VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget oktober Bli aldri rasende mot Jehova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova"

Transkript

1 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80 Utgave med stor skrift DEL 1

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER AUGUST 15, 2013 Vol. 134 No. 16 Semimonthly NORWEGIAN Du er blitt helliget Som innviede tjenere for Jehova er vi blitt helliget, eller satt til side for a utføre hellig tjeneste. I denne artikkelen skal vi se nærmere pa Nehemja, kapittel 13. Vi skal drøfte fire faktorer som kan hjelpe oss til a forbli hellige. Bli aldri rasende mot Jehova Denne artikkelen tar opp fem faktorer som kan føre til at en trofast kristen blir rasende mot Jehova. (Ordsp 19:3) Den tar ogsa opp hvordan vi pa fem forskjellige mater kan unngaidetheletatt a begynne aanklagejehovaforproblemenev are. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Du er blitt helliget «Dereerblittvasketrene,...dereerblitthelliget.» 1. KOR 6:11. HVASVARERDU? Hvorfor ma vi unngad arlig omgang? Hvordan kan vi støtte den sanne tilbedelse? Hva vil hjelpe oss til aprioritereandelige ting og til abevarev ar kristne identitet? DET foregar ting i Jerusalem som folk snakker om. En beryktet ikke-jøde holder til i et rom patem- pelomradet. Levitter forlater oppgavene sine. De eldste driver med handel pa sabbaten i stedet for a ta ledelsen i tilbedelsen. Mange israelitter gifter seg med ikke-jøder. Dette er bare noen av de urovekkende tingene Nehemja oppdager da han en eller annen gang etter ar 443 fvt. kommer til Jerusalem for andre gang. Neh 13:6. 1. Hvilke urovekkende ting oppdaget Nehemja da han kom til Jerusalem for andre gang? (Se det første bildet i artikkelen i standardutgaven.) DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

4 2 Israel var en nasjon som var innviet til Gud. I 1513 fvt. hadde israelittene vært ivrige etter a gjøre Jehovas vilje. De sa: «Alle de ord som Jehova har talt, vil vi følge.» (2. Mos 24:3) Derfor helliget Gud dem, eller satte dem til side som sitt utvalgte folk. For et privilegium det var! Førti ar senere minnet Moses dem om dette da han sa: «Du er et hellig folk for Jehova din Gud. Det er deg Jehova din Gud har utvalgt til a bli hans folk, en spesiell eiendom, blant alle de folk som er pa jordens overflate.» 5. Mos 7:6. 3 Den begeistringen israelittene følte da de ble en hellig nasjon, varte dessverre ikke salenge.selv om det alltid var noen enkeltpersoner som tjente Gud, var de fleste jødene mer opptatt av agiinntrykk av a være hellige, eller fromme, enn a gjøre Guds vilje. Da Nehemja kom til Jerusalem for 2. Hvordan ble Israel en hellig nasjon? 3. Hvordan var den andelige tilstanden blant jødene da Nehemja kom til Jerusalem for andre gang? 4 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

5 andre gang, hadde det gatt omkring hundre ar siden en trofast rest hadde vendt tilbake fra Babylon for a gjenopprette den sanne tilbedelse. Men enda en gang hadde nasjonens andelighet blitt svekket. 4 I likhet med israelittene er Jehovas folk i dag blitt helliget av Gud. Bade de salvede kristne og de som tilhører den store skare, er hellige, satt til side for a utføre hellig tjeneste. ( Ap 7:9, 14, 15; 1. Kor 6:11) Ingen av oss ønsker a miste den hellige stilling vi har i Guds øyne, slik israelittene til slutt gjorde. Hva kan hjelpe oss til a unnga at dette skjer, sa vi kan fortsette a være hellige og bli brukt i tjenesten for Jehova? I denne artikkelen skal vi se pa fire ting vi kan lære av Nehemja, kapittel 13: Vi ma (1) unngad arlig omgang, (2) støtte den sanne tilbedelse, (3) prioritere andelige ting og (4) bevare var kristne identitet. La oss ta for oss disse punktene i tur og orden. 4. Hva skal vi nasep asomkanhjelpeosstil et hellig folk? DEL 1 a fortsette avære VAKTT ARNET 15. AUGUST

6 UNNGAD ARLIG OMGANG 5 Les Nehemja 13:4 9. Vi blir stadig utsatt for darlig pavirkning, sa det er ikke lett for oss afortsette a være hellige. Tenk for eksempel pa Eljasjib og Tobia. Eljasjib var øversteprest, og Tobia var en ammonitt og sannsynligvis en underordnet embetsmanniperserkongenstjenesteijudea.tobiaogandre hadde prøvd a sette en stopper for det Nehemja gjorde for a gjenoppbygge Jerusalems murer. (Neh a komme inn 2:10) Ammonitter hadde ikke lov til patempelomr adet. (5. Mos 23:3) Sa hvorfor skulle øverstepresten ordne med en spisesal i templet til en mann som Tobia? 6 Tobia og Eljasjib hadde knyttet nære band. Tobia og hans sønn Jehohanan hadde giftet seg med jødiske kvinner, og mange jøder snakket positivt om Tobia. (Neh 6:17 19) En av Eljasjibs sønne- 5, 6. Hvem var Eljasjib og Tobia, og hva kan være grunnen til at Eljasjib lot seg pavirke av Tobia? 6 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

7 sønner var gift med datteren til Sanballat, stattholderen i Samaria, en av Tobias nærmeste venner. (Neh 13:28) Disse bandene kan forklare hvorfor øverstepresten Eljasjib lot seg pavirke av en ikketroende som motarbeidet Guds folk. Men Nehemja viste at han var lojal mot Jehova, ved a kaste alt Tobias innbo utenfor spisesalen. 7 Som et folk som er innviet til Jehova, ma vi alltid først og fremst være lojale mot ham. Hvis vi ikke holder fast ved hans rettferdige normer, er vi ikke lenger hellige i hans øyne. Vi ma ikke la familiebandene bli viktigere enn bibelske prinsipper. Kristne eldste lar seg lede av Jehovas mate a tenke pa, ikke av sine egne meninger eller følelser. (1. Tim 5:21) De eldste passer nøye paatdeikke gjør noe som kan sette deres forhold til Gud pa spill. 1. Tim 2:8. 7. Hvordan kan de eldste og andre fortsette a være hellige i Jehovas øyne? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

8 8 Vi ma aldri glemme at «darlig omgang ødelegger gode vaner». (1. Kor 15:33) Det kan være at noen av dem vi er i familie med, ikke pavirker oss i positiv retning. Eljasjib hadde vært et godt eksempel for folket ved fullt ut a støtte Nehemja i gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. (Neh 3:1) Men med tiden lot Eljasjib tydeligvis den darlige pavirkningen fra Tobia og andre fahamtil a gjøre ting som gjorde at han ble uhellig i Jehovas øyne. Personer som er god omgang, oppmuntrer oss til a drive med nyttige kristne aktiviteter, for eksempel aleseibibelen,g ap a møtene og delta i for- kynnelsen. Vi kan være spesielt takknemlige nar vi har familiemedlemmer som pavirker oss til a gjøre det som er rett. STØTT DEN SANNE TILBEDELSE 9 Les Nehemja 13: Det ser ut til at da 8. Hva bør alle innviede tjenere for Jehova huske nar det gjelder godogd arlig omgang? 9. Hvorfor utførte ikke levittene oppgavene sine i templet, og hvem var det Nehemja gav skylden for det? 8 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

9 Nehemja kom til Jerusalem for andre gang, kom det nesten ikke inn noen bidrag til templet lenger. Fordi levittene ikke fikk denne økonomiske støtten, forlot de oppgavene sine i templet og drog av garde for ajobbep a markene sine. Nehemja gav styresmennene skylden for denne situasjonen. De utførte tydeligvis ikke sine plikter. Enten lot de være a samle inn folkets tiende, eller sa leverte de den ikke videre til templet, slik de var palagt. (Neh 12:44) Nehemja ordnet derfor med at tienden igjen ble samlet inn, og han utnevnte palitelige menn til a føre tilsyn med forradsrommene i templet og med framtidige utdelinger av bidrag. 10 Kan vi lære noe av dette? Ja, vi blir minnet om at vi har det privilegium a ære Jehova med vare verdifulle ting. (Ordsp 3:9) Nar vi gir bidrag for a støtte hans arbeid, gir vi bare tilbake til Jehova det som allerede er hans. (1. Krøn 29:14 16) Vi føler 10, 11. Hvordan kan vi støtte den sanne tilbedelse? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

10 kanskje at vi ikke har s amye a gi, men hvis ønsket er der, kan vi alle bidra med noe. 2. Kor 8: En stor familie inviterte i mange ar et eldre spesialpionerpar til et m altid en gang i uken. Selv om de var en familie med atte barn, s aikkemoren det som et problem ahagjester.hunpleide asi: «Hva er vel to ekstra tallerkener, n ar vi allerede har dekket patilti?»etm altid i uken høres kanskje ikke sa mye ut, men pionerene var veldig takknemlige for den gjestfriheten de ble vist. De pasinside hadde ogs anoe a gi. De oppmuntrende ordene de kom med, og de opplevelsene de fortalte, var med pa a motivere barna til a gjøre andelige framskritt. Etter hvert begynte alle atte i heltidstjenesten. 12 Noe annet vi kan lære, er dette: I likhet med Nehemja bør utnevnte menn i dag ta ledelsen i a støtte den sanne tilbedelse. Andre i menigheten drar nytte av deres eksempel. Pa denne maten etter- 12. Hvordan er utnevnte menn i menigheten gode eksempler? 10 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

11 ligner de eldste ogsa apostelen Paulus. Han støttet den sanne tilbedelse og gav nyttig veiledning. Han kom for eksempel med praktiske forslag til hvordan man kunne gi bidrag. 1. Kor 16:1 3; 2. Kor 9:5 7. PRIORITER ANDELIGE TING 13 Les Nehemja 13: Hvis vi tillater oss selv a bli altfor opptatt av materielle ting, kan vi gradvis miste var andelighet. Ifølge 2. Mosebok 31: 13 skulle den ukentlige sabbaten minne israelittene om at de var et hellig folk. De skulle bruke sabbatsdagen til a tilbe Jehova sammen med familien sin, be og meditere over Guds lov. Men for noen av jødene pa Nehemjas tid var sabbaten blitt en helt vanlig dag, en dag med bade arbeid og kjøp og salg. Tilbedelsen ble skjøvet helt i bakgrunnen. Da Nehemja sa hva som foregikk, sørget han for at byportene ble lukket ved solnedgang den 13. Hvordan viste noen av jødene mangel p a respekt for sabbaten? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

12 sjette dagen, og jaget pa den maten de ikke-jødiske kjøpmennene bort før sabbaten begynte. 14 Hva kan vi lære av Nehemjas eksempel? En ting vi kan lære, er at vi ikke bør være altfor opptatt av a tjene penger. Hvis vi er det, kan vi fort bli distrahert eller til og med føle oss delt spesielt hvis vi er glad i jobben var. Husk at Jesus advarte oss mot a slave for to herrer. (Les Matteus 6:24.) Nehemja hadde økonomiske midler, men hvordan brukte han tiden da han var i Jerusalem? (Neh 5: 14 18) I stedet for a innga forretningsforbindelser med tyrierne eller andre brukte han tiden pa a hjelpe sine brødre og gjøre ting som bidrog til helligelsen av Jehovas navn. Pa lignende mate er eldste og menighetstjenere i dag opptatt av a gjøre det som er til menighetens beste, og deres trosfeller elsker dem for at de har en slik holdning. Som følge 14, 15. (a) Hva kan skje med oss hvis vi er altfor opptatt av a tjene penger? (b) Hvordan kan vi komme inn til Guds hvile? 12 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

13 av det er det kjærlighet, fred og trygge forhold blant Guds folk. Esek 34:25, Selv om de kristne ikke er palagt a holde en ukentlig sabbat, sa Paulus at «det fremdeles [er] en sabbatshvile for Guds folk». Han la til: «Den som har kommet inn til Guds hvile, har ogsaselv fatt hvile fra sine egne gjerninger, liksom Gud fra sine.» (Hebr 4:9, 10) Som kristne kan vi komme inn til Guds hvile ved at vi lydig arbeider i harmoni med hans fremadskridende hensikt. Lar du og din familie ting som har med tilbedelsen a gjøre familiestudiekvelden, møtene og felttjenesten komme først i livet? Det kan hende at vi ma være bestemte overfor arbeidsgiveren var eller forretningsforbindelser, spesielt hvis de ikke respekterer det at vi prioriterer andelige ting. Vi map aen mate «lukke byportene» og «jage bort tyrierne» for a prioritere hellige ting og vie dem den rette oppmerksomhet. Siden vi er blitt helliget, gjør vi DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

14 klokt i a spørre oss selv: Viser den maten jeg lever pa, at jeg er blitt satt til side for a tjene Jehova? Matt 6:33. BEVAR DIN KRISTNE IDENTITET 16 Les Nehemja 13: Pa Nehemjas tid giftet israelittiske menn seg med utenlandske kvinner. Da Nehemja besøkte Jerusalem første gang, fikk han alle de eldste til a undertegne en skriftlig avtale der de lovte at israelittiske menn ikke skulle gifte seg med hedninger. (Neh 9:38; 10:30) Men noen ar senere fant han ut at mange av mennene likevel hadde giftet seg med utenlandske kvinner, og at israelittene til og med var i ferd med a miste sin identitet som Guds hellige folk! Barna til disse utenlandske kvinnene kunne verken lese eller snakke hebraisk. Nar de ble eldre, ville de da se pa seg selv som israelitter? Eller ville de heller se pa seg selv som asjdoditter, ammonitter eller moabit- 16. Hvordan var israelittenes identitet som et hellig folk truet panehemjastid? 14 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

15 ter? Var det sannsynlig at de ville forstagudslov, nar de ikke kunne hebraisk? Hvordan kunne de bli kjent med Jehova og velge a tjene ham i stedet for de falske gudene som mødrene deres tilbad? Det var nødvendig ag a raskt og besluttsomt til verks, og det var det Nehemja gjorde. Neh 13: Vi i var tid ma handle besluttsomt for ahjelpe barna vare til af a en kristen identitet. Dere foreldre, spør dere selv: «Hvor godt snakker barna mine det rene sprak hvor godt kjenner de Bibelens sannhet?» (Sef 3:9) «Viser det som barna mine snakker om, at de er pavirket av Guds and, elleratdeerp avirket av verdens and?» Ikke bli motløse hvis dere ser at det er rom for forbedringer. Det tar tid a lære seg et sprak, spesielt nar det er mye som distraherer. Barna deres møter et enormt press som kan fa dem til a innga kompromiss. Sagjørt almodig bruk av familiestudiekvelden og autvikleetper- 17. Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til sonlig forhold til Jehova? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

16 a hjelpe barna deres andre muligheter dere har til til a utvikle et nært forhold til Jehova. (5. Mos 6:6 9) Fokuser p a fordelene ved a skille seg ut fra Satans verden. (Joh 17:15 17) Og gjør alt dere kan for an ahjertet. 18 Med tiden vil hvert enkelt barn selv velge om det vil tjene Gud. Men det er mye dere foreldre kan gjøre for a hjelpe barna til a treffe et klokt valg. Dere kan blant annet være gode eksempler, sette klare grenser og snakke med barna om valg og konsekvenser. Det er ingen som har bedre forutsetninger enn dere nar det gjelder a hjelpe barna deres til a bestemme seg for a innvie seg til Jehova. De trenger deres hjelp til af a og bevare en kristen identi- tet. Vi ma selvfølgelig alle passe paatviikkemister vare billedlige «ytterkledninger» de egenskapene og normene som identifiserer oss som Kristi etterfølgere. Ap 3:4, 5; 16: Hvorfor har kristne foreldre de beste forutsetninger nar det gjelder a hjelpe barna sine til a innvie seg til Jehova? 16 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

17 DEL 1 HUSKET AV JEHOVA 19 En av Nehemjas samtidige var profeten Malaki, som sa at «det begynte a bli skrevet en minnebok...fordemsomfrykterjehova,ogfordem som tenker p a hans navn». (Mal 3:16, 17) Gud vil aldri glemme dem som har ærefrykt for ham, og somelskerhansnavn. Hebr6: Nehemja bad: «A, kom det i hu, min Gud, til beste for meg.» (Neh 13:31) Han ønsket at Gud skulle huske hvordan han hadde tjent ham. Gud vil ogsa huske oss og skrive vare navn i sin minnebok hvis vi fortsetter a unng ad arlig omgang, støtter den sanne tilbedelse, prioriterer andelige ting og bevarer v ar kristne identitet. S a la oss fortsette a prøveossselv,omvieritroen.(2.kor13:5)hvis vi tar vare pav art hellige forhold til Jehova, vil han huske oss til beste for oss. 19, 20. Hvordan kan vi bli husket av Jehova til beste for oss? VAKTT ARNET 15. AUGUST

18 Bli aldri rasende mot Jehova «Et jordmenneskes egen darskap fordreier hans vei, og sa er det mot Jehova hans hjerte blir rasende.» ORDSP19:3. HVASVARERDU? Hva kan faosstil a bli rasende mot Jehova? Nevn fem faktorer som kan hjelpe oss til a unnga abli rasende mot Jehova. Hva bør vi huske nar vi opplever vanskeligheter? TENKdegatduerenmannsomharværtlykkelig gift i mange ar. Men en dag nar du kommer hjem, oppdager du at alt i huset ditt er rasert. Møblene er smadret, serviset er knust, og teppene er fullstendig ødelagt. Hjemmet ditt ser ut som et katastrofeomrade! Ville du da utbryte: «Hvorfor har kona mi gjort dette?» Eller ville du heller ha 1, 2. Hvorfor m a vi ikke anklage Jehova for menneskenes problemer? Illustrer. 18 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

19 spurt: «Hvem har gjort dette?» Du ville uten tvil ha stilt det siste spørsmalet. Hvorfor? Fordi du vet at din kjære kone aldri ville gjort noe samenings- løst. 2 I dag ser vi at menneskenes hjem, jorden, blir ødelagt av forurensning, vold og umoral. Vi som studerer Bibelen, vet at Jehova umulig kan være arsaken til disse problemene. Han skapte jorden for at den skulle være et vakkert paradis. (1. Mos 2:8, 15) Jehova er en kjærlig Gud. (1. Joh 4:8) Det at vi har studert Bibelen, har hjulpet oss til a se hvem som er den egentlige arsaken til mange av verdens problemer nemlig Satan Djevelen, «verdens hersker». Joh 14:30; 2. Kor 4:4. 3 Men vi kan ikke gi Satan skylden for alle problemene vare. Hvorfor ikke? Fordi noen av problemene skyldes vare egne feil. (Les 5. Mosebok 32:4 6.) Selv om vi sikkert er enige i det, kan var 3. Hvordan kan vi komme til ahaetgaltsynp a problemene v are? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

20 ufullkomne natur forvrenge var tankegang og fa oss til asl ainnp a en vei som til slutt ender med katastrofe. (Ordsp 14:12) Hvordan kan det skje? Istedetfora gi oss selv eller Satan skylden for et problemkandetværeatvibegynneraskyldep a Jehova. Det kan til og med være at vi blir rasende mot Jehova. Ordsp 19:3. 4 Er det virkelig mulig at vi kan bli rasende mot Jehova? Det ville i sa fall være nytteløst. For hva ville vi oppna med det? (Jes 41:11) En dikter sa aboksemed en gang: «Din arm er for kort til Gud.» Vi gar kanskje aldri sa langt at vi kommer med en muntlig anklage mot Jehova. Men Ordsprakene19:3sieratetmenneskesd arskap «fordreier hans vei, og sa er det mot Jehova hans hjerte blir rasende». Ja, en person kan bli rasende eller bitter pa Gudisitt hjerte. Denne holdningen kan komme til uttrykk p a forskjellige m a bli rasende mot Je- 4, 5. Hvordan kan en kristen komme til hova? ater. Den kan 20 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

21 for eksempel føre til at man trekker seg bort fra menigheten eller ikke fullt ut støtter opp om det som har med tilbedelsen av Jehova agjøre. 5 Hva kan faosstil a bli rasende mot Jehova? Og hvordan kan vi unng a a falle i denne snaren? Det er livsviktig for oss a vite svarene p adisse spørsmalene, for det har med vart forhold til Jehova Gud agjøre. HVA KAN FAOSSTIL A BLI RASENDE MOT JEHOVA? 6 Hva kan fa en trofast tjener til DEL 1 a begynne a anklage Jehova i sitt hjerte? La oss se p afemfaktorer og se nærmere p a bibelske eksempler som viser hvordan noen i fortiden falt i denne snaren. 1. Kor 10:11, Andres negative uttalelser kan pavirke oss. (Les 5. Mosebok 1:26 28.) Israelittene hadde 6, 7. Hvorfor begynte israelittene pamoses tid a anklage Jehova? VAKTT ARNET 15. AUGUST

22 akkurat blitt utfridd av slaveriet i Egypt. Jehova hadde pa mirakuløst vis ført ti plager over denne undertrykkende nasjonen og tilintetgjort farao og hans militære styrke i Rødehavet. (2. Mos 12: 29 32, 51; 14:29 31; Sal 136:15) Israelittene var klare til ag a inn i det lovte land. Men pa dette viktige tidspunktet begynte de a anklage Jehova. Hva var det som gjorde at de manglet tro? Deres hjerte smeltet; de ble motløse fordi noen av dem som var sendt ut for a utspeide landet, kom tilbake med en negativ rapport. (4. Mos 14:1 4) Hva førte det til? En hel generasjon fikk ikke lov til a komme inn i dette «gode landet». (5. Mos 1: 34, 35) Kan det være at vi noen ganger lar andres negative uttalelser svekke var tro og faosstil a klage over Jehovas mate aledeossp a? 8 Motgang og vanskeligheter kan gjøre oss 8. Hvorfor begynte Guds folk p ajesajastid a anklage Jehova? 22 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

23 motløse. (Les Jesaja 8:21, 22.) Pa Jesajas tid var folket i Juda i alvorlige vanskeligheter. De var omgitt av fiender. Det var knapt med mat, og mange sultet. Men noe som var enda mer alvorlig, var den andelige hungersnøden. (Am 8:11) I stedet for a be Jehova om hjelp i denne vanskelige tiden begynte de a nedkalle ondt over kongen og over sin Gud. Ja, de gav Jehova skylden for problemene sine. Hvis vi opplever en tragedie eller far personlige problemer, kan det da være at vi pa lignende mate sier i vart hjerte: Hvor var Jehova da jeg trengte ham? 9 Vi kjenner ikke alle fakta. Fordi israelittene pa Esekiels tid ikke hadde alle fakta, mente de at Jehovas vei ikke var «rett avpasset». (Esek 18:29) Det var som om de gjorde seg til dommere over Gud, for de satte sine egne normer for 9. Hvorfor fikk israelittene pa Esekiels tid et galt syn patin- gene? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

24 rettferdighet over Jehovas normer og dømte ham ut ifra sin egen begrensede forstaelse. Hvis vi ikke helt forstar en bibelsk beretning eller grunnen til at noe skjer i livet vart, kan det da være at vi i vart hjerte føler at Jehovas vei er urettferdig, at den «ikke er rett avpasset»? Job 35:2. 10 Det kan være at vi gir Jehova skylden for vare egne synder og feil. Helt i begynnelsen av menneskenes historie la Adam skylden pajehova for den synden han selv begikk. (1. Mos 3:12) Selv om Adam visste hvilke konsekvenser ulydighet ville fa, og med overlegg brøt Guds lov, gav han Jehova skylden. Han sa i virkeligheten at Jehova hadde gitt ham en darlig kone. Siden den tid har andre fulgt Adams eksempel og gitt Gud skylden for sine egne feil. Vi bør spørre oss selv: Kan det at jeg blir skuffet og frustrert over mine a følge Adams darlige eksem- 10. Hvordankannoenkommetil pel? 24 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

25 egne feil, famegtil for strenge? DEL 1 a tenke at Jehovas normer er 11 Vi kan bli altfor selvsentrerte. Profeten Jona hadde vanskelig for a takle det at Jehova var barmhjertig mot ninivittene. (Jona 4:1 3) Hvorfor? Da det viste seg at det han hadde sagt om Ninives ødeleggelse, ikke ble oppfylt, ble han tydeligvis altfor opptatt av ikke a tape ansikt. Han tenkte pa ryktet sitt og lot det overskygge den medfølelsen han burde hatt med de angrende ninivittene. Kan det være at vi pa lignende mate blir saselv- sentrerte at vi blir rasende mot Jehova for at han ikke har latt enden komme tidligere? Hvis vi har forkynt i flere ti ar at Jehovas dag er nær, kan det da være at vi begynner abliut almodige og synes at Jehova er sen med a gripe inn, n ar andre kritiserer oss for at vi forkynner det Bibelen sier? 2. Pet 3:3, 4, Hva kan vi lære av eksemplet med Jona? VAKTT ARNET 15. AUGUST

26 HVORDAN VI KAN UNNGA A BLI RASENDE MOT JEHOVA 12 Hva kan vi gjøre hvis vart ufullkomne hjerte begynner a sette spørsmalstegn ved noen av Jehovas gjerninger? Vi bør huske at det er uklokt av oss a gjøre det. En annen oversettelse av Ordspra- kene 19:3 sier: «Mannens dumhet fører ham til fall, men i sitt hjerte er han bitter paherren.» (NO 1978/85) Med dette i tankene skal vi nase pa fem ting som vil hjelpe oss til aldri alalivets problemer faosstil a anklage Jehova. 13 BevaretsterktforholdtilJehova.Hvis vi haretnærtforholdtiljehova,vilviunng a abli bitter pa ham, noe ufullkomne mennesker kan ha lett for abli.(les Ordspr akene 3:5, 6.) Vi m a stole pa Jehova. Vi maogs a unnga abliviseiegne øyne og a bli selvsentrerte. (Ordsp 3:7; Fork 7: 12, 13. Hva mavigjørehvisv art hjerte begynner a sette spørsmalstegn ved noen av Jehovas gjerninger? 26 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

27 16) Da er det mindre sannsynlig at vi vil anklage ham nar vi opplever vanskeligheter. 14 Ikke la negative uttalelser p avirke deg. Israelittene pa Moses tid hadde god grunn til a stole pa at Jehova ville hjelpe dem inn i det lovte land. (Sal 78:43 53) Men da de fikk den negative rapporten fra de ti troløse speiderne, «husket [de] ikke hans hand». (Sal 78:42) Hvis vi mediterer over Jehovas gjerninger og husker alt det gode han har gjort for oss, vil det styrke vart forhold til ham. Da vil ikke andres negative snakk skape avstand mellom oss og Jehova. Sal 77:11, Hva om vi har en negativ holdning til vare trosfeller? Det kan gautoverv art forhold til Jehova. (1. Joh 4:20) Da israelittene drog Arons utnevnelse og stilling i tvil, sa Jehova det slik at de murret mot Ham. (4. Mos 17:10) Hvis vi palig- nende m ate skulle begynne aklagep ademjehova 14, 15. Hvordan kan vi hindre at vi blir p avirket av andres negative uttalelser? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

28 bruker til a lede den jordiske delen av sin organisasjon, kan det være at vi i virkeligheten murrer mot Jehova. Hebr 13:7, Husk at det ikke er Jehova som er arsak til problemene vare. Selv om israelittene pajesajas tid hadde vendt seg bort fra Jehova, ønsket han fremdeles a hjelpe dem. (Jes 1:16 19) Uansett hvilket problem vi matte møte, kan vi finne trøst i a vite at Jehova har omsorg for oss og ønsker a hjelpe oss. (1. Pet 5:7) Han lover faktisk agioss den styrke vi trenger for a fortsette aholdeut. 1. Kor 10: Hvis vi blir urettferdig behandlet pa en eller annen mate ilikhetmeddentrofastejob m a vi minne oss selv om at det ikke er Jehova som er arsak til det vi gjennomgar. Jehova hater urettferdighet, og han elsker rettferdighet. (Sal 33:5) Matte vi si oss enige med Jobs venn Elihu, som 16, 17. Hva m avihusken ar vi har problemer? 28 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

29 sa:«deterfjerntfradensannegudahandle ondt og fra Den Allmektige a handle urett!» (Job 34:10) I stedet for avære DEL 1 arsak til problemene v are er Jehova den som gir oss «enhver god gave og enhver fullkommen gave». Jak 1:13, Tvil aldri p a at det Jehova gjør, er rett. Gud er fullkommen, og hans tanker er høyere enn v are. (Jes 55:8, 9) Ydmykhet og beskjedenhet bør derfor hjelpe oss til a erkjenne at det ikke er alt vi forstar. (Rom 9:20) Det er sjelden vi har alle fakta i en bestemt sak. Du har sikkert erfart sannheten i dette ordspraket: «Den som er først til a legge fram sin sak, ser ut til a ha rett, helt til hans neste kommer og gransker ham.» Ordsp 18:17, Bibelen Guds Ord. 19 Hvis vi har en god venn som gjør noe som vi ikke forstar, eller som vi synes er uvanlig, vil vi da være raske til a tenke at han har gjort noe galt? 18, 19. Hvorfor bør vi aldri tvile p a at det Jehova gjør, er rett? Illustrer. VAKTT ARNET 15. AUGUST

30 Eller vil vi la tvilen komme var venn til gode, spesielt hvis vi har kjent ham i mange ar? Hvis vi behandler vare ufullkomne venner pa en slik kjærlig og tillitsfull mate, bør vi ikke da i enda større grad være innstilt pa a ha tillit til var himmelske Far, siden hans veier og tanker er mye høyere enn vare? 20 Legg skylden der den hører hjemme. Hvorfor bør vi gjøre det? Det kan være at vi selv er ansvarlige for noen av problemene vare. Hvis det er tilfellet, m aviinnsedet.(gal6:7)vim aikke prøve a legge skylden pa Jehova, for det ville være urimelig. For a illustrere det: En bil er laget slik at den kan komme opp i høy fart. Men hvis en person kjører langt over fartsgrensen i en skarp svingogs a krasjer, er det da bilprodusenten som er skyld i ulykken? Selvfølgelig ikke! Dette kan vi overføre pa oss. Jehova har skapt oss med en fri 20, 21. Hvorfor er det viktig at vi legger skylden der den hører hjemme? 30 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

31 vilje, men han har ogsa gitt oss retningslinjer som kan hjelpe oss til atreffeklokeavgjørelser.s a hvorfor skulle vi gi var Skaper skylden for de feilene vi gjør? 21 Det er selvfølgelig ikke slik at alle problemene vare skyldes egne feil eller at vi selv har gjort noe galt. Noen ting skjer som følge av «tid og uforutsett hendelse». (Fork 9:11) Og vi maaldri glemme at det er Satan Djevelen som er hovedar- saken til det onde. (1. Joh 5:19; Ap 12:9) Det er han som er fienden ikke Jehova! 1. Pet 5:8. PASS GODT PADITT DYREBARE FORHOLD TIL JEHOVA 22 Nar du opplever motgang og vanskeligheter, sahuskp a Josva og Kaleb. I motsetning til de ti andre speiderne kom disse to trofaste mennene tilbake med en positiv rapport. (4. Mos 14:6 9) De viste tro pa Jehova. Likevel matte de 22, 23. Hva bør vi huske hvis problemene vare gjør oss motløse? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

32 vandre i ødemarken i 40 ar sammen med de andre israelittene. Klaget Josva og Kaleb? Ble de bitre fordi de ikke fortjente a bli straffet? Nei. De stolte pa Jehova. Ble de velsignet? Ja, det ble de! Selv om en hel generasjon døde i ødemarken, fikk begge disse mennene til slutt komme inn i det lovte land. (4. Mos 14:30) Vi vil pa lignende mate bli velsignet av Jehova hvis vi ikke «gar trett» nar det gjelder a gjøre hans vilje. Gal 6:9; Hebr 6: Hva bør du gjøre hvis du blir motløs pa grunn av problemer, andres ufullkommenheter eller dine egne ufullkommenheter? Fokuser paje- hovas fantastiske egenskaper. Se for deg det han har lovt deg i framtiden. Spør deg selv: Hvor hadde jeg vært uten Jehova? Hold deg alltid nær til ham, og la aldri ditt hjerte bli rasende mot Jehova! Gainnp a eller skann koden5 32 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 wlp13 08/15-N

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer