Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: Rapportdato: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

3 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

4 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Egne premisser Takstforum Troms AS ved byggmester og takstingeniør Anders Killie Solli har fått oppdrag med å utarbeide en boligsalgsrapport over overnevnte eiendom Boligsalgsrapporten er utført i hht NITOs statutter Kunden/rekvirenten plikter å lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding dersom dokumentet inneholder faktafeil Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger som innvirker på taksten Opplysninger om tomteforhold og grenser er hentet fra GIS/LINE Lenvik kommune Grensemerker er ikke besiktiget Taksten er basert på en visuell besiktigelse av objektet, uten fysiske inngrep i konstruksjoner eller bygningsdeler Denne rapporten er utarbeidet av uavhengig takstmann og tenkes brukt i forbindelse med salg og tegning av eierskifteforsikring Befaring Rekvirent: Tom Sverre Nikolaisen Takstingeniør: Anders Killie Solli NITO Takst Anders Killie Solli Befaringsdato: Tilstede: Tom Sverre Nikolaisen, Tor Nikolaisen og Anders Killie Solli Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): Tom Sverre Nikolaisen 2 Tomteareal: 7668m Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 58 Bnr 39 Adresse: - Dokumentkontroll Ingen dokumenter fremlagt for takstmannen Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Det opplyses at byggeår er 1957 i egenerklæring, men i henhold til matrikkelutskrift av er byggeår 1954 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

5 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Enebolig med vedlikeholdsbehov Særlige områder som må vurderes er: - Utvendig kledning med vindskier og vannbord - Taktekking - Takrenner og nedløp - Drenering/rom under terreng - Luftebalkong Eventuelle kjøpere anbefales å lese rapporten i sin helhet Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Enebolig Underskrifter Silsand, Takstingeniør Anders Killie Solli Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

6 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Bygg : Enebolig Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer Etasje 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM U etg etg etg Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) U etg Gang, to boder, vaskerom og toalettrom 1 etg VF, gang, bad, kjøkken og stue 2 etg Gang og to soverom Sum alle bygg 2 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Arealene er målt på stedet med Bosch DLE 40 avastandsmåler Etasjehøyde i underetasjen er ca 2,2 m Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

7 Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Boligen er fundamentert på betongsåle under opprinnelig del og betongsøyler under tilbygg Byggegrunn er ukjent Det ble registert tegn til sprekkdannelser i mur samt skjevheter i etasjeskillet i overgang mellom tilbygg og opprinnelig del, dette kan tyde på setninger i grunn Elementet gis på dette grunnlag tilstandsgrad to Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Opprinnelig del: Grunnmur av pusset og malt betong Sprekkdannelser i mur ved vindu i front Tilbygg: Tilbygget er etablert på betongsøyler Det ble påvist skjevheter i etasjeskillet i overgang mellom opprinnelig del og tilbygg noe som tyder på at betongsøyler ikke er etablert på stabil byggegrunn Det ble påvist sprekkdannelse i betongsøyle Fuktsøk med Protimeter MMS fuktindikator viser økende verdier ved søk fra topp av vegg mot gulv Søket er utført på yttervegger i bod Det anbefales ikke å gjøre bruksendring av rom under terreng før årsak til fukt i nedre del av grunnmur er påvist og eventuelt utbedret Se forøvrig pkt grunn og fundamenter og punkt for drenering Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

8 Drenering Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Drenering for boligen antas å være fra byggeår Fuktsikring i form av knastepapp ble ikke påvist Manglende eller feil montering av utvendig fuktsikring kan føre til økt vannpåstand mot grunnmur, noe som så kan lede til fukt i konstruksjonen Det er ikke foretatt undersøkelser omkring dreneringens funksjon, da dette fordrer inngrep i terreng Det ble registrert tegn som kan tyde sviktende drenering under befaringen Økende fuktindikasjoner i grunnmur ved søk fra topp av vegg mot gulv i boder Ved bruksendring av underetasjen som medfører bruk av organiske materialer samt laging av gjenstander må oppgradering av drenering påregnes Levetid Antatt normal levetid for drenering år Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Vurdering Veggkonstruksjoner av typen bindingsverk pålagt liggende malt kledning utvendig Kledningen er ikke ventilert, noe som øker risikoen for skader på treverk Det ble påvist sprikende skjøter på bordkledning, dette øker risikoen for vanninnsig i konstruksjonen og sett i sammenheng med begrenset eller ingen ventilering av kledning er uheldig Det ble ved bruk av Protimeter MMS elektriskmotstandsmåler ikke registrert skadelige fuktverdier i kledning Målingene ble utført ved tilfeldige taknedløp og steder med erfaringsmessig høy skadefrekvens Takkonstruksjon i saltaksform Levetid Antatt normal levetid for trepanel år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

9 Vinduer og dører Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vinduer i underetasje er fra byggeår Disse er av typen koblet glass med liten isolasjonsevne og vedlikeholdsbehov i form av overflatehandling Vinduer i 1- og 2 etg er i all hovedsak skiftet i perioden Disse er to-lags isolerglass med varierende isolasjonsevne Vinduene er malt / lakkert Generelt om vinduer: Det ble ikke registrert punkterte glass under befaringen Slike observasjoner krever ofte helt spesielle lysforhold, noe som ikke var tilstede under befaringen Punkteringer kan således ikke utelukkes med hensyn på alder Ytterdører og dører i underetasje: Ytterdør til hovedinngang av typen behandlet tredør med glassfelt av ukjent alder Balkongdør i stue med to-lags isolerglass etablert ca 1978, det ble påvist treghet i døren som følge av setninger i grunnen Det ble registrert fuktmerker både inn- og utvendig på døren Fuktmåling med Protimeter MMS elektrisk motstandsmåler viste ingen negative fuktverdier under befaringen Balkongdør i gang 2 etg med ett-lags glass Døren må på bakrunn av alder og materialvalg antas å ha dårlig isolasjonsevne TG: 1 Dører: Dører i hovedetasjen og 2 etg av typen formpressede dører med speil Døren er montert ca 2005 Enkle, stedvise funksjonstester viser ingen svikt i funksjon for disse Vedlikeholdsbehov i form av stedvise justeringer av disse kan ikke utelukkes Levetid Antatt normal levetid for vinduer av tre år Antatt normal levetid for innvendige tredører år Antatt normal levetid for utvendige dører år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 8 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

10 Takkonstruksjon Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Saltak av plassbygde sperrer Konstruksjonen er begrenset inspisert fra loftsluke på grunn av manglende tilkomst Det ble registrert fuktmerker stedvis i trobord Ved bruk av Protimeter MMS elektrisk motstandsmåler ble det ikke registrert skadelige fuktverdier ved tilfeldige prøver i taktro og sperrer Det ble observert at en stein i pipens lufteløp mangler Dette kan medføre at varm fuktig luft fra ventilator blåses ut i takkonstruksjonen og bidrar til å øke kondensering på kaldt loft Tilførsel av fuktig luft på kaldt loft øker risikoen for sopp og råteskader Se punkt for piper og ildsteder for ytterligere informasjon Det anbefales at hele området over hanebjelke inspiseres før avhending Taktekking TG: 2 Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Vurdering Taktekking på opprinnelig del av shingel Alder for taktekkingen antas å være ca 20 år Taktekking er inspisert fra bakkenivå På bakgrunn av antatt alder settes tilstandsgrad 2 Levetid Antatt normal levetid for papptekking år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

11 Renner, nedløp og beslag Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Renner, nedløp og beslag av sink på hoveddel og plast på tilbygg Nedløp for takvann er avsluttet over bakkenivå Det er ikke etablert nedløpsrør fra hovedtak mot tilbygg, noe medfører at takvann renner fra takrenne på hovedbygg og ned på tak til tilbygg Ved en slik løsning økes vannpåkjenningen på kledning noe som igjen kan øke risikoen for skader i skjulte konstruksjoner Takfotbeslag spriker i skjøter noe som kan føre til vanninnsig i konstruksjonen Generelt behov for vedlikehold/utskiftninger av renner, takfotbeslag og nedløp På bakrunn av alder og tilstand settes TG 2 Levetid Antatt normal levetid for renner / nedløp av plastbelagt metall år Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Luftebalkong 4 m2 med adkomst fra gang i 2 etg Balkong antas å være etablert ca 1978 Balkongen er tettbygget og tekket med sinkbeslag på oversiden Tettbygget rekkverk og håndløper Fallforhold på balkongen er ikke underøkt Balkonger over oppvarmede rom er en risikokonstruksjon, da det ofte oppstår lekkasjer i tekking på dekket med konsekvenser for underliggende boligrom På bakgrunn av antatt alder og materialvalg anbefales det å skifte tekking på balkongen for å redusere risikoen for skader Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 10 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

12 Piper og ildsteder Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Pusset teglsteinspipe med lufteløp, ett ildsted tilknyttet Det ble påvist at en stein mangler i pipens lufteløp på kaldt loft, denne anbefales murt inn slik at lufteløpet oppnår tiltenkte funksjon Lufteløpet brukes i dag som avkastkanal for ventilator Slik bruk frarådes Ildsted i stue 1 etg er vedovn Ubrennbar plate under ildstedet er i henhold til forskrifter Sotluke er ikke åpnet for inspeksjon Undertegnede takstingeniør har ikke spesiell kompetanse for vurdering av piper og ildsteder, og henviser til det lokale brann og feiervesen om ytterligere informasjon ønskes Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik Etasjeskiller i opprinnelig del og tilbygg av typen trebjelkelag med henholdsvis gulvbord og plater Det ble registrert skjevheter i etasjeskillet i forbindelse med bærevegger og overgang til tilbygg Skjevhetene utarter seg som svikt i bjelker mellom opplagringspunkter på bærevegger, samt setninger i grunnen under tilbygg Det oppleves stedvis knirk i gulvkonstruksjonen Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Alle rom i underetasje ansees som rom under terreng Ingen rom med utforet vegg eller tilfarergulv Fuktsøk med Protimeter MMS fuktindikator fra topp av vegg mot gulv i underetasjen viser økende verdier Se forøvrig punkt "Drenering" Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 11 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

13 Bad, Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Bad i 1 etg med fliser på gulv og vegger samt malte plater i himling Rommet inneholder innredning med servant, WC og dusj med dusjvegger Naturlig avtrekk i vegg med tilluft til rommet fra spalte i dør Det kunne ikke påvises membran under klemring i sluk Opplysninger om utførelsen av membranarbeidet fra hjemmelshaver samt observasjoner gjort i underliggende rom gir ingen indikasjoner på utettheter i overgang gulv/sluk Fuktsøk med Protimeter MMS fuktindikator ga ingen indikasjoner på fukt i gulv- og veggkonstruksjon På bakgrunn av at arbeidet er utført som egeninnsats av ufaglærte øker risikoen for skader Av denne grunn settes tilstandsgrad to på rommet Levetid Antatt normal levetid for plastsluk år Antatt normal levetid for fliser med tettesjikt år Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet Toalettrom i underetasje med WC og servant med kaldvannstilførsel Ved opprettholdelse av toalettrom må oppgradering påregnes Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 12 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

14 Kjøkken Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Kjøkkeninnredning med folierte fronter, fabrikkproduserte skrog og laminert benkeplate Innredningen fremstår som normalt brukspreget med behov for justering av dører Ventilator ført ut gjennom lufteløp i pipe over tak Fuktsøk med Protimeter MMS fuktindikator ga ingen indikasjoner på fukt i gulvkonstruksjonen Fuktsøket er utført ved oppvaskbenk, kjøleskap og pipe Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert Gulv: Fliser, belegg og malt betong Vegger: Koreapanel, malte plater og tapetserte plater Himling: Malte plater Innvendige overflater fremstår som utidsmessige med vedlikeholdsbehov Spesielt fremstår overflater på gulv som slitte Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk Rekkverkshøyder er også vurdert Bratt trapp til underetasje Det er ikke etablert rekkverk i henhold til dagens forskrift Tettbygget tretrapp til andre etasje Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 13 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

15 VVS Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Vannrør av typen kutilex kobber rør Hovedinntak av plast Avløpsrør av soil Varmtvannsbereder 115 L av ukjent alder Det er ikke etablert kontrollert avrenning fra bereder til avløp Alder vurdert opp mot antatt normal levetid gir tilstandsgrad 2 Septiktank og utvendige avløpsrør fra boligens tilbygg til tank er skiftet i 2009 Levetid Antatt normal levetid for vannrør av kobber år Antatt normal levetid for avløpsrør av soil år Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år TG: 1 Elektrisk anlegg Vurdering Automatsikret åpen installasjon med syv kurser Sikringsbokser er plasser i 2 etg ved trapp Elektrisk anlegg er oppgradert i sin helhet 2007 i henhold til egenerklæring og opplysninger gitt av hjemmelshaver under befaringen Undertegnede har ikke spesiell kompetanse for vurdering av elektriske anlegg, og henviser til det lokale eltilsyn om ytterligere informasjon ønskes Elementet gis på dette grunnlag ikke tilstandsgrad Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget Vurderingene er basert på visuelle observasjoner Tomt i lett skrånende terreng Det ble registrert begrenset fall mot grunnmur på boligens bakside Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 14 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

16 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Verdi- og lånetakst Spesielle forhold Utleieforhold Ja Nei Borett Ja Nei Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Ja Nei Særeie Ja Nei Har boligen Ja Nei livsløpsstandard Driftsutgifter pr år alle bygg Bto-inntekt årsleie (egenleie ikke vurdert) Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i regulert område Øvrige opplysninger omkring reguleringen kan innhentes fra Lenvik kommune Kommentarer til grunnboksblad (evt sameiekontrakt) Oppdatert utskrift av grunnboken er ikke innhentet og kontrollert for heftelser av økonomisk eller ikke økonomisk art Finansinstitusjoner må på eget initiativ kontrollere grunnbok Tomt / område / miljø 2 Tomteareal (m ) Type tomt 767 Festet Punktfestet Eiet Beskrivelse Boligen er etablert i et område med spredt småhusbebyggelse på Laukhella ved Silsand Avstand til Silsand med barnehager, skoler, lege, bensinstasjon, kolonialbutikk og post er ca 2,5 km Til Finnsnes med alle byfunksjoner er det ca 4,5 km Til islandsbotn med idrettspark er det 800m Eiendomen ligger ved Rv86 som er hovedfartsåre mot sør- og yttersiden av Senja med tidvis stor trafikkbelastning Lett skrånende tomt med opparbeidet hage og trafikkarealer Opplysninger om adkomst, vann og avløp Felles privat asfaltert adkomst fra RV86 Boligen er tilknyttet offentlig vanntilførsel og privat septiktank Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 15 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

17 Gnr: 58 Bnr: 39 Laukhellaveien 3C, Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 34 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Boligen er etablert i et område med spredt småhusbebyggelse og jevn etterspørsel etter eneboliger Tidligere omsettinger av boliger i område viser at disse selges under teknisk verdi Bygningens vedlikeholdsbehov tilsier at dette også vil være tilfelle for denne enheten Boligen kan således ikke påregnes omsattbar opp mot teknisk verdi Markedsverdi er satt ut fra sammenlignbare salg i området Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 16 av 16 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT.

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. BJERGSTED Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. TANKE SVILANDS GATE 77 LEIL. H0201 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26.

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Enebolig, Vestre Jakobselv

Enebolig, Vestre Jakobselv Enebolig, Vadsø, 08.03.2013 Vestre Jakobselv Enebolig beliggende på østsiden av Jakobselva i et åpent flatt område med god utsikt mot Varangerfjorden. Nærhet til kolonialbutikk, skole, barnehage, basseng,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer