Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak"

Transkript

1 2014 for børsnoterte foretak

2 Innhold Hva årsrapporten skal omfatte 3 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen 4 Del 2 Foretaksstyring/ NUES 6 Del 3 7 Del 4 Betalinger til myndigheter for selskap og konsern 12 Innledning Hva årsrapporten skal inneholde er definert i verdipapirhandelloven. I denne publikasjonen gir vi deg en overordnet oversikt over innholdskravene. Finanstilsynet har nylig avsluttet regnskapstilsyn av årsregnskapet til et børsnotert foretak. Vi noterer oss at Finanstilsynet i dette brevet skriver: The financial statements of [ABC] are comprehensive and contain a lot of information. According to IAS 1.31, an entity need not provide a specific disclosure required by an IFRS if the information is not material. Finanstilsynet recommends [ABC] to remove information that is not relevant to the entity. Vi håper denne publikasjonen gir deg oversikt over kravene. Jan Aastveit og Marie Hervold Riise er begge tilknyttet KPMGs Fagavdeling. Majorstuen, 31. oktober 2014 Jan Aastveit Marie Hervold Riise 2

3 Hva årsrapporten skal omfatte Det fremgår av verdipapirhandelloven at årsrapporten omfatter: 1. revidert årsregnskap, 2. årsberetning, og 3. ledelseserklæringen Det kreves videre at årsrapporten skal offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang og forbli offentlig i minst 5 år. Kravene til innhold i årsberetningen fremgår i hovedsak av regnskapsloven. Kravene til årsregnskap fremgår av regnskapsloven, IFRS og god regnskapsskikk. Innholdet i de ulike delene utdypes på de følgende sidene. Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen Del 2 Foretaksstyring/ NUES Del 3 Del 4 Betalinger til myndigheter Konsernregnskapet Morselskapets regnskap for selskap og konsern 3

4 2014 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen I regnskapslovens 3-3a. s innhold fremgår de opprinnelige innholds kravene til årsberetningen: 1. Virksomhet og art 2. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat, herunder beskrivelse av mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer a. Beskrivelse av finansielle og ikke-finansielle resultatindikatorer og/eller henvisninger eller tilleggsforklaring til tall i årsregnskapet kan også være relevant 3. Redegjørelse vurdere fremtidig utvikling 4. Opplysninger om finansiell risiko 5. Opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift 6. Forslag til anvendelse av overskudd/dekning tap 7. Redegjørelse om arbeidsmiljø 8. Opplysninger om faktisk tilstand likestilling 9. Redegjørelse for tiltak iverksatt og planlegges iverksatt ifht diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 10. Opplysninger om miljøpåvirkninger 11. skal også dekke virksomhet i konsernet 12. For regnskapspliktige som er utstedere med verdipapirer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven 5-8 a. Nytt for 2014, uten at dette fremgår av regnskapslovens 3-3a, er arbeidsgivers redegjørelses plikt i årsberetningen om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering), 20 forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), 21 forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 25 Redegjørelsesplikten fremgår av nevnte lover, og kan kort oppsummeres til: Arbeidsgivere skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter xx 1. Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som har aktivitetsplikt etter xx og som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning. 1 «xx» benyttes fordi kravet er likt formulert, men det hen vises til ulike paragrafter i de ulike lovene. 4

5 Nytt for 2014, uten at dette fremgår av regnskapslovens 3-3a, er arbeidsgivers redegjørelsesplikt i årsberetningen om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), 24. Kravet går ut på: Arbeidsgivere skal redegjøre for: a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter 23. Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning. 5

6 2014 Del 2 I regnskapslovens 3-3b.Redegjørelse om foretaksstyring kreves bl.a. følgende vedr. foretaksstyring: Redegjørelsen for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring etter første ledd skal minst inneholde følgende opplysninger: 1. en angivelse av anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller for øvrig velger å følge, 2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er offentlig tilgjengelige, 3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1, 4. en beskrivelse av hovedelementene i foretakets, og for regnskapspliktige som utarbeider konsernregnskap eventuelt også konsernets, systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen, 5. vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5, 6. sammensetningen til styre, bedriftsforsamling, representantskap og kontrollkomité; eventuelle arbeidsutvalg for disse organene, samt en beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og eventuelle utvalgs arbeid, 7. vedtektsbestemmelser som regulerer opp nevning og utskifting av styremedlemmer, 8. vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kravene i regnskapsloven suppleres av NUES-anbefalingen. Av spesiell betydning ifht den finansielle rapporteringen er NUES-anbefalingens kapittel 10. NUES-anbefalingen ble oppdatert Opp dateringen er omtalt i børssirkulære Oppdatert NUES-anbefaling, på norsk og engelsk, er tilgjengelig på Endringene er i korthet: Kapittel 3 om selskapskapital og utbytte Dersom styret gis fullmakt til å dele ut utbytte sier anbefalingen at slik fullmakt bør begrunnes Kapttel 7 om valgkomite Anbefalingen sier noe om den kontakten valgkomiteen bør ha med aksjeeiere, styremedlemmer etc. Kapittel 12 om godtgjørelse til ledende ansatte Det anbefales at lederlønnserklæringen skal være et eget saksdokument til generalforsamlingen. 6

7 2014 Del 3 I regnskapslovens 3-3 c.redegjørelse om samfunnsansvar fremgår kravene om rapportering vedr. samfunnsansvar: Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Redegjørelsen skal minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med å integrere hensynene som er nevnt i første punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover. KPMG har laget en global rapport om CSR-rapportering: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting provides a snapshot of current global trends in corporate responsibility (CR) reporting. The survey covers 4,100 companies in 41 countries and a deep-dive into the quality of reporting among the world s largest 250 companies. KPMG INTERNATIONAL The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 kpmg.com/sustainability 7

8 2014 Del 4 I regnskapslovens 3-3d.Rapportering om betalinger til myndigheter m.v. fremgår krav om myndighetsrapportering: Regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinnings industrien, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Det samme gjelder regnskapspliktige som driver skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Det skal i årsberetningen opplyses om hvor rapporten er offentliggjort. Se også Forskrift om land-for-land-rapportering. Country snapshot Welcome to Barclays first Country Snapshot, covering The origin of this document lies in a Europe-wide regulatory requirement for banks to publish 2013 turnover and employee numbers for all countries where they operate, with further expected disclosure requirements in subsequent years. We have decided to go further and provide all relevant information this year. So this report also includes details of the profit we generated, tax we paid and the subsidies we received in each Eksempel fra England Det norske kravet gjelder for virksomheter innen utvinningsindustrien. I England valgte Barclays Bank å publisere en lignende rapport i begynnelsen av året. Rapporten fikk mye presseomtale. Barclays selv forklarer utgivelsen blant annet på følgende måte: So this report also includes details of the profit we generated, tax we paid and the subsidies we received in each country where we have a significant business, alongside a brief explanation of the business we undertake there. Some of the numbers are complex and can be hard to interpret so we have tried to explain clearly how they are generated. Because we are publishing this additional information, we believe this document will be of most interest to those who want to see the amount of tax we pay in the various countries in which we operate. country where we have a significant business, alongside a brief explanation of the business we undertake there. Some of the numbers are complex and can be hard to interpret so we have tried to explain clearly how they are generated. Because we are publishing this additional information, we believe this document will be of most interest to those who want to see the amount of tax we pay in the various countries in which we operate. In February 2013, we set out clear principles to govern our approach to tax. Our tax planning will only support genuine commercial activity; it must comply with accepted custom and practice and be of a type that tax authorities would expect; and we will only undertake it for customers and clients sophisticated enough to understand its risks. In short, all our activity relating to tax must be consistent with our purpose and values. Tax influences decisions about how we organise and run our business, and about where we base our operations or hold assets. Making these decisions is an integral part of running a commercial organisation and, when tax is a factor in deciding where or how we do business, we ensure there is genuine substance to the activity we conduct in each country. However, we also have an obligation to our shareholders not to pay more tax than we owe. But we do not seek to avoid paying our share and we are proud of the contribution we make. For example, in 2013 Barclays paid 1,425m of tax in the UK, and we have been ranked in the top four UK taxpayers by PwC in each of their last three annual surveys of the One Hundred Group which represents most of the UK s largest companies. This contribution reflects the fact that we are a UK-headquartered bank. As the table below shows, our total UK tax payments include very significant social security, VAT and Bank Levy payments that arise from our UK base. UK corporation tax is a much smaller part of the mix as this is paid only on the profits Barclays actually generates in the UK, not on profits generated in other parts of our business and then passed to our UK headquarters as dividends, for example. So of the UK profit before tax of 4,874m identified in the table below, around 3bn is actually dividends from our businesses in other countries, and 2.4bn represents gains on internal reorganisations (for example the creation of our Barclays Africa Group), neither of which are taxable in the UK. This is why we have not made a larger corporation tax payment in As the table below makes clear, the vast majority of profits that are generated in other parts of our business are subject to corporation tax in the countries where they are generated often at a higher rate than in the UK. Globally, we paid 830m of corporation tax in 2013 (excluding withholding taxes) making our global cash tax rate 29%. The cash tax rate is the corporation tax paid in

9 for konsern består iht regnskapsloven av konsernregnskapet og årsregnskapet for morselskapet. Børsnoterte konsern må avlegge IFRS konsernregnskap. Regnskapsloven oppstiller norske tilleggs-noteopplysningskrav, utover det som kreves i IFRS. Morselskapets årsregnskap kan avlegges etter IFRS, forenklet IFRS eller norsk god regnskapsskikk. Omkring 70 % av de børsnoterte konsernene velger å anvende norsk god regnskapsskikk i morselskapets årsregnskap, og tendensen har vært økende. Dersom norsk god regnskapsskikk benyttes i morselskapets årsregnskap er det viktig å huske at alle krav i regnskapslov og god regnskapsskikk skal etterleves. Regnskapsspråk og regnskapslov Regnskapslov og (full) IFRS Regnskapslov og forenklet IFRS Regnskapslov og ny norsk regnskapsstandard Børsnotert aksjeselskap Ikke børsnotert aksjeselskap Konsernregnskap Selskapsregnskap Konsernregnskap Selskapsregnskap Pliktig Mulig Mulig Mulig Ikke aktuelt Mulig Mulig Ikke aktuelt «Hovedregel» «Hovedregel» «Hovedregel» 9

10 I henhold til verdipapirhandelloven skal det utarbeides en ledelseserklæring. skal bekrefte at: a) årsregnskapet, etter deres beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskaps standarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at b) årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor. Er ledelseserklæringen en del av årsberetningen? Vi har tidligere fått spørsmål om det er greit å inkludere denne erklæringen i årsberetningen. Vårt syn har vært, og er, at erklæringen ikke skal være en del av årsberetningen, men gis som en egen del av årsrapporten. Finanstilsynet er av samme oppfatning, noe de har gitt uttrykk for i sitt rundskriv 20/2009: Kredittilsynet har gjennomgått et utvalg av årsregnskaper for Utvalget omfatter både norske utstedere og utstedere utenfor EØS-området med Norge som hjemstat. Hver femte årsrapport i utvalget mangler ledelseserklæringen i henhold til vphl. 5-5 annet ledd. I tillegg har hvert sjuende foretak i utvalget inkludert ledelseserklæringen i årsberetningen. Etter Kredittilsynets vurdering setter vphl. 5-5 annet ledd krav til at ledelseserklæringen skal gis særskilt og ikke som en del av årsberetningen. Kredittilsynet forventer at foretakene inntar ledelseserklæring i samsvar med verdipapir handelloven i fremtidig rapportering. 10

11 Eksempel-erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder («ansvarlige personer») Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for XYZ ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 20xx og per 31. desember 20xx (årsrapporten 20xx). Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolknings uttalelser, samt ytterligere opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per xx. for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per xx. for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk RegnskapsStandard 16 per xx. Etter vår beste overbevisning: er årsregnskapet 20xx for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 20xx gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over -- utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet -- de mest sentrale risiko- og usikkerhets faktorer konsernet og morselskapet står overfor Sted, dato Underskrifter (styrets medlemmer og daglig leder) 11

12 Offices in: Oslo Alta Arendal Bergen KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent Bodø member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG Elverum International ), a Swiss entity. Finnsnes Grimstad Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ålesund for selskap og konsern er en del av årsrapporten. e er standardiserte noe som kritiseres fra enkelte hold. I England har en sett en tendens til stadig mer skredder sydde revisjonsberetninger, og KPMG i England har avgitt en rekke skredder sydde revisjonsberetninger. Internasjonalt er et større arbeid i gang for å endre dagens revisjonsberetning til noe mer informativt. Til generalforsamlingen i ABC ASA KPMG AS Telephone P.O. Box 7000 Majorstuen Fax Sørkedalsveien 6 Internet N-0306 Oslo Enterprise MVA REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for ABC ASA, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Revisors beretning 2014 ABC ASA Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for selskapsregnskapet og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar for med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. konsernregnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, Konklusjon verken om konsernregnskapet som følge av misligheter eller feil. Etter vår mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et Revisors oppgaver og plikter rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet ABC ASA per 31. desember 2014 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever Uttalelse etiske om øvrige forhold krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Konklusjon om årsberetningen og redegjørelsene om eierstyring og selskapsledelse, samt samfunnsansvar En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder årsberetningen og redegjørelsene om eierstyring og selskapsledelse, samt samfunnsansvar om vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, Konklusjon om registrering og dokumentasjon men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell presentasjonen av årsregnskapet. informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag bokføringsskikk for i Norge. vår konklusjon. Konklusjon om selskapsregnskapet Etter vår mening er morselskapets årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir Oslo, et 17. mars 2015 rettvisende bilde av den finansielle stillingen til ABC ASA per 31. desember 2014 og av KPMG AS Jan Aastveit Partner 2 12

13 KPMGs Fagavdeling Regnskap en del av Fagavdeling Revisjon og Regnskap 2014 for børsnoterte foretak Utgitt av KPMG AS Fagavdeling Regnskap Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Anfinn Fardal Elisabet Ekberg Kristin Orset Preben Østen Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett Caroline Nissen Geir Moen Lars Inge Pettersen Odd Hugo Linnerud Forfattere og kontaktpersoner Jan Aastveit, kpmg.no. Marie Hervold Riise, kpmg.no. tlf Redaksjonen avsluttet Oktober 2014 Layout og produksjon Keops as, Asker David Mikalsen Jan Aastveit I tillegg trekkes en rekke andre fagpersoner inn på ulike fagprosjekter. Marie Hervold Riise Stein Erik Lund The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. The Financial Reporting Update contains links to third party websites not controlled by KPMG AS. KPMG AS accepts no responsibility for the content of such sites or that these links will continue to function. The use of third party content is to be governed by the terms of the site on which it is hosted and KPMG AS accepts no responsibility for this KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG Inter national Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Gjengivelse av materiale fra denne publikasjonen er tillatt med tydelig kildeangivelse. Stoffet må ikke oppfattes som uttømmende, og dekker ikke enhver konkret situasjon. Det anbefales å innhente råd tilpasset den aktuelle situasjon. Innholdet gir uttrykk for forfatternes syn og ikke nødvendigvis KPMGs offisielle syn. 13

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2012

IFRS Eksempelregnskap 2012 www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2012 Hold deg oppdatert www.pwcinform.com Ny regnskapsstandard for oppkjøp *connectedthinking PricewaterhouseCoopers IFRS and corporate governance publications and tools

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009

BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010. Vedtak og uttalelser 2009 BØRSRETTSDAGENE 25. OG 26. JANUAR 2010 Vedtak og uttalelser 2009 Juridisk direktør Atle Degré 1. INNLEDNING... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 INFORMASJON PÅ WWW.OSLOBORS.NO... 5 1.3 OVERSIKT OVER BØRSSIRKULÆRER

Detaljer