VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget oktober Bli aldri rasende mot Jehova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova"

Transkript

1 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80 Utgave med stor skrift DEL 1

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER AUGUST 15, 2013 Vol. 134 No. 16 Semimonthly NORWEGIAN Du er blitt helliget Som innviede tjenere for Jehova er vi blitt helliget, eller satt til side for a utføre hellig tjeneste. I denne artikkelen skal vi se nærmere pa Nehemja, kapittel 13. Vi skal drøfte fire faktorer som kan hjelpe oss til a forbli hellige. Bli aldri rasende mot Jehova Denne artikkelen tar opp fem faktorer som kan føre til at en trofast kristen blir rasende mot Jehova. (Ordsp 19:3) Den tar ogsa opp hvordan vi pa fem forskjellige mater kan unngaidetheletatt a begynne aanklagejehovaforproblemenev are. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Du er blitt helliget «Dereerblittvasketrene,...dereerblitthelliget.» 1. KOR 6:11. HVASVARERDU? Hvorfor ma vi unngad arlig omgang? Hvordan kan vi støtte den sanne tilbedelse? Hva vil hjelpe oss til aprioritereandelige ting og til abevarev ar kristne identitet? DET foregar ting i Jerusalem som folk snakker om. En beryktet ikke-jøde holder til i et rom patem- pelomradet. Levitter forlater oppgavene sine. De eldste driver med handel pa sabbaten i stedet for a ta ledelsen i tilbedelsen. Mange israelitter gifter seg med ikke-jøder. Dette er bare noen av de urovekkende tingene Nehemja oppdager da han en eller annen gang etter ar 443 fvt. kommer til Jerusalem for andre gang. Neh 13:6. 1. Hvilke urovekkende ting oppdaget Nehemja da han kom til Jerusalem for andre gang? (Se det første bildet i artikkelen i standardutgaven.) DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

4 2 Israel var en nasjon som var innviet til Gud. I 1513 fvt. hadde israelittene vært ivrige etter a gjøre Jehovas vilje. De sa: «Alle de ord som Jehova har talt, vil vi følge.» (2. Mos 24:3) Derfor helliget Gud dem, eller satte dem til side som sitt utvalgte folk. For et privilegium det var! Førti ar senere minnet Moses dem om dette da han sa: «Du er et hellig folk for Jehova din Gud. Det er deg Jehova din Gud har utvalgt til a bli hans folk, en spesiell eiendom, blant alle de folk som er pa jordens overflate.» 5. Mos 7:6. 3 Den begeistringen israelittene følte da de ble en hellig nasjon, varte dessverre ikke salenge.selv om det alltid var noen enkeltpersoner som tjente Gud, var de fleste jødene mer opptatt av agiinntrykk av a være hellige, eller fromme, enn a gjøre Guds vilje. Da Nehemja kom til Jerusalem for 2. Hvordan ble Israel en hellig nasjon? 3. Hvordan var den andelige tilstanden blant jødene da Nehemja kom til Jerusalem for andre gang? 4 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

5 andre gang, hadde det gatt omkring hundre ar siden en trofast rest hadde vendt tilbake fra Babylon for a gjenopprette den sanne tilbedelse. Men enda en gang hadde nasjonens andelighet blitt svekket. 4 I likhet med israelittene er Jehovas folk i dag blitt helliget av Gud. Bade de salvede kristne og de som tilhører den store skare, er hellige, satt til side for a utføre hellig tjeneste. ( Ap 7:9, 14, 15; 1. Kor 6:11) Ingen av oss ønsker a miste den hellige stilling vi har i Guds øyne, slik israelittene til slutt gjorde. Hva kan hjelpe oss til a unnga at dette skjer, sa vi kan fortsette a være hellige og bli brukt i tjenesten for Jehova? I denne artikkelen skal vi se pa fire ting vi kan lære av Nehemja, kapittel 13: Vi ma (1) unngad arlig omgang, (2) støtte den sanne tilbedelse, (3) prioritere andelige ting og (4) bevare var kristne identitet. La oss ta for oss disse punktene i tur og orden. 4. Hva skal vi nasep asomkanhjelpeosstil et hellig folk? DEL 1 a fortsette avære VAKTT ARNET 15. AUGUST

6 UNNGAD ARLIG OMGANG 5 Les Nehemja 13:4 9. Vi blir stadig utsatt for darlig pavirkning, sa det er ikke lett for oss afortsette a være hellige. Tenk for eksempel pa Eljasjib og Tobia. Eljasjib var øversteprest, og Tobia var en ammonitt og sannsynligvis en underordnet embetsmanniperserkongenstjenesteijudea.tobiaogandre hadde prøvd a sette en stopper for det Nehemja gjorde for a gjenoppbygge Jerusalems murer. (Neh a komme inn 2:10) Ammonitter hadde ikke lov til patempelomr adet. (5. Mos 23:3) Sa hvorfor skulle øverstepresten ordne med en spisesal i templet til en mann som Tobia? 6 Tobia og Eljasjib hadde knyttet nære band. Tobia og hans sønn Jehohanan hadde giftet seg med jødiske kvinner, og mange jøder snakket positivt om Tobia. (Neh 6:17 19) En av Eljasjibs sønne- 5, 6. Hvem var Eljasjib og Tobia, og hva kan være grunnen til at Eljasjib lot seg pavirke av Tobia? 6 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

7 sønner var gift med datteren til Sanballat, stattholderen i Samaria, en av Tobias nærmeste venner. (Neh 13:28) Disse bandene kan forklare hvorfor øverstepresten Eljasjib lot seg pavirke av en ikketroende som motarbeidet Guds folk. Men Nehemja viste at han var lojal mot Jehova, ved a kaste alt Tobias innbo utenfor spisesalen. 7 Som et folk som er innviet til Jehova, ma vi alltid først og fremst være lojale mot ham. Hvis vi ikke holder fast ved hans rettferdige normer, er vi ikke lenger hellige i hans øyne. Vi ma ikke la familiebandene bli viktigere enn bibelske prinsipper. Kristne eldste lar seg lede av Jehovas mate a tenke pa, ikke av sine egne meninger eller følelser. (1. Tim 5:21) De eldste passer nøye paatdeikke gjør noe som kan sette deres forhold til Gud pa spill. 1. Tim 2:8. 7. Hvordan kan de eldste og andre fortsette a være hellige i Jehovas øyne? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

8 8 Vi ma aldri glemme at «darlig omgang ødelegger gode vaner». (1. Kor 15:33) Det kan være at noen av dem vi er i familie med, ikke pavirker oss i positiv retning. Eljasjib hadde vært et godt eksempel for folket ved fullt ut a støtte Nehemja i gjenoppbyggingen av Jerusalems murer. (Neh 3:1) Men med tiden lot Eljasjib tydeligvis den darlige pavirkningen fra Tobia og andre fahamtil a gjøre ting som gjorde at han ble uhellig i Jehovas øyne. Personer som er god omgang, oppmuntrer oss til a drive med nyttige kristne aktiviteter, for eksempel aleseibibelen,g ap a møtene og delta i for- kynnelsen. Vi kan være spesielt takknemlige nar vi har familiemedlemmer som pavirker oss til a gjøre det som er rett. STØTT DEN SANNE TILBEDELSE 9 Les Nehemja 13: Det ser ut til at da 8. Hva bør alle innviede tjenere for Jehova huske nar det gjelder godogd arlig omgang? 9. Hvorfor utførte ikke levittene oppgavene sine i templet, og hvem var det Nehemja gav skylden for det? 8 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

9 Nehemja kom til Jerusalem for andre gang, kom det nesten ikke inn noen bidrag til templet lenger. Fordi levittene ikke fikk denne økonomiske støtten, forlot de oppgavene sine i templet og drog av garde for ajobbep a markene sine. Nehemja gav styresmennene skylden for denne situasjonen. De utførte tydeligvis ikke sine plikter. Enten lot de være a samle inn folkets tiende, eller sa leverte de den ikke videre til templet, slik de var palagt. (Neh 12:44) Nehemja ordnet derfor med at tienden igjen ble samlet inn, og han utnevnte palitelige menn til a føre tilsyn med forradsrommene i templet og med framtidige utdelinger av bidrag. 10 Kan vi lære noe av dette? Ja, vi blir minnet om at vi har det privilegium a ære Jehova med vare verdifulle ting. (Ordsp 3:9) Nar vi gir bidrag for a støtte hans arbeid, gir vi bare tilbake til Jehova det som allerede er hans. (1. Krøn 29:14 16) Vi føler 10, 11. Hvordan kan vi støtte den sanne tilbedelse? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

10 kanskje at vi ikke har s amye a gi, men hvis ønsket er der, kan vi alle bidra med noe. 2. Kor 8: En stor familie inviterte i mange ar et eldre spesialpionerpar til et m altid en gang i uken. Selv om de var en familie med atte barn, s aikkemoren det som et problem ahagjester.hunpleide asi: «Hva er vel to ekstra tallerkener, n ar vi allerede har dekket patilti?»etm altid i uken høres kanskje ikke sa mye ut, men pionerene var veldig takknemlige for den gjestfriheten de ble vist. De pasinside hadde ogs anoe a gi. De oppmuntrende ordene de kom med, og de opplevelsene de fortalte, var med pa a motivere barna til a gjøre andelige framskritt. Etter hvert begynte alle atte i heltidstjenesten. 12 Noe annet vi kan lære, er dette: I likhet med Nehemja bør utnevnte menn i dag ta ledelsen i a støtte den sanne tilbedelse. Andre i menigheten drar nytte av deres eksempel. Pa denne maten etter- 12. Hvordan er utnevnte menn i menigheten gode eksempler? 10 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

11 ligner de eldste ogsa apostelen Paulus. Han støttet den sanne tilbedelse og gav nyttig veiledning. Han kom for eksempel med praktiske forslag til hvordan man kunne gi bidrag. 1. Kor 16:1 3; 2. Kor 9:5 7. PRIORITER ANDELIGE TING 13 Les Nehemja 13: Hvis vi tillater oss selv a bli altfor opptatt av materielle ting, kan vi gradvis miste var andelighet. Ifølge 2. Mosebok 31: 13 skulle den ukentlige sabbaten minne israelittene om at de var et hellig folk. De skulle bruke sabbatsdagen til a tilbe Jehova sammen med familien sin, be og meditere over Guds lov. Men for noen av jødene pa Nehemjas tid var sabbaten blitt en helt vanlig dag, en dag med bade arbeid og kjøp og salg. Tilbedelsen ble skjøvet helt i bakgrunnen. Da Nehemja sa hva som foregikk, sørget han for at byportene ble lukket ved solnedgang den 13. Hvordan viste noen av jødene mangel p a respekt for sabbaten? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

12 sjette dagen, og jaget pa den maten de ikke-jødiske kjøpmennene bort før sabbaten begynte. 14 Hva kan vi lære av Nehemjas eksempel? En ting vi kan lære, er at vi ikke bør være altfor opptatt av a tjene penger. Hvis vi er det, kan vi fort bli distrahert eller til og med føle oss delt spesielt hvis vi er glad i jobben var. Husk at Jesus advarte oss mot a slave for to herrer. (Les Matteus 6:24.) Nehemja hadde økonomiske midler, men hvordan brukte han tiden da han var i Jerusalem? (Neh 5: 14 18) I stedet for a innga forretningsforbindelser med tyrierne eller andre brukte han tiden pa a hjelpe sine brødre og gjøre ting som bidrog til helligelsen av Jehovas navn. Pa lignende mate er eldste og menighetstjenere i dag opptatt av a gjøre det som er til menighetens beste, og deres trosfeller elsker dem for at de har en slik holdning. Som følge 14, 15. (a) Hva kan skje med oss hvis vi er altfor opptatt av a tjene penger? (b) Hvordan kan vi komme inn til Guds hvile? 12 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

13 av det er det kjærlighet, fred og trygge forhold blant Guds folk. Esek 34:25, Selv om de kristne ikke er palagt a holde en ukentlig sabbat, sa Paulus at «det fremdeles [er] en sabbatshvile for Guds folk». Han la til: «Den som har kommet inn til Guds hvile, har ogsaselv fatt hvile fra sine egne gjerninger, liksom Gud fra sine.» (Hebr 4:9, 10) Som kristne kan vi komme inn til Guds hvile ved at vi lydig arbeider i harmoni med hans fremadskridende hensikt. Lar du og din familie ting som har med tilbedelsen a gjøre familiestudiekvelden, møtene og felttjenesten komme først i livet? Det kan hende at vi ma være bestemte overfor arbeidsgiveren var eller forretningsforbindelser, spesielt hvis de ikke respekterer det at vi prioriterer andelige ting. Vi map aen mate «lukke byportene» og «jage bort tyrierne» for a prioritere hellige ting og vie dem den rette oppmerksomhet. Siden vi er blitt helliget, gjør vi DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

14 klokt i a spørre oss selv: Viser den maten jeg lever pa, at jeg er blitt satt til side for a tjene Jehova? Matt 6:33. BEVAR DIN KRISTNE IDENTITET 16 Les Nehemja 13: Pa Nehemjas tid giftet israelittiske menn seg med utenlandske kvinner. Da Nehemja besøkte Jerusalem første gang, fikk han alle de eldste til a undertegne en skriftlig avtale der de lovte at israelittiske menn ikke skulle gifte seg med hedninger. (Neh 9:38; 10:30) Men noen ar senere fant han ut at mange av mennene likevel hadde giftet seg med utenlandske kvinner, og at israelittene til og med var i ferd med a miste sin identitet som Guds hellige folk! Barna til disse utenlandske kvinnene kunne verken lese eller snakke hebraisk. Nar de ble eldre, ville de da se pa seg selv som israelitter? Eller ville de heller se pa seg selv som asjdoditter, ammonitter eller moabit- 16. Hvordan var israelittenes identitet som et hellig folk truet panehemjastid? 14 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

15 ter? Var det sannsynlig at de ville forstagudslov, nar de ikke kunne hebraisk? Hvordan kunne de bli kjent med Jehova og velge a tjene ham i stedet for de falske gudene som mødrene deres tilbad? Det var nødvendig ag a raskt og besluttsomt til verks, og det var det Nehemja gjorde. Neh 13: Vi i var tid ma handle besluttsomt for ahjelpe barna vare til af a en kristen identitet. Dere foreldre, spør dere selv: «Hvor godt snakker barna mine det rene sprak hvor godt kjenner de Bibelens sannhet?» (Sef 3:9) «Viser det som barna mine snakker om, at de er pavirket av Guds and, elleratdeerp avirket av verdens and?» Ikke bli motløse hvis dere ser at det er rom for forbedringer. Det tar tid a lære seg et sprak, spesielt nar det er mye som distraherer. Barna deres møter et enormt press som kan fa dem til a innga kompromiss. Sagjørt almodig bruk av familiestudiekvelden og autvikleetper- 17. Hvordan kan foreldre hjelpe barna sine til sonlig forhold til Jehova? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

16 a hjelpe barna deres andre muligheter dere har til til a utvikle et nært forhold til Jehova. (5. Mos 6:6 9) Fokuser p a fordelene ved a skille seg ut fra Satans verden. (Joh 17:15 17) Og gjør alt dere kan for an ahjertet. 18 Med tiden vil hvert enkelt barn selv velge om det vil tjene Gud. Men det er mye dere foreldre kan gjøre for a hjelpe barna til a treffe et klokt valg. Dere kan blant annet være gode eksempler, sette klare grenser og snakke med barna om valg og konsekvenser. Det er ingen som har bedre forutsetninger enn dere nar det gjelder a hjelpe barna deres til a bestemme seg for a innvie seg til Jehova. De trenger deres hjelp til af a og bevare en kristen identi- tet. Vi ma selvfølgelig alle passe paatviikkemister vare billedlige «ytterkledninger» de egenskapene og normene som identifiserer oss som Kristi etterfølgere. Ap 3:4, 5; 16: Hvorfor har kristne foreldre de beste forutsetninger nar det gjelder a hjelpe barna sine til a innvie seg til Jehova? 16 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

17 DEL 1 HUSKET AV JEHOVA 19 En av Nehemjas samtidige var profeten Malaki, som sa at «det begynte a bli skrevet en minnebok...fordemsomfrykterjehova,ogfordem som tenker p a hans navn». (Mal 3:16, 17) Gud vil aldri glemme dem som har ærefrykt for ham, og somelskerhansnavn. Hebr6: Nehemja bad: «A, kom det i hu, min Gud, til beste for meg.» (Neh 13:31) Han ønsket at Gud skulle huske hvordan han hadde tjent ham. Gud vil ogsa huske oss og skrive vare navn i sin minnebok hvis vi fortsetter a unng ad arlig omgang, støtter den sanne tilbedelse, prioriterer andelige ting og bevarer v ar kristne identitet. S a la oss fortsette a prøveossselv,omvieritroen.(2.kor13:5)hvis vi tar vare pav art hellige forhold til Jehova, vil han huske oss til beste for oss. 19, 20. Hvordan kan vi bli husket av Jehova til beste for oss? VAKTT ARNET 15. AUGUST

18 Bli aldri rasende mot Jehova «Et jordmenneskes egen darskap fordreier hans vei, og sa er det mot Jehova hans hjerte blir rasende.» ORDSP19:3. HVASVARERDU? Hva kan faosstil a bli rasende mot Jehova? Nevn fem faktorer som kan hjelpe oss til a unnga abli rasende mot Jehova. Hva bør vi huske nar vi opplever vanskeligheter? TENKdegatduerenmannsomharværtlykkelig gift i mange ar. Men en dag nar du kommer hjem, oppdager du at alt i huset ditt er rasert. Møblene er smadret, serviset er knust, og teppene er fullstendig ødelagt. Hjemmet ditt ser ut som et katastrofeomrade! Ville du da utbryte: «Hvorfor har kona mi gjort dette?» Eller ville du heller ha 1, 2. Hvorfor m a vi ikke anklage Jehova for menneskenes problemer? Illustrer. 18 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

19 spurt: «Hvem har gjort dette?» Du ville uten tvil ha stilt det siste spørsmalet. Hvorfor? Fordi du vet at din kjære kone aldri ville gjort noe samenings- løst. 2 I dag ser vi at menneskenes hjem, jorden, blir ødelagt av forurensning, vold og umoral. Vi som studerer Bibelen, vet at Jehova umulig kan være arsaken til disse problemene. Han skapte jorden for at den skulle være et vakkert paradis. (1. Mos 2:8, 15) Jehova er en kjærlig Gud. (1. Joh 4:8) Det at vi har studert Bibelen, har hjulpet oss til a se hvem som er den egentlige arsaken til mange av verdens problemer nemlig Satan Djevelen, «verdens hersker». Joh 14:30; 2. Kor 4:4. 3 Men vi kan ikke gi Satan skylden for alle problemene vare. Hvorfor ikke? Fordi noen av problemene skyldes vare egne feil. (Les 5. Mosebok 32:4 6.) Selv om vi sikkert er enige i det, kan var 3. Hvordan kan vi komme til ahaetgaltsynp a problemene v are? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

20 ufullkomne natur forvrenge var tankegang og fa oss til asl ainnp a en vei som til slutt ender med katastrofe. (Ordsp 14:12) Hvordan kan det skje? Istedetfora gi oss selv eller Satan skylden for et problemkandetværeatvibegynneraskyldep a Jehova. Det kan til og med være at vi blir rasende mot Jehova. Ordsp 19:3. 4 Er det virkelig mulig at vi kan bli rasende mot Jehova? Det ville i sa fall være nytteløst. For hva ville vi oppna med det? (Jes 41:11) En dikter sa aboksemed en gang: «Din arm er for kort til Gud.» Vi gar kanskje aldri sa langt at vi kommer med en muntlig anklage mot Jehova. Men Ordsprakene19:3sieratetmenneskesd arskap «fordreier hans vei, og sa er det mot Jehova hans hjerte blir rasende». Ja, en person kan bli rasende eller bitter pa Gudisitt hjerte. Denne holdningen kan komme til uttrykk p a forskjellige m a bli rasende mot Je- 4, 5. Hvordan kan en kristen komme til hova? ater. Den kan 20 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

21 for eksempel føre til at man trekker seg bort fra menigheten eller ikke fullt ut støtter opp om det som har med tilbedelsen av Jehova agjøre. 5 Hva kan faosstil a bli rasende mot Jehova? Og hvordan kan vi unng a a falle i denne snaren? Det er livsviktig for oss a vite svarene p adisse spørsmalene, for det har med vart forhold til Jehova Gud agjøre. HVA KAN FAOSSTIL A BLI RASENDE MOT JEHOVA? 6 Hva kan fa en trofast tjener til DEL 1 a begynne a anklage Jehova i sitt hjerte? La oss se p afemfaktorer og se nærmere p a bibelske eksempler som viser hvordan noen i fortiden falt i denne snaren. 1. Kor 10:11, Andres negative uttalelser kan pavirke oss. (Les 5. Mosebok 1:26 28.) Israelittene hadde 6, 7. Hvorfor begynte israelittene pamoses tid a anklage Jehova? VAKTT ARNET 15. AUGUST

22 akkurat blitt utfridd av slaveriet i Egypt. Jehova hadde pa mirakuløst vis ført ti plager over denne undertrykkende nasjonen og tilintetgjort farao og hans militære styrke i Rødehavet. (2. Mos 12: 29 32, 51; 14:29 31; Sal 136:15) Israelittene var klare til ag a inn i det lovte land. Men pa dette viktige tidspunktet begynte de a anklage Jehova. Hva var det som gjorde at de manglet tro? Deres hjerte smeltet; de ble motløse fordi noen av dem som var sendt ut for a utspeide landet, kom tilbake med en negativ rapport. (4. Mos 14:1 4) Hva førte det til? En hel generasjon fikk ikke lov til a komme inn i dette «gode landet». (5. Mos 1: 34, 35) Kan det være at vi noen ganger lar andres negative uttalelser svekke var tro og faosstil a klage over Jehovas mate aledeossp a? 8 Motgang og vanskeligheter kan gjøre oss 8. Hvorfor begynte Guds folk p ajesajastid a anklage Jehova? 22 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

23 motløse. (Les Jesaja 8:21, 22.) Pa Jesajas tid var folket i Juda i alvorlige vanskeligheter. De var omgitt av fiender. Det var knapt med mat, og mange sultet. Men noe som var enda mer alvorlig, var den andelige hungersnøden. (Am 8:11) I stedet for a be Jehova om hjelp i denne vanskelige tiden begynte de a nedkalle ondt over kongen og over sin Gud. Ja, de gav Jehova skylden for problemene sine. Hvis vi opplever en tragedie eller far personlige problemer, kan det da være at vi pa lignende mate sier i vart hjerte: Hvor var Jehova da jeg trengte ham? 9 Vi kjenner ikke alle fakta. Fordi israelittene pa Esekiels tid ikke hadde alle fakta, mente de at Jehovas vei ikke var «rett avpasset». (Esek 18:29) Det var som om de gjorde seg til dommere over Gud, for de satte sine egne normer for 9. Hvorfor fikk israelittene pa Esekiels tid et galt syn patin- gene? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

24 rettferdighet over Jehovas normer og dømte ham ut ifra sin egen begrensede forstaelse. Hvis vi ikke helt forstar en bibelsk beretning eller grunnen til at noe skjer i livet vart, kan det da være at vi i vart hjerte føler at Jehovas vei er urettferdig, at den «ikke er rett avpasset»? Job 35:2. 10 Det kan være at vi gir Jehova skylden for vare egne synder og feil. Helt i begynnelsen av menneskenes historie la Adam skylden pajehova for den synden han selv begikk. (1. Mos 3:12) Selv om Adam visste hvilke konsekvenser ulydighet ville fa, og med overlegg brøt Guds lov, gav han Jehova skylden. Han sa i virkeligheten at Jehova hadde gitt ham en darlig kone. Siden den tid har andre fulgt Adams eksempel og gitt Gud skylden for sine egne feil. Vi bør spørre oss selv: Kan det at jeg blir skuffet og frustrert over mine a følge Adams darlige eksem- 10. Hvordankannoenkommetil pel? 24 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

25 egne feil, famegtil for strenge? DEL 1 a tenke at Jehovas normer er 11 Vi kan bli altfor selvsentrerte. Profeten Jona hadde vanskelig for a takle det at Jehova var barmhjertig mot ninivittene. (Jona 4:1 3) Hvorfor? Da det viste seg at det han hadde sagt om Ninives ødeleggelse, ikke ble oppfylt, ble han tydeligvis altfor opptatt av ikke a tape ansikt. Han tenkte pa ryktet sitt og lot det overskygge den medfølelsen han burde hatt med de angrende ninivittene. Kan det være at vi pa lignende mate blir saselv- sentrerte at vi blir rasende mot Jehova for at han ikke har latt enden komme tidligere? Hvis vi har forkynt i flere ti ar at Jehovas dag er nær, kan det da være at vi begynner abliut almodige og synes at Jehova er sen med a gripe inn, n ar andre kritiserer oss for at vi forkynner det Bibelen sier? 2. Pet 3:3, 4, Hva kan vi lære av eksemplet med Jona? VAKTT ARNET 15. AUGUST

26 HVORDAN VI KAN UNNGA A BLI RASENDE MOT JEHOVA 12 Hva kan vi gjøre hvis vart ufullkomne hjerte begynner a sette spørsmalstegn ved noen av Jehovas gjerninger? Vi bør huske at det er uklokt av oss a gjøre det. En annen oversettelse av Ordspra- kene 19:3 sier: «Mannens dumhet fører ham til fall, men i sitt hjerte er han bitter paherren.» (NO 1978/85) Med dette i tankene skal vi nase pa fem ting som vil hjelpe oss til aldri alalivets problemer faosstil a anklage Jehova. 13 BevaretsterktforholdtilJehova.Hvis vi haretnærtforholdtiljehova,vilviunng a abli bitter pa ham, noe ufullkomne mennesker kan ha lett for abli.(les Ordspr akene 3:5, 6.) Vi m a stole pa Jehova. Vi maogs a unnga abliviseiegne øyne og a bli selvsentrerte. (Ordsp 3:7; Fork 7: 12, 13. Hva mavigjørehvisv art hjerte begynner a sette spørsmalstegn ved noen av Jehovas gjerninger? 26 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

27 16) Da er det mindre sannsynlig at vi vil anklage ham nar vi opplever vanskeligheter. 14 Ikke la negative uttalelser p avirke deg. Israelittene pa Moses tid hadde god grunn til a stole pa at Jehova ville hjelpe dem inn i det lovte land. (Sal 78:43 53) Men da de fikk den negative rapporten fra de ti troløse speiderne, «husket [de] ikke hans hand». (Sal 78:42) Hvis vi mediterer over Jehovas gjerninger og husker alt det gode han har gjort for oss, vil det styrke vart forhold til ham. Da vil ikke andres negative snakk skape avstand mellom oss og Jehova. Sal 77:11, Hva om vi har en negativ holdning til vare trosfeller? Det kan gautoverv art forhold til Jehova. (1. Joh 4:20) Da israelittene drog Arons utnevnelse og stilling i tvil, sa Jehova det slik at de murret mot Ham. (4. Mos 17:10) Hvis vi palig- nende m ate skulle begynne aklagep ademjehova 14, 15. Hvordan kan vi hindre at vi blir p avirket av andres negative uttalelser? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

28 bruker til a lede den jordiske delen av sin organisasjon, kan det være at vi i virkeligheten murrer mot Jehova. Hebr 13:7, Husk at det ikke er Jehova som er arsak til problemene vare. Selv om israelittene pajesajas tid hadde vendt seg bort fra Jehova, ønsket han fremdeles a hjelpe dem. (Jes 1:16 19) Uansett hvilket problem vi matte møte, kan vi finne trøst i a vite at Jehova har omsorg for oss og ønsker a hjelpe oss. (1. Pet 5:7) Han lover faktisk agioss den styrke vi trenger for a fortsette aholdeut. 1. Kor 10: Hvis vi blir urettferdig behandlet pa en eller annen mate ilikhetmeddentrofastejob m a vi minne oss selv om at det ikke er Jehova som er arsak til det vi gjennomgar. Jehova hater urettferdighet, og han elsker rettferdighet. (Sal 33:5) Matte vi si oss enige med Jobs venn Elihu, som 16, 17. Hva m avihusken ar vi har problemer? 28 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

29 sa:«deterfjerntfradensannegudahandle ondt og fra Den Allmektige a handle urett!» (Job 34:10) I stedet for avære DEL 1 arsak til problemene v are er Jehova den som gir oss «enhver god gave og enhver fullkommen gave». Jak 1:13, Tvil aldri p a at det Jehova gjør, er rett. Gud er fullkommen, og hans tanker er høyere enn v are. (Jes 55:8, 9) Ydmykhet og beskjedenhet bør derfor hjelpe oss til a erkjenne at det ikke er alt vi forstar. (Rom 9:20) Det er sjelden vi har alle fakta i en bestemt sak. Du har sikkert erfart sannheten i dette ordspraket: «Den som er først til a legge fram sin sak, ser ut til a ha rett, helt til hans neste kommer og gransker ham.» Ordsp 18:17, Bibelen Guds Ord. 19 Hvis vi har en god venn som gjør noe som vi ikke forstar, eller som vi synes er uvanlig, vil vi da være raske til a tenke at han har gjort noe galt? 18, 19. Hvorfor bør vi aldri tvile p a at det Jehova gjør, er rett? Illustrer. VAKTT ARNET 15. AUGUST

30 Eller vil vi la tvilen komme var venn til gode, spesielt hvis vi har kjent ham i mange ar? Hvis vi behandler vare ufullkomne venner pa en slik kjærlig og tillitsfull mate, bør vi ikke da i enda større grad være innstilt pa a ha tillit til var himmelske Far, siden hans veier og tanker er mye høyere enn vare? 20 Legg skylden der den hører hjemme. Hvorfor bør vi gjøre det? Det kan være at vi selv er ansvarlige for noen av problemene vare. Hvis det er tilfellet, m aviinnsedet.(gal6:7)vim aikke prøve a legge skylden pa Jehova, for det ville være urimelig. For a illustrere det: En bil er laget slik at den kan komme opp i høy fart. Men hvis en person kjører langt over fartsgrensen i en skarp svingogs a krasjer, er det da bilprodusenten som er skyld i ulykken? Selvfølgelig ikke! Dette kan vi overføre pa oss. Jehova har skapt oss med en fri 20, 21. Hvorfor er det viktig at vi legger skylden der den hører hjemme? 30 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 DEL 1

31 vilje, men han har ogsa gitt oss retningslinjer som kan hjelpe oss til atreffeklokeavgjørelser.s a hvorfor skulle vi gi var Skaper skylden for de feilene vi gjør? 21 Det er selvfølgelig ikke slik at alle problemene vare skyldes egne feil eller at vi selv har gjort noe galt. Noen ting skjer som følge av «tid og uforutsett hendelse». (Fork 9:11) Og vi maaldri glemme at det er Satan Djevelen som er hovedar- saken til det onde. (1. Joh 5:19; Ap 12:9) Det er han som er fienden ikke Jehova! 1. Pet 5:8. PASS GODT PADITT DYREBARE FORHOLD TIL JEHOVA 22 Nar du opplever motgang og vanskeligheter, sahuskp a Josva og Kaleb. I motsetning til de ti andre speiderne kom disse to trofaste mennene tilbake med en positiv rapport. (4. Mos 14:6 9) De viste tro pa Jehova. Likevel matte de 22, 23. Hva bør vi huske hvis problemene vare gjør oss motløse? DEL 1 VAKTT ARNET 15. AUGUST

32 vandre i ødemarken i 40 ar sammen med de andre israelittene. Klaget Josva og Kaleb? Ble de bitre fordi de ikke fortjente a bli straffet? Nei. De stolte pa Jehova. Ble de velsignet? Ja, det ble de! Selv om en hel generasjon døde i ødemarken, fikk begge disse mennene til slutt komme inn i det lovte land. (4. Mos 14:30) Vi vil pa lignende mate bli velsignet av Jehova hvis vi ikke «gar trett» nar det gjelder a gjøre hans vilje. Gal 6:9; Hebr 6: Hva bør du gjøre hvis du blir motløs pa grunn av problemer, andres ufullkommenheter eller dine egne ufullkommenheter? Fokuser paje- hovas fantastiske egenskaper. Se for deg det han har lovt deg i framtiden. Spør deg selv: Hvor hadde jeg vært uten Jehova? Hold deg alltid nær til ham, og la aldri ditt hjerte bli rasende mot Jehova! Gainnp a eller skann koden5 32 VAKTT ARNET 15. AUGUST 2013 wlp13 08/15-N

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66. Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 10 SANGER: 119, 80

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66. Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 10 SANGER: 119, 80 8 VAKTTARNET 15. AUGUST 2013 NR. 16 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER TIL 6. OKTOBER Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. OKTOBER Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 10

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2 8 15. MARS 2013 NR. 6 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 20. 26. mai Jehova v ar bolig SIDE 3 SANGER: 51, 95 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGER: 27, 101 Utgave med stor skrift DEL

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, 77 26.augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

11. 17. november Er du blitt forvandlet? 18. 24. november Ta kloke avgjørelser. 25.novembertil1.desember Styrk ditt forhold til Gud ved a være pioner

11. 17. november Er du blitt forvandlet? 18. 24. november Ta kloke avgjørelser. 25.novembertil1.desember Styrk ditt forhold til Gud ved a være pioner 8 15. SEPTEMBER 2013 NR. 18 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 11. 17. november Er du blitt forvandlet? SIDE 3 SANGER: 69, 106 18. 24. november Ta kloke avgjørelser SIDE 13 SANGER: 27, 83 25.novembertil1.desember

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

15. 21. juli Styrk ditt ekteskap gjennom god kommunikasjon. 22. 28. juli Dere foreldre og barn, kommuniser i kjærlighet

15. 21. juli Styrk ditt ekteskap gjennom god kommunikasjon. 22. 28. juli Dere foreldre og barn, kommuniser i kjærlighet 8 15. VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 15. 21. juli Styrk ditt ekteskap gjennom god kommunikasjon SIDE 3 SANGER: 36, 87 22. 28. juli Dere foreldre og barn, kommuniser i kjærlighet SIDE 13 SANGER: 88,

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre 8 15. APRIL 2013 NR. 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 3 SANGER: 114, 113 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre SIDE 18 SANGER: 37,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer 34567 15. DESEMBER 2015 NR. 24 1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer SIDE 3 8. 14. februar En levende oversettelse av Guds Ord SIDE 19 Utgave med stor skrift DEL 1 34567 DECEMBER 15, 2015 Vol.

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114 8 VAKTTARNET 15. SEPTEMBER 2013 NR. 18 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 28. OKTOBER TIL 3. NOVEMBER Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114 4. 10. NOVEMBER Gjør Jehovas paminnelser

Detaljer

30. desember til 5. januar «Vær arv akne med hensyn til bønner» 6. 12. januar Hvordan kan vi fortsette a «være innstilt pa avente»?

30. desember til 5. januar «Vær arv akne med hensyn til bønner» 6. 12. januar Hvordan kan vi fortsette a «være innstilt pa avente»? 8 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. desember til 5. januar «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. januar Hvordan kan vi fortsette a «være innstilt

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1. MAI 2013 NR. 9 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE ER GUD GRUSOM?

1. MAI 2013 NR. 9 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE ER GUD GRUSOM? 8 VAKTTARNET 1. MAI 2013 NR. 9 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE ER GUD GRUSOM? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE ER GUD GRUSOM? 1. MAI 2013 NR. 9 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134, No. 9 Semimonthly NORWEGIAN

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere. 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere. 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere SIDE 3 SANGER: 109, 18 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg SIDE

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer