VEDLEGG I PREPARATOMTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG I PREPARATOMTALE"

Transkript

1 VEDLEGG I PREPARATOMTALE

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning inneholder 0,12 mg benzododeciniumbromid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Depotøyedråper, oppløsning. En klar, fargeløs oppløsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Behandling av eksterne infeksjoner i øyet og adneks, forårsaket av bakterier som er mottakelige / antatt mottakelige for tobramycin, hos voksne og barn over 1 år. Prøver til resistensbestemmelse bør foretas før behandling startes. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Voksne, inkludert eldre Dosen er 1 dråpe Tobrex Depot i konjunktivalsekken to ganger daglig (morgen og kveld) i 7 1 dag. Ved alvorlig infeksjon: på den første dagen i våken tilstand, dryppes 4 ganger. Deretter dryppes 2 ganger pr. dag i hvert øye, i våken tilstand, inntil hele behandlingsperioden på 7 1 dager er fullført. Pediatrisk populasjon Tobrex Depot kan brukes hos barn over 1 år med samme dose som for voksne.tilgjengelige data er beskrevet i pkt Sikkerhet og effekt hos barn under 1 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon Okulær bruk av tobramycin gir meget liten systemisk eksponering. I tilfelle av samtidig behandling med aminoglykosidantibiotika, skal man være oppmerksom på den totale serumkonsentrasjonen for å sikre at tilstrekkelig terapeutisk nivå opprettholdes. Administrasjonsmåte Til bruk i øynene.

3 Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk. For å unngå kontaminering av flaskens dryppanordning og oppløsning, må man ikke berøre øyelokkene, de omliggende områder eller andre områder med flaskespissen. Dersom det skal brukes mer enn ett legemiddel lokalt i øyet, skal disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal brukes sist. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Advarsler og forsiktighetsregler Overfølsomhet overfor lokalt administrerte aminoglykosider kan oppstå hos enkelte pasienter. Hvis overfølsomhet oppstår ved bruk av dette legemidlet, bør behandlingen avbrytes. Kryssoverfølsomhet overfor andre aminoglykosider kan forekomme, og muligheten for at pasienter som blir sensibilisert overfor lokalt applisert tobramycin kan også bli overfølsom overfor andre topikale og/eller systemiske aminoglykosider. Som ved andre antibiotikatyper, kan forlenget bruk av Tobrex Depot øyedråper resultere i en overproduksjon av ikke-følsomme organismer, inkludert sopp. Dersom superinfeksjon oppstår, skal adekvat behandling igangsettes. Alvorlige bivirkninger, inkludert nevrotoksisitet, ototoksisitet og nefrotoksisitet har forekommet hos pasienter som får systemisk tobramycin-behandling. Dersom Tobrex Depot administreres samtidig med systemisk aminoglykosidantibiotika, må forsiktighet utvises ved overvåking av den totale serumkonsentrasjonen (se pkt. 4.8). Kontaktlinser Tobrex Depot inneholder benzododeciniumbromid, som kan forårsake irritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Pasientene må instrueres til å ta ut kontaktlinsene (harde eller myke) før påføring av Tobrex Depot og vente minst 15 minutter før linsene settes inn igjen. Bruk av kontaktlinser anbefales imidlertid ikke ved behandling av okulære infeksjoner. Derfor bør pasienter rådes til ikke å bruke kontaktlinser under behandling med Tobrex Depot. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Samtidig og/eller sekvensiell bruk av et aminoglykosid (tobramycin 3 mg/ml) og andre systemiske, orale eller topikale legemidler som har nevrotoksiske, ototoksiske eller nefrotoksiske effekter, kan føre til additiv toksisitet, og bør unngås når dette er mulig. Topikale kortikosteroider som brukes i kombinasjon med Tobrex Depot øyedråper, kan skjule de kliniske tegnene på bakterielle infeksjoner, sopp- eller virusinfeksjoner, og kan undertrykke overfølsomhetsreaksjoner. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Fertilitet

4 Det er ikke gjennomført studier for å evaluere effekten av topikal okulær administrasjon av Tobrex Depot på fertilitet hos mennesker. Graviditet Det finnes ingen eller begrenset informasjon om bruk av Tobrex Depot øyedråper hos gravide kvinner. Behandling med eldre aminoglykosider som streptomycin under graviditet har skadet fosterets hørselsnerve og ført til døvhet. Dyrestudier har vist lignende reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk tobramycineksponering (se pkt. 5.3 om prekliniske sikkerhetsdata). Den systemiske absorpsjonen etter okulær bruk er imidlertid så lav at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på fosteret. Tobrex Depot øyedråper bør likevel bare brukes under graviditet dersom den terapeutiske nytten for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Amming Det er ukjent om tobramycin skilles ut i morsmelk hos mennesker etter topikal okulær administrasjon. Tobramycin skilles ut i morsmelken hos mennesker etter systemisk administrasjon. En risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Ved topikal bruk er den systemiske absorpsjonen lav (se pkt 5.2), og risikoen ved bruk av Tobrex Depot vurderes også som lav. Morens utbytte av behandlingen skal avveies i forhold til den potensielle risikoen for fostret. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Tobrex Depot har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Som ved bruk av andre øyedråper, kan midlertidig tåkesyn eller andre synsforstyrrelser påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Dersom tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår etter drypping, må pasienten vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til synet er klart igjen. 4.8 Bivirkninger Oppsummering av sikkerhetsprofil De hyppigste bivirkningene knyttet til Tobrex Depot øyedråper er okulær hyperemi og ubehag i øynene, som forekom hos cirka 1,4 % og 1,2 % av pasientene. Oppsummering av bivirkninger i tabellform Bivirkningene som er oppført nedenfor, er klassifisert i henhold til følgende konvensjon: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/ til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) eller ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad. Bivirkningene ble innhentet fra kliniske prøver og spontane innrapporteringer etter markedsføring. Organsystemklassifisering Forstyrrelser i immunsystemet Nevrologiske sykdommer Øyesykdommer Foretrukket MedDRA benevnelse Mindre vanlige: overfølsomhet Mindre vanlige: hodepine Vanlige: okulært ubehag, okulær hyperemi Mindre vanlige: Keratitt, hornhinneabrasjon, redusert syn, uklart syn, erytem på øyelokket,

5 Hud- og underhudssykdommer konjunktivalt ødem, øyesmerter, tørre øyne, rennende øyne, pruritus i øyet, øyelokkødem, økt tåreflom Ikke kjent: pruritus på øyelokket, allergi i øyet, øyeirritasjon Mindre vanlige: urtikaria, dermatitt, madarose, leukoderma, kløe, tørr hud Ikke kjent: utslett Alvorlige bivirkninger, inkludert nevrotoksisitet, ototoksisitet og nefrotoksisitet, har forekommet hos pasienter som får systemisk tobramycin-behandling (se pkt. 4.4). Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Code Ch 4.9 Overdosering Ingen toksisk effekt ved oftalmisk bruk av Tobrex Depot øyedråper er sannsynlig på grunn av det begrensede volumet i konkjunktivalsekken. Oralt opptak etter utilsiktet oralt inntak av innholdet i en flaske vil være ubetydelig, og toksisitet kan utelukkes. Kliniske tydelige tegn og symptomer på overdose av Tobrex Depot øyedråper (keratitis punctata, erytem, økt tåreflod, ødem og kløe i øyelokk) kan ligne bivirkninger observert hos enkelte pasienter. Tobrex Depot øyedråper kan skylles ut av øyet (øynene) med lunket vann. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Øyemidler, antibiotika ATC-kode: S01AA12 Virkningsmekanisme Tobramycin er et potent, bredspektret, hurtigvirkende bactericid aminoglykosid antibiotikum. Det utøver sin primære effekt på bakterieceller ved å hemme polypeptide-binding og syntese på ribosomer. Tobramycinaktiviteten in vitro angis generelt ved MIC-verdien (minimal inhibitory concentration) som for et antibiotikum er et mål for potensen overfor forskjellige bakteriearter. Da tobramycins MIC-verdier er meget lave overfor de fleste okulære patogener, klassifiseres det som et bredspektret antibiotikum. Brytningspunkt MIC-verdien defineres som den konsentrasjon av et antibiotikum som kreves for at et bakterieisolat klassifiseres som følsomt eller resistent. Den reelle brytningspunkt MIC-verdi for tobramycin som er bestemt for en spesifikk bakterieart, tar høyde for følsomhet av arten såvel som Cmax og AUC målt i serum etter en oral dosering. Disse brytningspunkt MIC-verdier, som klassifiserer isolater som følsomme eller resistente, har vært anvendelige ved forutsigelse av klinisk effekt av antibiotika som blir administrert systemisk. Disse brytningspunkt MIC-verdier er

6 imidlertid ikke anvendelige når antibiotika administreres topikalt, direkte på infeksjonsstedet i meget høye konsentrasjoner. De fleste isolater som ville bli klassifisert som resistente ved systemisk brytningspunkt MIC-verdier, kan behandles effektivt topikalt. I kliniske studier hvor tobramycin oppløsning ble anvendt topikalt, er det blitt påvist, at tobramycin er effektiv mot mange alminnelige okulære patogene stammer isolert fra overfladiske øyeinfeksjoner hos pasienter. Noen av disse okulære patogenene ville bli klassifisert som resistente i følge systemisk brytningspunkt. Resistensmekanisme Resistens overfor tobramycin skjer ved hjelp av flere ulike mekanismer inkludert (1) endringer i den ribosomale underenheten i bakteriecellen; (2) interferens med transport av tobramycin inn i cellen og (3) inaktivering av tobramycin med en rekke adenylerende, fosforylerende og acetylerende enzymer. Genetisk informasjon til produksjon av inaktiverende enzymer kan overføres på bakteriekromosomet eller på plasmider. Kryssresistens overfor andre aminoglykosider kan forekomme. Mange methicillin-resistente stafylokokker er resistente overfor tobramycin (og andre aminoglykosid antibiotika). Resistente stafylokokkisolater (som er definert ved MIC brytningspunkt) behandles generelt effektivt med topikal tobramycin. Brytningspunkter Brytningspunktene angitt nedenfor, er basert på systemisk bruk. Disse brytningspunktene er kanskje ikke anvendelig på topikal okulær bruk av legemiddelet, fordi høyere konsentrasjon oppnås lokalt, og lokale fysiske/kjemiske forhold kan ha innvirkning på produktets aktivitet på administrasjonsstedet. I samsvar med EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) er følgende brytningspunkter definert for tobramycin: Enterobacteriaceae Pseudomonas spp. Acinetobacter spp. Staphylococcus spp. Ikke artsrelaterte bakterier S 2 mg/l, R > 4 mg/l S 4 mg/l, R > 4 mg/l S 4 mg/l, R > 4 mg/l S 1 mg/l, R > 1 mg/l S 2 mg/l, R > 4 mg/l Forekomsten av ervervet resistens kan ha geografisk variasjon og over tid, og lokal informasjon vedrørende resistens er ønskelig; spesielt ved behandling av alvorlige infeksjoner. Om nødvendig søkes råd hos eksperter om den lokale forekomsten av resistens dersom nytten av tobramycin er usikker. Vanligvis følsomme arter Aerobe gram-positive mikroorganismer Bacillus megaterium Bacillus pumilus Corynebacterium accolens Corynebacterium bovis Corynebacterium macginleyi Corynebacterium pseudodiphtheriticum Kocuria kristinae Staphylococcus aureus (meticillin-følsom MSSA) Staphylococcus haemolyticus (meticillin-følsom MSSH) Aerobe gram-negative mikroorganismer Acinetobacter junii Acinetobacter ursingii Citrobacter koseri Escherichia coli

7 Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Moraxella catarrhalis Moraxella oslonensis Morganella morganii Neisseria perflava Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Serratia liquifaciens Arter hvor ervervet resistens kan være et problem Acinetobacter baumanii Bacillus cereus Bacillus thuringiensis Kocuria rhizophila Staphylococcus aureus (meticillin-resistent MRSA) Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus (meticillin-resistant MRSH)* Staphylococcus, andre koagulase-negative spp. Serratia marcescens Naturlig resistente organismer Aerobe gram-positive mikroorganismer Enterococcusi faecalis Streptococcus mitis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus sanguis Aerobe gramnegative mikroorganismer Chryseobacterium indologenes Haemophilus influenzae Stenotrophomonas maltophilia Anaerobe bakterier Propionibacterium acnes * resistens mer enn 50 % Pediatrisk populasjon Over 600 pediatriske pasienter ble inkludert i 10 kliniske studier med tobramycin-øyedråper eller -øyesalve for behandling av bakteriell konjunktivitt, blefaritt eller blefarokonjunktivitt. Disse pasientene var mellom 1 og 18 år. Generelt sett var sikkerhetsprofilen for pediatriske pasienter sammenlignbar med sikkerhetsprofilen for voksne pasienter. For barn under 1 år kan det ikke gis anbefalinger om dosering grunnet mangel på data. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Tobramycin absorberes dårlig gjennom kornea og konjunktiva, og minimale mengder absorberes gjennom øyet etter topikal administrasjon av tobramycin.

8 Den høye konsentrasjonen av tobramycin i Tobrex Depot øyedråper leverer tobramycin på infeksjonsstedet (okulær overflate) med en konsentrasjon som er stort sett mye høyere enn MIC til de mest resistente isolatene (MIC-er > 64 g/ml; tobramycinkonsentrasjon i øyet etter en enkeltdose med Tobrex Depot øyedråper, er g/ml 1 minutt etter dosering). Tobramycinkonsentrasjonen i friske humane tårer ligger over MIC90 (16 g/ml som angitt for okulære isolater) i minst 44 minutter etter dosering ved behandling med Tobrex Depot øyedråper. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Høye doser tobramycin administrert parenteralt er rapportert å forårsake nyretoksisitet hos rotter og hunder, samt ototoksisitet hos katter. Aminoglykosidantibiotika anses generelt for å være potensielt ototoksiske. Reproduksjonstoksiske studier har vist at høye doser tobramycin (30 og 60 mg/kg) administrert intraperitonealt til rotter under organogenesen forårsaket økning i glomerulær tetthet og tap av kortikalområde i nyrene til foster og nyfødte rotter. På grunn av den høye systemiske eksponeringen anses funnene å ha liten relevans for klinisk topikal bruk. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Xantangummi Benzododeciniumbromid Mannitol Trometamol Borsyre Polysorbat 80 Svovelsyre og/eller natriumhydroksid Renset vann 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 2 år. Kastes 4 uker etter åpning. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. 6.5 Emballasje (type og innhold) Plastflaske (DROPTAINER) av LDPE med skrukork av PP.

9 Pakningsstørrelse: 1 x 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ingen spesielle forholdsregler. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Alcon Cusi S.A. Camil Fabra El. Masnou, Barcelona Spania 8 MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: 02. februar 2005 Dato for siste fornyelse: 13. januar OPPDATERINGSDATO

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator.

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicorette 10 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 15 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 25 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin.

Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg simvastatin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Inegy 10 mg/10 mg tabletter Inegy 10 mg/20 mg tabletter Inegy 10 mg/40 mg tabletter Inegy 10 mg/80 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer