Reviderte vedtekter for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reviderte vedtekter for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre."

Transkript

1 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Njøsavegen LEIKANGER Trondheim, Dykkar ref.: [Dykkar ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1319 Sakshandsamar: Marte Eliasson Reviderte vedtekter for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. Vi viser til Miljødirektoratets brev av 18.desember 2014 som gjeld revidering av vedtekter for nasjonalpark-/verneområdestyra, samt stillingsomtale for forvaltar. Med heimel i forskrift av 9. september 2014 nr om delegering etter naturmangfaldlova 62 andre ledd tredje punktum frå Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet som gjeld fastsetting av vedtekter m.m, har Miljødirektoratet utarbeida nye vedtekter for styrene og stillingsomtale for forvaltar. Nye vedtekter for nasjonalparkstyret og stillingsomtale for forvaltar følgjer vedlagt dette brevet. Vedtektene gjeld frå 7. september Helsing Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjend og har derfor ingen signatur Berit Lein Avdelingsdirektør Olav Nord-Varhaug seksjonsleder Kopi til: Balestrand kommune Rådhuset 6898 Balestrand Førde kommune Boks Førde Gloppen kommune Grandavegen Sandane Jølster kommune Kommunehuset 6843 Skei I Jølster Luster kommune Rådhuset 6868 Gaupne Sogndal kommune Postboks Sogndal Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 Stryn kommune Tonningsgata Stryn Sogn og Fjordane fylkeskommune 6863 Leikanger Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen Leikanger Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 2

3 Vedtekter for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Miljødirektoratet har med heimel i naturmangfaldlova 62 andre ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av mynde til Miljødirektoratet i brev av 14. oktober 2014, jf. kongeleg resolusjon av 4. juni 2010 fastsett følgjande vedtekter for nasjonalparkstyret som gjeld frå 7.september 2015: 1. FØREMÅLET TIL VEDTEKTENE Føremålet med desse vedtektene er å leggje til rette for ei heilskapleg og kunnskapsbasert forvalting av det verneområdet styret har ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle føremålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale plikter. 2. STYRET SIN MYNDE Dette verneområdet skal forvaltast av eit nasjonalparkstyre, jf. naturmangfaldlova 62 andre ledd tredje punktum, innafor ramma av naturmangfaldlova, inkludert lovkapittel II Alminnelege føresegner om bærekraftig bruk, lovkapittel V Områdevern og verneforskrifta for verneområdet. Nasjonalparkstyret er å rekna som ein juridisk person med mynde til å inngå avtaler og ta på seg plikter innafor dei økonomiske rammene som styret disponerer. 3.GEOGRAFISK VERKEOMRÅDE Nasjonalparkstyret skal ha forvaltingsansvaret for følgjande verneområder: IID Områdenavn Verneform VV Jostedalsbreen Nasjonalpark

4 4.NASJONALPARKSTYRET SINE MEDLEMMER, OPPNEMNING, SAMANSETJING MV Samansetjinga av styret skal følgje krava til kjønnsfordeling i likestillingslova 13. Nasjonalparkstyret skal ha 8 medlemmer med personlege varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret vert oppnemnd av Miljødirektoratet etter innstilling frå dei berørte kommunane og fylkestinget i Sogn og Fjordane. Kvar kommune skal være representert med eit medlem og innstiller ei kvinne og ein mann blant kommunestyret sine medlemmer. Fylkeskommunen skal være representert med eit medlem frå fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller ei kvinne og ein mann blant fylkestinget/fylkesrådet sine medlemmer. Oppnemningsperioden for medlemmene følgjer valperioden for kommunestyret og fylkestinget. Nasjonalparkstyret velgjer sjølv leiar og nestleiar. 5.OPPRETTING AV ARBEIDSUTVAL Styret kan nedsette eit arbeidsutval med personar frå styret. Styret kan gje arbeidsutvalet mynde til å gjere vedtak etter naturmangfaldlova/verneforskrifta i einskilde saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Arbeidsutvalet sine vedtak skal vere innafor ramma av prinsipp fastsett av styret for dei ulike saksområda i tråd med naturmangfaldlova/verneforskrifta. 6.NASJONALPARKSTYRET SITT SEKRETARIAT Sekretariatet for nasjonalparkstyret består av ein eller fleire nasjonalparkforvaltar(ar) som vert tilsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og i dialog med styret. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har personalansvaret for nasjonalpark- /verneområdeforvaltarn(ane). 6.1 Forvaltar si rolle Forvaltaren skal i samråd med nasjonalparkstyret sørgje for einskapleg og heilskapleg forvalting av verneområdet uavhengig av administrative grenser. Forvaltaren sin hovudfunksjon er å vere sekretariat for nasjonalparkstyret og fagleg førebu alle styresaker. Forvaltaren skal gjennom si sakshandsaming bidra til at styret forvalter

5 området i samsvar med naturmangfaldlova og verneforskrifta, og følgje forvaltningslova sine føresegner. Forvaltaren er underlagt styret i forvaltinga av verneområdet. Vedtak forvaltaren fatter ved delegert mynde etter pkt. 6.2 skal gjerast i tråd med naturmangfaldlova, verneforskriftene og eventuell forvaltingsplan. Der det ikkje føreligg godkjend forvaltningsplan skal styret vurdera om det skal gis særskilde retningsliner for handsaminga av denne typen saker. 6.2 Styret sin rolle til forvaltar(ane) Styret kan gje forvaltar(ane) mynde til å gjere vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant karakter er meint følgjande: Saker etter dei spesifiserte dispensasjonsføresegnene i verneforskriftene om ferdsle og motorferdsle. Saker etter andre spesifiserte dispensasjonsføresegner i verneforskriftene og etter naturmangfaldlova 48 der: a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gjeve av styret eller arbeidsutvalet, og føresetnadene er tilnærma uendra. b) Det føreligg etablert forvaltningspraksis fra saker handsama av styret/au i tilsvarande sak. c) Forvaltingsplanen gjev eintydige føringar for utfallet. Ved tvil skal forvalter drøfte saka med styreleiar. Det skal kome fram av saksutgreiingadersom forvaltaren treffer delegert vedtak i saka. Alle delegerte vedtak skal refererast for styret. Styret disponerer forvaltar si arbeidstid. Betalt overtid skal avtalast særskild med fylkesmannen. 6.3 Fylkesmannen si rolle til forvaltar Ved søknad om permisjon, langtidsfråvær, eller der forvaltar seier opp stillinga si, skal fylkesmannen i dialog med styret kome til semje om korleis forvaltar sine arbeidsoppgåver skal løysast inntil forvaltar er tilbake, eller ny forvaltar er tilsett.

6 Klima- og miljødepartementet har utarbeida ein eigen instruks for prosessen knytta til tilsetting av nasjonalpark-/verneområdeforvaltar. 7. OM MØTENE I NASJONALPARKSTYRET Kommunelova kap. 6 om sakshandsaming i folkevalde organ skal brukast så langt dei passer, med dei tilpassingar som er fastsett i denne vedtekta. Kommunelova 40 gjeld tilsvarande. Styret bør tre saman minst fire gonger kvart år og elles når leiaren bestemmer. Leiaren pliktar å kalle inn dersom minst ein tredel av medlemmene ønskjer det. Varsel om innkalling til møte i nasjonalparkstyret skal skje med 2 vekers varsel. Endeleg innkalling med saksdokumenta skal sendast 1 veke før møtet. Styret avgjer sjølv om det vil ta opp eventuelle saker som vert ettersendt seinare enn dette. Det skal førast protokoll frå møta. Styreleiar og eit medlem som vert vald ved møtestart, skriv under protokollen. Eventuelle protokolltilførsler må setjast fram i møtet. Forvaltar si tilråding til vedtak skal gå fram av møteprotokollen. I dei tilfella der styret sitt vedtak har eit anna utfall enn forvaltar si tilrådning til vedtak, må styret si grunngjeving for val av anna utfall kome fram i vedtaket. For at forvaltningsstyret skal vere vedtaksført må minimum halvparten av medlemmene vere til stade. Vedtak vert fatta ved alminneleg fleirtal. Ved likt stemmetal har leiaren dobbelrøyst. 8. STYRET SINE OPPGÅVER Medlemmene av styret skal forvalte verneområdet i samsvar med internasjonale plikter, naturmangfaldlova og verneforskrift for verneområdet. Alle medlemmene i styret har eit felles ansvar for en heilskapleg forvaltning av verneområda kor ivaretaking av verneverdiane og verneføremålet er hovedoppgåva. 8.1 Forvaltingsplan Styret skal utarbeide/revidere forvaltingsplan for verneområdet. Oppstart av planarbeidet bør skje i dialog med Miljødirektoratet. Forvaltingsplanen skal utarbeidast innafor ramma av naturmangfaldlova og verneforskrifta. Forvaltingsplanen skal konkretisere korleis ein kan nå føremålet med vernet, og skal innehalde ein fleirårig

7 tiltaksplan og ein besøksstrategi. Utkast til forvaltingsplan skal sendast til direktoratet for fagleg gjennomgang før høyring. Forvaltingsplanen skal godkjennast av Miljødirektoratet. 8.2 Skjøtsel og besøksforvalting Som forvaltingsstyresmakt skal styret ut frå naturmangfaldlova 33 og verneføremålet i verneforskrifta vurdere behov for og naudsynt gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging skal, jf. 35 og 36 siste ledd, inngå i en forvaltingsplan godkjent av Miljødirektoratet. Forvaltingstiltak vert sett i verk på eit kunnskapsbasert grunnlag i samsvar med vedteken forvaltingsplan/skjøtselsplaner. Styret kan som forvaltningsstyresmakt leggje til rette for at verneområdet sitt potensial for verdiskaping utnyttast innafor ramma av verneforskrifta og naturmangfaldlova. Dette skal skje gjennom konkrete forvaltings- og skjøtselstiltak, fortrinnsvis i tråd med den delen av forvaltingsplanen som omhandlar besøksstrategi. Styret skal ikkje opptre som næringsaktør, men bør i denne samanhengen innleie til eit samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt det autoriserte besøkssenteret. Nasjonalparkstyret skal utarbeide årlege prioriteringar av skjøtsels- og forvaltingstiltak i verneområdet i tråd med den fleirårige tiltaksplanen. Styret skal etablere eit nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Styret vert tildelt midler til skjøtsel og forvalting til prioriterte tiltak i høve til vedtatt forvaltingsplan/skjøtselsplanar etter søknad til Miljødirektoratet. Tildelingane skjer ut i frå dei budsjettmessige rammene det einskilde året. Nasjonalparkstyret prioriterer bruken av dei tildelte midlane. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjend forvaltings- /tiltaksplan for verneområdet og andre relevante styringsdokument. 8.3 Avgjerder som styresmakt Styret har mynde til å treffe vedtak etter verneforskrifta. Styret har også mynde til å gje dispensasjonar etter naturmangfaldlova 48, jf. 77 andre punktum. 8.4 Grensemerking og informasjon Styret har ansvar for at det vert gjennomført naudsynt grensemerking og vedlikehald av merkinga i verneområdet. Merkinga skal utførast etter retningsliner gjeve av Miljødirektoratet. Som forvaltningsstyresmakt skal styret i besøksstrategien vurdere behovet for særskilde informasjonstiltak. Styret er hovudansvarleg for informasjonstiltak og skal utføre dette i samsvar med Miljødirektoratet sin merkestrategi.

8 8.5 Brot på naturmangfaldlova/verneforskrifta, rapportar og melding til politiet Styret har som forvaltningsstyresmakt eit sjølvstendig ansvar for å sjå til at alle brot på verneforskrifta som styret får kjennskap til blir rapportert/meldt til politiet dersom det er grunn til å anta at forholdet er straffbart. Kopi av melding til politiet/rapport, samt avgjerd frå politiet skal sendast Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Der administrative sanksjoner er aktuelt jf naturmangfoldloven kap. IX, skal styret sende over ein rapport om forholdet til Fylkesmannen - med kopi til Miljødirektoratet. 8.6 Orientering om vedtak Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Miljødirektoratet skal ha tilsendt kopi av alle vedtak fatta av nasjonalparkstyret, nasjonalparkforvaltaren eller arbeidsutvalet. Rapporter og anmeldinger for brot på naturmangfaldlova/verneforskrifta skal sendast til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Vedtak styret, forvaltaren eller arbeidsutvalet har fatta i medhald av naturmangfaldlova og verneforskriften skal fortløpande registrerast i Miljøvedtaksregisteret. 8.7 Rapportering om forvaltning Styret har ansvar for årleg å rapportere om forvalting til Miljødirektoratet og Fylkesmannen etter fastsette maler. 9. RÅDGJEVANDE UTVAL Styret skal oppnemne eit rådgjevande utval. Utvalet skal bestå av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, offentlege organ som det angår særleg som til dømes friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande. Nasjonalparkstyret bør ha minst eit årleg dialogmøte med rådgjevande utval. 10. ADMINISTRATIVT KONTAKTUTVAL For å sikre at forvaltinga av verneområdet blir godt integrert i den kommunale forvaltinga, bør styret oppnemne eit administrativt kontaktutval med representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane. 11. TILSYN Statens naturoppsyn har tilsynsmynde i områda, jf. lov om statleg naturoppsyn. 12. KLAGEADGANG, KLAGEINSTANS OG KLAGEHANDSAMING

9 Fylkesmannen har klagerett på vedtak fatta av nasjonalparkstyret jf. naturmangfaldlova 62 tredje ledd siste setning. Elles gjeld dei alminnelege reglane om rett til å klage. Klage på vedtak fatta av styret, må vurderast/klagehandsamast av styret med mindre det er avtalt at saka kan handsamast av AU/forvaltar. Dersom det vert klaga på vedtak fatta av AU/forvaltaren etter delegert mynde, skal klagen vurderast/klagehandsamast av styret/arbeidsutvalet før den eventuelt vert sendt over til Miljødirektoratet som endeleg klageinstans. Miljødirektoratet er endeleg klageinstans for vedtak som styret/ forvaltar har fatta som forvaltningsstyresmakt. 13. INSTRUKSJON, TILBAKEKALLING AV DELEGERT MYNDE Dersom føresetnadene for delegering av forvaltningsmynde vert vesentleg endra, har styret plikt til å informere Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan gripe inn gjennom instruksjon, eller eventuelt tilbakekalling av delegert mynde dersom forvaltinga av verneområda ikkje samsvarer med naturmangfaldlova og verneforskriftene. 14. ENDRING AV VEDTEKTENE Miljødirektoratet kan endre desse vedtektene.

10 Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt styre. Sekretariatet for styret legges til en eller flere nasjonalpark-/verneområdeforvalter(e). Denne fagpersonen er ansatt hos fylkesmannen, men er underlagt styret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene. Det er styret som disponerer forvalters arbeidstid/prioriteringer. Verneområdene skal sikre truet og sårbar natur og artenes leveområder. Forvaltningen av verneområdene skal bidra til at det internasjonale og nasjonale målet om å stanse tapet av biologisk mangfold oppfylles. Forvalteren skal sammen med styret se til at forvaltningen av verneområdene gjennomføres i samsvar med internasjonale forpliktelser, naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdene skal forvaltes på vegne av hele nasjonen. Forvalteren skal bidra til at statlige retningslinjer for forvaltning av verneområder, rundskriv med mer blir fulgt. (se eget vedlegg for viktige dokument, rundskriv, Håndbøker, m.m.) 1. Forvalterens rolle 1.1 I forhold til styret Forvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdet/verneområdene. Forvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalpark-/verneområdestyret og faglig forberede alle styresaker. Forvalteren skal gjennom sin saksbehandling bidra til at styret forvalter områdene i samsvar med naturmangfoldloven og verneforskriftene. Sammen med verneområdestyret skal forvalteren sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning av verneområdet/verneområdene uavhengig av administrative grenser. Styret disponerer forvalters arbeidstid. Betalt overtid avtales særskilt med fylkesmannen. 1.2 I forhold til fylkesmannen Forvalteren er ansatt hos fylkesmannen med miljøvernavdelingen som faglig og administrativt tilknytningspunkt. Innkjøp av nødvendig kontorutstyr, feltutstyr m.m. skjer over fylkesmannens budsjett innen rammen (prisjustert) som i 2013 ble overført fra kap til kap Alle skriftlige henvendelser til styret/forvalteren stiles til styret, men sendes til fylkesmannen for journalføring og arkivering. E-poster som må lagres, journalføres i fylkesmannens arkivsystem. Nasjonalparkforvalteren skal ha tilgang til fylkesmannens server og elektroniske journal. Fylkesmannen utfører ordinære arkivtjenester, herunder mottak og utsending ved innsynsbegjæring. Forvalter vurderer i samråd med styreleder innsyn i saker som kan unntas offentlighet. Forvaltningen av verneområdene skal være kunnskapsbasert, jf. naturmangfoldloven 8. For å sikre en kunnskapsbasert forvaltning skal forvalteren være en del av, og kunne bruke det samlede kompetansemiljøet hos fylkesmannen.

11 Forvalteren skal ha tett dialog med fylkesmannen når det gjelder årlig rapportering av forvaltningspraksis, herunder brudd på regler og forskrifter. Forvalteren har kontorsted på forvaltningsknutepunkt bestemt av Miljødirektoratet. Fylkesmannen er ansvarlig for nødvendig leieforhold. 1.3 I forhold til Miljødirektoratet Forvalteren skal ha faglig tett kontakt med Miljødirektoratet. Forvalteren skal kunne bruke naturforvaltningskompetansen i Miljødirektoratet. Direktoratet er overordnet fagorgan for områdevern og trekker opp de faglige rammene for forvaltningen. Direktoratet skal bistå med avklaring på forvaltningsmessige spørsmål og problemstillinger, og er en viktig faglig ressurs bl.a. når det gjelder tolking av lover og forskrifter. Forvalteren skal ha tett dialog med Miljødirektoratet for å avklare behovet for skjøtselstiltak og tilrettelegging. Forvalteren skal ha mulighet til å delta på seminarer og fagsamlinger i regi av bl.a. Miljødirektoratet og fylkesmannen. 1.4 I forhold til rådgivende utvalg Forvalteren skal bidra til at det legges til rette for et godt samarbeid mellom styret og de ulike aktørene i området, for eksempel offentlige organer, grunneiere, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og samiske interesser i områder der det er relevant. Dette iverksettes gjennom etablering av et rådgivende utvalg der berørte interesser er representert. Forvalteren må sørge for at det etableres rutiner med minst ett årlig dialogmøte med styret. Forvalteren er sekretær for utvalget. 1.5 I forhold til kommunen og fylkeskommunen Forvalteren bør holde seg godt orientert om lokale og regionale planprosesser/prosjekt som kan ha betydning/relevans for forvaltningen av verneområdet og dets tilstøtende areal. Forvalteren skal sikre at det oppnås god kontakt med og kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren må derfor sørge for å ha god kontakt med de berørte kommunene og fylkeskommunen. Der det opprettes administrativt fag-/kontaktutvalg for å formalisere forvalterens administrative kontakt mot kommunene og fylkeskommunen, skal forvalteren være sekretær for utvalget. 2. Forvalterens oppgaver 2.1 Sekretariat for styret Forvalteren skal være sekretariat for verneområdestyret og skal kan fremme innstillinger overfor styret om saker som gjelder forvaltning av verneområdet.

12 2.2 Utarbeiding av forvaltningsplan/bevaringsmål Forvalteren skal sørge for at arbeidet med forvaltningsplan iverksettes og at framdriften i prosessen følges iht. til gjeldende frister. Forvalteren skal bidra til at planen utarbeides innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene og at den konkretiserer hvordan formålet med vernet skal nås. Forvaltningsplanen skal inneholde flerårige tiltaksplaner og en besøksstrategi som skal beskrive behovet for informasjons- og tilretteleggingstiltak. Best mulig forvaltning oppnås ved å definere og bruke bevaringsmål som er mer konkrete enn det overordnede verneformålet. Forvalteren skal sammen med styret sørge for at det gjennom forvaltningen av verneområdet utvikles og etableres konkrete bevaringsmål. Bevaringsmål skal innarbeides i forvaltningsplaner. Forvalteren skal bidra til at det legges opp til prosesser med god dialog og medvirkning fra lokale og regionale myndigheter, grunneiere, rettighetshavere og andre brukere av verneområdet i utarbeidelsen av forvaltningsplan/bevaringsmål. Forvalteren skal sammen med styret ha tett faglig dialog med Miljødirektoratet fra oppstart av arbeidet med forvaltningsplan til godkjenning av planen i direktoratet. Miljødirektoratet har det faglige veiledningsansvaret ved utarbeiding av forvaltningsplaner, informasjonsmateriell m.m.. Direktoratet har ansvaret for å godkjenne forvaltningsplaner. Forvalteren skal sammen med styret sørge for at planer for eventuell skjøtsel og tilrettelegging inngår i forvaltningsplaner. 2.3 Planlegging og iverksetting av skjøtsel Forvalteren skal bidra til at det ift. bevaringsmålene (i de områder det er utarbeidet slike) vurderes om det er behov for, eller nødvendig å gjennomføre skjøtsels- eller tilretteleggingstiltak, f. eks. hvis verneverdiene trues, eller det er nødvendig for å opprettholde verneverdiene. Der det er utarbeidet skjøtselsplan eller annen skjøtselspraksis skal den følges. Forvalteren skal sammen med styret etablere et nært samarbeid med Statens naturoppsyn lokalt. Forvalteren skal i samarbeid med styret utarbeide årlige prioriteringer av skjøtsels- og forvaltningstiltak i verneområdene, og sørge for at årlige søknader om dette blir sendt til Miljødirektoratet innen gjeldende frister. 2.4 Grensemerking Styret har ansvar for førstegangsmerking. Merkingen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet. Forvalteren skal sammen med styret videreføre arbeidet med merking og skal om nødvendig iverksette ny grensemerking og vedlikehold av eksisterende merking i verneområdene.

13 2.5 Behandling av søknader om dispensasjon fra verneforskriften Forvalteren skal forberede saker for styret. Tilrådinger forvalteren legger fram for styret skal ligge innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriftene. Forvalteren må sørge for at miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er vurdert, og at øvrige krav til saksbehandling ved dispensasjoner er fulgt jf. forvaltningsloven, naturmangfoldloven og Miljødirektoratets veileder M «Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter». Dersom styrets vedtak ikke er i samsvar med forvalters innstilling til vedtak, skal dette og styrets begrunnelse fremgå av saksfremstillingen og vedtaket. Forvalteren skal på vegne av styret sende kopi av alle vedtak til fylkesmannen og Miljødirektoratet. Forvalteren skal fortløpende registrere vedtak i medhold av naturmangfoldloven og verneforskriften truffet av styret, arbeidsutvalget eller forvalteren i Miljøvedtaksregisteret. Registrering skal skje senest innen tre virkedager etter at partene er varslet om vedtaket, jf. forskrift om Miljøvedtaksregisteret Klagebehandling Forvalteren behandler innkomne klager i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom vedtaket fra styret opprettholdes i klagebehandlingen, oversendes klagen til Miljødirektoratet for endelig klagebehandling. Forvalteren skal påse at klagesaken og alle saksdokumenter oversendes til Miljødirektoratet uten ugrunnet opphold etter at styret/au har behandlet klagen. 2.7 Oppfølging av brudd på verneforskriften Selv om Statens naturoppsyn eller annen kontrollinstans er etablert som kontrollmyndighet i verneområder har styret et selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til fylkesmannen for eventuelle administrative sanksjoner, jf. Naturmangfoldloven kap. IX. Forvalteren skal på vegne av styret sørge for at dette gjennomføres, og kan i samråd med styreleder anmelde mulige brudd på reglene i verneforskriften. Forvalteren skal på vegne av styret sørge for at det sendes kopi av rapport/anmeldelse til fylkesmannen og Miljødirektoratet. 2.8 Rapportering om forvaltningen Forvalteren skal på vegne av styret påse at det blir gjennomført rapportering om forvaltningen til fylkesmannen og Miljødirektoratet etter maler fastsatt av Miljødirektoratet. Forvalteren skal på vegne av styret sørge for at Miljødirektoratet informeres dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndigheten endres vesentlig.

14

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen

Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen Vedtekter for verneområdestyret for Geiranger- Herdalen Miljødirektoratet har med heimel i naturmangfaldlova 62 andre ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av mynde til Miljødirektoratet

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/974-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.02.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2016 08.03.2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

Vedtektene skal s0rgje for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle foremalet med vernet i trad med nasjonale mal og internasjonale forpliktingar.

Vedtektene skal s0rgje for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle foremalet med vernet i trad med nasjonale mal og internasjonale forpliktingar. Vedtekter for nasjonalparkstyret for Breheimen nasjonalpark, landskapsvernomrada Strynefjellet, Mysubytta, H0ydalen, Morkridsdalen og Vigdalen samt Hoyrokampen naturreservat i fylka Oppland og Sogn og

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

Styre og forvaltar oppgåver og ansvar. Kompetanseprogram 4.-5.april 2016

Styre og forvaltar oppgåver og ansvar. Kompetanseprogram 4.-5.april 2016 Styre og forvaltar oppgåver og ansvar Kompetanseprogram 4.-5.april 2016 Agenda Styret Rolle, oppgåver og ansvar Forvaltar Rolle, oppgåver og ansvar Riksrevisjonen Årshjul Nasjonalparkstyret / Verneområdestyret

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 04 NOV

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 04 NOV 10 NOV 2010 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT 0 9 NO1' 2010 Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Lom, Luster, Vang, Vågå og Årdal Oppland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Vedtekter for nasjonalparkstyret for Rohkunborri nasjonalpark - Rohkunbori álbmotmeahcci i Troms fylke, 07.01.2013 Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf.

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad Nordland Fylkeskommune Sametinget Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder Fylkeskommune. Fylkesmannen i Vest-Agder DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ark. 13 SEPT. 2010 Saksheh. S.Y. I... Dak.... Likelydende brev til: Kommunene Flekkfjord, Kristiansand, Mandal og Søgne Vest-Agder

Detaljer

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø Trondheim, 30.06.2015 Deres ref.: 2010/6164 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder

Detaljer

2 3 AUG HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4. Statsråden. Arkivnr. O 11 ^aksh. Eksp. U.off..

2 3 AUG HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4. Statsråden. Arkivnr. O 11 ^aksh. Eksp. U.off.. HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMEN{rsat^,(^Ocqi35(bDok.nr.4 Likelydende brev til: Statsråden Kommunene Aurland, Hol og Ulvik Fylkeskommunene i Buskerud, Hordaland og Sogn Fjordane

Detaljer

Oppnemning av medlemmar til nasjonalparkstyret for Reinheimen nasjonalpark i Oppland og Møre og Romsdal fylker

Oppnemning av medlemmar til nasjonalparkstyret for Reinheimen nasjonalpark i Oppland og Møre og Romsdal fylker DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydande brev til: Kommunane Lesja, Lom, Norddal, Rauma, Skjåk og Vågå Oppland fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Ottadalen villreinutvalg Fylkesmannen

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden 0 7 SEPT 2010 0 3 SEPT 2.010 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Likelydende brev til: Kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal Fylkeskommunene Oppland og Hedmark

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf / Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Vararepresentantar

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statsråden. Vår ref DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Mottatt FM-NO "1 OES 2010 Likelydende brev til: Vega kommune Nordland Fylkeskommune Fylkesmannen i Nordland Deres ref Vår ref 200904233 Dato 16 DES 2010 Etablering

Detaljer

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Vedtekter for Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalparkstyre

Vedtekter for Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalparkstyre Vedtekter for Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalparkstyre Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og miljødepartementets delegering av myndighet

Detaljer

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT - DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT Likelydende brev til: Kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Nordre land. Gausdal, Etnedal, Sør-Fron og Nord-Fron Oppland fylkeskommune Fylkesmannen i Oppland Deres

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.02.2013 2012/5836/GEMO/432.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Geir Moen, 71 25 84 71 Vår ref. Etter adresseliste Innkalling

Detaljer

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016

Kommuneloven og roller/habilitet. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Kommuneloven og roller/habilitet Midtre Nordland nasjonalparkstyre Storjord, 23. mai 2016 Vedtekter for nasjonalparkstyret Kommuneloven kap. 6 om saksbehandlingen i folkevalgte organer kommer til anvendelse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: Tidspunkt: 10:00-13:00 Møteprotokoll Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Kommunstyresalen på Rådhuset i Svolvær, Vågan kommune Dato: 26.02.2016 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Arild Pettersen

Detaljer

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Behandles i: Plan- og miljøutvalget TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post til fmnobgr@fylkesmannen.no

Møteinnkalling. Møysalen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post til fmnobgr@fylkesmannen.no Møteinnkalling Møysalen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Thon Hotell Svolvær Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post til fmnobgr@fylkesmannen.no Arild Pettersen

Detaljer

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen.

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Sektor for samfunnsutvikling / Landbruk Vår ref.: 2014/1475-2516/2015 Saksbehandler: Jesper Engel Arkiv: K00 Dato: 13.03.2015 Saksframlegg Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Åmot

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Skei Hotell i Jølster Dato: 02.12.2013 Tidspunkt : 14:00 Velkommen til Skei til Jostedalsbreen nasjonalparkstyre sitt siste møte i 2013.

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Ænes kyrkje og Kvinnherad rådhus Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Solfrid Borge

Detaljer

Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015

Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015 Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015 Sakliste 1. Opning av møtet 2. Kort informasjon om verneområdet, forvaltning og om Fagleg Rådgjevande utval 3. «Konstituering» av utvalet 4. Forvaltningssaker

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/6152 - DATO: 22.10.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00

Møte med rådgivende utvalg. Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00 Møte med rådgivende utvalg Vollan gjestestue, mandag 14. oktober kl 18.00 Agenda for møtet: Presentasjon av verneområdestyret Presentasjon av verneområdeforvalter og deltakerne i det rådgivende utvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Tilbud om overtakelse av forvaltningsansvar for vernede områder i Bodø kommune

Tilbud om overtakelse av forvaltningsansvar for vernede områder i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2015 36840/2015 2010/6164 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/34 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/67 Bystyret 18.06.2015 Tilbud

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-K12 14/1160 15/1981 Jan Inge Helmersen 17.03.2015 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Utvalg Møtedato

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug

Nytt fra Miljødirektoratet. Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug Nytt fra Miljødirektoratet Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug Delegert myndighet 34 nytt sjette ledd skal lyde: For etablerte verneområder, kan Kongen delegere adgangen til å foreta

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Breheimsenteret, Jostedalen Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 09:30-12:30

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Breheimsenteret, Jostedalen Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 09:30-12:30 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møtestad: Breheimsenteret, Jostedalen Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver. Olav Nord-Varhaug, Drammen,

Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver. Olav Nord-Varhaug, Drammen, Verneområdeforvaltningens ansvar og oppgaver Olav Nord-Varhaug, Drammen, 23.10.2012 Ny forvaltningsmodell Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Sametinget Nasjonalpark-/ verneområdestyre

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer

Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer Utval: Ålfotbreen verneområdestyre Møtestad: Sogndal hotell, Sogndal Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 12.45 16.00 Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer Hege Lothe Medlem Audun Åge

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 10-432.0 Dato 5.1.2017 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015, sak DNPS 50/2016 Innhold Generell del... 2 Formål...

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016 Fellesnemnda Fræna og Eide, 8. november 2016 Perioden fram til samanslåingsvedtak i Stortinget: Førebels fellesnemnd (etter kommuneloven) Perioden etter sammenslåingsvedtak i Stortinget: Fellesnemnd etter

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til:

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til: I følgje liste: Miljødirektoratet Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppland fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunane: Norddal, Rauma, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Endring av hjortevald nr. 217 og 301

Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Landbruk og naturforvaltning 10.06.2013 Arkivsak: 13/1104 Løpenr.: 13/7109 Sakshandsamar: Inger Moe Endring av hjortevald nr. 217 og 301 Me viser til brev frå Song Skisenter datert 16.04.2013 vedrørande

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017

Fellesnemndas funksjon og oppgåver. Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemndas funksjon og oppgåver Norddal og Stordal, 10. februar 2017 Fellesnemnd etter inndelingslova 26 Lovkrav: Fellesnemnd skal opprettes Fellesnemnda skal: planlegge, forberede og samordne aktivitet

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL

MØTEPROTOKOLL Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde SAKSHANDSAMAR: PETER C. A. KÖLLER SAKSNR.: 2014/501 DATO: 14.05.2014 MØTEPROTOKOLL 12.05.14 Sakene: 2014/09 2014/15 Møtestad: Gvepseborg

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Foto: Carl-Erik Eriksson Høringen Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit høyringsnotat

Detaljer

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer