Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA"

Transkript

1 Statoil 4035 Stavanger Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2011/ Deres ref.: AU-SKR Saksbehandler: Gro D. Øfjord, telefon: Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) legger til grunn for vår uttalelse at Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet skal behandles og godkjennes av Stortinget selv om rettighetshaverne og OED offentlig har valgt utbyggingsløsning. Vi forventer derfor at konsekvensutredningen i tråd med forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 22a, i tilstrekkelig grad utreder virkningene de alternative utbyggingsløsningene har på miljøet, slik at det synliggjøres hvilken løsning som samlet sett har minst negative miljøkonsekvenser. Klif mener det er uheldig at operatøren tilsynelatende har tatt beslutningen om valg av konsept før konsekvensutredningen er utarbeidet og behandlet. Vi anser det som viktig at vesentlige kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før PUD er godkjent. Klif anmoder derfor OED om ikke å gi slikt samtykke. Statoils forslag til utredningsprogram for Johan Castberg-feltet er generelt for lite detaljert og konsekvensutredningen må utvides når det gjelder ytre miljø. Klif har høye forventninger til oppfyllelsen av målsetningene om nullutslipp og kravet om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT), og at strenge miljøstandarder legges til grunn ved valgene som gjøres. Vi viser til brev fra Statoil ASA av med oversendelse av forslag til program for konsekvensutredning (KU) for PL 532 Skrugard, nå Johan Castberg. Akutt forurensning: Telefon 110 Organisasjonsnr.:

2 Side 2 av 7 1 Bakgrunn program for konsekvensutredning PL 532 ble tildelt i mai 2009 som en del av 20. konsesjonsrunde og omfatter blokkene 7219/9, 7220/4,5,7 og 8. Skrugard er lokalisert i Barentshavet, om lag 240 km nord for Hammerfest. Skrugard består av reservoarene Skrugard og Havis. De samlede petroleumsressursene i de to reservoarene er antatt å utgjøre mellom 400 og 600 millioner fat olje. Skrugard-lisensen ligger i et område uten eksisterende infrastruktur. Avstanden fra Skrugard til Snøhvitfeltet og Goliatfeltet er henholdsvis 100 og 150 km. Prosjektet har i løpet av 2012 vært gjennom en konseptutviklingsfase der følgende utbyggingsalternativ har vært vurdert: Flytende skipsformet produksjonsenhet med lagring, offshore lasting av olje til skip Flytende sirkulærformet produksjonsenhet med lagring, offshore lasting av olje til skip En halvt nedsenkbar produksjonsenhet uten lagring, ilandføring av stabilisert olje i rørledning og utskiping fra landterminal I tillegg har Skrugardprosjektet i denne fasen vurdert prosesseringskapasiteter og områdefleksibilitet som en del av konseptvalget. Rettighetshaverne i lisensen går inn for en utbyggingsløsning med en flytende produksjonsenhet uten lagring, ilandføring av stabilisert olje i rørledning og utskiping fra landterminal. Anbefalingen er i hovedsak basert på økonomi. Utredningsprosessen for Skrugard er delt i to, en for fasiliteter på land og en for offshoreanlegg inkludert rørledning inn til landterminalen. Det er planlagt å bore 38 brønner på Skrugard og Havis, hvorav 22 produksjonsbrønner, 12 vanninjektorer og 4 gass injektorer. 2 Klifs vurdering Generelt Klif viser til forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 22 a første ledd bokstav a, hvor det blant annet fremgår at en konsekvensutredning (KU) skal beskrive alternative utbyggingsløsninger som rettighetshaver har undersøkt, begrunne valg av utbyggingsløsning og utvinningsstrategi, og redegjøre for miljøkriteriene for de valg som er gjort. Ett av formålene med KU-er er å klargjøre virkningene av en utbygging, og driften av disse, på miljø, naturressurser og samfunn. KU skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av en utbygging, og når det skal tas stilling til om og på hvilke vilkår godkjennelse av PUD eller tillatelse til anlegg og drift skal gis.

3 Side 3 av 7 For at høringsinstansene skal få et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere og etterprøve operatørens vurderinger i forbindelse med konseptvalg, er det viktig at konsekvensutredningen belyser relevante forhold knyttet til alle de skisserte alternativene. Rettighetshaverne i lisensen har, sammen med OED, allerede offentlig gått inn for en utbyggingsløsning med en flytende produksjonsenhet uten lagring, ilandføring av stabilisert olje i rørledning og utskiping fra landterminal. Klif forutsetter imidlertid at PUD for Johan Castbergfeltet skal ha en reell behandling og godkjennes av Stortinget. Vi forventer derfor at konsekvensutredningen i tilstrekkelig grad utreder virkningene de alternative utbyggingsløsningene har på miljøet, slik at det synliggjøres hvilken løsning som samlet sett har minst negative miljøkonsekvenser. Ved beslutning om utbyggingsløsning er det prinsipielt viktig at avgjørelsen fattes på grunnlag av en helhetlig vurdering av konsekvensene av tiltaket. KU-prosessen, slik den er lagt opp, vanskeliggjør nettopp en helhetlig vurdering av effektene på miljø og samfunn hvilken løsning som samlet sett har minst miljøpåvirkning. Dette gjelder forhold som bl.a. økonomi og virkninger av nødvendig infrastruktur, rørledninger, akutt forurensning, energibehov og kraftforsyning. Klif mener derfor at det er uheldig at operatøren har tatt beslutningen om valg av konsept før konsekvensutredningen utarbeides, og at konsekvensutredningsprosessen dermed ikke kan brukes som et aktivt verktøy for valg av løsning. Vi anser det som viktig at vesentlige kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent. Klif anmoder derfor OED om ikke å gi slikt samtykke. Statoil opplyser at anbefalingen av konseptet, som rettighetshaverne går inn for, i hovedsak er basert på økonomi. Klif ber om at KU synliggjør hvordan kostnadene ved de alternative konseptene er beregnet. Konsekvensutredningen må også redegjøre for hvilke miljøkriterier som er lagt til grunn for valg av utbyggingsløsning innehold en oppsplitting av miljømessige vurderinger av de aktuelle alternativene. Den bør også gi en oversikt over hvordan disse kriteriene er vurdert for de ulike alternativene når det gjelder energiforbruk og utslipp til luft og vann jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 22 a første ledd bokstav b. Alternativene må beskrives slik at de lett kan sammenlignes, og konklusjonene må være presentert slik at høringsinstansene kan etterprøve Statoils vurderinger. Klif forventer at Statoil ved valg av utbyggingsløsning legger vekt på å oppnå en best mulig miljø- og energioptimal utbygging og drift og å ta i bruk effektive teknologier for å redusere utslipp til luft og sjø. Konsekvensutredningen skal ivareta målsetningen om nullutslipp og forurensningslovens krav om anvendelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT), jf. forurensningsforskriften kapittel 36. Statoil skal på et tidlig tidspunkt i utbyggingsprosessen, dvs. i god tid før valg og beslutning om utbyggingsløsninger foreligger og før bindende kontrakter inngås, informere Klif om sine BAT-vurderinger, da Klif på et senere tidspunkt skal avgjøre søknad om tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven.

4 Side 4 av 7 Ved valg av borerigg forutsetter Klif at utslippene minimeres gjennom implementering av BAT og utslippsreduserende tiltak. Aktuelle tiltak er bl.a. bruk av lav-nox-motorer og partikkelfilter. Konsekvensutredningen må i tillegg til vurdering av utslippsreduserende tiltak, redegjøre for energiforbruk, utslipp til luft og sjø for de alternative boreløsningene. Klif mener generelt at Statoils forslag til utredningsprogram for Johan Castberg-feltet er for lite detaljert og konsekvensutredningen må utvides når det gjelder ytre miljø. Klif ber om at flere områder belyses ytterligere. Dette er nærmere omtalt nedenfor. Regulære utslipp til sjø Det framgår av programmet at utslipp til sjø vil forekomme fra bore- og brønnoperasjoner, klargjøring av rørledninger, kjølevann, drenasjevann og sanitæravløpsvann. Klif understreker viktigheten av at konsekvensutredningen gir en grundig vurdering av hva de aktuelle utslippene betyr for marint miljø, inklusive beskrivelse av kilder, utslippsmengder og sammensetning og avbøtende tiltak knyttet til utslipp til sjø. Videre må utredningen også redegjøre for alternative utslippsreduserende tiltak, utslippsløsninger og utslippsarrangementer. Når det gjelder regulære utslipp til sjø opplyser Statoil om at det skal utarbeides en beskrivelse av håndtering av utslipp i forhold til Norges krav i internasjonale konvensjoner. Forurensningsloven stiller krav om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Klif kan ut fra hensyn til resipienten stille strengere utslippskrav basert på hva som er å anse som BAT, herunder strengere krav til for eksempel oljekonsentrasjon i produsert vann og mengde olje til sjø. Statoil opplyser at produsert vann skal injiseres i reservoaret som trykkstøtte under normale driftsforhold. Klif anser dette som et bedre miljømessig alternativ enn utslipp til sjø. Vi forventer imidlertid at KU redegjør for de vurderinger som er foretatt av de aktuelle reservoarenes egnethet for injeksjon, mulige problemer i forbindelse med for eksempel reservoarforsuring og injektivitet, reserveløsninger i tilfelle injeksjonsproblemer og behov for tiltak for å overvåke og hindre lekkasje fra injeksjonsbrønn.. Statoil må også redegjøre for teknikker for å redusere vannproduksjon, og vurdere løsning for rensing av produsert vann dersom reinjeksjon ikke lar seg gjennomføre eller ved utfall av reinjeksjon, og beskrive hvordan de vil sikre høyest mulig regularitet. I forbindelse med valg av hydraulikksystem og -kjemikalier i havbunnsanlegg må kjemikalienes miljøegenskaper og systemets egnethet for å begrense utslipp vurderes. Dette gjelder mulighet for lukkede hydraulikksystemer, installasjon av returledninger, reduserte utslipp til sjø og bruk av kjemikalier med minst mulig negativ effekt på miljøet. Trykktesting, lekkasjesøking og oppstart av rørledninger vil medføre utslipp av kjemikaliebehandlet vann. Valg av kjemikalier skal vurderes i lys av målsettingen om nullutslipp. Klif legger til grunn at det utføres miljørisikovurderinger i forhold til aktuelt utslippssted. Miljørisiko og avbøtende tiltak knyttet til utslipp i forbindelse med installasjon og klargjøring av rørledninger må inkluderes i konsekvensutredningen.

5 Side 5 av 7 Utredningen bør også redegjøre for tiltak for å minimere forbruk og utslipp av kjemikalier og å unngå utslipp i nærheten av fiskefelt eller gyteområder/oppvekstområder for fisk eller andre marine ressurser. Statoil opplyser at borekonseptet i hovedsak er basert på bruk av oljebasert borevæske og at kaks med vedheng av oljebasert borevæske vil bli transportert til land for godkjent deponering. Med så mange som 38 planlagte brønner, vil kaksinjeksjon etter Klifs vurdering være en miljømessig og økonomisk gunstig løsning. Vi er klar over at prosjektet ser geologiske utfordringer for kaksinjeksjon. Konsekvensutredningen må redegjøre grundig for valg av løsning og oppstilling av miljømessige fordeler og ulemper ved alternativene og også hvilke teknologier som kan tas i bruk for å redusere mengden av kaks. Energioppdekking Det opplyses om at prosjektet har utredet muligheten for kraft fra land, men konkludert med at både høye tiltakskostnader og teknologiutfordringer gjør at denne løsningen ikke vil bli valgt. Konsekvensutredningen må gi en grundig beskrivelse av både de tekniske og økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn i vurderingen, og også i hvilken grad det kan tilrettelegges for elektrifisering i framtiden. Klif antar at dersom senere utbygginger i Barentshavet skal vurderes mht. kraft fra land, vil det være svært vanskelig å få til dette uten at Johan Castberg-feltet er en del av planene. Vi mener derfor at det må foreligge en grundig vurdering av muligheter og begrensninger før konklusjonen trekkes. Utslipp av klimagasser fra petroleumsvirksomheten på sokkelen utgjør en betydelig andel av Norges samlede utslipp. Gassturbindrift på Johan Castberg-feltet vil bidra i negativ retning. Utredningen må inneholde en grundig utredning av miljøkonsekvensene, fordeler og ulemper ved alternative energioppdekningsmuligheter og energieffektiviseringstiltak, bl.a. WHRU, CHP-anlegg og prosessoptimaliseringstiltak. Den må redegjør for tekniske, økonomiske og miljømessige sider i forhold til kraft og varmebehov, herunder turbinløsninger, virkningsgrad, energibehov knyttet til produksjon og drift av råoljerørledning, utslipp til luft, BAT-vurderinger og avbøtende tiltak etc. Alternativene må beskrives (oppstilles) slik at de lett kan sammenliknes innbyrdes. Regulære utslipp til luft De regulære utslippene til luft fra utbygging av Johan Castberg-feltet vil være knyttet til boring og brønnoperasjoner, marine operasjoner og produksjon (kraftgenerering og prosessutslipp, inkludert fakling), lasting og transport. Klif forutsetter at det i konsekvensutredningen gis en fyldig beskrivelse av BAT og hvilke tiltak som vil bli gjennomført for å redusere utslippene til luft av CO 2, NOx, CO, metan og nmvoc, SO 2 og partikler (svart karbon, sot). Konsekvensutredningen må redegjøre for utslippenes størrelse og miljømessige betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt.

6 Side 6 av 7 Klif arbeider på oppdrag fra Miljøverndepartementet med en handlingsplan for Norge for å redusere kortlevde klimadrivere. Utslippskomponentene som inngår i handlingsplanen er blant annet metan, svart karbon, troposfærisk ozon og HFK-ere, men også andre kortlevde klimarelaterte stoffer inngår. Kortlevde klimadrivere består av partikler og gasser som kjennetegnes ved at de har sterk effekt på klima og helse, men kort levetid i atmosfæren. Det er derfor av stor betydning hvor utslippet skjer, som for Johan Castbergfeltet er Barentshavet, dvs. nordområdene. Det er for første gang laget et nasjonalt utslippsregnskap for sot (inkluderer svart karbon). Utslippsregnskapet viser at olje- og gassektoren bidrar med ca. 12 prosent av Norges sotutslipp. Fordi sot har kort levetid i atmosfæren rekker det ikke å bli transportert over store avstander. Klimapådrivet fra sot avsatt på snø og is er vist å være betydelig. Sot bidrar til absorpsjon av energi og akselererer issmeltingen. Kilder til utslipp av svart karbon er bl.a. dieselmotorer, fakling og brønntesting/ brønnopprenskning. Hovedkilden til metanutslipp er kaldventilering og diffuse utslipp fra prosessen. Det har derfor stor betydning hvilke BAT-løsninger og utslippsreduserende tiltak som implementeres på feltet mht. fakling, prosess og dieselmotorer. KU-en må redegjøre for BAT og utslippsreduserende tiltak knyttet til disse kildene. Statoil opplyser om at kraftgenereringen vil bli gjennomført med lav-nox-turbiner. Det må redegjøres for alternative gassturbinløsninger (herunder CHP-anlegg, jf. tidligere kommentarer) og hvilke utslippskonsentrasjoner som ligger til grunn for årlig NOxutslipp. Utredningen må også redegjøre for hvilket måle- og beregningsprogram som det planlegges for (dvs. PEMS, CEMS eller tilsvarende). Avfall Klif gjør oppmerksom på at det også ved avfallshåndtering og -behandling må legges vekt på energibruk/luftutslipp, bruk av BAT og gjenbruksløsninger, og at det er viktig å legge helhetlige miljøhensyn til grunn for valg av løsninger. Ved en søknad om virksomhet etter forurensningsloven vil Klif kreve at det settes opp et miljøregnskap for valgt avfallsløsning, og at operatøren etablerer planer for avfallsminimering. Klif stiller også krav til utslipp ved avvikling av installasjoner etter lisensperioden er over. Det er vesentlig at industrien fokuserer på teknisk-økonomiske løsninger som muliggjør fjerning, gjenbruk og resirkulering. Miljørisiko og beredskap Konsekvensutredningen bør inkludere beskrivelse av miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning knyttet til ulike typer utslipp som kan forekomme fra utbygging, rørledninger, boring, produksjon og transport av petroleum, inkludert effekten av de risikoreduserende tiltak som velges for den valgte utbyggingsløsningen for Statoil. Som grunnlag for analysene må det benyttes det best tilgjengelige datagrunnlag med hensyn til strømningsrater, oljens egenskaper og spredning, forekomst og variasjon i sjøfugl-, pattedyr- og fiskebestander, om nødvendig må dette datagrunnlaget oppdateres.

7 Side 7 av 7 Johan Castberg-feltet ligger langt fra land i områder med viktige naturressurser og nærhet til iskant, det er derfor særdeles viktig med tilfredsstillende beredskap. I disse områdene vil det være betydelige utfordringer knyttet til beredskap på grunn av mørke, kulde, mulige islagte farvann, dårligere infrastruktur og utfordringer knyttet til bemanning ved et utslippspunkt langt til havs. Statoil må beskrive hvordan de vil løse beredskap mot akutt forurensning og de utfordringer de ser for seg i dette området. Sannsynlig beredskapsorganisasjon og beredskapsløsning bør beskrives. Konsekvenser ved arealbeslag og fysiske inngrep Miljøeffektene av fysiske inngrep og arealbruk i forbindelse med eventuell legging av rørledning, grusing, plassering av ankre og undervannsinstallasjoner, og utslipp av borekaks må inkluderes i konsekvensutredningen. Med hilsen Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Hanne Marie Øren seksjonssjef Gro D. Øfjord senioringeniør Kopi til: Miljøverndepartementet

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området.

Det bør legges opp til en streng praktisering av føre-var prinsippet når det gjelder vurdering av mulige effekter av regulære utslipp i området. Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Olje og gass Innholdsfortegnelse. Side 1 / 226

Olje og gass Innholdsfortegnelse.   Side 1 / 226 Olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Olje- og gassvirksomhet i norske havområder 2) Miljøkonsekvenser av olje og gassutvinning 3) Utslipp til luft fra olje og gass 4) Utslipp til sjø fra olje og gass 4.1)

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet, Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0032 OSLO

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0032 OSLO KLIMA- OG FORURENSNINGS- DIREKTORATET Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0032 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet

Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon og lagring av CO2 på Snøhvitfeltet Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 6.12.2016 Deres ref.: AU-SNO-00037 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1614 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til injeksjon

Detaljer

Tillatelse til utslipp fra sjøvannspumper på Johan Sverdrup installasjoner

Tillatelse til utslipp fra sjøvannspumper på Johan Sverdrup installasjoner Equinor Energy ASA - Drift sørlige Nordsjøen Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 06.02.2019 Deres ref.: AU-JS-072 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2019/347 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Tillatelse

Detaljer

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter

Boring og produksjon-endring av tillatelse- Oseberg Feltsenter Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 30.07.2015 Deres ref.: AU-DPN-OE OSE-00145 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon-endring av tillatelse-

Detaljer

Uttalelse til konsekvensutredning for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - Statoil

Uttalelse til konsekvensutredning for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - Statoil Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-JS-00047 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/2072 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til konsekvensutredning for utbygging og drift av

Detaljer

GOLIAT Hva er mulig å få til?

GOLIAT Hva er mulig å få til? GOLIAT Hva er mulig å få til? Dialogmøte i Tromsø 18. oktober 2007 1 Goliat presentasjon Sentrale rammebetingelser Kommunikasjonsstrategi Samtalepartnere Kort status av prosjektet Hva er gjort så langt

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til ferdigstilling og utprøving på Edvard Grieg-installasjonen Lundin Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H

Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn 35/11 - B-14H Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 08.08.2016 Deres ref.: AU-FRAM-00011 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/325 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til injeksjon i brønn

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. o -.3,,Sgd..- Vår ref /EN. Vedrørende forslag til program for konsekvensutredning for Goliatfeltet

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. o -.3,,Sgd..- Vår ref /EN. Vedrørende forslag til program for konsekvensutredning for Goliatfeltet DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO o -.3,,Sgd..- ti Deres ref 07/00582-1 Vår ref 200701197-/EN Dato 2 2 JUN2007 Vedrørende forslag til program for

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen

Produksjon på Trym. Bakgrunn. Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER. Att: Morten A. Torgersen Dong E&P Energy Norge AS Postboks 450 Sentrum 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Troll A Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif PROFIL-LAKKERING AS Raufoss Industripark Bygning 227 2830 Raufoss Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjonsboring på Aasta Hansteen Statoil Petroleum As Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om midlertidig endring av tillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS Forusbeen 50 4035 STAVANGER Att: Sissel Katrine Vikan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Vedtak om tillatelse til modifikasjonsarbeid og testing av brønnhodemodul på Yme

Vedtak om tillatelse til modifikasjonsarbeid og testing av brønnhodemodul på Yme Repsol Norway AS Postboks 649 Sentrum 4003 Stavanger Oslo, 06.08.2018 Deres ref.: REN-MDIR-2018-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Hilde Knapstad Vedtak om tillatelse til modifikasjonsarbeid

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469)

Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469) Greenpeace Postboks 6803 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902620-/AE Avgjørelse i klagesak - utslipp ved GDF Suez boring av letebrønn 6407/12-2 Pumbaa (PL469) Miljøverndepartementet har

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191

Årsrapport Tune 2012 AU-DPN OE OSE-00191 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser / Avvik... 7 1.5 Kjemikalier prioritert

Detaljer

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603

Årsrapport 2009 Vilje AU-EPN ONS MAS-00603 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2011-03-01 Side 1 av 8 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 8 1.4 Overskridelser

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til behandling mot avleiring på Snorre og Vigdis - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 03.12.2015 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 7 Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 2 av 7 I henhold til OLF dokument Veiledning til vedlegg til opplysningspliktforskriften inneholder

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675

Årsrapport 2010 Vilje AU-EPN ONS MAS-00675 Årsrapport 2010 Vilje Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r)... 7 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik... 7 1.5

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Relevante internasjonale miljøavtaler Nasjonal virkemiddelbruk Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner på Knarrfeltet BG Norge AS

Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner på Knarrfeltet BG Norge AS Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner på Knarrfeltet BG Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av to produksjonsbrønner og en vanninjektor på Odafeltet Spirit Energy Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring

Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet- endring Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 8.juni 2015 Deres ref.: AU-OSE-00024 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Tillatelse til produksjon og boring Osebergfeltet-

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoil ASA Volvefeltet Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16, jf HMS-forskriftene

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Tillatelse. til boring av Hornet Main 15/6-16. Aker BP ASA. Anleggsnummer:

Tillatelse. til boring av Hornet Main 15/6-16. Aker BP ASA. Anleggsnummer: Tillatelse til boring av Hornet Main 15/6-16 Aker BP ASA Tillatelsen gjelder fra 30. april 2019. Hjemmelsgrunnlag Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 jf. 16 Krav til beredskap er gitt

Detaljer

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt

Vedtak om nye og endrede frister for plan og gjennomføring av avslutning og etterdrift av deponier og varsel om tvangsmulkt Bergemesteren Raudsand AS Postboks 65 Kongens Plass 6501 KRISTIANSUND N Att: Harald Storvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for Draupner S/E Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16, jf. HMS-forskriftene

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Tillatelse. til boring, drift og produksjon på Kristin og Tyrihans. Equinor Energy AS

Tillatelse. til boring, drift og produksjon på Kristin og Tyrihans. Equinor Energy AS Tillatelse til boring, drift og produksjon på Kristin og Tyrihans Equinor Energy AS Kristin Tillatelsen gjelder fra 25. mars 2019 og erstatter tillatelsen av 22. november 2018. Hjemmelsgrunnlag Tillatelsen

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Årsrapport Hammerfest LNG 2011

Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Årsrapport Hammerfest LNG 2011 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 6 Gradering: Internal (Restricted Distribution) Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 30.11.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00179 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til videre felttesting av

Detaljer

Revisjon ved Scana Steel Stavanger AS Dato for revisjonen: mars 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/265

Revisjon ved Scana Steel Stavanger AS Dato for revisjonen: mars 2012 Rapportnummer: R.KLIF Saksnr.: 2011/265 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.010.R.KLIF

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Høringsuttalelse fra Klif på rapporten Økt utvinning på norsk sokkel

Høringsuttalelse fra Klif på rapporten Økt utvinning på norsk sokkel Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boreaktiviteter på Snøhvit 2015-20 Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006. Fastsatt med hjemmel i lov 29.november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste

Enpro AS Postboks DRAMMEN. Att: Christian H. Theiste Enpro AS Postboks 4195 3005 DRAMMEN Att: Christian H. Theiste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil ASA Granefeltet

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil ASA Granefeltet Statoil ASA Granefeltet 4035 STAVANGER Att: Toril Haugland Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for boring av produksjonsbrønner på Maria Wintershall Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for produksjon og drift på Ivar Aasen Det norske oljeselskap ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

Inspeksjon ved Hafslund Varme AS, Bio-El Fredrikstad Dato for inspeksjonen: 20. mars 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Hafslund Varme AS, Bio-El Fredrikstad Dato for inspeksjonen: 20. mars 2013 Kontrollnummer: I.Klif Hafslund Varme AS, avdeling Bio-El Fredrikstad Postboks 124 1740 Borgenhaugen v/ Kenneth Arnesen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til BP Norge AS, Valhallfeltet

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til BP Norge AS, Valhallfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: Kristin Ravnås Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Inspeksjon ved Skangass AS Dato for inspeksjonen: 12. januar 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2009/867

Inspeksjon ved Skangass AS Dato for inspeksjonen: 12. januar 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2009/867 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.145.I.KLIF

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Knarr

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 1.2.2016 Deres ref. BGN-2015-132-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 2005/01683- Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet Miljøverndepartementet har foretatt

Detaljer

Inspeksjon ved INEOS Norge AS avd. Rafnes Dato for inspeksjonen: 17. januar 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved INEOS Norge AS avd. Rafnes Dato for inspeksjonen: 17. januar 2013 Kontrollnummer: I.Klif INEOS Norge AS, avdeling Rafnes Herreveien 801 3965 Herre Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013.

Vi fastsetter ny frist for å utrede redusert bruk av nødskorstein, og tiltak for å redusere sterkt driftsavhengige utslipp til 31. mars 2013. Wacker Chemicals Norway AS Postboks 130 7201 KYRKSÆTERØRA Att: Marit Berg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer