dokumentere aksesjonar, konserveringstiltak og alt anna arbeid som blir gjort med arkiva. 6. Arkivarar bør søke å fremme størst mogleg tilgang til alt arkivmateriale og yte upartisk hjelp til alle brukarar. Arkivarar bør utarbeide både generelle og spesielle framfinningsmetodar for alle arkiv dei har i si varetekt. Dei bør tilby upartisk rådgjeving til alle, og utnytte tilgjengelige ressursar for å gi et balansert tilbod av tenester. Arkivarar bør svare høflig og tenestevillig på alle rimelige spørsmål, og oppmuntre til brei bruk av arkiva innafor dei rammer som er gitt i institusjonen sine retningsliner, bevaringsomsyn, lovverk og leveringsavtaler. Dei bør gjere greie for kva for tilgangsavgrensingar som gjeld, og desse avgrensingane må praktiserast rettferdig. Arkivarar bør fråråde reglar som i urimelig grad avgrensar bruk av arkiv, men kan gjere framlegg om, eller godta ein tidsavgrensa klausulering når dette er nødvendig for å oppnå avlevering. Arkivarar bør rette seg etter dei avtaler som er inngått i samband med ei avlevering, men dei bør søkje å omforhandle slike avtalar når høvet gir seg, dette for å prøve å få til ein friare tilgang. 7. Arkivarar bør respektere så vel retten til tilgjenge som personvernet, og arbeide innanfor rammene av relevant lovgiving. Arkivarar bør sjå til at så vel personvernet som den nasjonale tryggleiken blir varetekne utan at informasjon blir øydelagd, særleg med omsyn til elektroniske arkiv, der oppdatering og sletting er vanleg praksis. Dei bør trygge personvernet for både dei som har skapt arkiva, og for dei som finst registrert i arkiva, særleg dei som ikkje har hatt innverknad på bruken eller handteringa av materialet. 16

17 8. Arkivarar bør forvalte den tillit som dei er gitt til beste for samfunnet, og ikkje utnytte stillinga si til fordel for seg sjølv eller andre. Arkivarar bør halde seg frå å delta i aktivitet som kan skade den profesjonelle integriteten, objektiviteten og nøytraliteten deira. Dei bør ikkje ha økonomiske eller andre personlege fordeler på kostnad av arkivinstitusjonen, brukarane eller kollegenane deira. Arkivarar bør ikkje samle på originaldokument eller delta i noko som helst handel med arkivdokument for eiga rekning. Dei bør unngå å delta i aktivitet som kan gi publikum inntrykk av at dei pleier eigne interesser. Arkivarar kan nytte arkiva i institusjonen til forsking og publisering, når dette skjer på like vilkår med andre brukarar. Dei bør ikkje bruke eller gi vidare opplysningar som dei har fått gjennom arbeidet sitt med tilgangsavgrensa arkiv. Dei bør ikkje la den private forskings- eller publiseringsaktiviteten kome i vegen for utøvinga av oppgåvene sine for arkivinstitusjonen. I bruken av sitt av arkiv, bør dei ikkje nytte seg av kunnskapen sin om andre forskarar sine ikkjepubliserte resultat, utan fyrst å gjere merksam på dette. Dei kan omtale og kommentere andre sitt arbeid innafor sitt fagområde, også arbeid med grunnlag i materiale frå eigen institusjon. Arkivarar bør ikkje la seg påverke av press frå nokre utanfor profesjonen i forhold til korleis dei gjer arbeidet sitt eller oppfyller yrkespliktene sine. 9. Arkivarar bør søke å perfeksjonere seg i yrket ved systematisk og kontinuerlig å oppdatere sine arkivfaglige kunnskapar, og dele med seg av sine forskingsresultat og erfaring. Arkivarar bør trå etter å utvikle yrkesforståinga og ekspertisen sin, yte sitt til brei profesjonell kunnskap, og sikre seg at personar under deira rettleiing blir egna til å utføre oppgåvene sine på ein fullgod måte. 10. Arkivarar bør arbeide for lagring og bruk av vår felles arv av arkivmateriale, gjennom samarbeid med medlemer av deira eigen profesjon, og andre. Arkivarar bør søkje å fremje samarbeid og unngå konfliktar med yrkesbrørne deira, og løyse vanskar ved å oppmuntre til at arkivfaglege standard og etiske normer blir etterlevde. Arkivarar bør samarbeide med medlemer av andre og tilstøytande profesjonar, med felles respekt og forståing. For meir informasjon sjå utdrag frå internasjonalt regelverk 17

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon 1. Aktuelle arkivbestemmelser 2. Hva er en arkivleder? 3. Arkivlederens ansvar og oppgaver 4. Hvordan få gjennomført arkivtiltak? 5. Egenutvikling

Detaljer

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Gudmund Valderhaug http://depotdrengen.wordpress.com Case 1 Du er arkivleiar i kommunen. Helse og omsorgstenesta vil kjøpe eit fagsystem som skal lagre brukar-dokumentasjon

Detaljer

ARKIVLEDER I KIRKELIG FELLESRÅD MENIGHETSRÅD. - oppgaver, fullmakter, posisjon

ARKIVLEDER I KIRKELIG FELLESRÅD MENIGHETSRÅD. - oppgaver, fullmakter, posisjon ARKIVLEDER I KIRKELIG FELLESRÅD MENIGHETSRÅD - oppgaver, fullmakter, posisjon 1. Innledning s 2 2. Aktuelle arkivbestemmelser s 4 3. Hva er en kirkearkivar? s 8 4. Kirkearkivarens ansvar og oppgaver s

Detaljer

Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv. 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet

Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv. 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet om offentlige arkiv 2. november 2016 Magnar Nordtug, Kulturdepartementet 1. Arkivloven med forskrifter (arkivregelverket) 2. Mindre detaljregulering overordnede og funksjonelle krav 3. Tilpasning til digital

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta?

Kompetanse og utdanning. Kva krevst det av arkivtenesta? Kompetanse og utdanning Kva krevst det av arkivtenesta? T.d.: Kommunereforma og arkivet Kva skal skje med arkiva dersom to eller fleire kommunar blitt sått saman? Arkiva i alle einingar som blir påverka

Detaljer

Arkivplan for Volda kommune

Arkivplan for Volda kommune Arkivplan for Volda kommune Føremål for arkivplan i Volda kommune Denne arkivplanen skal til ei kvar tid vere retningsgjevande for korleis all dokumentasjon som kommunen treng i sine daglege gjeremål eller

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap. Prosjektplan/engasjementsbrev

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap. Prosjektplan/engasjementsbrev Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap Prosjektplan/engasjementsbrev September 2015 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål

Detaljer

NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016

NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016 arkivforskriften på høring NA v/jorunn Bødtker og Geir Walderhaug Norsk Arkivråds høstseminar 2. november 2016 Arkivforskriften er sendt på høring Innspill fra Norsk Arkivråd våren 2016 NA ble invitert

Detaljer

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? Kva har me? Svært mykje arbeid er gjort i svært mange kommunar. Me har eit verktøy som gjer arkivplanen tilgjengeleg og lett å bruke Me kan utveksle

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype:

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype: Innhald 1. Inneliing s. 2 1.2 Virkeområde 1.3 Definisjonar 2 Organisering av personaldokumentasjon 2.1 Oppbevaring av personalmapper 2.2 Tilhøvet mellom saksarkiv og personalarkiv 2.3 Tilhøvet mellom personalarkiv

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

Arkivlovgivning i endring

Arkivlovgivning i endring Arkivlovgivning i endring Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2017 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik HVORFOR HAR VI ARKIVLOVGIVNING? Arkivenes formål Formålet med arkivdanningen til offentlige organ: tilfredsstille

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Ny forskrift om offentlege arkiv - høyring

Ny forskrift om offentlege arkiv - høyring KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/11055-2 Saksbehandlar: Anne Aune Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 18.01.2017 Fylkesutvalet 26.01.2017

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr DRS Delegert rådmannskontoret 26.01.2011 006/11 Arkiv: K1-069 Arkivsaknr: 08/896-20 DEPOT - PRIVAT ARKIV - ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014

I paragrafenes tegn. Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar mars 2014 I paragrafenes tegn Arkivloven med et «kommunalt/fylkeskommunalt» perspektiv Norsk Arkivråd, seminar 18. 19 mars 2014 Kort om meg Elisabeth Gade Arkivleder i landets 14. største kommune Skedsmo kommune

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Skytjenester - utfordringer for Arkivverket og for offentlige organ underlagt arkivlova. Arkivloven

Skytjenester - utfordringer for Arkivverket og for offentlige organ underlagt arkivlova. Arkivloven Skytjenester - utfordringer for Arkivverket og for offentlige organ underlagt arkivlova Hilde Langaker, seniorrådgiver Tor Anton Gaarder, underdirektør 1 Arkivloven 1.Føremål Føremålet med denne lova er

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Arkivlova og arkivforskrifta sine earkiv/ikt-sider

Arkivlova og arkivforskrifta sine earkiv/ikt-sider Arkivlova og arkivforskrifta sine earkiv/ikt-sider Arkivlova - 1. Føremål. Arkivlova intensjon: «Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller

Detaljer

Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand

Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Arkivplan, hvilke krav og forventninger har tilsynsmyndigheten? Kjetil Reithaug statsarkivar i Kristiansand Arkivstatistikken for 2014 9 % av kommunene begynt planlegging av arkivhåndtering ved evt kommunesammenslåing

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

Kommentarar til høyring - ny forskrift om offentlege arkiv - svarfrist

Kommentarar til høyring - ny forskrift om offentlege arkiv - svarfrist Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT KULTURDEPARTEMENTET Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato VENKEHE 2016/2456 362/2017 SA5 05.01.2017 Kommentarar til høyring - ny forskrift

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE

ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE ARKIVRUTINE FOR SKULENE I ØYGARDEN KOMMUNE Dok. ref. Dato: 12/1-13/K1-069//BYO 27.01.2014 Arkivrutine for elevarkiv i Øygarden kommune skal gjera det mogleg for skulane å ha eit riktig og likt arbeid med

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Om samdokprosjektet DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning Gunnar Urtegaard 1.10.2013 SAMDOK-prosjektet Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) Målet gjeld uavhengig av om arkiva

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arkivplan Sande kommune

Arkivplan Sande kommune Innhold Arkivplan Sande kommune 2 Organisering/Ansvar 3 Politisk organisering 4 Administrativ organisering 5 Arkivorganisering 6 Ansvar og fullmakter 7 Arkivleders ansvar og fullmakter 8 Overordnet arkivansvar

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Bruk av sosiale media i offentleg forvaltning ei opnare eller meir lukka forvaltning? v. Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal Fokus: Dialog og kommunikasjon på bekostning av dokumentasjon? Msn i gamle

Detaljer

Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune

Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune Tilsyn med arkivtilhøva i Åmli kommune Førebels tilsynsrapport Sak 2012/16684 Dato for tilsyn: 28.11.2012 Stad: Åmli Rapportdato: 3.1.201311.12.2012 Utarbeida av: Lars Aase Kjetil Reithaug Kjell J. Bråstad

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Arkivloven og -forskriften

Arkivloven og -forskriften Arkivloven og -forskriften «Reusch-utvalget» Christian Reusch, leder, Oslo Espen Sjøvoll, Bærum Anne Mette Dørum, Oslo Hilde Elvine Bjørnå, Tromsø Håkon With Andersen, Trondheim Rune Kjørlaug, Leikanger

Detaljer

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon

Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Bevaring arkivbegrensning, kassasjon Thi der var Papirer overalt. Det væltede du av Hylderne langs Væggen, foran og ved Siden av hver Mand laa det i svære Dynger. Der var gaat Papir, gult Papir, Karduspapir,

Detaljer

Riksrevisjonen sin forvaltningsrevisjon på arkivområdet.

Riksrevisjonen sin forvaltningsrevisjon på arkivområdet. OPPSUMMERING Vi mottok svar frå åtte grupper. Det var 10 grupper, men to gruppe vart slått saman til ei og vi manglar svarpapira frå ei gruppe. Der fleire gruppe har svart det same, står talet i parentes.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering.

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering. I. INNLEIING Formål I Hordaland er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i n. Slik varsling er ein lovfesta rett for arbeidstakarane. Rutinane skal leggja

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 19981211-1193.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 19981211-1193.html Page 1 of 19 FOR 1998-12-11 nr 1193: Forskrift om offentlege arkiv DATO: FOR-1998-12-11-1193 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Kulturavd. PUBLISERT: I 1998 1743 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Definisjon Arkiv 1) Dokument som blir til som del av ei verksemd, dvs. dokument som blir motteke eller

Detaljer

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201301707-1 Arkivnr. 600 Saksh. Aune, Anne Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.-21.02.2013 STORTINGSMELDING

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune

Erfaringar med kommunesamanslåing. Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Erfaringar med kommunesamanslåing Arkivleiarsamling Rogaland 20.-21 mai 2015 Jan Husebø, Vindafjord kommune Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium

SoMe-retningslinjer. Os kommune i sosiale medium SoMe-retningslinjer Os kommune i sosiale medium Innhald 1 Privat bruk av sosiale medium... 3 2 Reglar for bruk av Facebook-kontoen til Os kommune... 3 3 Diskusjonsreglar for Facebook-veggen til Os kommune...

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter Arkiv i endring Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35 Prosess Tidlig

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen)

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor, i dette tilfellet

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer